Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 4. januar 2021 kl. 08:00
i Virtuelt møde med opkald til meet.rm44@rooms.rm.dk

 


Sagnr.: 1-4-20

1. Forlængelse af midlertidig nedlukning af akutklinikker *

Resume

Som følge af COVID-19-pandemiens udvikling og presset på akutafdelingerne er der udarbejdet et forslag til en forlænget nedlukning af akutklinikkerne i Ringkøbing, Skive, Silkeborg og Grenaa.

Direktionen indstiller,

at lukning af akutklinikkerne i Ringkøbing, Skive, Silkeborg og Grenaa forlænges fra den 6. januar til den 24. januar 2021, og


at såfremt det besluttes at forlænge den midlertidige nedlukning, så indkaldes forretningsudvalget ekstraordinært i uge 3 for at beslutte, om den midlertidige lukning af akutklinikkerne skal forlænges eller ophøre.

Sagsfremstilling

Akutklinikkerne i Ringkøbing, Skive, Silkeborg og Grenaa blev midlertidigt lukket i perioden 22. december 2020 til 3. januar 2021 på grund af øget pres på hospitalerne. Den midlertidige lukning havde til formål at frigøre personalet på akutklinikkerne og dermed udnytte personaleressourcerne mere effektivt på stamafdelingerne i forbindelse med udbrud af COVID-19 samt bidrage til, at Region Midtjylland i videst mulige omfang kunne undgå at indkalde medarbejdere, der allerede havde ferie eller havde planlagt at tage ferie i juledagene.


På baggrund af en faglig vurdering indstilles, at den midlertidige lukning forlænges i perioden 6. januar til 24. januar 2021. Sagen fremlægges til politisk behandling, da sagen har givet anledning til politisk drøftelse i offentligheden, og da akutklinikkerne gennem årene har været genstand for opmærksomhed og debat.


Der er især tre grunde til den faglige anbefaling om en forlængelse af den midlertidige nedlukning:


a) Pandemiens fortsatte udvikling, herunder pres på akutafdelingerne.


b) Hensyn til personalet. Personalet fra akutklinikkerne (med lav aktivitet) kan bruges på akutafdelinger (med høj aktivitet). Alternativt skal medarbejdere findes via beredskabslister/merarbejde.


c) Hensyn til kvaliteten, da personalet fra akutklinikkerne qua deres erfaring og kompetencer kan indgå umiddelbart i akutafdelingerne.


Ad a) Pandemiens udvikling

Smitteniveauet i Danmark er fortsat højt. Region Midtjylland oplever i øjeblikket et stigende antal COVID-19-indlæggelser og har på den baggrund bl.a. aflyst en række planlagte behandlinger og undersøgelser. Antallet af indlagte på intensiv er fra den 23. til den 30. december 2020 steget fra 16 til 30. For medicinske COVID-19-patienter er tallet for samme periode steget fra 80 til 104 indlagte. Det er det højeste antal indlagte under pandemien. Sundhedsstyrelsen har i sin seneste prognose en forventning om en stigning på 5-15 % antal indlæggelser i Region Midtjylland i den kommende periode. I kombination med smitteudbrud på hospitaler, smittede medarbejdere/hjemsendte medarbejdere (nære kontakter) forventes et øget pres på hospitalernes kapacitet. Samtidigt opleves også et ekstra pres på hospitalernes akutafdelinger med 'almindelige' akutte patienter samt flere patienter, der skal isoleres frem til påvist negativ COVID-19-test.


Samtidigt er der sket en markant reduktion i aktiviteten i akutklinikkerne.


Ad b) og c) Personaleressourcer og kompetencer


I Ringkøbing, Grenaa og Skive er der en behandlersygeplejerske i både dagvagt og aftenvagt alle ugens syv dage. Herudover er der tilknyttet sekretærressourcer. Akutklinikken i Silkeborg er døgnåben og bemandet med behandlersygeplejerske.


Behandlersygeplejersker er erfarne og kompetente sygeplejersker, som kan indgå direkte i akutafdelingernes COVID-19-indsats. En behandlersygeplejerske har lang skadestueerfaring og en efterfølgende videreuddannelse som behandlersygeplejerske og må selvstændigt behandle, diagnosticere og færdigbehandle en række småskader og sygdomme.


Akutklinikkerne hører organisatorisk under akutafdelingerne, og behandlersygeplejersker på akutklinikker med forholdsvis lav aktivitet indgår løbende i arbejdet i regi af akutafdelingerne for at fastholde kompetencer.


For Regionshospitalet Randers betyder det, at der ugentligt kan dækkes med ekstra 14 vagter på akutafdelingen. Det samme gælder for Hospitalsenheden Vest. For Hospitalsenhed Midt betyder det, at der ugentlig kan dækkes med 28 vagter med personale fra akutklinikkerne.


Det er hospitalernes vurdering, at den ekstra bemanding fra akutklinikkerne, som kan bruges i akutafdelingerne, har stor betydning for dækning af vagter i akutafdelingen og er en god hjælp til et i forvejen presset personale. De pågældende hospitaler oplyser, at en genåbning af akutklinikkerne efter nytår vil betyde, at yderligere medarbejdere, som skal inddrages i COVID-indsatsen, i så fald vil ske via beredskabslister og/eller øget anvendelse af pålagt over- og ekstraarbejde.


Hospitalerne oplyser, at det ikke er forbundet med øget smitterisiko at samle aktiviteterne fra akutklinikkerne på færre matrikler.


Lægevagtskonsultationer

En midlertidig lukning af akutklinikkerne vil samtidigt betyde, at lægevagtsfunktionen også lukker de pågældende steder. Lægevagtkonsultationer i akutklinikkerne, herunder varetagelse af det lægefaglige ansvar i vagttiden, er en del af den samlede Akutaftale med de praktiserende læger i Region Midtjylland. En del af aftalen indebærer, at sygeplejerskerne i akutklinikkerne (og i akutafdelingerne) hjælper vagtlægerne med at tage imod og behandle patienterne. Formanden for lægevagtsudvalget har meddelt, at i en situation, hvor regionen vælger at trække sygeplejerskerne midlertidigt ud af akutklinikkerne, vil medføre, at vagtlægerne heller ikke længere vil have lægevagtkonsultationer på akutklinikkerne. Begrundelsen er patientsikkerhedsmæssig. Hvis der ikke er en fast bemanding, er der risiko for, at meget syge patienter møder op til en lukket dør. Formanden for Lægevagtsudvalget mener ikke, at dette er forsvarligt. Borgerne skal hellere blive i eget hjem, til den kørende læge kan aflægge et eventuelt besøg, og ellers køre det længere for en undersøgelse i en åben lægevagtskonsultation. For patienterne vil det betyde, at de får længere til behandling af småskader, og at de kan risikere at skulle køre længere for undersøgelse i en lægevagtkonsultation.


Aktiviteten i lægevagtkonsultationerne er under COVID-19 faldet med mere end 40 %, og dermed også aktiviteten på akutklinikkerne, da den primære aktivitet er i vagttid. Erfaringerne fra lægevagten er, at den midlertidige nedlukning af akutklinikkerne hen over jul og nytår har betydet, at lægevagten har kørt flere sygebesøg som erstatning for besøg i lægevagtkonsultationen.


Aktivitet i lægevagtkonsultationer i akutklinikker fremgår af bilag.


Dilemma

Situationen drøftes løbende i den regionale krisestab. Set i lyset af ovenstående er den faglige anbefaling at forlænge den midlertidige nedlukning.


Situationen indebærer et dilemma. Der er en række forhold, der taler for fortsat brug af sygeplejeressourcerne i indsatsen relateret til COVID-19. Sygeplejerskerne er presset af lang tids arbejde uden for de normale vilkår for arbejde på hospitalerne, og det ser ud til at skulle fortsætte nogle uger endnu. Mange arbejder mere, end de ønsker. Det kan af sygeplejerskerne opfattes som ubalance i brug af ressourcerne og manglende opmærksomhed på deres arbejdsvilkår, hvis - lige nu - ikke særligt effektivt brugte akutklinikker opretholdes, mens de i de akutte funktioner på hospitalerne arbejder mere, end mange ønsker.


Der er også en række forhold, der taler for opretholdelse af akutklinikkerne og at tilbyde den nærhed, der kan leveres derved. Regionen vil gerne undgå at spilde patienternes tid med unødig transport og ønsker at lette de praktiserende lægers arbejde i vagten. Region Midtjylland ønsker desuden at sende klare signaler til kommunerne om forpligtelserne i det nære sundhedsvæsen. En forlængelse af den midlertidige lukning af akutklinikkerne vil i forhold til sidstnævnte imidlertid kunne tolkes som et tiltag, der peger i en anden retning.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at lukning af akutklinikkerne i Ringkøbing, Skive, Silkeborg og Grenaa forlænges fra den 6. januar til den 24. januar 2021,


at hospitalsudvalget og forretningsudvalget indkaldes ekstraordinært i uge 3 for at beslutte, om den midlertidige lukning af akutklinikkerne skal forlænges eller ophøre.


at Region Midtjylland sender et klart signal om, at der er tale om en midlertidig nedlukning grundet den ekstraordinære situation med COVID-19, og at regionen vil leve op til de aftalte forpligtelser i det nære sundhedsvæsen, herunder snarest muligt også driften af akutklinikkerne, som naturligvis består.


Hospitalsudvalget ønsker, at muligheden for at flytte vaccinationsaktiviteter ud i akutklinikkerne drøftes på udvalgets kommende møde med henblik på at kunne indgå i den fremadrettede planlægning af vaccinationsområdet.


Udvalget noterede sig slutteligt, at det fra de praktiserende læger er oplyst, at fremmøde på akutklinikkerne i den ekstraordinære nedlukningsperiode kan afhjælpes af hjemmebesøg.


Nicolaj Bang var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen