Abonnér

Referat
til
mødet i SU for psykologer
den 1. november 2019 kl. 12:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale F 1


Sagnr.: 1-31-72-402-17

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Regionsrådet:

Henrik Gottleib Hansen

Steen Jakobsen

 

Kommunalt medlem:

Niels Rasmussen, Ringkøbing-Skjern kommune

 

Psykologer:

Anders Røge

Lars Dalsjö

Mia Nørskov

 

Administrationen:

Dorthe Klith, kontorchef

Mark Brix Christensen, AC-fuldmægtig

Lisette Kirkegaard, specialist

Beslutning

-

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-402-17

2. Gensidig orientering

Resume

Orientering til samarbejdsudvalget fra administrationen.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Referat fra LSU:

 

Administrationen har d. 7. marts 2019 modtaget et anonymiseret referat fra landssamarbejdsudvalgsmødet d. 24. september 2018.

Referatet er vedhæftet til orientering.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-402-17

3. Mødeplan for 2020

Administrationen indstiller,

at Samarbejdsudvalget godkender mødekalender for 2020.

 

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget mødes fast to gange årligt. For 2020 foreslås følgende mødetidspunkter:

 • 6. februar 2020 kl. 9-12 (med formøder kl. 8-9)
 • 27. august 2020 kl. 9-12 (med formøder kl. 8-9)

Beslutning

Mødet d. 27. august rykkes til torsdag d. 3. september kl. 14-17 med formøde kl. 13.

Derudover rykkes mødet d. 6. februar fra kl. 9-12 til kl. 10-13.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-402-17

4. Orientering om ny overenskomst om psykologhjælp

Resume

Der blev mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt Dansk Psykolog Forening d. 29. august indgået aftale om fornyelse af Overenskomst om psykologhjælp. Aftalen trådte i kraft pr. d. 1. oktober 2019. Der gives et kort oprids af en del af den nye aftales indhold.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der blev mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt Dansk Psykolog Forening d. 29. august indgået aftale om fornyelse af Overenskomst om psykologhjælp. Aftalen trådte i kraft pr. d. 1. oktober 2019.

 

Følgende er et uddrag af en nogle af tiltagene i den nye overenskomst:

 • Der tilføjes en ny rådgivningsydelse ved rådgivning pr. telefon eller pr. mail. Det er forudsat, at klienten har haft minimum én fysisk samtale med psykologen.
 • Der påbegyndes etablering af en model for systematisk efteruddannelse blandt psykologer med ydernummer.
 • Der sættes øget fokus på muligheden for gruppeterapi, herunder vejledningsmateriale til psykologer samt en justering af honorarer for gruppeterapi.
 • Der indføres mulighed for videokonsultationer.
 • Minimumsafregningen øges fra 100.000 kr. til 150.000 kr. pr. 1. januar 2020.
 • Omsætningsloftet for henvisningsårsag 10-11 hæves fra 270.319 kr. i 2019 til 302.078 kr. fra 2020 og frem som følge af ophævelsen af aldersloftet på henvisningsårsag 11. Det er således en forholdsmæssig forøgelse af omsætningsloftet.

 

Den endelige aftaletekst og overenskomst er vedlagt.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-402-17

5. Høring af Praksisplan for Psykologer

Resume

Udkast til praksisplan for psykologer blev sendt i høring d. 29. august 2019 af regionsrådet. Der indkommet syv høringssvar fra en række kommuner samt foreninger og organisationer. De har givet anledning til mindre rettelser i praksisplanen. Den videre proces for praksisplanen skal nu godkendes med henblik på politisk godkendelse af praksisplanen.

Administrationen indstiller,

at Samarbejdsudvalget drøfter de indkomne høringssvar, og
at Samarbejdsudvalget tager orientering om den fortsatte proces for behandling af høringssvar og godkendelse af praksisplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af overenskomsten om psykologhjælp, at regionen skal udarbejde en plan for tilrettelæggelsen af det fremtidige psykologtilbud i regionen. Praksisplanen sætter mål og anbefalinger for tilrettelæggelse og udvikling af regionens tilbud om psykologhjælp i perioden 2019-2022. Herudover indeholder praksisplanen en beskrivelse af regionens tilbud.

 

Udvalg for nære sundhedstilbud samt psykiatri- og socialudvalget gav den 12. september 2018 bemærkninger til rammer og pejlemærker for arbejdet med psykologpraksis, som har indgået i udarbejdelsen af praksisplanen.

 

Praksisplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Region Midtjylland og repræsentanter fra de praktiserende psykologer. Undervejs er der indhentet bidrag fra kommuner, praktiserende læger, privatpraktiserende psykiatere samt regionspsykiatrien.

 

Høring af praksisplan for psykologer

Praksisplanen for psykologer har været i høring fra d. 29. august til d. 10. oktober. Regionsrådet ønskede en bredere høringskreds, hvorfor der er vedlagt en list over høringsparterne.

 

Der er kommet i alt syv høringssvar fra hhv. Favrskov, Silkeborg og Holstebro kommuner samt Patieninddragelsesudvalget i Region Midtjylland, PLO-Midtjylland, Angstforeningen og foreningen Hjælp Voldsofre.

 

Der er generelt opbakning til praksisplanen fra de forskellige høringsparter. En række temaer går igen i nogle af høringssvarene, der har givet anledning til følgende ændringer i praksisplanen:

 • En konkretisering af det kommunale samarbejde i forhold til sociale og beskæftigelsesrettede indsatser
 • En beskrivelse af rammerne og de forventede konsekvenser af ophævelsen af aldersloftet for henvisningsårsag 11 (angst)
 • Redaktionelle rettelser

 

Vedhæftet findes en oversigt med høringssvarene samt administrationens bemærkninger. Derudover er alle høringssvarene vedlagt.

 

Videre proces

 • 1. november: Praksisplan og høringssvar behandles i Samarbejdsudvalget.
 • 1.-11. november: Psykologsiden i Samarbejdsudvalget afgiver bemærkninger til den færdige praksisplan.
 • 4.-18 december: Praksisplanen med tilhørende bemærkninger og høringssvar behandles politisk.
 • 18. december: Praksisplanen behandles endeligt i regionsrådet.

 

Overordnede konklusioner og initiativer i praksisplanen

Praksisplanen er opdelt i fire hovedkapitler:

 • Kapacitet på psykologområdet
 • Tilgængelighed
 • Sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen
 • Kvalitetsudvikling i psykologpraksis.  

 

Kapacitet på psykologområdet

Praksisplanen indeholder en række analyser vedrørende kapacitet (ydernumre i Region Midtjylland), aktivitet, økonomi mv. Der er lavet en kapacitetsanalyse for at vurdere psykologdækningen i regionen. Analysen viser, at der er gennemsnitligt 6.914 indbyggere pr. kapacitet i Region Midtjylland, mens landsgennemsnittet ligger på 6.871 indbyggere pr. kapacitet. Der har uændret været 191 psykologkapaciteter gennem de seneste år. Aktivitetsanalysen viser, at der samlet set har været et mindre fald i antal behandlede og i antal ydelser pr. kapacitet løbende fra 2014 til 2018.

 

Ventetiden til psykologbehandling ligger på et stabilt niveau og har siden 2017 ligget på gennemsnitligt 11-12 uger. Ved henvisning for depression og angst er ventetiden dog på 13-14 uger. Der er stor variation psykologerne imellem, hvilket også gælder for nogle psykologer indenfor den samme kommune. For de fleste kommuner gælder det, at borgeren kan få en ikke-akut tid hos en psykolog indenfor fire uger. Ventetiden opgøres løbende af den enkelte psykolog gennem indberetning til sundhed.dk.

 

I regi af satspuljen er der besluttet en forsøgsordning med vederlagsfri psykologhjælp i perioden 1. juli 2018 til 31. december 2021 til unge mellem 18 og 20 år for henvisning for depression og angst. Med den nye satspuljeaftale er denne ordning desuden fra den 1. juli 2019 udvidet til unge mellem 18 og 21 år.

 

Endvidere er det med den nye satspuljeaftale besluttet at ophæve aldersloftet, som tidligere var fastsat til 38 år for tilskud til psykologbehandling af angst, således at alle aldersgrupper kan få tilskud til psykologbehandling af angst. En ophævelse af aldersloftet må forventes at øge efterspørgslen efter psykologtilbud. Det fremgår nu af praksisplanen, at dette tiltag er kommet, og at regionsrådet vil behandle en særskilt sag vedrørende en eventuel kapacitetsudvidelse. Samarbejdsudvalget har desuden en særskilt sag vedrørende dette emne på dagsordenen.

