Regionsrådet har nedsat fire stående udvalg. Disse udvalg vedtager en forretningsorden for deres virksomhed og udpeger formænd og næstformænd. De stående udvalg indstiller til forretningsudvalget i sager, der vedrører deres område.

De stående udvalg har bl.a. til opgave løbende at følge op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres indenfor udvalgets områder, at inddrage og sørge for dialog med relevante interessenter i udvalgsbehandlinger, herunder fx borgere, patienter eller eksperter, at repræsentere regionen i forbindelse med dialog med eksterne parter, herunder offentlige myndigheder, at besvare henvendelser fra borgere, at gennemføre høringer, at følge op på anbefalinger fra midlertidige udvalg, som har beskæftiget sig med udvalgets sagsområder, at bidrage til arbejdet med regionens forbedringsdagsorden, at kommunikere om udvalgets arbejde og beslutninger.

Arkiv

Læs om tidligere rådgivende udvalg

Foretræde for et udvalg

Du kan som borger i Region Midtjylland få foretræde for et stående eller midlertidigt udvalg. Læs mere om hvordan og find kontaktoplysninger her.