Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Hospitalsudvalget
den 11. maj 2020 kl. 13:30
i Videomøde - opkald til meet.rm44@rooms.rm.dk

Alle medlemmer var mødt.

 

Mødet blev holdt som videomøde.

 

Mødet blev hævet kl. 17.15


Sagnr.: 1-21-78-1-20

1. Drøftelse af budget 2021 #

Resume

I den politiske budgetvejledning for budget 2021 er det vedtaget, at de stående udvalg på deres møder i maj 2020 skal drøfte budget 2021 med henblik på at komme med input til den videre budgetproces. På mødet vil den aktuelle økonomiske situation blive skitseret og udvalget præsenteres for mulige emner til drøftelse.  

 

På regionsrådets budgetseminar den 18. maj 2020 præsenterer udvalgsformanden ca. tre emner, som udvalget ønsker at prioritere.

Direktionen indstiller,

at eventuelle ønsker til prioriteringer og besparelser i budget 2021 drøftes, og

 

at udvalget udvælger ca. tre emner, der præsenteres på regionsrådets budgetseminar den 18. maj 2020.

Sagsfremstilling

Med den politiske budgetvejledning for budget 2021, der blev behandlet på regionsrådsmødet den 25. marts 2020, er det vedtaget, at de stående udvalg på deres møder i maj 2020 og regionsrådet på budgetseminaret i maj 2020 skal drøfte budget 2021.

 

Formålet med drøftelsen i de stående udvalg og efterfølgende på budgetseminaret er at skabe retning for, hvad administrationen skal arbejde med i den videre budgetproces.

 

Udvalgene drøfter, om der er emner inden for udvalgets område, hvor der er behov for særlig opmærksomhed i budgetprocessen. Hvert udvalg vælger ca. tre emner, der skal bringes videre til regionsrådets budgetseminar i maj 2020. På budgetseminaret er der afsat tid til, at hvert af de stående udvalg skal præsentere deres udvalgte forslag.

 

Efter præsentationen på budgetseminaret vil der være en drøftelse af, hvorvidt regionsrådet ønsker, at administrationen skal arbejde videre med emnerne og have dem som opmærksomhedspunkter i den videre budgetproces.

 

Der er tre bilag til dagsordenspunkt. Bilagene indeholder forslag til emner, som udvalget kan vælge at bringe med videre til budgetseminaret.

 

Det ene bilag indeholder direktionens forslag til emner.

 

Jf. den politiske budgetvejledning er der i budgetprocessen for budget 2021 mulighed for, at de partier, der ikke er repræsenteret i det enkelte stående udvalg, kan få foretræde på de stående udvalgs møder i maj. Det andet bilag indeholder på den baggrund indkomne forslag fra partier, der ikke er repræsenteret i udvalget.

 

Der er indkommet forslag fra følgende partier, der ikke er repræsenteret i udvalget:

Alternativet har sendt tre emner.

 

Det tredje bilag indeholder fremsendte forslag fra udvalgsmedlemmer.

Der er indkommet seks forslag fra Enhedslisten.

 

De indkomne forslag fra partierne er medtaget i den form, som partierne har indsendt dem. Såfremt udvalget vælger at bringe et eller flere af forslagene med videre til budgetseminaret, vil der være mulighed for at få administrationen til at belyse emnet nærmere.

 

Vurdering af økonomien i budget 2021

I forbindelse med budget 2019 blev der vedtaget besparelser og prioriteringer i både budget 2019 og budget 2020. Jf. flerårsbudgettet fra budget 2020 resterer der besparelser for 25 mio. kr. i 2021, herefter forventes besparelserne at være fuldt implementeret.

 

I forbindelse med budget 2020 så en række af de somatiske hospitaler ind i væsentlige økonomiske udfordringer. Med budget 2020 blev der givet særskilte midler til Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens og Aarhus Universitetshospital til håndtering af økonomiske udfordringer i 2020 og/eller kommende år. Der resterer en udfordring vedrørende Aarhus Universitetshospital på 60,7 mio. kr., som forligspartierne i budgetforliget tilkendegav en intention om at løse i forbindelse med budget 2021.

 

Med finansloven for 2020 har regionerne fået 300 mio. kr. i 2020 stigende til 600 mio. kr. i 2021 til at ansætte 1.000 ekstra sygeplejersker. De 1.000 ekstra sygeplejersker skal sikre mere tid til patienterne på landets sygehuse samt et bedre arbejdsmiljø. Regionsrådet har på deres møde den 26. februar 2019 besluttet fordelingen af stillingerne.

