Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 14. juni 2022 kl. 08:30
i Regionshuset Viborg, mødelokale F4 stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle var mødt, undtagen Ulla Holm, der havde meldt afbud.

 

Virtuel deltagelse af Ulrich Fredberg, Niels Viggo Lynghøj, Birgit Marie Christensen, Bo Jensen og Olav Nørgaard.

 

Else Kayser mødte kl. 08.35 under behandling af punkt 1.

Ib Bjerregaard mødte kl. 08.42 under behandling af punkt 2.

 

Niels Viggo Lynghøj og Olav Nørgaard forlod mødet kl. 9.15 under behandling af punkt 2.

 

Mødet blev hævet kl. 09.35.


Sagnr.: 1-43-72-1-22

1. Opfølgning vedrørende karkirurgien i Region Midtjylland

Resume

Der orienteres om status på de handlinger, der er sat i gang på baggrund af en ekstern analyse af karkirurgien i Region Midtjylland. Herunder redegøres blandt andet for de initiativer, der er gjort i forhold til patientgruppen, samt for de tiltag, der sættes i gang på kort sigt for at øge kapaciteten på området. I punktet foreslås det desuden, at hospitalerne gennemgår patientsager fra den 1. januar 2012 og frem, og at administrationen går i dialog med Sundhedsministeriet om muligheden for suspension af forældelsesfrist, når der er kendskab til antallet af forældede sager.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om status på de handlinger, der er igangsat vedrørende karkirurgien i Region Midtjylland, tages til efterretning,


at det godkendes, at hospitalerne gennemgår patientsager fra den 1. januar 2012 og frem, og


at administrationen går i dialog med Sundhedsministeriet om muligheden for suspension af forældelsesfrist, når der er kendskab til antallet af forældede sager.

Sagsfremstilling

Nedenfor følger en status på de handlinger, der er sat i gang på baggrund af en ekstern analyse af Karkirurgien i Region Midtjylland.


Vejledning af patienter

Region Midtjylland er i dialog med Patienterstatningen om at finde de patienter, der måske kunne have undgået en benamputation med henblik på at give dem klage- og erstatningsvejledning.


Konkret er der udarbejdet en liste over alle benamputerede patienter, og der pågår nu et arbejde med at fastlægge kriterier for, hvilke af disse patienter, der bør have gennemgået deres journaler for at afgøre, om de måske kunne have undgået en amputation. Disse patienter vil modtage klage- og erstatningsvejledning fra regionen.


Der er etableret en tværgående projektgruppe, som skal sikre, at journalgennemgangen sker systematisk ud fra en fælles manual med enkle og klare faglige kriterier. Det vil blive et stort antal journaler, der skal gennemgås, og det må derfor påregnes, at gennemgangen kommer til at tage tid.


Alle patienter har ret til at klage og søge erstatning uanset om de kontaktes af regionen. Der er lagt information på Region Midtjyllands hjemmeside målrettet patientgruppen. Informationen indeholder en vejledning i, hvordan man kan søge patienterstatning. Dette for at understøtte, at patienter ikke afventer en henvendelse fra regionen, såfremt de ønsker at rejse en erstatningssag med det samme. Informationen kan findes på dette link: https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2022/maj-22/information-til-karkirurgiske-ben-amputerede-patienter/.


Periode for erstatningskrav

Forældelse af erstatningskrav indtræder 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget. Dette fremgår af Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Regionen skal derfor som minimum vejlede patienter, der kan være berørt de seneste 10 år.


Administrationen vurderer på det foreliggende grundlag, at der kan være sket behandlingsskader fra den 1. januar 2012.

Grundet den 10-årige forældelsesfrist i forhold til anmeldelse af skader til Patienterstatningen vil der være skader fra den 1. januar 2012, der allerede er forældede, og skader som løbende forældes, imens journalgennemgangen foretages.


Region Midtjylland har to mulige veje at gå med henblik på at hjælpe patienter med at få behandlet forældede skader, samt have mulighed for at få udbetalt erstatning:

  1. Region Midtjylland kan anmode Patienterstatningen om at afgive en vejledende udtalelse om erstatningen i en sag, der allerede er forældet. Regionen forpligter sig herefter til at følge udtalelsen, og udbetale erstatningen til patienten i henhold til udtalelsen. I disse sager har patienten eller Region Midtjylland ikke mulighed for at anke sagen til Ankenævnet for Patienterstatningen. Såfremt Region Midtjylland udbetaler erstatning i henhold til denne løsning, kræver det en politisk beslutning, da regionen dermed forpligter sig ud over den forældelsesfrist, der er fastsat i lovgivningen.
  2. Den anden mulighed er, at Region Midtjylland anmoder Sundhedsministeriet om at suspendere forældelsesfristen i en angiven periode, hvor der kan være mistanke om, at patienterne kan have været udsat for en behandlingsskade. Såfremt forældelsesfristen suspenderes, bevarer patienterne og Region Midtjylland muligheden for at anke en afgørelse fra Patienterstatningen til Ankenævnet for Patienterstatningen.


Forudsat at patienter med forældede sager skal bevare deres mulighed for erstatningskrav, anbefaler administrationen en dialog med Sundhedsministeriet om mulighed for suspension af forældelsesfristen, når vi kender antallet af berørte sager.


Såfremt suspension af forældelsesfristen ikke er mulig, går administrationen videre med vejledende udtalelser fra Patienterstatningen til berørte patienter.


Øvrige tiltag i forhold til patienter

Der er etableret en hotline til henholdsvis Karkirurgisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg, og Karklinikken på Aarhus Universitetshospital, hvor aktuelle og tidligere patienter kan få svar på eventuelle spørgsmål og bekymringer.


Regionsrådsformanden har derudover i et åbent brev til benamputerede patienter beklaget for den bekymring, sagen har rejst hos dem og deres pårørende.


Tiltag vedrørende kapacitet og organisering

Forretningsudvalget har besluttet, at der i 3. kvartal 2022 fremlægges en plan for den langsigtede udvikling af karkirurgien i Region Midtjylland. Planen skal blandt andet indeholde en model for organisering af det samlede område, herunder etableringen af en selvstændig karkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg samt karkirurgisk repræsentation i afdelingsledelsen i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi på Aarhus Universitetshospital. Der er allerede taget initiativ til at etablere repræsentation i afdelingsledelsen i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi.


Der arbejdes på tværs af administrationen og hospitalerne på, hvordan kapacitetsudbygningen mest hensigtsmæssigt skal tilrettelægges, og hvad den skal indeholde. Det må dog imødeses, at en mere detaljeret plan først kan fremlægges efter budgetforhandlingerne.


Aktuelt er der gennemført følgende tiltag:

  • På Aarhus Universitetshospital har man i foråret 2022 øget kapaciteten til behandling med ballonudvidelser i benene med 1,5 leje pr. uge, hvilket medfører en øget kapacitet på 160 indgreb pr. år. Hospitalet planlægger at permanentgøre den øgede aktivitet.
  • Der oprettes en ekstra uddannelsesstilling i karkirurgi på Aarhus Universitetshospital.
  • Regionshospitalet Viborg har primo 2022 taget en ny hybridstue i brug. Man har dermed gode fysiske rammer til at varetage behandling via de store blodkar.
  • Regionshospitalet Viborg fokuserer som det første på at rekruttere karkirurger og styrke kompetenceniveauet hos de nuværende ansatte karkirurger, med henblik på at sikre og robustgøre den karkirurgiske aktivitet.
  • Region Midtjylland har fået positivt tilsagn fra Region Nordjylland og Region Syddanmark om at stille kapacitet til rådighed.
  • På Aarhus Universitetshospital er aktiviteten i forhold til behandling af abdominale aortaaneurismer og thoracoabdominale aortaaneurismer (henholdsvis udposninger på hovedpulsåren i brystkassen og i maven) steget kraftigt fra 2019 til 2021. Der arbejdes på at udføre meraktivitet med afvikling af simple indgreb i weekender/aftener med henblik på frigørelse af kapacitet på hybridstue til mere komplekse indgreb. Fra ultimo april frigøres hybridstuen en dag pr. uge som følge af, at TAVI-indgreb (indsættelse af aortaklap igennem lysken) omlægges fra hybridstuen til kardiologisk laboratorium.


Yderligere undersøgelser af karkirurgisagen

Forretningsudvalget har besluttet, at et eksternt konsulentfirma skal lave en undersøgelse af, hvad der er sket hvornår i forløbet, og hvordan regionen kan undgå lignende situationer fremover. Udvælgelsen af det eksterne konsulentfirma forventes at ske inden sommerferien - i den forbindelse afklares også tidsplanen for undersøgelsen.


I samarbejde med landets øvrige regioner har Region Midtjylland bedt Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) om at lave en landsdækkende undersøgelse af forekomsten af benamputationer, og forebyggende karkirurgiske behandlinger i regioner og sundhedsklynger. Det skal herunder belyses, om der er forskelle i fordelingerne af diagnoser og indikationer blandt de amputerede patienter, og det skal søges vurderet, om sådanne forskelle bidrager til variationen i amputationsrater. Analysen har til formål at etablere et solidt grundlag for de indsatser, der skal igangsættes for at understøtte den langsigtede udvikling af karkirurgien i Region Midtjylland. Analyserne baseres på landsdækkende data fra Landspatientregistret og den kliniske kvalitetsdatabase for karkirurgi. Der skal i analysen tages højde for forskelle i befolkningstal og alderssammensætning. Analysen forventes offentliggjort efter sommerferien.


Redegørelser til styrelser

Regionen har svaret på to anmodninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed og en anmodning fra Sundhedsstyrelsen om besvarelse af spørgsmål i sagen. Anmodningerne og redegørelserne er sendt til Regionsrådet.


Her kan man følge med

På hjemmesiden karkirurgi.rm.dk kan medarbejdere, borgere og presse holde sig orienteret og finde centrale dokumenter i sagen. Hjemmesiden opdateres løbende, når der er nyt i sagen.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at orienteringen om status på de handlinger, der er igangsat vedrørende karkirurgien i Region Midtjylland, tages til efterretning,


at det godkendes, at hospitalerne gennemgår patientsager fra den 1. januar 2012 og frem, og


at administrationen går i dialog med Sundhedsministeriet om muligheden for suspension af forældelsesfrist, når der er kendskab til antallet af forældede sager.


Ib Bjerregaard og Ulla Holm var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Forretningsudvalget har den 12. maj besluttet, at orientering om resultaterne af den eksterne analyse af karkirurgien og de initiativer, der sættes i gang på kort sigt for at øge kapaciteten, tages til efterretning, idet det blandt andet herved ønskes at øge kapaciteten til forebyggelse blandt de karkirurgiske patienter og at øge ligheden i sundhed for denne patientgruppe. Herudover besluttede forretningsudvalget, at der iværksættes yderligere analyser af det datamæssige grundlag, ligesom der tages skridt til at iværksætte en uvildig ekstern undersøgelse med afsæt i et kommissorium, der blev godkendt på mødet. Desuden godkendte forretningsudvalget blandt andet, at der i 3. kvartal 2022 fremlægges en plan for den langsigtede udvikling af karkirurgien i Region Midtjylland med fokus på at styrke specialet, idet planen bl.a. skal indeholde en model for organisering af det samlede område, herunder etableringen af en selvstændig karkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg samt karkirurgisk repræsentation i afdelingsledelsen i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi på Aarhus Universitetshospital.Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-22

2. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Annette Roed om ventetid på Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Gødstrup #

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Annette Roed om ventetid på Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Gødstrup.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen vedrørende ventetid på Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Gødstrup drøftes.

Sagsfremstilling

Annette Roed (A) har den 10. juni anmodet om et punkt på dagsorden til hospitalsudvalgets ekstraordinære møde den 14. juni 2022.


"Jeg kan læse på twitter, at bl.a. PLO’s formand Jørgen Skadhede på de praktiserende lægers vegne er bekymrede over ekstraordinært lange ventetider på røntgen og skanning i Gødstrup - se nedenfor det billede, der er vedlagt PLO’s opslag, der tilsyneladende er taget af et brev til en patient vedr. ventetid på dennes undersøgelse.


Jeg synes, de lange ventetider på røntgen og skanning tegner et alvorligt bekymrende billede af, at der er risiko for, at personalemanglen og andre problemer går ud over diagnostik og behandling af patienterne. Det kan i værste fald betyde, at f.eks.patienter med uspecifikke symptomer på kræft ikke bliver udredt og at det dermed giver risiko for, at kræften spreder sig og kommer til at udgøre en større risiko for patientens liv og førlighed.


Derfor vil jeg gerne bede om, at Hospitalsudvalget på det kommende ekstraordinære møde får en grundig orientering om situationen på Gødstrup og en drøftelse af, hvad vi kan gøre for at understøtte og hjælpe hospitalet - og dermed patienterne."


Annette Roed har sammen med henvendelsen fremsendt nedenstående billede.Med udgangspunkt i de orienteringer, der er tilgået regionsrådet om emnet henholdsvis den 3. og 8. juni, vil udvalget modtage en orientering om status på mødet.

Beslutning

Hospitalsudvalget drøftede henvendelsen vedrørende ventetid på Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Gødstrup. Udvalget modtog orientering om den kommunikation og de svar, der er givet til almen praksis, samt en uddybende orientering om de tiltag, der er igangsat med henblik på at håndtere udfordringer vedrørende lang ventetid på kort og lang sigt.


Udvalget ønskede, at der behandles et punkt på det kommende hospitalsudvalgsmøde, som yderligere beskriver status i forhold til varetagelse af billeddiagnostiske undersøgelser fra Regionshospitalet Gødstrup, herunder blandt andet orientering om samarbejdsaftaler, hvor der kan visiteres direkte til private udbydere, samt aftalegrundlaget i forhold til private udbydere på området i øvrigt.


Niels Viggo Lynghøj, Ulla Holm og Olav Nørgaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-22

3. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering af udvalgets medlemmer.

Beslutning

Udvalget modtog orientering om Regionshospitalet Gødstrups aktuelle driftsudfordringer, herunder særligt et stort pres på akutafdelingen, hvor der blandt andet er store vanskeligheder i forhold til at bemande vagter hen over sommerperioden.


Hospitalsudvalget udtrykte bekymring for den nuværende situation. Udvalget tilkendegav samtidig en opbakning til medarbejdere og ledelse på Regionshospitalet Gødstrup, herunder en anerkendelse af de tiltag, der hidtil er gjort for at håndtere den vanskelige situation.


Udvalget noterede sig, at forretningsudvalget dags dato vil behandle et dagsordenspunkt, hvor der blandt andet er stillet forsag om midlertidigt at hjemtage behandlersygeplejersken i akutklinikken i Lemvig, ligesom der er lagt op til en drøftelse af bemandingen i akutklinikken i Holstebro om natten.


Udvalget ønskede, at der behandles et punkt på det kommende hospitalsudvalgsmøde, hvor der beskrives både kortsigtede og langsigtede løsningstiltag ift. situationen på Akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup. Herudover noterede udvalget sig, at der på et tidligere udvalgsmøde allerede er igangsat tiltag vedr. den mere langsigtede udvikling af akutområdet.


Niels Viggo Lynghøj, Ulla Holm og Olav Nørgaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-22

4. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.


For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i First Agenda ved at trykke på "Godkend", senest når mødet er slut.

Beslutning

Underskriftsarket er journaliseret på sagen.

Tilbage til toppen