Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Hospitalsudvalget
den 20. oktober 2020 kl. 08:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale B4, 1. sal, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødet undtagen Nicolaj Bang, der havde meldt afbud.

 

Erik Vinther, Susanne Buch og Mette Valbjørn deltog på video.

 

Erik Vinther forlod mødet kl. 09.20 under behandling af punkt 1.

Susanne Buch forlod mødet kl. 09.40 under behandling af punkt 1.

Mette Valbjørn forlod mødet kl. 09.55 under behandling af punkt 1.

 

Mødet blev hævet kl. 10.10


Sagnr.: 1-30-72-105-20

1. Afsluttende redegørelse om genindkaldelserne af patienter henvist til lavdosis-CT i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg #

Resume

Den afsluttende redegørelse i LDCT-sagen er sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed.


Lægefaglig direktør, Claus Brøckner Nielsen, og konstitueret ledende overlæge ved Diagnostisk Center, Mikkel Gjesing Callsen, orienterer om den afsluttende redegørelse.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsenhed Midt har sendt den afsluttende redegørelse i sagen om anvendelsen af lavdosis-CT i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, til Styrelsen for Patientsikkerhed.


625 patientsager fra Regionshospitalet Silkeborg er gennemgået efter rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed. En faglig gennemgang af henvisninger og visitation viser, at 132 patienter burde have været visiteret til fulddosis-CT-skanning frem for lavdosis-CT på grund af symptomer på eller mistanke om lungekræft.


99 patienter har taget imod tilbud om genundersøgelse, og yderligere 22 havde allerede fået foretaget en fulddosis-CT-skanning i andet udredningsforløb.


Lægefaglig direktør ved Hospitalsenhed Midt, Claus Brøckner Nielsen, og konstitueret ledende overlæge ved Diagnostisk Center, Mikkel Gjesing Callsen, præsenterer og orienterer om den afsluttende redegørelse, som er vedlagt.


Hospitalsenhed Midts første redegørelse (fra 11. marts 2020) til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvori metoden for patientgennemgangen beskrives, er vedlagt som bilag 1.


Den afsluttende redegørelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed er vedlagt som bilag 2. Redegørelsen er nu sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal vurdere sagen.


Diagram over gennemgangen af patienterne og de fund, der er konstateret, er vedhæftet som bilag 3.


Igangsatte tiltag

Sagen har siden marts måned 2020 har været genstand for stor opmærksomhed sundhedsfagligt og politisk. På baggrund af de politiske drøftelser i Region Midtjylland, har direktionen iværksat flere initiativer med henblik på at få et samlet overblik over mulighederne for anvendelse af lavdosis-CT.


Konkret arbejdes der på:

  • en undersøgelse af, hvordan den ændrede CT-aktivitet i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, har ført til stigende incidens af tidlig lungekræft. (Forestås af RKKP, Diagnostisk Center, DLCG)
  • en gennemgang af undersøgelser foretaget på Aarhus Universitetshospital, hvor patienter er undersøgt med først lavdosis-CT og kort tid efter undersøgt med fulddosis-CT. Gennemgangen skal belyse, hvilke forskelle der er på de to undersøgelser)
  • overvejelser om de psykologiske barrierer, som praktiserende læger kan have i forhold til at henvise til fulddosis-CT/kræftpakke frem for andre undersøgelser. Forskningsenheden for almen praksis forestår dette.


Endvidere blev det på regionsrådets møde den 24. juni 2020 besluttet, at der skal udarbejdes et design for en audit, der belyser, hvordan Region Midtjyllands hospitaler har implementeret Sundhedsstyrelsens ændrede retningslinjer pr. 1. april 2019.


Endelig har Regionsrådsformand Anders Kühnau den 9. oktober 2020 anmodet Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke om at få en samlet vejledning om, hvornår de forskellige diagnostiske undersøgelsesmetoder kan anvendes ved undersøgelse af lungerne. Endvidere opfordres Sundhedsstyrelsen til at præcisere, hvornår der er frihedsgrader for det lægelige skøn, og hvornår det lægelige skøn er begrænset. Brevet er vedlagt til orientering.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orienteringen om den afsluttende redegørelse om genindkaldelse af patienter henvist til lavdosis-CT til efterretning. Udvalget afventer nu Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering af redegørelsen.


Udvalget fik forelagt, at Region Midtjylland har iværksat flere initiativer med henblik på at få et samlet overblik over mulighederne for anvendelse af lavdosis-CT, herunder:


  • en undersøgelse af, hvordan den ændrede CT-aktivitet i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, har ført til stigende incidens af tidlig lungekræft. (Forestås af RKKP, Diagnostisk Center, DLCG)


  • en gennemgang af undersøgelser foretaget på Aarhus Universitetshospital, hvor patienter er undersøgt med først lavdosis-CT og kort tid efter undersøgt med fulddosis-CT. Gennemgangen skal belyse, hvilke forskelle der er på de to undersøgelser)


  • overvejelser om de psykologiske barrierer, som praktiserende læger kan have i forhold til at henvise til fulddosis-CT/kræftpakke frem for andre undersøgelser. Forskningsenheden for almen praksis forestår dette


Udvalget anerkendte i forlængelse heraf betydningen af en god og tæt dialog med almen praksis vedrørende henvisninger inden for området.


Udvalget ønskede, at der udsendes en kommunikation, der hjælper med at tolke talgrundlaget i undersøgelsen af patientforløbene, sådan som data fremstår i pressemeddelelsen af 19. oktober.


Jørgen Winther stillede følgende tillægsforslag:

På baggrund af en forvirrende pressemeddelelse fra Region Midtjylland den 19. oktober 2020, ønskes det, at regionen udsender en ny pressemeddelelse, hvor det fremgår, at der i forbindelse med genindkaldelse af patienter er fundet højst et nyt lungekræfttilfælde.


Der var ikke flertal for forslaget. Jørgen Winther stemte for.


Nicolaj Bang, Erik Vinther, Susanne Buch og Mette Valbjørn var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen