Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 31. januar 2022 kl. 13:30
i Regionshuset Viborg, konference 1, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødet undtagen Ulrich Fredberg, der havde meldt afbud.

 

Lone Langballe forlod mødet kl. 17.20 under behandlingen af punkt 12.

 

Mødet blev hævet kl. 17.30.


Sagnr.: 1-30-72-439-21

1. Status vedrørende 360 graders planen #

Resume

Der følges i dette punkt op på hospitalsudvalgets behandling af Region Midtjyllands 360 graders plan den 3. januar 2022. Der orienteres om status for arbejdet med planen og afholdes to oplæg fra hospitalerne om det lokale arbejde med initiativer i 360 graders planen.

Direktionen indstiller,

at den skriftlige orientering fra hospitalerne tages til efterretning,


at opdateret status på 360 graders planen tages til efterretning,


at der på baggrund af oplæggene fra hospitalerne er en dialog om hospitalernes arbejde med initiativer i 360 graders planen, og


at de opdaterede bilag om antal ansatte mv. tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionens somatiske hospitalsenheder har udarbejdet en kortfattet oplistning af, hvilke initiativer i 360 graders planen der allerede vurderes at have haft effekt, samt hvilke initiativer hospitalerne forventer vil få størst effekt på sigt. Oplistningen er vedlagt som bilag.


På seneste møde i hospitalsudvalget blev der ligeledes efterspurgt yderligere oplysninger om, hvilke aktører der indgår i de dialoger, der er skitseret i involveringsplanen. En kort overordnet tilbagemelding om, hvem hospitalerne har talt med, og hvilke planer der er for yderligere initiativer omkring involvering/inddragelse/dialog fremgår ligeledes af det førnævnte bilag.


Der er herudover vedlagt en opdateret status for 360 graders planens initiativer. Opdateringer siden sidste møde er indarbejdet med rød skrift.


Initiativerne i 360 graders planen spænder bredt. Derfor koordineres og drøftes initiativerne løbende på tværs i en række af regionens mødefora. Det gælder både relevante koncernledelsesfora, MED-udvalg, sundhedsstyregruppen, PLO-Midtjylland og hospitalernes HR-/personaleafdelinger. I Regions-MEDudvalget har man blandt andet besluttet at nedsætte to følge- og dialoggrupper til at drøfte temaerne omkring 'fuldtidspolitik og livsfasepolitik mv.' samt de temaer, der handler om 'sammen om opgaven'. Sidstnævnte vil blandt andet have fokus på bevægelserne hen imod at få flere faggrupper i forhold til patientnære opgaver og spredning i vagtbelastningen.


Yderligere dialog med hospitalsledelserne og øvrige aktører

Der arbejdes med at få de endelige aftaler på plads med oplægsholdere til de kommende tre møder i hospitalsudvalget. De indmeldingerne om oplægsholdere er:Samlet set planlægges der efter, at oplæggene på dette og kommende møder samlet set kommer omkring de seks første hovedtemaer vedrørende Personale i 360 graders planen. Det syvende hovedtema 'Overvejelser om fastholdelsestillæg' blev behandlet af regionsrådet i forbindelse beslutningen om udmøntningen af coronavinterpakken i december 2021.


Data

En opdateret status for aktiviteten i sundhedsvæsenet i Region Midtjylland er vedlagt som bilag.


Udvalget efterspurgte på seneste møde nye justerede versioner af bilagene omhandlende antal ansatte mv. Opdaterede versioner af bilagene er ligeledes vedlagt dagsordenen.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog den skriftlige orientering fra hospitalerne, den opdaterede status på 360 graders planen og de opdaterede bilag om antal ansatte mv. til efterretning.


På baggrund af et oplæg fra repræsentanter fra Regionshospitalet Horsens var der desuden en dialog om hospitalets arbejde med initiativer i 360 graders planen.


Ulrich Fredberg var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-291-21

2. Status vedrørende arbejdet med udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital #

Resume

Arbejdet med en udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital er gået i gang. Som led i den løbende statusrapportering orienteres hospitalsudvalget om baggrund for projektet, status samt planer for den videre proces. Repræsentanter fra hospitalsledelsen ved Aarhus Universitetshospital deltager under punktet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om arbejdet med udviklingsplanen for Aarhus Universitetshospital tages til efterretning, og


at hospitalsudvalget kommer med eventuelle bemærkninger til udviklingsplanens indhold eller processen for dens udarbejdelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har besluttet, at der skal laves en udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital. Som opfølgning herpå godkendte regionsrådet i august 2021 et forslag til proces, indhold og tidsramme for udarbejdelse af udviklingsplanen.


Formålet med udarbejdelsen af en udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital

Den politisk godkendte ramme for udarbejdelsen af udviklingsplanen tager udgangspunkt i, at udviklingsplanen skal sikre de strategiske rammebetingelser for Aarhus Universitetshospitals udvikling i overensstemmelse med sundheds- og hospitalsplanens fokusområde Aarhus Universitetshospital – regionens faglige fyrtårn:


 • Understøtte Aarhus Universitetshospital som regionens faglige fyrtårn, som har fokus på forskning, faglig udvikling og faglige mål
 • Fastholde og udvikle Aarhus Universitetshospitals position som højt specialiseret universitetshospital
 • Fastholde og udvikle Aarhus Universitetshospitals høje internationale forskningsstandard.


Udviklingsplanen skal bidrage til at konkretisere regionsrådets ambition om at have et langsigtet perspektiv på sikringen af rammebetingelserne og udviklingen af et stærkt universitetshospital i Region Midtjylland, der klinisk, forsknings- og uddannelsesmæssigt befinder sig på højeste internationale niveau.


Dermed har udviklingsplanen sigte på at understøtte varetagelsen af universitetshospitalets særlige opgaver og forpligtelser. Udviklingsplanen tager afsæt i både hospitalets grundlæggende mission og den langsigtede vision for hospitalets udvikling. Udviklingsplanen kobler dette fundament med processer og hensyn, der - også på et mere praktisk niveau - er nødvendige for at sikre styrken og stabiliteten i konsolideringen og udviklingen af Aarhus Universitetshospitals rolle og profil, når man ser 5-10 år ud i fremtiden.


Udviklingsplanen for Aarhus Universitetshospital tænkes at bygge videre på - og erstatter dermed - den udviklingsstrategi for hospitalet, der blev vedtaget af regionsrådet i 2015. Udviklingsstrategien for Aarhus Universitetshospital fra 2015 bestod af tre hovedelementer: Eftersyn af de højt specialiserede funktioner, vilkår for forskning og en række særlige satsningsområder. Alle disse elementer indgår naturligt i en opdateret udgave i en ny udviklingsplan.


Hospitalsudvalgets rolle som politisk følgegruppe

Regionsrådet har besluttet, at hospitalsudvalget fungerer som politisk følgegruppe for projektet - som udgangspunkt i tilknytning til udvalgets ordinære møder. Der er desuden nedsat en administrativ styregruppe. For nærmere oplysninger om styregruppens opgaver og sammensætning henvises til den godkendte plan for udarbejdelse af udviklingsplanen.


Opgaverne for den politiske følgegruppe består i at følge arbejdet med udviklingsplanen, herunder i kraft af løbende statusrapporteringer. Nærværende dagsordenspunkt er den første af disse.


Hospitalsudvalget tænkes desuden at kunne bidrage til at kvalificere og understøtte den løbende politiske rammesætning for planens indhold og selve processen. Hertil kommer muligheden for, at hospitalsudvalget kan opbygge indsigt i centrale temaer og problemstillinger i forhold til universitetshospitalets virksomhed, herunder til støtte for regionsrådets behandling af udviklingsplanen. På regionsrådets temadag den 24. januar 2022 gives desuden en introduktion til universitetshospitalet og herunder også en kort orientering om arbejdet med udviklingsplanen.


Status for arbejdet med udviklingsplanen

I slutningen af august 2021 blev der igangsat en strategiproces på Aarhus Universitetshospital med involvering af ledere og medarbejdere. Der er endvidere lagt vægt på tværgående samarbejde mellem afdelinger/specialer og funktioner samt bl.a. understøttelse af processen fra relevante stabsfunktioner på hospitalet. Såvel de enkelte afdelingers/specialers strategier som identifikation og udvælgelse af særlige udviklingsområder forventes at udgøre vigtige bidrag til udviklingsplanens katalog over indsats-/fokusområder.


Aarhus Universitet, herunder Institut for Klinisk Medicin, er en afgørende vigtig samarbejdspartner for Aarhus Universitetshospital. Der pågår således en proces på tværs af de to institutioner med bred faglig og ledelsesmæssig involvering omkring samarbejde og fælles forskningsstrategi.


Der vil herudover være tværgående drøftelser med hospitalerne i Region Midtjylland vedrørende robustheden i det samlede hospitalssystem, herunder med fokus på synergien mellem et stærkt universitetshospital og stærke regionshospitaler.


Den aktuelle tids- og procesplan sigter mod regionsrådets endelige godkendelse af udviklingsplanen ultimo 2022. Tidsplanen og de konkrete aktiviteter justeres og kvalificeres løbende efter behov. Processen med dette omfattende og langsigtede udviklingsprojekt er i nogen grad allerede - og forventes også i 2022 at være - påvirket af, at organisationen som helhed er nødt til at prioritere betydelige ressourcer på COVID-19-pandemien og dens mange konsekvenser for sundhedsvæsenets aktiviteter.


Under punktet deltager hospitalsdirektør Poul Blaabjerg og lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital, som vil fortælle om bl.a. Aarhus Universitetshospitals strategiske muligheder og udfordringer samt processer og temaer med relevans for udviklingsplanen.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orienteringen om arbejdet med udviklingsplanen for Aarhus Universitetshospital til efterretning.


Udvalget ønskede, at styregruppen udvides med en hospitalsledelsesrepræsentant fra Regionshospitalet Horsens, der som den eneste hospitalsenhed i regionen aktuelt ikke er repræsenteret i styregruppen. Udvalget ønskede desuden, at Sundhedsstyrelsen inddrages i arbejdsprocessen og tilføjes under oplistningen af Aarhus Universitetshospitals relevante samarbejdsrelationer (fx i det tredje hovedspor).


Ulrich Fredberg var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte den 18. august 2021 et forslag til plan for udarbejdelse af udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital. Hospitalsudvalget drøftede et første udkast til plan for udarbejdelse af udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital på møde den 16. juni 2021.


Regionsrådet vedtog den 28. april 2021, at administrationen skulle udarbejde et forslag til proces, indhold og tidsramme for udarbejdelse af en udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital til regionsrådsmødet i august 2021.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-22

3. Godkendelse af revideret kommissorium for hospitalsudvalget

Resume

På baggrund af drøftelser i hospitalsudvalget fremlægges forslag til et revideret kommissorium for hospitalsudvalget. Kommissoriet fastlægger udvalgets formål, opgaver, arbejdsform og afrapportering.

Direktionen indstiller,

at udkast til et revideret kommissorium for hospitalsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 2. december 2021 kommissorier for de fem stående udvalg. Kommissorierne fastlægger udvalgenes formål, opgaver, arbejdsform og afrapportering. De fem stående udvalg havde efter denne beslutning lejlighed til at drøfte deres kommissorium på det første møde i januar 2022 med henblik på at vurdere, om der var behov for at anmode regionsrådet om at foretage justeringer.


I forbindelse med hospitalsudvalgets drøftelse anmodede udvalget om, at et justeret forslag til et kommissorium fremlægges, idet udvalget ønskede,


 • at der i kommissoriet tilføjes en henvisning til den til enhver tid gældende Sundheds- og hospitalsplan, og herunder ambitionerne vedrørende et sammenhængende sundhedsvæsen, der indebærer samarbejde på tværs af sektorer mellem hospitalerne og fx almen praksis, praktiserende speciallæger og kommuner,


 • at det i kommissoriet tilføjes, at faglige anbefalinger og rådgivning fra fx Sundhedsstyrelsen og Region Midtjyllands tværfaglige specialeråd inddrages i udvalgsarbejdet,


 • at den eksisterende formulering vedrørende inddragelse udvides til både at indeholde borger- og patientinddragelse, og


 • at den eksisterende formulering vedrørende akutte patientforløb udvides til at omfatte akutte patienter på alle regionens hospitaler.


På baggrund af ovenstående er vedlagt et revideret udkast til kommissorium for hospitalsudvalget, hvor ændringerne i forhold til det oprindelige kommissorium er markeret med rød skrift.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at udkast til et revideret kommissorium for hospitalsudvalget godkendes.


Ulrich Fredberg var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte den 2. december 2021 kommissorier for de fem stående udvalg.


Hospitalsudvalget drøftede den 3. januar 2022 udvalgets kommissorium. Det blev i den sammenhæng ønsket, at der fremlægges et justeret forslag til et kommissorium.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-20

4. Forretningsorden for de stående udvalg #

Resume

Forretningsorden for de stående udvalg, som fastlægger de nærmere regler for udvalgenes møder, er blevet opdateret efter udvalgenes bemærkninger under første behandling på udvalgsmøderne i januar 2022.

Direktionen indstiller,

at den opdaterede forretningsorden for de stående udvalg godkendes, og


at orientering om det juridiske grundlag for at holde virtuelle møder og notat om standsningsretten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for de stående udvalg i Region Midtjylland fastlægger de nærmere regler for udvalgets møder og blev behandlet af de frem stående udvalg på de første møder i januar 2022.


Udvalgene godkendte forretningsordenen, og herunder administrationens forslag til justeringer, idet der dog var bemærkninger omkring foretrædereglerne som beskrevet og om deltagelse af øvrige regionsrådsmedlemmer til udvalgenes temamøder. Samtidig ønskede hospitalsudvalget at modtage en kort skriftlig orientering om det juridiske grundlag for, at udvalget kan beslutte, at møder afholdes som virtuelle møder eller telefonmøder (§ 2 stk. 4) samt en kort redegørelse omhandlende standsningsretten og mulighederne for anvendelse af denne i de stående udvalg i Region Midtjylland (§ 14).


Forslag til forretningsorden for de stående udvalg er opdateret i henhold til disse ønsker samt en justering af § 4 i lighed med tilsvarende paragraf i forretningsudvalget. Med ændringerne er det præciseret, at alle regionsrådsmedlemmer kan deltage i udvalgenes temadrøftelser, at der med mødeplanen også træffes beslutning om, hvor møderne holdes, samt at der for foretræde gælder de af regionsrådet vedtagne retningslinjer. Det skal bemærkes, at der efter de vedtagne retningslinjer er mulighed for, at interesseorganisationer og foreninger kan få foretræde.


Ændringerne er markeret i bilaget: Forretningsorden for de stående udvalg.


Som bilag til sagen indgår notat om standsningsret og brugen heraf samt et notat, der nærmere beskriver det juridiske grundlag for, at udvalg kan holde virtuelle møder.

Beslutning

Hospitalsudvalget godkendte den opdaterede forretningsorden for de stående udvalg, og tog
orientering om det juridiske grundlag for at holde virtuelle møder og notat om standsningsretten til efterretning.


Ulrich Fredberg var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Hospitalsudvalget den 3. januar 2022.

Udvalg for nære sundhedstilbud den 4. januar 2022.

Udvalg for regional udvikling den 5. januar 2022.

Psykiatri- og socialudvalget den 5. januar 2022.

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg den 10. januar 2022.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-114-18

5. Øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen på VIA University College

Resume

Administrationen i Region Midtjylland foreslår, at Region Midtjylland anmoder VIA University College om at rette en henvendelse til Uddannelses- og Forskningsministeriet med et ønske om at øge dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen med 50 studiepladser årligt med virkning fra september 2022. Forslaget skal ses i lyset af regionens udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt mange sygeplejersker. Med en forudsætning om en uændret fordeling mellem Region Midtjylland og kommunerne om varetagelsen af den kliniske uddannelsesopgave vil en sådan øget dimensionering betyde, at de somatiske hospitaler og Psykiatrien samlet skal finde 35 ekstra kliniske uddannelsespladser.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland anmoder VIA University College om at ansøge om, at optaget på sygeplejerskeuddannelsen øges med 50 studiepladser årligt fra og med september 2022, og


at vedlagte udkast til en henvendelse fra Region Midtjylland til VIA University College med en sådan anmodning godkendes.

Sagsfremstilling

De somatiske hospitaler, Psykiatrien og socialområdet i Region Midtjylland oplever et øget pres på løsningen af regionens sundhedsmæssige opgaver blandt andet forårsaget af udfordringer med at rekruttere et tilstrækkeligt antal sygeplejersker. Regionsrådet har iværksat en række initiativer i en såkaldt 360 graders plan for at imødekomme de aktuelle udfordringer, herunder blandt andet at håndtere det øgede pres på den akutte aktivitet og at komme godt og sikkert gennem vinteren. Administrationen vurderer, at der udover de initiativer, der er igangsat i regi af denne plan også er et behov for at få uddannet flere sygeplejersker. Derfor foreslår administrationen, at Region Midtjylland anmoder VIA University College om at ansøge Uddannelses- og Forskningsministeriet om en øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen på 50 studiepladser årligt med virkning fra september 2022. En øgning af antallet af studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen vil på sigt kunne bidrage til Region Midtjyllands muligheder for at kunne rekruttere tilstrækkeligt sygeplejersker i en tid med pres på opgaveløsningen i forhold til de patientnære opgaver.

Forslag om at øge det årlige optag med 50 studiepladser

Selv om dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen de seneste år allerede er øget væsentligt, vurderer hospitalerne og Psykiatrien, at der er et behov for at uddanne flere sygeplejersker. En ny analyse om behovet for velfærdsuddannede er undervejs, men forventes først at være klar i maj 2022. Hvis optaget skal øges fra 1. september 2022, skal VIA University College allerede søge Uddannelses- og Forskningsministeriet om dette i marts 2022.


De aktuelle udfordringer med pres på hospitalerne betyder også, at det er begrænset, hvor mange flere studerende, der kan rummes i klinikken. I det lys foreslår administrationen, at der skal arbejdes for, at dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen øges med 50 studiepladser.


Det foreslås, at Region Midtjylland lægger op til, at den øgede dimensionering placeres geografisk på de udbudssteder og uddannelsesfilialer, hvor der må forventes at være tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgninger. På baggrund af den politiske aftale i Folketinget om flere uddannelsespladser uden for de større byer, er det ikke muligt at lægge den øgede dimensionering i Aarhus, selvom udbudsstedet typisk har mange kvalificerede ansøgere.

Der er en aftale med Kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland om at dele opgaven med at uddanne sygeplejersker, så Region Midtjylland udbyder 70 % og de midtjyske kommuner 30 % af de nødvendige kliniske uddannelsespladser. Region Midtjylland er i dialog med KKR Midtjylland om de 19 midtjyske kommuners eventuelle interesse i at medvirke til at øge dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen allerede fra september 2022.


Det forudsættes, at Region Midtjylland fortsat vil varetage 70 % af den kliniske uddannelse og kommunerne den resterende del. Dermed skal der findes 35 ekstra uddannelsespladser på de somatiske hospitaler og Psykiatrien.

I bilag er et forslag til et brev fra Region Midtjylland til VIA University College med en sådan anmodning.

Økonomiske konsekvenser
Det øgede antal kliniske uddannelsespladser betyder en øget uddannelsesopgave på hospitalerne, som der skal prioriteres ressourcer til. Som udgangspunkt findes disse ressourcer gennem en prioritering internt på hospitalerne. Ressourcerne skal primært dække udgifter til aflønning af ansatte sygeplejersker, der har til opgave dels at vejlede de studerende i klinisk uddannelse og dels at tilrettelægge, koordinere og evaluere den kliniske uddannelse. Derudover kan komme udgifter til computere m.v. til de studerende. De studerende skal ikke have løn fra hospitalerne, da de har mulighed for at søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU).


Baggrund

De somatiske hospitaler og Psykiatrien i Region Midtjylland har over en længere periode haft svært ved at rekruttere tilstrækkeligt mange sygeplejersker. Således er antallet af vakante sygeplejerskestillinger i Region Midtjylland steget støt over de seneste fem år fra 16 vakante sygeplejerskestillinger pr. 1. november 2016 (uden specialuddannelse og omregnet til fuldtidsstillinger) til 369 vakante sygeplejerskestillinger pr. 1. november 2021, jf. Region Midtjyllands personaleredegørelser. Det svarer til, at 4,5 % af de nuværende sygeplejerskestillinger er vakante.


I samme periode har VIA University College øget sin dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen med 50 studiepladser i 2016, 120 studiepladser i 2019 og 65 studiepladser i 2021 med afsæt i blandt andet en analyse fra 2018 af behovet for velfærdsuddannede, udarbejdet af COWI. Analysen viste en stor risiko for mangel på sygeplejersker, og at der er en stor risiko for udfordringer med at rekruttere sygeplejersker frem til 2028, hvis efterspørgslen efter faggruppen fortsat stiger med den nuværende beskæftigelsesgrad. Ifølge analysen var der allerede på det tidspunkt risiko for, at rekrutteringsproblemerne kunne udvikle sig til egentlig mangel i 2020'erne.


Efter aftale med kommunerne varetager Region Midtjylland 70 % af den kliniske uddannelse og kommunerne de resterende 30 %. Det betyder, at regionens somatiske hospitaler og Psykiatrien med den samlede øgning af dimensioneringen af uddannelsen over de seneste fem år har skullet finde et stort antal nye kliniske uddannelsespladser. Uddannelsen af de kommende medarbejdere er en vigtig opgave for Region Midtjylland, men der opleves i stigende grad udfordringer i klinikken i forhold til fortsat at kunne varetage uddannelsesopgaven med høj kvalitet, både på grund af et øget antal uddannelsessøgende og ændringer i sundhedsvæsenet generelt. Der er derfor et tæt samarbejde med sygeplejerskeuddannelsen på VIA University College om at udvikle nye måder at tilrettelægge den kliniske uddannelse på, som har fokus på de læringsmuligheder, der er i klinikken (for eksempel ved at se på læringsmuligheder uden for almindelig dagvagttid). Det er en vigtig forudsætning for at kunne øge antallet af studerende i klinikken, at dette udviklingsarbejde fortsættes.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at Region Midtjylland anmoder VIA University College om at ansøge om, at optaget på sygeplejerskeuddannelsen øges med 50 studiepladser årligt fra og med september 2022, og


at vedlagte udkast til en henvendelse fra Region Midtjylland til VIA University College med en sådan anmodning godkendes, idet det sidste afsnit vedrørende studiepladsernes geografiske placering udgår.


Hospitalsudvalget betonede vigtigheden af at have gode kliniske uddannelsesforløb på hospitalerne i Region Midtjylland.


Ulrich Fredberg var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-108-18

6. Flere praktikpladser i Region Midtjylland til bioanalytikeruddannelsen på VIA University College

Resume

Region Midtjylland har fået en henvendelse fra VIA University College, hvor de forespørger om muligheden for, at hospitalerne i Region Midtjylland kan stille flere praktikpladser til rådighed, så der kan uddannes et større antal bioanalytikere på VIA University College, end det nuværende antal praktikpladser i Region Midtjylland giver mulighed for.


Region Midtjylland oplever udfordringer med at rekruttere bioanalytikere til ledige stillinger. Administrationen anbefaler derfor, at Region Midtjylland medvirker til, at der uddannes flere bioanalytikere på bioanalytikeruddannelsen på VIA University College under forudsætning af, at der bliver en ændret tilrettelæggelse af den kliniske uddannelse, så der er plads til et øget antal studerende i klinikken.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland medvirker til at uddanne flere bioanalytikere på bioanalytikeruddannelsen på VIA University College ved at stille op til 43 flere praktikpladser til rådighed, og


at forudsætningen herfor er, at der bliver mulighed for en ændret tilrettelæggelse af den kliniske uddannelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske aftale om udflytning af uddannelsespladser fra de større byer har Uddannelses- og Forskningsministeriet godkendt, at der oprettes et udbud af bioanalytikeruddannelsen i Hjørring under Professionshøjskolen UCN, der er dimensioneret til 58 studiepladser årligt. Det betyder, at de praktikpladser, som Region Nordjylland hidtil har stillet til rådighed for bioanalytikeruddannelsen på VIA University College, fra september 2022 gradvist, vil blive stillet til rådighed for det ny uddannelsesudbud i Hjørring fremfor VIA University College. Med det nuværende antal praktikpladser i Region Midtjylland vil det betyde, at optaget på bioanalytikeruddannelsen på VIA University College reduceres fra det nuværende optag på 144 studerende årligt til 86 studerende årligt fra september 2022.


På den baggrund har VIA University College henvendt sig til Region Midtjylland og anmodet om, at Region Midtjylland fremover stiller flere praktikpladser til rådighed for bioanalytikeruddannelsen. Henvendelsen er vedlagt som bilag.


På baggrund af data fra bl.a. dimittendundersøgelser har VIA University College beregnet, at hvis der fremadrettet skal være det samme antal dimittender fra bioanalytikeruddannelsen i VIA University College som det antal, der hidtil har søgt til Midtjylland, er der behov for at finde praktikpladser til i alt 43 flere studerende årligt. Dermed bliver optaget fremover på i alt 129 studerende årligt fra september 2022.


Det øgede antal studerende på bioanalytikeruddannelsen i VIA University College skal ses i lyset af, at Region Midtjylland i 2020 medvirkede til en øget dimensionering på bioanalytikeruddannelsen. Region Midtjylland skulle i den forbindelse stille yderligere 11 praktikpladser til rådighed for bioanalytikeruddannelsen.


Behov og muligheder for uddannelse af flere bioanalytikere

Det er i samarbejde med Kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland aftalt, at der skal foretages en ny analyse af behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland fra 2018 (COWI-rapporten). Her vil der bl.a. blive udarbejdet en analyse af behovet for bioanalytikere de kommende 10 år. Resultaterne af den del af analysen forventes dog først klar i løbet af februar 2022. Af hensyn til planlægningen af optaget sommeren 2022 har VIA University College senest i løbet af marts 2022 brug for en afklaring af, hvor mange der kan optages til studiestart i september 2022.


Flere af hospitalerne i Region Midtjylland tilkendegiver, at de har udfordringer med at rekruttere bioanalytikere til ledige stillinger. Hospitalsledelserne anerkender behovet for at uddanne flere bioanalytikere og bakker derfor op om, at der skal arbejdes videre med at få uddannet flere bioanalytikere på VIA University College for at undgå større rekrutteringsudfordringer i fremtiden.


Det forudsætter, at der kan etableres flere praktikpladser på hospitalerne i Region Midtjylland. Hospitalerne giver udtryk for, at de kan håndtere en vis stigning i antallet af kliniske uddannelsespladser, hvis uddannelsesforløbene kan tilrettelægges bedre med blandt andet flere lange forløb i klinikken.


Der har siden det tidlige efterår 2021 været en dialog mellem Region Midtjylland og VIA University College, hvor man ser på mulighederne for en anden tilrettelæggelse af de kliniske og teoretiske uddannelsesperioder. Indtil videre er der kommet konkrete forslag til ændringer i den første halvdel af uddannelsen.


VIA University College har givet udtryk for, at de afventer en tilbagemelding fra Region Midtjylland om, hvor mange ekstra praktikpladser, der kan oprettes, før de kan vurdere, hvilke ændringer de kan gennemføre i tilrettelæggelsen af både de teoretiske og kliniske uddannelsesforløb.


På den baggrund anbefaler administrationen, at Region Midtjylland medvirker til, at optaget på bioanalytikeruddannelsen på VIA University College øges med op til 43 studerende til i alt 129 årligt. Det øgede optag udmøntes under forudsætning af, at der bliver en ændret tilrettelæggelse af den kliniske uddannelse, så der er plads til et øget antal studerende i klinikken.


Økonomiske konsekvenser

Det øgede antal praktikpladser betyder en øget uddannelsesopgave på hospitalerne, som der skal prioriteres ressourcer til. Som udgangspunkt findes disse ressourcer gennem en prioritering internt på hospitalerne. Ressourcerne skal primært dække udgifter til aflønning af ansatte medarbejdere, der har til opgave dels at vejlede de studerende i klinisk uddannelse og dels at tilrettelægge, koordinere og evaluere den kliniske uddannelse. Derudover kan komme udgifter til computere m.v. til de studerende. De studerende skal ikke have løn fra hospitalerne, da de har mulighed for at søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU).


VIA University College har orienteret Region Midtjylland om, at de er i dialog med Aarhus Universitet og flere kommuner om deres muligheder for at stille praktikpladser til rådighed for bioanalytikeruddannelsen. De forventer, at det bliver en længere proces, før der eventuelt bliver indgået aftaler med de nye samarbejdspartnere.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at Region Midtjylland medvirker til at uddanne flere bioanalytikere på bioanalytikeruddannelsen på VIA University College ved at stille op til 43 flere praktikpladser til rådighed, og


at forudsætningen herfor er, at der bliver mulighed for en ændret tilrettelæggelse af den kliniske uddannelse.


Ulrich Fredberg var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-1091-20

7. Fællesregionalt svar fra Danske Regioner til Sundhedsministeriet vedrørende overholdelse af udredningsretten

Resume

Rigsrevisionen har bedt Danske Regioner om en redegørelse for, hvilke initiativer der siden 2018 er taget for at skabe en fællesregional afklaring af, hvornår retten til hurtig udredning (herefter udredningsretten) er overholdt. Danske Regioner har meldt tilbage til Rigsrevisionen med et fælles svar for de fem regioner med forbehold for godkendelse af svaret i de fem regionsråd.


Regionsrådet i Region Midtjylland bedes derfor godkende Danske Regioners svar til Rigsrevisionen.

Direktionen indstiller,

at Danske Regioners fællesregionale svar til Sundhedsministeriet vedrørende opfølgning på udredningsretten godkendes.

Sagsfremstilling

Rigsrevisionen tog i 2017-2018 initiativ til en undersøgelse af, om regionerne sikrer, og det daværende Sundheds- og Ældreministerium understøtter, at patienter har lige adgang til hurtig udredning i alle regioner.


En af konklusionerne på beretningen var Rigsrevisionens anbefaling om, at regionerne sammen med Sundheds- og Ældreministeriet skulle tilrettelægge den fortsatte implementering af udredningsretten, så patienter inden for alle specialer tilbydes hurtig udredning i overensstemmelse med lovgivningen. Beretningen (nr. 3/2018) kan læses på følgende link: https://rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2018/nov/beretning-om-udredningsretten.


Regionerne udarbejdede i den forbindelse et fællesregionalt materiale, der understøtter regionernes fortolkning og registrering af ret til hurtig udredning (se bilag 1-4).


Rigsrevisionen har efterfølgende – i november 2021 – bedt Sundhedsministeriet om at redegøre for følgende:


 1. Hvilke initiativer der er taget for at skabe en fælles afklaring af, hvornår retten til hurtig udredning er overholdt. Det fremgik af Sundhedsministeriets redegørelse fra 2019, at regionerne i fællesskab havde igangsat et arbejde for at få en fælles fortolkning af rettighederne med konkrete eksempler, således at der sikres en bedre og mere ensartet registreringspraksis.
 2. Det fremgik af sundhedsministeriets redegørelse fra 2019, at Sundhedsministeriet ville udbygge og skærpe "Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning". Regionerne bedes redegøre for arbejdet med at styrke vejledning og information til patienterne.


Rigsrevisionens henvendelse til Sundhedsministeriet er vedlagt som bilag 5.


Sundhedsministeriet, som er blevet bedt om en redegørelse fra Rigsrevisionen, har videresendt spørgsmålene til regionerne. Danske Regioner har i den forbindelse afgivet et fællesregionalt svar på vegne af dem fem regioner, som skal politisk godkendes. Grundet en meget kort frist kunne Danske Regioners svar ikke nå at blive godkendt i regionsrådet i Region Midtjylland inden fremsendelse til ministeriet. Den 10. december 2021 fremsendte Danske Regioner det fællesregionale svar på vegne af regionerne, se bilag 6.


I svaret fra Danske Regioner fremgår det, at der er udarbejdet materiale på tværs af regionerne, som bidrager til at gøre det mere klart, hvornår en patient er henholdsvis under udredning og behandling, hvornår udredningen er færdig, og hvad der skal registreres, fx i de tilfælde hvor udredningen varer længere end 30 dage. Det fremgår endvidere, at Danske Regioner har haft sendt materialet til Sundheds- og Ældreministeriet for at sikre opbakning til fortolkningen. Ministeriet tilkendegav, at materialet ligger inden for rammerne af ministeriets fortolkning af loven.


Svaret er fremsendt til Sundhedsministeriet med forbehold for politisk godkendelse i alle fem regioner i starten af 2022. Regionsrådet bedes derfor godkende Danske Regioners fællesregionale svar til Sundhedsministeriet.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at Danske Regioners fællesregionale svar til Sundhedsministeriet vedrørende opfølgning på udredningsretten godkendes.


Ulrich Fredberg var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-36-72-3-22

8. Orientering om ansøgning om selvstændig universitetsklinik ved Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg

Resume

Der orienteres om, at Hospitalsenhed Midt, efter rådgivning fra Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, stiler efter at søge om etablering af selvstændig universitetsklinik ved Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om ansøgning om etablering af selvstændig universitetsklinik tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i forbindelse med godkendelse af udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg tilkendegivet et ønske om, at Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg søges optaget i Universitetsklinik for Innovative Patientforløb (i Diagnostisk Center).


Der er efterfølgende søgt rådgivning fra Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet i forhold til mulighederne for det politisk foreslåede ønske om at fusionere Center for Planlagt Kirurgi og Diagnostisk Center i en samlet universitetsklinik.


Af tilbagemeldingen fra Institut for Klinisk Medicin fremgår det, at instituttet ikke kan anbefale en fusion af Center for Planlagt Kirurgi og Diagnostisk Center i én fælles universitetsklinik. Vurderingen er, at en fusion mellem de ortopædkirurgiske og anæstesiologiske forskningsfelter ved Center for Planlagt Kirurgi på den ene side og de medicinske forskningsfelter ved Diagnostisk Center på den anden risikerer at blive for konstrueret. Diagnostisk Center er også aktuelt i gang med en gentænkningsproces af sin universitetsklinik, som tager afsæt i både de positive og kritiske elementer i bedømmelsen af universitetsklinikken efter de første fem år. Institut for Klinisk Medicin opfordrer til, at man er varsom med at komme til at forstyrre denne gentænkningsproces ved at tilføje et nyt forskningsmiljø fra Center for Planlagt Kirurgi i det eksisterende i Diagnostisk Center.


Det understreges i tilbagemeldingen fra Institut for Klinisk Medicin, at instituttets umiddelbare vurdering er, at Center for Planlagt Kirurgi med sin store selvstændige forskningsmæssige og kliniske aktivitet har et stort potentiale i at finde sin egen vej som selvstændig universitetsklinik. Dette set i lyset af den profil Center for Planlagt Kirurgi har i dag såvel klinisk, uddannelsesmæssigt og forskningsmæssigt.


Hospitalsenhed Midt planlægger som følge af rådgivningen fra Institut for Klinisk Medicin at arbejde videre med en ansøgning om selvstændig universitetsklinik for Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg.


Mailen med rådgivningen fra Institut for Klinisk Medicin er vedlagt til orientering.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at orienteringen om ansøgning om etablering af selvstændig universitetsklinik tages til efterretning.


Hospitalsudvalget anmodede om, at der til et kommende møde udarbejdes en uddybet beskrivelse vedrørende universitetsklinikker, herunder en beskrivelse af særlige kendetegn, økonomiske og organisatoriske rammer mv.


Ulrich Fredberg var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet har den 27. oktober 2021 godkendt udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg og i den sammenhæng blandt andet tilkendegivet et ønske om, at Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg søges optaget i Universitetsklinik for Innovative Patientforløb (i Diagnostisk Center).

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-147-06-V

9. Orientering om fordeling af uddannelsesstillinger i reumatologi #

Resume

I regi af Uddannelsesregion Nord (dækker Region Nordjylland og region Midtjylland) arbejdes der på at ændre lægernes uddannelsesforløb inden for specialet reumatologi. Ændringen har betydning for antallet af uddannelsessøgende læger på de enkelte hospitaler (= fordelingen af hoveduddannelsesårsværk). Ændringen har ikke betydning for Region Midtjyllands organisering af det reumatologiske speciale. Hospitalsudvalget orienteres på grund af specialets særlig organisering i regionen.

Direktionen indstiller,

at orientering om ændring af lægernes uddannelsesforløb inden for specialet reumatologi tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Reumatologi (diagnostik og behandling af medicinske sygdomme i bevægeapparatet, herunder betændelsessygdomme og gigtsygdomme) et af de ni intern medicinske specialer.


Det er regionsrådet, der beslutter, på hvilke af regionens hospitaler, et speciale skal varetages. Organiseringen af det reumatologiske speciale i Region Midtjylland er beskrevet i afsnit nedenfor.


Uddannelsen af speciallæger, og placering af uddannelsesforløbene, besluttes derimod af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledninger. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse er en del af Videreuddannelsesregion Nord, som dækker Region Nordjylland og Region Midtjylland.


Selv om afgørelser vedrørende placering af uddannelsesforløbene således ikke hører under regionsrådet, har administrationen i dette tilfælde valgt at orientere hospitalsudvalget om ændring i lægernes hoveduddannelsesforløb i reumatologi. Det skyldes, at det i forbindelse med lukning af medicinske senge på Regionshospitalet Silkeborg i budget 2015 blev aftalt, at antallet af lægelige uddannelsesstillinger i Silkeborg skulle fastholdes. Der var i 2015 lægelige uddannelsesstillinger i Silkeborg svarene til 19,5 årsværk. Den nuværende ændring af videreuddannelsesforløbet i reumatologi reducerer det samlede antal uddannelsesstillinger, men det er dog lige så stort som i 2015, og der er således efter ændringen fortsat i alt 19,5 årsværk i Silkeborg.


Hvorfor ændre det reumatologiske hoveduddannelsesforløb?

I 2012 besluttede Det Regionale Råd for Lægers videreuddannelse, blandt andet efter drøftelse i Klinikforum, at omstrukturere videreuddannelsen i reumatologi, så den reumatologiske del af hoveduddannelsen blev samlet på enhederne Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Silkeborg. Årsagen var, at på enkelte hospitaler i Region Midtjylland var uddannelseskapaciteten ikke robust nok til at kunne varetage den reumatologiske del af hoveduddannelsen. Der bør som udgangspunkt være to ansatte speciallæger i specialet på en afdeling, for at afdelingen kan fungere som uddannelsesafdeling. Dette kunne alle de medicinske afdelinger ikke opfylde på daværende tidspunkt i forhold til reumatologien.


Specialets postgraduate kliniske lektor vurderer, at der nu er opbygget tilstrækkeligt robuste uddannelsesmiljøer på Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Horsens til, at disse medicinske afdelinger igen kan varetage den reumatologiske del af hoveduddannelsen. Det reumatologiske specialeselskab arbejder lige nu på at revidere målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i reumatologi. Denne nye målbeskrivelse, og udviklingen af uddannelsesmiljøerne på de medicinske afdelinger på henholdsvis Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Horsens, skaber tilsammen grundlag for ændringer i den reumatologiske hoveduddannelse.


Ved at ændre det reumatologiske hoveduddannelsesforløb harmoniseres det i forhold til tilrettelæggelsen af den lægelige videreuddannelse inden for tilsvarende andre lægelige specialer. Alle hospitalerne har en væsentlig uddannelsesopgave som en del af den almindelige hospitalsdrift, og typisk indgår alle hospitalerne i den kliniske del af lægernes videreuddannelse.


Administrationen vurderer, at ved at harmonisere fordelingen af hoveduddannelsesforløbene opnår man endvidere:

 • at uddannelsen bliver varetaget bredt på regionens medicinske afdelinger, som alle har patienter med de almindelige reumatologiske lidelser, og som alle har en aldrende befolkning, hvor reumatologiske sygdomme er en del af de aldersbetonede sygdomme,
 • at udnytte den samlede regionale uddannelseskapacitet mest hensigtsmæssigt,
 • at understøtte den efterfølgende rekruttering til alle hospitaler.


Ændringen i uddannelsesforløbet har betydning for, hvor mange uddannelsessøgende der skal tilknyttes det enkelte hospital (antal hoveduddannelsesårsværk), og hvornår i uddannelsesforløbet de skal være på de enkelte hospitaler.


Se notat om ændringen inden for reumatologiske hoveduddannelsesforløb i bilag.

Aktivitetsmæssige konsekvenser

Der forventes en begrænset negativ effekt på kapaciteten de steder, hvor der reduceres i uddannelsesstillingerne og dermed en mindre nedgang i aktivitet. Det bør føre til, at nogle patienter fremover ses de steder, hvor der nu er flere læger i hoveduddannelsesforløb. Det forhold, at der nedlægges uddannelsesstillinger, frigør desuden midler lokalt på hospitalerne, fordi de har en medfinansiering til uddannelsesstillingerne. Disse midler kan bidrage til at fastansætte speciallæger.


Hvad betyder det for placering af hoveduddannelsesårsværk?

Ændringen i hoveduddannelsesforløbet i reumatologi betyder, at antallet af hoveduddannelsesårsværk på Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Viborg nedjusteres, mens det opjusteres på afdelingerne i Randers, Gødstrup og Horsens.


På grund af de særlige reumatologiske funktioner på Regionshospitalet Silkeborg (behandling af medicinske rygge) og Aarhus Universitetshospital (højtspecialiserede funktioner), er andelen af hoveduddannelsesårsværk de to steder dog fortsat markant højere end på de øvrige afdelinger. De reumatologiske hoveduddannelsesårsværk udgør en forholdsmæssig stor andel af Regionshospitalet Silkeborgs samlede antal hoveduddannelsesårsværk på tværs af specialer.


Silkeborg har i dag 9,75 hoveduddannelsesårsværk inden for reumatologi, og vil med nedjusteringen have 8 hoveduddannelsesårsværk. Aarhus Universitetshospital har i dag 14,5 hoveduddannelsesårsværk inden for reumatologi og vil med nedjusteringen have 12,5 årsværk. De øvrige hospitaler vil med ændringen have 2,92 hoveduddannelsesårsværk i reumatologi (Gødstrup, Randers og Horsens). Regionshospitalet Viborg går fra 1,63 hoveduddannelsesårsværk i reumatologi til 0,75. Det samlede antal hoveduddannelsesforløb (årsværk) i Region Midtjylland er ca. 30.


Baggrund: Organisering af reumatologi i Region Midtjylland

I Region Midtjylland er der en egentlig reumatologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. På Regionshospitalet Gødstrup, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Silkeborg varetages reumatologien på de medicinske afdelinger. Alle hospitalerne varetager reumatologi på hovedfunktionsniveau. Regionshospitalet Silkeborg varetager desuden behandlinger på regionsfunktionsniveau og behandler alle patienter i medicinsk-reumatologiske rygforløb for hele regionen. Aarhus Universitetshospital varetager behandlinger på regionsfunktionsniveau og på højt specialiseret niveau.


Reumatologi har siden 2011 været organisatorisk samlet i to centre i Region Midtjylland. Det betyder, at selv om der er reumatologisk behandling på alle hospitalsenhederne, er de reumatologiske speciallæger fagligt tilknyttet enten Regionshospitalet Silkeborg (gælder Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Viborg) eller Aarhus Universitetshospital (gælder Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens), uanset ansættelsessted. Dette har blandt andet givet en øget aktivitet og bedre udnyttelse af kapaciteten i Silkeborg.


Omfordelingen af hoveduddannelsesforløbene medfører ikke ændringer i denne organisering.


Videre proces

Forslaget til ny fordeling af hoveduddannelsesårsværk bliver behandlet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 2. marts 2022.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orientering om ændring af lægernes uddannelsesforløb inden for specialet reumatologi til efterretning.


Ulrich Fredberg var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-24-20

10. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Else Kayser om akutområdet i Region Midtjylland #

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Else Kayser om akutområdet i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen vedrørende akutområdet drøftes.

Sagsfremstilling

Else Kayser (Ø) har den 13. januar 2022 anmodet om et punkt på dagsorden til hospitalsudvalgets møde den 31. januar 2022.


"Sammenhængende akutindsats i Region Midtjylland:


Enhedslisten ønsker med afsæt i den vedtagne sundheds- og hospitalsplan og hospitalsudvalgets kommissorium en drøftelse af udviklingsperspektiver for det akutte patientforløb.


Regionsrådet har i dag en fælles erkendelse af, at vort sundhedsvæsen er under pres på grund af et stigende patientpres, der ikke er modsvaret af et tilstrækkeligt fremmøde af det nødvendige personale. Der er pres på regionens akutafdelinger, på den præhospitale indsats, på almen praksis og i vagtlægeordningen. En situation hvor alle kommer til at presse hinanden med risiko for, at patienten bliver taber i spørgsmålet om den rette behandling på rette sted med rette kompetencer.


Vi ved også, at personalet lider under dette pres, ikke mindst i funktioner med høj vagtbelastning og høj arbejdsbelastning, høje belægningsprocenter og høj kompleksitet i arbejdet. Det betyder, at det har vist sig vanskeligt at fastholde det erfarne personale i afdelingerne, som er grundlaget for høj faglighed, men som også er grundlag for at kunne uddanne og oplære nyt personale.


I sundheds- og hospitalsplanen peges på 11 fokusområder, herunder en sammenhængende akutindsats og hospitalsstruktur og fremtidens arbejdsplads. Der peges på et styret samarbejde på akutområdet, som en del af sundhedsaftalen mellem region, kommuner og almen praksis.


Akutområdet og akutafdelingerne er i de fleste situationer indgangen til indlæggelse, men risikerer i øjeblikket samtidig at blive en stopklods, som følge af arbejdsbelastningen og den ikke mødte udfordring fra den faglige kompleksitet for akutlæge og akutsygeplejersker.


Enhedslisten ønsker, at hospitalsudvalget bliver præsenteret for de udfordringer og problemstillinger, der ligger i det akutte område og med deltagelse af afdelingsledere for de akutte afdelinger.


Fokusområder for temadrøftelse kunne indeholde følgende:

 • Hvordan spiller akutafdelingerne sammen med den præhospitale indsats og almen praksis/vagtlægeordningen om den akutte patient.
 • Hvilke borgergrupper og patientkategorier indlægges akut, og hvor længe de bliver i akutafdelingen, for enten at blive indlagt i specialafdelinger, afsluttet eller videresendt til ambulant undersøgelse/behandling.
 • Hvordan er arbejdsbelastningen på akutområdet og i akutafdelingerne i forhold til belægningsprocenter og akutindtag og faglig kompleksitet. Hvor på dagen ser vi de største belastninger.
 • Hvad er rekrutteringssituationen til området, herunder antal uddannelsesstillinger af akutlæger og akutsygeplejersker. Hvordan ser det ud med dækning af lægesekretærer i området.
  Er der tilknyttet socialsygeplejersker i akutafdelingerne.
  Hvordan er vikarbruget i afdelingen, og hvad er omfanget af overarbejde fordelt på personalekategorier.
 • Hvor stort har personale flowet været i forløbne år? Hvad er niveauet for erfaring og kompetencer for akutpersonalet.
 • Hvordan ser den budgetmæssige situation ud for regionens akutafdelinger, sammenholdt med aktivitetsniveauet?
 • Hvilke overvejelser har afdelingsledelserne og akutmedicinerne i akutafdelingerne og i den præhospitale indsats vedrørende fremtidig udvikling og fremtidige tiltag.


Vi vil foreslå en temadrøftelse med oplæg af afdelingsledere fra akutområdet omhandlende de faglige udfordringer, det sammenhængende patientforløb og arbejdsvilkårene for de ansatte.


Desuden ønskes en drøftelse, om der er grundlag for evt. strukturelle ændringer for det samlede akutte område. Er der patienter, som vil kunne behandles i et samarbejde mellem den præhospitale indsats, akutafdelingen og hjemmeplejen. Er der kronisk syge patienter, som vil kunne henvises direkte til deres stamafdelinger. Er der patienter, som direkte kunne visiteres til ambulant udredning og behandling.


Hospitalsudvalget kan derefter overveje, om oplysningerne og drøftelserne af den akutte funktion kunne blive et tema for en fællesdrøftelse i regionsrådet."

Beslutning

Hospitalsudvalget drøftede henvendelsen vedrørende akutområdet.


Hospitalsudvalget besluttede, at der på et kommende udvalgsmøde skal afholdes en temadrøftelse vedrørende varetagelse af akutopgaven på hospitalerne i Region Midtjylland. Udvalget ønskede, at temadrøftelsen sker med inddragelse af repræsentanter fra de relevante afdelinger og det tværfaglige specialeråd, og at temadrøftelsen afholdes med henblik på en efterfølgende bredere drøftelse i regionsrådet vedrørende den sammenhængende akutindsats.


Ulrich Fredberg var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-413-21

11. Opfølgning vedrørende forslag om udvidelse af kapacitet på fertilitetsområdet #

Resume

På baggrund af ønske fra hospitalsudvalget vedrørende forslag om udvidelse af kapaciteten ved Fertilitetsklinikken i Skive har administrationen vurderet, at forslaget ikke vil kunne gennemføres uden tilførsel af budgetmidler.

Direktionen indstiller,

at orientering om, at det ikke er muligt at iværksætte forslag om kapacitetsudvidelse ved Fertilitetsklinikken i Skive uden tilførsel af budgetmidler, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Foranlediget af henvendelse fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard har hospitalsudvalget på mødet den 8. november 2021 ønsket, at der arbejdes videre med at belyse et forslag om at øge aktiviteten og kapaciteten på fertilitetsområdet med henblik på drøftelse på et kommende udvalgsmøde. Henvendelsen fra Ib Bjerregaard er vedlagt som bilag. Desuden er vedlagt et notat, der indgik i det materiale med forskellige baggrundspapirer, som regionsrådet modtog den 3. september 2021 forud for budgetforligsdrøftelserne den 7. september 2021.


Som det fremgår af notatet, har administrationen skønnet, at den foreslåede udvidelse med 240 ekstra forløb årligt (samt 50 ekstra par til ægdonation) på Fertilitetsklinikken i Skive vil indebære årlige driftsudgifter på ca. 1,8 mio. kr. Det er anslået, at der vil kunne opnås en årlig indtægt for behandling af udenregionale patienter i størrelsesordenen 1 mio. kr.


Den foreslåede kapacitetsudvidelse vil således umiddelbart påføre Hospitalsenhed Midt en årlig udgift på op mod ca. 1 mio. kr. til fertilitetsbehandling af kvinder/par med bopæl i Region Midtjylland. Hospitalsenhed Midt har endvidere tidligere angivet, at det vil være nødvendigt at anskaffe ekstra apparatur/udstyr svarende til en éngangsomkostning på ca. 1,2 mio. kr.


Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være muligt at iværksætte kapacitetsudvidelsen under den forudsætning, at hospitalet skal bære de varigt forøgede driftsudgifter (samt den nævnte éngangsomkostning) inden for eksisterende budgetrammer.


Det fremsatte forslag vedrører Fertilitetsklinikken i Skive. Der er således i forslaget ikke taget stilling til, hvorvidt der også tænkes at skulle ske en kapacitetsudvidelse i Fertilitetsklinikken ved Regionshospitalet Horsens. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at problemstillingen omkring finansieringen alt andet lige her vurderes at være den samme.


Fra Hospitalsenhed Midt deltager under dette punkt hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen samt overlæge og leder af Fertilitetsklinikken i Skive Helle Olesen Elbæk.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orienteringen om, at det ikke er muligt at iværksætte forslag om kapacitetsudvidelse ved Fertilitetsklinikken i Skive uden tilførsel af budgetmidler, til efterretning.


Udvalget ønskede, at en kapacitetsudvidelse på fertilitetsområdet indgår i de kommende forhandlinger vedrørende budget 2023.


Ulrich Fredberg var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Hospitalsudvalget ønskede den 8. november 2021, at der arbejdes videre med at belyse et forslag om at øge aktiviteten og kapaciteten på fertilitetsområdet med henblik på drøftelse på et kommende udvalgsmøde. Til det kommende møde havde udvalget også et ønske om at kunne indgå i en dialog med relevante aktører.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-22

12. Besigtigelser, temaer og større emner på udvalgets kommende møder #

Resume

Det ønskes, at udvalget drøfter ønsker til temadrøftelser, besigtigelser mm. i 2022. Herudover indeholder punktet et første udkast til en oversigt over temaer, større sager og emner, der er på vej til udvalgets møder i 2022.

Direktionen indstiller,

at udvalget drøfter ønsker til temadrøftelser, besigtigelser mm. i 2022.

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget har på det seneste møde godkendt, at de ordinære møder i udvalget i 2022 holdes på følgende datoer:


Mandag den 3. januar
Mandag den 31. januar
Mandag den 7. marts
Mandag den 4. april
Mandag den 9. maj
Onsdag den 1. juni
Mandag den 8. august
Mandag den 12. september
Mandag den 3. oktober
Mandag den 7. november
Mandag den 5. december.


Møderne afholdes i tidsrummet kl. 13.30-17.30.


Udgangspunktet er, at udvalgets møder afholdes i regionshuset i Viborg. Efter aftale i udvalget kan møder endvidere afholdes i andre regionshuse eller i forbindelse med besøg hos samarbejdsparter, interessenter eller lignende. Udvalget tilkendegav den 3. januar, at udvalgsmøderne som udgangspunkt ønskes afholdt som fysiske møder, og at besøg på regionens hospitaler ønskes indarbejdet i planlægningen i forbindelse med afholdelse af udvalgsmøder. I forlængelse af sidstnævnte blev der desuden tilkendegivet et ønske om at inkludere besøg på både de større og de mindre hospitalsmatrikler i regionen.


Hospitalsudvalget har herudover ønsket, at der til udvalgets møder udarbejdes en oversigt, hvor udvalgsmedlemmerne løbende kan følge, hvilke større emner, temaer, besøgsmål mv. der er på vej.


På ovenstående baggrund ønskes det, at udvalget drøfter ønsker til temadrøftelser, besigtigelser mm. i 2022 med henblik på, at administrationen på baggrund heraf kan udarbejde et forslag til en oversigt over hospitalsudvalgets ordinære møder i 2022. Der er hertil udarbejdet vedlagte foreløbige forslag, hvor udvalgsmedlemmerne løbende kan følge, hvilke besigtigelser/besøgsmål, temaer, henvendelsessager samt andre større sager og emner, der forventes dagsordenssat på hospitalsudvalgets kommende møder. Oversigten vil ikke være udtømmende, men vil løbende blive opdateret med udgangspunkt i udvalgets ønsker.

Beslutning

Hospitalsudvalget drøftede ønsker til temadrøftelser, besigtigelser mm. i 2022.


Hospitalsudvalget besluttede, at mødet den 7. marts holdes på Regionshospitalet Silkeborg, og at mødet den 4. april holdes på Regionshospitalet Gødstrup.


Der er herudover ønsker til besigtigelser, temaer og større emner til udvalgets møder i 2022:

 • Funktionelle lidelser
 • Klinisk farmakologi
 • Steno Diabetes Center
 • Dansk Center for Partikelterapi
 • Molekylær Medicinsk Afdeling
 • Blodprøvetagning – opfølgning på budgetbeslutning
 • Udgående palliative teams og hospiceområdet
 • En værdig død (med udgangspunkt i Region Midtjyllands palliationsplan)
 • Opfølgning vedrørende somatikken og psykiatri under samme tag
 • Medicinforbrug
 • Akutområdet.


Ulrich Fredberg og Lone Langballe var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Hospitalsudvalget godkendte den 3. januar 2022 udvalgets mødeplan for 2022. Udvalget besluttede desuden, at der til udvalgets møder udarbejdes en oversigt, hvor udvalgsmedlemmerne løbende kan følge, hvilke større emner, temaer, besøgsmål mv. der er på vej til udvalget. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-22

13. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering af udvalgets medlemmer.

Beslutning

Der var intet at referere.


Ulrich Fredberg og Lone Langballe var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-22

14. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.


For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på ”Godkend”, senest når mødet er slut.

Beslutning

Underskriftsarket journaliseres på sagen.


Ulrich Fredberg var forhindret i at deltage i mødet.

Tilbage til toppen