Abonnér

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 7. juni 2021 kl. 13:30
i Regionshuset Viborg, mødelokale B4, 1. sal, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Erik Vinther, der havde meldt afbud.

 

Mette Valbjørn og Susanne Buch mødte kl. 13.35 under behandlingen af punkt 1.

Else Kayser mødte kl. 13.44 under behandlingen af punkt 1.

Nicolaj Bang mødte kl. 13.49 under behandlingen af punkt 1.

Jørgen Winther mødte kl. 14.08 under behandlingen af punkt 1.

 

Jørgen Winther forlod mødet kl. 17.10 efter behandling af punkt 17.

Mette Valbjørn forlod mødet kl. 17.28 efter behandling af punkt 26.

Henrik Fjeldgaard forlod mødet kl. 17.38 under behandling af punkt 27.

 

Punkterne 18 + 21-25 blev udsat til ekstraordinært møde den 16. juni.

 

Mødet blev hævet kl. 18.00.


Pkt. Tekst
1 Temadrøftelse om polyfarmaci #
2 Afvikling af udsatte aktiviteter i 2021
3 Regionshospitalet Horsens: Udskiftning af autoklaver og vaskemaskiner
4 Regionshospitalet Horsens: Ombygning i vareindlevering til regional logistik
5 Regionspsykiatrien Horsens: Nyt almenpsykiatrisk sengeafsnit
6 Regionshospitalet Silkeborg: Projekteringsbevilling til flytning af medicinsk sengeafsnit og logistik
7 Regionshospitalet Viborg: Flytning af Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme
8 Regionshospitalet Viborg: Afledte investeringer relateret til kvalitetsfondsprojektet
9 Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje" rapport for 1. kvartal 2021
10 Kvartalsrapport pr. 31. marts 2021 Kvalitetsfondsprojektet Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg
11 DNV-Gødstrup: Afledte anlægsprojekter til kvalitetsfondsprojektet i Gødstrup
12 DNV-Gødstrup: "Det tredje øje"-rapport for første kvartal 2021
13 Kvartalsrapport kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2021
14 DNU: "Det tredje øje"-rapport om Forum 1. kvartal 2021
15 Kvartalsrapport pr. 31. marts forum DNU
16 Rapport om analyse af tidlige stadier af lungekræft på Regionshospitalet Silkeborg
17 Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Jørgen Winther og Ulrich Fredberg om lungeområdet #
18 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard om udbudsaftaler #
19 Status på målbilledet for sundhedsområdet
20 Orientering om årsresultatet for LUP 2020 og nye månedlige LUP-målinger
21 Udkast til plan for udarbejdelse af udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital #
22 Orientering om status for COVID-19 relaterede emner #
23 Orientering fra møde i sundhedsudvalget, Danske Regioner #
24 Orientering om plan for større sager og emner til drøftelse på kommende møder #
25 Gensidig orientering #
26 Orientering om aktivitet og servicemålsoverholdelse i den præhospitale indsats i 1. kvartal 2021 #
27 Opfølgning vedrørende regionsrådets beslutning om udvidelse af servicemål for A- og B-kørsler
28 Lejekontrakt og bevilling til projektering ved ambulancebase i Silkeborg
29 Godkendelse af lejeaftale for ambulancebase i Randers SV
Sagnr.: 1-30-72-153-12

1. Temadrøftelse om polyfarmaci #

Sagsfremstilling

Polyfarmaci har været et tilbagevendende tema i både regionsrådet og i Den Regionale Lægemiddelkomité i de senere år. Regionsrådet har i forbindelse med budgetforliget 2018 erklæret en hensigt om at sætte målrettet ind overfor polyfarmaci på baggrund af medicindata med henblik på at minimere de utilsigtede konsekvenser heraf. Arbejdet er forankret i Den Regionale Lægemiddelkomité.


Hospitalsudvalget har på mødet den 5. oktober 2020 efterspurgt en temadrøftelse bl.a. på baggrund af et oplæg, der tidligere er blevet præsenteret i udvalg for nære sundhedstilbud i august 2020 med fokus på polyfarmaci og medicingennemgang i almen praksis. Hospitalsudvalget har ønsket en drøftelse af polyfarmaci med fokus på sammenhænge og lægemidler på tværs af sektorer.


Polyfarmaci betyder brug af flere lægemidler på samme tid, hvilket kan være både hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt. Især ældre patienter er ofte i samtidig behandling for flere lidelser, og det er veldokumenteret, at risikoen for lægemiddelrelaterede problemer stiger med både alder og antallet af lægemidler, den enkelte er i behandling med. Lægemiddelrelaterede problemer kan spænde vidt. Bivirkninger kan primært have betydning for livskvaliteten for den enkelte men kan også føre til flere lægekontakter eller ligefrem medicinrelaterede indlæggelser.


Alene i Region Midtjylland var der i 2020 ca. 118.000 polyfarmacipatienter, som får seks eller flere lægemidler og i takt med befolkningstilvæksten, er der et stigende antal borgere, der bruger mange lægemidler. Som det ses af tabellen, er der dog blevet færre patienter, der bruger mere end 15 lægemidler i forhold til det samlede antal polyfarmacipatienter.


2017

2019

2020

Antal forskellige lægemidler

(forskellige ATC-kode)

Antal borgere

(alder mindst 65 år)

Antal borgere

(alle)

Antal borgere

(alder mindst 65 år)

Antal borgere

(alle)

Antal borgere

(alder mindst 65 år)

Antal borgere

(alle)

Mindst 6

72851

110.513

76.337

114.685

78.952

118.152

Mindst 10

18.484

25.464

19.107

26.196

19.450

26.676

Mindst 15

2.200

3.066

2.061

2.879

2.120

2.875


I Region Midtjylland arbejdes der med polyfarmaci både i almen praksis, på hospitalerne og på tværs af sektorer. Der er fokus på at optimere den medicinske behandling fx gennem medicingennemgang, beslutningsstøtte til klinikere samt efteruddannelse. I vedlagte bilag fremgår et overblik over indsatser på området. Regionen har afsøgt muligheder for datadrevet at udvælge relevante patienter til medicingennemgang. En fælles løsning begrænses af lovgivningsmæssige rammer både i forhold til mulighederne for at anvende Fælles Medicinkort samt muligheden for at anvende data på tværs af sektorer.


Næstformand for Den Regionale Lægemiddelkomité Eva Aggerholm Sædder, ledende overlæge på Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital vil indlede mødet. Herefter er der oplæg ved afdelingslæge og klinisk lektor Mikkel Erik Juul Jensen, Ældresygdomme Aarhus Universitetshospital efterfulgt af et oplæg ved Lægemiddelkonsulent Lise Rosenbæk og praktiserende læge Peter Stokvad. Oplæggene vil fokusere på indsatser i de to sektorer, herunder på sammenhængen mellem sektorer.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen om polyfarmaci til efterretning.


Erik Vinther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-274-20

2. Afvikling af udsatte aktiviteter i 2021

Resume

Der er udarbejdet en model for afvikling af udskudte aktiviteter på hospitalerne i 2021 som følge af COVID-19-epidemien. Der er stor usikkerhed forbundet med at estimere de udsatte aktiviteters omfang. Seneste vurdering er, at der som følge af COVID-19-epidemien ved udgangen af april 2021 er ca. 24.000 aftaler om udredning og behandling i Region Midtjylland, som er udsat. Det er estimeret, at ressourceforbruget til afvikling for hele 2021 vil være på ca. 50 mio. kr., som forventes kompenseret af staten. Der er medio maj 2021 indmeldt projekter for ca. 38 mio. kr. Afvikling af udsatte aktiviteter som følge af COVID-19-epidemien forventes at vare hele 2021. Der forventes også at være udsat aktivitet, som rækker ind i 2022.

Direktionen indstiller,

at model for afvikling af udsat aktivitet som følge af COVID-19-epidemien godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som følge af COVID-19-epidemien er der behov for afvikling af udsatte aktiviteter i sundhedsvæsenet. De udsatte aktiviteter kan afvikles på hospitaler, privathospitaler eller hos praktiserende speciallæger. Regeringen har tilkendegivet, at udgifter vedrørende COVID-19 og relaterede ekstraudgifter som følge af epidemien også i 2021 vil blive finansieret af staten. Der er i 2021 et krav om, at regionen i højere grad end i 2020 skal kunne dokumentere indsatserne for at få tilført midler.


Konkret model for afvikling

Der er udarbejdet en model for afvikling af udskudte aktiviteter på hospitalerne i 2021 som følge af COVID-19-epidemien.


Udviklingen af en model har skullet finde den rette form i forhold til at favne fleksibilitet og begrænse bureaukrati, men også kunne håndtere de forventede krav om dokumentation for at få statslig kompensation for midlerne. Der har i perioden med udvikling af modellen været mulighed for, at hospitalerne kunne igangsætte mulige projekter til afvikling af udsatte aktiviteter.


Afviklingen af udsatte aktiviteter på regionens hospitaler i 2021 bliver finansieret ved, at hospitalerne tilføres midler dedikeret til de udsatte aktiviteter, der skyldes reduceringer i hospitalernes elektive behandlingskapacitet som følge af COVID-19-beredskabet, eller at søgningen til tilbuddet har været vigende grundet nedlukning af samfundet, da der inden for nogle områder er konstateret et fald i henvisninger til hospitalerne. Forudsætningen for, at der kan modtages midler, er, at der redegøres for, hvilken aktivitet der skal afvikles, hvordan det vil foregå, og hvordan der kan følges op. Midlerne forventes kompenseret af staten og skal derfor ikke reserveres af regionens budget, men der skal til stadighed være overblik over, hvor mange midler der forventes udmøntet til hospitalerne vedrørende udsat aktivitet. Administrationen følger løbende op på, hvor mange midler der forventes udmøntet.


