Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 1. februar 2021 kl. 13:30
i Virtuelt møde med opkald jf. kalenderbooking

Alle medlemmer var mødt.

 

Susanne Buch mødte kl. 14.15 under behandlingen af punkt 1.

Jørgen Winther mødte kl. 14.25 under behandlingen af punkt 1.

 

Punkt 9 blev behandlet efter punkt 1. Den lukkede dagsorden blev behandlet efter den åbne dagsorden.

 

Mødet blev hævet kl. 17.15.

 


Sagnr.: 1-00-26-19

1. Temadrøftelse: Digitale bookingløsninger og status vedrørende talegenkendelse #

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget har ønsket at blive orienteret om brugen af selvbooking og digitale bookingløsninger i Region Midtjylland. Udvalget har ønsket denne orientering i tilknytning til udvalgets fokus på, at hospitalsbehandling i endnu højere grad foregår på borgernes og patienternes præmisser. Herudover har udvalget ønsket en status for regionens arbejde med automatiserede dikteringer og talegenkendelsesteknologi. Region Midtjyllands It-afdeling præsenterer på mødet status på de to nævnte områder.


Bookingløsninger

I Region Midtjylland anvendes MineAftaler (webbooking/www.booking.rm.dk) til at vise og tilrettelægge borgerens kontakt med hospitalsvæsenet, så det passer borgeren bedst muligt. Der tilbydes en selvbetjeningsløsning, så borgeren medinddrages, og hvor muligt, står mere frit med hensyn til valg af tid og sted. Samtidig er der et ønske om at integrere digitalisering endnu mere blandt regionens kerneopgaver, så digitalisering og data bidrager til forandring af processer og kultur i klinikken. Endelig har regionen en målsætning om at reducere antallet af ambulante konsultationer samt om muligt at reducere og optimere ressourceforbruget, uden at det påvirker kapacitet og kvalitet.


Kristian Kyneb, der er Produktforvalter for Bookplan (aftalesystem i MidtEPJ), vil ud fra ovenstående fortælle om de tiltag, der er gennemført og planlagt. Desuden gennemgås begrænsninger, udfordringer og udviklingspotentialer, der eksisterer mellem patient, kliniker og system.


Talegenkendelse

Talegenkendelse er en teknik, der med anvendelse af specialudviklet software kan analysere lydprofiler i det talte sprog. Ved hjælp af et bibliotek med lydprofiler, kan det talte sprog omsættes til tekst, som efterfølgende kan redigeres af brugeren. I Region Midtjylland anvendes talegenkendelsessoftware i flere specialer.


Kontorchef Henrik Vestring, It vil kort orientere om den overordnede status for brugen af automatiserede dikteringer og talegenkendelsesteknologi i Region Midtjylland. Der vil ligeledes blive orienteret om igangværende tiltag i andre regioner, herunder Region Syddanmark, hvis erfaringer i forhold til en bred implementering af talegenkendelse i EPJ følges med interesse.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orientering om digitale bookingløsninger og status vedrørende talegenkendelse om COVID-19 til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-112-20

2. Status for spor 1 i udviklingsplan vedrørende Regionshospitalet Silkeborg #

Resume

Hospitalsudvalget er politisk følgegruppe for spor 1 i arbejdet med udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg. Der orienteres om status for arbejdet i dette spor.

Direktionen indstiller,

at orientering om status for arbejdet med udviklingsplanens spor 1 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der orienteres om status for arbejdet i spor 1 i udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg, hvor regionsrådet har udpeget hospitalsudvalget til at være politisk følgegruppe.


Arbejdet med udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg er i forbindelse med COVID-19-situationen blevet justeret. Således har det i januar 2021 ikke været muligt at inddrage en stor del af sundhedspersonalet i processen, og planlagte fysiske møder er flyttet til et senere tidspunkt eller omlagt til virtuelle møder.


Der er i stedet blevet lagt vægt på at afholde individuelle interviews og fokusgruppeinterviews med de borgere og medarbejdere, der har haft mulighed herfor. Desuden er et møde den 29. januar 2021 i arbejdsgruppe 1 (repræsentanter fra medarbejdere, hospitalsledelser, centerledelser og almen praksis) blevet lavet om til fokusgruppeinterviews. Tilsvarende holdes møder i arbejdsgruppe 2 og i den politiske følgegruppe for spor 2 som fokusgruppeinterviews.


Direktionen giver på mødet en mundtlig orientering om de input, der er kommet i individuelle interviews og fokusgruppeinterviews i spor 1.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orientering om status for arbejdet med udviklingsplanens spor 1 til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-114-18

3. Øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College

Resume

VIA University College har rettet henvendelse til Region Midtjylland med forslag om, at dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelse øges permanent med 65 pladser årligt. Den øgede dimensionering svarer til en videreførelse af en ekstraordinær øgning af optaget i 2020 grundet COVID-19-situationen og indebærer, at hospitalerne og Psykiatrien i Region Midtjylland fortsat skal finde 46 ekstra kliniske uddannelsespladser.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland støtter VIA University Colleges ønske om et varigt øget optag på sygeplejerskeuddannelsen på 65 studerende fra og med september 2021, og


at vedlagte udkast til svar på henvendelsen fra VIA University College om en øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet bakkede i 2019 op om en øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen. Baggrunden var en analyse af behovet for velfærdsuddannede, der viste en stor risiko for mangel på sygeplejersker. Efterfølgende er der indgået aftaler mellem Danske Regioner og regeringen om 1.000 flere sygeplejersker i 2021. En taskforce bestående af Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og regeringen har desuden anbefalet, at parterne drøfter fortsatte løft af dimensioneringen af sygeplejerskeuddannelsen.


På den baggrund har VIA University College ønske om igen at øge dimensioneringen. Der anmodes om en ubetinget tilkendegivelse fra Region Midtjylland om, at der er et aktuelt behov for en øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen og vilje fra regionens side til at stille kliniske uddannelsespladser til rådighed for en øget dimensionering.


Administrationen anbefaler, at Region Midtjylland støtter forslaget om en øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen.


Indholdet i henvendelsen samt konsekvenser af forslaget for Region Midtjylland uddybes herunder.


Behov for flere sygeplejersker
VIA University College henviser i deres argumenter både til den førnævnte aftale mellem Danske Regioner og regeringen om 1.000 flere sygeplejersker i 2021 og til anbefalinger fra en taskforce mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og regeringen om at drøfte fortsatte løft af dimensioneringen af sygeplejerskeuddannelsen. Henvendelsen fra VIA University College er vedlagt som bilag.

Regionsrådet er herudover tidligere blevet præsenteret for en analyse af behovet for velfærdsuddannede fra november 2018 udarbejdet af COWI. Denne viste desuden, at der er en stor risiko for udfordringer med at rekruttere sygeplejersker frem til 2028, hvis efterspørgslen efter faggruppen fortsat stiger med den nuværende beskæftigelsesgrad. Ifølge analysen er der risiko for, at rekrutteringsproblemerne kan udvikle sig til egentlig mangel i 2020'erne. Hertil kan nævnes, at der i de seneste fem år har været en stigning i antallet af vakante sygeplejerskestillinger i Region Midtjylland.


Forslag om at øge det årlige optag med 65 studerende
I sommeren 2020 blev der som en konsekvens af COVID-19-situationen indgået en politisk aftale i Folketinget om, at der skulle være et ekstraordinært optag af studerende på de videregående uddannelser i 2020, herunder på de mellemlange velfærdsuddannelser. I den forbindelse blev optaget på sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College ekstraordinært øget med 65 studerende, fordelt på optagene i september 2020 og februar 2021.


Det foreslås at videreføre dette enkeltstående ekstra optag som en permanent øgning af dimensioneringen på uddannelsen. I forbindelse med en ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet om dette har VIA University College brug for en tilkendegivelse fra Region Midtjylland og de midtjyske kommuner om, at der er behov for en øget dimensionering, og at der vil blive stillet kliniske uddannelsespladser til rådighed for det øgede optag.


Det oplyses, at VIA University College i sin ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet vil tage forbehold for, at eventuelle fremtidige ekstra uddannelsespladser som følge af den politiske aftale fra sommeren 2020 medregnes i den øgede dimensionering.


De kliniske uddannelsespladser vil i forlængelse af en tidligere aftale mellem VIA University College, Region Midtjylland og de midtjyske kommuner blive fordelt mellem Region Midtjylland og de midtjyske kommuner med 70 % til regionen (46 pladser) og 30 % til kommunerne (19 pladser).


Den nu ønskede varige øgede dimensionering skal ses i forlængelse af, at dimensioneringen blev øget med 120 pladser årligt i 2019. Region Midtjyllands andel af de kliniske uddannelsespladser dengang var også 70 %, svarende til 84 pladser årligt.

Det fremgår af vedlagt bilag, hvordan den øgede dimensionering i henholdsvis 2019, og som nu ønsket, er fordelt på geografi/udbudssteder. Det nuværende forslag om øget dimensionering berører de udbudssteder, der ikke blev påvirket af den øgede dimensionering i 2019.


Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at Region Midtjylland støtter forslaget om en øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen.


En sådan øgning indebærer som nævnt, at hospitalerne og Psykiatrien fortsat skal finde 46 ekstra kliniske uddannelsespladser. Der opleves i stigende grad udfordringer i klinikken i forhold til fortsat at kunne varetage uddannelsesopgaven med høj kvalitet. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at optaget på sygeplejerskeuddannelsen er blevet øget flere gange de seneste fem år. Det er derfor en forudsætning for en yderligere øget dimensionering, at der gøres en ekstra indsats for at udvikle nye måder at tilrettelægge den kliniske uddannelse på, som har fokus på de læringsmuligheder, der er i klinikken (fx ved at se på læringsmuligheder uden for almindelige dagvagttid).


På baggrund af udviklingen i sundhedsvæsenet er Region Midtjylland i dialog med kommunerne om fordelingen af de kliniske uddannelsespladser med formålet, at kommunerne tager en større andel af pladserne end nu.


Behovet for en øget dimensionering har også været drøftet i Samarbejdsforum i VIA University College, der er et strategisk mødeforum for VIA University College, de midtjyske kommuner og Region Midtjylland vedrørende de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Her var der opbakning til at arbejde videre med en øget dimensionering fra både Region Midtjylland og repræsentanter fra de midtjyske kommuner. VIA University Colleges forslag om at øge dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen med 65 studiepladser årligt behandles på et møde i Kommunekontaktrådet Midtjylland den 1. februar 2021.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at Region Midtjylland støtter VIA University Colleges ønske om et varigt øget optag på sygeplejerskeuddannelsen på 65 studerende fra og med september 2021, og


at vedlagte udkast til svar på henvendelsen fra VIA University College om en øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen godkendes.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede den 30. januar 2019, at Region Midtjylland skulle give sin tilslutning til VIA University Colleges forslag om at øge dimensioneringen med 120 studerende årligt fra 2019-optaget, idet det forudsattes, at den videre dialog om, hvor, hvordan og hvor meget dimensioneringen skulle øges, skulle ske sammen med de midtjyske kommuner.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-105-20

4. Undersøgelse af henvisninger til røntgen af brystkassen

Resume

Der er på baggrund af regionsrådets anmodning udarbejdet et forslag til et undersøgelsesdesign for en undersøgelse, som skal belyse, hvordan hospitalerne i Region Midtjylland har implementeret Sundhedsstyrelsens reviderede udgave af "Pakkeforløb for Lungekræft".


Designet fremlægges med henblik på, at der træffes beslutning om, hvorvidt undersøgelsen skal gennemføres.

Direktionen indstiller,

at der tages stilling til, om undersøgelsen skal iværksættes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har tidligere ønsket, at der udarbejdes et forslag til et undersøgelsesdesign, der kan belyse, hvordan Region Midtjyllands hospitaler har implementeret Sundhedsstyrelsens reviderede udgave af "Pakkeforløb for Lungekræft", der trådte i kraft den 1. april 2019.


På den baggrund er vedlagte udkast til undersøgelsesdesign udarbejdet. Designudkastet er udarbejdet efter drøftelser i arbejdsgruppen vedrørende "Brugen af lavdosis-CT i udredningen af lungesygdomme – brugen af lavdosis-CT i Diagnostisk Center" samt i Klinikforum, hvor blandt andet de lægefaglige direktører fra hospitalerne deltager. Udover undersøgelsesdesignet er vedlagt et notat, som beskriver, hvorledes drøftelserne i de to kredse har påvirket det endelige designudkast.


Indhold

Designet indeholder to delundersøgelser.


Del 1 gennemføres som en audit af et udsnit af de henvisninger, der kom til røntgenundersøgelse af brystkassen (thorax) til de billeddiagnostiske afdelinger i efteråret 2020.


Del 2 er en kvalitativ og deskriptiv undersøgelse, som belyser det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis, billeddiagnostiske og lungemedicinske afdelinger ved henvisning til røntgen af thorax på regionens hospitaler.


Tidsplan

Det forventes, at undersøgelsen vil kunne være gennemført i løbet af de tre første kvartaler af 2021. En endelig opsamling og eventuel læringsproces forventes at kunne være afsluttet omkring årsskiftet 2021/2022.


Ressourcetræk

I designudkastet er der beskrevet en forventning om et forbrug af læger fra henholdsvis akutafdelingerne, de lungemedicinske-, og billeddiagnostiske afdelinger på 659 timer - størstedelen på de billeddiagnostiske afdelinger. Designet er baseret på en afvejning mellem ressourcetrækket på de involverede afdelinger og en målsætning om at skabe validitet og medejerskab i undersøgelsen.


Derudover er det forventningen, at undersøgelsen vil koste op til ca. 400.000 kr. yderligere på andre områder. Såfremt det besluttes, at undersøgelsen skal iværksættes, vil finansieringen af udgifterne til undersøgelsen ske fra "Pulje til ubalancer og konsolidering", og bevillingsændringen foretages i forbindelse med en af de kommende økonomiopfølgninger.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at den foreslåede undersøgelse vedrørende henvisninger til røntgen af brystkassen ikke iværksættes på nuværende tidspunkt, idet det ønskes at følge de allerede igangsatte tiltag vedrørende lungeområdet. Herunder blandt andet Region Midtjyllands henvendelse til Sundhedsstyrelsen af 11. december 2020 vedrørende afklaring af usikkerhed om henvisning og visitation til udredning på lungeområdet og regionsrådets beslutning den 27. januar 2021 om at anmode Sundhedsstyrelsen om igangsættelse af en uvildig medicinsk teknologivurdering vedrørende afklaring af brugen af lavdosis-CT.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede den 24. juni 2020, at administrationen skulle udarbejde et forslag til en undersøgelse af, hvordan Region Midtjyllands hospitaler har implementeret Sundhedsstyrelsens reviderede udgave af "Pakkeforløb for Lungekræft", der trådte i kraft den 1. april 2019.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-36-72-3-21

5. Udmøntning af midler fra Puljen til styrkelse af forskning og udvikling ved regionshospitalerne

Resume

Der fremlægges forslag om udmøntning af de resterende midler, der er til rådighed i puljen vedrørende styrkelse af forskning og udvikling ved regionshospitalerne i perioden 2021-2023 (samlet for perioden). Det foreslås, at det resterende beløb på 0,55 mio. kr. udmøntes til modning af en universitetsklinik inden for benign gynækologi ved Hospitalsenheden Vest.

Direktionen indstiller,

at udmøntning af 0,55 mio. kr. til Hospitalsenheden Vest til modning af universitetsklinik inden for benign gynækologi godkendes, og


at bevillingsændringen anført i nedenstående skema 1 godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i forbindelse med budgetforliget 2018 etableret "Puljen til styrkelse af forskning og udvikling på regionshospitalerne", som hospitalerne kan søge på baggrund af konkrete initiativer. Puljen har et årligt budget på ca. 2 mio. kr., som udmøntes for perioder på tre år. Næste bevillingsperiode løber over årene 2021-2023, og regionsrådet har i januar 2020 godkendt, at puljemidlerne på i alt 6 mio. kr. i perioden fordeles mellem følgende to områder:


 • Modning af universitetsklinikker: 1,8 mio. kr. (samlet for hele perioden)
 • Kliniske forskningslektorater: 4,2 mio. kr. (samlet for hele perioden).


Regionsrådet har tidligere godkendt udmøntningen af 5,45 mio. kr. af puljemidlerne i perioden 2021-2023, herunder at disse midler anvendes til etablering af seks kliniske forskningslektorater fordelt på regionshospitalerne samt modning af to universitetsklinikker inden for henholdsvis endoskopi og multisyge. Regionsrådet blev samtidig orienteret om, at der var igangsat en proces, der skulle afdække muligheden for at anvende det resterende beløb på 0,55 mio. kr. til modning af en universitetsklinik inden for benign gynækologi, som går på tværs af alle fire somatiske regionshospitaler.


Universitetsklinik vedrørende benign gynækologi

Hospitalerne har efterfølgende haft nærmere drøftelser om konceptet med en tværgående universitetsklinik inden for benign gynækologi og vurderer, at der er tale om en svær konstruktion at realisere. Det anbefales på den baggrund, at det reserverede beløb på 550.000 kr. anvendes til modning af en universitetsklinik, der er forankret på ét hospital frem for at etablere en tværgående universitetsklinik. Det er Hospitalsenheden Vest, der har fremsat det oprindelige forslag om modning af en universitetsklinik inden for benign gynækologi, og det er derfor også på det hospital, at en kommende universitetsklinik inden for benign gynækologi foreslås at blive forankret. De planlagte modningsaktiviteter på hospitalet vil fokusere på:

 1. styrkelse af kompetencerne i forskningsledelse,
 2. kompetenceudvikling af de ansatte,
 3. styrkelse af afdelingens infrastruktur inden for forskningsstøtte, og
 4. samling af forskningen i afdelingen med henblik på at skabe en stærk forskningskultur på tværs af faggrupper.


Konkret vil midlerne blive anvendt til kursusaktiviteter, ansættelse af projektsygeplejerske/jordemoder, tilknytning af datamanager/statistiker, frikøb af afdelingslæge, indkøb af udstyr mm.


Gynækologisk-obstetrisk afdeling på Hospitalsenheden Vest har tilkendegivet, at afdelingen gerne indgår i og inviterer til forskningsprojekter på tværs af interesserede afdelinger, og at samarbejdet mellem de gynækologisk-obstetriske afdelinger generelt er godt. Det er aftalt mellem hospitalerne, at Hospitalsenheden Vest i det videre arbejde sørger for at skære fokus for den eventuelle kommende universitetsklinik tydeligt til, så andre enheder senere har mulighed for at søge om universitetsklinik inden for andre områder af benign gynækologi. Det forventes herudover, at en eventuel senere ansøgning om universitetsklinik indeholder en tydelig beskrivelse af, hvordan universitetsklinikken vil skabe netværk og understøtte de øvrige enheder i forhold til arbejdet med benign gynækologi.


Godkendelse af bevillingsændringer

På baggrund af ovenstående indstilles bevillingsændringen i nedenstående tabel 1 godkendt.


Tabel 1. Bevillingsændring til regionsrådets godkendelse

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at udmøntning af 0,55 mio. kr. til Hospitalsenheden Vest til modning af universitetsklinik inden for benign gynækologi godkendes, og


at bevillingsændringen anført i nedenstående skema 1 godkendes.


Udvalget anmodede om, at der på et kommende møde orienteres om status for arbejdet med at forberede en universitetsklinik for multisyge i Hospitalsenhed Midt, hvor det er ambitionen at ansøge om universitetsklinik i 2024.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte den 25. november 2020 udmøntning af 5,45 mio. kr. af i alt 6 mio. kr., der er til rådighed i "Puljen til styrkelse af forskning og udvikling ved regionshospitalerne" i perioden 2021-2023 (samlet for perioden), herunder at disse midler anvendes til etablering af seks kliniske forskningslektorater fordelt på regionshospitalerne samt modning af to universitetsklinikker inden for henholdsvis endoskopi og multisyge. Der var således efter denne beslutning et resterende beløb på 0,55 mio. kr., som skulle udmøntes efterfølgende.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-31-07

6. Regionshospitalet Horsens: Projekteringsbevilling til akut etape 2E, klargøring af byggefelt, ambulatorierum mv.

Resume

Regionshospitalet Horsens påbegyndte i efteråret 2020 akutafdelingens etape 2C, som blandt andet omfattede sengestuer og klinikrum. I forbindelse med nedbrydningsarbejderne har bygningens tilstand vist sig at være betydeligt dårligere end ventet. Der vurderes ikke at være andre løsninger end at nedrive store dele af bygningerne og reetablere. Regionshospitalet Horsens har udarbejdet en ny etape 2E, som sikrer akutafdelingen de vitale funktioner, som er indeholdt i bygningerne. På den baggrund foreslås udmøntet midler til forundersøgelse samt udarbejdelse af projektforslag for den nye etape.

Direktionen indstiller,

at der udmøntes 1,8 mio. kr. (indeks 95,8) til forundersøgelse og udarbejdelse af projektforslag af akut etape 2E på Regionshospitalet Horsens, som blandt andet omfatter klargøring til byggefelt samt nybygning med sengestue, kontorer og ambulatorierum.

Sagsfremstilling

Projektets baggrund og indhold

Renoveringen af akutafdelingens etape 2B (ny indgang, nye venteområder, seks sengepladser mm.) blev klinisk ibrugtaget i uge 41. Umiddelbart herefter startede arbejdet på etape 2C (sengestuer og klinikrum mm.), der med ca. 600 kvadratmeter er den mindste renoveringsetape under akutprojektet. I forbindelse med nedbrydningsarbejderne viste det sig, at bygningernes tilstand er betydeligt dårligere end forventet.


Ingeniører og arkitekter blev på den baggrund bedt om at gennemføre en egentlig analyse af de omfattede bygningers tilstand, herunder vurdere perspektiverne i at fortsætte med en justeret etape 2C. Rapporterne viser, at bygningerne omfattet af etape 2C er kendetegnet ved:


 • manglende basal brandsikring,
 • problematisk tagkonstruktion (problemer i bærende konstruktioner, fejlkonstrueret med manglende ventilation og med omfattende skimmelsvamp),
 • problematisk vægkonstruktion uden dampspærre, råd i vægge mm.,
 • problematisk gulv- og sokkelkonstruktion med bl.a. omfattende svamp i den bærende bundrem.


Rådgivernes anbefaling er kraftigt at overveje at nedrive store dele af bygningerne omfattet af etape 2C og reetablere dette ved nybygning. Samme konklusion gælder for bygning 10, der var planlagt renoveret som en del af regionens investeringsplan for 2021-2029. Alle de omfattede bygninger er fra 1996.


Fremadrettet plan med henblik på at sikre en funktionsduelig akutafdeling

Rådgivernes anbefalinger er så klare, at der ikke vurderes at være andre muligheder end at nedrive bygningsmassen. Bygningsmassen kan ikke undværes, da den blandt andet omfatter sengestuer, skyllerum, klinikrum og andre vigtige funktioner. På den baggrund er etape 2E blevet udarbejdet. Etapen sikrer akutafdelingen de vitale funktioner og foreligger i skitseform. Etapen består af tre delprojekter med en samlet økonomi på 31,9 mio. kr. (indeks 95,8), som blandt andet omfatter etableringen af sengestue, kontorer og ambulatorierum. Delprojekterne beskrives i det følgende.


Delprojekt 1: Nybygning af ca. 600 kvadratmeter

 • Omfatter klargøring til byggefelt (bl.a. nedrivning), 600 kvadratmeter nybygning (som erstatning af de nedrevne ca. 600 kvadratmeter), som blandt andet vil indeholde sengestue, kontorer og ambulatorierum og reetablering af 200 kvadratmeter facader på første del af den tilstødende bygning efter nedrivning.
 • Overslagsprisen for delprojektet er 18,2 mio. kr. (indeks 95,8).


Delprojekt 2: Renovering af ambulancerampe (niveau 2)

 • Omfatter bl.a. nedrivning af bygninger med råd i konstruktioner i ambulancehallen, reetablering af facader mod den anden del af den tilstødende bygning, betonrenovering og ny indretning af rampen med ambulancedepot, hvilket er et stort behov for Præhospitalet, da det vil lette ambulancedriften. Et mindre beløb til sidstnævnte kan eventuelt spares, men i så fald lettes Præhospitalets drift ikke. Det vil blive endeligt besluttet i forbindelse med fremlæggelsen af projektforslaget.
 • Overslagsprisen for delprojektet er 7,3 mio. kr. (indeks 95,8).


Delprojekt 3: Opdatering i Kapelgård

 • Omfatter bl.a. facaderenovering, belysning under dæk, betonrenovering af dæk og malerarbejder. Projektet har delvist karakter af vedligehold. Udgiften kan for en større dels vedkommende udskydes, men renovering er meget påtrængt, og det vil være hensigtsmæssigt at udføre i forbindelse med de øvrige projekter. Det vil blive endeligt besluttet i forbindelse med fremlæggelsen af projektforslaget.
 • Overslagsprisen for delprojektet er 3,6 mio. kr. (indeks 95,8).


Udover ovenstående vil der være udgifter på 2,8 mio. kr. (indeks 95,8) til forundersøgelse og udarbejdelse af projektforslag af de tre delprojekter.


Samlet vurderes udgifterne til projektet således at udgøre 31,9 mio. kr. (indeks 95,8).


Tidsplan

Projektet planlægges udført på følgende vis:

 • Forundersøgelse, udarbejdelse af projektforslag og udbud: marts 2021-november 2021.
 • Udførelse: december 2021-juni 2023.


Udbud

Rådgivningsopgaven ønskes udført i totalrådgivning. Rådgiverydelsen foreslås udført som en tillægsydelse til den nuværende rådgiverkontrakt på Akut 2.


Bygge- og anlægsarbejderne planlægges udbudt som hoved-, fag- eller storentrepriser i begrænset udbud uden prækvalifikation. Endelig udbudsform afklares nærmere inden projektforslag.


Økonomi

Regionshospitalet Horsens gives med godkendelsen af dette dagsordenspunkt en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. (indeks 95,8) til gennemførelse af forundersøgelse samt udarbejdelse af projektforslag til ny akut etape 2E, som samlet vurderes at koste 2,8 mio. kr. (indeks 95,8). Den resterende million finansieres ved hjælp af overskydende midler fra den oprindelige etape 2C, som blev stoppet.


Regionsrådet prioriterede i forbindelse med vedtagelsen af investeringsplanen for 2021-2029 1,8 mio. kr. (indeks 95,8) til et renoveringsprojekt i en del af det, der er omfattet af ovenstående projekt. Således kan de 1,8 mio. kr. nu i stedet udmøntes til forundersøgelse og udarbejdelse af projektforslag.


Bevillingen dækker udgifter til udførelse af projektforslag, og der forventes i 2021 at blive fremlagt indstilling om godkendelse af projektforslag samt bevilling til gennemførelse af anlægsprojektet.


Projektet løser et akut opstået behov med betydning for sikker klinisk drift, og det er derfor ikke indregnet i investeringsplanen for 2021-29. Finansieringen af størstedelen af den forventede anlægsinvestering på 31,9 mio. kr. (indeks 95,8) udestår således og må forventes at skulle findes i de endnu ikke udmøntede puljer. Ud over midler fra anlægspuljen vil det være muligt at finansiere projektet med midler fra et bygningssynsprojekt på Regionshospitalet Horsens, tilbageløbet fra den stoppede etape samt midler fra justeringsreserven. Finansieringen af det samlede projekt vil blive foreslået ved godkendelsen af projektforslaget.


Projektets nærmere omfang afdækkes i projekteringsfasen, men det er forventningen, at finansieringen kan holdes inden for de estimerede 31,9 mio. kr.


Totaløkonomi

Projektet giver en række afledte småprojekter og omkostninger (eksempelvis flytning af lægevagt til mere hensigtsmæssig lokalitet i akutafdelingen). De afledte omkostninger forventes afholdt inden for justeringsreserven


Efter en gennemført etape 2E vil Regionshospitalet Horsens stå med et stort set uændret antal kvadratmeter, men indretningen vil være langt mere hensigtsmæssig, herunder være bedre fremtidssikret til kommende pandemier.


Bæredygtighed

Der vil i projekteringen blive taget udgangspunkt i regionens Agenda 21.


Ved godkendelse af nærværende dagsordenspunkt vil ændringerne vist i tabel 1 herunder blive foretaget.Forskellen i beløbene angivet i sagsfremstillingen og i tabel 1 skyldes, at beløbene i sagsfremstillingen er i et andet indeks, mens beløbene i tabel 1 er angivet i løbende priser. Således svarer de 2 mio. kr. i tabel 1 i løbende priser til 1,8 mio. kr. i indeks 95,8.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at der udmøntes 1,8 mio. kr. (indeks 95,8) til forundersøgelse og udarbejdelse af projektforslag af akut etape 2E på Regionshospitalet Horsens, som blandt andet omfatter klargøring til byggefelt samt nybygning med sengestue, kontorer og ambulatorierum.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet bevilgede d. 26. oktober 2016 39,6 mio. kr. (indeks 95,8) til opførelsen af den samlede etape 2 af udvidelsen af akutafdelingen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-31-19

7. Høringsudkast af Strategi for sundheds- og psykiatrihuse

Resume

Regionsrådet har besluttet at udarbejde en strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland. Strategien skal bidrage til at realisere visionen i sundheds- og hospitalsplanen om, at Region Midtjylland vil stå i spidsen for et venligt og imødekommende sundhedsvæsen, der leverer sammenhængende og koordineret somatisk og psykiatrisk behandling og pleje af høj kvalitet, som borgeren kan føle sig tryg ved, og som understøtter geografisk og social lighed i sundhed. Der er nedsat en regional styregruppe, som har lavet høringsudkastet til strategi for sundheds- og psykiatrihuse. Høringsudkastet blev behandlet i udvalg for nære sundhedstilbud, psykiatri- og socialudvalget samt forretningsudvalget i januar 2021, hvor det blev besluttet, at udkastet skulle revideres på baggrund af bemærkninger fra de to udvalg. Der foreligger nu et revideret høringsudkast.

Direktionen indstiller,


at revideret høringsudkast for strategi for sundheds- og psykiatrihuse godkendes, og


at revideret høringsudkast for strategi for sundheds- og psykiatrihuse sendes i høring.

Sagsfremstilling

Høringsudkast af strategi for Sundheds- og psykiatrihuse blev behandlet i udvalg for nære sundhedstilbud, psykiatri- og socialudvalget samt forretningsudvalget i januar 2021, hvor det blev besluttet, at udkastet skulle revideres på baggrund af bemærkninger fra de to udvalg. Der foreligger nu et revideret høringsudkast, hvor ændringer er indarbejdet på baggrund af udvalgenes bemærkninger. Ændringerne er markeret i udkastet med gult. Derudover er det endelige høringsudkast vedlagt.


Det indgår i Region Midtjyllands budgetforlig 2021, at der skal udarbejdes en strategi for sundhedshuse i Region Midtjylland, der skal sætte pejlemærkerne for den fremtidige udvikling af sundhedshusene. Rammen for det nære sundhedsvæsen, herunder sundhedshuse, er Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan samt sundhedsaftalen. Der er desuden i budgetforlig 2021 afsat 10 mio. kr. til anlæg i 2021 samt 4 mio. kr. årligt til drift (varige midler) til sundhedshuse.


Der foreligger et revideret høringsudkast til strategien samt høringsbrev, som foreslås sendt i åben høring. Åben høring betyder, at det sendes til en række specifikke parter, men derudover har alle mulighed for at afgive et høringssvar til strategien via regionens hjemmeside.


Udvalg for nære sundhedstilbud vil på mødet endvidere have mulighed for en indledende drøftelse og forventningsafstemning af anvendelsen af midlerne fra budget 2021. Det drejer sig om udmøntning af 10 mio. kr. til anlægsprojekter i sundhedshusene i 2021 samt 4 mio. kr. årligt til drift fra 2021 og frem. Regionsrådet vil få fremlagt en samlet sag, når det endelige forslag til udmøntning er på plads.


Rammen for strategien for sundheds- og psykiatrihuse

Strategien skal bidrage til at realisere visionen i sundheds- og hospitalsplanen om, at Region Midtjylland vil stå i spidsen for et venligt og imødekommende sundhedsvæsen, der leverer sammenhængende og koordineret somatisk og psykiatrisk behandling og pleje af høj kvalitet, som borgeren kan føle sig tryg ved, og som understøtter geografisk og social lighed i sundhed.


Strategien tager afsæt i pejlemærker fra sundheds- og hospitalsplanen om, at udviklingen af sundheds- og psykiatrihuse skal ske i et tæt og forpligtende samarbejde med kommune, praksisydere, civilsamfund og borgere, med afsæt i den lokale befolknings behov og afstand til hospital, med fokus på at styrke sundheden og forebygge sygdomme samt med fokus på en helhedsorienteret tilgang til patientens pleje og helbredelse.


Strategien vil endvidere bygge på de fire visioner i sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland, kommunerne og almen praksis:

 • Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
 • På borgerens præmisser
 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
 • Mere sundhed for pengene.


Sundhedshuse er en del af en samlet indsats i det nære sundhedsvæsen. Strategien skal derfor også ses i det lys og er dermed et delelement af de indsatser, som regionen bidrager med til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.


Strategien

Region Midtjylland har med Sundheds- og hospitalsplanen samt med Sundhedsaftalen forpligtet sig til en række ambitiøse mål for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedsløsninger i og nær borgerens hjem skal understøtte, at mennesker med sygdom, så vidt muligt, kan fastholde deres hverdag. Flere borgere skal derfor kunne få behandling og pleje i hjemmet eller i nærområdet. På samme tid skal borgerne opleve, at der er sammenhæng i de tilbud, de modtager, uanset om det er behandling, pleje eller palliativ indsats. Tilbud i det nære er både i borgerens eget hjem, via mobile tilbud, telemedicin og i regi af sundhedshuse, mm. Sundheds- og psykiatrihuse udgør en del af den samlede indsats i Region Midtjylland for at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Region Midtjylland sætter med strategien skarpt på den videre udvikling af sundheds- og psykiatrihuse, som en del af det nære sundhedsvæsen.


Strategien adresserer bl.a. en række hensyn i den videre udvikling af sundheds- og psykiatrihuse. Når en regional funktion placeres i et sundhedshus, skal det være i en balance mellem borger, faglighed og økonomi. Det betyder, at der skal være hensyn til patientgrundlaget for at sikre, at flest mulige borgere får gavn af det givne tilbud, samt at der skal være høj faglig kvalitet - hvis en funktion er placeret i et sundhedshus, skal det være med den samme faglige kvalitet som på hospitalet. Derudover bør der tages hensyn til økonomien. Region Midtjylland har desuden satellitfunktioner fx jordemoderkonsultationer og blodprøvetagning i en række kommuner. Region Midtjylland ser et stort potentiale i at udbygge og videreudvikle sundhedshuse i samarbejde med kommuner, praksissektor og civilsamfund.


Region Midtjylland ønsker desuden, at der i sundhedshusene sker en tættere kobling mellem tilbud i somatikken og tilbud i psykiatrien. Patienter med både somatiske og psykiatriske problemstillinger skal opleve et tilbud, der hænger sammen.


Der lægges bl.a. i strategien op til, at der etableres flere sundhedstilbud i sundhedshuse, hvor det giver mening. Der kan fx tages afsæt i; a) sårbare borgere, som fx på grund af afstand til hospitalet, har svært ved at komme til behandling og opfølgning på hospitalet, b) grupper af patienter, som har forholdsvis mange kontakter til sundhedsvæsenet, c) grupper af patienter, hvor patientvolumen er tilstrækkelig stor til fx regelmæssige ambulatoriespor.


Inddragelse i forhold til strategi for sundheds- og psykiatrihuse

Der har udover de indledende politiske drøftelser om en strategi for sundheds- og psykiatrihuse været en løbende inddragelse af samarbejdsparter, som har haft mulighed for at give input og bemærkninger til arbejdet med strategien. Der er bl.a. blevet afholdt en faglig workshop med repræsentation af fagpersoner fra hospitalerne, den regionale styregruppe for udarbejdelse af strategien, almen praksis, kommunale repræsentanter samt udvalgsmedlemmer fra udvalg for nære sundhedstilbud. Derudover har sundhedsstyregruppen, praksisplanudvalget, sundhedskoordinationsudvalget og patientinddragelsesudvalget haft mulighed for at give input til en strategi for sundheds- og psykiatrihuse.


Videre proces

Den videre proces er:

 • Februar 2021: Høringsudkast behandles i regionsrådet med henblik på at sende udkastet i åben høring hos relevante samarbejdsparter, herunder alle 19 kommuner
 • Marts-april 2021: Høringsperiode
 • Juni 2021: Behandling af høringssvar samt godkendelse af strategi i udvalg og regionsrådet.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at revideret høringsudkast for strategi for sundheds- og psykiatrihuse godkendes, og


at revideret høringsudkast for strategi for sundheds- og psykiatrihuse sendes i høring.


Udvalget anmodede om, at listen over høringsparter forud for den videre behandling opdateres med yderligere relevante organisationer, der repræsenterer sundhedspersonalet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-19

8. Henvendelse fra Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne om TV på patientstuer på Regionshospitalet Gødstrup

Resume

Henvendelse fra Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne om TV på patientstuer på Regionshospitalet Gødstrup.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen om TV på patientstuer på Regionshospitalet Gødstrup drøftes.

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne har den 25. november 2020 anmodet om et punkt på hospitalsudvalgets møde den 30. november 2020. Behandlingen fortsatte herefter i forretningsudvalget, der i december 2020 udsatte behandlingen af punktet til møderne i februar 2021.


"Kære Anders Kühnau


Som nævnt på regionsrådsmødet i dag vil vi gerne rose dig for dine udtalelser i artiklen: ”Regionsrådsformand vil have både iPad og tv på sygehus” ,hvor du udtaler: ”Det bliver ikke enten tv eller iPad. Det bliver både og. Det er min forventning, at vi får begge dele”


Vi er også glade for, at du om finansiering af TV på patientstuerne udtaler, at ”det vil i hvert fald være mit mål, at vi skal finde pengene”.


Det burde være muligt at finde 3 mio. kr., hvis et flertal er enig i, at Gødstrup sygehus ikke skal være det eneste sygehus uden TV på patienstuerne. Eksempelvis har vi jo i dag bevilget 5,5 mio. kr. til en 4. sengeautomat, finansieret af de centrale reserver.


Regionsrådet har to gange afgivet en hensigtserklæring om at finde de 3 mio. kr. og nu, hvor du tydeligt har meldt ud, at der både skal være tabletløsning og TV på Gødstrup sygehus, vil vi det være rettidig omhu vi bevilge de 3 mio. kr. og får installeret TV på patientstuerne, mens håndværkerne stadig arbejder der. Så vil patienterne få glæde af TV fra indvielsen.

Hvis vi venter, til når sygehuset er i drift, skal vi fræse antenneledninger ind i væggen. Det vil både gøre projektet dyrere, og det vil forstyrre driften.


Derfor har vi følgende forslag til vedtagelse fra DF, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne:


Regionsrådet bevilger 3 mio. kr. til TV på patientstuerne på Gødstrup sygehus.


Vi foreslår det finansieret af de centrale reserver.


Dermed vil der fortsat være TV på alle patientstuer i vores region. Og med enestuer er patienterne henvist til at være alene i lang tid. Her vil en fjernbetjening og muligheden for at zappe rundt være af stor værdi og kan hjælpe med adspredelse. Mange har ikke selv streamingsabonnementer og en tablet med adgang til dr.tv, vil ikke kunne erstatte et TV.


Vi ønsker forslaget behandlet i hospitalsudvalget, forretningsudvalget og regionsrådet."


Tidligere indstillinger:

Direktionen indstillede,

at henvendelsen om TV på patientstuer på Regionshospitalet Gødstrup drøftes.


Hospitalsudvalget indstillede på mødet den 30. november 2020,

at der indkøbes en fremtidssikret TV-løsning som tablet på alle sengestuer.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at henvendelsen om TV på patientstuer på Regionshospitalet Gødstrup drøftes med henblik på endelig stillingtagen.

Tidligere Politisk Behandling

Punktet blev første gang behandlet på hospitalsudvalgets møde den 30. november 2020. Behandlingen fortsatte herefter i forretningsudvalget, der den 8. december 2020 udsatte punktet til møderne i februar 2021.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-274-20

9. Orientering om status for COVID-19 relaterede emner #

Resume

Hospitalsudvalget orienteres på hvert møde om status i forhold til forskellige emner i relation til COVID-19-håndteringen samt emner afledt af COVID-19-håndteringen. Idet der er kontinuerlig udvikling på mange af områderne, vil notatet til nogle møder blive eftersendt med beskrivelse af status for emnerne op til mødet for at sikre aktuel information til mødet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om COVID-19 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget er på de seneste møder blevet orienteret om forskellige emner i relation til COVID-19-håndteringen samt emner afledt af COVID-19-håndteringen, f.eks. øgning af elektiv aktivitet mv. Hospitalsudvalget orienteres på hvert møde om aktuel status i relation til disse emner (såfremt der er ny information) samt om eventuelt tilkomne emner.


Orienteringen om status gives i et vedlagt notat. For at sikre at der er tale om en så aktuel status som muligt, taget i betragtning at der for mange emner aktuelt er hurtig udvikling og ændring, kan notatet i nogle tilfælde blive eftersendt op til hospitalsudvalgets møde.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orienteringen om COVID-19 til efterretning, herunder noterede udvalget sig, at Region Midtjylland aktivt arbejder på at opbygge forskning vedrørende senfølger af COVID-19.


Udvalget anmodede om en redegørelse, der beskriver fx private virksomheders og civilsamfundets muligheder for at rekvirere mobile testenheder.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-20

10. Orientering om Aarhus Universitetshospitals hjælpeværktøj til registrering af aktivitet #

Resume

Et af tiltagene, som Aarhus Universitetshospital arbejder med under "Økonomisk Veldrevet Hospital", er et hjælpeværktøj til registrering af aktivitet. I dette punkt gives hospitalsudvalget en kort orientering om status for tiltaget.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om Aarhus Universitetshospitals hjælpeværktøj til registrering af aktivitet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Gennem "Økonomisk Veldrevet Hospital" arbejder Aarhus Universitetshospital med at opnå varig økonomisk balance. "Økonomisk Veldrevet Hospital" er en plan over flere år, der skal sikre de nødvendige effektiviseringer og omstillinger. Aarhus Universitetshospital har i den forbindelse planlagt og iværksat en række tiltag, både varige og engangstiltag. Tiltagene er tidligere beskrevet i sagen "Status på Aarhus Universitetshospitals økonomi". Hospitalsudvalget har efterspurgt en orientering om det varige tiltag med monitoreringsværktøjet vedrørende registreringskvalitet, fremover kaldet hjælpeværktøj til registrering.


Registrering af behandling i Region Midtjyllands elektroniske patientjournal MidtEPJ har flere formål. Den registrerede aktivitet anvendes som led i patientbehandling, men også til intern dokumentation, kommunikation med praksis, forskning, dokumentation i patientklager og erstatningssager, samt DRG-gruppering og afregning af behandling på tværs af regionsgrænser.


Formålet med hjælpeværktøjet til registrering af aktivitet er at understøtte korrekt registrering og at medvirke til forbedret og fyldestgørende registrering.


Udrulningen af hjælpeværktøjet er påbegyndt i efteråret 2020 og forventes færdig i løbet af foråret 2021. I den periode får alle afdelinger besøg af repræsentanter fra hospitalsstaben, som præsenterer og forklarer hjælpeværktøjets funktionalitet og målsætning.


På mødet vil Simon Frydenlund Feilberg, som er leder af Økonomienheden på Aarhus Universitetshospital, holde oplæg om hjælpeværktøjet til registrering af aktivitet. Her vil han vise hjælpeværktøjet og komme med eksempler på resultater af dets anvendelse.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orienteringen om Aarhus Universitetshospitals hjælpeværktøj til registrering af aktivitet til efterretning. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-25-21

11. Orientering om gennemgang af den planlagte kardiologi #

Resume

I forlængelse af budgetforliget for 2019 blev der igangsat en udredning af den planlagte kardiologi i Region Midtjylland. Der er igangsat og gennemført en række processer i forbindelse med udredningen, og der planlægges flere i 2021. Der orienteres i dette punkt om status for arbejdet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om status for gennemgang af den planlagte kardiologi tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2019 besluttede forligspartierne at igangsætte en udredning af den planlagte kardiologi, som blandt andet skulle se på arbejdsdelinger på de øvrige kardiologiske funktioner, således at der også fremadrettet sikres fagligt bæredygtige kardiologiske miljøer i Region Midtjylland. Nedenfor orienteres om status for arbejdet.


Efter budgetforliget blev der derfor afholdt en workshop om planlagt kardiologi med deltagelse af direktionen, de lægefaglige direktører og faglige repræsentanter fra regionens kardiologiske afdelinger. På workshoppen drøftede man dels, hvilke udfordringer den planlagte kardiologi i Region Midtjylland står over for nu og i fremtiden, dels hvordan man kan tilrettelægge den planlagte kardiologi med henblik på at imødegå udfordringerne. På workshoppen fremhævede deltagerne blandt andet kapacitetspres på grund af et stigende antal henvisninger fra almen praksis, udfordringer med at udnytte den tilgængelige kapacitet bedst muligt samt faglige forskelle og uenigheder mellem de forskellige afdelinger.

Igangsatte initiativer

På baggrund af arbejdet blev det besluttet at igangsætte en række initiativer. Der blev blandt andet iværksat et meraktivitetsprojekt på kardiologi i Hospitalsenhed Midt for at styrke kapaciteten til kardiologiske udredninger. Der blev iværksat en audit af henvisninger fra almen praksis til de kardiologiske afdelinger. Endelig blev der nedsat et kardiologisk rejsehold, som skulle bidrage til at styrke de faglige netværk på tværs af afdelingerne og inspirere det lokale forbedringsarbejde. I løbet af 2019 besøgte rejseholdet de seks kardiologiske afdelinger på skift og indhentede viden og inspiration fra hinandens konkrete udfordringer og løsninger og drøftede faglige problemstillinger. Der blev på baggrund af rejseholdets besøgsrunde udarbejdet et samlet katalog over gode idéer til forbedringsindsatser. Flere af afdelingerne igangsatte allerede undervejs på rejseholdets besøgsrunde lokale forbedringsindsatser. Blandt andet implementerede flere afdelinger en ny måde at modtage og behandle ambulante atrieflimmerpatienter samt subakutte hjerteklinikker.


Indsatserne blev efterfølgende evalueret af direktionen, de lægefaglige direktører og faglige repræsentanter fra regionens kardiologiske afdelinger i fællesskab. Der var enighed om, at de igangsatte initiativer havde bidraget positivt til samarbejdet mellem de kardiologiske afdelinger, og at der var stor anerkendelse til de mange lokale forbedringsindsatser, der var blevet iværksat. Samtidig blev det dog vurderet, at kræfterne med fordel kunne fokuseres yderligere på at imødegå udfordringer, som går på tværs af regionen og de kardiologiske afdelinger.


Fælles indsatsområder i 2021

Administrationen bad derfor i forlængelse af ovenstående evaluering om, at rejseholdet i samarbejde med specialerådet skulle udpege fælles indsatsområder. Et møde herom var først planlagt til afholdelse i marts 2020, men blev på grund af udbruddet af COVID-19 først udsat til august og siden til september 2020, hvor det blev afholdt.


Rejseholdet og specialerådet pegede på følgende tre indsatsområder, som der vil blive arbejdet videre med i 2021:

 1. At sikre stærkere samarbejde med almen praksis
 2. Hvordan den tilgængelige kapacitet øges med fokus på henholdsvis rekruttering, fastholdelse og fordeling af speciallæger i kardiologi, opgaveflytning og nytænkning af arbejdsgange og patientforløb, større fokus på at inkludere geriatriske kompetencer på de kardiologiske afdelinger.
 3. At sikre bedre brug af den tilgængelige kapacitet i regionen, herunder et bedre samarbejde med privathospitaler.


Det må forventes, at COVID-19 og udviklingen i epidemien i 2021 som i 2020 vil have væsentlig betydning for fremdriften i arbejdet med indsatsområderne.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orienteringen om status for gennemgang af den planlagte kardiologi til efterretning.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet er orienteret om status på udredningen af den planlagte kardiologi den 24. april 2019.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-4-6-21

12. Orientering om introduktionsforløb, der skal lette overgangen fra studerende til nyansat #

Resume

I forlængelse af aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om oprettelse af 1.000 ekstra sygeplejerskestillinger på landsplan fra 2021 orienteres hospitalsudvalget i dette punkt om status for arbejdet med introduktionsforløb, der aktivt arbejder for at lette overgangen fra studerende til nyansat.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om tiltag vedrørende introduktionsforløb, der skal lette overgangen fra studerende til nyansat, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen og Danske Regioner indgik den 10. januar 2020 en aftale om oprettelse af 1.000 ekstra sygeplejerskestillinger på landsplan fra 2021. Aftalen beskriver blandt andet følgende konkrete initiativer, der skal understøtte realiseringen af målet:

 • alle stillinger slås op på fuld tid
 • ret til fuld tid for plejepersonale
 • bedre introduktionsforløb, herunder tid til oplæring i første tid af ansættelse
 • initiativer, der kan skabe bedre sammenhæng i praktikforløb med henblik på at mindske frafald på uddannelserne.


Efter ønske fra hospitalsudvalget redegøres herunder for status på indsatsen vedrørende introduktionsforløb, der aktivt arbejder for at lette overgangen fra studerende til nyansat på regionens hospitaler.


Introduktionsforløb, der aktivt arbejder for at lette overgangen fra studerende til nyansat.

I forbindelse med regionsrådets aftale om budgettet for 2021 er der prioriteret i alt 4 mio. kr. til at understøtte initiativer, der aktivt arbejder for at lette overgangen fra studerende til nyansat på medicinske afdelinger, akutmodtagelser og i Psykiatrien.


Dette indebærer bl.a., at der sikres ressourcer til, at nyansatte følges godt på vej i deres opstart, så de føler sig bedre rustet til deres nye ansvar. Der skal tilsvarende sikres et godt samspil mellem uddannelse og klinisk praksis. De gode erfaringer fra forskellige steder i regionen skal samles op og videndeles. Der sættes i første omgang fokus på plejepersonalet.


Det konkrete arbejde med at styrke introduktionen af nye medarbejdere, herunder nyuddannede, foregår i høj grad lokalt på alle hospitalerne i Region Midtjylland, herunder Psykiatrien, hvilket blandt andet har til formål at understøtte det lokale ejerskab til initiativerne. Det decentrale arbejde tager blandt andet udgangspunkt i Region Midtjyllands fælles ledelsesgrundlag.


Som der tidligere er orienteret om på et temamøde for regionsrådet er der fx oprettet særlige 2-årige oplæringsforløb til nyuddannede, nyansatte sygeplejersker på Medicinsk Afdeling på Regionhospitalet Horsens. Andre eksempler er, at der på Aarhus Universitetshospital er igangsat udvikling af et nyt koncept "Sikker start" på baggrund af introduktions- og læringsforløbet "Godt begyndt", mens Hospitalsenhed Midt har udviklet et nyt program for onboarding over 24 måneder målrettet nye sygeplejersker, som er blevet afprøvet siden efteråret 2020. Der arbejdes bl.a. med mentorordninger, strukturerede introduktionsprogrammer, og der arbejdes på at afprøve forskellige former for It-systemer, der understøtter gode introduktions- og onboardingforløb. Hospitalsenhed Midt har f.eks. haft positive erfaringer med at afprøve et særligt modul til onboarding i regionens rekrutteringssystem Emply og anbefaler, at det udbredes til resten af regionen. Projektet er blevet præsenteret for administrationen og de øvrige hospitaler, således at alle enheder er bekendt med projektet og dets muligheder.


Derudover arbejdes der også på at styrke introduktionen af de studerende m.v. i forhold til deres praktikforløb under uddannelsen. På Regionshospitalet Horsens er der f.eks. oprettet et særligt website med online introduktion af social- og sundhedsassistentelever og studerende på sygeplejerskeuddannelsen (se evt. link her).


Der arbejdes også med at styrke introduktionen af nyansatte m.v. i forbindelse med partnerskabsaftalen "Human First" mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitet og VIA University College om forskning og uddannelse.


Her er et af indsatsområderne sammenhængen mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb og de forskellige overgange (transitioner), der er både under uddannelsen og mellem uddannelse og arbejdsliv. I maj 2020 blev der udsendt en hvidbog fra den arbejdsgruppe, der har arbejdet med dette emne, med forslag til en række initiativer. De første fælles tiltag bliver et projekt vedrørende transitionsforløb og et projekt vedrørende tværprofessionel teamtræning og uddannelse. (Se evt. link her).


Midlertidig udvalg vedrørende den gode arbejdsplads

Indsatsen i forhold til at sikre god introduktion og onboarding understøttes bl.a. via det midlertidige politiske udvalg, der skal arbejde med Den gode arbejdsplads. Udvalget påbegyndte sit arbejde i 2020 og havde f.eks. den 4. november 2020 en drøftelse af Region Midtjylland som uddannelsesarbejdsplads, og herunder hvordan regionen kan bidrage til at styrke overgangen fra studieliv til arbejdsliv. Det skete på baggrund af et oplæg fra Vibeke Røn Noer, der er uddannelsesforsker og forskningsleder, lektor, ph.d., på Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis på VIA University College.


Status vedrørende øvrige tiltag

I forbindelse med Region Midtjyllands implementeringen af aftalen om oprettelse af 1.000 ekstra sygeplejerskestillinger på landsplan fra 2021 blev det aftalt, at der foretages kvartalsvise opfølgninger, der fokuserer på såvel indsats som på effekt. Regionsrådet har på den baggrund hvert kvartal fået tilsendt opfølgningsnotater, der beskriver status for stillingsforbruget for sygeplejersker, set i forhold til de aftalte måltal, og desuden beskriver udviklingen i andelen af fuldtidsansatte. Hospitalsudvalget fik på det seneste møde en gennemgang af opfølgningsnotat fra 3. december 2020, og dermed en orientering om status vedrørende indsatserne for flere sygeplejerskestillinger. Hospitalsudvalget vil på et senere møde få en orientering om status vedrørende arbejdet med flere på fuld tid, ligesom regionsrådet senere på året vil få en samlet orientering om status for alle indsatserne i aftalen om 1.000 flere sygeplejersker m.v.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orienteringen om tiltag vedrørende introduktionsforløb, der skal lette overgangen fra studerende til nyansat, til efterretning.


Udvalget anmodede om, at administration på et senere møde orienterer om de konkrete tiltag på området, som følger af partnerskabsaftalen "Human First".


Udvalget anbefalede desuden, at det i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner undersøges, om de tiltag, der udvikles, virker efter hensigten, samt hvad udfordringerne særlig består i.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådets godkendte den 26. februar 2020 forslag til implementering af regionens andel af 1.000 ekstra sygeplejerskestillinger fra 2021.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-11-103-2-13

13. Orientering om samarbejde med Det Færøske Sygehusvæsen og Det Grønlandske Sundhedsvæsen #

Resume

Der orienteres om, hvilke samarbejdsaftaler og samarbejdsrelationer Region Midtjylland har med Det Grønlandske Sundhedsvæsen og Færøernes Sygehusvæsen.

Direktionen indstiller,

at orientering om samarbejdsaftaler og -relationer mellem Region Midtjylland, Det Grønlandske Sundhedsvæsen og Færøernes Sygehusvæsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget har ønsket at få oplyst, hvilke samarbejdsaftaler og -relationer Region Midtjylland har med Det Grønlandske Sundhedsvæsen og Færøernes Sygehusvæsen. Nedenfor redegøres for disse.


Samarbejdsaftaler

På seneste møde i hospitalsudvalget blev der behandlet en rammeaftalen om sygehusbehandling mellem Færøernes Sygehusvæsen og Region Midtjylland.


Derudover er der i Region Midtjylland en formaliseret aftale mellem Psykiatri og Det Grønlandske Sundhedsvæsen om behandling af psykiatriske patienter, sparring og vejledning. Den er netop blevet fornyet og afventer p.t. blot en underskrift fra Det Grønlandske Sundhedsvæsen.


Der er desuden en række afdelinger især på Aarhus Universitetshospital, men også på regionshospitalerne, der har medarbejdere, der benytter eller har benyttet sig af ”Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål”. Den giver bl.a. medarbejdere ret til orlov uden løn ved f.eks. en ansættelse i Grønlands hjemmestyre/kommuner. I 2020 var der endvidere en enkelt administrativ medarbejder, der benyttede sig af aftalen.


Samarbejdsrelationer uden formelle samarbejdsaftaler

På Aarhus Universitetshospital er der endvidere en række øvrige samarbejdsrelationer dog uden formelle samarbejdsaftaler.


Afdelingen Blodprøver og Biokemi laver et betydeligt antal specialanalyser for rekvirenter fra Færøernes Sygehusvæsen og Det Grønlandske Sundhedsvæsen.


Dansk Center for Partikelterapi har kontakt til både det Grønlandske Sundhedsvæsen og det Færøske Sygehusvæsen for at sikre adgang til protonterapi til deres borgere.


Fysio- og Ergoterapi har et samarbejde på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk i forhold til optimering og effektivisering af den skriftlige patientdokumentation. Samarbejdet er aktuelt sat i bero grundet COVID-19.


Midtvask har i forbindelse med hjemtagningen af vasken af uniformer, efter aftale med direktionen, doneret de uniformer, som var i overskud til Dronning Ingrids Hospital, som valgte, hvilke de ønskede at modtage.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orientering om samarbejdsaftaler og -relationer mellem Region Midtjylland, Det Grønlandske Sundhedsvæsen og Færøernes Sygehusvæsen til efterretning.


Udvalget anmodede om, at muligheden for en dialog med Det Grønlandske Sundhedsvæsen om et tættere samarbejde på det somatiske område drøftes på et udvalgsmøde i efteråret 2021.

Tidligere Politisk Behandling

Hospitalsudvalget har på den 5 oktober 2020 ønsket at få et overblik over, hvilke samarbejdsrelationer/-aftaler Region Midtjylland har med Det Grønlandske Sundhedsvæsen og Færøernes Sygehusvæsen.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-19

14. Orientering om plan for større sager og emner til drøftelse på kommende møder #

Resume

Oversigt over større sager og emner på udvalgets kommende møder er opdateret.

Direktionen indstiller,

at orientering om emner til drøftelse på kommende møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Til orientering forelægges en opdateret oversigt over større sager og emner, der forventes dagsordensat på hospitalsudvalgets kommende møder.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orientering om emner til drøftelse på kommende møder til efterretning. Ud over de emner, der ønskes behandlet som opfølgning på denne dagsordens øvrige sager, anmodede udvalget om at få følgende emner tilføjet planen


 • Opfølgning på indsats vedrørende øget støtte og rådgivning til sårbare patienter i budgetforlig 2019
 • Status for arbejdet med at forberede universitetsklinik for multisyge i Hospitalsenhed Midt, hvor det er ambitionen at ansøge om universitetsklinik i 2024.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-19

15. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering af udvalgets medlemmer.

Beslutning

Fødselsforberedelse

Udvalget drøftede fødselsforberedelsestilbud i Region Midtjylland under pandemien.


Udvalget opfordrede til, at der sikres et fødselsforberedelsestilbud med mulighed for interaktion og dialog med relevante sundhedspersoner, fx online holdundervisning. Desuden noterede udvalget sig, at en nylig systemopdatering har gjort det teknisk muligt at oprette holdundervisning, og at der fortsat er mulighed for individuelle jordemoderkonsultationer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-4-72-9-18

16. Placering af ambulanceberedskaber i Randers

Resume

Regionsrådet har tidligere godkendt at flytte ét ambulanceberedskab fra Randers N til Randers S. Det foreslås, at der i stedet flyttes to ambulanceberedskaber til Randers S. Det er forventningen, at dette vil give en endnu bedre dækning af hele Randers-området.

Direktionen indstiller,

at ændret placering af ambulanceberedskaber i Randers godkendes.

Sagsfremstilling

I Randers er der i dag fire ambulanceberedskaber, en akutlægebil og fire enheder til liggende/hvilende sygetransport, som alle har base i Randers N - dels på en Falck-base, dels ved Regionshospitalet Randers.


Regionsrådet behandlede den 30. oktober 2019 en række forslag om at flytte ambulanceberedskaber i regionen. Herunder indgik forslag om flytning af ét af de fire ambulanceberedskaber, der i dag er placeret i Randers N, til Randers SV eller SØ. Det forventes, at opsplitningen af basen kan medvirke til at sikre en lavere responstid i blandt andet Kristrup og Vorup syd for Gudenåen – særligt i situationer med megen trafik.


Fra den 1. december 2021 skal Region Midtjylland drive al ambulancetjeneste i Randers. Præhospitalet har derfor undersøgt mulighederne for placering af baser i Randers med henblik på at sikre den bedst mulige dækning af hele Randers og omegn. Undersøgelsen har vist, at det vil være mere hensigtsmæssigt at flytte to ambulanceberedskaber til den sydlige del af Randers. Det vil betyde, at placeringen af beredskaberne i Randers vil blive som følger:


Randers NØ:

 • 2 ambulanceberedskaber
 • 0-1 enheder til liggende/hvilende sygetransport
 • 1 Akutlægebil


Randers S:

 • 2 ambulanceberedskaber
 • 2-3 enheder til liggende/hvilende sygetransport.


Anbefalingen bygger på en analyse af den nuværende aktivitet og forventninger til den fremtidige aktivitet. Det er forventningen, at dette vil give en endnu bedre dækning af hele Randers-området. Hvis det fastholdes, at der kun skal flyttes ét ambulanceberedskab fra Randers N til Randers S, vil det først og fremmest betyde, at man går glip af den endnu bedre dækning af hele Randers-området. Det vil desuden betyde, at ambulanceberedskabet i Randers S går glip af den mulighed for faglig sparring og kollegial samvær, som en base for flere beredskaber kan give.


Præhospitalet annoncerer på nuværende tidspunkt efter lejemål i Randers S, og det forventes, at der kan indgås aftale om et egnet lejemål inden den 1. december 2021. Hvis det ikke er tilfældet, kan det komme på tale, at beredskaberne får midlertidig base i Randers N.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at ændret placering af ambulanceberedskaber i Randers godkendes.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte den 30. oktober 2019 forslag til ændret placering af udvalgte ambulanceberedskaber, dog undtaget forslag om at flytte ambulancebasen i Hornsyld til Klakring/Juelsminde og undtaget forslag om flytning af beredskab fra Struer til Holstebro.


Tilbage til toppen