Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i SU på speciallægeområdet
den 21. juni 2022 kl. 15:30
i Hos speciallæge Christian Bak, Toldboden 1, 8800 Viborg

 


Sagnr.: 1-30-72-457-21

1. Deltagere

Sagsfremstilling

Mødedeltagere

Region Midtjylland, Regionsrådet:

Purnima Erichsen, formand

Birgit Marie Christensen

Olav Nørgaard

Repræsentanter for FaPS:

Christian Bak, formand

Anna Lamberg

Birgitte Norrie

Annette Bache, suppleant


Region Midtjylland, administrationen:

Jørgen Nørskov Nielsen, Kontorchef (suppleant for kontorchef Dorthe Klith)

Claus Meldgaard, Specialkonsulent

Lisette Kirkegaard, Specialist
Beslutning

Afbud

Ib Bjerregaard, Regionsrådet

Kaare Mai, FaPS

Afbud

Ib Bjerregaard, Regionsrådet

Kaare Mai, FaPS


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-457-21

2. Gensidig orientering

Resume

Gensidig orientering om ændringer vedrørende praktiserende speciallæger i Region Midtjylland.

Administrationen indstiller,

at orienteringerne tages til efterretning

Sagsfremstilling

 • Speciallæge Malene Marie Lange overtager pr. 1/7-22 Helle Breunings deltidspraksis i psykiatri i Horsens.
 • Specialæge Louise Brøndt Hartlev overtog pr. 1/5-22 Lone Svendsens fuldtidspraksis i reumatologi i Skanderborg.
 • Speciallæge Helene Nortvig overtog pr. 1/5-22 Hans Jørgen Hynding Knudsens fuldtidspraksis i gynækologi i Risskov.
 • Speciallæge Peter Lundgaard overtager pr. 1/8-22 Poul Hansens fuldtidspraksis i anæstesiologi i Risskov.  

Beslutning

Speciallægerne gjorde opmæksom på, at de er bekendt med, at regionssrådet har besluttet, at bruge demografimidler for 2022 på at konvertere en psykiatrisk deltidspraksis til fuldtids. Speciallægesiden er ikke som sådan uenig i det hensigtsmæssige i beslutningen, men mener, at samarbejdsudvalget bør drøfte udmøntningen af demografimidlerne.


Administrationen oplyste, at regionsrådet i efteråret 2022 vil blive forelagt et forslag til, hvordan udmøntningen af demografimidlerne skal foregå.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-22-18

3. Temadrøftelse - udfordringerne med deling af data og patientoplysninger

Resume

Samarbejdsudvalget har besluttet, at der sættes forskellige temaer på samarbejdsudvalgsmøderne. Praktiserende ønh-læge Christian Bak vil orientere om udfordringerne med deling af data og patientoplysninger.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at samarbejdsudvalget beslutter, hvad temaet skal være på næste møde

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget belsuttede på seneste møde, at der fremover skal være forskellige temaer på samarbejdsudvalgsmøderne.


Det blev besluttet, at temaet på nærværende møde er udfordringerne med deling af data og patientoplysninger på tværs speciallægepraksis, almen praksis og hospitalerne. Konkret blev det aftalt, at den speciallæge, som mødet afholdes hos med afsæt i sin hverdag, skal fortælle lidt om, hvad der fungerer godt og mindre godt ift. deling af data.


Derudover skal samarbejdsudvalget beslutte, hvad temaet skal være på næste møde


Beslutning

Praktiserende ønh-læge Christian Bak fortalte om it-kommunikationsmæssige problemer mellem hospitalernes audiologiske afdelinger og de praktiserende ønh-læger. F.eks. kan høreprøven ikke sendes via epj.


Endvidere oplever de praktiserende speciallæger probemer med, at de ikke får billederne, når de har henvist en patient til billedidagnostiske undersøgelser på hospialet og patienten herfra er viderevisiteret til undersøgelse på privathospital.


Samarbejdsudvalget besluttede, at temaet på næste møde skal handle om forventningspres fra patienter og almen praksis. Herunder ventetider og hvad der kan gøres indenfor de eksisterende ressourcer. Administrationen og de praktiserende speciallæger udarbejder et oplæg.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-150-17

4. Status på implementering af anbefalinger fra praksisplanen

Resume

Administrationen giver en status på implementering af anbefalinger fra praksisplanen

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget har tidligere godkendt en plan for implementering af anbefalingerne i praksisplanen. I den forbindelse blev det besluttet, at samarbejdsudvalget vil blive løbende orienteret om status på implementeringerne.


I henhold til implementeringsplanen skulle regionen i 2020 gå i gang med implementering af nedenstående anbefalinger. Arbejdet er på nogle af områderne forsinket som følge af Covid-19.


 • At muligheden for at opgradere psykiatriske deltidspraksis til fuldtids undersøges
 • At der igangsættes et arbejde, hvor det undersøges, om det vil være hensigtsmæssigt for regionen at tiltræde en eller flere af rammeaftalerne.
 • At der sikres mulighed for deling af billeddiagnostisk undersøgelser mellem hospital og speciallægepraksis.
 • At der indledes en drøftelse med de alment praktiserende læger for at afdække muligheden for, at de kan supplere billedmateriale med en biopsi.
 • At der indledes en drøftelse med de alment praktiserende læger og kommunerne om, at sårpatienter i højere grad behandles i kommunerne/almen praksis
 • At der indledes drøftelse med de alment praktiserende læger om at aknepatienter og behandling af vorter i højere grad foregår i almen praksis


Kapacitet hos deltidspraktiserende psykiatere

Regionsrådet besluttede på mødet i september 2020, at en deltidspraksis opgraderes til fuldtids og en deltidspraksis får forhøjet omsætningsloftet med 500.000 kr., og samtidig får tilladelse til at ansætte en assisterende speciallæge


Vedrørende implementering af rammeaftaler

Umiddelbart før Covid-19 bad Sundhedsplanlægning hospitalerne om at gennemgå en oversigt over eksisterende rammeaftaler og tilkendegive, om hospitalerne vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt, at analysere nogen af dem nærmere.


Der er igangsat arbejde med hensyn til 2 rammeaftaler.

 • Rammeaftale om efterbehandlinger og kontroller hos øre-næse-halspraksis.

Specialerådet er blevet bedt om, at beskrive hvilke efterbehandlinger og kontroller, som kan foregå hos de praktiserende øre-næse-halslæger, og som ikke hidtil er foregået her.

Specialerådet har svaret og administrationen har baggrund af dette svar vurderet behov, volumen, økonomi mv.

På foranledning af anbefaling fra samarbejdsudvalget har Direktionen (som har beslutningskompetencen idet udgiften estimeres at være under 100.000 kr.) godkendt, at der indgåes en aftale på området. Aftalen er indgået.


 • Søvnapnø hos øre-næse-halslægerne.

I forbindelse med behandling af sagen på tidligere møde i samarbejdsudvalget, blev det besluttet, at samarbejdsudvalget løbende skal have en status på det igangsatte arbejde med at skabe et tættere og mere formaliseret samarbejde om udredning og behandling af søvnsygdomme på tværs af afdelinger og specialer.


Søvnapnø

Koncernledelsen har besluttet, at der igangsættes en regional proces på søvnområdet - herunder obstruktiv søvnapnø. Formålet er at sikre ensartede udrednings-og behandlingstilbud af høj faglig kvalitet, og samtidig styrke samarbejdet mellem de involverede specialer og klinikker. Behandlingen er i dag fordelt på flere specialer og flere matrikler.


Udredning og behandling af søvnrelaterede sygdomme i hospitalsregi foregår på 6 afdelinger fordelt på 4 specialer. Udredning og behandling af Obstruktiv Søvnapnø er fordelt på nedenstående 4 afdelinger og 3 specialer i Region Midtjylland (ud over særlige patienter på Søvnklinikken på AUH). Derudover foregår udredning af Søvnapnø hos de praktiserende øre-næse-halslæger


Neurologi: Søvnklinik, Neurologi, RH Viborg

Øre-Næse-Hals: Søvnklinikken, Center for Planlagt Kirurgi, RH Silkeborg Søvnklinikken og Øre-, næse- og Halskirurgi, AUH

Lungemedicin: Lungemedicinsk Dagafsnit 1, (Medicinsk Afdeling), RH Holstebro


Det regionale arbejde på søvnområdet forventes også at kunne medvirke til at effektivisere driften og dermed øge kapaciteten på søvnområdet, således at ventetiden kan falde.


I forbindelse med arbejdet på søvnområdet, nedsættes en underarbejdsgruppe, som skal arbejde specifik med Obstruktiv Søvnapnø. De praktiserende øre-næse-halslæger deltager i denne arbejdsgruppe.


Som en del af arbejdet med effektivisering og ensretning af patientforløb inden for Søvnapnø tages stilling til de praktiserende ønh-lægers inddragelse i behandlingen.


Arbejdet har været udsat som følge af Covid-19, men er nu genoptaget. Den overodnede arbejdsgruppe på søvnområdet har senest i januar 2022 og maj 2022 afholdt møder. Formålet med møderne er i første omgang at aftale fælles henvisnings-, udrednings- og behandlingsvejledninger. Kapacitetsspørgsmålet var en del af drøftelsen på maj-mødet. Det forventes, at arbejdsgruppen har en afrapportering klar til Klinikforum i løbet af 3. kvartal 2022.


Administrationen har efterspurgt og modtaget Specialerådets faglige bemærkninger vedrørende uddannelsesmæssige krav, antal minimusbehandlinger mv. for at opretholde kompetencerne og kliniske retningslinjer mv. i forbindelse med en eventuel udlægning af behandling for søvnapnø til ønh-praksis. Specialerådet konstaterer, at behandlingen ret fagligt kan foregå i speciallægepraksis, hvis de fornødne kvalifikationer er til stede.


Specialerådet bemærker, at der ikke foreligger kliniske retningslinjer på området, og at det er usikkert, hvornår sådanne vil blive udarbejdet. Derfor foreslår de, at Danske Øre-Næse-Halslægers Organisation (DØNHO), inddrages i arbejdet med at sikre og beskrive kvalitetskrav til de involverede klinikker, hvis det besluttes, at speciallægepraksis skal foretage behandlingen. Specialerådets svar vil indgå i det videre arbejde.


Vedrørende anbefaling om, at der sikres mulighed for deling af billeddiagnostisk undersøgelser mellem hospital og speciallægepraksis

I Regionen er der udarbejdet en løsning så praktiserende kiropraktorer og hospitalerne kan dele billeddiagnostisk materiale.


It-afdelingen er sammen med repræsentanter fra systemhusene i gang med en forundersøgelse for at få afklaret, hvad der kræves for, at løsningen kan udbredes til speciallægepraksis. Når forundersøgelsen er færdig, tages der stilling til den videre proces. Praktiserende reumatolog Kaare Mai deltager i arbejdsgruppen, der foretager forundersøgelsen. Kaare Mai har tidligere orienteret om, at at arbejdet skrider meget langsom frem. Der er bl.a. en del tekniske besværligheder, som bl.a. er baseret på, at der ikke findes en "viewer" i speciallægesystemerne. Kaare vil orientere om status på arbejdet.


Vedrørende anbefaling om, at behandling af patienter med akne og vorter i skal højere grad foregår i almen praksis

Samarebdjsudvalget har tidligere belsuttet, at Administrationen kontakter Specialerådet med henblik på, at de i samarbejde med praksiskonsulenten for almen praksis udarbejder forløbsbeskrivelser for behandling af akne, vorter og sår. Udover disse forløbsbeskrivelser, som kan relateres til anbefalinger i praksisplanen, ønsker samarbejdsudvalget også, at der udarbejdes forløbsbeskrivelser for patienter med fnat/scabies. Igangsættelsen af arbejdet er forsinket, men administrationen tager initiativ til udarbejdelse af forløbsbeskrivelserne umiddlebart efter sommerferien.


Beslutning

Billeddeling

Adminsitrationen oplyste, at der ikke umiddelbart kommer en regional løsning på billeddeling mellem hospital og speciallægepraksis. Der er en landsdækkende proces i gang, som har til formål at give praksissektoren adgang til billeder fra alle hospitaler i hele landet. Der kan gives yderligere oplysninger i efteråret 2022.Anbefaling om, at behandling af patienter med akne og vorter i skal højere grad foregår i almen praksis

Forløbsbeskrivelser for behandling af akne, vorter og sår samt fnat/scabies.


Speciallægesiden oplyste, at sagen har været drøftet i specialerådet, og der er usikkerhed om behovet. Administrationen og de praktiserende speciallæger (Anna Lamberg), undersøger problemstillingen nærmere inden, der igangsættes arbejde med forløbsbeskrivelser på de nævnte ormåder.Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-55-22

5. 2 mio. kr. til dermatologiske speciallægepraksis

Resume

Regionsrådet har i forbindelse med budgetforliget for 2022 aftalt, at der afsættes 2 mio. kr. til aktivitetsforhøjelse i dermatologiske speciallægepraksis på tværs af regionen. Samarbejdsudvalget skal behandle forslag til udmøntning af midlerne.


Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i forbindelse med budgetforliget for 2022 afsat 3 mio. kr. til nære sundhedstilbud i den nordvestlige del af regionen samt øge kapaciteten inden for dermatologien.

Regionsrådet behandlede sagen den 15. december og godkendte, at der afsættes 2 mio. kr. til aktivitetsforhøjelse i dermatologiske speciallægepraksis på tværs af regionen. Baggrunden for beslutningen om, at pengene skal gøre gavn på tværs af regionen er, at ventetiden til dermatologiske speciallægepraksis generel er lang og ikke geografisk bestemt.


Samarbejdsudvalget besluttede på sidste møde, at pengene fordeles mellem de praktiserende dermatologer, som har mulighed for at øge aktiviteten inden for deres eksisterende kapacitet, men er begrænset af økonomiprotokollatet. For at sikre geografisk bredde arbejdes med en model hvor en praksis i hvert af de 5 akuthospitalers optageområde får mulighed for og pligt til at øge aktiviteten for 400.000 kr. hver.


Administrationen har undersøgt hvilke praktiserende dermatologer, som er intersseret i og har mulighed for at øge aktiviteten, hvis meraktiviteten holdes udenfor knækgrænse og økonomiprotokollat uden ansættelse af assisterende speciallæge og hvilke prakis, der kan øge aktiviteten med ansættelse af assisterende speciallæge 1 dag om ugen.


Der udarbejdes en generel overordnet aftale og en konkret aftale om meraktivitet med den enkelte speciallæge.


Administrationen vil sammen med de praktiserende speciallæger beslutte en proces for udvælgelse af dermatologiprakass til meraktivitet.


Adminsitrationen orienterer nærmere om status på forløbet.Beslutning

Samarbejdsudvalget godkendte, at kriterierne for udvælgelse af praksis, som tilbydes at tiltræde aftale om meraktivitet for 400.000 kr. i prioroiterett rækkefølge er:


1. En praksis i hvert af de 5 akuthositalers optageområde

2. Praksis som kan øge aktiviteten uden ansættelse af assisterende speciallæge

3. Praksis som kan øge aktiviteten med assisterende speciallæge

4. Lodtrækning, hvis der i et optageområde er 2 eller flere praksis, som opfylder de samme af ovenstående kriterier på samme prioriteringsniveau.Samarbejdsudvalget gav Administrationen og de praktiserende speciallæger mandat til at færdiggøre aftalen og orientere de praktiserende dermatologer om afgørelserne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-4-06-V

6. Orientering om aftale med praktiserende øre-, næse- og halslæger om afvikling af udsat aktivitet

Administrationen indstiller,

at orientering om aftale med praktiserende øre-, næse- og halslæger om afvikling af udsat aktivitet tages til efterretning

Sagsfremstilling

Med henblik på afvikling af udsat aktivitet som følge af COVID-19 er der indgået en midlertidig aftale mellem Region Midtjylland og praktiserende øre-, næse- og halslæger om ukompliceret høreapparatbehandling i henhold til § 64 i Overenskomst om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).


Formålet med en midlertidig aftale er i 2022 at give borgere, der venter på høreapparatbehandling af ukompliceret høretab på et af regionens hospitaler, en mulighed for at få behandling hurtigst muligt og senest inden for 8 uger efter henvisning til praksis, medmindre klinikken har lukket på grund af ferie eller lignende. Behandlingen foregår på samme vilkår, som hvis behandlingen finder sted i regi af hospitalerne.


En sådan aftale omhandler varetagelse af behandling af ukompliceret høretab for et aftalt antal borgere over 18 år. De praktiserende øre-, næse- og halslæger vil som en del af aftalen skulle rekvirere høreapparaterne gennem regionernes aftale med AMGROS, hvormed patienterne ikke har nogen egenbetaling. Denne løsning bruges af Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden som supplement til behandlingstilbuddet i de offentlige klinikker. Flere praktiserende øre-, næse- og halslæger i Region Midtjylland har tilkendegivet, at de har interesse i at tiltræde aftalen. På mødet gives en mundtlig status for, hvor mange ørelæger der har tilmeldt sig ordningen.


På baggrund af dialog med hospitalerne og de praktiserende øre-, næse- og halslæger, vurderes det, at der er potentiale for at afvikle 1.000-1.500 patientforløb med udgangspunkt i en aftale med øre-, næse- og halslægerne i 2022. Da patienterne frit kan vælge, om de vil benytte en praktiserende ørelæge til undersøgelse og behandling, kan der ikke stilles garanti for, at der vil kunne afvikles det forventede antal patientforløb.


Vedlagt er aftalen som er sendt til godkendelse hos de centrale parter.


Regionsrådet har bedt administrationen udarbejde et forslag til, hvordan der i samarbejde med de praktiserende øre-, næse- og halslæger på lidt længere sigt kan iværksættes en undersøgelse af patienttilfredsheden på denne del af høreområdet. Administrationen foreslår, at der i samarbejde med hospitalerne i løbet af efteråret 2022 iværksættes en mindre patienttilfredshedsundersøgelse blandt de patienter, som får behandling i regi af den midlertidige aftale med de praktiserende øre-, næse- og halslæger.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-61-08

7. Ansøgning om delepraksis

Resume

Praktiserende øjenlæge Jens Andresen, Skanderborg har søgt om, at hans praksis ændres til en delepraksis.

Administrationen indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Praktiserende øjenlæge Jens Andresen (JA), Skanderborg har søgt om, at hans praksis ændres til en delepraksis, så 2 øjenlæger deler ydernummeret.


JA har oplyst, at han siden 2009 har været fagpolitisk aktiv, og bl.a. har siddet i samarbejdsudvalget for Region Midt samt været formand for Danske Øjenlægers Organisation (DØO) gennem 9 år.


Han sidder fortsat i DØO´s bestyrelse, ligesom han er en del af Censorkorpset.


JA oplyser, at dette arbejde gennem årene har medført lukkedage for Skanderborg Øjenklinik.


JA deltager endvidere i en taskforce, der er nedsat af Danske Regioner, som i indeværende år skal kigge på de udfordringer, der eksisterer på øjenområdet.


JA fremfører, at ændring til delepraksis sikrer, at klinikken har færre lukkedage, samtidig med at behandlingstilbuddet i Skanderborg vil kunne udvides med grå stær operationer, hvis Regionen ønsker, at klinikken skal med i den regionale aftale.


Ydermere vil ordningen if. JA sikre rekruttering til speciallægepraksis, og medføre kontinuitet og tryghed for borgere i Skanderborg igennem et senere generationsskifte.


JA fremfører, at løsningen er omkostningsneutral for Region Midt, idet omsætningen reguleres som 1 fuldtidspraksis jf. OK § 51.


Aktiviteten i JAs praksis svarede i 2021 - både hvad angår honorarudbetaling og antal patienter - nogenlunde til gennemsnittet hos de praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland (fratrukket honorar for særlige aftale om operation for grå stær, som kun nogle øjenlæger er en del af og aktivitet ifølge aftale om udlagt hospitalsaktivitet).


Jf. overenskomstens §9 om praksisformer defineres en delepraksis, som en praksis hvor 2 eller flere speciallæger sammen driver en fuldtidspraksis.


I henhold til §9a i overenskomsten gives der tilladelse til delepraksis i følgende tilfælde:


 • Speciallægen på grund af alder (den til en hver tid gældende folkepensionsalder) eller kronisk sygdom har brug for aflastning.


 • Hvor dette er hensigtsmæssigt af hensyn til muligheden for rekruttering af speciallæger til speciallægepraksis.


Økonomi

En delepraksis reguleres som en fuldtidspraksis. Det vil bl.a. sige, at der er en knækgrænse på 4.470.382 kr. Regionen får 40 % rabat på ydelserne når, der årligt er betalt honorar for dette beløb.


Omsætningen i den aktuelle praksis var i 2021 knap 4.5 mio. kr.


De praktiserende speciallæger er underlagt et centralt fastsat økonomiprotokollat på ca. 3.4 mia. kr.


Hvis de praktiserende speciallæger inden for alle specialer i hele landet får udbetalt honorarer for mere end den aftale økonomi til speciallægepraksis, nedsættes honorarerne for de specialer i hele landet, som er skyld i overskridelsen.


Dette er sandsynligvis årsagen til, at JA betragter en delepraksis som økonomineutralt for regionen, da delepraksis tæller som en fuldtidskapacitet i forhold til økonomiprotokollatet.


Administrationen deler ikke dette ræsonnement.


Administrationen vurderer, at hvis 2 øjenlæger i en nyoprettet delepraksis tilsammen omsætter for mere, end den ene øjenlæge gjorde før tilladelsen til delepraksis, kan denne meromsætning ende som en merudgift for regionen. Bl.a. fordi:

 • Hvis det samlede økonomiprotokollat for alle speciallæger i landet ikke overskrides, vil der ikke være en efterfølgende honorarnedsættelse og hele merudgiften vil falde på Region Midtjylland.


 • Hvis det samlede økonomiprotokollat for alle speciallæger i landet overskrides, og overskridelsen skyldes for høj aktivitet i øjenlægepraksis (bl.a. som følge af meraktivitet i den nye delepraksis), nedsættes honorarerne for alle øjenlæger i hele landet. Det betyder, at Region Midtjylland kun vil få ca. 20% af honorarnedsættelsen, selvom regionen har haft hele merudgiften.


Da det ikke kan vides, hvor meget de 2 øjenlæger i en delepraksis hver vil have aktivitet for, er det svært at give et eksakt bud på en eventuel merudgift.


Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ikke falder ind under overenskomstens regler om delepraksis, idet der ikke er tale om alder eller helbredsmæssige årsager.


Administrationen vurderer heller ikke, at der er rekrutteringsmæssige udfordringer med hensyn til at sælge
øjenlægepraksis – i særdeleshed ikke i den østlige del af regionen. Der er ikke vakante øjenlægepraksis i Region Midtjylland.


Administrationen vurderer, at hvis samarbejdsudvalget skal dispensere for overenskomstens regler om delepraksis, skal der være helt særlige argumenter. Der skal bl.a. være opmærksomhed på følgende:


 • En tilladelse til delepraksis på det foregivne grundlag kan danne præcedens for kommende tilsvarende ansøgninger.


 • En tilladelse til delepraksis vil medføre, at flere speciallæger i øjensygdomme arbejder i speciallægepraksis fremfor på hospitalerne. Dette kan have konsekvenser for regionens øjenafdelinger, som kan miste speciallæger med særlige kompetencer.


 • Der er usikkerhed om økonomien.


I henhold til overenskomsten kan der bl.a. gives tilladelse til at ansætte en assisterende speciallæge på grund af fagpolitisk arbejde, deltagelse i forskningsarbejde, undervisningsarbejde ved danske universiteter.


Det er administrationens vurdering, at ansøgningen i højere grad falder ind under denne mulighed.


Derudover kan speciallægen bl.a. benytte vikar ved midlertidigt fravær, såsom sygdom, efteruddannelse, ferie, undervisning eller censorfunktion på universitet, undervisning og efteruddannelse af speciallæger, deltagelse i specialeråd mv.Beslutning

Vedtaget som indstillet.


Samarbejdsudvalget besluttede, at ansøger i afslaget skal gøres opmærksom på, at hvis der er forhold, som ikke fremgår af ansøgningen eller der senere opstår forhold, der ændrer i grundlaget for ansøgningen, er han velkommen til at søge igen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-457-21

8. Eventuelt

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer 2023


Tirsdag den 21. marts kl. 15.30 hos praktiserende speciallæge. Politisk formøde kl. 14.30

Tirsdag den 20. junikl. 15.30 i Regionshuset Viborg. Politisk formøde kl. 14.30

Mandag den 18. september kl. 15.30 hos praktiserende speciallæge. Politisk formøde kl. 14.30

Torsdag den 14. december kl. 15.30 i Regionshuset Viborg. Politisk formøde kl. 14.30


Beslutning

Samarbejdsudvlaget besluttede følgende datoer for møder i 2013


Tirsdag den 21. marts kl. 15.30 hos praktiserende speciallæge. Politisk formøde kl. 14.30

Mandag den 19. juni kl. 15.30 i Regionshuset Viborg. Politisk formøde kl. 14.30 (ændret ift. administrationens forslag)

Mandag den 18. september kl. 15.30 hos praktiserende speciallæge. Politisk formøde kl. 14.30

Torsdag den 14. december kl. 15.30 i Regionshuset Viborg. Politisk formøde kl. 14.30


Tilbage til toppen