Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 16. juni 2021 kl. 15:00
i Regionshospitalet Silkeborg, mødelokale 2, Indgang M, Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Alle var mødt, undtagen Susanne Buch, Nicolaj Bang og Jørgen Vinther, der havde meldt afbud.

 

Peter Møller Andersen deltog virtuelt.

 

Mødet blev hævet kl. 16.45.


Sagnr.: 1-31-72-291-21

1. Udkast til plan for udarbejdelse af udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital #

Resume

Regionsrådet besluttede den 28. april 2021, at administrationen skal udarbejde et forslag til proces, indhold og tidsramme for udarbejdelse af en udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital til regionsrådsmødet i august 2021. Udkast til plan for udarbejdelsen af selve udviklingsplanen forelægges hospitalsudvalget med henblik på indledende kvalificering af materialet forud for politisk behandling i august måned.

Direktionen indstiller,

at første udkast til plan for udarbejdelse af udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital drøftes med henblik på bemærkninger forud for politisk behandling august 2021.

Sagsfremstilling

Det er tidligere besluttet, at administrationen skal udarbejde et forslag til proces, indhold og tidsramme for udarbejdelse af en udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital til regionsrådsmødet i august 2021.


Administrationen har i forlængelse af beslutningen udarbejdet vedlagte udkast, som hermed forelægges med henblik på hospitalsudvalgets indledende kvalificering af materialet forud for politisk behandling af forslag til procesplan i august måned.


Udkastet tager udgangspunkt i, at udviklingsplanen skal sikre de strategiske rammebetingelser for Aarhus Universitetshospitals udvikling i overensstemmelse med sundheds- og hospitalsplanens fokusområde Aarhus Universitetshospital – regionens faglige fyrtårn:

  • Understøtte Aarhus Universitetshospital som regionens ”faglige fyrtårn”, som har fokus på forskning, faglig udvikling og faglige mål
  • Fastholde og udvikle Aarhus Universitetshospitals position som højt specialiseret universitetshospital
  • Fastholde og udvikle Aarhus Universitetshospitals høje internationale forskningsstandard.


Udviklingsplanen skal bidrage til at konkretisere regionsrådets ambition om at have et langsigtet perspektiv på sikringen af rammebetingelserne og udviklingen af et stærkt universitetshospital i Region Midtjylland, der klinisk, forsknings- og uddannelsesmæssigt befinder sig på højeste internationale niveau.


Dermed har udviklingsplanen sigte på at understøtte varetagelsen af universitetshospitalets særlige opgaver og forpligtelser. Udviklingsplanen tager afsæt i både hospitalets grundlæggende mission og den langsigtede vision for hospitalets udvikling. Udviklingsplanen kobler dette fundament med processer og hensyn, der – også på et mere praktisk niveau – er nødvendige for at sikre styrken og stabiliteten i konsolideringen og udviklingen af Aarhus Universitetshospitals rolle og profil, når man ser 5-10 år ud i fremtiden.


Udviklingsplanen for Aarhus Universitetshospital tænkes at bygge videre på – og erstatter dermed - den udviklingsstrategi for hospitalet, der blev vedtaget af regionsrådet i 2015. Udviklingsstrategien for Aarhus Universitetshospital fra 2015 bestod af tre hovedelementer: Eftersyn af de højt specialiserede funktioner, vilkår for forskning og en række særlige satsningsområder. Alle disse elementer indgår naturligt i en opdateret udgave i en ny udviklingsplan.


Foreløbigt om indhold

De foreløbige overvejelser om indholdet i udviklingsplanen omfatter følgende hovedoverskrifter/temaer:


a) Et universitetshospitals særlige opgave, forpligtelser og rolle

b) Universitetshospitalets samarbejdsrelationer

c) Den strategiske ambition – visioner for Aarhus Universitetshospital

d) Strategisk tilpasning og særlige satsningsområder

e) Udviklingsplanen som grundlag for økonomisk prioritering og planlægning.