 

Hospitalerne er stadig pressede bl.a. som følge af den demografiske udvikling i befolkningen. Regeringen har tilkendegivet en intention om en velfærdslov. "Velfærdsloven har til formål at sikre, at det demografiske træk på velfærden dækkes, så pengene følger med, i takt med at der bliver flere børn og ældre". På den baggrund forventes realvæksten i økonomiaftalen for 2021 at indeholde midler til at dække udgifter i forbindelse med den demografiske udvikling i befolkningen.

 

Med udgangspunkt i flerårsbudgettet for 2021 forventes økonomisk balance i budget 2021. Der er dog en række usikkerheder om budgetforudsætningerne, der især skyldes tre forhold. Et af forholdene er, at det er uvist præcist, hvor meget realvæksten i økonomiaftalen for 2021 vil bidrage med. Derudover er der usikkerhed om udviklingen i de kriterier, der afgør bloktilskudsfordelingen, og dermed hvor stor en andel af bloktilskuddet Region Midtjylland får. Endelig er det også uvist, hvordan udviklingen i udgifterne på en række områder vil være, herunder især udgifterne til medicin, hvor der blandt andet har været store stigninger i udgifterne til tilskudsmedicin i sidste halvdel af 2019 og starten af 2020.

 

Som følge af situationen med COVID-19 er usikkerheden øget yderligere. Usikkerheden omhandler blandt andet håndteringen af regionernes direkte udgifter, der relaterer sig til COVID-19 og de afledte udgifter, der, bl.a. som følge af aflyst aktivitet, vil komme fremadrettet. Det er aftalt, at håndteringen af disse udgifter skal indgå i økonomiforhandlingerne. Dels er det uklart, hvordan COVID-19 vil påvirke den samlede nationaløkonomiske situation og på den baggrund regeringens økonomiske råderum, og herunder muligheden for at afsætte midler til realvækst og intentionen om en velfærdslov.

Beslutning

Hospitalsudvalget drøftede ønsker til prioriteringer og besparelser i budget 2020 med henblik på budgetseminaret den 18. maj 2020.

 

Hospitalsudvalget anbefalede, at følgende områder, hvor Region Midtjylland uundgåeligt vil have en udgift i budget 2021 og frem, indgår i administrationens forslag til et grundbudget:

 • Finansiering af nyt Behandlingsråd i Danmark
 • Opsamling af data om virkning af medicin efter markedsføring og ibrugtagning
 • Finansiering af vækst i udgifterne til hospitalsmedicin i 2021.

 

Der var i Hospitalsudvalget enighed om, at følgende emner desuden ønskes belyst med henblik på at kunne indgå i drøftelserne i den kommende budgetproces:

 • Udvikling af urinvejskirurgi
 • Omlægning af Livmoderhalskræftscreeningsprogrammet
 • Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL
 • Udbredelse af socialsygeplejerskeordningen i Region Midtjylland.

 

Herudover kan de enkelte partier, der er repræsenteret i udvalget, fremlægge andre forslag i den videre budgetproces.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-274-20

2. Løbende orientering vedrørende diverse emner i forbindelse med COVID-19 #

Resume

Hospitalsudvalget orienteres fremadrettet på hvert møde om status i forhold til forskellige emner i relation til COVID-19 håndteringen samt emner afledt af COVID-19 håndteringen. Idet der er kontinuerlig udvikling på mange af områderne, vil notatet til nogle møder blive eftersendt med beskrivelse af status for emnerne op til mødet for at sikre aktuel information til mødet. Til dette møde er notatet vedlagt dagsorden.

Direktionen indstiller,

at orienteringen i statusnotatet og notat om aktivitet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget er på de seneste møder blevet orienteret om og har stillet spørgsmål til forskellige emner i relation til COVID-19 håndteringen samt emner afledt af COVID-19 håndteringen, fx øgning af elektiv aktivitet mv. Hospitalsudvalget orienteres fremadrettet på hvert møde om aktuel status i relation til de tidligere drøftede emner (såfremt der er ny information) samt om eventuelt tilkomne emner.

 

Orienteringen om status gives i vedlagte notat. For at sikre at der er tale om en så aktuel status som muligt, taget i betragtning at der på mange emner aktuelt er hurtig udvikling og ændring, kan notatet fremadrettet i nogle tilfælde blive eftersendt op til hospitalsudvalgets møde. Statusnotatet sendes også pr. mail til regionsrådet til orientering.

 

Notatet til mødet den 11. maj indeholder status og svar vedrørende nedenstående emner.

 

Organiseringen af COVID-19-aktiviteten

Som opfølgning på hospitalsudvalgets tidligere drøftelser orienteres om overvejelser vedrørende organiseringen af COVID-19-aktiviteten i Region Midtjylland.

 

Testaktivitet

Som opfølgning på hospitalsudvalgets tidligere drøftelser orienteres om status på testaktivitet herunder besvares hospitalsudvalgets konkrete spørgsmål.

  

Øgning af elektiv aktivitet på regionens hospitaler - status samt data for udviklingen

Hospitalsudvalget blev den 21. april 2020 orienteret om den forventede øgning af den elektive aktivitet på regionens hospitaler. Det fremgik, at regionshospitalerne gennem COVID-19-epidemien har opretholdt omkring 30-40 % af normal elektive aktivitet i ugerne med mest COVID-19 belastning, og at det nu forventes øget til 50-60 %. Det skal understreges, at det dækker over variationer i niveauet mellem de forskellige specialer.

 

For Aarhus Universitetshospitalet har den elektive aktivitet været omkring 50-60 % af normal aktivitet i ugerne med mest COVID-19 belastning. Det fremgik af orienteringen, at niveauet forventes øget til 80 %. Det skal præciseres, at dette gælder for antallet af åbne operationslejer. Den ambulante aktivitet vil også blive øget, men niveauet for dette er endnu ikke kendt.

 

Der er vedlagt særskilt notat med data vedrørende aktivitet på regionens hospitaler. Notatet sendes også til orientering til regionsrådet. Notatet viser ændringerne i hospitalernes aktivitetsdata i forbindelse med COVID-19-epidemien. Notatet giver mulighed for at følge udviklingen i aktivitet under epidemien og i løbet af genåbningsperioden.

 

Der indgår i notatet en opdeling af udviklingen i fysiske fremmøder på forskellige sygdomsforløb. Notat giver dermed en indikation af faldet i ambulant aktivitet fordelt på sygdomsområder. Det er dog fortsat ikke muligt at opgøre ventelister eller lave prognoser for en fuld normalisering af aktivitet og ventelister, da hospitalerne aktuelt er fokuserede på at øge den elektive aktivitet og omlægge COVID-håndteringen til den nye prognose. Oplysningerne vedrører ventelister, og prognoser vil om muligt komme til at indgå i statuspunkterne på sigt.

 

Ud over at datanotatet forelægges på hospitalsudvalgets møder, vil det også blive udsendt én gang mellem møderne, således at hospitalsudvalget ser opdaterede data ca. hver anden uge. Notaterne sendes også pr. mail til regionsrådet til orientering.

 

Brug af privathospitaler

Som hospitalsudvalget tidligere er blevet orienteret om, er udgangspunktet, at Region Midtjylland i den kommende periode vil benytte privathospitaler i samme omfang som normalt.

 

Administrationen og hospitalerne har de seneste uger arbejdet på at afklare brugen af privathospitaler i den kommende periode, mens patientrettighederne er suspenderede. Administrationen har ligeledes været i dialog med de privathospitaler, som Region Midtjylland normalt samarbejder med, og privathospitalernes brancheforening Sundhed Danmark.

 

Statusnotatet til mødet den 11. maj 2020 indeholder beskrivelse af praktisk håndtering af samarbejdet med privathospitaler.

 

Personalemæssige spørgsmål

Som opfølgning på hospitalsudvalgets tidligere drøftelser orienteres om personalemæssige emner.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orienteringen i statusnotatet og notat om aktivitet til efterretning, idet udvalget til det kommende udvalgsmøde ønsker, at der beskrives en plan for, hvordan Region Midtjyllands hospitaler snarest muligt vender tilbage til et mere normalt aktivitetsniveau.

 

Hospitalsudvalget anmodede herudover om, at der i forbindelse med det kommende forretningsudvalgsmøde gives en opdateret orientering om, hvilke aktivitetsdata regionsrådet fremadrettet kan få præsenteret i forbindelse med de løbende orienteringer.

 

Hospitalsudvalget ønskede slutteligt, at det til det kommende forretningsudvalgsmøde belyses, hvordan Regionshospitalet Silkeborg i endnu højere grad kan øge den elektive aktivitet - blandt andet ved at hospitalet friholdes for Covid 19-aktivet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-30-07

3. Regionshospitalet Silkeborg: Udskiftning af vaskemaskiner

Resume

På Regionshospitalet Silkeborg er der behov for udskiftning af vaskemaskiner i sterilcentralen, da de nuværende maskiner er udtjente, og sterilcentralen er presset på kapaciteten. Det foreslås, at der købes seks nye vaskemaskiner. Samtidig skal der foretages en el-opgradering for at klare det øgede strømbehov, som følger ved, at sterilcentralen går fra fire til seks vaskemaskiner. Det samlede projekt beløber sig til 6,7 mio. kr., og udskiftningen er planlagt gennemført i sommerperioden 2020.

