Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Hospitalsudvalget
den 9. september 2019 kl. 14:00
i Steno Diabetes Center, Aarhus, mødelokale 1, stueetagen (ved kantinen), Hedeager 3, 8200 Aarhus N

Alle var mødt.

 

Nicolaj Bang ankom kl. 14.07 under behandling af pkt. 1.

Susanne Buch ankom kl. 14.20 under behandling af pkt. 1.

Henrik Fjeldgaard ankom kl. 14.35 under behandling af pkt. 1.

 

Punktet på den lukkede dagsorden blev behandlet efter punkt 13. Punkterne 18-23, 25 og 26 blev ikke behandlet og udsættes til udvalgets kommende møde den 7. oktober 2019. 

Jørgen Winther forlod mødet kl. 17.50 under behandling af pkt. 27.

Erik Vinther forlod mødet kl. 18.00 under behandling af pkt. 27.

 

Mødet blev hævet kl. 18.14.


Pkt. Tekst
1 Temadrøftelse: Planer for forskning vedrørende fedme og drøftelse af forebyggelse af fedme #
2 Godkendelse af plan for neurologi og neurorehabiliteringsområdet
3 Forslag til nedbringelse af ventetiden til høreapparatbehandling
4 Anbefalinger for øjenområdet
5 Styrkelse af indsatsen på kræftområdet
6 Godkendelse af flerårig handleplan for sundhedsinnovation
7 DNV-Gødstrup: Godkendelse af tidspunkt for aflevering og ibrugtagning for Regionshospitalet Gødstrup
8 DNV-Gødstrup: "Det tredje øje" rapport for 2. kvartal 2019
9 Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje" rapport for 2. kvartal 2019
10 Kvartalsrapport Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2019
11 Kvartalsrapport Aarhus Universitetshospital Forum pr. 30. juni 2019
12 Regionshospitalet Randers: Anlægsbevilling til renovering af altaner
13 Regionshospitalet Randers: Anlægsbevilling til kloakrenovering i Randers og Grenaa
14 Orientering om spareplan i Hospitalsenhed Midt i budget 2020
15 Orientering om medicinforbruget i Region Midtjylland efter 2. kvartal i 2019
16 Orientering om Sundhedsstyrelsens svar vedrørende undersøgelse af kvinder med smerter i brystet #
17 Orientering om hospitalernes udvikling og omlægning af den ambulante aktivitet #
18 Orientering om projekt vedrørende konvertering af mer-/overarbejde til faste stillinger #
19 Orientering om status på digitalisering af tilskud til kørsel #
20 Orientering om opfølgning på lægevikarforbrug i Region Midtjylland #
21 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard om opfølgning på besparelser i forbindelse med Budget 2019 #
22 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard vedrørende refusion for behandling for stramt tungebånd #
23 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Fjeldgaard om type-1 sukkersygepatienter
24 Orientering om program for hospitalsudvalgets studietur #
25 Orientering om plan for emner til drøftelse på kommende møder #
26 Gensidig orientering #
27 Orientering om operationsområdet, Aarhus Universitetshospital #
Sagnr.: 1-31-72-1015-19

1. Temadrøftelse: Planer for forskning vedrørende fedme og drøftelse af forebyggelse af fedme #

Resume

Udvalget vil få præsenteret Steno Diabetes Center Aarhus' planer for forskning i fedme. Herudover vil der være en drøftelse af, hvordan fedme kan forebygges.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om Steno Diabetes Center Aarhus' planer for forskning i fedme tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget har på møde den 6. maj 2019 ønsket at få et oplæg ved Steno Diabetes Center Aarhus vedrørende centrets planer for forskning i fedme.

 

Centerdirektør Troels Krarup Hansen vil holde oplæg om centrets planer for diabetesrelateret forskning i fedme. Der vil efterfølgende være oplæg og drøftelse af forebyggelse af fedme ved overlæge og klinisk professor i ernæring ved Steno Diabetes Center Aarhus, Jens Meldgaard Bruun. Jens Meldgaard Bruun forsker i forebyggelse og behandling af svær overvægt.

 

Med Sundhedsaftalen 2019-2023 er det besluttet, at Region Midtjylland, de 19 midtjyske kommuner og de praktiserende læger i Region Midtjylland vil prioritere fælles investering i forebyggelse. Parterne ser et særligt potentiale i tværsektorielt samarbejde om forebyggelsesindsatser inden for rygning og overvægt. Rygning prioriteres som første fokus. Når samarbejdet om indsatser i forhold til rygning er godt på vej, vil parterne prioritere tværsektorielle indsatser i forhold til overvægt.

Beslutning

Centerdirektør Troels Krarup Hansen orienterede indledningsvis om Steno Diabetes Center Aarhus og centrets planer på diabetesområdet i Region Midtjylland. Som oplæg til en drøftelse om forebyggelse og behandling af svær overvægt fortalte Jens Meldgaard Bruun, der er klinisk professor i ernæring ved Steno Diabetes Center Aarhus, om status for forskning i fedme og forebyggelse af fedme.

Tidligere Politisk Behandling

Hospitalsudvalget blev på mødet den 12. november 2018 orienteret om udvikling i overvægt blandt børn og unge i Region Midtjylland og nationalt.

Hospitalsudvalget har på mødet den 6. maj 2019 ønsket at få et oplæg ved Steno Diabetes Center Aarhus vedrørende centrets planer for forskning i fedme.

På mødet den 5. august 2019 har udvalget ønsket, at der i forbindelse med tema om fedme bliver mulighed for drøftelse af forebyggelse af fedme.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-128-06-V

2. Godkendelse af plan for neurologi og neurorehabiliteringsområdet

Resume

Regionsrådet skal tage stilling til en plan for neurologien og neurorehabiliteringsområdet og i den forbindelse beslutte, hvordan besparelsen fra gennemgangen af neurologien og neurorehabiliteringsområdet bliver udmøntet.

 

Planen består af syv tiltag eller forslag til tiltag. Planen skal sikre, at patienter får hurtigere adgang til genoptræning efter en erhvervet hjerneskade og reducere antallet af overgange i deres forløb og sikre, at neurorehabiliteringen på hovedfunktionsniveau får en tættere tilknytning til neurologien. Som led heri foreslås det, at der flyttes sammenlagt 10 neurorehabiliteringssenge fra Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers til Aarhus Universitetshospital. Det foreslås også, at en neuro-intensiv seng fra Regionshospitalet Silkeborg omdannes til en højtspecialiseret neurorehabiliteringsseng på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, så kapaciteten hertil styrkes. Planen skal også sikre, at flere patienter med epilepsi eller kroniske smerter på sigt kan sikres et nært og relevant tilbud på et af de offentlige hospitaler i Region Midtjylland og indeholder derudover initiativer, der skal sikre, at samarbejdet mellem hospitalerne og mellem hospital og kommune kan styrkes yderligere.

Direktionen indstiller,

at plan for neurologi og neurorehabiliteringsområdet godkendes og herunder forslag om flytning af sammenlagt 10 neurorehabiliteringssenge fra Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers til Aarhus Universitetshospital og forslag om konvertering/flytning af én seng fra neuro-intensivt afsnit på Region Silkeborg til Regionshospitalet Hammel Neurocenter,

 

at udmøntning af besparelsen i form af bevillingsændringerne i tabel 1 godkendes, og

 

at de ved leasingaftalen frigjorte anlægsmidler tilføres "Rammebevilling til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter, anlæg".

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, at der skulle laves en faglig og kapacitetsmæssig gennemgang af neurologien og neurorehabiliteringsområdet. Formålet med gennemgangen er at understøtte effektiv drift, gode patientforløb og et godt patientflow inden for neurologien og neurorehabiliteringsområdet, styrke de faglige miljøer og generere en besparelse på ca. 10 mio. kr. fra 2020 og frem.

 

Gennemgangen har resulteret i en samlet plan bestående af syv tiltag eller forslag til tiltag. Planen er vedlagt. Set under ét udgør planen bud på, hvad der er brug for at lykkes bedre med inden for neurologien og neurorehabiliteringsområdet og på, hvordan det kan gøres samt en plan for, hvordan der kan spares ca. 9,5 mio. kr. i 2020, 11,3 mio. kr. i 2021 og 12,3 mio. kr. fra 2022 og frem.

 

En række forslag vedrører patienternes forløb i form af forslag til, hvordan ventetiden til et tilbud om neurorehabilitering kan reduceres ved at udbygge den nuværende fællesvisitation (forslag 1), hvordan forløb kan ensartes, gode ideer udbredes og samarbejdet styrkes på tværs af de matrikler, der modtager neurologiske patienter (forslag 2) samt forslag til, hvordan samarbejdet mellem hospital og kommune kan styrkes yderligere (forslag 3). To forslag vedrører organisering og er bl.a. tænkt til at sikre en tættere tilknytning til neurologien af neurorehabiliteringssengene på hovedfunktionsniveau, mindske antallet af overgange i patientforløbene og sikre en mere præcis henvisning af patienter til specialiseret neurorehabilitering på Regionshospitalet Hammel Neurocenter (forslag 4). Det andet forslag er tænkt til at styrke Regionshospitalet Hammel Neurocenters forudsætninger for at reducere ventetiden til specialiseret neurorehabilitering (forslag 5). De resterende forslag skal sikre, at flere patienter med epilepsi kan behandles i regionen (forslag 6), og at der sættes et arbejde i gang på smerteområdet, der skal give en bedre viden om effekten af forskellige tilgange til smertebehandling og styrke den tværsektorielle indsats overfor patienter med kroniske smerter (forslag 7).

 

Høring og ændringer på baggrund af høringen

Forslagene har i perioden fra den 19. juni til den 21. august 2019 været i høring hos de somatiske hospitaler, en række tværfaglige specialeråd, Regionsterapeutrådet, kommunerne i Region Midtjylland, HMU, Hjerneskadesamrådene for voksen- og børne- og ungeområdet samt PLO Midtjylland. De 24 høringssvar er vedlagt.

 

Høringen har givet anledning til følgende større tilretninger i materialet:

 • Forslag om etablering af fællesvisitation for al hospitalsbaseret neurorehabilitering er tilrettet, så der forventes et gradvist fald i antallet af ventedage til specialiseret neurorehabilitering (40 % fald i 2020, 50 % fra 2021 og frem). Fra 2021 og frem er der desuden lagt op til, at fællesvisitationen tilføres yderligere ressourcer til bemanding. Tilretningerne letter opgaven for fællesvisitationen og overgangen til at indgå i det akutte flow. Det er i forslaget ligeledes præciseret, at kommunerne inddrages i arbejdet med etableringen af fællesvisitationen, når den nedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet et oplæg til den interne organisering.
 • Forslag om samling af neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau i tilknytning til neurologi er tilrettet, idet Aarhus Universitetshospital har givet tilsagn om at overtage sammenlagt 10 neurorehabiliteringssenge fra Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers. Tilretningen betyder, at patienter fra de to hospitalers optageområder kan forblive på Aarhus Universitetshospital efter den akutte del af forløbet. Dette reducerer antallet af overgange i forløbene og giver basis for en mere præcis visitation af patienter til specialiseret neurorehabilitering.
 • Det oprindelige forslag om reduktion af det neuro-intensive sengeafsnit med én seng er tilrettet, så sengen i stedet foreslås flyttet til Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Tilretningen betyder, at besparelsen på de 4 mio. kr. bortfalder, og at den neuro-intensive seng konverteres til yderligere ressourcer til højtspecialiseret neurorehabilitering. Dette understøtter arbejdet med at reducere ventetiden til et tilbud om højtspecialiseret neurorehabilitering.

 

Udmøntning af besparelsen

Økonomien i de enkelte forslag fremgår af det vedlagte materiale. Af materialet kan ligeledes ses, hvordan forslagene påvirker hospitalerne i 2020 og i 2021 og frem.

 

I forhold til anlægsudgifter forventes etableringen af 10 hovedfunktionssenge på Aarhus Universitetshospital til neurorehabilitering at kræve ca. 3 mio. kr. i anlægsudgifter til bl.a. loftslifte og ombygninger. Hjemtrækning af aktivitet inden for epilepsi vil skønsmæssigt kræve ca. 3 mio. kr. i anlægsudgifter på Aarhus Universitetshospital primært til etablering af EEG-overvågningsfaciliteter. Der er behov for en mere indgående vurdering af anlægsudgifterne efterfølgende.

 

Anlægsudgifterne skal afholdes af anlægsrammen, som i forvejen er presset. Der skabes plads inden for rammen ved at lease udstyr til øvrige anlægsprojekter. Leasingydelsen tilbagebetales via merprovenuet ved strukturændringen på det neurologiske område, som udgør 1,3 mio. kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. årligt de efterfølgende år. Anlægsudgifterne foreslås finansieret fra "Rammebevilling til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter, anlæg". Direktionen har kompetence til at udmønte fra denne rammebevilling.

 

Samlet set giver gennemgangen af neurologien og neurorehabiliteringsområdet anledning til følgende bevillingsændringer:

 

 

De engangsudgifter, der forventes afholdt i 2021, og som er afsat til f.eks. kompetenceudvikling eller en eventuel udvidelse af målgruppen for de rådgivende og udgående funktioner (forslag 3) og til at indhente viden om effekten af forskellige tilgange til smertebehandling (forslag 7), vil give anledning til mindre afledte supplerende udmøntningssager, når beløbene er endeligt kendt.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at sagen udsættes med henblik på yderligere belysning af forslagets økonomiske forudsætninger og det tværsektorielle samarbejde, og

 

at der sker en kort høring af det endelige forslag til en plan for neurologi og neurorehabiliteringsområdet blandt regionens hospitaler og det tværfaglige specialeråd.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet vedtog budget 2019 på regionsrådsmødet den 26. september 2019. Det indgik som en del af budgetforliget, at der skulle laves en gennemgang af neurologien og neurorehabiliteringsområdet.

 

Hospitalsudvalget blev den 5. august 2019 orienteret om status for gennemgangen af neurologien og neurorehabiliteringsområdet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-4-06-V

3. Forslag til nedbringelse af ventetiden til høreapparatbehandling

Resume

I finansloven for 2019 er der på landsplan afsat 25 mio. kr. årligt i 2019-2022 til nedbringelse af ventetiden til offentlig høreapparatbehandling. Region Midtjylland er tildelt 5,4 mio. kr. i hvert af årene. Regionsrådet udmøntede på mødet i februar 2019 midlerne for 2019. Der skal tages stilling til, hvordan de resterende midler for 2020, 2021 og 2022 skal udmøntes.

 

Administrationen har udarbejdet en udredning på høreapparatområdet, hvori der præsenteres modeller for nedbringelse af ventetiderne til høreapparatbehandling i 2020-2022. På baggrund af denne udredning foreslås, at meraktiviteten sker i regi af Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest svarende til ca. 1.305 ekstra patientforløb i 2020, 2021 og 2022.

Direktionen indstiller,

at analyse om høreapparatbehandling i Region Midtjylland tages til efterretning,

 

at forslag til nedbringelse af ventetider til høreapparatbehandling i 2020, 2021 og 2022 ved at øge aktiviteten på Aarhus Universitetshospital og i Hospitalsenheden Vest godkendes,

 

at der gives en bevilling til Aarhus Universitetshospital til høreapparatbehandling i 2020, 2021 og 2022 på 1,030 mio. kr. om året jf. tabel 3,

 

at der gives en bevilling til Hospitalsenheden Vest til høreapparatbehandling i 2020, 2021 og 2022 på 0,686 mio. kr. om året jf. tabel 3,

 

at bevillingerne tildeles under forudsætning af, at hospitalerne opnår den beskrevne meraktivitet,

 

at der gives en bevilling til dækning af merudgiften til høreapparater i 2020, 2021 og 2022 på 3.682 mio. kr. jf. tabel 3, og

 

at anbefalinger til regionale kvalitetsinitiativer om implementering af en AmbuFlex model på området, og om at lade muligheden for tilskud til privat udlevering fremgå af indkaldelsesbrev til patienter godkendes. 

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i forbindelse med  behandling af budget 2019, at der skal laves en analyse af høreområdet med henblik på at finde konkrete måder til at nedbringe ventetiderne på høreapparatbehandling.

 

Endvidere er der med finansloven for 2019 afsat 25 mio. kr. årligt til i perioden 2019-2022 at nedbringe ventetiderne til høreapparatbehandling. Region Midtjyllands andel er ca. 5,4 mio. kr. årligt.

 

Regionsrådet udmøntede finanslovsmidler for 2019 på mødet den 27. februar 2019. Der er udarbejdet et forslag til udmøntning af midlerne for perioden 2020-2022.  