 

Det anbefales, at der fortsat sikres en ligelig geografisk dækning under hensyntagen til antallet af kapaciteter i kommunen pr. indbygger samt ventetid.

 

Tilgængelighed (handicapegnede forhold og adgang)

En målsætning i praksisplanen er, at psykologpraksis i regionen er nemt tilgængelig også for borgere med funktionsnedsættelse. Ved udarbejdelsen af praksisplanen er andelen af kapaciteter med handicapegnede forhold undersøgt. Undersøgelsen viser, at 34,03 % af kapaciteterne i Region Midtjylland har handicapegnede forhold. Landsgennemsnittet ligger på 43,74 %. Region Midtjylland er den region med den laveste procentmæssige andel af kapaciteter med handicapegnede forhold, mens Region Nordjylland har den højeste procentmæssige andel med 63,04 %.  

 

Hovedanbefalingen for tilgængelighed er, at Region Midtjylland i planperioden tilstræber, at 60 % af psykologpraksis med ydernummer i regionen har handicapegnede forhold og tilgængelighed.

 

Sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen

Et stærkere samarbejde mellem sektorerne er en vigtig ambition, og et mål i praksisplanen er derfor, at borgere oplever, at behandling i psykologpraksis sker i et sammenhængende forløb tilpasset den enkelte.  

 

Det anbefales derfor, at der i planperioden igangsættes en række initiativer med henblik på at styrke psykologernes samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen. Det handler eksempelvis om at øge antallet af epikriser (udskrivningsbreve) til almen praksis samt forbedre henvisninger fra almen praksis til psykologer. Der er indsat et konkret måltal for epikriser, således antallet af epikriser fra psykologer til almen praksis øges til 90 % af henvisningerne ved udgangen af 2021.

 

Kvalitetsudvikling

Der er i Region Midtjylland fokus på løbende kvalitetsudvikling indenfor psykologpraksis. Det anbefales derfor, at der i praksisplanperioden undersøges tiltag, der kan åbne op for en øget anvendelse af gruppebehandling i psykologpraksis. Endvidere at der arbejdes med tiltag, der styrker psykologernes brug af de nationale kliniske retningslinjer med fokus på at arbejde ud fra bedste praksis på området.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Der er bred opbakning til praksisplanen fra samarbejdsudvalget.

 

Der vil blive lavet en implementeringsplan for praksisplanen til det næste møde i samarbejdsudvalget, hvor arbejdet med den gode epikrise skal være en af de første indsatser, der igangsættes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-402-17

6. Udvidelse af angstordningen

Resume

Der er indgået ny overenskomst for psykologhjælp og færdiggjort et lovgrundlag for udmøntningen af nogle satspuljeinitiativer. Der er blandt andet indgået en aftale om at ophæve aldersgrænsen for henvisningsårsag 11 (angst), hvilket der er afsat nogle midler til, da aktiviteten forventeligt øges. Region Midtjylland vil modtage midlerne over bloktilskud svarende til 6,7 mio. kr. årligt. En vurdering af kapaciteten på psykologområdet har afventet de endelige overenskomstmæssige og lovmæssige rammer. Der lægges op til en udvidelse af kapaciteten på psykologområdet for at imødekomme dels en forventet aktivitetsstigning, dels et politisk ønske om at reducere ventetiderne for psykologer.

Administrationen indstiller,

at Samarbejdsudvalget drøfter udvidelsen af kapaciteten for psykologer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af høringsudkast til praksisplan for psykologer godkendte regionsrådet på møde den 7. august 2019, at der ved håndtering af den fremtidige kapacitet bliver set på mulighederne for at reducere ventetiderne til psykologbehandling. En vurdering af den fremtidige kapacitet på området har afventet dels overenskomstforhandlinger og dels færdiggørelse af lovgrundlaget som følge af en række satspuljeinitiativer på området. Overenskomsten er nu indgået, og lovgrundlaget er ligeledes udarbejdet.

 

Nye initiativer 

Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 blev det aftalt at fjerne aldersloftet for tilskud til psykologbehandling på henvisningsårsag 11 (angst).

 

Der er afsat varige nationale midler til satspuljeinitiativet. Ligeledes fremgår det af ny Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper, at der ikke længere er aldersloft på behandling af angst. Midlerne fordeles via bloktilskud og Region Midtjyllands forventede bloktilskudsandel vedrørende ophævelse af aldersgrænsen for angst er på 6,7 mio. kr. årligt svarende til ca. 2.424 ekstra forløb årligt. Et gennemsnitligt forløb koster 2.764 kr. (baseret på 2018-tal) for det offentlige tilskud (regionens tilskud til behandling svarende til 60 %).

 

Endvidere trådte ny overenskomst om psykologhjælp i kraft pr. 1. oktober 2019.

 

Tiltag

Som følge af ophævelse af alderskriteriet for angstbehandling forventes der et øget pres på psykologområdet. 

 

På den baggrund anbefales det at udvide kapaciteten med fem psykologpraksis, således at antallet af ydernumre øges fra 191 til 196. Samtidig anbefales det, at udviklingen i aktivitet og ventetid følges nøje fremadrettet.  

 

En psykologpraksis koster i gennemsnit ca. 285.451 kr. pr. år i Region Midtjylland. Dog er der variation i psykologernes omsætning, som spænder fra 100.000 kr. til over 500.000 kr.

 

På landsplan er der et økonomiprotokollat. Det betyder, at der er et loft for, hvor meget psykologerne på landsplan må omsætte for. De nye initiativer er indregnet i det nye økonomiprotokollat.

 

Kapacitetsanalysen, som er udarbejdet i forbindelse med praksisplan for psykologer, viser:

 • At der gennemsnitligt er 6.914 indbyggere pr. kapacitet i Region Midtjylland, mens landsgennemsnittet ligger på 6.871 indbyggere pr. kapacitet. 
 • At der samlet set har været et mindre fald i antal behandlede og i antal ydelser pr. kapacitet løbende fra 2014 til 2018 i regionen.
 • At ventetiden til psykologbehandling ligger på et stabilt niveau og siden 2017 har ligget på gennemsnitligt 11-12 uger. Ved henvisning for depression og angst er ventetiden dog på 13-14 uger. Der er stor variation i ventetiden blandt psykologerne, hvilket også gælder for nogle psykologer indenfor den samme kommune. Ventetiden opgøres løbende af den enkelte psykolog gennem indberetning til sundhed.dk.

 

Placeringen af nye ydernumre baseres på en række faktorer, der skal være med til at sikre den bedste dækning af psykologer for borgeren i Region Midtjylland. Der tages højde for nogle primære faktorer, som er indbyggere pr. kapacitet samt nuværende ventetid. Dernæst er der nogle sekundære faktorer, som er gennemsnitlig omsætning pr. kommune samt befolkningsgrundlaget i den enkelte kommune.

 

Det foreslås på baggrund af en vurdering af de primære og sekundære faktorer, at der slås ydernumre op i følgende kommuner:

 • Syddjurs Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Viborg Kommune
 • Horsens Kommune
 • Aarhus Kommune

 

Yderligere baggrund for placeringen af nye ydernumre kan findes i vedlagte notat.

 

Den nye overenskomst har desuden taget højde for en vis aktivitetsstigning, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

 

Oversigt over økonomiske forudsætninger for tiltag

 

Tiltag

Forventet øget udgift i Region Midtjylland

Det er med den nye overenskomst besluttet at øge minimumsomsætningen hos psykologerne fra 100.000 kr. til 150.000 kr. pr. 1. januar 2020.

2.378.204 kr.

Det er med den nye overenskomst besluttet, at omsætningsloft for depression og angst på 270.319 kr. hæves til 302.078 kr. pr. 1. januar 2020. Det antages, at de ydere, der i 2018 lå tæt på omsætningsloftet, vil øge deres omsætning til det nye omsætningsloft.

387.353 kr.

Forventet udgift til aktivitetsstigning for angst blandt eksisterende psykologer udover stigning i minimumsomsætning (svarende til gennemsnitligt 4,75 ekstra angstforløb pr. psykolog).

2.507.188 kr.

Region Midtjylland øger sin kapacitet med fem ekstra ydernumre

1.427.255 kr.

Samlet øget udgift

6.700.000 kr.

 

Administrationen har været i kontakt med de øvrige regioner i forhold til eventuelle tiltag. På nuværende tidspunkt afventer alle de øvrige regioner på baggrund af tiltagene i den nye overenskomst.

 

Videre proces

Efter behandling i Samarbejdsudvalget vil behandling af udvidelse af kapaciteten for psykologer blive politisk behandlet i regionsrådet d. 18. december 2019. Administrationen vil efterfølgende tage de  videre skridt i forhold til at besætte de nye ydernumre.

Beslutning

Et enigt Samarbejdsudvalg anbefaler regionsrådet den foreslåede kapacitetsudvidelse, herunder placeringen af nye ydernumre, dog med den anbefaling at ydernummer i Syddjurs Kommune ændres til placering i Aarhus Kommune.

 

Samarbejdsudvalget vil løbende følge udviklingen, hvor en indledende opfølgning skal præsenteres på møde d. 3. september 2020.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-402-17

7. Statistik vedr. epikriser

Resume

Administrationen har fra januar 2018 fulgt udviklingen i antallet af epikriser fra psykologer til almen praksis.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

D. 10. maj 2017 blev der afholdt et fællesmøde mellem Samarbejdsudvalgets psykologer og Lise Høyer, formand for PLO-M. På baggrund af dette møde blev der på mødet i Samarbejdsudvalget den 28. september 2017 orienteret om, at der fra praktiserende læger foreligger et ønske om, at psykologer, efter behandling af patienter henvist fra praktiserende læger, sender en epikrise retur inklusiv supplerende information i et fritekstfelt.

 

Det blev i den forbindelse afklaret, at den gældende overenskomst forpligter praktiserende psykologer til at udfylde fritekstfelt og sende epikrise til praktiserende læge efter endt forløb. Jf. overenskomstens skal friteksfeltet indeholde relevant (og nødvendig) information til egen læge - eksempelvis interventionsform, fokuspunkter (problemstillinger), hensigt med behandlingen, samt anbefalinger til den videre behandling.

 

Det blev besluttet at administrationen informerede om ovenstående i et følgende informationsbrev til de praktiserende psykologer.

 

Administrationen har fra januar 2018 fulgt udviklingen i antallet af epikriser fra psykologer til almen praksis. Denne udvikling er skitseret i tabellen nedenfor. Medcom har haft udfordringer med deres tal for henvisninger i 2019, hvorfor der kun oplyses de hentede henvisninger fra 2019, da de trækkes direkte fra Henvisningshotellet.

 

 

  

Der blev på møde i Samarbejdsudvalget d. 21. august 2018 lagt vægt på, at epikriser er essentielle i forhold til det tværsektorielle samarbejde med almen praksis, hvorfor udfyldningen af en epikrise bør efterstræbes. Dette er derfor også et konkret fokusområde i den nye praksisplan for psykologer. Det fremgår af overenskomst om psykologhjælp § 10 stk. 7, at psykologen ved endt psykologbehandling skal fremsende en epikrise til patientens egen læge. Derudover blev det også besluttet at inkludere antallet af epikriser, der er blevet hentet fra Henvisningshotellet, hvilket nu fremgår af tabellen.

 

Det blev på møde i Samarbejdsudvalget d. 5. februar besluttet, at der skulle indarbejdes et fokus på epikriser i regi af den nye praksisplan for psykologer. Der er indarbejdet et konkret afsnit med tilhørende anbefaling vedrørende "den gode epikrise". Derudover blev det besluttet på møde i regionsrådet d. 28. august inden praksisplanen blev sendt i høring, at der skulle laves et konkret måltal for antal epikriser i 2021 på 90 % af antal hentede henvisninger. Dette fremgår nu også af praksisplanen.

 

Når praksisplanen er politisk godkendt, vil der tages initiativ til udmøntningen af anbefalingerne, herunder arbejdet med "den gode epikrise" for psykologer.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-402-17

8. Opfølgning på udvidelse af depression og angstordningen

Resume

Der er afsat midler til henvisningsårsag 10 og 11 med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022. Samarbejdsudvalget følger opgørelserne.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 er der afsat 139,85 mio. kr. (160,92 mio. kr. pr. 1. oktober 2019 som følge af ophævelsen af aldersloftet på henvisningsårsag 11) til henvisningsårsag 10-11 for perioden 2019-2022 pr. år. Dette følges lokalt i den enkelte region.

 

I henhold til Vejledning om opfølgning på Tillægsaftale vedr. satspulje-midler til behandling for let til moderat depression og angst har de regionale samarbejdsudvalg to opgaver i relation til opfølgning på aftalen:

1. Løbende opfølgning på udviklingen inden for depressions- og angstordningerne

2. Vurdering i enkeltsager efter iværksættelse af udgiftsdæmpende foranstaltninger

 

Af vejledningen fremgår det, at de regionale samarbejdsudvalg skal følge udviklingen inden for de to ordninger på baggrund af månedsvise lands- og regionsoversigter. Opgørelserne behandles og drøftes på samarbejdsudvalgene.

 

Seneste månedsstatistik (vedhæftet) viser udviklingen fra august 2018 til og med august 2019:

 • Figur 1 viser forbruget ift. rammen i 2019
 • Tabel 6 viser, at Region Midtjylland i august 2019 har haft et fald på 8 % sammenlignet med august 2018 (der gøres opmærksom på, at der er fejl i tallene for Region Syddanmark)
 • Tabel 7 viser de akkumulerede udgifter til angst og depression fra august 2019 fordelt på regionerne

 

 

Tabel 6: Udgifter på regionsniveau (angst og depression samlet)

 

aug-18

aug-19

Ændring i procent

Total

8.104.823

9.548.565

18%

81 - Region Nordjylland

1.153.797

1.117.835

-3%

82 - Region Midtjylland

2.484.473

2.293.904

-8%

83 - Region Syddanmark

54.541

2.168.784

3876%

84 - Region Hovedstaden

3.081.726

2.771.187

-10%

85 - Region Sjælland

1.330.286

1.196.856

-10%

Kilde: CSC Scandihealth

 

 

 

 

 Tabel 7: Akkumulerede udgifter på regionsniveau i august (angst og depression samlet)

 

Udgift

Total

kr. 9.548.565

81 - Region Nordjylland

1.102.645

82 - Region Midtjylland

2.304.907

83 - Region Syddanmark

2.186.661

84 - Region Hovedstaden

2.745.131

85 - Region Sjælland

1.209.221

Kilde: CSC Scandihealth

 

 

Vedlagt:

 • Månedsstatistik angst og depression_august 2019

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-402-17

9. Ventetidsundersøgelse medio 2019

Resume

Ventetidsundersøgelsen for juli 2019 fremlægges til orientering i henhold til samarbejdsudvalgets tidligere beslutning.

Administrationen indstiller,

at samarbejdsudvalget drøfter resultatet af ventetidsundersøgelsen.

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget for psykologer i Region Midtjylland har på mødet d. 22. september 2016 besluttet at gennemføre to årlige undersøgelser af ventetiden til psykologbehandling i Region Midtjylland. Det blev besluttet, at undersøgelsen gennemføres på baggrund af det datatræk som administrationen modtager hver måned fra Sundhed.dk.

 

Psykologer med ydernummer er via overenskomsten forpligtet til minimum hver anden måned at opdatere deres skønnede gennemsnitlige ventetid til første konsultation for ikke akutte patienter for både årsagerne 1 til 9, samt depression (10) og angst (11) på Sundhed.dk. Ventetidsundersøgelsen anvendes blandt andet til løbende at vurdere behandlingskapaciteten på psykologområdet.

 

Vedhæftet oversigt viser den oplyste ventetid fordelt på kommunerne og for regionen pr. 1. juli 2019 og pr. 1. juni 2018 samt udviklingen af ventetiden for perioden.

Ventetiderne er oplyst som gennemsnitsværdien og medianen af de indberettede ventetider. Derudover er der også oplyst minimum og maksimums ventetid for kommunerne og for regionen.

Den gennemsnitlige ventetid på årsag 1 til 9 er for regionen uændret siden undersøgelsen i juni 2018 og ligger forsat på 12 uger. For årsagerne 10 og 11 er den gennemsnitlige ventetid steget med en enkelt uge fra 14 uger i juni 2018 til nu 15 uger.

 

 

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

 

Der vil fremadrettet blive lavet grafer over den akkummulerede udvikling i ventetiden i Region Midtjylland.

Tilbage til toppen