Organisering og overordnet tidsramme

Arbejdet med udarbejdelse af planen foreslås organiseret med hospitalsudvalget som politisk følgegruppe. Derudover nedsættes en administrativ styregruppe under direktionen med koncerndirektør Ole Thomsen som formand. Styregruppen forventes at bestå af hospitalsledelsen fra Aarhus Universitetshospital, repræsentation fra regionshospitalerne på hospitalsledelsesniveau samt fra psykiatrien, ledelsesrepræsentation fra Aarhus Universitet samt medarbejderrepræsentanter fra Hoved-MEDudvalget på Aarhus Universitetshospital.


Der vil i processen blive lagt vægt på involvering af forskellige interessenter både internt på Aarhus Universitetshospital i form af medarbejdere og ledere og eksternt i form af bl.a. samarbejdspartnere samt eksperter og perspektiver på universitetshospitalet udefra. Dette skal medvirke til at kvalificere planens indhold, men samtidig også som et led i at skabe engagement/mobilisering og ejerskab i forhold til udviklingsplanen.


Der er behov for yderligere kvalificering af både indhold og tidsplan for processen. Indtil videre er det forventningen, at forløbet vil sigte på politisk godkendelse af udviklingsplanen i 2. halvår 2022.

Beslutning

Hospitalsudvalget drøftede første udkast til plan for udarbejdelse af udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital.


Udvalget anbefalede, at det forud for den politiske behandling i august 2021 overvejes,


hvordan det i udkast til plan for udarbejdelse af udviklingsplan kan tydeliggøres, at der i samarbejde med regionshospitalerne arbejdes med forudsætningerne for planen, herunder at sikre den nødvendige kapacitet på Aarhus Universitetshospital til at kunne varetage og udvikle de højt specialiserede funktioner,


hvordan udkastet kan justeres, så det i højere grad fremgår, at planen både har fokus på funktioner inden de enkelte specialer og samtidig ser på tværs af specialer, således at der sker udvikling og styrkelse af Aarhus Universitetshospitals specialfunktioner og en samtidig styrkelse af samarbejdet på tværs af specialer,


om forslaget vedrørende sammensætning af styregruppen kan udvides – fx med repræsentanter fra afdelingsledelseslaget og deltagere, der har fokus på samarbejde på tværs af specialer, og


hvordan det i tidsplanen kan tydeliggøres, at der sker en rettidig inddragelse af medarbejderne på Aarhus Universitetshospital.


Susanne Buch, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

På regionsrådsmødet den 28. april 2021 blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde et forslag til proces, indhold og tidsramme for udarbejdelse af en udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital til regionsrådsmødet i august 2021.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-274-20

2. Orientering om status for COVID-19 relaterede emner #

Resume

Hospitalsudvalget orienteres på hvert møde om status i forhold til forskellige emner i relation til COVID-19-håndteringen samt emner afledt af COVID-19-håndteringen. Idet der er kontinuerlig udvikling på mange af områderne, vil notatet til nogle møder blive eftersendt med beskrivelse af status for emnerne op til mødet for at sikre aktuel information til mødet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om COVID-19 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget bliver på hvert møde orienteret om forskellige emner i relation til COVID-19-håndteringen samt emner afledt af COVID-19-håndteringen, fx øgning af elektiv aktivitet mv. Udvalget orienteres om aktuel status i relation til disse emner (såfremt der er ny information) samt om eventuelt tilkomne emner.


Orienteringen om status gives i et vedlagt notat. For at sikre at der er tale om en så aktuel status som muligt, taget i betragtning, at der for mange emner aktuelt er hurtig udvikling og ændring, kan notatet i nogle tilfælde blive eftersendt op til hospitalsudvalgets møde.

Beslutning

Hospitalsudvalget tager orienteringen om COVID-19 til efterretning.