Direktionen indstiller,

at udskiftningen af vaskemaskiner på Regionshospitalet Silkeborg godkendes,

 

at der gives en bevilling på 6,7 mio. kr., og

 

at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2020, som finansieres af puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter.

Sagsfremstilling

Sterilcentralen på Regionshospitalet Silkeborg har med de eksisterende fire vaskemaskiner i flere år haft en underkapacitet. Det har blandt andet nødvendiggjort udvidelse af Sterilcentralens åbningstid og samtidig givet udfordringer i forhold til at kunne overholde alle infektionshygiejniske retningslinjer for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr. De nuværende maskiner er udtjente. Det foreslås, at der købes seks nye vaskemaskiner.

 

Behov for øget kapacitet 

Hospitalet har af flere omgange undersøgt muligheden for at installere en kabinetvasker til sterilcentralen, der vil kunne vaske instrumentcontainere, men det er ikke muligt på grund af sterilcentralens fysiske rammer. Som følge af at der ikke kan installeres en kabinetvasker, er behovet i stedet seks nye vaskemaskiner, hvorved de hygiejnemæssige krav på en sterilcentral - bl.a. til vask af instrumentcontainere - vil kunne efterleves.

 

I forbindelse med anlægsbevillingen til nye operationsstuer på Regionshospitalet Silkeborg (fase 4 og 5) fjernes en vaskemaskine fra anæstesien. Rengøringen af flergangsutensilier skal efterfølgende ske i sterilcentralen, hvilket også presser kapaciteten.

 

De eksisterende fire vaskemaskiner er mere fyldte end de anbefalede mængder for at kunne nå at få instrumenterne igennem sterilcentralen indenfor den nuværende åbningstid. Installation af seks vaskemaskiner vil sikre en kapacitet, der svarer til den nuværende drift.

 

Det foreslås opsummerende, at der installeres seks vaskemaskiner, da det vil give en kapacitet, der svarer til den nuværende drift og som samtidig kan bidrage til at sikre, at de gældende standarder og retningslinjer overholdes.

 

Nødvendig el-opgradering

Sterilcentralen kan skabe den nødvendig fysiske plads til de nye vaskemaskiner, eftersom de fylder mindre end de nuværende. Indkøb af seks nye vaskemaskiner nødvendiggør dog etablering af en ny transformator og hovedtavle på Regionshospitalet Silkeborg, da de nye vaskemaskiners samlede strømkrav er større end de nuværende maskiner. Hovedtavlen udføres som en standardlevering med 1.200 ampere. De nye vaskemaskiner kræver 600 ampere, hvilket giver plads til senere udvidelser uden igen at skulle etablere en hovedtavle.

 

Opgraderingen af el-tavlerne vil samtidig både sikre og fjerne den flaskehals, som allerede nu ses på Regionshospitalet Silkeborgs hovedtavle. Nye vaskemaskiner sammen med opbygningen af nye operationsstuer, CT-scanner i 2020 og ny MR-scanner i 2021 vil kræve ekstra af hovedtavlen.

 

Bæredygtighed

Regionens designguides følges i det omfang, det er muligt. Der vil i valget af vaskemaskiner blive taget hensyn til arbejdsmiljøet, f.eks. ved lavere støjniveau og medarbejderne vil kunne nå deres arbejde indenfor normal arbejdstid. Installation af en ny vaskelinje medfører mere effektive vaskemaskiner, som er mere energibesparende, har bedre oppetid, færre reservedelsudgifter, bedre vaskekapacitet og et forhøjet kvalitetsniveau af det sterile gods efter vask.

 

Udbud

Det vurderes, at der på markedet kun er én leverandør, der kan levere de særlige vaskemaskiner, der skal anvendes i Silkeborg. På grund af de pladsmæssige forhold, der gør sig gældende i sterilcentralen, er der eksempelvis helt særlige krav til, hvordan serviceringen af maskinerne skal foregå. Der foretages derfor en paragraf 4-annoncering omkring, at Hospitalsenhed Midt vil indgå en kontrakt med det pågældende firma. I annonceringen vil der være en teknisk specifikation af de vaskemaskiner, der er brug for. Hvis der ikke sker indsigelser mod dette fra andre leverandører i en 14 dages periode, kan udskiftningen af vaskemaskinerne ske som planlagt. Hvis en anden leverandør henvender sig med en vaskemaskine, der kan leve op til kravene i den tekniske specifikation, vil der i stedet blive gennemført et EU-udbud, hvilket forventes at vare ca. fire måneder.  

 

Økonomi

Hospitalet har modtaget et tilbud på vaskemaskiner på 3,1 mio. kr. Hertil kommer den nye hovedtavle inkl. tilslutningsbidrag, stikledninger, installation mv. på 2,3 mio. kr. samt uforudsete udgifter på 1,3 mio. kr. Den samlede pris er 6,7 mio. kr. og fremgår af tabel 1 nedenfor.

  

 

I tabel 2 fremgår bevilling, rådighedsbeløb og finansiering

 

 

 

Herefter resterer der 4,0 mio. kr. i puljen til driftsnødvendige projekter i 2020.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at udskiftningen af vaskemaskiner på Regionshospitalet Silkeborg godkendes,

 

at der gives en bevilling på 6,7 mio. kr., og

 

at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2020, som finansieres af puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-305-20

4. Godkendelse af anskaffelse af MR-skanner til Hospitalsenhed Midt

Resume

Det foreslås at anskaffe en ekstra MR-skanner til Regionshospitalet Viborg med henblik på at kunne imødekomme efterspørgslen efter MR-skanninger. Den samlede udgift er 16,3 mio. kr., som foreslås finansieret af Hospitalsenhed Midt. MR-skanneren forventes at kunne være i drift oktober 2021 og vil, med en levetidsforlængende opgradering, have en forventet levetid på 16 år. Værdien af hjemtrækning og øvrig aktivitet giver samlet set en positiv business case.

Direktionen indstiller,

at det til Regionshospitalet Viborg godkendes at anskaffe en MR-skanner samt foretage de nødvendige ombygninger til at huse skanneren til samlet 16,3 mio. kr. (indeks 105,4),

 

at finansieringen sker via Hospitalsenhed Midts driftsmidler,

 

at opgradering af MR-skanner efter otte år godkendes, og

 

at der gives anlægsbevilling jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Baggrund

Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Viborg har to MR-skannere, der begge har en åbningstid på ca. 70 timer om ugen, svarende til fuld udnyttelse af den fysiske kapacitet. Til trods for dette er der stadig stor efterspørgsel, som ikke kan imødekommes, hvilket medfører, at der fortsat er høj MR-aktivitet for Regionshospitalet Viborgs sædvanlige optageområde i privat regi. Udgiften til denne aktivitet er ca. 4,1 mio.kr årligt.

 

Der mangler ligeledes tilstrækkelig kapacitet i dagtid til håndtering af akutte og sub-akutte MR-skanninger. Sammenholdt med en stigende efterspørgsel efter kontrolskanninger samt af patienter i kræftpakker øger dette presset på kapaciteten på Regionshospitalet Viborg, da disse patienter ikke er velegnede til håndtering i privat regi.

 

Således er der behov for at udvide kapaciteten dels for at kunne hjemtrække patienter og dels for at sikre bedre akutte og sub-akutte patientforløb - ikke mindst kræftpakkeforløb.  

 

Anskaffelse af ny MR-skanner

Der er udarbejdet en business case, hvor henholdsvis udgifter til anskaffelse, drift og vedligehold samt værdisættelse af ekstra aktivitet ved hjemtrækning og håndtering af flere undersøgelser på Regionshospitalet Viborg er opgjort. Hovedkonklusionerne fremhæves i afsnittet nedenfor. For yderligere udspecificering henvises til bilag.

 

Totaløkonomi

Levetiden for en ny MR-skanner er ca. otte år. Hertil er det muligt at levetidsforlænge en skanner via en omfattende opgradering. En opgradering levetidsforlænger MR-skanneren med yderligere otte år og koster mellem 4-7 mio. kr. afhængig af leverandør. Den samlede levetid vurderes på den baggrund at være 16 år.

 

Dertil er der udgifter til ombygning for at huse en ny skanner, hvilket estimeres at være ca. 3,3 mio. kr. inklusiv rådgivning. Udgifterne til dette vil afskrives over 16 år, svarende til den samlede forventede levetid.

 

Beskrivelserne af rygge (columna) forventes foretaget af kiropraktorer med specialisering heri, mens de øvrige beskrivelser foretages af radiologer. I udgifterne er der indregnet lønudgifter til radiograf, lægesekretær samt serviceassistent.

 

Valget af beskriver-model beror dels på sammensætningen af patienter, når skanneren er i drift, dels mulighederne for rekruttering.

 

I tabel 1 fremgår årlige udgifter og værdiskabelsen, som en ny MR-skanner forventes at generere.

 

 

Når hjemtrækning og øvrig aktivitet er værdisat, giver det en positiv business case med en forventet årlig nettogevinst på 464.000 kr. Det foreslås derfor at anskaffe en ny MR-skanner til Regionshospitalet Viborg.

 

Tidsplan

 

Udbud

Opgaven styres af intern projektleder fra Regionshospitalet Viborg, og der skal tilknyttes ekstern rådgiver. Rådgiverydelsen forventes at koste under 0,5 mio. kr., og der planlægges derfor ikke med udbud på denne opgave.

 

Bygningsentreprisen forventes at koste omkring 2,8 mio. kr. og planlægges gennemført i fagentreprise ved indhentning af tilbud ved 2-3 entreprenører.

 

Økonomi

På baggrund af business casen foreslås MR-skanneren samt opgradering finansieret af Hospitalsenhed Midts mindreforbrug på driften i 2019, der er overført til 2021. Baggrunden for Hospitalsenhed Midts egenfinansiering er, at apparaturpuljerne, der vanligt anvendes til anskaffelse af medicoudstyr, er fuldt prioriteret for 2020 og 2021, og at der er et aktuelt behov for anskaffelse af ny MR-skanner.

 

 

I nedenstående tabel 4 fremgår bevillingsændringer og afsatte rådighedsbeløb

 

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at det til Regionshospitalet Viborg godkendes at anskaffe en MR-skanner samt foretage de nødvendige ombygninger til at huse skanneren til samlet 16,3 mio. kr. (indeks 105,4),

 

at finansieringen sker via Hospitalsenhed Midts driftsmidler,

 

at opgradering af MR-skanner efter otte år godkendes, og

 

at der gives anlægsbevilling jf. tabel 2.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-19

5. Godkendelse af rapport og regnskab fra hospitalsudvalgets studietur til London

Resume

Hospitalsudvalget har i 2019 været på studietur til London. Der fremlægges rapport og regnskab for studieturen til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at rapport og regnskab for studieturen til London godkendes.

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget var den 29. september til 2. oktober 2019 på studietur i London.

 

Formålet med studieturen var at samle viden og inspiration til brug i udvalgets videre arbejde, herunder blandt andet at sætte fokus på digitale og online sundhedsløsninger samt en ny 10-års plan, der er udarbejdet for det engelske sygehusvæsen. Programmet var planlagt med følgende programpunkter:

 

 • Besøg på Den Kongelige Danske Ambassade med fokus på sundhed og Brexit
 • Besøg ved Whittington Hospital, London med fokus på sammenhængende og værdibaseret sundhed (med udgangspunkt i behandling af KOL-patienter)
 • Besøg hos King's Health Partners med fokus på konneks mellem forskning, uddannelse og klinisk praksis
 • Besøg hos The King's Fund med fokus på ny 10-års plan for Englands sundhedsvæsen
 • Besøg hos Babylon Health med fokus på digitale og virtuelle sundhedsydelser.

 

Rapport for studieturen er vedlagt.

 

Regnskab

På sit møde i juni 2019 godkendte regionsrådet et samlet budget for studieturen på ca. 124.000 kr. for hospitalsudvalgets 11 medlemmer. I tabel 1 herunder ses regnskabet for turen.

 

 

Alle 11 udvalgsmedlemmer deltog på studieturen. Som det fremgår, blev den faktiske samlede udgift til studieturen en del lavere, end det oprindeligt var budgetteret. Dette skyldes primært, at det lykkedes at finde et billigere hotel, end det var forventet. Herudover blev udgiften til lokal transport reduceret ved at udvalget benyttede Londons undergrundsbane til alle besøgsmål - frem for at leje bus. 

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at rapport og regnskab for studieturen til London godkendes.

 

Udvalget hæfter sig ved, at der i høringsudkast til Region Midtjyllands kommende sundheds- og hospitalsplan under fokusområdet digital sundhed er et særskilt mål om at sætte særligt fokus på udvikling af kunstig intelligens og virtuelle konsultationer samt løsninger, der styrker og understøtter borgernes egenomsorg. Det kan for eksempel være løsninger, der er inspireret af funktionaliteten fra Babylon Health i England.

 

Udvalget har fokus på, at dette indsatsområde prioriteres.

Tidligere Politisk Behandling

Den 26. juni 2019 godkendte regionsrådet et budget for hospitalsudvalgets studietur på knap 124.000 kr.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-1506-19

6. Orientering om udviklingen i medicinforbruget i 2019

Resume

Der orienteres om den overordnede udvikling i forbruget af medicin i Region Midtjylland i 2019, både for tilskudsmedicin og hospitalsmedicin. Udgifterne til tilskudsmedicin er steget med 57 mio. kr. i 2019 sammenlignet med 2018. Tilsvarende for hospitalsmedicin er udgifterne faldet med 30 mio. kr. i 2019. I forhold til budgettet svarer det for tilskudsmedicin til et merforbrug på 45 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget til hospitalsmedicin er der et mindreforbrug på 69,5 mio. kr. Der orienteres om baggrunden for udviklingen i medicinudgifterne.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om udviklingen i medicinforbruget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udgifterne på medicinområdet kan opdeles i henholdsvis tilskudsmedicin og hospitalsmedicin. Tilskudsmedicin er den medicin, som regionen giver tilskud til, når patienten køber medicin på et privat apotek. Recepten udstedes typisk af praktiserende læger, men kan også udstedes af fx hospitalslæger i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet eller som en del af et ambulant forløb. Hospitalsmedicin er den medicin, som patienten får gratis som led i hospitalsbehandling.

 

I det følgende gives en overordnet beskrivelse af udviklingen i 2019.

 

For en nærmere gennemgang henvises til vedlagte rapport om lægemiddelmonitorering i Region Midtjylland.

 

Tilskudsmedicin

Udgifterne til tilskudsmedicin var i 2019 på 1.372 mio. kr. Sammenlignet med 2018, hvor udgifterne var 1.315 mio. kr., har der været en udgiftsstigning på 57 mio. kr.

 

Stigningen skyldes udgiftsstigninger på især diabetes-lægemidler, blodfortyndende lægemidler og midler mod forhøjet blodtryk, som alle er blandt de mest udgiftstunge lægemiddelgrupper i Region Midtjylland. Årsagen til stigende udgifter er, at flere borgere sættes i behandling med (nye) dyrere lægemidler indenfor diabetesområdet og blodfortyndende medicin, mens udgiftsstigningen for midler mod forhøjet blodtryk primært skyldes prisstigninger. I 2019 har der endvidere været prisstigninger på en række (øvrige) lægemidler, hvilket har øget udgifterne betydeligt.

 

Omvendt har der også været større udgiftsfald på flere områder, fx midler mod KOL og astma, midler mod ADHD, smertestillende medicin og urologika (lægemidler mod fx vandladningsbesvær, hyppig vandladning mv.).

 

I 2019 var budgettet til tilskudsmedicin på 1.327 mio. kr. Med et forbrug på 1.372 mio. kr., svarer det til et merforbrug i forhold til budgettet på 45 mio. kr.

 

Hospitalsmedicin

Udgifterne til hospitalsmedicin var 2.269 mio. kr. i 2019, mens udgiften var 2.299 mio. kr. i 2018. Udgiften til hospitalsmedicin er dermed faldet med 30 mio. kr. (forbrugstal fra apoteket).

  

Region Midtjylland har hurtigt og effektivt implementeret brug af biosimilær medicin siden 2018 (særligt adalimumab). Et biosimilært lægemiddel er en ny version af et allerede eksisterende biologisk lægemiddel. Det har givet en markant afdæmpning i væksten i medicinudgifterne. Således var udgiften til adalimumab 102 mio. kr. i 2018, mens udgiften faldt til 24 mio. kr. i 2019. Adalimumab anvendes til behandling af flere gigtsygdomme.

 

De 15 mest udgiftstunge lægemidler er samlet set steget med 36 mio. kr. Heri indgår, at nogle af lægemidlerne er faldet i udgift, mens andre er steget i udgift. Den samlede udgift til de 15 mest udgiftstunge lægemidler var 683 mio. kr. i 2019. Lægemidlet Darzalex kan nævnes som eksempel på et dyrt lægemiddel, hvor der i perioden har været en vækst i forbruget fra ca. 53 til 64 mio. kr. Darzalex bruges til behandling af knoglemarvskræft (myelomatose). Darzalex er et af flere dyrere lægemidler, der erstatter nogle billigere kræftlægemidler.

 

Det bemærkes, at lægemidlerne i top15 er omfattet af nationale anbefalinger fra enten Medicinrådet, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin eller Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin.

 

I takt med at Medicinrådet udkommer med nye/opdaterede anbefalinger inden for en række terapiområder forventes omfanget af nationalt anbefalede behandlinger at blive endnu større. Der foretages løbende en monitorering og opfølgning på implementering af nationale anbefalinger.

 

I 2019 var der et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget 2019.

 

Det bemærkes, at der var et merforbrug på hospitalsapoteket i 2019. Merforbruget skyldes bl.a. en fremrykning af indkøb af hospitalsmedicin til lager. Dertil er det sandsynligt, at en del af medicinen ikke er blevet afregnet med korrekte priser. De præcise årsager til merforbruget er ved at blive undersøgt nærmere. Det forventes ikke, at regionens centrale konto til finansiering af hospitalsmedicin skal finansiere merforbruget på hospitalsapoteket.

 

Rapport om udviklingen i medicinforbruget

For en nærmere gennemgang på området henvises til vedlagte rapport om lægemiddelmonitorering i Region Midtjylland. Gennemgangen af udviklingen i forbruget af tilskudsmedicin og hospitalsmedicin er baseret på forbruget i 2019. Derudover er der en gennemgang af den løbende monitorering af regionens implementering af de nationale anbefalinger.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at orienteringen om udviklingen i medicinforbruget tages til efterretning. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-27-18

7. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard om efterlevelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer på lungeområdet #

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard om efterlevelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer på lungeområdet.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Ib Bjerregaard (V) har den 5. maj 2020 anmodet om et punkt på hospitalsudvalgets møde den 11. maj 2020.

 

"I forlængelse af alle de informationer, vi har fået omkring LDCT i Silkeborg, skal jeg bede om et punkt på næste hospitalsudvalgsmøde, hvor vi kan drøfte, om regionen alle steder lever op til de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Til brug for drøftelsen under punktet bedes følgende oplyst:

I Silkeborg har man, som vi kan forstå haft ændret almindelig røntgen af lunger til lavdosis CT-skanning af lungerne.

 

De har fået kritik for, at de ikke har anvendt Højdosis-CT (HDCT) med kontrast i stedet for lavdosis-CT (LDCT) efter 1.4.2019, hvor Sundhedsstyrelsen åbenbart har ændret retningslinjerne for henvisning til kræftpakkerne, og hvornår der skulle bruges HDCT. Jeg kan på de tilsendte informationer forstå, at mange mener, at de samme patienter på de andre sygehuse forsat får almindelige røntgenundersøgelser af lungerne.

 

Skal vi være sikre på, at de nye retningslinjer er fulgt, må vi nødvendigvis undersøge alle henvisninger til røntgen af lungerne siden 1.4.2019 på alle røntgenafdelingerne i regionen efter samme kriterier, som man undersøgte de nævnte henvisninger til lavdosis-CT i Silkeborg. Dette også jfr. formanden for PLO i Region Midtjyllands udtalelser.

 

Hvordan skal vi i regionen planlægge dette?

 

Og endelig ønsker jeg følgende oplysninger.


Hvor mange patienter er henvist til HDCT både opgjort pr. måned siden 1. januar 2018 frem til i dag - og opdelt pr. hospital og på andre (andre = andre regioner og private).

Samme opgørelse for samme periode for henviste til røntgen af lunger og til LDCT."

 

Direktionen giver på mødet en orientering.

Beslutning

Hospitalsudvalget drøftede henvendelsen.

 

Udvalget anmodede om, at administrationen udarbejder det ønskede datagrundlag til det kommende udvalgsmøde, hvor sagen ønskes drøftet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-19

8. Orientering om plan for større sager og emner til drøftelse på kommende møder #

Resume

Oversigt over større sager og emner på udvalgets kommende møder er opdateret.

Direktionen indstiller,

at orientering om emner til drøftelse på kommende møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Til orientering forelægges en opdateret oversigt over større sager og emner, der forventes dagsordensat på hospitalsudvalgets kommende møder. 

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orientering om emner til drøftelse på kommende møder til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-19

9. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering af udvalgets medlemmer.

Beslutning

Sundhedsudvalget i Danske Regioner

Hospitalsudvalget aftalte, at det fremadrettet dagsordensættes, at udvalgsformandskabet orienterer fra møderne i Danske Regioners sundhedsudvalg.

 

Sygdom med COVID-19 som arbejdsskade

Udvalget drøftede, at sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet.

 

Det blev aftalt, at der sendes en kort redegørelse til regionsrådet vedrørende Region Midtjyllands håndtering af Arbejdstilsynet nye vejledning på området.

 

Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg

Hospitalsudvalget modtog en orientering om status vedrørende Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg.

 

Hospitalsudvalget betonede, at der er behov for et stort fokus på at forbedre og udvikle samarbejde og arbejdsmiljø i afdelingen og på at genskabe tillid fra patienter og pårørende. Udvalget ønskede at følge udviklingen i dette arbejde løbende.

Tilbage til toppen