Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 18. januar 2021 kl. 08:00
i videomøde opkald til meet.rm33@rooms.rm.dk

Alle var mødt.

 

Mødet blev hævet kl. 9.10.


Sagnr.: 1-4-20

1. Forlængelse af midlertidig nedlukning af akutklinikker *

Resume

I perioden 22. december 2020 til 3. januar 2021 og igen fra 6. januar til 24. januar 2021 har akutklinikkerne i Ringkøbing, Grenaa, Silkeborg og Skive været midlertidigt nedlukkede på grund af øget pres på hospitalerne forårsaget af COVID-19. Den midlertidige lukning har til formål at frigøre personalet på akutklinikkerne og dermed udnytte personaleressourcerne mere effektivt på stamafdelingerne i forbindelse med udbrud af COVID-19 samt bidrage til, at Region Midtjylland i videst muligt omfang kan undgå at indkalde medarbejdere, der skal afvikle optjent ferie og merarbejde. Det har vist sig ydermere at afhjælpe personalemangel på akutafdelingerne i tilfælde af smitteudbrud blandt personalet, og når medarbejdere er hjemsendt som nærkontakter til COVID-smittede. Omkostningen ved den midlertidige lukning af akutklinikkerne er, at borgerne i Ringkøbing, Grenaa, Silkeborg og Skive får længere til vagtlæge og til behandling af småskader.


Der ønskes politisk stillingtagen til, hvorvidt de fire akutklinikker skal genåbne eller forblive midlertidigt lukkede.

Direktionen indstiller,

at den midlertidige lukning af akutklinikkerne i Ringkøbing, Grenaa, Silkeborg og Skive forlænges til den 21. februar 2021, og


at såfremt det besluttes at forlænge den midlertidige nedlukning, behandles spørgsmålet igen af hospitalsudvalget og forretningsudvalget i uge 6.

Sagsfremstilling

Akutklinikkerne i Ringkøbing, Grenaa, Silkeborg og Skive blev midlertidigt lukkede i perioden 22. december 2020 til 3. januar 2021 på grund af øget pres på hospitalerne. Den midlertidige lukning havde til formål at frigøre personalet på akutklinikkerne og dermed udnytte personaleressourcerne mere effektivt på stamafdelingerne i forbindelse med udbrud af COVID-19 samt bidrage til, at Region Midtjylland i videst muligt omfang kunne undgå at indkalde medarbejdere, der allerede havde ferie eller havde planlagt at tage ferie i juledagene. Det har ligeledes vist sig at være en stor hjælp i tilfælde af smitteudbrud blandt personalet, og når medarbejdere er hjemsendt som nærkontakter til COVID-smittede.


Den midlertidige nedlukning er efterfølgende forlænget fra den 6. januar til og med den 24. januar 2021 efter beslutning i forretningsudvalget på møde den 4. januar. Her blev der ligeledes truffet beslutning om, at sagen skal behandles politisk igen den 18. januar 2021.


Situationen for regionens hospitaler er stort set uændret siden den seneste beslutning om at forlænge den midlertidige nedlukning af akutklinikkerne. Konkret er antallet af indlagte med COVID-19 den 14. januar 2021 på 113. Samtidigt er der fortsat en stor bekymring for, hvilke konsekvenser den nye COVID-19-variant vil få for antallet af indlæggelser i den kommende periode.


Situationen er løbende blevet drøftet med hospitalerne. På baggrund af ovenstående indstilles, at den midlertidige lukning forlænges i perioden 25. januar til 21. februar 2021.


Der er især tre grunde til den faglige anbefaling om en forlængelse af den midlertidige nedlukning, og som er beskrevet i den tidligere sag behandlet den 4. januar (bilag vedlagt).


a) Pandemiens fortsatte udvikling, herunder pres på akutafdelingerne og forventning om yderligere pres grundet COVID-19 type B117.


b) Hensyn til personale og personaleressourcer. Personalet fra akutklinikkerne (med lav aktivitet) kan bruges på akutafdelinger (med høj aktivitet). Der er meget personale, der enten er sygemeldt med COVID-19 eller hjemsendt på grund af nære kontakter. Personale fra akutklinikkerne kan dække vagter i akutafdelingerne, der ellers kan være vanskelige at dække.


c) Hensyn til kvaliteten, da personalet fra akutklinikkerne qua deres erfaring og kompetencer kan indgå umiddelbart i akutafdelingerne.


Modsatrettede hensyn

Situationen på hospitalerne er stort set uændret, og der er stor bekymring og usikkerhed for epidemiens videre udvikling. Dette er et grundvilkår under pandemien. Et eksempel på dette er, at Sundhedsstyrelsen kun laver prognoser én uge frem, hvilket gør det vanskeligt at afgøre, hvor længe der vil være behov for en midlertidig nedlukning. Hertil kommer, at det er usikkert, hvornår og i hvilket omfang COVID-19 type B117 får konsekvenser for belastningen på hospitalerne.


Samtidigt er sygeplejerskerne presset af lang tids arbejde uden for de normale vilkår, og det ser ud til at skulle fortsætte nogle uger endnu. Mange arbejder mere, end de ønsker. Det kan af sygeplejerskerne opfattes som ubalance i brug af ressourcerne og manglende opmærksomhed på deres arbejdsvilkår, hvis - lige nu - ikke særligt effektivt brugte akutklinikker opretholdes, mens de i de akutte funktioner på hospitalerne arbejder mere, end mange ønsker. Beslutningen om midlertidigt at lukke akutklinikkerne handler derfor i høj grad om at sikre kapacitet og arbejdsmiljø på akutafdelingerne på hospitalerne.


Der er også en række forhold, der taler for opretholdelse af akutklinikkerne og at tilbyde den nærhed, der kan leveres derved. Regionen vil gerne undgå at spilde patienternes tid med unødig transport og ønsker at lette de praktiserende lægers arbejde i vagten. For de berørte borgere opleves den midlertidige nedlukning af akutklinikkerne som en betydelig serviceforringelse. Pandemien påvirker lige nu generelt mange patienter, som får behandlinger udsat. Region Midtjylland ønsker desuden at sende klare signaler til kommunerne om regionens forpligtelser i det nære sundhedsvæsen.


I forbindelse med den forlængede nedlukning har borgmestrene fra de fire berørte kommuner fremsendt en henvendelse til regionsrådsformanden om ønsket genåbning af akutklinikkerne (bilag). Borgmestrene understreger heri, at akutklinikkerne er et omdrejningspunkt i det nære sundhedsvæsen, og med nedlukningen følger, at det ikke er muligt at få lægevagtskonsultationer som vanligt.


Administrationen foreslår, at der for nuværende træffes beslutning for de kommende fire uger til og med den 21. februar 2021.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at den midlertidige lukning af akutklinikkerne i Ringkøbing, Grenaa, Silkeborg og Skive ikke forlænges, hvorved akutklinikkerne genåbner den 25. januar 2021,


at det afdækkes, hvorvidt medarbejderne i akutklinikkerne kan indgå i vaccinationsarbejdet, samt hvordan personer fra jobbanken kan indgå yderligere i løsning af relevante opgaver, og


at Region Midtjylland med henvisning til henvendelsen fra de fire borgmestre indgår i en dialog vedrørende de relevante kommuners mulige bidrag i et yderligere samarbejde omkring akutklinikkerne, såfremt der igen bliver behov for at iværksætte afhjælpende tiltag.


Jakob Rixen, Nicolaj Bang, Else Kayser og Susanne Buch tog forbehold i forhold til 1. "at", idet det ønskes, at der udarbejdes relevante objektive kriterier for, hvornår en midlertidig lukning af akutklinikker kan overvejes.

Tidligere Politisk Behandling

Forretningsudvalget besluttede den 4. januar 2021 at forlænge den midlertidige nedlukning Akutklinikkerne i Ringkøbing, Grenaa, Silkeborg og Skive fra den 6. til og med den 24. januar 2021, samt at spørgsmålet om en eventuel yderligere forlængelse af den midlertidige nedlukning behandles igen i uge 3, 2021.

Tilbage til toppen