Abonnér

Referat
til
mødet i SU for psykologer
den 3. september 2020 kl. 14:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale F 1

 


Sagnr.: 1-31-72-402-17

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Regionsrådet:

Henrik Gottleib Hansen

Steen Jakobsen


Kommunalt medlem:

Niels Rasmussen, Ringkøbing-Skjern kommune


Psykologer:

Anders Røge

Lars Dalsjö

Jens Jacob Presse


Administrationen:

Dorthe Klith, kontorchef

Mark Brix Christensen, AC-fuldmægtig

Lisette Kirkegaard, specialist

Beslutning

Der var afbud fra Anders Røge og Steen Jakobsen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-402-17

2. Gensidig orientering

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Oprettelse af nye ydernumre for psykologer

Som følge af ophævelse af alderskriteriet for angstbehandling besluttede regionsrådet i december 2019 at udvide kapaciteten på psykologområdet med fem ydernumre. Ydernumrene blev placeret som følgende:

 • 1 i Ringkøbing-Skjern Kommune
 • 1 i Viborg Kommune
 • 1 i Horsens Kommune
 • 2 i Aarhus Kommune


Ydernumrene er pr. den 1. juli 2020 blevet besat af fem nye psykologer. Samarbejdsudvalget følger i den forbindelse udviklingen i ventetid på psykologområdet, hvor den første opfølgning forventes på møde i februar 2021.


Sammenlægning af økonomirammerne samt forhøjelse af omsætningsgrænsen i 2020

Der trådte pr. den. 3. juli 2020 en tillægsaftale til overenskomst om psykologhjælp i kraft som følge af situationen med COVID-19 i Danmark. Med denne aftale sammenlægges økonomirammerne for henvisningsårsag 1-9 samt henvisningsårsag 10-11 midlertidigt for året 2020. Det bevirker, at der i en midlertidig periode skabes rum for, at et eventuelt merforbrug inden for den ene økonomiramme kan godtgøres af et mindreforbrug inden for den anden økonomiramme. Aftalen er grældende for 2020.


I tillæg til sammenlægningen af de økonomiske rammer blev omsætningsgrænsen forhøjet i 2020 til 363.443 kr. Fra 1. januar 2021 er den i overenskomsten aftalte omsætningsgrænse igen gældende.


Nationalt mindreforbrug i 2019

Psykologsiden i Samarbejdsudvalget har bedt om en opdatering vedr. det nationale forbrug i forhold til økonomirammen på psykologområdet. Rammeopgørelsen af økonomien for 2019 viser, at der nationalt samlet har været et mindreforbrug på psykologområdet på ca. 47. mio. kr. Region Midtjyllands forbrug på psykologområdet ligger dog tæt ved 100 % af Region Midtjyllands andel og har gjort det de seneste år. Det betyder konkret, at der for 2017, 2018 og 2019 ikke har været et betydeligt mindreforbrug på psykologområdet i Region Midtjylland. Økonomien følges løbende af Samarbejdsudvalget.


Øvrige tiltag på psykologområdet

Samarbejdsudvalget for psykologer blev på møde i august 2018 præsenteret for et tværregionalt projekt om internetbaseret psykologbehandling. Region Syddanmark varetager driften og behandlingen af borgere, der henvises til behandlingen. Pilotprojektet udløber ved udgangen af 2021. Der er i regi af Danske Regioner truffet beslutning om at fortsætte projektet. Dog er der nedsat en følgegruppe, der skal drøfte tilpasninger for setuppet samt den økonomiske model for projektet.


Formandskabet for hhv. Udvalg for nære sundhedstilbud samt Psykiatri- og socialudvalget har bedt administrationen om at afdække mulighederne for en digitaliseret stepped-care tilgang til behandling af patienter. Der er igangsat et afdækningsarbejde, hvor DEFACTUM indsamler viden internationalt om digitaliserede løsninger, der hjælper borgeren på vej gennem behandlingssystemet efter behov i forbindelse med mental sundhed og sygdom. Resultaterne af arbejdet forventes præsenteret for formandskaberne i oktober 2020, hvorefter der tages stilling til den videre proces.


Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-402-17

3. Mødeplan 2021

Administrationen indstiller,

at forslag til mødeplan for 2021 godkendes.


Sagsfremstilling

Administrationen har følgende forslag til mødeplan for 2021:


 • 4. februar 2021
 • 2. september 2021


Møderne forslås afholdt kl. 10.00 - ca. 13.00 med 1 times formøde forud for mødet.


Beslutning

Mødeplanen blev godkendt med følgende ændring:


Samarbejdsudvalget besluttede at rykke møderne en 1 time til kl. 9.00 med formøder ½ time før.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-402-17

4. Oplæg om efteruddannelse af psykologer

Administrationen indstiller,

at regionens rolle vedrørende efteruddannelse af psykologer drøftes.

Sagsfremstilling

Det blev på møde i samarbejdsudvalget for psykologer i februar 2020 besluttet, at der på et kommende møde skulle afholdes et oplæg, som skulle indeholde psykologers muligheder for efteruddannelse samt praksissektorens rolle i psykologuddannelse. Anders Røge vil i den forbindelse holde et oplæg, som bl.a. vil indeholde følgende:

 • Psykologers muligheder for efteruddannelse.
 • Understøttelse af uddannelse af nye psykologer, der ikke har ydernummer.
 • Understøttelse af uddannelse af psykologer, der har ydernummer.


Der vil efterfølgende være mulighed for at stille spørgsmål og drøfte oplægget.

Beslutning

Udsættes til næste møde i Samarbejdsudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-402-17

5. Opfølgning på udvidelse af depression og angstordningen

Resume

Der er afsat midler til henvisningsårsag 10 og 11 med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022. Samarbejdsudvalget følger opgørelserne.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 er der afsat 139,85 mio. kr. (160,92 mio. kr. pr. 1. oktober 2019 som følge af ophævelsen af aldersloftet på henvisningsårsag 11) til henvisningsårsag 10-11 for perioden 2019-2022 pr. år. Dette følges lokalt i den enkelte region.


I henhold til Vejledning om opfølgning på Tillægsaftale vedr. satspulje-midler til behandling for let til moderat depression og angst har de regionale samarbejdsudvalg to opgaver i relation til opfølgning på aftalen:

1. Løbende opfølgning på udviklingen inden for depressions- og angstordningerne

2. Vurdering i enkeltsager efter iværksættelse af udgiftsdæmpende foranstaltninger


Af vejledningen fremgår det, at de regionale samarbejdsudvalg skal følge udviklingen inden for de to ordninger på baggrund af månedsvise lands- og regionsoversigter. Opgørelserne behandles og drøftes på samarbejdsudvalgene.


Seneste månedsstatistik (vedhæftet) viser udviklingen fra juni 2019 til og med juni 2020:

 • Figur 1 viser forbruget ift. rammen i 2020
 • Tabel 6 viser, at Region Midtjylland i oktober 2019 har haft et fald på 8 % sammenlignet med oktober 2018
 • Tabel 7 viser de akkumulerede udgifter til angst og depression fra oktober 2019 fordelt på regionerneTabel 6: Udgifter på regionsniveau (angst og depression samlet)


Tabel 7: Akkumulerede udgifter på regionsniveau (angst og depression samlet)Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-402-17

6. Status for implementeringsplan for praksisplan i relation til COVID-19

Administrationen indstiller,

at den reviderede implementeringsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på møde den i december ny Praksisplan for psykologer. Samarbejdsudvalget for psykologer godkendte på møde i februar 2020 en implementeringsplan for anbefalingerne fra praksisplanen for psykologer. Som følge af COVID-19 er en række af anbefalingerne ikke blevet igangsat indenfor den ventede tidshorisont. Der er derfor vedlagt en revideret implementeringsplan, hvor der er taget højde for forsinkelserne som følge af COVID-19.


Praksisplanen indeholder en række anbefalinger vedr. kapacitet, tilgængelighed, sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen samt kvalitetsudvikling i psykologpraksis. Der er på baggrund af praksisplanens anbefalinger udarbejdet en implementeringsplan for de anbefalinger, der kræver en aktiv indsats. De øvrige anbefalinger håndteres løbende af administrationen og forelægges Samarbejdsudvalget ved behov. Disse anbefalinger omhandler fx løbende at følge omsætningen hos psykologer, ligelig geografisk fordeling af kapaciteter mv.


Implementeringsplanen indeholder en oversigt over de konkrete anbefalinger samt tidsperpektivet for implementering af den enkelte anbefaling. Derudover fremgår det også, hvornår Samarbejdsudvalget inddrages i det omfang, det er muligt.


Den reviderede implementeringsplanen er vedlagt.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-402-17

7. Ventetidsundersøgelsen medio 2020

Resume

Ventetidsundersøgelsen for juli 2020 fremlægges til orientering i henhold til samarbejdsudvalgets tidligere beslutning.

Administrationen indstiller,

at samarbejdsudvalget drøfter resultatet af ventetidsundersøgelsen.

Sagsfremstilling

I følge praksisplan for psykologområdet fra 2019, skal der to gange årligt gennemføres en undersøgelse af ventetiden til psykologbehandling i Region Midtjylland, dette som et led i vurderingen af kapaciteten i regionen. Undersøgelsen gennemføres på baggrund af det datatræk som administrationen modtager hver måned fra Sundhed.dk.

Psykologer med ydernummer er via overenskomsten forpligtet til at opdatere deres skønnede gennemsnitlige ventetid til første konsultation for ikke akutte patienter for både årsagerne 1 til 9, samt depression (10) og angst (11) minimum hver anden måned på Sundhed.dk.


Vedhæftet oversigt viser den oplyste ventetid fordelt på kommunerne og for regionen pr. 1. juli 2020 samt udviklingen af ventetiden for perioden 1. januar 2018 til 1. juli 2020.

Ventetiderne er oplyst som gennemsnitsværdien af de indberettede ventetider. Derudover er der også oplyst minimum og maksimums ventetid for kommunerne og for regionen.

Den gennemsnitlige ventetid på årsag 1 til 9 er for regionen uændret siden undersøgelsen i januar 2019 og ligger på 12 uger. For årsagerne 10 og 11 er den gennemsnitlige ventetid faldet med to uger fra 14 uger i januar 2019 til nu 12 uger.


Derudover er der også dannet et søjlediagram som viser den gennemsnitlige ventetiderne og udviklingen på hver enkelt kommune og på regionen.

Diagrammet er indsat efter ønske fra samarbejdsudvalget.

Beslutning

Samarbejdsudvalget drøftede ventetidsundersøgelsen og tog undersøgelsen til efterretning.

Tilbage til toppen