Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 11. januar 2021 kl. 13:30
i Virtuelt møde med opkald til meet.rm31@rooms.rm.dk

Alle medlemmer var mødt.

 

Udvalget behandlede først den åbne dagsorden, derefter den åbne tillægsdagsorden og slutteligt den lukkede dagsorden.

 

Jakob Rixen mødte kl. 14.25 under behandling af punkt 3 på den åbne dagsorden

 

Mette Valbjørn forlod mødet kl. 18.10 under behandling af den lukkede dagsorden.

 

Mødet blev hævet kl. 18.40.


Sagnr.: 1-31-72-1025-20

1. Planlægning af COVID-19 borgervaccination i Region Midtjylland

Resume

Hospitalsudvalget orienteres om status for vaccinationsindsatsen mod COVID-19 i Region Midtjylland, herunder overvejelser om geografisk spredning af vaccinationstilbuddene og særlig håndtering af vaccinationstilbud på øer.

Direktionen indstiller,

at orientering om status for vaccinationsindsatsen mod COVID-19 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Region Midtjylland, som i hele landet, blev vaccinationen mod COVID-19 opstartet 27. december 2020.


Region Midtjylland følger Sundhedsstyrelsens prioritering af målgrupper til vaccination, som fremgår af vedlagte bilag og har derfor startet med vaccinationer på plejehjem og af det mest udsatte frontpersonale i kommuner, almen praksis og region. I uge 1 er påbegyndt vaccination af borgere over 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.


Vaccinationsindsatsen er kommet godt i gang, og pr. 7. januar 2021 er godt 17.500 personer fra Region Midtjylland registreret vaccineret mod COVID-19 i Det Danske Vaccinationsregister. Der arbejdes på at kunne vise mere detaljerede regionale data for vaccinationerne.


Der stilles løbende fra offentligheden og patientforeninger spørgsmål til prioriteringen af målgrupper. Der har blandt andet været et særligt fokus på borgere på sociale botilbud, indlagte psykiatriske patienter og transport af borgere, som ikke selv kan komme til et vaccinationscenter. Spørgsmålene bringes op til national afklaring, således at der sker ensartet prioritering af målgrupper på tværs af regionerne. Det er nationalt tilkendegivet, at en afklaring af prioriteringen af sociale botilbud kommer inden for kort tid.


Der er vedlagt en opsamling på de fleste af de politiske spørgsmål, som er modtaget samt foreløbige svar.


Organisering af vaccinationsindsatsen

Vaccinationerne i Region Midtjylland er foregået på plejehjem, på regionens hospitaler og fra uge 1 2021 i de syv etablerede vaccinationscentre. De syv centre er placeret i Horsens, Aarhus, Randers, Viborg, Silkeborg, Herning og Holstebro.


De relativt få vaccinationscentre er valgt i en opstart for at sikre erfaringsopbygning med vaccinationerne samt fordi den første vaccinetype, som har været leveret i Danmark, har en kort holdbarhed, og der dermed ville være større risiko for at spilde vacciner, hvis vaccinationerne ikke blev givet til en nøje afgrænset målgruppe.


På sigt er det intentionen, at der skal være en større geografisk spredning i vaccinationstilbuddet for at sikre, at der er vaccinationstilbud tæt på borgerne.


Den geografiske spredning kan ske ved et af følgende scenarier:

  1. Opbygning af flere vaccinationscentre - enten selvstændige eller som satellitter fra de syv første centre. Det kunne fx være i tilknytning til akutklinkker og sundhedshuse.
  2. Udkørende enheder fra vaccinationscentrene eller almen praksis, dels til borgere, som ikke kan transporteres til vaccinationscentre dels til midlertidige vaccinationssteder. Dette kunne sikre, at der over tid blev givet lokale tilbud til flest muligt. Det kræver dog vaccinetyper, som er mere stabile i forhold til transport og holdbarhed.
  3. Aftale med almen praksis om at foretage vaccinationer - som det foregår med de normale influenza-vaccinationer.


De tre scenarier afklares videre i takt med, at der skabes erfaringer med vaccinationerne, og der kommer viden om kommende vaccinationstyper. Regionsrådet vil blive præsenteret for en plan for geografisk udbredelse af vaccinationstilbuddet.


Det er forventningen, at der på sigt, når der er stabile leverancer til det, skal kunne vaccineres omkring 100.000 personer om dagen på landsplan. For Region Midtjylland vil det sige 22-23.000 personer. For nuværende arbejder administrationen med en overordnet plan om en fordeling, hvor op til 5 % foretages på hospitalerne, 40-50 % på vaccinationscentre og 45-55 % i almen praksis. Planerne for opskalering drøftes løbende med de øvrige regioner og de nationale myndigheder.


Vaccination på øer

Der gør sig særlige forhold gældende i forhold til vaccination af beboerne på Anholt, Tunø, Samsø og Endelave. Der arbejdes derfor på at sikre en løsning, hvor beboerne kan vaccineres lokalt på øerne.

Beslutning

Hospitalsudvalget besluttede, at punktet sendes til videre politisk behandling.


Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at orientering om status for vaccinationsindsatsen mod COVID-19 tages til efterretning,


at Region Midtjylland planlægger efter en geografisk spredning i vaccinationstilbuddet, som inkluderer mulighed for vaccination i fx almen praksis, akutklinikker og sundhedshuse,


at der udarbejdes et forslag til en skaleringsplan for vaccinationsindsatsen i Region Midtjylland,


at der i valg af vaccinationstilbud indtænkes totaløkonomiske betragtninger, og


at Region Midtjylland har en tæt dialog med kommunerne vedrørende transport til vaccination.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-24-20

2. Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Henrik Gottlieb Hansen og Ib Bjerregaard om opfølgning på orientering om vejledning fra Sundhedsstyrelsen om lungeområdet

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Henrik Gottlieb Hansen og Ib Bjerregaard om opfølgning på orientering om vejledning fra Sundhedsstyrelsen vedrørende lungeområdet.

Direktionen indstiller,

at henvendelse om opfølgning på orientering om vejledning fra Sundhedsstyrelsen vedrørende lungeområdet drøftes.

Sagsfremstilling

Henrik Gottlieb Hansen (A) og Ib Bjerregaard (V) har den 27. december 2020 anmodet om et punkt på hospitalsudvalgets møde den 11. januar 2021.


"Vi har i formandskabet drøftet nedenstående efter temadrøftelsen på sidste hospitalsudvalgsmøde og har vendt det i vore partigrupper.

Vi ved godt, at dagsordenen er udsendt – men ønsker det som et ekstra punkt, så det kan iværksættes og det kræver ikke i første omgang administrativ indsats. Vi vil derfor på formandskabets vegne og med opbakning fra vore partigrupper anmode om et punkt på næste hospitalsudvalgsmøde. Det sker som opfølgning efter temamødet, hvor vejledningen fra Sundhedsstyrelsen omkring henvisning til visitation og udredning på lungeområdet blev forelagt.


Følgende bedes klarlagt:


1. Den drøftede uklarhed omkring henvisning til og rekvisition af lavdosis CT-skanning fra de praktiserende læger og de enkelte sygehuses behandling af disse.

Her ønskes orienteret om, hvad der er foretaget i forhold til Sundhedsstyrelsen/Danske Regioner i forhold til at få afklaret dette forhold. Om f.eks. De praktiserende læger i Randers, hvor vi tidligere er oplyst om, at hospitalet ikke foretager, den i den nye vejledning individuelle vurdering af de enkelte henvisninger/rekvisitioner fra de praktiserende læger, er i strid med den nye vejledning. Og ligeledes en orientering om den nye vejledning og uklarhederne i denne har givet anledning til ændret henvisnings/rekvisitionsmønster fra de praktiserende læger.


2. I vejledningen fra Sundhedsstyrelsen står anført, at der mangler robust dokumentation - i forhold til systematisk brug af lavdosis-CT frem for eks.vis røntgen og at denne kan skaffes ved f.eks.
At lave en Medicinsk Teknologivurdering (MTV).

Dette ønske/forslag er også nævnt i tidligere drøftelser og efter artikler i pressen, er det også tidligere foreslået både overfor regionen og Sundhedsstyrelsen. Her har det fremgået, at det ikke er iværksat, da det kostede 1 mio. kr. at lave en MTV.


I faglige kredse, er der uenighed og uklarhed. Mange mener, at lavdosis-CT vil kunne redde menneskeliv, da denne metode kan finde kræft i tidligere stadier - andre mener det er usikkert og nævner strålingsrisiko i forhold til andre metoder. Vi finder det afgørende vigtig en gang for alle, at få afklaret dette på en faglig korrekt måde - til gavn for patienterne med lungesygdom. Hvis dem, der mener lavdosis-CT kan redde menneskeliv har ret - har vi en forpligtigelse til som politikere at forfølge dette og få det afklaret.


Vores indstilling vedr. punkt 1.

Hvis ikke der allerede er igangsat en afklaring af usikkerheden omkring ansvaret i forhold til den praktiserende læge og det enkelte sygehus røntgenafdeling sendes forespørgsel til Sundhedsstyrelsen om, hvad de mener. Det kan evt. ske via Danske Regioner, da alle regioner må have samme behov.


Vores indstilling vedr. punkt 2:

Der rettes henvendelse til sundhedsstyrelsen med anmodning om, at de igangsætter en uvildig Medicinsk Teknologivurdering for afklaring af brugen af lavdosis-CT jfr. deres egen bemærkning i bilag til vejledningen, hvor de anfører, at en sådan kan sikre den robuste dokumentation. - Og at Region Midtjylland af hensyn til patienternes bedste tilbyder at medfinansiere denne vurdering med op til 1 mio. kr., hvilket er det beløb, der tidligere er nævnt, som det beløb en MTV koster."


Administrationen giver herudover en kort orientering på mødet.

Beslutning

Hospitalsudvalget besluttede, at punktet sendes til videre politisk behandling.


Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at der rettes henvendelse til Sundhedsstyrelsen med anmodning om, at der igangsættes en uvildig medicinsk teknologivurdering vedrørende afklaring af brugen af lavdosis-CT, jf. Sundhedsstyrelsens egen bemærkning i bilag til vejledningen, hvor de anfører, at en sådan kan sikre den robuste dokumentation,


at Region Midtjylland af hensyn til patienternes bedste tilbyder at medfinansiere denne vurdering med op til 1 mio. kr., hvilket er det beløb, der tidligere er nævnt, som det beløb en medicinsk teknologivurdering koster, og


at såfremt en medicinsk teknologivurdering ikke sikrer den nødvendige afklaring, vil Region Midtjylland arbejde for, at relevante forskningstiltag igangsættes.

Tilbage til toppen