  

På nationalt niveau er der i forbindelse med finansloven aftalt at igangsætte en række nationale initiativer, der skal forbedre indsatsen og kvaliteten på området. Nationalt vil der bl.a. blive afprøvet en ny model for høreapparatbehandling, hvor visitationen og forløbet vil blive digitaliseret og effektiviseret. Desuden vil der blive igangsat en række initiativer, der skal styrke kvaliteten på området herunder forbedre informationen til borgerne.

 

Generelt om høreapparatbehandling

Høreapparatbehandling af voksne kan groft inddeles i to patientkategorier:

 • Kompliceret behandling, som skal varetages af hospitalerne
 • Ukompliceret høretab, som kan varetages både i offentlig og privat regi.

 

Det er den praktiserende øre-, næse- og halslæge, der i forbindelse med udredningen vurderer, om den voksne patient skal henvises til kompliceret høreapparatbehandling. Børn med høretab skal behandles på hospitalerne.  

 

Anbefalinger til initiativer i Region Midtjylland

Administrationen har udarbejdet vedlagte analyse om problemstillingen. I analysen gennemgås den nuværende organisering, aktivitet, ventelister og ventetider.

 

Herudover peger analysen på henholdsvis 1) anbefalinger til udvidelse af kapaciteten på høreapparatområdet og 2) anbefalinger om regionale kvalitetsinitiativer med henblik på at styrke den borgeroplevede kvalitet og nedbringelse af ambulante besøg. Disse anbefalinger gennemgås i det følgende.

  

1) Initiativer til udvidelse af kapaciteten

Analysen peger på følgende muligheder for en øget kapacitet ved:

a) udvidelse af aktiviteten på hospitalerne

b) udvidelse af aftale med Center for Kommunikation i Herning

c) aftale med praktiserende øre-næse-halslæger

d) udbud. 

 

a) Udvidelse af aktiviteten på hospitalerne

Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest har begge mulighed for at udvide aktiviteten. Aarhus Universitetshospital har oplyst, at de inden for eksisterende fysiske rammer kan lave ca. 1.343 ekstra behandlinger årligt.

 

Hospitalsenheden Vest har oplyst, at de inden for eksisterende fysiske rammer kan lave ca. 520 ekstra behandlinger pr. år. De har endvidere mulighed for at ombygge kontorarbejdspladser til to behandlingslokaler. Dette vil koste 2 x 750.000 kr. som engangsinvestering. Herefter vil de kunne behandle 980 patienter udover de 520.

 

Prisen for et ukompliceret forløb på hospitalet er 978 kr. Prisen for et kompliceret forløb er 1.652 kr. jf. tabel 1. Da der forventes ca. 50 % komplicerede og 50 % ukomplicerede forløb regnes med en gennemsnitspris på 1.315 kr. pr. høreapparatbehandling. 

   

b) Udvidelse af aftale med Center for Kommunikation i Herning

Center for Kommunikation har oplyst, at de kan udvide aktiviteten for patienter med ukompliceret høretab med 300 forløb om året. Udgiften til dette er 1.368 kr. ved behandling med et høreapparat og 1.723 kr. ved behandling med to høreapparater. Ved undersøgelse men ingen behandling er prisen 887 kr.

 

Gennemsnitsprisen er 1.652 kr. pr. behandling (udregnet med hensyntagen til, at 80 % af patienterne får høreapparatbehandling på begge ører). 

 

c) Aftale med de privatpraktiserende øre-næse-hals læger

Der er endvidere mulighed for at indgå en aftale med de privatpraktiserende ørelægepraksis, en såkaldt § 64-aftale. Dette har man erfaringer med i Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden. Ørelægepraksis i Region Midtjylland har meddelt, at de er interesserede i at indgå en aftale svarende til aftalen i hovedstaden.

 

Udgiften til høreapparatbehandling i Region Hovedstaden er 3.453 kr. for undersøgelse samt tilpasning af et eller to høreapparater. Som udgangspunkt er der ikke en begrænsning på antallet af forløb.

 

d) Udbud

Det er en mulighed at øge kapaciteten via et udbud.

 

Regionen har foretaget en markedsdialog med repræsentanter fra markedsaktørerne.

 

Formålet med den indledende markedsdialog var at få input fra markedsaktørerne på området med henblik på at afklare, om der er den nødvendige ekstra kapacitet hos private høreklinikker til at deltage i et udbud, og hvilke elementer i et udbud der vil være væsentlige for markedsaktørerne – de private høreklinikker i relation til deres deltagelse i et udbud.

 

Markedsaktørerne gav bl.a. følgende inputs:

 

 • Med henblik på at sikre borgernes interesser for en samlet løsning, bør udbuddet omfatte både behandling og levering af høreapparater til borgerne.        
 • Det bør endvidere indgå i overvejelserne og forberedelsen af et eventuelt udbud, at der under et udbud gives mulighed for, at patienten kan vælge et andet høreapparat end apparater uden egenbetaling (eller at overgå til privatbehandling med tilskud). 
 • Det er vanskeligt for markedsaktørerne at opstille en rentabel forretningsmodel, såfremt aktørerne skal konkurrere mod hospitalernes marginalomkostninger på 1.315 kr. pr. behandling. Der skal derfor under et udbud tages højde for forskelle herimellem og det private markeds økonomi for afgivelse af tilbud på de udbudte opgaver.

 

Oversigt over priser

Nedenfor er en oversigt over priser for meraktivitet til nedbringelse af ventetiden.

 

Det fremgår, at Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest har den laveste pris pr. patient.

 

Tabel 1. Oversigt over priser for meraktivitet

(1) Svarer til 50 % af gennemsnitlig DRG-takst 2019, prisen er den samme for høreapparatbehandling til et eller to høreapparater, og den samme for kompliceret og ukompliceret høretab. Prisen for patienter med kompliceret høretab svarer til 84 % DRG-takst

(2) Pris i Region Hovedstaden, prisen er den samme for høreapparatbehandling til et eller to høreapparater

(3) Center for Kommunikation har som de eneste forskellige priser for høreapparatbehandling for henholdsvis et høreapparat eller to høreapparater. For at have det bedst mulige grundlag for prissammenligning, er prisen for Center for Kommunikation omregnet til en gennemsnitspris, hvor der er taget hensyn til, at 80 % af patienterne får to høreapparater.

 

Forslag til udmøntning af midler for 2020-2022 til reduktion af ventetider til høreapparatbehandling

Udgiften for regionen for behandlingen i ørelægepraksis er større end på hospitalerne. Til gengæld er ørelægepraksis mere geografisk jævnt fordelt over regionen, og der vil således være god tilgængelighed for borgerne til høreapparatbehandling i ørelægepraksis.

 

Center for Kommunikation i Herning er også dyrere end hospitalet. Til gengæld er det et tilbud i Herningområdet, som også vil gøre det mere tilgængeligt for borgere i dette område.

 

På baggrund af markedsdialogen med private aktører er det administrationens vurdering, at det ikke vil være sandsynligt at få udført flere høreapparatbehandlinger for de 5,4 mio. kr. ved et udbud så længe, hospitalerne kan udføre flere behandlinger med marginalomkostninger på 1.315 kr. pr. behandling.

 

Med udgangspunkt i ovenstående foreslår administrationen, at meraktiviteten for 5,4 mio. kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 sker på hospitalerne, da udgiften for regionen pr. patient er lavest. Administrationen foreslår desuden, at midlerne fordeles med ca. 40 % til Hospitalsenheden Vest og ca. 60 % til Aarhus Universitetshospital. Det bygger på antallet af borgere på venteliste.

 

Fordelingen af midlerne foreslås at se ud som nedenstående. Gennemsnitpriserne er et gennemsnit for patienter med komplicerede og ukomplicerede høretab, og det forudsættes, at der behandles 50 % med komplicerede høretab og 50 % med ukomplicerede høretab. Forslaget giver en meraktivitet på cirka 1.305 patientforløb i hvert af årene 2020, 2021 og 2022.

 

Det foreslås dermed, at der afsættes 3,682 mio. kr. til flere høreapparater, og at Aarhus Universitetshospital tildeles 1,030 mio. kr. samt 0,686 mio. kr. til Hospitalsenheden Vest til meraktivitet i 2020, 2021 og 2022.  

 

Tabel 2. Forslag til meraktivitet i 2020, 2021 og 2022 - fordeling af midlerne

 

Tabel 3. Bevillingsskema

 

2) Anbefalinger til regionale kvalitetsinitiativer

I udredningen af høreområdet i Region Midtjylland peges desuden på to fokusområder, der har til formål at styrke kvaliteten ved at reducere antallet af ambulante besøg. Dette kan foregå ved, at der foretages færre kontroller, og ved at patienter med ukompliceret høretab oplyses bedre om muligheden for at få høreapparatbehandling med tilskud i privat regi.

 

I forbindelse med nedbringelse af antallet af ambulante besøg, peges der i udredningen på muligheden for at bruge AmbuFlex. AmbuFlex er betegnelsen for en klinisk løsning, hvor patientens egne oplysninger er omdrejningspunktet. I en AmbuFlex-løsning anvendes et spørgeskema til at indsamle oplysninger om patienternes helbred og symptombelastning. Svaret bruges til at vurdere, om patienten har behov for kontakt med hospitalet, således at kun de patienter, der har behov, bliver indkaldt.

 

Hvad angår muligheden for at få høreapparatbehandling i privat regi, påpeges i udredningen at det kan være vanskeligt for borgeren at navigere i de forskellige tilbud, som findes på høreapparatområdet. Derfor anbefales det, at regionen forbedrer informationen til borgere, der er henvist til offentlig høreapparatbehandling, ved at uddybe mulighederne i det indkaldelsesbrev, der sendes til patienten. Et sådant initiativ kan betyde, at flere borgere vil tage imod tilbuddet om privat høreapparatbehandling med tilskud og dermed øge udgiften på kontoen for udbetaling af tilskud til høreapparatbehandling.

 

Der foreslås opsummerende to fokusområder, hvor det for det første afdækkes yderligere, hvorvidt en AmbuFlex model med fordel kan implementeres på området med henblik på at reducere den ambulante aktivitet, og at der for det andet tages initiativ til at forbedre informationen til borgerne om muligheden for at modtage et privat tilskud til høreapparat. Konkret foreslås det, at muligheden for tilskud til privat udlevering fremgår af indkaldelsesbrevet.

 

Undersøgelse om brug af høreapparater

Det har i forbindelse med den tidligere politiske behandling været drøftet, hvorvidt der bør laves en analyse af omfanget af og udgiften til høreapparater, som af forskellige årsager ikke benyttes af patienterne, samt årsagerne hertil. Vurderingen er, at en sådan analyse vil koste ca. 300.000 kr. hos Defactum. Såfremt regionsrådet ønsker en sådan analyse, kan det indgå i budget 2020. Alternativt kan forslaget til kapacitetsudvidelse reduceres med 300.000 kr. - svarende til ca. 73 behandlinger.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at analyse om høreapparatbehandling i Region Midtjylland tages til efterretning,

 

at forslag til nedbringelse af ventetider til høreapparatbehandling i 2020, 2021 og 2022 ved at øge aktiviteten på Aarhus Universitetshospital og i Hospitalsenheden Vest godkendes,

 

at der gives en bevilling til Aarhus Universitetshospital til høreapparatbehandling i 2020, 2021 og 2022 på 1,030 mio. kr. om året jf. tabel 3,

 

at der gives en bevilling til Hospitalsenheden Vest til høreapparatbehandling i 2020, 2021 og 2022 på 0,686 mio. kr. om året jf. tabel 3,

 

at bevillingerne tildeles under forudsætning af, at hospitalerne opnår den beskrevne meraktivitet,

 

at der gives en bevilling til dækning af merudgiften til høreapparater i 2020, 2021 og 2022 på 3.682 mio. kr. jf. tabel 3, og

 

at anbefalinger til regionale kvalitetsinitiativer om implementering af en AmbuFlex model på området, og om at lade muligheden for tilskud til privat udlevering fremgå af indkaldelsesbrev til patienter godkendes. 

 

Udvalget ønsker, at sagen opdateres forud for den videre behandling. Herunder ønskes det beskrevet, hvilke udgifter der ikke er medtaget i beregningen af hospitalernes marginalomkostninger til høreapparatbehandling, samt hvilken vækst i efterspørgsel der forventes som følge af den demografiske udvikling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet udmøntede på mødet den 27. februar 2019 5,4 mio. kr. til nedbringelse af ventetiden til offentlig høreapparatbehandling for 2019.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-97-06-V

4. Anbefalinger for øjenområdet

Resume

Som opfølgning på aftalen om budget 2019 er der foretaget en gennemgang af øjenområdet i Region Midtjylland. Herunder er der udarbejdet anbefalinger til, hvordan øjenbehandlingen kan styrkes i forhold til at fremtidssikre patientbehandlingen, forskningen og uddannelsen. Endvidere er der udarbejdet et forslag til besparelser. Som en del af det forslag, der præsenteres i sagen, er der behov for en engangsbevilling til en ekstra operationsstue på Regionshospitalet Silkeborg.

Direktionen indstiller,

at anbefaling 1 til 6 og 8 for øjenområdet godkendes,

 

at enten anbefaling 7 'Ændring af vagtstruktur' eller 'Alternativ til anbefaling 7 vedrørende ændring af vagtstruktur' godkendes,

 

at forslag til besparelser på øjenområdet jf. tabel 1. godkendes, og

 

at der af 'Rammebevilling til flytteafledte anlægsinvesteringer' bevilges i alt 2,2 mio. kr. til etablering og indretning af en ekstra øjenoperationsstue på Regionshospitalet Silkeborg jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Baggrund

Af aftale om budget 2019 fremgår det, at der skal laves en faglig og kapacitetsmæssig gennemgang af øjenområdet for at optimere arbejdsdeling og aktivitet.

 

Budgetaftalen fastlagde følgende rammer for gennemgangen på øjenområdet  

 • Der skal fortsat være to selvstændige afdelinger i Region Midtjylland, henholdsvis på Aarhus Universitetshospital og i Hospitalsenheden Vest
 • De faglige miljøer skal styrkes, så det bliver nemmere at fastholde, rekruttere og uddanne øjenlæger
 • Aktivitet, ansættelsesformer og arbejdsdeling mellem matrikler skal overvejes for at skabe mere effektiv drift
 • Opgaveoverdragelse fra læger til sygeplejersker skal overvejes, hvor det er fagligt muligt
 • Vagtlag og vagtbelastning skal indgå i gennemgangen.

 

Forslaget skal medføre en besparelse på 3 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. fra 2020 og frem.

 

Beskrivelsen af øjenområdet i Region Midtjylland fremgår af notatet 'Anbefalinger øjenområdet'.

 

Anbefalinger  

Administrationen har udarbejdet en række anbefalinger til en styrkelse af øjenfaget i Region Midtjylland samt forslag til besparelser. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med faglige og ledelsesmæssige repræsentanter fra hospitalerne, som har givet input til anbefalingerne.

 

Grundlæggende er der behov for at gøre øjenfaget i Region Midtjylland mere robust og ligeledes skabe en større robusthed for den samlede speciallægestab, både i forhold til hoved- og regionsfunktioner samt de højtspecialiserede funktioner på Aarhus Universitetshospital. Samtidig skal der sikres en ensartet udnyttelse af alle faglige kompetencer.

 

Samtlige anbefalinger er uddybende beskrevet i notatet "Anbefalinger for øjenområdet".

 

Det anbefales, at følgende faglige og organisatoriske initiativer iværksættes:

 

Anbefaling 1: Styrket faglig robusthed i den østlige del af regionen (Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Randers)
Det anbefales, at der sker en faglig samling af øjenaktiviteter på Regionshospitalet Silkeborg, sådan at Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital, stiller med de læger, der fremadrettet skal levere lægebemandingen til øjenfunktionen på Regionshospitalet Silkeborg. Herudover anbefales det, at der via en formaliseret samarbejdsaftale etableres et tættere fagligt samarbejde mellem Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital, og øjenklinikken, Regionshospitalet Randers.

 

Anbefaling 2: Etablering af et nyt tværorganisatorisk teamsamarbejde på tværs af afdelinger og klinikker
Det anbefales, at der i Region Midtjylland på tværs af regionens to afdelinger og to klinikker etableres teams, der samarbejder inden for de forskellige underområder, så det bliver muligt at styrke det faglige samarbejde mellem regionens øjenspecialister. Herunder eksempelvis sikre fælles udvikling og anvendelse af fælles kliniske retningslinjer mv.

 

Anbefaling 3: Styrke det strategiske og faglige samarbejde mellem øjenafdelingerne på Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest

Der etableres en fast mødestruktur, hvor afdelingerne kan håndtere fælles faglig og organisatorisk udvikling.

 

Anbefaling 4: Fortsat fokus på opgavefordeling mellem faggrupperne i teamstrukturen

Region Midtjyllands øjenfunktioner vil kontinuerligt arbejde med, at opgaverne løses på rette kompetenceniveau.  

 

Anbefaling 5: Omlægning af øjenaktiviteterne på Regionshospitalet Silkeborg
På nuværende tidspunkt er øjenlægerne på Regionshospitalet Silkeborg timelønnede speciallægekonsulenter, som primært varetager grå stær operationer. Det foreslås, at der sker en gradvis udfasning af modellen med speciallægekonsulenter på klinikken i Silkeborg, og at der i stedet fastansættes læger med faglig og organisatorisk forankring ved Aarhus Universitetshospital. Hermed kan øjenfunktionen i Silkeborg bidrage til uddannelse af øjenlæger i grå stær operation.   

 

På sigt vil der være mulighed for at øge aktiviteten og hjemtage en del af de grå stær operationer, som i dag varetages af Region Syddanmark. Omlægning i Silkeborg kræver en investering i en ekstra operationsstue svarende til en engangsudgift på 2,2 mio. kr., da den tilknyttede uddannelsesopgave betyder, at den nuværende aktivitet ikke kan rummes på en operationsstue alene.

 

Omlægningen i Silkeborg vil samlet set bidrage til en besparelse på henholdsvis 1,1 mio. kr. i 2020, 1,7 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022 og frem.

 

Anbefaling 6: Reduktion af den ambulante aktivitet

Erfaringer på Regionshospitalet Silkeborg viser, at antallet af kontroller i forbindelse med grå stær operationer kan reduceres på andre øjenfunktioner. Dette understøttes af en national retningslinje fra Sundhedsstyrelsen. På baggrund heraf anbefales det, at der spares 600.000 kr. årligt ved reduktion af antallet af ambulante besøg.

 

Regionsrådet godkendte den 24. april 2019 udmøntning af besparelser fra budget 2019 vedrørende reduktion af ambulante besøg med en samlet besparelse på 60 mio. kr. Det bemærkes, at der heri var taget højde for, at en besparelse vedrørende ambulant aktivitet på øjenområdet håndteres særskilt med denne sag og således kun medtages én gang. 

 

Anbefaling 7: Ændring af vagtstruktur
På nuværende tidspunkt modtages akutte øjenpatienter på henholdsvis Regionshospitalet Holstebro og Aarhus Universitetshospital. Langt den største del af aktiviteten på øjenområdet er planlagt behandling.

 

Det foreslås, at alle regionens akutte øjenpatienter i tidsrummene kl. 18-08 på hverdage, i weekenden og på helligdage henvises til Aarhus Universitetshospital. Dermed nedlægges det døgnmandede vagtberedskab på Regionshospitalet Holstebro, som herefter kun modtager patienter i dagtiden mellem kl. 8.00 og kl.18.00 på hverdage. Initiativet vil betyde øget transporttid til behandling i de nævnte tidsrum for patienter i den vestlige del af regionen, men vurderes ikke at få behandlingsmæssige konsekvenser.

 

Forslaget vil medføre en besparelse på ca. 1,35 mio. kr. årligt. Samtidig vil en effektivisering af vagtberedskabet på Aarhus Universitetshospital medføre en årlig besparelse på 120.000 kr. Det foreslås, at ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2020.

 

Anbefaling 8: Styrke den planlagte aktivitet på Hospitalsenheden Vest  
Det foreslås, at Hospitalsenheden Vest udvider de planlagte operationsaktiviteter med 600 operationer for grå stær årligt, og at aftalen med de praktiserende øjenlæger nedjusteres tilsvarende. Hospitalsenheden Vest vil herved få flere planlagte øjenoperationer i stedet for de akutte aktiviteter, der falder bort som følge af anbefaling 7 'Ændring af vagtstruktur'. Dermed kan den nuværende lægebemanding øges og bidrage til en robustgørelse af afdelingen.

Ændringen vil betyde, at en større andel af regionens grå stær patienter fra den østlige del af regionen vil blive tilbudt behandling i Hospitalsenheden Vest.

 

Forslaget vil medføre en besparelse på ca. 1,0 mio. kr. årligt.

 

Der henvises til det vedlagte notat 'Anbefalinger for øjenområdet' for en uddybende beskrivelse af ovenstående anbefalinger.

 

Alternativ til anbefaling 7 vedrørende ændring af vagtstruktur

Hospitalsudvalget efterspurgte på mødet den 5. august 2019, at der blev udarbejdet et alternativt forslag til anbefaling 7 'Ændring af vagtstruktur'.

 

Administrationen har i samarbejde med Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Randers udarbejdet et forslag om at flytte yderligere 800 operationer for grå stær fra de praktiserende øjenlæger til Hospitalsenheden Vest (i alt 160 operationer) og Regionshospitalet Randers (i alt 640 operationer).

 

Den årlige besparelse er 1 mio. kr. Besparelsen knyttet til anbefaling 7 'Ændring af vagtstruktur' er som nævnt 1,35 mio. kr. Der vil således være en manko på ca. 350.000 kr. om året ved at vælge det alternative forslag.

 

Der er seks måneders opsigelse på aftalen med de praktiserende øjenlæger, hvilket betyder, at en ny aftale kan effektueres den 1. april 2020.

 

Se uddybende beskrivelse i bilaget "Opfølgning på Hospitalsudvalgsmødet den 5. august 2019".

 

LMU-høringssvar

Et udkast til 'Gennemgang på øjenområdet og anbefalinger' har været behandlet af LMU, øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital, LMU, øjenafdelingen, Hospitalsenheden Vest samt børn- og unge afdelingen, Hospitalsenhed Midt. LMU høringssvarene er vedlagt. Endvidere er der modtaget bekymringshenvendelser fra medarbejdere fra øjenafdelingen ved Hospitalsenheden Vest, som også er vedlagt.

 

Der er udarbejdet en sammenfatning af LMU svarerne, der fremgår af bilaget "LMU – Sammenfatning af LMU høringssvar".

 

Sammenfatning af besparelserne på øjenområdet  

Den planlagte besparelse for 2019 kan ikke nås i indeværende år, og der vil således være en manko på ca. 2 mio. kr. I 2020 og 2022 er besparelsesmålet tættere på at være opfyldt.

 

Det foreslås, at der i 2022 gøres status med henblik på at realisere besparelsen ved hjælp af et hjemtag af udenregionale patienter. De budgetmæssige ændringer for regionens hospitaler og de praktiserende speciallæger fremgår af bilaget. Budgetterne vil blive justeret i takt med indfasningen af de nye modeller, og bevillingsændringer vil blive forelagt regionsrådet

 

Tabel 1. Oversigt over besparelsesforslag

 

Omlægningen af øjenaktiviteterne i Silkeborg kræver som nævnt under anbefaling 5 en investering i en ekstra operationsstue svarende til en engangsudgift på 2,2 mio. kr. Bevillingsændringen fremgår af tabel 2.

 

Tabel 2. Bevilling til etablering og indretning af en ekstra øjenoperationsstue på Regionshospitalet Silkeborg.

  

Ved godkendelse af dette dagsordenspunkt resterer der 4,659 mio. kr. på rammebevillingen.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at anbefaling 1 til 6 og 8 for øjenområdet godkendes,

 

at 'Alternativ til anbefaling 7 vedrørende ændring af vagtstruktur' godkendes,

 

at forslag til besparelser på øjenområdet jf. tabel 1. godkendes, og

 

at der af 'Rammebevilling til flytteafledte anlægsinvesteringer' bevilges i alt 2,2 mio. kr. til etablering og indretning af en ekstra øjenoperationsstue på Regionshospitalet Silkeborg jf. tabel 2.

Tidligere Politisk Behandling

Hospitalsudvalget fik den 5. august 2019 forelagt anbefalinger for øjenområdet.  Udvalget ønskede i den forbindelse en yderligere belysning af sagen. Administrationen har derfor i samarbejde med Hospitalsenheden Vest udarbejdet vedlagte notat "Opfølgning på Hospitalsudvalgsmødet den 5. august 2019".

 

Regionsrådet godkendte den 24. april 2019 udmøntning af besparelser fra budget 2019 vedrørende reduktion af ambulante besøg med en samlet besparelse på 60 mio. kr. Det bemærkes, at der heri var taget højde for, at en besparelse vedrørende ambulant aktivitet på øjenområdet håndteres særskilt med denne sag og således kun medtages én gang. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-19-19

5. Styrkelse af indsatsen på kræftområdet

Resume

I Kræftplan IV er der afsat i alt 25 mio. kr. i 2020 til kræftområdet, hvoraf der foreslås udmøntet i alt 24,2 mio. kr. Forslaget til udmøntning skal dels medvirke til at forbedre målopfyldelsen for kræftpakkerne og styrke de områder, hvor kapaciteten er udfordret, og dels understøtte udvikling af ny og målrettet behandling.

 

Der foreslås derfor udmøntet midler til blandt andet øgede personaleressourcer (læger, sygeplejersker mv.) og scanninger, som alle er vigtige elementer i udredningen og behandlingen af kræft.

Direktionen indstiller,

at der af Kræftplan IV-puljen bevilges i alt 24,2 mio. kr. til initiativer vedrørende kapacitet på kræftområdet jævnfør tabel 1.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt I Kræftplan IV foreslås der udmøntet i alt 24,2 mio. kr. af de 25 mio. kr., der i 2020 er afsat til initiativet øget kapacitet og effektiv anvendelse af ressourcer. Formålet med dette initiativ er at imødekomme en stigning i antallet af gennemførte undersøgelser og behandlinger på kræftområdet grundet den demografiske udvikling. Midlerne skal blandt andet bruges til at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet til at håndtere en øget aktivitet på kræftområdet. Kræftplan IV er en national plan, der indeholder i alt 16 initiativer, som skal understøtte udviklingen på kræftområdet.  

 

Midlerne giver mulighed for at styrke kapaciteten og udvikle kræftområdet. I forslaget til udmøntning er der dels fokus på initiativer, der kan forbedre målopfyldelsen for kræftpakkerne og afhjælpe kapacitetsudfordringer, som potentielt kan medføre forsinkelser i udredning og behandling, og dels initiativer der understøtter udvikling af ny og målrettet behandling.

 

Region Midtjylland har igennem flere år haft en samlet målopfyldelse for kræftpakkerne på mellem  83-89 %. De mere end 30 forskellige kræftpakker udstikker rammerne for, hvordan standardpatientforløbet skal tilrettelægges, og hvilke tidsfrister der skal overholdes. I 2. kvartal 2017 skete der imidlertid et stort fald i målopfyldelsen, og det har ikke siden været muligt at opnå et tilfredsstillende niveau, selvom målopfyldelsen har været bedre i 2018 og 2019. Særligt målopfyldelsen for lungekræft og brystkræft er udfordret, hvilket blandt andet skyldes kapacitetsudfordringer i udredningsperioden og rekrutteringsudfordringer indenfor brystkræft.

 

Administrationen har i samarbejde med hospitalerne udarbejdet et forslag til udmøntning af midlerne, hvor der særligt er fokus på indsatser, der kan forbedre målopfyldelsen og kapaciteten på de kræftområder, der er udfordret. For uddybende beskrivelse af initiativerne og deres forventede aktivitets- og kvalitetsforøgende effekter henvises til vedlagte bilag. 

 

Forslagene indeholder nedenstående elementer:

 

Aarhus Universitetshospital

5,4 mio. kr. til permanentgørelse af udrednings- og behandlingstilbud inden for personlig medicin til børn og voksne med metastatisk (spredning) eller behandlingsresistent kræft, hvor der ikke findes yderligere standardbehandling.

 

1,8 mio. kr. til udredning for lungekræft i form af udvidet kapacitet til CT-vejledte nålebiopsier og EBUS (EBUS er en undersøgelse, hvor man fører en ca. lillefingertyk bøjelig kikkertslange ned i spiserør og mavesæk og med en tynd nål og vejledt af ultralyd kan tage nålevævsprøver fra lymfeknuder i brystkassen), så man kan håndtere de store udsving i antallet af patienter.

 

2,4 mio. kr. til rekonstruktioner i forbindelse med brystkræft, idet efterspørgslen er stigende, hvilket har betydet øget ventetid til operationer, som ikke er omfattet af kræftpakkerne.

 

4,6 mio. kr. i 2020 og 3,2 mio. kr. i 2021 og frem til ny og skånsom udredningsmetode for prostatakræft, hvor man anvender en ny type MR-scanning. Midlerne dækker udgifterne til de urinvejskirurgiske afdelinger på både Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest.

 

0,8 mio. kr. til fellowship (fokuseret uddannelsesforløb) indenfor henholdsvis brystkirurgi og -radiologi med henblik på at afhjælpe rekrutteringsudfordringer. Der er landsdækkende kapacitetsudfordringer indenfor både kirurgi og billeddiagnostik.

 

Hospitalsenhed Midt

0,5 mio. kr. til MR-scanninger på patienter med brystkræft. Scanningerne gør det muligt at finde mindre knuder end ved klinisk mammografi alene.

 

0,8 mio. kr. til fellowship (fokuseret uddannelsesforløb) indenfor henholdsvis brystkirurgi og -radiologi med henblik på at afhjælpe rekrutteringsudfordringer. Der er landsdækkende kapacitetsudfordringer indenfor både kirurgi og billeddiagnostik.

 

0,4 mio. kr. til flowanalyser indenfor brystkræft. Ved at ændre arbejdsgange kan man opnå en have en positiv effekt på svartider for patologi.

 

Hospitalsenheden Vest

1,5 mio. kr. til udredning for lungekræft i form af udvidet kapacitet til EBUS, idet et stigende antal patienter udredes for lungekræft.

 

1,3 mio. kr. til PET/CT-scanninger (kombineret billed- og røntgenundersøgelse til blandt andet undersøgelse for kræft), da efterspørgslen er stigende.

 

1,5 mio. kr. til CT-scanninger grundet et stigende antal patienter, der udredes for kræft.  

 

Regionshospitalet Horsens

1,2 mio. kr. til CT-scanninger grundet et stigende antal patienter, der udredes for kræft.

 

Regionshospitalet Randers

1,0 mio. kr. til CT-scanninger grundet et stigende antal patienter, der udredes for kræft.

 

1,0 mio. kr. til livmoderhalskræftscreeninger i forbindelse med implementering af nye nationale anbefalinger for livmoderhalskræftscreening. Midlerne udmøntes foreløbigt kun for 2020.

 

For uddybende beskrivelse af initiativerne og deres forventede aktivitets- og kvalitetsforøgende effekter henvises til vedlagte bilag. 

 

I forhold til de bevilgede midler til CT-scanninger gøres der opmærksom på, at antallet af scanninger, som hospitalerne kan foretage for bevillingerne, er et cirka antal, idet der er tale om en sammensætning af scanninger af forskellig kompleksitet og varighed.

 

Der udmøntes således med ovenstående forslag 24,2 mio. kr. af de 25 mio. kr. Der pågår endvidere en vurdering af behovet for at igangsætte initiativer inden for digital patologi. De resterende 0,8 mio. kr. vil kunne indgå i finansieringen heraf. Regionsrådet vil få fremlagt særskilt forslag herom.

 

I nedenstående tabel 1 ses en oversigt over de enkelte indsatser, deres placering og tidspunkt for udmøntning:

 

 

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at der af Kræftplan IV-puljen bevilges i alt 24,2 mio. kr. til initiativer vedrørende kapacitet på kræftområdet jævnfør tabel 1.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-0-33-19

6. Godkendelse af flerårig handleplan for sundhedsinnovation

Resume

For at realisere den regionale udviklingsstrategi udarbejder administrationen flerårige handleplaner for de enkelte indsatsområder. Handleplanerne beskriver både de aktiviteter, der er i gang, og dem, der er under overvejelse og planlægning. Dette giver mulighed for større politisk indflydelse på de kommende års aktiviteter. Der er nu lavet en flerårig handleplan for sundhedsinnovation, som prioriterer i alt fire områder: opbygning af et stærkt, regionalt supportsystem for sundhedsinnovation, styrkelse og udnyttelse af potentialet for området for life science, sundhed og ernæring samt sundhed og kultur.

Direktionen indstiller,

at den flerårige handleplan for sundhedsinnovation godkendes.

Sagsfremstilling

Vision

Region Midtjylland har med den regionale udviklingsstrategi blandt andet som vision at bane vej for et mere bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet - for borgeren og tæt på borgeren. Konkret fremhæves det i strategien, at regionen skal udvikle løsninger i et innovationssamarbejde mellem regionens hospitaler, kommuner, private virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Regionen skal desuden bringe sin viden og erfaring om ansøgninger til finansiering af projekter i spil og hjælpe innovationssamarbejder på vej.

 

Med strategien vil regionen også styrke grundlaget for life science i regionen, skabe og udvikle nye løsninger, der gavner sundhed og samfundsøkonomi, f.eks. inden for ernæring og it-løsninger, og gå forrest i at udvikle og koble praktiske kultur- og sundhedstilbud.

 

For at realisere visionerne udarbejdes der flerårige handleplaner for de enkelte indsatsområder. Disse beskriver både de aktiviteter, der er i gang, og dem, der er under overvejelse og planlægning.

 

Den flerårige handleplan for sundhedsinnovation omhandler realiseringen af de nævnte visioner.

 

Flerårig handleplan for sundhedsinnovation

I de kommende år er følgende områder og handlinger prioriteret:

 

 1. Opbygning af et stærkt, regionalt supportsystem for sundhedsinnovation
  Administrationen vil arbejde med at opbygge et stærkt, regionalt supportsystem for sundhedsinnovation, så det bliver lettere for de forskellige aktører at finde hinanden og udvikle deres ideer til gavn for patienter og borgere. Administrationen vil derfor kortlægge såvel regionens interne aktører og de eksterne aktører, samt samspillet mellem dem. Det kan være aktører på hospitaler, i kommuner, virksomheder, videns- og forskningsinstitutioner m.fl. Administrationen vil også tilbyde mikrofinansiering af nye initiativer og på den måde bidrage til opstart eller test af løsningerne samt være med til at sprede og skalere de innovative løsninger, så de bliver implementeret i hele sundhedsvæsenet.

 

 1. Styrkelse og udnyttelse af potentialet for området for life science
  Life science omhandler bl.a. medicoprodukter, lægemidler og bioteknologiske præparater. Administrationen vil arbejde med at udvikle området for life science i regionen og bidrage til, at Danmark bliver førende inden for life science. Dette gøres bl.a. ved at lave en analyse af området for at opbygge en indsigt og forståelse for aktørerne, forudsætningerne og mekanismerne i økosystemet, og ved at mødes med relevante aktører for at skabe engagement og forpligtelse. På baggrund af begge dele vil konkrete udviklingsindsatser for life science-området blive udviklet og aftalt.

 

 1. Sundhed og ernæring
  Administrationen vil arbejde med underernæring og uplanlagt vægttab hos især de svageste ældre. Det vil bl.a. ske ved at have mere fokus på underernæring blandt ældre og ved at arbejde med digital ernæring i form af et elektronisk madbestillingssystem, som testes på udvalgte indlagte patienter. Administrationen vil desuden gennem samarbejdsprojekter og initiativer arbejde for at give den fornødne faglige ballast til at initiere en national handlingsplan på ernæringsområdet. Administrationen vil også have fokus på det internationale samarbejde, bl.a. ved at opstarte nye samarbejder med henblik på at søge EU-midler til nye innovations- og forskningsprojekter.

 

 1. Sundhed og kultur
  Administrationen vil arbejde med, hvordan kultur kan spille en aktiv rolle i udviklingen af løsninger på udfordringerne inden for sundhedsområdet. Bl.a. er regionen vært for Sundhedsalliancen for musik og lyd, hvor kommuner, Aarhus Universitet, Musikkonservatoriet m.fl. mødes for at inspirere hinanden og sammen finde nye veje for brug af musik og lyd i pleje- og sundhedssektoren.

 

Ovenstående er uddybet i vedlagte bilag.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at den flerårige handleplan for sundhedsinnovation godkendes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-153-09

7. DNV-Gødstrup: Godkendelse af tidspunkt for aflevering og ibrugtagning for Regionshospitalet Gødstrup

Resume

I opførelsen af DNV-Gødstrup arbejdes der fra august 2019 med en revideret tidsplan for etape 1, hvor byggeriet af det somatiske hospital skal være færdigt og juridisk afleveret i juni 2020. Der vil efterfølgende være afsluttende indregulering af blandt andet ventilationssystemet i september 2020.

 

Tidligere er der arbejdet efter, at ibrugtagningsdatoen lå i 2. halvår 2020 med en opstart af aktiveringsperioden 2. kvartal 2020. Den reviderede tidsplan for etape 1 og den afsluttende indregulering i september 2020 har ændret på disse forudsætninger.

 

Det canadiske firma Health Care Relocations, som bistår rådgivningsmæssigt med flytteprojektet, anbefaler en aktiveringsperiode på 6-8 måneder for Regionshospitalet Gødstrup. Med afsæt i byggeriets revideret tidsplan og Health Care Relocation's anbefaling har Hospitalsenheden Vest udarbejdet en endelig aktiveringsplan og risikoafdækning, hvilket i praksis betyder at ibrugtagningsdatoen for Regionshospitalet Gødstrup rykkes fra 2. halvår af 2020 til marts 2021. Såfremt det undervejs viser sig, at aktiveringen kan forceres, og flytningen fremrykkes, sigtes der efter dette.

Direktionen indstiller,

at tidspunkter for aflevering fra entreprenører (AB 92) i juni 2020 og ibrugtagning i marts 2021 for Regionshospitalet Gødstrup godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev den 22. august 2018 orienteret om, at den eksisterende tidsplan for indflytning i Regionshospitalet Gødstrup - som følge af blandt andet fejl og mangler i projektmaterialet for DNV-Gødstrup samt en langsommere fremdrift på byggepladsen end planlagt – ikke længere var realistisk, og at der derfor var behov for at udskyde indflytningen til sensommeren 2020. Der er efterfølgende løbende arbejdet på at præcisere tidsplanen for projektet, og en opdateret tidsplan for aflevering og ibrugtagning fremlægges hermed til godkendelse.

 

Der arbejdes på byggeriet af DNV-Gødstrup efter en arbejdstidsplan, hvor juridisk aflevering (AB 92) fra entreprenørerne til bygherre sker i juni 2020 og efterfølgende afsluttende indregulering frem til september 2020 . Efter aflevering følger en aktiveringsperiode, hvor hospitalet bl.a. kan teste bygningerne, lære bygningerne at kende, udbedre fejl og mangler samt installere og afprøve apparatur og systemer m.m.

 

Tidligere var aktiveringsperioden planlagt fra 2. kvartal 2020 og afsluttet senest november 2020 med ibrugtagning herefter. Ifølge det canadiske firma Health Care Relocations, som bistår rådgivningsmæssigt med flytteprojektet, og som har stået i spidsen for flytninger af mere end 400 hospitaler verden over, tilsiger erfaringerne fra andre barmarksbyggerier på verdensplan dog, at denne aktiveringsperiode bør vare 6-8 måneder. Hospitalsenheden Vest og Health Care Relocation har gransket byggeriets revideret tidsplan, og på den baggrund anbefales en aktiveringsperiode på 6-8 måneder fra juridisk aflevering af Regionshospitalet Gødstrup.

 

Byggeriet af DNV-Gødstrup er delt op i tre byggeetaper samt NIDO og datacentre. Etape 1 og etape 3 er byggeriet af det somatiske hospital, som er en del af kvalitetsfondsprojektet. Etape 2 er byggeriet af psykiatrien. Det er tidligere aftalt, at der sker en fælles indflytning af somatikken og psykiatrien, inkl. sengeafsnit der skal flyttes fra Regionspsykiatrien Midt i Viborg, grundet indbyrdes afhængigheder i forhold til forsyning, arbejdsgange og systemer m.m.  

 

En fælles indflytning er fortsat gældende trods ændret tidspunkt. Indflytningen til det nye forsknings- og uddannelsescenter, NIDO, som ikke er en del af kvalitetsfondsbyggeriet, følger ligeledes denne indflytningstakt. Justeringen af indflytningstidspunktet ændrer ikke på tidspunktet for juridisk aflevering af psykiatrien og NIDO.

 

I forhold til de gældende tidsplaner for byggeriet arbejdes der med følgende terminer i forhold til juridisk overdragelse af byggeriet til bygherre.

 

Tabel 1. Planlagte terminer i byggeriet

 

Det følger af tidsplanen, version 5.2 gældende for etape 1, at den sidste del af indreguleringen kan færdiggøres af entreprenørerne i september 2020. Aktiveringsperioden og indreguleringen kører parallelt på udvalgte områder, startende i 1. kvartal 2020.

 

Aktiveringsplanen for byggeriet går i gang, så snart det er muligt. Dette vil ske i takt med, at byggerierne overdrages. Den sidste del af aktiveringen kan påbegynde september 2020. Planen for aktiveringen er dermed, at den sidste del skal være afsluttet i januar 2021.

 

Når aktiveringsperioden er afsluttet i løbet af januar 2021, og hospitalet er klar til selve indflytningen, opereres der fortsat med en yderst stram og optimeret flytteproces svarende til den, som også var tiltænkt ved indflytningen i 2. halvår af 2020.

 

Her flyttes hospitalerne i Holstebro og Herning inden for en periode på seks uger. Forudsætningerne er, at Regionshospitalet Holstebro flyttes de første to uger. De næste to uger bruges på opfølgning på flytningen af Regionshospitalet Holstebro samt klargøring til næste flytning af Regionshospitalet Herning, som flyttes på to uger. Dermed sigtes mod, at Regionshospitalet Gødstrup hurtigst muligt efter påbegyndt flytning kan være tilbage i fuld drift. Den optimerede flytteproces er udarbejdet i samarbejde med Health Care Relocations.

 

Den senere udflytning til Regionshospitalet Gødstrup vil have afledte effekter i forhold til udflytningen af funktioner til Center for Sundhed i Holstebro og Lemvig Sundhedshus. Som tidligere aftalt mellem Region Midtjylland, Lemvig og Holstebro kommune følger udflytningen tidsplanen i relation til udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup.

 

Det ændrede indflytningstidspunkt ændrer ikke på forudsætningerne for Herning Kommunes og Holstebro Kommunes planer for udvikling af hospitalsgrundene i henholdsvis Herning og Holstebro.

 

For at planen kan hænge sammen, er det afgørende, at totalrådgiver, byggeledelse og entreprenørerne sikrer juridisk overdragelse af byggeriet til  Region Midtjylland i forhold til de planlagte terminer i byggeriet.

 

En konsekvens af ovenstående er desuden, at ibrugtagningen af Regionshospitalet Gødstrup tidligst kan ske i marts 2021, hvilket, som nævnt, også har afledte effekter i forhold til udflytningen af funktioner til Center for Sundhed i Holstebro og Lemvig Sundhedshus. De afledte anlægsøkonomiske og driftsmæssige konsekvenser, af at ibrugtagningen sker i marts 2021, forventes at blive forelagt regionsrådet i oktober 2019. 

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at tidspunkter for aflevering fra entreprenører (AB 92) i juni 2020 og ibrugtagning i marts 2021 for Regionshospitalet Gødstrup godkendes.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet blev den 22. august 2018 orienteret om, at den eksisterende tidsplan for indflytning i Regionshospitalet Gødstrup - som følge af blandt andet fejl og mangler i projektmaterialet for DNV-Gødstrup samt en langsommere fremdrift på byggepladsen end planlagt – ikke længere var realistisk, og at der derfor var behov for at udskyde indflytningen til sensommeren 2020.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-123-12

8. DNV-Gødstrup: "Det tredje øje" rapport for 2. kvartal 2019

Resume

"Det tredje øje" på DNV-Gødstrup har udarbejdet en rapport for 2. kvartal 2019. Rapportens anbefalinger og bemærkninger er kommenteret af Hospitalsenheden Vest. I rapporten har "det tredje øje” blandt andet anbefalinger i forhold til overholdelse af projektets tidsplaner.

Direktionen indstiller,

at rapporten fra "det tredje øje" på DNV-Gødstrup vedrørende 2. kvartal 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger en kvartalsrapport fra DNV-Gødstrup-projektets "det tredje øje" for 2. kvartal 2019. Rapporten er vedlagt.

 

"Det tredje øjes" rapport vedrørende DNV-Gødstrup for 2. kvartal 2019 er anden rapportering udført af INGENIØR'NE.

 

Nedenfor er gengivet anbefalingerne fra "det tredje øje" samt Hospitalsenheden Vests svar herpå:

 

1. Afsluttende arbejder

Det er "det tredje øjes" opfattelse, at risikoen for, at gældende arbejdstidsplan version 05 ikke kan følges, er kritisk. Dette begrundes bl.a. i, at entreprenørerne har udfordringer med at skaffe tilstrækkelig med arbejdskraft, og at indhentning af tidligere forsinkelser kan blive vanskelig. Tidsforskydning af indregulering og AB92 afleveringen (entreprenørens aflevering af byggeriet) kan påvirke fællestidsplanen, herunder testning af de installerede anlæg og medføre udskydning af den forventede ibrugtagning i slutningen af 2020.

 

På den baggrund anbefaler "det tredje øje", at der sikres særlig opmærksomhed på afsluttende arbejde, som ligger forud for fællestidsplanen, herunder at indregulering opstartes som planlagt i henhold til arbejdstidsplan version 05.

 

Svar fra Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Der er senest udarbejdet en version 5.2 af arbejdstidsplanen, som er udsendt til entreprenørerne den 5. juli 2019. Denne indeholder en detaljering med de afsluttende arbejder med efterfølgende indregulering og datoer for funktionsafprøvninger. Dette danner grundlag for fællestidsplanen. For tiltag i forhold til overholdelse af tidsplaner henvises i øvrigt til projektets risikorapport for andet kvartal, som forelægges regionsrådet på indeværende møde.

 

2. Stadetidsplaner

Tidsplaner, hvor byggeriets stade fremgår, opdateres ugentligt, hvorfor der kan forekomme forskydninger af de angivne slutterminer. For at sikre overholdelse af fællestidsplanen er det væsentligt, at stadetidsplaner, som opdateres på baggrund af arbejdstidsplanen, er retvisende.

 

"Det tredje øje" anbefaler, at stadetidsplaner opdateres, så opstartstider for indregulering er retvisende, og afleveringstidspunkt fremgår for hver enkelt zone.

 

Svar fra Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Der arbejdes kontinuerligt på at sikre, at stadetidsplanerne er retvisende, og der tages aktioner, når stadetidsplanerne afviger afgørende fra den gældende arbejdstidsplan (version 5.2). Området har fuldt fokus, og det følges tæt af både bygherre og byggeledelse.

 

3. Risikoskemaer og risikorapporter

"Det tredje øje" har kontrolleret sammenhængen mellem risikoskemaer, som er de bagvedliggende registre over de i risikorapporten anførte risici og selve risikorapporten, som regionsrådet får præsenteret. Der blev fundet afvigelser i 5 af de 10 væsentligste risici i seneste udkast af risikorapporten.

 

"Det tredje øje" anbefaler, at risikoskemaer og risikorapporter gennemgås og tilrettes samt at frekvensen for opdatering af risikoskemaer fremadrettet bringes i sammenhæng med projektets vejledning til risikostyring.

 

Svar fra Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Med hensyn til de fundne afvigelser, som omhandler karaktergivning af sandsynligheder og økonomiske konsekvenser, er risikokoordinatoren (bygherrerådgiver Niras) anmodet om at rette op på forholdet, og fejlene er rettet i den endelige udgave af risikorapporten for andet kvartal 2019, som præsenteres for regionsrådet på mødet den 25. september 2019.

 

Fejlen har haft betydning for, om en risiko er markeret med rød, gul eller grøn, men har ikke haft betydning for beregning af risikotallet og dermed den økonomiske vurdering af risikoen. For en række risici er fejlen også lavet i tidligere risikorapporter.

 

Med hensyn til opdatering af risikoskemaerne bliver hver risiko vurderet på de løbende risikomøder jf. Vejledning til Risikostyring, men der er i forlængelse heraf ikke altid sket ændring i datering af risikoskemaet, hvis der ikke har været ændringer i risikovurdering eller -beskrivelse. Hospitalsenheden Vest vil anmode risikokoordinator om fremover at sikre, at datoen altid opdateres i forbindelse med hvert risikomøde.

 

Øvrige kommentarer

Under udarbejdelsen af "det tredje øje"-rapporten var det forventet, at en bevillingssag vedrørende forhøjelse af projektets reserver blev præsenteret for regionsrådet på mødet den 25. september 2019. Dette er efterfølgende blevet udsat. Udsættelsen skyldes blandt andet, at en ny opdatering af anlægspris- og lønudviklingen skal indarbejdes i reserveprognosen.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at rapporten fra "det tredje øje" på DNV-Gødstrup vedrørende 2. kvartal 2019 tages til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-141-09

9. Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje" rapport for 2. kvartal 2019

Resume

”Det tredje øje" for kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg har udarbejdet en rapport for 2. kvartal 2019. Rapporten er kommenteret af Projektafdelingen. "Det tredje øjes" opmærksomhedspunkter omhandler økonomiske og tidsmæssige risici i projektet.

Direktionen indstiller,

at rapporten fra "det tredje øje" på kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg vedrørende 2. kvartal 2019  tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger en kvartalsrapport for 2. kvartal 2019 fra Viborg-projektets "tredje øje". Rapporten er vedlagt. "Det tredje øjes" opmærksomhedspunkter gengives herunder sammen med projektafdelingens svar herpå:

 

Økonomiske risici

Der er identificeret en række økonomiske risici, som kan påvirke projektets reserver. Dette omfatter bl.a. følgende:

 • Der pågår fortsat en tvist med lukningsentreprenøren, idet entreprenøren har fremsendt et væsentligt ekstrakrav for forlænget byggeperiode, og Projektafdelingen har fremsendt et modkrav i form af dagbod. For så vidt angår voldgiftssagen mod Projektgruppen Viborg har Projektafdelingen modtaget et processkrift fra Projektgruppen Viborg, der som forventet indeholder et omfattende krav imod bygherre. Projektafdelingen afventer juridisk vurdering fra bygherres advokat.
 • I forbindelse med at byggeriet overgår til drift, og brugerne gennemgår det færdige byggeri, identificeres en række ændringsønsker og -behov til byggeriet fra brugerne.

 

"Det tredje øje" vil følge op herpå i næste kvartal.

 

Svar fra Projektafdelingen

Projektafdelingen er enig med "det tredje øje" i, at projektets reserve, verserende tvist og voldgiftssag er særlige opmærksomhedspunkter, og Projektafdelingen har fortsat stor fokus herpå. Således arbejder Projektafdelingen på at afslutte de økonomiske tvister og uenigheder med henblik på at skabe klarhed over disses økonomiske konsekvenser. Herudover prioriteres brugerønsker løbende med henblik på at sikre, at kun nødvendige ønsker ud fra kriterierne patientsikkerhed, arbejdsmiljø eller myndighedsgodkendelse imødekommes. Så snart der sker en ændring i økonomien, indarbejdes dette i projektets reserveoverblik, ligesom projektets risikoregister revideres kvartalsvist.

 

Tidsmæssige risici

"Det tredje øje" ser fortsat følgende potentielle tidsmæssige risici, der kan forsinke projektet i forhold til planlagt ibrugtagning:

 • Tidsmæssige risici som følge af eventuelle ændringsønsker fra brugerne.
 • I forbindelse med test af de tekniske anlæg konstateres en række fejl og mangler. Udbedringen heraf kan medføre tidsmæssige risici, som kan udfordre færdiggørelsestidsplanen.

 

Idet projektets færdiggørelsesplan indeholder begrænset tidsmæssig buffer, anbefaler "det tredje øje", at Projektafdelingen fortsat følger udviklingen i byggeriets færdiggørelse tæt med henblik på identifikation og reduktion af potentielle forsinkelser samt vurdering af eventuelle konstaterede forsinkelser.

 

Svar fra Projektafdelingen

Projektafdelingen er enig med "det tredje øje" i, at det er væsentligt for projektet, at der fortsat foretages vurdering af de samlede tidsmæssige risici for projektets færdiggørelse. Således afholdes ugentlige møder med de enkelte projektledere, hvor aktivitetsplanen gennemgås med henblik på at sikre, at de enkelte opgaver afsluttes som planlagt i færdiggørelsesplanen. Er opgaver forsinkede, indarbejdes dette i færdiggørelsesplanen for at sikre, at alle opgaver afsluttes forud for de enkelte ibrugtagninger.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at rapporten fra "det tredje øje" på kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg vedrørende 2. kvartal 2019 tages til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-12

10. Kvartalsrapport Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2019

Resume

Nedenfor redegøres for økonomi, fremdrift og risici i kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2019. For projekternes risikobilleder gælder, at de er baseret på den nuværende viden. Dette er beskrevet i projekternes risikorapporter.

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten med tilhørende bilag for kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2019 godkendes,

 

at risikorapporterne tages til efterretning, og

 

at kvartalsrapporten pr. 30. juni 2019 med tilhørende bilag og risikorapporter sendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagsfremstilling

Nedenfor redegøres for økonomi, fremdrift og risici i kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2019. For alle projekterne gælder, at risikobilledet er baseret på den nuværende viden. Dette er beskrevet i projekternes risikorapporter.

 

DNU

Alle afdelinger er flyttet ind i nybyggeriet. Anlægsregnskaber udarbejdes i takt med, at delprojekterne afsluttes. Der rapporteres særskilt på den kvalitetsfondsfinansierede del af Aarhus Universitetshospital Forum projektet. Der er stadig uafklarede tvister, men der er hensat midler til det forventede resultat indenfor projektets totalramme. Efter afslutningen af den kvartalsvise rapportering skal der årligt rapporteres til Sundheds- og Ældreministeriet på de forventede udfald af tvister. Der er vedlagt oversigt over tvister, skemaet indgår ikke som en del af kvartalsrapporteringen til Sundheds- og Ældreministeriet for 2. kvartal 2019.

 

Regionshospitalet Viborg

Der er to delprojekter tilbage i kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg - Akutcentret og ombygningen af det eksisterende hospital.

 

I november 2018 blev der holdt afleveringsforretning med alle entrepriser undtagen landskabsentreprisen. Afleveringstidspunktet fulgte den seneste tidsplan for byggeriet, som også er forelagt regionsrådet.

 

Efter afleveringsforretningerne har de enkelte entrepriser foretaget mangeludbedringer og ændringsarbejder. Dette arbejde er forløbet planmæssigt. Der pågår fortsat arbejder i Hotlab, som forventes afsluttet i efteråret 2019. Sideløbende med mangeludbedring foregår en testning af alle tekniske systemer fortsat. Derudover pågår installation af bygherreleverancer. I marts 2019 blev det eksisterende hospital ramt af en vandskade. Vandet løb ind i det nye akutcenter. Som konsekvens af vandskaden er ibrugtagning af akutafdelingen udskudt otte uger, til november 2019. Udbedringen af vandskaden er ved at være afsluttet. I juli 2019 er der herudover sket yderligere vandskade som følge af skybrud. Sagen behandles som en forsikringssag, og omfang og konsekvenser er i skrivende stund ved at blive udredt.

 

Projektafdelingens færdiggørelsestidsplan rummer de aktiviteter, som skal finde sted frem mod klinisk ibrugtagning. Den første ibrugtagning skete den 22. maj 2019, hvor der var en vellykket ibrugtagning af Mave-Tarmkirurgisk klinik. Fra august 2019 følger herefter de enkelte ibrugtagninger løbende med ca. 14 dages mellemrum. I uge 34 ibrugtages således Skopi-klinik og herefter i uge 36 fysiologisk klinik.

 

Projektafdelingen er fortsat i tvist med én entreprise, som følge af forsinkelse fra afleveringsdatoen 26. april 2018. Projektafdelingen er i dialog med entreprenøren med henblik på afklaring af tvisten.

 

Det samlede krav til den centrale reserve er jf. projektets reservestrategi 15,2 mio. kr. Projektets justeringsreserve er på 11,5 mio. kr. På den baggrund er der 3,7 mio. kr. mindre i projektets reserver (løbende priser), end hvad reservekravet jf. projektets reservestrategi tilsiger.

 

Risikobilledet ændrer sig løbende, og det vurderes pt. ikke, at der er behov for realisering af yderligere reserver i projektet på baggrund af de 3,7 mio. kr.

 

Udover projektets justeringsreserve er der et besparelses- og prioriteringskatalog på 33,9 mio. kr. (løbende priser).

 

DNV-Gødstrup

Andet kvartal 2019 viser, at der fortsat er høj risikoprofil på både økonomi og tid. Således er der fortsat dialog med rådgiver for etape 1 (Curavita) om økonomi i forbindelse med forlænget byggetid, der kan ende i voldgift. Dette gælder også med især installationsentreprenøren (Bravida i både etape 1 og 3), hvor der er fremsat krav af en størrelsesorden, så en voldgift er en meget sandsynlig udgang. Der pågår dog dialog med entreprenøren på ledelsesniveau. Med apteringsentreprise (udførelse af indre elementer) og en række mindre entrepriser søges økonomiske krav løst ved forhandling.

 

Der er fortsat stor fokus på arbejdstidsplanen, hvor seneste version af tidsplanen viser AB92-aflevering (juridisk aflevering fra entreprenør til bygherre) for etape 1. den 30. juni 2020 og i april 2020 for etape 3. Tidsplanen i etape 1 fastholdes fremadrettet af bygherre og byggeledelse, men den udfordres især af Bravida, der ikke vil anerkende tidsplanen. Øvrige entreprenører er berørt af situationen, men det forventes, at udfordringerne kan klares løbende. I etape 3 viser tidsplanen aflevering i april 2020, hvilket er en mindre justering i forhold til tidligere. Også her er tidsplanen ikke godkendt af entreprenørerne, men der arbejdes efter tidsplanen, hvilket har betydet varsling af dagbod til både MTHøjgaard og Bravida. Tidsplanen fastholdes af bygherre og byggeledelse.

 

Der er igangsat et arbejde med udarbejdelse af tidsplaner for processen mellem AB92-aflevering (juridisk aflevering fra entreprenør til bygherre) og indflytning. Bygherrerådgiveren Niras står for udarbejdelsen heraf efter den erfaring, der er opnået på DNU. Tidsplanen fokuserer på forhold, der kan være bremsende for indflytning, og det omfatter commissioning (idriftsætning), færdigindregulering og slutkontrol. Flytteenheden udarbejder egen tidsplan. På indeværende regionsrådsmøde er der en sag omkring indflytningstidspunktet. De økonomiske konsekvenser af den sag forventes forelagt regionsrådet i oktober 2019, sammen med en generel status for projektets økonomi, herunder et forslag til forhøjelse af projektets reserver. Det var tidligere forventningen, at denne sag kom på regionsrådsmødet i september 2019.

 

Bygherreleverancer foregår løbende i processen, undtagen medicoteknik, der følger særskilt tidsplan, der styres af Indkøb og Medicoteknik.

 

Der henvises til vedlagte bilag for en nærmere gennemgang af status og prognose for projektets reserver og risikobillede. Rapporteringen til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende tvister er obligatorisk fra 3. kvartal 2019, vedlagte skema 9 DNV indgår ikke som en del af kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2019, men er vedlagt til regionsrådets orientering.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at kvartalsrapporten med tilhørende bilag for kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2019 godkendes,

 

at risikorapporterne tages til efterretning, og

 

at kvartalsrapporten pr. 30. juni 2019 med tilhørende bilag og risikorapporter sendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-1125-19

11. Kvartalsrapport Aarhus Universitetshospital Forum pr. 30. juni 2019

Resume

Nedenfor redegøres i kvartalsrapporteringen pr. 30. juni 2019 for økonomi, fremdrift og risici i Aarhus Universitetshospital Forum projektet. Gennemgangen af dispositionsforslaget viser at projektet lever op til funktions- og kvalitetskravene. Tidsplanen med tilhørende rateplan følges og rammetidsplanen med aflevering af byggeri i februar 2022 forventes overholdt.

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten med tilhørende bilag for Forum pr. 30. juni 2019 godkendes,

 

at risikorapporten tages til efterretning, og

 

at kvartalsrapporten og risikorapporten pr. 30. juni 2019 sendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagsfremstilling

Da kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus er afsluttet på nær den del af Forum projektet, som er finansieret af kvalitetsfondsmidler, er det aftalt med Sundheds- og Ældreministeriet, at der fra 2. kvartal 2019 rapporteres særskilt for den kvalitetsfondsfinansierede del af Forum projektet.

 

Regionen skal til Sundheds- og Ældreministeriet indsende kvartalsrapporteringer, der skal give et samlet overblik over udviklingen i økonomi, fremdrift og risici for Forum. Herudover skal kvartalsrapporteringen redegøre for årsager til eventuelle afvigelser i byggeriets fremdrift. Kvartalsrapporten for Forum skal ledelsespåtegnes, inden den sendes til Sundheds- og Ældreministeriet. En gang årligt skal kvartalsrapporten revisionspåtegnes.

 

Dette er således første kvartalsrapportering for Forum.

 

Der er i 1. kvartal 2019 indgået kontrakt vedrørende totalentreprise på Forumbyggeriet. Projekteringen af projektforslaget pågår, hvor afholdelse af brugerrækkemøder er afsluttet. Tidsplanen med tilhørende rateplan følges.

 

Gennemgangen af dispositionsforslaget har konstateret, at projektet lever op til udbudsmaterialets funktions- og kvalitetskrav.

 

Den oprindelige overordnede rammetidsplan med aflevering af byggeri i februar 2022 forventes overholdt.

 

Der henvises til vedlagte kvartalsrapport for en nærmere gennemgang af økonomi og fremdrift samt det konkrete arbejde med at realisere projektet og til vedlagte risikorapport for 2. kvartal 2019 for en nærmere gennemgang af de enkelte risikoemner.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at kvartalsrapporten med tilhørende bilag for Forum pr. 30. juni 2019 godkendes,

 

at risikorapporten tages til efterretning, og

 

at kvartalsrapporten og risikorapporten pr. 30. juni 2019 sendes til Sundheds- og Ældre-ministeriet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-142-09

12. Regionshospitalet Randers: Anlægsbevilling til renovering af altaner

Resume

Regionshospitalet Randers består delvist af en ældre bygningsmasse, der er opført over en længere årrække. Der er over det seneste år begyndt at afskalle dele af de murede altanværn på den centrale sengebygning, og det er nu nødvendigt at foretage en gennemgribende renovering for at sikre mod nedfaldende mursten m.m. Det foreslås, at der samtidig gennemføres nødvendig udskiftning af vinduespartier på Neonatalafsnittet, når stilladser er opstillet for at gennemføre altanrenovering.

Direktionen indstiller,

at Regionshospitalet Randers gives en anlægsbevilling på 12,7 mio. kr. til renovering af altaner og vinduer for en del af Bygning 2, og

 

at der gives rådighedsbeløb og finansiering jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Den centrale sengebygning, Bygning 2, på Regionshospitalet Randers er en rødstensbygning på otte etager opført i 1950'erne. Der er konstateret to nødvendige renoveringsbehov på bygningen.

 

Altaner

Langs bygningens sydside er der murede altaner, som over den seneste periode er så kraftigt nedbrudte, at dele af murværket er begyndt at afskalle og falde ned. Altanerne er derfor afspærret, og der er opsat sikkerhedshegn i terrænniveau for at undgå ulykker.

 

Teknologisk Institut har foretaget en teknisk undersøgelse af altanerne samt af murværket. Rapporterne konkluderer blandt andet, at brystningerne ikke har nogen restlevetid, og derfor bør udskiftes. Endvidere viser rapporterne, at der er risiko for fortsat nedfald af mursten, hvis ikke murværk udbedres.

 

Link Arkitektur har udarbejdet et forslag til udskiftning af de eksisterende, murede værn med nye i stål. Se vedlagte bilag.

 

Vinduer

I efteråret 2018 har der været gennemført APV (ArbejdsPladsVurdering), hvor særligt Bygning 2's utætte vinduer har medført udfordringer. I bygningen er blandt andet regionshospitalets neonatalafsnit (afsnit for tidligt fødte og syge nyfødte børn) placeret. De for tidligt fødte spædbørn har et særligt behov for ikke at blive udsat for træk, svingende temperaturer og lydgener fra de ældre vinduer. Det foreslås derfor at gøre brug af de stilladser, der alligevel skal opsættes for at renovere altanerne og få udskiftet vinduerne på Neonatalafsnittet.

 

Budget og tidsplan

Nedenstående tabel 1 viser det samlede budget for altan- og vinduesrenoveringer. Region Midtjyllands Byggeregulativ rummer muligheden for at søge en samlet projekterings- og anlægsbevilling til projektet på trods af en samlet anlægssum over 10 mio. kr. Der ønskes at gøre brug af denne mulighed, da kompleksiteten i renoveringsprojektet er relativ lav, og der allerede via illustrationer i vedlagte bilag er mulighed for at vurdere projektets visuelle og funktionelle egenskaber.

 

 

Af den samlede håndværkerudgift udgør vinduesudskiftningen budgetmæssigt ca. 1,3 mio. kr.

 

Størstedelen af altanerne er placeret i forbindelse med regionshospitalets sengeafsnit. Erfaringsmæssigt opleves den laveste aktivitet på sengeafsnittene i sommerperioden, og der planlægges derfor efter at gennemføre arbejdet i sommeren 2020 og 2021. Endelig detailplan gennemføres i dialog med de kliniske funktioner for at begrænse unødvendig gene.

 

Udbud

Der er allerede afholdt udgifter til rådgivning og udarbejdelse af det nuværende projektgrundlag. Rådgiverydelsen til den resterende del af projektet ligger under grænseværdien på 1,65 mio. kr., og udbydes jf. udbudsloven og byggeregulativet ved indhentning af tre skriftlige tilbud. Anlægsprojektet forudsættes udbudt jf. tilbudsloven og byggeregulativet i begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation (direkte indbudt licitation). Opgaven vil blive tildelt efter kriteriet 'Økonomisk mest fordelagtige.'

 

Økonomi

Nedenstående tabel 2 viser, at Regionshospitalet Randers ved godkendelsen af dette dagsordenspunkt gives en anlægsbevilling på 12,7 mio. kr. til renovering af altaner og vinduer på Bygning 2. Bevillingen strækker sig over perioden 2019-2021, og finansieres af Puljen til anlægsprojekter.

 

 

Med godkendelsen af punkterne på denne dagsorden resterer der -21,9 mio. kr. på Puljen til anlægsprojekter i 2019. Merforbruget forventes indhentet via forsinkelser på allerede afgivne bevillinger senere på året.

 

Totaløkonomi

Der vil være en synergi i at udskifte vinduer samtidigt med, at altanrenoveringen pågår.

 

Sociale klausuler

Region Midtjyllands klausuler vedrørende lære- og praktikpladser i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter indarbejdes i udbuddet.

 

Bæredygtighed

Udskiftningen af vinduerne på Neonatalafsnittet vil reducere det varmespild, som de eksisterende vinduer i dag medfører. Den generelle renovering af bygningens klimaskærm vil medvirke til at forlænge bygningens levetid.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at Regionshospitalet Randers gives en anlægsbevilling på 12,7 mio. kr. til renovering af altaner og vinduer for en del af Bygning 2, og

 

at der gives rådighedsbeløb og finansiering jf. tabel 2.

 

Udvalget ønsker til et kommende møde en redegørelse vedrørende principper for vedligeholdelses- og renoveringsopgaver på regionens hospitaler, herunder en beskrivelse af, hvornår udgifter knyttet hertil afholdes af henholdsvis hospitalernes egne budgetter og af bevillinger fra fællesskabet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-142-09

13. Regionshospitalet Randers: Anlægsbevilling til kloakrenovering i Randers og Grenaa

Resume

Der er konstateret udfordringer med kloaknettet i Grenaa Sundhedshus, og der er derfor blevet gennemført en TV-inspektion, som påviser behov for udbedring. Der vurderes også behov for at igangsætte forundersøgelser af kloaknettets tilstand ved Regionhospitalet Randers og Regionspsykiatrien Randers.

Direktionen indstiller,

at Regionshospitalet Randers gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til kloakrenoveringer ved Grenaa Sundhedshus,

 

at Regionshospitalet Randers gives en anlægsbevilling på 0,715 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af kloakrenovering ved Regionshospitalet Randers og Regionspsykiatrien Randers, og

 

at der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 3.

Sagsfremstilling

Der er konstateret behov for renovering af kloaknettet på flere af regionens ældre matrikler.

 

Grenaa Sundhedshus

Ved Grenaa Sundhedshus er der gennemført en TV-inspektion af 30 % af kloaknettet. Inspektionen viser, at kloakkerne flere steder er i en tilstand, hvor udbedring er påkrævet - dele af ledningsnettet formodes at være fra bygningernes opførelse i 1922, og den forventede levetid på 50-60 år er dermed væsentligt overskredet.

 

Under TV-inspektionen i Grenaa blev der fundet adskillige eksempler på rørbrud, forskudte samlinger, overfladebeskadigelser, belægninger samt observationer af vand i ledninger. Udover risikoen for udsivning fra utætte rør giver forskudte samlinger, rørbrud og afproppede stikledninger desuden risiko for tilstopning af kloakker og gode vækstbetingelser for rotter, som også er observeret under tv-inspektionen.

 

Der er på basis af de 30 % af ledningsnettet, som er inspiceret, udarbejdet en fornyelsesplan for renovering af kloaknettet samt et økonomisk overslag. Entreprenøren anbefaler, grundet driftstilstand, skadesfrekvens og generel slitage, at der iværksættes en systematisk plan for fornyelse inden for 1-2 år.

 

 

Det foreslås på nuværende tidspunkt at igangsætte de mest kritiske projekter til en samlet værdi af 1,0 mio. kr. Der holdes løbende dialog om det resterende finansieringsbehov.

 

Projektering forventes gennemført med udgangen af 1. kvartal 2020, hvorefter anlægsprojektet kan udbydes jf. tilbudslovens regler om begrænset udbud uden prækvalifikation. Projektet forventes gennemført i løbet af 2020.

 

Regionshospitalet Randers og Regionspsykiatrien Randers

Kloaknettet på Regionshospitalet Randers og i Regionspsykiatrien Randers er af varierende alder og tilstand. Det vurderes derfor som rettidig omhu at få belyst tilstanden af matriklernes kloakker med en TV-inspektion. For at skabe det bedst mulige overblik af tilstanden vurderes det nødvendigt at TV-inspicere alle hovedspildevandsledninger samt 10 % af stikledningerne. Udbedringen af kloaknettet forventes inddelt i to etaper:

 

Etape 1

Der udarbejdes et oplæg til hvilke stikledninger, der sammen med hovedledningerne skal TV-inspiceres for at opnå et repræsentativt billede over tilstanden af alle stikledninger under de enkelte bygninger. Efter TV-inspektion af de angivne ledninger udarbejdes en samlet fornyelsesplan.

 

På baggrund af dette arbejde udarbejdes en investeringsplan for renoveringen. Planen angiver, i hvilken rækkefølge renoveringen af de enkelte bygninger bør prioriteres samt økonomi for udbedring på bygningsniveau.

Udbudsmaterialet baseres på enhedspriser, så ydelsen kan tilpasses den enkelte etapes præcise renoveringsbehov.

 
Etape 2

Etape 2 består af selve renoveringen af kloaknettet. Eftersom projektgrundlaget udarbejdes på basis af en delvis TV-inspektion vil der umiddelbart før igangsætning af de enkelte delrenoveringer blive foretaget en registrering, som efterfølgende vil danne grundlag for afregning efter enhedspriser. Etape 2 vil blive indarbejdet i den samlede Helhedsplan for Regionshospitalet Randers.

 

 

Rådgiverydelsen udbydes jf. tilbudsloven i begrænset udbud uden prækvalifikation.

 

Økonomi

Nedenstående tabel 3 viser, at Regionshospitalet Randers ved godkendelsen af dette dagsordenspunkt gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til at igangsætte kloakrenoveringer på Grenaa Sundhedshus samt en anlægsbevilling på 0,715 mio. kr. til forundersøgelse og projektering af kloakrenovering ved Regionshospitalet Randers. Finansieringen i 2019 foreslås at komme fra rammebevilling til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter, i 2020 bevilges midlerne fra puljen til anlægsprojekter, da der endnu ikke er udmøntet en rammebevilling til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter i 2020.

 

 

 

Med godkendelsen af punkterne på denne dagsorden resterer der -21,9 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter i 2019. Merforbruget forventes indhentet via forsinkelser på allerede afgivne bevillinger senere på året. På rammebevilling til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter resterer der med godkendelsen af punkterne på denne dagsorden 6,4 mio. kr. i 2019.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at Regionshospitalet Randers gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til kloakrenoveringer ved Grenaa Sundhedshus,

 

at Regionshospitalet Randers gives en anlægsbevilling på 0,715 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af kloakrenovering ved Regionshospitalet Randers og Regionspsykiatrien Randers, og

 

at der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 3.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-19

14. Orientering om spareplan i Hospitalsenhed Midt i budget 2020

Resume

I budget 2020 står Hospitalsenhed Midt overfor en spareplan på 50 mio. kr. Der er tale om et foreløbigt beløb for spareplanen, da Økonomiaftalen ikke kendes endnu. Hospitalsenhed Midt har klarlagt årsagerne til behovet for besparelser i 2020. Herudover har hospitalet lavet en plan for realisering af besparelsen, hvor der er beskrivelser af de konkrete initiativer.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om Hospitalsenhed Midts spareplan tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsenhed Midt står i budget 2020 overfor en spareplan på 50 mio. kr. Der er tale om et foreløbigt beløb, da Økonomiaftalen endnu ikke kendes, og beløbet er ligeledes uden eventuelle nye besparelser som følge af Region Midtjyllands budget for 2020. Af de 50 mio. kr. er der tale om 35,7 mio. kr., der vedrører besparelserne i Region Midtjyllands budget 2019 eller afledte udgifter heraf. De resterende 14,3 mio. kr. vedrører en reduktion af forbruget gennem interne omprioriteringer på Hospitalsenhed Midt, for at få balance mellem budget og forbrug.

 

Spareplanen i budget 2020 kommer umiddelbart efter en budgetreduktion i 2019 på 67,4 mio. kr. Af denne vedrører 20,8 mio. kr. besparelserne i Region Midtjyllands budget 2019, mens 46,6 mio. kr. er en reduktion af forbruget, blandt andet gennem interne omprioriteringer på Hospitalsenhed Midt, for at få balance mellem budget og forbrug.

 

Da der er tale om en varig budgetreduktion fra 2019, skal beløbet for 2020 lægges til dette. Samlet er der i 2019 og 2020 tale om besparelser fra budget 2019 på i alt 56,5 mio. kr. og en reduktion i forbruget på 60,9 mio. kr., blandt andet gennem interne omprioriteringer på Hospitalsenhed Midt, for at få balance mellem budget og forbrug.

 

Hertil kommer et forventet merforbrug i afdelinger og centre i 2019 på 15 mio. kr. Set over 2019 og 2020 forventer Hospitalsenhed Midt i alt at skulle finde 117,4 mio. kr. til 132,4 mio. kr. alt afhængigt af merforbruget i afdelinger og centre i indeværende år.

 

Nedenfor opridses de overordnede årsager til spareplanen i budget 2020, og den plan Hospitalsenhed Midt har for realisering af besparelserne. En uddybning af baggrunden for spareplanen, og planen for realisering kan læses i bilaget. Der kan ligeledes læses om de besparelser, som Hospitalsenhed Midt skal gennemføre i 2019.

 

Baggrund for spareplanen i 2020

Behovet for spareplanen på 50 mio. kr. i budget 2020 udgøres af følgende:

 

Besparelser i budget 2019

 • Strukturelle ubalancer efter budget 2019 på 9,5 mio. kr.
 • Besparelse fra budget 2019 i budget 2020 på 16,2 mio. kr.
 • Merudgifter til privathospitaler på 10,0 mio. kr.

 

Reduktion i forbrug
 • Interne omprioriteringer på Hospitalsenhed Midt på 14,3 mio. kr.

 

Plan for realisering af besparelsen i budget 2020

Hospitalsenhed Midt planlægger på nuværende tidspunkt at finde de nødvendige besparelser ved:

 • at reducere i puljer og midlertidige foranstaltninger for 19,4 mio. kr.
 • fordeling af besparelse på ambulante besøg på afdelinger og centre ud fra antal ambulante besøg for 8 mio. kr.
 • målrettede besparelser på udvalgte områder i afdelinger og centre for 4 mio. kr.
 • generel reduktion i afdelinger og centres budgettet for 18,6 mio. kr.

 

Det forventes, at de nødvendige personalereduktioner som følge af besparelsen på 50 mio. kr. i 2020 gennemføres i efteråret 2019.

 

Besparelser og budgetpres i 2019

Behovet for en spareplan i 2020 kommer umiddelbart efter, at Hospitalsenhed Midt har gennemført besparelser og oplevet budgetpres i 2019. Hospitalet gennemførte besparelser på i alt 67,4 mio. kr. i 2019, hvoraf 20,8 mio. kr. vedrører besparelser i budget 2019 og 46,6 mio. kr. blandt andet vedrører intern omprioritering og de sidste besparelser fra Spar15-19.

 

Herudover forventes der merforbrug i afdelinger og centre i 2019 på i alt 15 mio. kr.  Samlet forventer Hospitalsenhed Midt budgetbalance i 2019, hvilket skyldes opsparing af engangsmidler fra tidligere år. En nærmere beskrivelse af besparelserne på Hospitalsenhed Midt i 2019 er fremsendt som orientering til regionsrådet den 15. november 2018.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at orienteringen om Hospitalsenhed Midts spareplan tages til efterretning.

 

Hospitalsudvalget ønsker, at der forud for den videre politiske behandling sker en opdeling af besparelsen knyttet til de strukturelle ubalancer efter budget 2019, fordelt på de enkelte strukturændringer i budgetforliget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-52-13

15. Orientering om medicinforbruget i Region Midtjylland efter 2. kvartal i 2019

Resume

Der orienteres om den overordnede udvikling i forbruget af medicin i Region Midtjylland efter 2. kvartal i 2019, både for tilskudsmedicin og hospitalsmedicin. Udgifterne til tilskudsmedicin er steget med 6,7 mio. kr., når de første to kvartaler i 2019 sammenlignes med de første to kvartaler i 2018. Tilsvarende for hospitalsmedicin er udgifterne faldet med 23 mio. kr. i disse to kvartaler. Udgifterne til hospitalsmedicin er dog steget med 35,5 mio. kr., når de seneste fire kvartaler sammenlignes med de foregående fire kvartaler. Det forventes, at væksten i udgifterne til hospitalsmedicin kan håndteres inden for det afsatte budget på området.

Direktionen indstiller,

at udviklingen i medicinforbruget efter 2. kvartal i 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udgifterne på medicinområdet kan opdeles i henholdsvis tilskudsmedicin og hospitalsmedicin. Tilskudsmedicin er den medicin, som regionen giver tilskud til, når patienten køber medicin på et privat apotek. Recepten udstedes typisk af praktiserende læger, men kan også udstedes af f.eks. hospitalslæger i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet eller som del af et ambulant forløb. Hospitalsmedicin er den medicin, som patienten får gratis som led i hospitalsbehandling. I det følgende gives en overordnet beskrivelse af udviklingen til og med 2. kvartal i 2019.

 

For en nærmere gennemgang henvises til vedlagte rapport om lægemiddelmonitorering i Region Midtjylland (nogle af bilagene til rapporten er vedlagt som fortrolige på grund af fortrolighed om priser på behandlinger).

 

Tilskudsmedicin

Udgifterne til tilskudsmedicin var i de første to kvartaler i 2019 på 672,5 mio. kr. Sammenlignet med de to første kvartaler i 2018, hvor udgifterne tilsvarende var 665,8 mio. kr., har der været en stigning i forbruget på 6,7 mio. kr.

 

I samme periode er udgifterne til de 15 mest udgiftstunge lægemidler samlet set steget med næsten 13,9 mio. kr. Udgiftsstigningen tilskrives især øgede udgifter til diabetes-lægemidler og blodfortyndende lægemidler, som udgør de to mest udgiftstunge lægemiddelgrupper indenfor tilskudsmedicin. Der ses dog også væsentlige udgiftsstigninger indenfor hormonbehandling, epilepsilægemidler og midler mod forhøjet blodtryk.  

 

Omvendt har der også været større udgiftsfald på flere områder, fx midler mod KOL og astma, smertestillende medicin og urologiske lægemidler.

 

Hospitalsmedicin

Udgifterne til hospitalsmedicin var i de to første kvartaler i 2019 på 1.122 mio. kr., mens udgiften i de to første kvartaler i 2018 var på 1.145 mio. kr. Udgiften til hospitalsmedicin er dermed faldet med 23 mio. kr.  

 

Udgiften til hospitalsmedicin er dog samlet set steget med 35,5 mio. kr. i Region Midtjylland, når de seneste fire kvartaler (3. kvartal 2018 til og med 2. kvartal 2019) sammenlignes med de foregående fire kvartaler (forbrugstal fra Hospitalsapoteket). Det svarer til en vækst på 1,6 % i Region Midtjylland. Den gennemsnitlige vækst for hele landet er på 2,1 %.

 

Region Midtjylland har hurtigt og effektivt implementeret brug af biosimilære lægemidler i 2018. Et biosimilært lægemiddel er en ny version af et allerede eksisterende biologisk lægemiddel. Det har givet en markant afdæmpning i væksten i medicinudgifterne. Således var udgiften til adalimumab 29 mio. kr. i tredje kvartal i 2018 og 14 mio. kr. i fjerde kvartal i 2018. I første kvartal i 2019 var udgiften faldet til 6,5 mio. kr., mens udgiften faldt yderligere til 5,4 mio. kr. i andet kvartal i 2019. Adalimumab anvendes til behandling af flere gigtsygdomme.

 

Henover efteråret 2018 har hospitalsafdelingerne også indført billigere biosimilære lægemidler i forbindelse med intravenøs behandling af brystkræft og lymfekræft. Intravenøs betyder, at medicinen gives i blodbanen, hvilket kræver, at et venekateter anlægges. Dette kræver mere administrationstid på hospitalerne. Derfor har hospitalerne fået tilført mere løn til sygeplejersker for at kompensere for dette. Nettobesparelsen på hospitalsmedicin for intravenøse behandlinger forventes at blive ca. 28 mio. kr. i 2019.

 

De 15 mest udgiftstunge lægemidler er samlet set faldet med 7,7 mio. kr. Heri indgår, at nogle af lægemidlerne i top 15 er steget i udgift. Den samlede udgift til disse var 700 mio. kr. i de seneste fire kvartaler. Lægemidlet Darzalex er et eksempel på et dyrt lægemiddel, hvor der i perioden har været en markant vækst i forbruget på 17 mio. kr. Darzalex bruges til behandling af knoglemarvskræft (myelomatose). Darzalex er et af flere dyrere lægemidler, der erstatter nogle billigere kræftlægemidler.

 

Det bemærkes, at lægemidlerne i top 15 er omfattet af nationale anbefalinger fra enten Medicinrådet, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin eller Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin.

 

I takt med at Medicinrådet udkommer med nye/opdaterede anbefalinger inden for en række terapiområder, forventes omfanget af nationalt anbefalede behandlinger at blive endnu større. Der foretages løbende en monitorering og opfølgning på implementering af nationale anbefalinger.

 

Som det fremgår af økonomirapporteringen, forventes det, at væksten i udgifterne til hospitalsmedicin kan håndteres inden for det afsatte budget på området.

 

Rapport om udviklingen i medicinforbruget

For en nærmere gennemgang på området henvises til vedlagte rapport om lægemiddelmonitorering i Region Midtjylland. Gennemgangen af udviklingen i forbruget af tilskudsmedicin og hospitalsmedicin er baseret på forbruget til og med 2. kvartal 2019. Derudover er der en gennemgang af den løbende monitorering af regionens implementering af de nationale anbefalinger.

 

Den seneste markedsovervågningsrapport fra Amgros (efter 2. kvartal 2019) om indkøb af medicin er ligeledes vedlagt. Rapporten er fortrolig.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at udviklingen i medicinforbruget efter 2. kvartal i 2019 tages til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-27-18

16. Orientering om Sundhedsstyrelsens svar vedrørende undersøgelse af kvinder med smerter i brystet #

Resume

På seneste møde i hospitalsudvalget blev det ønsket, at der skulle rettes henvendelse til Sundhedsstyrelsen med henblik på at få klarlagt, hvilken undersøgelse kvinder henvist med smerter fra brystet skal tilbydes.

 

Sundhedsstyrelsen har nu fremsendt svar til Region Midtjylland. Sundhedsstyrelsens svar understøtter, at Region Midtjyllands tilbud til kvinder er dækkende.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om Sundhedsstyrelsens svar tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget i Region Midtjylland har på møde den 5. august 2019 ønsket, at der rettes henvendelse til Sundhedsstyrelsen med henblik på at få afklaret, hvilket undersøgelsestilbud, der skal tilbydes kvinder henvist med ensidige distinkte, måske stikkende, jagende eller brændende ømhed/smerte fra bryst. Region Midtjyllands henvendelse til Sundhedsstyrelsen er vedlagt.

 

Sundhedsstyrelsen har den 29. august svaret på henvendelse fra Regions Midtjyllands Hospitalsudvalg. Svaret fra Sundhedsstyrelsen er vedlagt.

 

Det fremgår blandt andet af svaret, at

 

"lokaliserede smerter i bryst ikke i sig selv er et kriterie for udredning i pakkeforløb på mistanke om brystkræft."

 

Kvinder, som skal i udredning for brystkræft, kommer i et pakkeforløb, hvor tripletesten (klinisk mammografi) i udgangspunktet er standard. Kvinder med smerter fra brystet kommer ikke i pakkeforløb for udredning af brystkræft.

 

Det fremgår senere i svaret fra Sundhedsstyrelsen, at

 

"For udredning af kvinder med symptomer og fund fra bryst, som ikke er indeholdt i indgangskriterier til pakkeforløb, og hvor henvisende eller visiterende læge ikke finder mistanke om kræft, har Sundhedsstyrelsen ikke fastlagt standarder for udredning. God faglig standard for tilrettelæggelse af udredningsprogram ved henvisning til sygehus vil generelt være, at visitation af henvisninger varetages på speciallægeniveau eller tilsvarende."

 

Administrationen vurderer på baggrund af ovenstående, at essensen i svaret er, at kvinder med smerter fra brystet og ingen andre symptomer som udgangspunkt ikke automatisk skal i kræftpakke og undersøges med klinisk mammografi. Hvorvidt klinikere ved modtagelse af henvisninger med dette symptom vurderer, at kvinden skal tilbydes en indledende undersøgelse med klinisk mammografi eller eventuelt sendes i kræftpakke baseres på et individuelt fagligt skøn. Det vil sige, at der ikke automatisk udredes med en klinisk mammografi, som Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller.

 

Administrationen vurderer derfor, at svaret ikke giver anledning til at ændre praksis i Region Midtjylland med hensyn til udredning af kvinder henvist med smerter fra bryst som eneste symptom.

 

Udredningen af kvinder henvist til undersøgelse af bryst vil der for fortsat følge de vejledninger, som fremgår af Sundhedsstyrelsens "Pakkeforløb for Brystkræft" og DBCG's retningslinjer (Kapitel 2: Diagnose – jf. DBCG's hjemmeside senest opdateret 24. maj 2013). Således også når det gælder kvinder henvist med smerter fra bryst.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orienteringen om Sundhedsstyrelsens svar til efterretning, idet udvalget anmodede om, at sagen drøftes i Danske Regioner med henblik på ensretning af retningslinjer på tværs af regionerne.

Tidligere Politisk Behandling

Hospitalsudvalget konstaterede på møde den 5. august 2019, at en henstilling fra Styrelsen for Patientsikkerhed om undersøgelse af kvinder henvist med smerter fra brystet ikke er i overensstemmelse med den nyeste faglige anbefaling fra Dansk Bryst Cancer Gruppe (DBCG). Udvalget ønskede derfor, at Sundhedsstyrelsen skulle anmodes om at tage stilling til sagen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-2142-18

17. Orientering om hospitalernes udvikling og omlægning af den ambulante aktivitet #

Resume

I forlængelse af den igangsatte indsats vedrørende transformation af det ambulante område er der udarbejdet en skriftlig status om aktuelle initiativer og projekter, herunder et større pilotprojekt inden for medicinske mave-tarmsygdomme samt hospitalernes løbende udvikling og omlægning af den ambulante aktivitet.

Direktionen indstiller,

at orientering om hospitalernes udvikling og omlægning af den ambulante aktivitet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019 har regionsrådet vedtaget besparelser på 60 mio. kr. på de somatiske hospitaler, som forventes udmøntet gennem bl.a. reduktion af ambulante besøg og eventuelt andre effektiviseringer på det ambulante område. I forlængelse af regionsrådets vedtagelse af budget 2019 er der igangsat processer, der sigter mod at transformere den ambulante aktivitet på de somatiske hospitaler.

 

Som supplement til hospitalernes egne, interne udviklings- og omlægningsaktiviteter arbejdes der således på tværs af hospitalerne med forskellige initiativer, som forventes at bidrage til realiseringen af de forudsatte besparelser på det ambulante område fra og med 2020. Der er under koncernledelsen nedsat en styregruppe med repræsentation fra alle hospitalsledelser, direktionen samt nøglepersoner fra de centrale stabsfunktioner. Styregruppen følger og koordinerer arbejdet med "ambulantsporet", og bidrager til fælles drøftelser og planer for tværgående initiativer.

 

Et centralt element har indtil videre været et pilotprojekt inden for medicinsk gastroenterologi (medicinske mave-tarmsygdomme), der er foregået i tæt samarbejde med fagpersoner fra bl.a. specialerådet samt specialerådets formand. På baggrund af workshop i april 2019 med deltagelse af medlemmer af specialerådet, repræsentanter fra koncernledelsen samt nøglepersoner fra centrale stabsfunktioner er der identificeret tre konkrete projekter inden for medicinsk gastroenterologi:

 

 • Projekt 1: Udarbejdelse af fælles tilgang/regionale retningslinjer for håndteringen af udvalgte sygdoms-/patientgrupper
 • Projekt 2: Vurdering af Ambuflex-løsning
 • Projekt 3: Patientuddannelse/bibringelse af sundhedskompetencer.

 

Det overordnede formål med projekterne er således at finde ressourcebesparelser gennem en fagligt funderet proces, der fokuserer på nødvendig og fagligt velbegrundet aktivitet samt effektive organisatoriske og teknologiske løsninger, der samtidig bidrager til et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Derudover har formålet med pilotprojektet været at udvikle metode og erfaringer – et godt eksempel/inspiration i forbindelse med lignende initiativer inden for f.eks. andre specialer.

 

I arbejdet anvendes bl.a. workshops på tværs af afdelinger/hospitaler. Inden for f.eks. kardiologi har man igangsat såkaldte "rejsehold", hvor ledere og fagpersoner besøger hinanden, til at understøtte videndeling, gensidig inspiration og iværksættelse af forbedringstiltag. I transformationsperspektivet er der bl.a. også fokus på samarbejdet mellem almen praksis og hospitalerne.

 

På alle regionens hospitaler arbejdes der i forvejen løbende med udvikling og omlægning af den ambulante aktivitet. Indsatsen har sigte på at skabe bedre ressourceudnyttelse (effektivisere), forbedre kvalitet og/eller service, introducere nye behandlingsformer/-regimer, ændrede processer, samarbejdsformer mv. Samtidig foregår indsatsen på mange niveauer – både i den enkelte afdeling og på tværs af organisatoriske enheder. Udvekslingen af idéer, erfaringer, metoder mv. på tværs af hospitalerne sker løbende via bl.a. ledelsesfora på forskellige niveauer.

 

Udvikling af hospitalsdrift

Der er mange årsager til hospitalernes løbende fokus på udvikling af hospitalsdriftens tilrettelæggelse, herunder på det ambulante område:

 

Et eksempel herpå er det løbende behov for tilvejebringelse/frigørelse af tilstrækkelig kapacitet, f.eks. som led i efterlevelse af udrednings- og behandlingsretten, kræftpakker mv. Udvikling af hospitalsdriften sker også i forbindelse med gennemførelse af omstillings- og forandringsprocesser på hospitalerne, som skal frigøre midler til dækning af såvel regionale som interne økonomiske ubalancer samt i forbindelse med ibrugtagningen af nye bygninger samt større hospitalsbyggerier, hvor bl.a. omlægning af aktiviteten fra stationært regi (senge) til ambulante regi udgør en væsentlig forudsætning for implementeringen af forudsatte effektiviserings-/besparelseskrav.

 

Det kan også dreje sig om omlægninger af arbejdsgange, patientforløb og ydelser på det ambulante område som følge af ændrede muligheder for at introducere nye behandlinger, nyt udstyr/apparatur, herunder også ny teknologi med betydning for samspil, kontaktmønster og service for patienterne (f.eks. hjemmemonitorering, muligheder for egenrapportering af data/PRO mv.) m.m.

 

Endelig vil der i visse typer klinikker/ambulatorier kunne være tilknyttet et betydeligt antal patienter med kroniske sygdomme. Det betyder over årene, at såfremt klinikken/ambulatoriet ikke gør en indsats for løbende at få afsluttet nogle af patienterne eller finde nye og mere effektive måder at håndtere opgaven på, så vil der over tid komme til at mangle kapacitet til at kunne imødekomme behovet hos de nyhenviste patienter. 

 

På tværs af indsatsen vedrørende udvikling og omlægning af det ambulante område på regionens hospitaler kan der samlet set identificeres en række gennemgående træk. Der arbejdes således alle steder i hovedtræk med følgende fokus:

 

 • Kan aktiviteten tilrettelægges anderledes og tids-/ressourcebesparende for såvel patient som sundhedsvæsen? Kan fremmøde med fordel erstattes af andre alternativer? Er der aktivitet, som kan bortfalde?
 • Baserer tilrettelæggelsen af forløb, arbejdsgange mv. sig på tilstrækkelig evidens eller "bedste praksis" på feltet? Har vi utilsigtet variation i den måde, som vi løser den samme opgave på (f.eks. i forhold til samme patientkategori)?
 • Patientens perspektiv og patientens ressourcer spiller en aktiv rolle i forhold til at finde nye løsninger; F.eks. hjemmebehandling, egenmonitorering, patientuddannelse mv.  
 • Hvilke teknologier understøtter – eller kunne understøtte – samspillet mellem patienterne og hospitalet, herunder ved at introducere alternativer til fremmøde? Ambuflex/PRO-løsninger (Patient Reported Outcomes), telemedicin, telefon mv.
 • Hvordan skabes og sikres det mest hensigtsmæssige samarbejde mellem almen praksis og hospitalernes ambulatorier/klinikker omkring de ambulante patienter?
 • Hvilke typer sundhedsfaglige kompetencer anvendes til hvilke typer opgaver/funktioner? Herunder fokus på muligheder for opgaveflytning og sikring af, at opgaverne løftes på det laveste effektive omkostningsniveau.
 • Systematiske analyser og gennemgange, herunder baseret på metoder støttet af dialog/ledelse, data/fakta og dedikeret administrativ bistand.
 • Bevidsthed om, at tænkemåder, kultur, vaner og lignende kan medvirke til både at fremme og hæmme forandringer i måden, den ambulante virksomhed tilrettelægges på.
 • Hvilken betydning har regionale eller nationale retningslinjer, indberetningskrav til kliniske kvalitetsdatabaser og lignende for tilrettelæggelsen af den ambulante aktivitet? Er specialet/afdelingen eventuelt underlagt krav udefra, som ikke skaber værdi for patienten eller som ikke er underbygget af tilstrækkelig evidens?

Beslutning

Hospitalsudvalget ønskede, at hospitalernes udvikling og omlægning af den ambulante aktivitet, herunder implementeringen af besparelsen på området, drøftes igen på det næstkommende møde.

 

Herudover ønskede udvalget at modtage en kort redegørelse vedrørende anvendelsen af DRG.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede den 24. april 2019, at besparelsen vedr. reduktion af ambulant aktivitet udmøntes med 40 mio. kr. i 2020 og 60 mio. kr. fra 2021 og frem. Det blev på samme møde i regionsrådet vedtaget, at hospitalsudvalget i september 2019 vil få en orientering om status for overvejelserne i den faglige proces i forbindelse med besparelserne på det ambulante område.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-2-38-19

18. Orientering om projekt vedrørende konvertering af mer-/overarbejde til faste stillinger #

Resume

Der orienteres om kommissorium for et projekt, hvor to afdelinger fra Hospitalsenhed Midt og en afdeling fra Hospitalsenheden Vest indgår i et forsøg, der har til formål at undersøge muligheden for at konvertere mer-/overarbejde til faste stillinger til gavn for arbejdsmiljøet.

Direktionen indstiller,

at orientering om udkast til kommissorium for projektet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget drøftede på sit møde den 3. juni 2019 processen for gennemførelsen af de planlagte initiativer i forhold til at undersøge muligheden for at konvertere mer-/overarbejde til faste stillinger til fordel for et bedre arbejdsmiljø.

 

Baggrunden for initiativerne er budgetforliget for 2019, hvor forligspartierne aftalte at tage initiativ til at afhjælpe de arbejdsmiljømæssige belastninger på hospitalerne.

 

Hospitalsudvalget har ønsket, at et kommissorium for projektet forelægges udvalget, samt at der skulle holdes en temadrøftelse om samspillet mellem faglighed, kvalitet og arbejdsmiljø.

 

Temadrøftelsen blev holdt i forbindelse med udvalgets møde den 5. august 2019, hvor cand.scient.san., Ph.d. Hanne Mainz, Aarhus Universitetshospital, holdt et oplæg om emnet. Administrationen har udarbejdet et udkast til et kommissorium for projektet, som er vedlagt.

Beslutning

Sagen udsættes.

Tidligere Politisk Behandling

Hospitalsudvalget blev den 3. juni 2019 orienteret om proces for at undersøge muligheden for at konvertere vikarforbrug og mer-/overarbejde til faste stillinger m.v.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-95-18

19. Orientering om status på digitalisering af tilskud til kørsel #

Resume

I forbindelse med budget 2019 blev det besluttet at igangsætte projektet "Digitalisering og centralisering af tilskud til kørsel" med henblik på en årlig besparelse på 2,3 mio. kr. Projektet skal digitalisere arbejdsgangene omkring ansøgning om tilskud til kørsel. Projektet er igangsat primo august 2019.

Direktionen indstiller,

at orientering om status på digitalisering af tilskud til kørsel tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019 blev det besluttet, at der skal igangsættes et projekt vedrørende digitalisering af arbejdsgangene i forbindelse med ansøgninger om tilskud til kørsel – projekt "Digitalisering og centralisering af tilskud til kørsel". Projektets mål er at afskaffe den nuværende papirbaserede og manuelle arbejdsgang, der finder sted, når patienter skal søge om tilskud til kørsel til og fra hospitalet, og når Præhospitalet skal behandle sagerne.  Patienter skal i stedet søge digitalt, relevante oplysninger skal indhentes automatisk, og sagsbehandlingen skal IT-understøttes.

 

Digitaliseringen af arbejdsgangene har de fordele, at patienter skal vente kortere tid på at få udbetalt deres tilskud, personalet på hospitalerne og i Præhospitalet skal bruge kortere tid på sagsbehandling og det vil blive muligt helt at flytte opgaven med at udfylde ansøgninger fra hospitalsafdelingerne og centralisere hele opgaven i Præhospitalet (Kørselskontoret).

 

I forbindelse med budget 2019 blev det vurderet, at projektet vil medføre en årlig besparelse på 2,3 mio. kr. i 2020 og frem. Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2019 til at indkøbe og implementere systemet og 0,5 mio. kr. årligt til drift af systemet.

 

Hospitalsudvalget bad på mødet den 4. februar 2019 om en status på projektet. Projektets foranalyse er nu afsluttet, og der kan nu derfor redegøres for foranalysens resultater og den videre proces.

 

Foranalysen

I april-juni 2019 er der gennemført en foranalyse for at klarlægge de tekniske, organisatoriske og økonomiske forhold ved projektet. Foranalysen viste, at det er teknisk muligt at digitalisere ansøgning og sagsbehandling i Region Midtjylland ved at indkøbe Befordring by Nobly, som også Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Sjælland har gjort. Nobly er den eneste IT-leverandør, der kan implementere en løsning indenfor en rimelig tidshorisont. Deres tilbud ligger under udbudsgrænsen, og der skal derfor ikke gennemføres udbud.

 

Foranalysen viste endvidere, at budgetrammen på 2,5 mio. kr. er tilstrækkelig til anskaffelse af et system. Derudover viste foranalysen, at der er brug for mere tid til lave en teknisk og juridisk undersøgelse af, hvordan systemet bedst kan hente patientoplysninger ud af Region Midtjyllands patientsystemer, samt at de vedtagne besparelser først kan leveres, når systemet er fuldt ud implementeret.

 

Det er på den baggrund besluttet, at projektet igangsættes primo august 2019.

 

Videre proces

Den overordnede tidsplan for projektet er, at anskaffelse og tilretning af systemet kommer til at foregå fra oktober 2019 til marts 2020, hvorefter systemet rulles ud i Præhospitalet og gøres tilgængelig for ansøgning fra patienter. Det forventes, at projektet kan afsluttes i anden halvdel af 2020.

 

Den overordnede tidsplan for implementering af løsningen betyder, at besparelsen først kan høstes fra 2021 frem for i 2020. Reduktionen af besparelsen håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

 

Der vil blive udarbejdet en mere detaljeret projektplan.

 

I forhold til borgere, der ikke har mulighed for at søge digitalt, arbejdes på en løsning, hvor der kan ringes ind til Kørselskontoret, der kan oprette ansøgningen. Det kunne udformes således, at borgere, der er fritaget for digital post, får denne mulighed.

Beslutning

Sagen udsættes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-11-103-2-13

20. Orientering om opfølgning på lægevikarforbrug i Region Midtjylland #

Resume

Der orienteres om forbruget af lægevikarer et år efter starten af kontraktperioden med eksterne vikarbureauer. Det ses, at forbruget er stigende. Det er psykiatrien, der står for størstedelen af forbruget i Region Midtjylland. Baggrunden herfor er, at psykiatrien også i 2018 har haft store rekrutteringsudfordringer på speciallægeområdet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om forbruget af lægevikarer tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget anmodede på mødet den 6. maj 2019 om en oversigt over vikarudgiften til læger.

 

Den 1. oktober 2015 blev udbudsreglerne ændret. Det medførte, at rekrutteringsydelser blev fuldt udbudspligtige, når de samlede kontraktsummer i hele regionen oversteg 5.500.000 kr., som er tærskelværdien for EU-udbud. Da vikarforbruget i Region Midtjylland oversteg dette beløb, blev der i 2017/2018 gennemført et udbud. Udbuddet resulterede i indgåelsen af en række kontrakter med eksterne leverandører, der startede deres kontraktperiode den 1. maj 2018.

 

Det fremgår af kontrakterne, at en lægevikar skal have en lægelig og speciallægelig autorisation inden for de udbudte vikarområder. Vikarområderne er delt op i kortidsvikariater og langtidsvikariater.

 

Korttidsvikariater

Enkeltstående vagter og sammenhængende vagter op til en måned. Aftalerne omfatter:

 • Læge med A-autorisation (cand.med.)
 • Læge med B-autorisation, der dækker stuegang/forvagt/mellemvagt (reservelægeniveau)
 • Læge med B-autorisation, der dækker bagvagt (sidste år af hoveduddannelsen)
 • Læge med C-autorisation, der dækker bagvagt (speciallæge).

 

Langtidsvikariater

Vikariater på minimum en måned. Aftalerne omfatter:

 • Læge med C-autorisation, der dækker bagvagt (speciallæge).

 

Det samlede forbrug til lægevikarer for det første år, efter der er indgået kontrakt 1. maj 2018 til 30. april 2019, er ca. 43,4 mio. kr. fordelt: 

 

                                                                                                   

*Der er ikke indgået kontrakter med eksterne lægevikarbureauer på børne- og ungdomspsykiatrisk område. 

 

Som det fremgår af tabellen, er det voksenpsykiatrien, der står for størstedelen af forbruget i Region Midtjylland. Baggrunden herfor er, at psykiatrien også i 2018 har haft store rekrutteringsudfordringer på speciallægeområdet. Psykiatrien har således haft flere vakante speciallægestillinger, der ikke er blevet besat på ordinære vilkår, men hvor opgaven med de nødvendige kompetencer og beføjelser er blevet løst gennem vikarbureau. Psykiatriens udfordringer opleves tilsvarende i de øvrige regioner (dog undtaget Hovedstaden). Det vurderes, at der går yderligere 3-5 år, inden der er uddannet speciallæger nok til at dække efterspørgslen.

 

De somatiske hospitaler har samlet haft et fald i forbruget.

Beslutning

Sagen udsættes.

Tidligere Politisk Behandling

Hospitalsudvalget anmodede på mødet den 6. maj 2019 om en oversigt over vikarudgiften til læger. Anmodningen skete i forlængelse af, at udvalget behandlede en sag om, hvorvidt Vikar Region Midt også skulle formidle læger.

 

Regionsrådet besluttede den 29. maj 2019, at der ikke skal formidles lægevikarer igennem Vikar Region Midt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-27-18

21. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard om opfølgning på besparelser i forbindelse med Budget 2019 #

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard om opfølgning på besparelser i forbindelse med Budget 2019.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen om opfølgning på besparelser i forbindelse med Budget 2019 drøftes.

Sagsfremstilling

Ib Bjerregaard (V) har ved mail den 15. august 2019 sendt følgende anmodning om et punkt på hospitalsudvalgets møde den 9. september 2019.

 

"I januar, februar og marts havde vi forskellige statuspunkter vedrørende de besparelser, der var koblet på strukturændringerne, der blev besluttet i efteråret. Disse redegjorde dels for opnåelse af besparelserne og for at ændringerne blev gennemført, som aftalt.

 

Jeg kan nu konstatere, at de beregnede besparelser ikke er opnået på Hospitalsenhed Midt, hvor der nu redegøres for, at der mangler ca. 9 mio. i forhold til de beregnede besparelser. Det er muligt at samme er gældende andre steder – men det har jeg ikke hørt om.

 

I Midt fordeles de nu på hele hospitalsenheden som en grønthøsterbesparelse. En metode alle i regionsrådssalen, da vi vedtog ændringerne, var imod.

 

Jeg skal derfor bede om, at vi på næste udvalgsmøde får et punkt med en fornyet status på – hvorfor der nu ikke kan opnås de beregnede besparelser - uden at det går ud over andre af hospitalsenhedens afdelinger".

 

Koncerndirektør Ole Thomsen giver på mødet en orientering om aktuel status.  

Beslutning

Sagen udsættes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-27-18

22. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard vedrørende refusion for behandling for stramt tungebånd #

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard om behandling af stramt tungebånd.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen om behandling af stramt tungebånd drøftes.

Sagsfremstilling

Ib Bjerregaard (V) har ved mail den 19. august 2019 sendt følgende anmodning om et punkt på hospitalsudvalgets møde den 9. september 2019.

 

"Tilbage i marts havde vi i hospitalsudvalget en drøftelse (om refusion for behandling for stramt tungebånd, der er foretaget i udlandet), og jeg fik nogle svar fra regionsrådsformanden. Ud fra drøftelsen i hospitalsudvalget fik vi at vide, at der blev arbejdet med nye retningslinjer i en faglig gruppe på landsplan. Jeg er nu igen begyndt at få henvendelser, hvor borgere redegør for det urimelige i, at Region Midtjylland stadig stiller langt større krav for refusion end andre regioner.

 

Jeg skal derfor bede om et punkt til næste udvalgsmøde med en ajour status på arbejdet i den landsdækkende gruppe og en tidsplan for indførsel af ens refusionsregler." 

 

Koncerndirektør Ole Thomsen giver på mødet en orientering om aktuel status. Der er herudover til orientering vedlagt et bilag med en udtalelse fra danske børnelægers videnskabelige selskab om klip af tungebånd.

Beslutning

Sagen udsættes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-27-18

23. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Fjeldgaard om type-1 sukkersygepatienter

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Fjeldgaard om behandling af type-1 sukkersygepatienter på Regionshospitalet Silkeborg.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen om behandling af type-1 sukkersygepatienter på Regionshospitalet Silkeborg drøftes.

Sagsfremstilling

Henrik Fjeldgaard (A) har ved mail den 2. september 2019 sendt følgende anmodning om et punkt på hospitalsudvalgets møde den 9. september 2019.

 

"På Regionshospitalet Silkeborg får alle type-1 sukkersygepatienter de nye elektroniske blodsukkermålinger, som tilfældet er i Norge, Sverige, Finland og syd for grænsen. Der har tidligere været beregninger, der viser, at regionen vil spare flere mio. kr. i løbet af en fireårig periode på grund af nedsat forbrug af fingerstix, nedsat antal indlæggelser, lægekontakter og nedsat senfølger/komplikationer til sukkersyge, hvis alle i regionen gjorde som i Silkeborg.

 

I Silkeborg er det sat op som et projekt, der er godkendt som et kvalitetsprojekt finansieres af CoE-puljen, der politisk blev vedtaget i 2011, og som skulle sikre fortsat udvikling, der kunne komme hele regionen til gode.

 

Jeg kan forstå, at hospitalsledelsen har stoppet projektet, så man ikke længere kan sætte Libre Flash på patienterne, selvom der er konstateret en betydelig forbedring af livskvalitet og bedre regulering af sukkersyge. Økonomien betales af CoE-puljen og finansieres altså ikke af driften men af udviklingsmidler afsat til formålet.

 

Hvorfor er projektet blevet stoppet? Er der andre og tilsvarende projekter, som hospitalsledelsen/direktionen/Klinikforum har stoppet i Silkeborg?

 

Koncerndirektør Ole Thomsen giver på mødet en orientering om aktuel status.

Beslutning

Sagen udsættes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-4-4-17

24. Orientering om program for hospitalsudvalgets studietur #

Resume

Der orienteres om program for studietur til England for hospitalsudvalget fra den 29. september til 2. oktober 2019. Formålet med turen er at samle viden og inspiration til brug i udvalgets videre arbejde. Turen vil blandt andet indeholde besøg på hospitaler, der har fokus på at oversætte avanceret forskning og eksisterende bedste praksis til fremragende patientpleje.

Direktionen indstiller,

at orientering om studietur tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget tager på studietur til London, England i perioden søndag den 29. september til onsdag den 2. oktober 2019.

 

Udvalget har som overordnet formål at følge udviklingen og planlægningen på hospitalsområdet. Det indebærer blandt meget andet, at udvalget skal være med til at udvikle og styrke arbejdet med udviklingen af hospitalernes bidrag til det integrerede sundhedsvæsen. Formålet med studieturen er at indsamle viden, erfaringer og inspiration på en række konkrete emner inden for hospitalsområdet til brug i udvalgets videre arbejde. Studieturen vil blive tilrettelagt, så der bliver mulighed for at dække flere forskellige centrale temaer i forbindelse med udvalgets arbejdsområde.

 

På hospitalsområdet oplever Region Midtjylland på mange områder de samme udfordringer, som England står overfor. Det er derfor relevant at høre om de erfaringer, man har gjort sig i England, og hvordan de har søgt at udvikle området. Udvalget vil herunder blive præsenteret for en ny 10-års plan for det engelske sundhedsvæsen, der blev lanceret i starten af 2019. Planen indebærer blandt andet brug af den nyeste teknologi, som f.eks. digitale konsultationer til alle, der ønsker det, kombineret med tidlig opsporing og et fornyet fokus på forebyggelse med henblik på at undgå anslået 85.000 for tidlige dødsfald hvert år.

 

Udvalget vil blandt andet besøge King's Healths Partners i London, der er et ambitiøst akademisk sundhedsvidenskabscenter, der samler forskning, uddannelse og klinisk praksis af høj klasse til gavn for patienterne. King's Healths Partners beskriver om sig selv, at deres formål er at oversætte avanceret forskning og eksisterende bedste praksis til fremragende patientpleje.

 

Endvidere vil udvalget blive præsenteret for Babylon Health, der tilbyder online og telefoniske sundhedsydelser, hvor patienterne 24 timer i døgnet har adgang til en læge via de to nævnte platforme. Babylon Healths mission er, "at sætte en tilgængelig og økonomisk overkommelig sundhedstjeneste i hænderne på alle mennesker på jorden".

 

Der er udarbejdet en opdateret beskrivelse af programpunkterne, som er vedlagt. Der tages forbehold for mindre ændringer.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orientering om studietur til efterretning.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet har den 26. juni godkendt forslag om studietur for hospitalsudvalget samt budget hertil.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-27-18

25. Orientering om plan for emner til drøftelse på kommende møder #

Resume

Oversigt over emner på udvalgets kommende møder er opdateret.

Direktionen indstiller,

at orientering om emner til drøftelse på kommende møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med henblik på orientering og drøftelse forelægges en opdateret oversigt over emner, der forventes dagsordensat på hospitalsudvalget kommende møder.

Beslutning

Sagen udsættes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-17-17

26. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering af udvalgets medlemmer.

Beslutning

Sagen udsættes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-27-18

27. Orientering om operationsområdet, Aarhus Universitetshospital #

Resume

Udvalget vil blive orienteret om status for operationsområdet på Aarhus Universitetshospital.

Direktionen indstiller,

at orientering om status for operationsområdet på Aarhus Universitetshospital tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital vil orientere udvalget om den organisatoriske fremdrift og planer for at opnå fuld kapacitet på operationsområdet på Aarhus Universitetshospital med henblik på efterfølgende drøftelse.

 

I drøftelsen vil også deltage to repræsentanter for overlægerne på Aarhus Universitetshospital, henholdsvis

 • Overlæge Michael Davidsen, tillidsrepræsentant
 • Overlæge Niels Juul, formand for overlægerådet på Aarhus Universitetshospital.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orientering om status for operationsområdet på Aarhus Universitetshospital til efterretning.

 

Jørgen Winther og Erik Vinther var forhindrede i at deltage i sagens behandling. 

Tidligere Politisk Behandling

På hospitalsudvalget møde den 5. august 2019 anmodede udvalget om hospitalsledelsens, Aarhus Universitetshospital, og tillidsrepræsentanten for hospitalets overlægers deltagelse på det næstkommende hospitalsudvalgsmøde med henblik på drøftelse af operationsområdet.

Tilbage til toppen