Abonnér

Referat
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 19. marts 2020 kl. 17:00
i Regionshuset Viborg, Konference 1

 


Sagnr.: 1-01-72-9-18

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Region  Midtjylland, Regionsrådet:

Christian Møller-Nielsen, Regionsrådsmedlem, Regional Formand

Susanne Buch Nielsen, Regionsrådsmedlem

Else Kayser, Regionsrådsmedlem

Annette Roed, Regionsrådsmedlem

 

Kommunekontaktrådet:

Frank Heidemann, Byrådsmedlem Ikast-Brande Kommune

Jan Kjær Madsen, Byrådsmedlem Syddjurs Kommune (Medlem af SU - observatør i KEU)

Annette Mosegaard, Byrådsmedlem Ikast-Brande Kommune

Karen Heebøll, På Tværs Direktør, Ikast-Brande Kommune

 

Lægeforeningen:

Henrik Idriss Kise, Formand PLO-M, Med-formand

Bruno Melgaard Jensen, Næstformand PLO-M

Søren Svenningsen, Medlem PLO-M

Poul Kraghede, Medlem PLO-M

Jonas Hald, Medlem PLO-M

Jakob Ravn, Medlem PLO-M

 

Lægeforeningens sekretariat:

Chefkonsulent Lisbeth Trøllund

 

Lægelige koordinatorer for PKO, EUV og PUK:

Tommy Stoltz Olsen, Lægelig koordinator for EUV og PUK (observatør)

Svend Kier, Lægelig koordinator for PKO (observatør)

 

Region Midtjylland, administrationen:

Økonomidirektør Mette Jensen

Vicedirektør Mette Kjølby, Koncern Kvalitet

Kontorchef Jørgen Nørskov Nielsen, Koncernøkonomi

Kontorchef Birgitte Haahr, Koncern Kvalitet

Chefkonsulent Camilla Ulsøe, Koncernøkonomi

Beslutning

Mødet blev afholdt som videomøde.

 

Specialkonsulent Debbie Denice Thompson deltog fra PLO-Midtjyllands sekretariat

 

Kommunalpolitiker Frank Heidemann Sørensen, Lægelig koordinator Tommy Stoltz Olsen og Vicedirektør Mette Kjølby deltog ikke i mødet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-9-18

2. Gensidig orientering

Beslutning

Mødet blev indledt med en mundtlig orientering om status på håndtering af COVID-19 i almen praksis og lægevagten.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-40-20

3. Ansøgning - Podcasts målrettet almen praksis

Resume

Der søges om midler til at udvikle podcasts der kan bruges til at formidle faglig viden målrettet praktiserende læger i Region Midtjylland

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 191.002 kr. til et pilotprojekt

Sagsfremstilling

Ansøger er en praktiserende læge, som har erfaring som redaktør på Månedsskrift for almen praksis.

 

Der søges om midler til at udvikle 4 - 6 podcasts som skal formidle faglig viden målrettet praktiserende læger i Region Midtjylland.

 

Baggrund for projektet

Den væsentligste barriere for at formidle viden til de praktiserende læger er tiden til fordybelse. Mange praktiserende læger får ikke brugt deres kursusmidler.

 

Brugen af podcast er stigende. I 2018 lyttede 18 % af alle danskere til podcasts, i 2015 var det tal på 9 %. Ansøger er redaktør på Månedsskrift for almen praksis, hvor flere artikler bliver udgivet som podcasts. Ansøger har derfor erfaring med at lave podcasts, så de har en faglig, journalistisk og teknisk høj kvalitet. Antallet af aflytninger ligger på mellem 1500 - 3500 pr. gang. Derfor mener ansøger, at der er et potentiale i at lave fagspecifikke podcasts, som praktiserende læger kan bruge til at fordybe sig i et emne.

 

Et eksempel på et tema kunne være patienter med kræft, tidlig opsporing, behandling og opfølgning. Gæst i podcasten kunne f.eks. være speciallæge i almen medicin Anna Weibull. Podcasten skal vare ca. 20 - 30 min.

 

Ansøger har adgang til et podcast studie i Aarhus og har desuden et mobilt studie. Da podcastene er rettet mod Region Midts læger er det vigtigt, at der tages udgangspunkt i de lokale forhold.

 

Podcastene skal formidles via det regionale nyhedsbrev til almen praksis, praksis.dk. Ansøger har et ønske om at kvalitetsorganisationen MidtKraft bliver involveret i arbejdet som sparringspart og dermed også står som medudgiver.

 

Ansøger er tildelt to legater af PLU fonden á 20 arbejdsdage til at udvikle podcasts i Månedsskrift for almen praksis.

 

Region Hovedstaden har desuden tildelt et legat på 20 arbejdsdage til at udvikle podcasts primært til udgivelse i Månedsskrift for almen praksis men også til det regionale nyhedsbrev. Ansøger har desuden planer om at søge endnu et legat ved Region Hovedstadens Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg med henblik på at udvikle podcasts målrettet praktiserende læger i regionen.

 

Ansøger har valgt at søge bredt da det er et stort arbejde at sætte sig ind i og udvikle podcasts. Der søges om midler i Region Midtjylland, fordi regionen i sin kvalitetsstrategi har sat nogle meget klare indsatsområder op, der gør det nemt at lave materiale, der er fagligt meningsfuldt for almen praksis.

 

Evaluering

Evalueringen er bygget op i tre dele og forventes at blive lavet i samarbejde med MidtKraft.

 

 1. Det skal undersøges, hvor mange afspilninger der har været af podcastserien og om antallet udvikler sig undervejs.
  Ansøger har en plan om, at podcastene skal udgives med en måneds mellemrum, trækning af data vil være relativt enkelt, og der vil løbende blive trukket data, så det er muligt at se udviklingen.
 2. Kort spørgeskema som sendes til de praktiserende læger, når hele serien er i luften
  Spørgeskemaet skal laves i samarbejde med MidtKraft, som også skal hjælpe med udsendelse. I spørgeskemaet vil der bl.a. blive spurgt ind til, hvor meget den enkelte læge har brugt podcasts, hvad det faglige udbytte har været, og om de er interesseret i flere.
 3. Kvalitative interview med 8 praktiserende læger der har brugt podcastene
  For at få en ordentlig bredde i tilbagemeldingerne, skal der som minimum inddrages 8 brugere. Deltagerne bliver honoreret for 2 timer efter gældende konsulenttakst. Processen skal laves i samarbejde med MidtKraft

 

Økonomi

Der søges om i alt 150.000 kr. til udvikling af 6 podcasts. Pris pr. podcast er 25.000 kr.

 

Udgift pr. produktion

 

Løn til ansøger pr. produktion (4000 kr. x 5 dage)

20.000 kr.

Diverse udgifter pr. produktion*

 5.000 kr.

I alt pr. produktion

25.000 kr.

 

* Transport 2500 kr.,
  Journalistisk sparring 2 x 600 kr. + moms: 1500 kr.,
  Diverse småudgifter (litteratur, gaver, forplejning) 1000 kr.

 

Der søges herudover om økonomi til udførelse af evalueringen, i alt 41.002 kr.

 

Budget

 

Honorering af 8 læger v. kvalitativt interview* af 2 timer

15.063,52 kr.

Arbejdsløn til ansøger 5 timer x 4.000 kr.

20.000 kr.

Konsulentbistand 5 timer x 950 kr. + moms

5.937,50 kr.

I alt

41.001,02 kr.

 

* Nuværende konsulenttakst er på 941,47 kr.

 

I alt søges der om 191.002 kr. til pilotprojektet.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Podcast bliver brugt mere og mere som formidlingsmetode, også af faglige emner. Ansøgeren har erfaring med produktion af podcast og har mulighed for i projektperioden at arbejde målrettet med produktion af disse. Sandsynligvis vil disse podcast blive hørt af læger, mens man har andre gøremål, og hypotesen er at man på denne måde kan lave noget faglig formidling, der vil blive brugt af mange. Og samtidig omhandler de emner, som falder i tråd med strategien for kvalitetsarbejde i almen praksis 2019-2021.

 

Der er tale om produktion af undervisningsmateriale, som godt kan vurderes som kvalitetsforbedrende arbejde for almen praksis. Selve metoden at lave podcast som undervisningsformidling er spændende, og forventeligt noget der vil brugt mere fremover. Der er sandsynligt tale om kvalificeret og dygtigt arbejde, idet ansøgeren har en stærk baggrund.

 

Det Regionale Kvalitetsteam mener, at projektet er spændende og bør støttes som et pilottest af konceptet. MidtKraft vil gerne indgå i et samarbejde med ansøger omkring udarbejdelse og udvælgelse af temaer. Det foreslås, at PLO-M er med til at udvælge relevante emner. MidtKraft vil også gerne indgå i en evaluering af projektet, der skal derfor søges midler hjem til denne. Hvis pilottesten viser sig at være en succes, bør projektet bredes ud nationalt, hvor man beder de 4 andre regioners KEU om at medfinansiere konceptet, på samme måde som det var tilfældet med øvelsefilmene om smerter i muskelskelet.

Beslutning

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget besluttede at bevilge midler til 4 podcasts og efterfølgende evaluering. Bevillingen reduceres som følge heraf til 141.002 kr.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-41-20

4. Ansøgning - Bedre sammenhængende forløb for børn og unge med mistrivsel

Resume

Alliancen for den nære psykiatri søger om midler til et projekt om fælles forpligtende forløb og handleplan for børn og unge

Administrationen indstiller,

at Kvalitets - og Efteruddannelsesudvalget bevilger 96.030 kr. til projektet

Sagsfremstilling

Projektet er udviklet under Alliancen om den nære psykiatri, som har godkendt modellen og planen for afprøvningen af projektet. Projektet er udviklet i samarbejde med Horsens-, Midt-, Aarhus og Randersklyngen. Deltagere i projektet er praktiserende læger i Hinnerup, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Børne- og Ungeafdelingen - Regionshospitalet Randers, Favrskov Kommune og pårørende i samarbejde med SIND og Red Barnet.

 

Projektet har til formål at skabe fælles forpligtende forløb og handleplaner på tværs af sektorovergange med barnet og familien i centrum. Projektmodellen er udviklet med afsæt i laboratoriemodellen fra Randersklyngen.

 

Baggrund for projektet

En stigende andel af børn og unge kæmper med psykisk mistrivsel. Når et barn mistrives, involveres der ofte forskellige fagprofessionelle på tværs af områder og sektorgrænser. Der findes i dag ikke en struktureret samarbejdsmodel, som sikrer sammenhæng mellem parterne og en tydelig ansvarsfordeling. En tidlig indsats mindsker risikoen for, at mistrivslen vokser og ikke kan løses indenfor de rammer, som barnet befinder sig i til daglig. Psykisk mistrivsel hos et barn kræver derfor hurtig adgang til rådgivning, tværfaglige indsatser og om nødvendigt behandling, der inddrager både barnet, familien og de fagprofessionelle omkring barnet.

 

En af udfordringerne i det nuværende system er, at medarbejdere på tværs af sektorgrænser har vanskeligt ved at gennemskue, hvilke tilbud der findes i henholdsvis kommunalt og regionalt regi og hvad der vil være den rette hjælp til netop dette barn og denne familie. Det er desuden udfordrende for de fagprofessionelle at få overblik over barnets udfordringer i sammenhæng med den øvrige kontekst som barnet lever i. I dag findes der ikke én fælles forpligtende model, som sikrer sammenhæng i forløb for barnet der ikke trives på tværs af kommuner, praktiserende læger og børne- og ungdompsykiatrisk afdeling i Region Midtjylland.

 

Under Alliancen for den nære psykiatri er det udvalgt som det første initiativ.

 

Målgruppen er børn og unge som enten kortvarigt eller længerevarigt er i psykisk mistrivsel. Barnets og den unges netværk, herunder familien, er også en del af målgruppen. Af hensyn til en nødvendig afgrænsning omfatter projektet ikke børn der kræver øjeblikkelig akut handling (f.eks. selvmordstruede).

 

Formål med projektet

Formålet er at skabe en model, med:

 • bedre sammenhænge på tværs af områder og sektorgrænser
 • fælles viden om barnets forløb/handleplan
 • øget tryghed for barn og familie
 • fagprofessionelles mulighed for adgang til sparring med andre fagprofessionelle
 • kvalificering af eventuelle henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

 

Modellen skal sikre, at den ene professionelle hånd altid når den anden i et gennemsigtigt og sammenhængende forløb, hvor barnets og familiens stemme er tydelig.

 

En vigtig del af projektet er, at etablere én indgang til kommunerne via én central digital postkasse. Postkassen skal udgøre én fælles indgang for fagprofessionelle til kommunerne i regionen. I dag er der forskellig praksis for henvendelse til kommunerne og almen praksis og regionale aktører har svært ved at gennemskue, hvilken afdeling i kommunen henvendelsen skal adresseres til. Det betyder, at der enten ikke bliver sendt en henvisning eller den cykler rundt internt i kommunen, før den lander det rigtige sted.

 

Op mod 1/3 af de henvisninger som Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling modtager fra de praktiserende læger tilbagevises. Det skyldes bl.a. manglende oplysninger, om hvad der er iværksat i kommunalt regi, manglende inddragelse af PPR eller at barnet ikke vurderes at være i målgruppen til psykiatrien. Laboratoriegruppen ønsker derfor, at alle ikke akutte henvisninger fra praktiserende læger først sendes til den centrale digitale postkasse for børn og unge i kommunen. Almen praksis, psykiatri og somatik skal kunne henvende sig til kommunerne af denne adgang.

 

Hver kommune skal nedsætte et koordinationsudvalg som modtager og sorterer indkomne henvendelser vedrørende børn og unge i mistrivsel. Udvalget skal skabe en hurtig og sammenhængende igangsætning af fælles forpligtende forløb af barnet. Udvalget indhenter eksisterende, relevante oplysninger til at kvalificere det videre forløb.

 

Plan for afprøvning af projektet

Til at understøtte laboratoriemodellen bruges forbedringsmodellen. Her laves der hyppige afprøvninger i småskala der giver hurtig viden om, hvad der fungerer og hvad der skal ændres til næste afprøvning.

 

Det er vigtigt, at almen praksis er med fra starten af udviklingsarbejdet og i forberedelsesperioden. Den praktiserende læge der deltager i udviklingsarbejdet er en vigtig ressource, når modellen skal kommunikeres ud til de øvrige praktiserende læger under afprøvningen. Der søges derfor om midler til at honorere de praktiserende lægers deltagelse.

 

Økonomi

Der søges om i alt 96.030 kr. Der honoreres efter gældende konsulenttakst som pr. 1. oktober 2019 er 941,47 kr.

 

Planlægningsfase

Antal timer

Pris

1 opstartsmøde á 2 timers varighed

2

1.882,94 kr.

2 x ½ arbejdsdage fordelt over 2 uger

10

9.914,70 kr.

2 timers møde hver 2. uge i tre måneder

12

11.297,64 kr.

Informationsmøder - frikøb af 12 læger á 2 timers varighed

24

22.595,28 kr.

Afprøvningsfasen

Antal timer

Pris

2 timers møder én gang om måneden i seks måneder

12

11.297,64 kr.

Løbende tilpasning og evaluering

15

14.122,05 kr.

Evaluering

Antal timer

Pris

Evalueringsinterview af 1 times varighed

12

11.297,64 kr.

Forberedelse

15

14.122,05 kr.

I alt

 

96.029,94 kr.

 

I regi af Alliancen om den nære psykiatri er der søgt midler til at finansiere en projektleder i projektperioden. Deltagelse i projektgruppen fra de øvrige aktører medfinansieres lokalt.

 

Faglig indstilling fra Det Regionale Kvalitetsteam

Projektet er et tværfagligt samarbejde forankret i laboratoriemodellen i Randersklyngen, og vil forenkle og forbedre indsatsen overfor børn som mistrives. Projektet vil etablere én indgang for henvendelser om de pågældende børn, og lave en struktureret og tydelig arbejdsfordeling i forhold til opgaven tværfagligt. Det vil således kunne have en stor positiv betydning for de pågældende børn. Man vil implementere det gradvist og slutteligt på regionalt plan.

 

Den konkrete metode er ikke beskrevet i detaljer, men der foreligger en veldefineret plan for, hvordan projektet vil blive implementeret. Midlerne, der søges om, skal gå til involvering af praktiserende læge(r) i projektet.

