Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 4. april 2022 kl. 13:30
i Regionshospitalet Gødstrup, NIDObygningen, Aula, Hospitalsparken 15, 7400 Herning

Alle var mødt, undtagen Olav Nørgaard, der havde meldt afbud.

 

Marianne Karlsmose deltog i temadrøftelsen. Punkt 2.

 

Ulla Holm forlod mødet kl. 17.30 under behandlingen af punkt 7.

 

Mødet blev hævet kl. 18.05.

 

Punkt 10 blev behandlet som det første punkt på mødet. Åben tillægsdagsorden blev behandlet efter punkt 13.


Sagnr.: 1-30-72-439-21

1. Status vedrørende 360-gradersplanen og forslag til forankring af initiativer

Resume

Der orienteres om status for arbejdet med 360-gradersplanen samt forslag til den videre opfølgning og forankring af udvalgte initiativer.

Direktionen indstiller,

at orientering om opdateret status på 360-gradersplanen tages til efterretning, og


at forslag til den videre opfølgning på planen og forankring af udvalgte initiativer godkendes.


Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 1. december 2021 en 360-gradersplan. Formålet med 360-gradersplanen har været at sikre, at Region Midtjylland kom godt og sikkert gennem vinteren med afsæt i det øgede pres på det akutte område, udskudt aktivitet som følge af COVID-19 og sygeplejerskestrejken.


Vinteren er overstået og en række af initiativerne i 360-gradersplanen er nu implementeret eller så langt i implementeringen, at administrationen vurderer, at de kan overgå til almindelig driftsopfølgning. Derudover er der en række initiativer, hvor det foreslås, at opfølgningen fremadrettet forankres i relevante ledelses- og samarbejdsfora, mens de resterende initiativer vil blive fulgt i de relevante politiske fora. I den sammenhæng kan de stående udvalg samtidig drøfte deres rolle i forhold til det fremadrettede arbejde med udvalgte initiativer.


En opdateret status for arbejdet med 360-gradersplanens initiativer er vedlagt. Opdateringer siden sidste møde er indarbejdet med rød skrift. De ovenfor omtalte forslag til forankring af den videre opfølgning for udvalgte initiativer er indarbejdet heri i en særskilt kolonne, og en overordnet status er resumeret i nedenstående skema.Note. Se vedlagte bilag for yderligere information.


Bemærkninger til den seneste udvikling i personaledata

Personale – Personaleflow – tilgange og afgange for sygeplejersker.

Der har i perioden september 2021 til januar 2022 været en større afgang end tilgang med hensyn til sygeplejersker (basis). I februar 2022 har der imidlertid været 124 flere tilgange end afgange. Tilgangene er steget både med hensyn til eksterne og interne tilgange. Stigningen i de interne tilgange skal blandt andet ses i sammenhæng med et stort antal færdiguddannede sygeplejersker hvert år i januar. Der er også kommet mange interne tilgange (medarbejdere, der får ansættelse, som har været ansat i Region Midtjylland inden for de seneste 12 måneder). Udviklingen minder om samme måned i 2021. Afgangene ligger generelt på niveau med tidligere år, så der har ikke været tale om personaleflugt.


* alle tal er eksklusiv test- og vaccinationscentre

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at orientering om opdateret status på 360-gradersplanen tages til efterretning, og


at forslaget til den videre opfølgning på planen og forankring af udvalgte initiativer godkendes.


Hospitalsudvalget ønskede, at der i udvalget også fremadrettet sker en opfølgning på relevante indsatser, der er igangsat i regi af 360-gradersplanen. Hospitalsudvalget anmodede om, at en model for den fremtidige opfølgning i udvalget drøftes nærmere på det kommende udvalgsmøde.


Olav Nørgaard og Ulla Holm var forhindrede i at deltage i sagens behandlning.

Tilbage til toppen