Udvalget anbefalede, at administrationen undersøger, om der på tværs af regionerne kan rettes henvendelse til regeringen med en opfordring til at tilpasse COVID-19 testkapaciteten, så den nuværende overkapacitet undgås.


Susanne Buch, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-24-20

3. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard om udbudsaftaler #

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard omhandlende behandlinger i regi af henholdsvis Region Midtjyllands udbudsaftaler og privatpraktiserende speciallæger.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen om behandlinger i regi af henholdsvis Region Midtjyllands udbudsaftaler og privatpraktiserende speciallæger drøftes.

Sagsfremstilling

Ib Bjerregaard (V) har den 10. maj 2021 anmodet om et punkt på dagsorden til hospitalsudvalgets møde den 7. juni 2021.


"Med henvisning til tidligere drøftelser af udbudsaftaler vil jeg gerne have et punkt på junidagsordenen med en oversigt over vores udbudsaftaler. Hvornår de er indgået og hvornår de slutter, samt økonomien i dem. (Er det ikke offentlig, må den del af punktet være lukket i et bilag).


Samt supplerende hvilke behandlinger, der bruges i udbudsaftalerne, hvor de også kunne udføres af de praktiserende speciallæger og den tilsvarende pris hos dem sammenholdt med prisen i udbudsaftalerne."


Der er vedlagt et notat, der redegør for Region Midtjyllands udbudsaftaler og mulige snitflader til privatpraktiserende speciallæger.

Beslutning

Hospitalsudvalget drøftede henvendelsen vedrørende behandlinger i regi af henholdsvis Region Midtjyllands udbudsaftaler og privatpraktiserende speciallæger.


Udvalget anmodede om, at
med henblik på drøftelse på et kommende udvalgsmøde igangsættes en uddybende undersøgelse vedrørende henholdsvis ortopædkirurgi og plastikkirurgi, hvor der jf. redegørelsen er behandlinger i de nuværende udbudsaftaler, som potentielt vil kunne udføres af privatpraktiserende speciallæger.


Udvalget vurderede, at såfremt det på et tidspunkt overvejes at flytte behandlinger fra nuværende udbudsaftaler til privatpraktiserende speciallæger, bør det i udredningen heraf undersøges, om der er mulighed for at indgå aftaler med privatpraktiserende speciallæger vedrørende efterlevelse af de ventetidsregler, der gælder på hospitalsområdet.


Susanne Buch, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-19

4. Orientering fra møde i sundhedsudvalget, Danske Regioner #

Resume

Der orienteres om det seneste møde i Sundhedsudvalget, Danske Regioner.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalgets formandskab orienterer udvalget om mødet i Sundhedsudvalget, Danske Regioner den 21. maj 2021.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orienteringen til efterretning.


I forlængelse af orienteringen ønskede udvalget, at der til et kommende udvalgsmøde
orienteres om de dyreste medicinpræparater pr. behandling og pr. patient samt om principperne for prioriteringen af disse præparater.


Susanne Buch, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-19

5. Orientering om plan for større sager og emner til drøftelse på kommende møder #

Resume

Oversigt over større sager og emner på udvalgets kommende møder er opdateret.

Direktionen indstiller,

at orientering om emner til drøftelse på kommende møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Til orientering forelægges en opdateret oversigt over større sager og emner, der forventes dagsordensat på hospitalsudvalgets kommende møder.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orientering om emner til drøftelse på kommende møder til efterretning.


Susanne Buch, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-19

6. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering af udvalgets medlemmer.

Beslutning

Udvalget modtog en orientering om, at hospitalerne i Region Midtjylland er på vej til at aflyse blandt andet operationer, kikkertundersøgelser og ambulante besøg som følge af, at sygeplejersker ventes at gå i strejke på ubestemt tid, da et flertal af medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd har stemt nej til mæglingsforslag i overenskomstforhandlingerne.


Udvalget fik oplyst, at det estimeres, at der samlet set må aflyses i omegnen af 7.000 patienter i løbet af de kommende to uger.


Susanne Buch, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen