Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 29. november 2021 kl. 13:30
i Regionshuset Viborg, konference 1, stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Susanne Buch og Nicolaj Bang mødte kl. 13.40 under behandlingen af punkt 1.

 

Ib Bjerregaard forlod mødet kl. 16.15 efter behandlingen af punkt 13.

 

Jørgen Winther forlod mødet kl. 16.45 under behandlingen af punkt 15.

 

Mødet blev hævet kl. 17.25


Sagnr.: 1-31-72-153-09

1. DNV-Gødstrup: Tillægsbevilling til stråleterapien

Resume

Regionsrådet bevilgede i januar 2021 29,9 mio. kr. (indeks 109,3) til etableringen af en stråleterapi ved Regionshospitalet Gødstrup. Der foreligger nu licitationsresultat, som viser en fordyrelse af byggeprojektet på i alt 9 mio. kr. (indeks 109,3). Fordyrelsen skyldes dels øgede krav til strålebeskyttelse, ændrede projektforudsætninger samt generelle prisstigninger. Fordyrelsen foreslås finansieret via midler i puljen til investeringer i forbindelse med Sundheds- og Hospitalsplanen.  

Direktionen indstiller,

at der gives en bevilling på 9 mio. kr. (indeks 109,3) til fordyrelsen af etableringen af en stråleterapi ved Regionshospitalet Gødstrup jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det var oprindeligt planlagt, at stråleterapien, som i dag er placeret i Herning, skulle flyttes med til Gødstrup i de somatiske bygninger i etape 3 i kvalitetsfondsprojektet.


I løbet af byggeprocessen vedtog regionsrådet at trække stråleterapien ud af projektet, idet der kunne realiseres en besparelse, og samtidig kunne de eksisterende stråleacceleratorer på Regionshospitalet Herning udnyttes i den resterende levetid frem til 2023.


Af hensyn til at færdiggøre den nye stråleterapi inden da og samtidig forstyrre den kommende hospitalsdrift mindst muligt blev det oprindelige projektforslag opdateret, og der blev udarbejdet et myndighedsprojekt for byggeriet, som blev forelagt regionsrådet i januar 2021, hvor der samtidig blev givet bevilling til udførelsen af projektet.


Fordyrelse af projektet

Der foreligger nu licitationsresultat, som viser, at det i alt vil koste 9 mio. kr. mere at etablere stråleterapien. Fordyrelsen skyldes en række forskellige årsager.


Øget krav til strålebeskyttelse

Der er kommet øgede krav til strålebeskyttelsen, som har medført en øget betontykkelse i området, hvor acceleratoren er placeret. Herudover har øgede krav medført, at der skal indkøbes to neutrondøre, som samlet koster 1 mio. kr.


Ændrede projektforudsætninger

I dispositionsforslaget er en stabiliserende væg blevet betragtet som værende en ikke-stabiliserende væg. Ændringen til at være en stabiliserende væg har betydet, at acceleratorbygning er blevet ca. 1 meter dybere, hvilket har øget udgifterne til beton, gulv og tagkonstruktion. Der er samtidig indstillet en optionspris på indkøb af et indgangsparti for liggende transport til stråleterapien.


Markedssituationen

Der er på det seneste sket væsentlige prisstigninger i markedet. Prisstigningerne skyldes formentlig en kombination af en øget aktivitet på markedet samt en effekt af Covid-19. Således er der sket prisstigninger på både byggematerialer og lønninger.


Økonomi

Af hensyn til byggeriets tidsplan foreslås det, at der gives en tillægsbevilling til byggeriet på 9 mio. kr. Fordyrelsen foreslås finansieret med midler fra puljen til investeringer i forbindelse med Sundheds- og Hospitalsplanen. Idet der i øjeblikket ikke er frie midler i puljen i de førstkommende år, vil det betyde, at puljen reduceres i 2027. Der er imidlertid reserveret 21 mio. kr. som buffer til eventuelle udsving i anlægsrammen i 2023. Viser det sig, at der som forventet ikke er udsving i anlægsrammen i 2023, vil det være muligt at finansiere fordyrelsen der.


Ved godkendelse af nærværende dagsordenspunkt vil ændringerne vist i tabel 1 blive foretaget.


Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at der gives en bevilling på 9 mio. kr. (indeks 109,3) til fordyrelsen af etableringen af en stråleterapi ved Regionshospitalet Gødstrup jf. tabel 1.


Ib Bjerregaard og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen