Abonnér

Referat
til
mødet i Hospitalsudvalget
den 2. april 2020 kl. 13:00
i Videomøde opkald til meet.rm73@rooms.rm.dk

Alle medlemmer var mødt.

 

Mødet blev afviklet pr. video.


Sagnr.: 1-31-72-274-20

1. Mulig midlertidig tilpasning af aktivitet i den vestlige del af Region Midtjylland

Resume

Hospitalsenheden Vest har en særlig udfordring med at sikre bemanding af ekstra kapacitet til COVID-19, og herunder de intensive senge i de uger, hvor epidemien ventes at toppe. Bemandingen af disse fordrer en række ekstra tiltag, som det eventuelt kan blive nødvendigt at sætte i værk. Tiltagene skal sikre, at der i en midlertidig periode kan frigøres personaleressourcer til COVID-19 relaterede opgaver. Konkret anmoder direktionen om bemyndigelse til en eventuel midlertidig nedlukning af Akutklinikken i Ringkøbing samt andre decentrale funktioner i Lemvig, Tarm og Brande, til en eventuel midlertidig nedlukning af fødeklinikken i Holstebro og til en eventuel midlertidig tilpasning af bemandingen til akutlægebilen.

Direktionen indstiller,

at direktionen får bemyndigelse til en eventuel midlertidig tilpasning af Hospitalsenheden Vests aktivitet med henblik på at frigøre personaleressourcer til etablering af ekstra kapacitet i forbindelse med COVID-19 presset, og

 

at plan for eventuel midlertidig nedlukning af aktivitet på Hospitalsenheden Vest godkendes.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har i samarbejde med hospitalerne og Sundhedsstyrelsen i de forgangne uger forberedt sig på at håndtere corona epidemien i Danmark bl.a. i form af etablering af ekstra intensiv kapacitet. I den forbindelse har Hospitalsenheden Vest en særlig udfordring i kraft af et stort geografisk optageområde med mange matrikler, der skal dækkes, megen kræftkirurgi og - i forhold til andre hospitaler - mange COVID-19 patienter allerede fra epidemiens start. Hospitalsenheden Vest er derfor særligt presset i forhold til at etablere ekstra intensiv kapacitet.

 

Hospitalsenheden Vest har i lighed med de andre hospitaler i regionen gjort en stor indsats for at frigøre, uddanne og omskole personaleressourcer og gjort brug af de ressourcer, der er til rådighed i vikarbureauer og i den fælles jobbank. I kraft af ovenstående forhold vurderes det imidlertid, at der er en naturlig grænse for, hvor mange personaleressourcer der kan frigøres internt på akuthospitalet. Samtidig er det også en stor udfordring at integrere eksternt personale.

 

Hospitalsenheden Vest har i lighed med de andre hospitaler benyttet sig af alle forhåndenværende muligheder for at bemande den ekstra kapacitet. Derfor vurderes det, at der i den konkrete situation eventuelt er behov for ekstra tiltag.

 

Forretningsudvalget tilkendegav på mødet den 24. marts 2020, at der – i fald der indtraf et konkret behov – senere kunne træffes beslutning om midlertidig mulighed for eventuel tilpasning af aktivitet. Givet behovet for at nå at uddanne eventuelt frigjort personale, vurderes det, at der nu foreligger et sådant konkret behov i den vestlige del af Region Midtjylland.

 

Forslag til mulig midlertidig tilpasning af aktivitet i den vestlige del af Region Midtjylland 

Direktionen ønsker konkret at få bemyndigelse til en eventuel midlertidig tilpasning af Hospitalsenheden Vests aktivitet på følgende områder:

  

1. Akutklinik og øvrig decentrale funktioner i Ringkøbing, Lemvig, Tarm og Brande

Jævnfør indstilling til forretningsudvalget den 24. marts 2020 om midlertidig nedlukning af aktivitet i akutklinikkerne mv., er der i øjeblikket mange personaleressourcer fastlåst til opretholdelse af decentrale behandlingstilbud til et vigende antal patienter. Flere af forholdene i vedlagte bilag "Scenarier for brug af lukningsmandat", gør sig således gældende på Hospitalsenheden Vest på nuværende tidspunkt. Personale fra de decentrale funktioner vil ved midlertidig nedlukning af de decentrale funktioner kunne indgå i den generelle bemanding på akuthospitalet, herunder direkte i akutafdelingen og derved aflaste personalesituationen omkring både øvrige COVID-senge og øvrige akutte forløb. Lukning af akutklinikfunktionen i vagttiden vil medføre, at der ikke længere kan være vagtlægekonsultation på matriklen i Ringkøbing. Borgerne vil dog i stedet kunne få et hjemmebesøg af vagtlægen.

 

2. Midlertidig varetagelse af fødslerne fra Holstebro i Herning med henblik på at frigøre personale

Det foreslås, at der gives mulighed for eventuelt at nedlukke fødselsfunktionen i Holstebro midlertidigt, såfremt der i den kommende periode opstår behov for at frigøre personale til opbygning og opretholdelse af kapacitet til behandlingen af patienter smittet med coronavirus/COVID-19.

 

Fødslerne i Holstebro kræver døgndækket obstetrisk speciallægetilstedeværelse året rundt. En midlertidig samling af fødslerne i Herning vil således frigøre speciallæge-ressourcer, som i stedet kan bidrage til udredning og behandling i Hospitalsenheden Vests nyoprettede COVID-19 afsnit. Hertil kommer, at fødslerne trækker på anæstesiressourcer i Holstebro til epiduralbedøvelser mv. i forbindelse med fødslerne. I den kommende tid vil kapaciteten på anæstesilægeområdet i Holstebro være betydeligt udfordret på grund af COVID-19. En samling af fødslerne i Herning vil således kunne bidrage til at aflaste anæstesifunktionen i Holstebro.

 

I april 2020 er der en forventning om i alt ca. 231 fødsler i Hospitalsenheden Vest. Det kan ikke opgøres præcist, hvordan fødslerne fordeler sig. Men det anslås, at ca. 1/5 af fødslerne – altså i størrelsesordenen ca. 45 fødsler vil foregå i Holstebro. Det er vurderingen, at en midlertidig samling af alle fødslerne i Herning ikke vil resultere i kapacitetsmæssige udfordringer, da der er mulighed for at omdisponere personaleressourcer inden for Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling ved Hospitalsenheden Vest. På nuværende tidspunkt modtager Holstebro fødende uden forventede komplikationer, mens Herning modtager fødende både med og uden forventede komplikationer. Den midlertidige samling af fødslerne vil således fortsat basere sig på høj kvalitet og patientsikkerhed for både den fødende og barnet.

 

Det skal bemærkes, at funktionen i Holstebro opretholdes i kraft af et årligt driftstilskud under finansloven (seneste afsluttede regnskabsår 2019: 16,2 mio. kr.). Dette følger af ”Aftale om sundhed” af 26. maj 2011, der blev indgået af den daværende regering, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller. Aftalen havde således til formål at understøtte, at fødeafdelingen på Regionshospitalet Holstebro blev bibeholdt til den nye sygehusstruktur er på plads i forbindelse med ibrugtagningen af det nye hospital i Gødstrup. Det forudsættes, at det under de givne omstændigheder vil være muligt, via Sundheds- og Ældreministeriet, at opnå den fornødne godkendelse af en eventuel midlertidig omlægning af den samlede fødselsbetjening i den vestlige del af Region Midtjylland.

 

3. Bemanding af akutlægebil

Jf. andet punkt, som behandles særskilt på dagsordenen.

 

Varighed af nedlukning af aktiviteten

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere varigheden af en eventuel midlertidig nedlukning af Akutklinikken i Ringkøbing, øvrige decentrale funktioner i Lemvig, Tarm og Brande og muligheden for at føde i Holstebro. Det skal understreges, at en eventuel midlertidig reduktion af serviceniveauet i den vestlige del af Region Midtjylland alene er begrundet i den ekstraordinære situation i forbindelse med COVID-19. I første omgang foreslås en eventuel midlertidig nedlukning af akutklinik, decentrale funktioner og fødeklinik frem til den 1. maj 2020.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at direktionen får bemyndigelse til en eventuel midlertidig tilpasning af Hospitalsenheden Vests aktivitet med henblik på at frigøre personaleressourcer til etablering af ekstra kapacitet i forbindelse med COVID-19 presset, og

 

at plan for eventuel midlertidig nedlukning af aktivitet på Hospitalsenheden Vest godkendes, og

 

at en eventuel midlertidig nedlukning af akutklinik, decentrale funktioner og fødeklinik i første omgang løber frem til den 1. maj 2020.

 

Hospitalsudvalget forudsætter, at en tilpasning af aktiviteten i den vestlige del af Region Midtjylland først kommer på tale, når den eksisterende kapacitet på regionens hospitaler samlet set er udnyttet.

Tidligere Politisk Behandling

Forslag om midlertidig nedlukning af akutklinikker mv. blev behandlet på mødet i forretningsudvalget den 24. marts 2020.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-274-20

2. Muligt behov for nedskalering i antallet af akutlægebiler i forbindelse med COVID-19

Resume

Så vidt muligt skal Region Midtjyllands 10 akutlægebiler forblive i drift under den nuværende situation med COVID-19. Der kan dog blive behov for at nedskalere i antallet af akutlægebiler i regionen, hvis der opstår udbredt sygdom blandt lægerne på akutlægebilerne, eller der er et stort træk på lægerne på hospitalerne på grund af mange patienter med COVID-19. En plan for en sådan nedskalering fremlægges til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at plan for nedskalering i antallet af akutlægebiler godkendes, og

 

at direktionen bemyndiges til at træffe beslutninger om nedskalering i antallet af akutlægebiler, hvis der bliver behov herfor.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har 10 akutlægebiler, som er fordelt på forskellige baser i regionen, men som kan dække ind for hinanden.

 

Så vidt muligt skal regionens akutlægebiler forblive i drift under den nuværende situation med COVID-19.

Der kan dog blive behov for at nedskalere i antallet af akutlægebiler i regionen. Dette kan ske, hvis:

  1. der opstår udbredt sygdom blandt de præhospitale akutlæger, der er speciallæger i anæstesi
  2. der på grund af mange syge med COVID-19 bliver et stort træk på speciallægerne i anæstesi på hospitalerne. 

 

Hvis en sådan situation opstår, foreslås følgende:

 

1 akutlægebil er ude af drift

På baggrund af den samlede beredskabssituation vurderes det, hvilken akutlægebil der tages ud af drift. Det foreslås som udgangspunkt, at enten akutlægebilen i Lemvig, akutlægebilen i Ringkøbing eller akutlægebilen i Grenaa tages ud af drift.

 

2 akutlægebiler er ude af drift

På baggrund af den samlede beredskabssituation vurderes det, hvilke akutlægebiler der tages ud af drift. Det foreslås som udgangspunkt, at akutlægebilerne i Grenaa og Lemvig eller akutlægebilerne i Grenaa og Ringkøbing tages ud af drift.

 

3 akutlægebiler er ude af drift

På baggrund af den samlede beredskabssituation vurderes det, hvilke akutlægebiler der tages ud af drift. Det foreslås som udgangspunkt, at akutlægebilerne i Grenaa, Lemvig og Ringkøbing tages ud af drift.

 

4 akutlægebiler er ude af drift

På baggrund af den samlede beredskabssituation vurderes det, hvilke akutlægebiler der tages ud af drift. Det foreslås som udgangspunkt, at enten akutlægebilerne i Grenaa, Lemvig, Ringkøbing og Silkeborg eller akutlægebilerne i Grenaa, Lemvig, Ringkøbing og Viborg tages ud af drift.

 

5 akutlægebiler er ude af drift

På baggrund af den samlede beredskabssituation vurderes det, hvilke akutlægebiler der tages ud af drift. Det foreslås, at enten akutlægebilerne i Grenaa, Lemvig, Ringkøbing, Silkeborg og Viborg eller akutlægebilerne i Grenaa, Lemvig, Ringkøbing, Viborg eller Herning eller akutlægebilerne i Grenaa, Lemvig, Ringkøbing, Silkeborg eller Herning tages ud af drift.

 

De ovenfor nævnte akutlægebiler er valgt, fordi der er tale om lavaktivitetsberedskaber, som har forholdsvist få kørsler.

 

AMK-vagtcentralen vil samtidig under hensyntagen til den samlede beredskabssituation forsøge at flytte et paramedicinerbemandet ambulanceberedskab til det område/de områder, hvor akutlægebilen/akutlægebilerne er taget midlertidigt ud af drift. Det betyder, at området/områderne, hvor akutlægebilen evt. tages midlertidigt ud af drift, så vidt muligt vil være dækket af med et ambulanceberedskab, hvor redderne har flere kompetencer. Ambulanceredderne vil samtidig – som i dag – kunne konferere med lægen i AMK-vagtcentralen eller på en af akutlægebilerne. Derudover vil det ligesom i dag være muligt at rekvirere en akutlægehelikopter til de mest syge og tilskadekomne patienter, der har lang afstand til akut lægehjælp. Det vil blive prioriteret at bemande akutlægehelikopterne, så de kan opretholde normal drift. Patienterne vil altså fortsat være sikret præhospital lægehjælp, hvis de bliver alvorligt akut syge eller kommer alvorligt til skade.

 

Regionsrådet vil blive orienteret, hvis der opstår en situation, hvor der er behov for nedskalering i antallet af akutlægebiler.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

 

at plan for nedskalering i antallet af akutlægebiler godkendes, og

 

at direktionen bemyndiges til at træffe beslutninger om nedskalering i antallet af akutlægebiler, hvis der bliver behov herfor.

 

Hospitalsudvalget ønsker, at der - såfremt en situation, hvor der er behov for nedskalering i antallet af akutlægebiler, opstår - præsenteres en plan for tilbagevenden til normal drift.

Tilbage til toppen