 

Det Regionale Kvalitetsteam mener, at der er tale om et prisværdigt projekt, der uden tvivl vil komme målgruppen til gavn, og som kan udrulles nationalt. Teamet anbefaler derfor, at der bevilges midler til projektet.

Beslutning

Indstillingen vedtages, idet Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget opfordrer til, at Alliancen fremadrettet kigger indad, når der søges om midler til praktiserende lægers deltagelse i lignende projekter under Alliancen, og det forventes at Alliancen også finansierer praktiserende lægers deltagelse i Alliancens projekter.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-36-72-13-13

5. Patientsikkerhed og UTH i almen praksis og lægevagten 2019

Resume

UTH-teamet for praksisområdet har udarbejdet en rapport, der giver et overblik over de rapporterede hændelser til almen praksis og lægevagten i 2019

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tager årsrapporten til orientering

Sagsfremstilling

I Region Midtjylland varetages arbejdet med patientsikkerhed og utilsigtede hændelser (UTH) af praksisområdets UTH-team. Teamet modtager og sender hændelserne videre ud til almen praksis med henblik på nærmere analyse i de enkelte klinikker. Teamet analyserer mønstre og tendenser i hændelserne.


I 2019 har UTH-teamet været involveret i flere tværsektorielle analyser. I enkelte tilfælde har den praktiserende læge deltaget i analyserne. Det har generelt fungeret godt når den praktiserende læge deltager, da det giver et ekstra perspektiv til analyserne. I de tilfælde, hvor lægen ikke har haft mulighed for at deltage, har UTH-teamet haft en dialog med vedkommende samt fået journalnotater og ofte også en skriftlig udtalelse, bl.a med forslag til læring. Den praktiserende læge får altid tilsendt konklusioner og handleplaner fra analysen, uanset om de deltager eller ej.


Almen praksis

I 2019 er der rapporteret 690 utilsigtede hændelser, der involverer almen praksis. Hændelserne fordeler sig alvorlighedsmæssigt på følgende måde:Hændelserne, der er rapporteret i 2019, grupperer sig især om 3 temaer.


Punkt 2 og 3 består af to forskellige kategorier der er lagt sammen, da hændelserne minder meget om hinanden, og det giver derfor mest mening at se på dem sammen.


 1. Medicinering
 2. Prøver, undersøgelser, prøvesvar og Patientidentifikation
 3. Henvisninger og Visitation og Overlevering af information, ansvar, dokumentation


Medicinering er højdespringeren med 254 hændelser.


Prøver m.m. og Patientidentifikation har tilsammen 231 hændelser.


Henvisning, Visitation og Overlevering af information har tilsammen 163 hændelser.


I 2019 har der været 8 alvorlige hændelser. Det er svært at se generelle tendenser, når der er så få hændelser, og de i høj grad er kontekstafhængige. I det vedlagte bilag til årsrapporten er der en kort beskrivelse af hændelserne.


I årsrapporten beskrives de overordnede tendenser for alle hændelserne mere detaljeret.


Lægevagten

I 2019 er der rapporteret 113 hændelser, der involverer lægevagten. Hændelserne fordeler sig alvorlighedsmæssigt på følgende måde:Hændelserne, der er rapporteret i 2019, grupperer sig især om 3 temaer.


Punkt 1 består af to forskellige kategorier, der er lagt sammen, da hændelserne minder meget om hinanden, og det giver mest mening at se på dem sammen.


 1. Visitation og Overlevering af information
 2. Medicinering
 3. Behandling og Pleje


Visitation og Overlevering af information har tilsammen 61 hændelser.


Medicinering har 22 hændelser.


Behandling og Pleje har 16 hændelser.


I 2019 er der rapporteret 1 alvorlig og 2 dødelige hændelser, der involverer lægevagten. Det er svært se generelle tendenser, når der er så få hændelser, og de i høj grad er kontekstafhængige. I det vedlagte bilag til årsrapporten er der en kort beskrivelse af hændelserne.


I årsrapporten beskrives de overordnede tendenser for alle hændelserne mere detaljeret.

Beslutning

Taget til orientering.

Tilbage til toppen