Forventet omfang

Der er modtaget foreløbige ansøgninger for 38,3 mio. kr. vedrørende 82 projekter (pr. 26. maj 2021), og der er givet godkendelse til, at hospitalerne går i gang med stort set alle konkrete projekter. Enkelte projekter afventer yderligere afklaring. Hospitalerne har indikeret, at der er yderligere projekter på vej. Der er meget stor usikkerhed forbundet med at estimere de udsatte aktiviteters omfang, blandt andet at kvantificere, hvor meget det vil koste at afvikle de samlede udsatte aktiviteter i Region Midtjylland. Ved udgangen af februar 2021 var ca. 27.000 udredninger/behandlinger udsat som følge af COVID-19. Seneste vurdering fra hospitalerne i Region Midtjylland er, at der ved udgangen af april er ca. 24.000 aftaler om udredning og behandling som er blevet udsat til senere. Der bliver reduceret i den udsatte aktivitet, men det forventes, at der fortsat vil være udsat aktivitet med udgangen af 2021.


De udsatte aktiviteter opgjort ultimo april 2021 kan fordeles på følgende:

 • Operationer: 1.700
 • Dagkirurgi: 1.200
 • Ambulante besøg: 17.700
 • Endoskopier: 2.000
 • Diagnostik radiologi: 1.200.


Til disse aktiviteter må en del afledte aktiviteter inden for klinisk biokemi og diagnostisk radiologi forventes.


For nuværende er bedste bud, at omfanget vil være 50 mio. kr. til afvikling af udsat aktivitet. Beløbet er indmeldt til Danske Regioner som den nuværende forventning, men det understreges, at det er behæftet med stor usikkerhed. Midler brugt til afvikling af udsat aktivitet som følge af COVID-19 forventes, som ovenfor omtalt, kompenseret af staten.


Videre forløb

Hospitalerne er allerede gået i gang med at arbejde med konkrete projekter. Modellen er behandlet af relevante administrative fora. Der er fra hospitalernes side bekymring for det bureaukratiske arbejde og den budgetusikkerhed, der følger med, når der kræves målopfyldelse, før den endelige bevilling udmøntes. Der er stor opmærksomhed på, at der i dialogen og konkrete forhold om både målsætninger og i opfølgning skal være smidighed og plads til tilpasninger. Det understregres samtidig, at forventningen er, at kriteriet for at opnå statslig kompensation er, at der foreligger dokumentation for afvikling af udsatte aktiviteter. Modellen og dermed behovet for afvikling af udsatte aktiviteter som følge af COVID-19-epidemien forventes at fortsætte hele 2021. Mulighed for afvikling afhænger også af en eventuel sygeplejerskekonflikt, udvikling i COVID-19-epidemien, tilgængelige personaleressourcer, herunder personalets overskud til at udføre ekstraarbejde.


Modelbeskrivelse samt notat om status på udsatte aktiviteter leveret til budgetseminaret er vedlagt som bilag.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at model for afvikling af udsat aktivitet som følge af COVID-19-epidemien godkendes.


Erik Vinther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-31-07

3. Regionshospitalet Horsens: Udskiftning af autoklaver og vaskemaskiner

Resume

På Regionshospitalet Horsens er der behov for at udskifte instrumentvaskere og to autoklaver (apparat til sterilisering af udstyr). Udstyret er forældet og slidt, hvilket betyder, at der sker nedbrud til gene for driften, og der er stigende udgifter til reparation af udstyret.


Det foreslås, at der gives en bevilling til udskiftning af udstyret, så der kan indkøbes instrumentvaskere, der har større effektivitet, er mere bæredygtige ved eksempelvis lavere strømforbrug, og som vil give et bedre arbejdsmiljø ved mindre støj. Den samlede udskiftning beløber sig til 6 mio. kr. Den sidste maskine forventes at være installeret og i drift til sommeren 2022.

Direktionen indstiller,

at der gives en bevilling på 6 mio. kr. til udskiftning af instrumentvaskere og autoklaver på Regionshospitalet Horsens, og


at rådighedsbeløb og finansiering jf. tabel 2 godkendes.

Sagsfremstilling

Regionshospitalet Horsens råder over syv instrumentvaskere og to autoklaver. En stor del af den nuværende maskinpark er forældet og slidt, hvilket blandt andet resulterer i nedbrud og en deraf følgende manglende maskinkapacitet. Desuden er der stigende udgifter til reparationer. Der er på den baggrund behov for at udskifte en større del af det nuværende udstyr.


Udskiftning af instrumentvaskere

Regionshospitalet Horsens har fem instrumentvaskere fra 2008 og to fra 2016. De fem instrumentvaskere fra 2008 har kørt over 15.000 vaske. Normalt forventes det, at instrumentvaskere kan køre ca. 10.000 vaske svarende til ca. 10 års levetid. De fem maskiner kræver megen vedligeholdelse og reparationer. Dette betyder øgede vedligeholdelsesomkostninger og "nedetid" på maskinerne med den deraf følgende påvirkning af den daglige drift i Sterilcentralen. Det vurderes, at der er behov for udskiftning af disse fem maskiner snarest. Hospitalet råder over en ubrugt instrumentvaskemaskine, hvorfor der kun vil være behov for indkøb af fire nye instrumentvaskere til erstatning af de nuværende fem. Med udskiftningen til den nye version af instrumentvaskere sikrer Regionshospitalet Horsens sig en marginalt større vaskekapacitet, da gennemsnitstiden for en vask på en ny instrumentvasker er kortere end på en gammel.


De to instrumentvaskere fra 2016 er velfungerende og har en forventet restlevetid på 4-6 år.


Autoklaver

Der er to autoklaver på Regionshospitalet Horsens. Den ene er fra 2003, og den anden er fra 2007. Autoklaverne har en estimeret levetid på 10 år og med grundig forebyggende vedligeholdelse kan forventes en levetid på op til 15 år. Gennem forebyggende vedligeholdelse har det indtil nu været muligt at forlænge autoklavernes levetid, men der er nu behov for udskiftning af begge autoklaver med henblik på at sikre driftsstabilitet, opretholdelse af den daglige drift og færre vedligeholdelsesudgifter.


Der er behov for en robust og driftssikker udskiftningsplan for autoklaverne, således at de udskiftes tidsmæssigt forskudt af hinanden med tilstrækkelig afsat tid til planlægning, fysisk installation og implementering. Udskiftningen af produktionsudstyret vil derfor tage op i mod 12 måneder fra regionsrådets godkendelse.


Bæredygtighed

Der er i valget af vaskemaskiner taget hensyn til arbejdsmiljøet, f.eks. ved lavere støjniveau. Der indkøbes mere effektive vaskemaskiner, som er mere energibesparende, har bedre oppetid, færre reservedelsudgifter, bedre vaskekapacitet og et forhøjet kvalitetsniveau af det sterile gods efter vask.


Udbud

Indkøb af udstyret vil være opdelt i to separate indkøb. Indkøb af vaskemaskinerne forventes at ligge noget under tærskelværdien på knap 1,6 mio. kr. Der vil blive sikret indkøb på markedsmæssige vilkår ved at indhente to til tre tilbud. Autoklaverne ligger over tærskelværdien, og her vil der blive gennemført et begrænset udbud.


Økonomi

I tabel 1 nedenfor fremgår anlægsbudgettet for den samlede udskiftning af vaskemaskiner og autoklaver på Regionshospitalet Horsens. Den samlede udskiftning beløber sig til 6 mio. kr.
I tabel 2 nedenfor fremgår bevilling, rådighedsbeløb og finansiering.


Finansieringen af projektet/investeringen holdes indenfor de rammer, som blev godkendt i Investeringsplan 2021-2029.


Tidsplan

Der vil være udbud og indkøb frem til december 2021. Installation vil ske fra december 2021 og frem til sommer 2022.


Generelt om sterilcentralen på Regionshospitalet Horsens

Sterilcentralen på Regionshospitalet Horsens har en række problemstillinger udover det nedslidte udstyr. Der er blandt andet opmærksomhed på det fysiske arbejdsmiljø grundet løft og indeklima, pladsen er trang, og selve bygningen har gamle installationer med dertilhørende risiko for skader. Regionshospitalet Horsens har derfor lavet en udredning af, hvorvidt udskiftningsbehovet vedrørende nedslidt udstyr bør medføre en større renovering af Sterilcentralen. Vurderingen er, at udskiftning af de omtalte dele af maskinparken ikke kan afvente, at de fysiske rammer forbedres. I et længere perspektiv er der behov for et anlægsprojekt vedrørende Sterilcentralen, men i denne sag fokuseres der alene på udskiftning af nedslidt udstyr.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at der gives en bevilling på 6 mio. kr. til udskiftning af instrumentvaskere og autoklaver på Regionshospitalet Horsens, og


at rådighedsbeløb og finansiering jf. tabel 2 godkendes.


Erik Vinther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-31-07

4. Regionshospitalet Horsens: Ombygning i vareindlevering til regional logistik

Resume

Der er behov for at skabe mere plads i vareindleveringen på Regionshospitalet Horsens. Pladsen er i forvejen trang og på grund af nyt lagerkoncept i regionen, skal der være plads til flere varebure, end der aktuelt er plads til. For at imødekomme disse pladsmæssige udfordringer skal der foretages ombygning og en række brandtekniske tiltag. Projektet beløber sig til 2 mio. kr. og kan gennemføres i 2021.

Direktionen indstiller,

at der gives en bevilling til Regionshospitalet Horsens på 2 mio. kr. til ombygning af vareindleveringen for at skabe plads til regional logistik, og


at rådighedsbeløb og finansiering jf. tabel 2 godkendes.

Sagsfremstilling

Pladsen i vareindleveringen på Regionshospitalet Horsens er i dag trang, hvilket resulterer i midlertidig oplagring i tunnelsystemet under hospitalet. Med det nye lagerkoncept i regionen forværres denne situation, da der nu også skal være plads til varebure med vasketøj i vareindlevering, idet disse bure ikke længere køres direkte ud på de enkelte afdelinger. Der er derfor behov for at skabe mere depotplads.


For at løse udfordringerne i vareindleveringen skal der foretages ombygning. Derudover skal der gennemføres en række brandtekniske tiltag, som f.eks. etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg, flugtvej og paniklys samt røgventilation. Det har i tilknytning hertil vist sig, at en del af de lette vægge i området skal nedbrydes og genopbygges, for at de kan overholde gældende brandkrav. De samme lette vægge indeholder asbest, hvorfor der også er en udgift til asbestsanering.


Den samlede ombygning og brandsikring i vareindleveringen på Regionshospitalet Horsens beløber sig til 2 mio. kr., og projektet vil blive gennemført i 2021.


Tabel 1. Anlægsbudget for ombygningsprojektet.


Tabel 2. Bevilling, rådighedsbeløb og finansiering.


Finansieringen af projektet/investeringen holdes inden for de rammer, som blev godkendt i Investeringsplan 2021-2029.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at der gives en bevilling til Regionshospitalet Horsens på 2 mio. kr. til ombygning af vareindleveringen for at skabe plads til regional logistik, og


at rådighedsbeløb og finansiering jf. tabel 2 godkendes.


Erik Vinther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-43-21

5. Regionspsykiatrien Horsens: Nyt almenpsykiatrisk sengeafsnit

Resume

Der gives en status på arbejdet med etablering af nyt sengeafsnit i Regionspsykiatrien Horsens. Der er konstateret en fordyrelse af projektet, og som følge heraf har administrationen afsøgt en række alternative placeringer af et nyt sengeafsnit i Psykiatrien i Region Midtjylland. Det indstilles på den baggrund fortsat, at projektet i Regionspsykiatrien Horsens søges kvalificeret og indarbejdet i den kommende Investeringsplan.

Direktionen indstiller,

at status for etablering af nyt almenpsykiatrisk sengeafsnit ved Regionspsykiatrien Horsens tages til efterretning,


at det godkendes, at projektet med til- og ombygning i Regionspsykiatrien Horsens kvalificeres, og


at de forventede merudgifter søges indarbejdet i Budget 2022 og den kommende Investeringsplan.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på mødet den 27. november 2019, at der skal etableres et nyt almenpsykiatrisk afsnit med 12 sengepladser i Regionspsykiatrien Horsens. Der er i forbindelse med planlægningen af projektet konstateret en fordyrelse af projektet. Administrationen har derfor afsøgt en række alternative placeringer af et nyt sengeafsnit i Psykiatrien i Region Midtjylland, men det indstilles fortsat, at projektet søges kvalificeret og indarbejdet i den kommende Investeringsplan.


Som regionsrådet blev orienteret om den 27. maj 2020, er der behov for at bygge en etage oven på en del af den eksisterende bygning; et område som i dag rummer ambulatoriefunktioner. Denne del af den eksisterende bygning er oprindeligt indrettet som sengeafsnit. Det vurderes, at det både funktionelt og økonomisk er den bedste løsning at flytte ambulatoriefunktionerne op i den planlagte nye overetage og i stedet tilbageføre og renovere stueetagen til at kunne rumme den nye sengeafdeling. På den måde kan der sikres niveaufri adgang til skærmede udearealer fra sengeafsnittet, gode logistiske sammenhænge i bygningen samt mulighed for at indrette tidssvarende ambulatoriefunktioner i et nybyggeri.


Der har siden maj 2020 været arbejdet med projektet. Blandt andet er mulighederne for tilbygning og ombygning blevet afsøgt, og der har samtidig været dialog med relevant klinisk og teknisk personale. På baggrund af afsøgningen af mulighederne for tilbygning og ombygning vurderes det, at der i Regionspsykiatrien Horsens er mulighed for at udvide med yderligere to sengepladser. Det har endvidere vist sig, at der er en række afledte delprojekter, som vurderes nødvendige at få med i det endelige projekt, hvilket samlet set betyder en fordyrelse. Desuden er genhusningsudgifterne dyrere end oprindeligt budgetteret.


De primære årsager til det øgede budget er:

 • Revurdering af entrepriseomkostninger, som skyldes dels generel prisudvikling i markedet, herunder stigende priser på bl.a. træ, glas og stål, dels revurdering af omfanget af nødvendige tiltag ved byggeriet.
 • Det var tidligere forudsat, at ECT-behandlingen (Elektrochokbehandling) kunne blive i den nuværende placering. Dette er ikke muligt, da støjgener fra byggeriet vil forhindre behandlingen.
 • Der er indhentet tilbud på genhusning, og udgifterne hertil er højere end forudsat.


Samlet vurderes det, at projektet vil koste ca. 41,2 mio. kr. Det var tidligere forventet, at det ville koste 20-30 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt prioriteret 25,0 mio. kr. til etablering af sengeafsnittet i Investeringsplanen.


Det forventes, at projektet kan gennemføres på ca. 2,5 år, fra det igangsættes, til sengeafsnittet kan ibrugtages.


På baggrund af udgiftsstigningen har administrationen afsøgt alternative scenarier, som beskrives kort herunder.


Alternative scenarier

Udvidelse i somatikken i Horsens

I dag anvender somatikken i Horsens en del af den bygning, der rummer Regionspsykiatrien Horsens. Ved at bygge nyt til somatikken, kan somatikken fraflytte psykiatriens bygning, hvorefter de ledige lokaler kan indgå i en rokade i psykiatrien, så sengepladserne kan etableres uden yderligere tilbygning i psykiatrien.


Det vurderes, at projektet i sin helhed kan gennemføres på ca. fire år fra igangsættelse. De psykiatriske sengepladser vil dog kunne være etableret ca. 1,5 år fra igangsættelse.


Det vurderes, at dette scenarie vil koste 65,5 mio. kr., heraf 36,9 mio. kr. til projektet i somatikken og 28,7 mio. kr. til projektet i psykiatrien.


Administrationen vurderer, at den øgede udgift på ca. 40 mio. kr. i forhold til de 25 mio. kr., der er afsat i Investeringsplanen, ikke er realistisk at prioritere for nuværende. Der ses i Investeringsplanen ind i en række øvrige projekter/områder, som det vurderes nødvendigt at prioritere midler til. Det er blandt andet understøttelse af regionens bæredygtighedsstrategi, bygningssyn og understøttelse af it i forbindelse med transformationen af sundhedsvæsenet.


Udvidelse i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Regionsrådet besluttede den 25. november 2020, at der etableres et nyt retspsykiatrisk sengeafsnit, et areal til kontorarbejdspladser og et disponibelt areal i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. Regionsrådet besluttede samtidig, at der skulle træffes politisk beslutning om anvendelsen af det disponible areal i 2. kvartal 2021. Dette er som følge af nedenstående sonderinger udskudt til 3. kvartal 2021.


Administrationen har undersøgt mulighederne for at udvide dette projekt med et almenpsykiatrisk sengeafsnit på 16 senge. Den foreløbige vurdering er, at sengeafsnittet af hensyn til patienternes mulighed for at komme ud bør placeres i stueetagen. Derudover vurderes det nødvendigt at etablere to separate gårdrum, da de retspsykiatriske patienter og de almenpsykiatriske patienter behøver to meget forskellige gårdrum. Dermed vil der blive behov for at inddrage en væsentligt større del af parkeringsarealet.


Det estimeres, at det vil koste ca. 70 mio. kr. at udvide projektet i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien med et ekstra sengeafsnit med 16 senge, hvilket er en ekstraudgift på ca. 45 mio. kr. i forhold til det, der er afsat i Investeringsplanen. Der vil dog være tale om et OPP-projekt, der finansieres af driftsmidler.


Et projekt i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien vil ikke umiddelbart løse de kapacitetsmæssige udfordringer i Regionspsykiatrien Horsens, da hospitalerne har hvert sit optageområde, der følger somatikkens optageområder. Hvis patienter fra Regionshospitalet Horsens i større omfang skal indlægges i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, er der er en risiko for uhensigtsmæssige patientforløb, fordi samarbejdet på tværs kompliceres - det gælder både samarbejdet mellem psykiatri og somatik, når optageområderne brydes, det gælder på tværs af sektorer, hvor der skal samarbejdes med flere kommuner og praktiserende læger, og det gælder internt i psykiatrien, hvor der i givet fald skal være et tæt samarbejde mellem sengeafsnittene i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien og de ambulante indsatser i Regionspsykiatrien Horsens.


Det planlagte projekt i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien forventes at stå klar til indflytning ultimo 2024.


Udvidelse i Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Region Midtjylland står over for at skulle bygge en ny psykiatri i Søndersøparken i Viborg. Regionspsykiatrien Midt, Viborg var oprindeligt i spil i forhold til det nye almenpsykiatriske sengeafsnit, da der med Budget 2019 blev afsat midler til etablering af et nyt almenpsykiatrisk sengeafsnit. Psykiatri- og socialudvalget besluttede imidlertid på mødet den 11. september 2019 ikke at anbefale dette scenarie. Baggrunden var bl.a. det begrænsede demografiske pres på Regionspsykiatrien Midt, Viborg.


Endvidere vurderes det, at etableringen af yderligere et sengeafsnit i Ny Psykiatri i Viborg vil medføre, at byggeriet fylder for meget på grunden i forhold til den plads, der er til rådighed.


Byggeriet af Ny Psykiatri i Viborg forventes at stå klar til indflytning medio 2027.


Administrationens vurdering

Det er fortsat administrationens anbefaling, at det nye sengeafsnit i Psykiatrien i Region Midtjylland skal etableres i Regionspsykiatrien Horsens via til- og ombygning af den eksisterende psykiatri, herunder med byggeri af en ekstra etage ovenpå den eksisterende bygning.


Regionspsykiatrien Horsens er således allerede presset på kapaciteten og har eksempelvis indgået en aftale med Aarhus Universitetshospital Psykiatrien om, at to pladser i Skejby er reserveret til patienter fra Regionspsykiatrien Horsens' optageområde, indtil det nye sengeafsnit står klar. Der forventes et øget pres i kraft af den demografiske udvikling i de kommende år i Horsens-området. Etableringen af et nyt sengeafsnit i Regionspsykiatrien Horsens, som besluttet i november 2019, er således en vigtig brik i arbejdet med robustgørelsen af Psykiatrien i Region Midtjylland.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at status for etablering af nyt almenpsykiatrisk sengeafsnit ved Regionspsykiatrien Horsens tages til efterretning,


at det godkendes, at projektet med til- og ombygning i Regionspsykiatrien Horsens kvalificeres, og


at de forventede merudgifter søges indarbejdet i Budget 2022 og den kommende Investeringsplan.


Erik Vinther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede den 27. november 2019, at det nye almenpsykiatriske sengeafsnit med 12 pladser etableres i Regionspsykiatrien Horsens.


Regionsrådet besluttede den 27. maj 2020 at bevilge 0,93 mio. kr. til projektering af projektforslag for et nyt sengeafsnit i Regionspsykiatrien Horsens.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-30-07

6. Regionshospitalet Silkeborg: Projekteringsbevilling til flytning af medicinsk sengeafsnit og logistik

Resume

I Budget 2021 blev der i perioden 2021-2023 prioriteret i alt 30 mio. kr. til et nødvendigt løft af de fysiske rammer på Regionshospitalet Silkeborg. Det fremgår af budgetaftalen, at der i forbindelse med udarbejdelsen af en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg skal sikres, at hospitalet også fremadrettet har de faciliteter og rammer, der skal til for at drive et udviklingshospital. Der fremlægges forslag til projekteringsbevillinger til to anlægsprojekter på Regionshospitalet Silkeborg, som er en udmøntning af de prioriterede 30 mio. kr. Projekterne vil give et væsentligt løft til hospitalets fysiske rammer.


Der søges en projekteringsbevilling til et anlægsprojekt, hvor der flyttes et medicinsk sengeafsnit, som i dag er beliggende i ældre lokaler med 4-sengs stuer og små baderum. Afsnittet er i dag desuden placeret på en etage med kun en enkelt elevator. Med projektet vil sengeafsnittet få nogle tidssvarende faciliteter og komme til at ligge i forlængelse af et andet medicinsk sengeafsnit med et fælles modtageområde. Derudover er logistikken på hospitalet udfordret, særligt efter overgangen til det regionale lager, hvor et øget antal varebure, tilkørselsforhold mv. gør arbejdet vanskeligt for både chauffører og de ansatte. Der søges på den baggrund også en projekteringsbevilling til et projekt vedrørende en ny logistikløsning på Regionshospitalet Silkeborg.


I alt søges der om projekteringsbevillinger på 3 mio. kr. til de to projekter, som finansieres af de 30 mio. kr., der blev prioriteret til hospitalet i budgetforlig for Budget 2021.

Direktionen indstiller,

at Hospitalsenhed Midt bevilges 2 mio. kr. til projektering af anlægsprojektet vedrørende flytning af medicinsk sengeafsnit på Regionshospitalet Silkeborg,


at Hospitalsenhed Midt bevilges 1 mio. kr. til projektering af anlægsprojektet vedrørende ny logistikløsning på Regionshospitalet Silkeborg, og


at rådighedsbeløb og finansiering jf. tabel 1 godkendes.

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til projekteringsbevillinger til to anlægsprojekter på Regionshospitalet Silkeborg, der skal bidrage til, at hospitalet også fremadrettet har de faciliteter og rammer, der skal til for at drive et udviklingshospital. Projekterne omhandler flytning og opdatering af et medicinsk sengeafsnit samt en ny og bedre logistikløsning på hospitalet. Der er tale om to projekter, der vil give et væsentligt løft til hospitalets drift og logistik. Projekterne skal understøtte den videre udvikling af hospitalets nuværende funktioner og rolle som udviklingshospital, som er sat i gang i forbindelse med den igangværende udarbejdelse af en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg.


Anlægsprojekterne finansieres af de 30 mio. kr., der i budgetforliget for Budget 2021 blev prioriteret til et nødvendigt løft af de fysiske rammer på Regionshospitalet Silkeborg i perioden 2021-2023. Indholdet i de to projekteringsbevillinger beskrives nedenfor.


Projekteringsbevilling: Flytning af medicinsk sengeafsnit på Regionshospitalet Silkeborg

Regionshospitalet Silkeborg har to medicinske sengeafsnit, som er placeret i forskellige bygninger og etager/niveauer. Begge sengeafsnit er af ældre dato og trænger til en renovering. Medicinsk sengeafsnit M2 er placeret på niveau 5 i bygning 3 i lokaler med 4-sengs stuer og små baderum, der tilgås fra gangen. Der findes kun én sengeelevator, som forsyner etagen, og den er præget af ustabil drift. Dette er uhensigtsmæssigt set fra et patientsikkerhedsperspektiv, eftersom det ikke er muligt at transportere sengeliggende patienter, såfremt elevatoren er ude af drift. Sengeelevatoren er desuden smal i forhold til nutidens standarder til hospitalssenge.


Det medicinske sengeafsnit M2 foreslås derfor flyttet til niveau 3 i bygning 3, således at det kommer til at ligge i forlængelse af medicinsk sengeafsnit M1. Dette muliggør etablering af et fælles modtageafsnit for de to medicinske sengeafsnit i direkte forbindelse til hovedtrappen. Sengeafsnittene vil danne hver sin vinge ud fra det fælles medicinske modtageområde i midten. Med projektet etableres moderne og større baderum samt 1- og 2-sengs stuer. Desuden vil det fælles modtageafsnit frigive arealer på sengeafsnittene. Projektet skal understøtte den videre udvikling af Regionshospitalet Silkeborg, som er sat i gang i forbindelse med den igangværende udarbejdelse af en udviklingsplan for hospitalet, idet der skabes tidssvarende faciliteter til gavn for både patientbehandlingen og personalets arbejdsmiljø.


Begge sengeafsnit vil kunne betjenes af to velfungerende elevatorer, der forsyner denne etage. Projektet vil ikke renovere M1, da dette sengeafsnit ikke trænger i samme grad som M2.


Der vil være et arealproblem i byggeperioden, hvilket der skal findes løsninger på i forbindelse med projekteringen.


De medicinske klinikker, som i dag er placeret på den ønskede placering, vil flytte op til det område, som M2 fraflytter.


Herudover vil de resterende ikke-renoverede sengestuer på Regionshospitalet Silkeborg indgå i en sengestueanalyse for regionens hospitaler, som gennemføres i 2021, og hvor resultaterne vil indgå til budgetforhandlingerne for Budget 2023.


Rådgiver og udbudsform

For at opnå kontinuitet i projektet indgås der aftale med en gennemgående rådgiver, som skal udarbejde projektforslag og bistå med udførelsen af projektet frem til ibrugtagning. Rådgiveropgaven forventes udbudt som begrænset udbud med prækvalifikation.


Det forventes, at projektets entrepriseform bliver hoved- og fagentreprise. Den endelige udbudsform afstemmes i samarbejde med den valgte totalrådgiver og vil blive forelagt til godkendelse i forbindelse med godkendelse af projektforslaget.


Tidsplan

 • Sommer 2021: Aftale med rådgiver og opstart på projektering.
 • Primo 2022: Projektforslaget forelægges regionsrådet med henblik på anlægsbevilling til at gennemføre ombygningen.
 • Medio 2022 - ultimo 2023: Gennemførelse af ombygning.


Økonomi

Den samlede anlægssum forventes at beløbe sig til 20 mio. kr. og forventes fordelt med 2 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. i 2022 og 13 mio. kr. 2023. Der foreslås i denne sag en projekteringsbevilling på 2 mio. kr. i 2021.


Projekteringsbevilling til at udarbejde forslag til en ny logistikløsning på Regionshospitalet i Silkeborg

Logistikken på Regionshospitalet Silkeborg er udfordret i forhold til tilkørselsforhold, rampeforhold, opbevaringsplads til vogne (dem der skal afhentes og dem, der endnu ikke er fordelt) samt adgang til tunnelsystem. Udfordringerne er blevet større efter overgangen til det regionale lager, hvor der kommer væsentlig flere varebure til hospitalet samtidig med, at der skal være plads til de tomme bure. I og med vejene ved Regionshospitalet Silkeborg er snævre med mange sving, giver det dagligt chaufførerne udfordringer i forhold til kørselsforhold og rampeforhold. Der er behov for en projekteringsbevilling til at analysere mulighederne for en ny logistikløsning på Regionshospitalet Silkeborg. En ny logistikløsning skal give et væsentlig løft til den daglige drift og personalets arbejdsmiljø.


Rådgiver og udbudsform

For at opnå kontinuitet i projektet indgås der aftale med en gennemgående rådgiver, som skal udarbejde projektforslag og bistå med udførelsen af projektet frem til ibrugtagning. Rådgiveropgaven er under den økonomiske tærskelværdi for udbud, hvorfor der gennemføres en markedsafdækning med skriftlige tilbud fra 2-3 rådgivere forud for valg af rådgiver.


Det forventes, at projektets entrepriseform bliver hoved- og fagentreprise. Den endelige udbudsform afstemmes i samarbejde med den valgte totalrådgiver og vil blive forelagt til godkendelse i forbindelse med godkendelse af projektforslaget.


Tidsplan

 • Sommer 2021: Aftale med rådgiver og opstart på projektering.
 • Primo 2022: Projektforslaget forelægges regionsrådet med henblik på bevilling til etablering af ny logistikløsning.
 • 2022-2023: Etablering af ny logistikløsning.


Økonomi

Den samlede anlægssum forventes at beløbe sig til 10 mio. kr. og forventes fordelt med 1 mio. kr. i 2021, 4 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023. Projekteringsbevillingen på 1 mio. kr. skal bruges i 2021.


Samlet finansiering

Tabel 1. Bevilling, rådighedsbeløb og finansiering for de to projekter.


Finansieringen af projektet/investeringen holdes indenfor de rammer, som blev godkendt i Investeringsplan 2021-2029.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at Hospitalsenhed Midt bevilges 3 mio. kr. til udarbejdelsen af en skitse af en plan, der sammentænker en logistikløsning og en samlet omlægning af sengestuerne på Regionshospitalet Silkeborg til 1- og 2-sengsstuer - uden at der reduceres i antallet af senge, herunder belysning af et eventuelt behov for en tilbygning.


Hospitalsudvalget ønskede desuden, at det undersøges, om udvalgets ekstraordinære møde den 16. juni kommende møde kan afholdes på Regionshospitalet Silkeborg med henblik på en besigtigelse.


Erik Vinther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-29-07

7. Regionshospitalet Viborg: Flytning af Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme

Resume

Regionsrådet har tidligere besluttet, at Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme på Regionshospitalet Viborg skal flytte fra Søndersøparken, da arealerne skal bruges til psykiatriprojektet i Søndersøparken "Ny Psykiatri i Viborg". Der foreslås en placering til Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme i Højhuset på Regionshospitalet Viborg i et område, hvor der tidligere var sengeetage.

Direktionen indstiller,

at den allerede afgivne bevilling på 0,7 mio. kr. til flytning af Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme ved Regionshospitalet Viborg øges med 2,2 mio. kr. jf. tabel 2,


at opgaven udføres i fagentreprise, og


at fagentreprisen udbydes i begrænset licitation uden prækvalifikation.

Sagsfremstilling

Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme ved Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt, har placering i Søndersøparken i Viborg. Regionsrådet har tidligere besluttet, at der så vidt muligt skal findes nye permanente placeringer til de somatiske funktioner, da psykiatriprojektet "Ny Psykiatri i Viborg" skal anvende den placering, som klinikken befinder sig på. Som opfølgning herpå er der fundet en ny placering på Regionshospitalet Viborg.


Regionshospitalet Viborg ønsker, at Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme flytter ind i Højhuset, hvor klinikken skal ligge i forlængelse af Klinik for Lungesygdomme, begge en del af Medicinsk Afdeling.


Det er muligt at flytte Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme uden at lave gennemgribende ombygninger. Dog har området tidligere været anvendt som sengeetage, hvorved det er nødvendigt at foretage en række tilpasningsarbejder, bl.a. fordi der er mange badeværelser på etagen.


I forbindelse med klargøringen af området til klinik skal der bl.a. nedlægges otte badeværelser, som inddrages som en del af klinikrummene, hvorved der kan skabes bedre, flere og større klinikrum på 15 kvadratmeter. Det undgås samtidig at skulle holde ubrugte badeværelser "i gang" i forhold til rør, afløb mv. Derudover etableres ventefaciliteter til klinikkerne, skyllerum, ombygning af medicinrum mv., som ikke er til stede i dag.


Arealet males, isættes nye døre og opfriskning af gulve mv., således at arealet kommer til at fremstå mere lyst og indbydende. Herudover vil der skulle foretages en del byggetekniske tilpasninger i forhold til ventilation og en række nødvendige el-arbejder.

Bæredygtighed og arbejdsmiljø

Etableringen af Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme i Højhuset på Regionshospitalet Viborg vil forbedre arbejdsmiljøet og indeklimaet blandt andet på baggrund af bedre plads og større lokaler. Herudover vil der blive skabt bedre funktionelle sammenhænge, da området indrettes på baggrund af afdelingens funktionelle behov. Størstedelen af afdelingens udstyr og inventar vil blive genanvendt.


Udbud

Opgaven vil blive udført i fagentreprise på baggrund af begrænset licitation uden prækvalifikation. Rådgiveropgaven er under den økonomiske tærskelværdi for udbud, hvorfor opgaven ikke behøver at blive udbudt.


Økonomi

Det fremgår nedenfor i tabel 1, at projektets anlægssum er 2,9 mio. kr. Indeholdt i anlægssummen er de byggetekniske tilpasninger (ventilation, installationer), byggeplads, rådgivning og øvrige udgifter.


Projektet er blevet dyrere end de oprindeligt afsatte 700.000 kr., da Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme skal flytte til en anden placering, hvor der skal ske renovering for at gøre området anvendeligt til formålet. Projektet har derfor en samlet anlægssum på 2,9 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. er finansieret.I tabel 2 nedenfor fremgår bevilling, rådighedsbeløb og finansiering.Finansieringen af projektet/investeringen holdes inden for de rammer, som blev godkendt i Investeringsplan 2021-2029. De ekstra 2,2 mio. kr. til projektet, vil blive finansieret af puljen til afledte investeringer i Hospitalsenhed Midt i forbindelse med psykiatriprojektet "Ny Psykiatri i Viborg", der blev prioriteret i Investeringsplan 2021-2029.


Tidsplan

 • Efterår 2021: Kontrakt med håndværkere og opstart af projektet
 • Sommeren 2022: Renovering er færdig.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at den allerede afgivne bevilling på 0,7 mio. kr. til flytning af Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme ved Regionshospitalet Viborg øges med 2,2 mio. kr. jf. tabel 2,


at opgaven udføres i fagentreprise, og


at fagentreprisen udbydes i begrænset licitation uden prækvalifikation.


Erik Vinther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-29-07

8. Regionshospitalet Viborg: Afledte investeringer relateret til kvalitetsfondsprojektet

Resume

Der er behov for en række bygningsmæssige tilpasninger, når de nye kvalitetsfondsprojekter ibrugtages. I forhold til kvalitetsfondsprojektet i Viborg har regionsrådet i Budget 2021 afsat en pulje på 20 mio. kr. I denne sag foreslås det, at der bevilges 5 mio. kr. ud af de 20 mio. kr. til en række mindre tilpasningsopgaver i relation til akutcentret på Regionshospitalet Viborg. Det er eksempelvis udskiftning af tag, der støder op mod akutcentret, løsning af arbejdsmiljømæssige forhold og en forbedring af mobildækning i huset.

Direktionen indstiller,

at der gives en bevilling på 5 mio. kr. til Hospitalsenhed Midt til afledte anlægsinvesteringer i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet i Viborg, og


at bevilling, rådighedsbeløb og finansiering jf. tabel 1 godkendes.

Sagsfremstilling

Der er med budgettet for 2021 afsat en række puljer til investeringer afledt af de store kvalitetsfondsbyggerier. Baggrunden herfor er, at det generelt har vist sig, at der opstår en række behov for tilpasninger, når de nybyggede bygninger tages i brug. Det kan være afledte konsekvenser og forhold, som af driften vurderes uhensigtsmæssig, men som det ikke har været muligt at forudsige og tilrette i byggeprocessen.


I forhold til kvalitetsfondsprojektet i Viborg er der afsat en samlet pulje på 20 mio. kr. til henholdsvis afledte konsekvenser i forbindelse med ibrugtagningen af Akutcentret samt i forbindelse med det tilbageværende ombygningsprojekt, hvor der aktuelt ombygges ny Dialyse, og der senere skal ombygges ny Intensiv og ny Hjerteklinik.


I forbindelse med ibrugtagningen af Akutcentret er der opstået en række forhold, som med fordel kan finansieres af denne pulje. Det foreslås derfor, at der gives en bevilling på 5 mio. kr. ud af de i alt 20 mio. kr. til at håndtere en række mindre tilpasningsarbejder i relation til akutcentret.


Der vil for flere af projekterne være tale om, at de vil forbedre arbejdsmiljøet. Bevillingen skal blandt andet anvendes til taget på bygning 4, som støder op imod Akutcentret, og som trænger til at blive udskiftet. Taget er i forbindelse med etableringen af Akutcentret alene blevet udskiftet i det område, hvor gangbroen blev etableret, men resten af taget trænger til udskiftning. Lige under taget ligger en del af Operationsafdelingen, og det vil være forbundet med stor risiko for vandindtrængning ikke at etablere et nyt tag i området, da det nuværende er utæt.


Derudover skal der etableres øget mobildækning. Der er i Akutcentret etableret mobildækning, men efter ibrugtagningen har systemet vist ikke at være tilstrækkeligt i elevatorerne, hvorfor det er nødvendigt at udvide systemet.


Projekterne skal ligeledes håndtere forskellige arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Det er f.eks. på de nye operationsstuer i Akutcentret, hvor der er udfordringer med loftshøjden på operationsstuen og den deraf tilladte bevægelsesfrihed for lamper mv. Det giver udfordringer, som skal løses i forhold til at sikre den nødvendige bevægelsesfrihed af udstyr. Et andet eksempel er etablering af glasafskærmning for at øge trygheden i receptionen og udvidelse af slusefunktioner omkring indgangsvejene i Akutafdelingen med henblik på at eliminere trækgener.


Projekterne vil blive gennemført i 2021.


Økonomi

Tabel 1. Bevilling, rådighedsbeløb og finansiering.


Finansieringen af projektet/investeringen holdes inden for de rammer, som blev godkendt i Investeringsplan 2021-2029.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at der gives en bevilling på 5 mio. kr. til Hospitalsenhed Midt til afledte anlægsinvesteringer i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet i Viborg, og


at bevilling, rådighedsbeløb og finansiering jf. tabel 1 godkendes.


Erik Vinther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-141-09

9. Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje" rapport for 1. kvartal 2021

Resume

”Det tredje øje" for kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg har udarbejdet en rapport for 1. kvartal 2021. Rapporten er kommenteret af Byggeri og Projekt i Hospitalsenhed Midt. "Det tredje øjes" rapport indeholder anbefalinger vedrørende COVID-19-situationen og tilhørende konjunkturudsving samt voldgiftsagen mod projektets totalrådgiver. Derudover har "det tredje øje" opmærksomhedspunkter i forhold til projektet, som er besvaret af Byggeri og Projekt i vedlagte bilag.

Direktionen indstiller,

at rapporten fra "det tredje øje" på kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg vedrørende 1. kvartal 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger en kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 fra Viborg-projektets "tredje øje". "Det tredje øje" har to anbefalinger samt en række opmærksomhedspunkter for projektet. Rapporten er vedlagt. "Det tredje øjes" anbefalinger gengives herunder sammen med svar fra Byggeri og Projekt hos Hospitalsenhed Midt. Derudover har "det tredje øje" opmærksomhedspunkter i forhold til projektet, som ligeledes er besvaret nedenfor af Byggeri og Projekt i vedlagte bilag.


COVID-19 situationen

"Det tredje øje" bemærker, at ved afslutningen af denne rapport er store dele af samfundet igen delvist lukket ned på grund af COVID-19-situationen. Situationen og dens udvikling er i sagens natur meget uforudsigelig og dermed svær at dæmme op for.


"Det tredje øje" har fået oplyst, at COVID-19-situationen har været en medvirkende faktor til, at færdiggørelsen af Delprojekt 3 (ombygning af det eksisterende hospital) er udskudt til forventet medio 2023. Flere forhold har haft indvirkning på tidsplanen, herunder bl.a. midlertidig anvendelse af dialyseafsnit som COVID-19-station i 2020, fremrykning af psykiatriprojektet (Ny Psykiatri i Viborg), ophold i brugerprocesserne på grund af COVID-19 samt anvendelse af området til COVID-19-vaccination.


Det er for "det tredje øje" et opmærksomhedspunkt, hvorvidt en eventuel fortsat COVID-19-krise vil kunne påvirke Delprojekt 3.


Anbefaling

Det tredje øje anbefaler, at de potentielle afledte effekter af COVID-19-situationen fortsat følges tæt gennem foråret og sommeren med henblik på at modvirke disse. Herunder proaktivt at afværge disse. Her henledes opmærksomheden særligt på den potentielle indvirkning på: 1) Fremdriften i Delprojekt 3 som følge af øget smittespredning og anvendelse af områder til håndtering af COVID-19, 2) Konjunkturudvikling efter COVID-19 og 3) Krav om tidsfristforlængelser som følge af COVID-19.


Svar fra Byggeri og Projekt

Byggeri og Projekt er meget opmærksomme på hele situationen omkring COVID-19 og følger den tæt og proaktivt.


For nuværende udgør COVID-19 ikke en udfordring i projektet i forhold til fremdrift, krav om tidsfristforlængelse, leveranceudfordringer eller lignende, men det er naturligvis en udvikling, som Byggeri og Projekt følger tæt. Rådgivere og entreprenører følger de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, når de opholder sig på hospitalets område.


I forhold til den generelle konjunkturudvikling er det svært at vide, hvad den aktuelle situation får af betydning i de kommende år. For nuværende peger markedsudviklingen på højere materialepriser og stor travlhed blandt entreprenørerne, hvilket kan påvirke licitationsresultaterne i opadgående retning. Der er dog fortsat noget tid til at næste projekt, Ombygning af intensiv, skal i licitation, hvorfor det er muligt, at priserne finder tilbage til et mere stabilt niveau.


Projektets risiko- og reserveprognoser forsøger at tage højde for mulige udfald og har kapitaliseret disse.


Voldgiftssag mod Projektgruppen Viborg

Voldgiftssagen mod Projektgruppen Viborg (projektets totalrådgiver) er delt i to runder, hvortil der for identificerede fejl og mangler i hver sag skal indhentes en selvstændig syns- og skønserklæring.


Status på voldgiftssagens forløb mellem Projektgruppen Viborg og Bygherre er, at syns- og skønstemaer for anden runde af fejl og mangler er påbegyndt. Byggeri og Projekt er på nuværende tidspunkt i gang med at afstemme og prioritere, hvad der skal indgå i sagen. Der udestår stadig en indikation af, hvornår der forventes at være syns- og skønstemaer klar for anden runde.


I relation til syns- og skønserklæringen for første runde af fejl og mangler har synsmændene udtrykt ønske om at foretage en yderligere besigtigelse af pladsen grundet sagens omfang. Denne vil finde sted medio marts 2021. Syns- og skønserklæringen for første runde forventes at være klar i maj 2021. Herefter forventes der at blive taget stilling til det videre forløb.


Anbefaling

"Det tredje øje" anbefaler, at udviklingen i voldgiftssagen fortsat følges tæt, da der fortsat er en væsentlig økonomisk usikkerhed forbundet med udfaldet af voldgiftssagen, og da dette forhold udgør projektets væsentligste økonomiske risiko.


Svar fra Byggeri og Projekt

Byggeri og Projekt er enig med "det tredje øje" i, at voldgiftssagen mod Projektgruppen Viborg for nuværende udgør den største økonomiske risiko for projektet. Risikoen er dog kapitaliseret på baggrund af en juridisk vurdering og indarbejdet i projektets reserveprognose.


Forløbet omkring voldgiftssagen følges tæt, og eventuelle opdateringer eller ændringer i forholdene indarbejdes i projektets prognosemodel.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at rapporten fra "det tredje øje" på kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg vedrørende 1. kvartal 2021 tages til efterretning.


Erik Vinther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-12

10. Kvartalsrapport pr. 31. marts 2021 Kvalitetsfondsprojektet Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg

Resume

Der redegøres i denne sag for økonomi, fremdrift og risici pr. 31. marts 2021 for kvalitetsfondsprojektet Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg. Kvalitetsfondsprojektet er med akutcentrets ibrugtagning afsluttet undtagen hotlab og de sidste ombygninger af det eksisterende hospital. Det er aftalt med Sundhedsministeriet, at der fra 2. kvartal 2020 rapporteres særskilt vedrørende kvalitetsfondsprojektet i Viborg.

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten pr. 31. marts 2021 for Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg godkendes,


at risikorapporten for 1. kvartal 2021 tages til efterretning, og


at kvartalsrapporten med underliggende bilag sendes til Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Der er to delprojekter tilbage på kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg - Akutcentret (delprojekt 2) og ombygningen af det eksisterende hospital (delprojekt 3).


Akutcentret er nu fuldt ibrugtaget bortset fra Hotlab, som er det laboratorie, der tilhører Fysiologisk Klinik. Der pågår en række tilpasningsarbejder i Hotlab, og det forventes, at området er klar til endelig ibrugtagning i 2. kvartal 2021.


I 4. kvartal 2020 modtog projektet den endelige ibrugtagningstilladelse fra Viborg Kommune.


Som et led i delprojekt 2 indgår desuden et ombygningsprojekt i det eksisterende hus omkring Operation og Intensiv, som forventes afsluttet i 2. kvartal 2021.


Delprojekt 3 indeholder ombygning og renovering af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme, udvidelse og renovering af Hjertemedicinsk Klinik samt en ombygning af Intensiv. Det forventes, at delprojekt 3 er færdig i 3. kvartal 2023.


I forhold til voldgiftssagen mod totalrådgiveren, Projektgruppen Viborg, har bygherre ved udgangen af 1. kvartal 2021 modtaget den første Syns- og Skønserklæring, som er den første af flere erklæringer, der forventes at indgå i voldgiftssagen.


Det samlede krav til kvalitetsfondsprojektets centrale reserve er jf. projektets reservestrategi 7,1 mio. kr. Projektets justeringsreserve er på 7,6 mio. kr. På den baggrund svarer projektets reserver til, hvad reservekravet jf. projektets reservestrategi tilsiger. Dertil kommer frie midler fra delprojekt 2 på 19 mio. kr.


Udover projektets justeringsreserve godkendte regionsrådet i 2. kvartal 2020 et prioriterings- og besparelseskatalog, der indeholder emner for 5,5 mio. kr. (løbende priser), og som består af ombygningen af Hjertemedicinsk Klinik.


Kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagnsramme forventes overholdt.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at kvartalsrapporten pr. 31. marts 2021 for Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg godkendes,


at risikorapporten for 1. kvartal 2021 tages til efterretning, og


at kvartalsrapporten med underliggende bilag sendes til Sundhedsministeriet.


Erik Vinther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

På regionsrådsmødet den 24. juni 2021 blev justeringsreserve, prioriterings- og besparelseskatalog vedrørende ombygningen af Hjertemedicinsk Klinik godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-153-09

11. DNV-Gødstrup: Afledte anlægsprojekter til kvalitetsfondsprojektet i Gødstrup

Resume

Det vil være hensigtsmæssigt at foretage en række bygningsmæssige tilpasninger, når de nye kvalitetsfondsprojekter ibrugtages. I forhold til kvalitetsfondsprojektet i Gødstrup har regionsrådet i budget 2021 afsat en pulje på 30 mio. kr. I denne sag foreslås det, der gives bevilling til kontorfaciliteter i forbindelse med stråleterapien, øget pårørendeovernatning og til en ramme til mindre afledte investeringer. Derudover foreslås det, at der gives en projekteringsbevilling til et projekt, hvor der samles værkstedsfaciliteter.

Direktionen indstiller,

at Hospitalsenheden Vest gives en bevilling på 7 mio. kr. til etablering af kontor- og støttefaciliteter til stråleterapien i Gødstrup,


at Hospitalsenheden Vest gives en bevilling på 1,9 mio. kr. til øget pårørendeovernatning i Gødstrup,


at Hospitalsenheden Vest gives en bevilling på 1,5 mio. kr. til projektering af værkstedsfaciliteter på Regionshospitalet Gødstrup,


at Hospitalsenheden Vest gives en bevilling på 9,6 mio. kr. til mindre afledte investeringer i Gødstrup, og


at rådighedsbeløb og finansiering jf. tabel 2 godkendes.

Sagsfremstilling

Der er med budgettet for 2021 afsat en række puljer til investeringer afledt af de store kvalitetsfondsbyggerier. Baggrunden herfor er, at det generelt har vist sig, at det kan være hensigtsmæssigt at foretage en række tilpasninger, når de nybyggede bygninger tages i brug. Det kan være afledte konsekvenser og forhold, som af driften vurderes uhensigtsmæssige, men som det ikke har været muligt at forudsige og tilrette i byggeprocessen.


I forhold til kvalitetsfondsprojektet i Gødstrup er der afsat en samlet pulje på 30 mio. kr. Der fremlægges nu konkrete projekter, som det foreslås, at der gives bevilling til. Samtidig foreslås det, at der gives en projekteringsbevilling til et større projekt vedrørende samling af værkstedsfaciliteter.


Byggeriet til stråleterapien er planlagt med opstart umiddelbart efter den planlagte ibrugtagning af kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup. Det vurderes, at der er behov for at etablere flere kontor-, møde- og træningsfaciliteter i tilknytning til stråleterapien, hvorfor det foreslås, at der gives en bevilling på 7 mio. kr. til formålet. Der er tale om 529 kvadratmeter i alt.


Der er i Kvalitetsfondsprojektet afsat midler til pårørendeovernatning på sengeafsnittene. Det gælder dog ikke Fødsel og Barselsafsnittet samt Børn og Unge, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at anskaffe mulighed for overnatning på disse afsnit for at skabe bedre forudsætninger for familier, der er indlagt. Der etableres i alt 66 overnatningsmuligheder, som fordeles med 24 sofaer til Barselsafsnittet, 6 sofaer til Fødsel og 36 sofaer til Børn og Unge.


Værkstedsfaciliteterne var planlagt til etablering på et senere tidspunkt efter indflytning i DNV-Gødstrup. Den midlertidige løsning, der var planlagt til perioden fra indflytning til værkstederne står færdige, er presset af forsinkelsen i indflytning i kvalitetsfondsprojektet, hvorfor projektering af værksteder skal igangsættes nu, så selve byggeprocessen ikke forsinkes yderligere. Muligheden for synergi mellem teknikere fra IT, Medico og Teknisk Afsnit er efterspurgt i de pågældende afdelinger, og løsningen med at beholde værksteder på matriklen i Holstebro er ikke langtidsholdbar.


Der er med tiden sket forskellige ændringer i f.eks. arbejdsmåder og hygiejnestandarder, som afføder hensigtsmæssige bygningsmæssige ændringer i forbindelse med indflytningen i Gødstrup, for at skabe de bedste rammer for patienter, pårørende og ansatte. Det drejer sig f.eks. om ændret indretning i de neurologiske funktioner (estimeret 1,7 mio. kr.) som følge af ændringer i specialeplanen for neurologi, etablering af vagtcentral til overvågning af blandt andet bygnings- og IT-systemer (estimeret 1 mio. kr.), etablering af affaldskværn (0,3 mio. kr.), 25 mm rørpost til sengeafsnittene for hurtigere svartider (2 mio. kr.) samt diverse andre mindre projekter.


Sociale klausuler og bæredygtighed

Eksisterende konventioner vedrørende arbejdsvilkår vil være gældende for alle udbud, ligesom udbuddene vil indeholde Region Midtjyllands "Klausul om anvendelse af praktikanter".


Der vil i projekterne blive taget udgangspunkt i Region Midtjyllands bæredygtighedsstrategi. Eksempelvis vil etablering af affaldskværn gøre det muligt at anvende madaffald til produktion af biogas.


Tidsplan og udbud

Projektet vedrørende kontor- og støttefaciliteter til Stråleterapien følger tidsplan og udbudsstrategi for stråleterapien, som godkendt af regionsrådet den 27. januar 2021. Projektet igangsættes i 2021 og er færdig til ibrugtagning i 2023.


Indkøb af sofaer til pårørendeovernatning vil være et simpelt indkøb uden udbud. Indkøbet vil ske i 2021.


Det planlægges efter, at værkstedsfaciliteterne udbydes i totalentreprise med tildelingskriteriet ”laveste pris”. Regionsrådet vil senere få forelagt projektforslaget for projektet, hvor udbudsform og tildelingskriterie vil indgå til godkendelse. Projektet forventes færdigt i 2023.


Projekterne i puljen til afledte investeringer vil blive gennemført løbende, og det vil undervejs blive vurderet, hvorledes de forskellige mindre projekter skal håndteres rent udbudsmæssigt. De sidste projekter forventes gennemført
2023.


Økonomi

I tabel 1 nedenfor er anlægsbudgetterne for de enkelte projekter og puljen til afledte investeringer i Gødstrup. Det forventede samlede anlægsbudget for projektet vedrørende værkstedsfaciliteter er angivet i tabel 1, selvom der i denne sag kun i første omgang foreslås en projekteringsbevilling til projektet.Tabel 2. Bevilling, fordeling af rådighedsbeløb og finansiering.


Finansieringen af projektet/investeringen holdes inden for de rammer, som blev godkendt i Investeringsplan 2021-2029.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at Hospitalsenheden Vest gives en bevilling på 7 mio. kr. til etablering af kontor- og støttefaciliteter til stråleterapien i Gødstrup,


at Hospitalsenheden Vest gives en bevilling på 1,9 mio. kr. til øget pårørendeovernatning i Gødstrup,


at Hospitalsenheden Vest gives en bevilling på 1,5 mio. kr. til projektering af værkstedsfaciliteter på Regionshospitalet Gødstrup,


at Hospitalsenheden Vest gives en bevilling på 9,6 mio. kr. til mindre afledte investeringer i Gødstrup, og


at rådighedsbeløb og finansiering jf. tabel 2 godkendes.


Erik Vinther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-153-09

12. DNV-Gødstrup: "Det tredje øje"-rapport for første kvartal 2021

Resume

"Det tredje øje" på DNV-Gødstrup har udarbejdet en rapport for første kvartal 2021. I rapporten har "det tredje øje” en enkelt anbefaling, og den vedrører opdatering af arbejdstidsplanen.

Direktionen indstiller,

at rapporten fra "det tredje øje" på DNV-Gødstrup vedrørende første kvartal 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger en kvartalsrapport fra DNV-Gødstrup-projektets "tredje øje" for første kvartal 2021. Rapporten er vedlagt. I rapporten er der en anbefaling vedrørende projektets arbejdstidsplan.


Det er "det tredje øjes" vurdering, at den væsentligste risiko for projektet fortsat består i usikkerhed om, i hvilket omfang den aktuelle stadetidsplan (arbejdstidsplan) kan overholdes, herunder opnåelse af en foreløbig og ultimativt endelig ibrugtagningstilladelse til drift.


Hospitalsenheden Vest er enig i, at overholdelse af stadetidsplanen stadig er en væsentlig risiko for projektet. Dette har stort fokus i den daglige ledelse af byggeriet. Bygherre har bl.a. organiseret særlige teams til opfølgning på kritiske aktiviteter for opnåelse af ibrugtagningstilladelse og tager løbende initiativ til aftaler om opmanding hos entreprenørerne på opgaver, hvor der ikke er tilstrækkelig fremdrift.


Anbefaling vedrørende arbejdstidsplan for etape 1

Nedenfor er gengivet rapportens anbefaling samt Hospitalsenheden Vests svar herpå:


"Det tredje øje" kan konstatere, at opdatering af arbejdstidsplanen for etape 1 ikke sker kontinuerligt som tidligere, hvorfor den seneste arbejdstidsplan version 5.2 er behæftet med en vis usikkerhed.


De større delentrepriser modtages med forholdsvis mange mangler og udskudte arbejder, hvor opfølgning og afhjælpning kræver særlig planlægning. Mangelafhjælpningsperioder er indarbejdet i arbejdstidsplan version 5.2, og det vurderes, at en fortsat opdatering er nødvendig for at bevare overblikket.


"Det tredje øje" anbefaler, at arbejdstidsplan version 5.2, som vedligeholdes af byggeledelsen, fortsat opdateres, så bygherren kan planlægge forhold omkring mangelafhjælpningsperioder, overdragelser og afleveringer.


Svar fra Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Byggeledelsen har efterfølgende opdateret arbejdstidsplanen medio april 2021, og arbejdstidsplanen vil fortsat blive opdateret, indtil de sidste afleveringer er gennemført. Status på afhjælpning af mangler i mangelafhjælpningsperioden følges i særskilt opfølgning. På de fleste entrepriser er der tilstrækkelig fremdrift i mangelafhjælpningen.


Øvrige kommentarer til rapporten fra Hospitalsenheden Vest

Ad Resumé

"Det tredje øje" skriver i resumeet, at der i projektets stadetidsplan er indarbejdet en 42 dages testperiode, som har til formål at stressteste bygningens tekniske installationer og anlæg, inden sygehuset tages endeligt i brug, hvilket er planlagt i månederne juni, juli og august.


Hospitalsenheden Vest afprøver de tekniske anlæg mv. før indflytning. Hospitalsenheden præciserer, at 42-dages testen først vil blive gennemført efter indflytning, hvor bygningen er fuldt ibrugtaget. Dermed foretages 42-dages testen med udgangspunkt i daglig drift, så der er et realistisk billede af anlæggenes samlede belastning. Stadetidsplanen vil blive opdateret, så 42-dages testen er placeret i oktober-november 2021.


Ad tidspunkt for afleveringer af delentrepriser i etape 1

I "det tredje øjes" tabel i afsnit 4.2.2 angives tidspunkter for aflevering af delentrepriser i etape 1. Entreprisen vedrørende sengestuepaneler står i tabellen til forventet aflevering i marts 2021, men som endnu ikke afleveret. Hospitalsenheden Vest oplyser, at entreprisen er afleveret i første kvartal 2021, efter at "det tredje øje" har færdiggjort sin rapport.


Ad tidspunkt for afleveringer af delentrepriser i etape 3

I "det tredje øjes" tabel i afsnit 4.3.1 angives tidspunkter for aflevering af delentrepriser i etape 3. Entreprisen vedrørende BMS (bygningsstyresystemer) står i tabellen til forventet aflevering den 7. april 2021. Hospitalsenheden Vest oplyser, at entreprisen er afleveret som forventet. Dermed er alle entrepriser i etape 3 afleveret. Linned- og affaldssug afleveres som et samlet anlæg for hele byggeriet.


Ad økonomi i etape 1

I "det tredje øjes" tabel i afsnit 5.3 angives status for modtagne slutopgørelser for delentrepriser i etape 1. Jævnfør tabellen mangler der slutopgørelse fra flere entreprenører. Byggeledelsen rykker løbende entreprenørerne for fremsendelse af slutopgørelse i henhold til de frister, der fremgår af kontraktgrundlaget.


Ad økonomi etape 3

I "det tredje øjes" tabel i afsnit 5.4 angives status for modtagne slutopgørelser for delentrepriser i etape 3, herunder om byggeregnskabet er godkendt og afsluttet. Jævnfør tabellen er der modtaget slutopgørelse fra flere entreprenører, hvor byggeregnskabet endnu ikke er godkendt og afsluttet. Disse regnskaber forventes afsluttet inden for kort tid. For enkelte entrepriser forventes der ikke umiddelbart at kunne opnås enighed. For beskrivelse af disse tvister henvises til kvartalsrapportens lukkede bilag.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orientering om status for kvalitetsfondsprojektet og justering af flyttetidsplan til Regionshospitalet Gødstrup til efterretning.


Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at rapporten fra "det tredje øje" på DNV-Gødstrup vedrørende første kvartal 2021 tages til efterretning.


Erik Vinther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-12

13. Kvartalsrapport kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2021

Resume

Nedenfor redegøres for økonomi, fremdrift og risici i kvalitetsfondsbyggerierne pr. 31. marts 2021. I DNU er alle afdelinger flyttet ind i byggeriet. På Regionshospitalet Viborg er Akutcentret ibrugtaget undtagen hotlab. For DNV Gødstrup er der fortsat betydelige økonomiske og tidsmæssige udfordringer.

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten med tilhørende bilag for kvalitetsfondsprojekterne pr. 31 marts 2021 godkendes,


at risikorapporten for 4. kvartal 2021 tages til efterretning, og


at kvartalsrapporten pr. 31. marts 2021 med tilhørende bilag sendes til Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Nedenfor redegøres for økonomi, fremdrift og risici i kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2021.


DNU

Alle afdelinger er flyttet ind i nybyggeriet. Anlægsregnskaber udarbejdes i takt med, at delprojekterne afsluttes. Der rapporteres særskilt på den kvalitetsfondsfinansierede del af Forum projektet.


Regionshospitalet Viborg

Som følge af kvalitetsfondsprojektets fremskredne stade er det aftalt med Sundhedsministeriet, at der ligeledes rapporteres særskilt på kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg.


DNV-Gødstrup

For DNV gælder, at risikobilledet er baseret på den nuværende viden. Dette er nærmere beskrevet i projektets risikorapport.


Generelt er der fortsat betydelige økonomiske og tidsmæssige udfordringer i projektet, særligt i etape 1. Der har været en række yderligere forsinkelser i en række entrepriser og forsinkelserne er indarbejdet i den fælles tidsplan, der ligger til grund for den forventede indflytning fra den 13. september - 31. oktober 2021. De forventede afleveringstidspunkter afspejler dermed tidsplanen fremlagt for regionsrådet den 16. december 2020.


Der er en række økonomiske konflikter, der forventes afklaret via voldgift. Dette medfører en økonomisk usikkerhed for projektet. Samlet set forventes projektet gennemført indenfor den økonomiske totalramme.


Etape 1

Forsinkelser i apteringsentreprisen (indvendige elementarbejder) har været en af hovedårsagerne til forsinkelse på etape 1. Der er iværksat dagbod. Entreprisen forventes afleveret i april 2021 med efterfølgende udskudte arbejder og mangelafhjælpning under forudsætning af, at entreprenøren kan dokumentere, at automatikdørene lever op til brandkravene.


Manglende bemanding og fremdrift hos installationsentreprenøren på etape 1 har også bidraget til betydelige forsinkelser. Indregulering og test pågår, hvor der i 1. kvartal 2021 er konstateret en forsinkelse på indregulering af varme og køl. Der er aftalt opmanding med entreprenøren for at sikre, at indflytningsplanen kan fastholdes. Det forventede tidspunkt for aflevering er af den årsag udskudt fra april til maj 2021.


Budgettet til uforudsete udgifter i delprojekterne på etape 1 er presset , bl.a. som følge af et øget antal uafklarede ekstrakrav. Ekstrakravene er under behandling, og der foretages en økonomisk vurdering af de krav, der ikke kan opnås enighed om.


Aftale med Cura Vita om totalrådgivning i etape 1 i den forlængede byggetid er ikke forlænget efter 30. juni 2020, hvor etape 1 var forudsat afleveret. Der er i stedet indgået aftale med byggeledelsen, Rambøll A/S, om at overtage projektopfølgningen og fagtilsynet på etape 1 fra 1. juli 2020 fra totalrådgiveren.


Etape 3

Alle entrepriser på etape 3 er afleveret med undtagelse af VVS- og ventilationsentreprisen og BMS entreprisen (bygningsstyringssystemer), der er afleveret primo april 2021. Der resterer afhjælpning af enkelte mangler. Hospitalets aktivering er påbegyndt.


Bygherreleverancer

Der er underskrevet aftaler på alle leverancer af nyindkøbt medicoteknisk udstyr. Installationen af udstyret forventes afsluttet i 2. kvartal 2021. Alle It-projekter er med undtagelse af netværkskomponenter overdraget til driften i 1. kvartal 2021.


Der henvises til vedlagte bilag for en nærmere gennemgang af status og prognose for projektets reserver.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at kvartalsrapporten med tilhørende bilag for kvalitetsfondsprojekterne pr. 31 marts 2021 godkendes,


at risikorapporten for 4. kvartal 2021 tages til efterretning, og


at kvartalsrapporten pr. 31. marts 2021 med tilhørende bilag sendes til Sundhedsministeriet.


Erik Vinther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-210-12

14. DNU: "Det tredje øje"-rapport om Forum 1. kvartal 2021

Resume

"Det tredje øje" på Forumprojektet på Aarhus Universitetshospital har udarbejdet en rapport gældende for 1. kvartal 2021. Rapporten er kommenteret af Projektafdelingen for byggerier på Aarhus Universitetshospital, som står for byggeriet. I rapporten har "det tredje øje" anbefalinger vedrørende COVID-19-situationen, opfølgning på hovedprojektet samt samarbejdet med totalentreprenøren.

Direktionen indstiller,

at rapporten fra "det tredje øje" på Forumprojektet for 1. kvartal 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger en rapport for 1. kvartal 2021 fra "det tredje øje" på byggeprojektet Forum på Aarhus Universitetshospital. Rapporten er vedlagt.


Forum er en bygning, som opføres i midten af Aarhus Universitetshospital, og som har en central rolle i realiseringen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus og den strategi for forskning og innovation, som er aftalt mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Forum indeholder blandt andet arealer til patienthotel, Steno Diabetes Center Aarhus, forskningsfaciliteter til Aarhus Universitet og arealer til tro og fordybelse. En del af Forum finansieres af DNU's kvalitetsfondsmidler.


Administrationen og Projektafdelingen for byggerier på Aarhus Universitetshospital holder fire årlige møder med "det tredje øje" om status for Forum. To af disse møder munder ud i en rapport til regionsrådet, som forelægges i henholdsvis juni og december måned.


"Det tredje øjes" anbefalinger samt svar fra Projektafdelingen er anført nedenfor.


1. Generelt om COVID-19-situationen

Ved afslutning af "det tredje øjes" rapport er store dele af samfundet igen delvist lukket ned på grund af COVID-19-situationen. Situationen og dens udvikling er i sagens natur meget uforudsigelig og dermed svær at dæmme op for, således også for Forum-projektet. Ifølge Projektafdelingen har COVID-19-situationen for indeværende fortsat ikke påvirket projektets fremdrift. Totalentreprenøren har varslet, at COVID-19-situationen kan have økonomiske konsekvenser i forbindelse med nye velfærdsskure, der grundet afstandskrav skal være større. Projektafdelingen oplyser, at det økonomiske krav er afvist af bygherre. Der er ikke identificeret andre påvirkninger af COVID-19-situationen for Forum-projektet.


"Det tredje øje" vurderer, at der fortsat er risiko for tidsmæssige og økonomiske konsekvenser for projektet som følge af COVID-19. Eksempelvis kan yderligere stramning af gældende restriktioner eller et eventuelt større smitteudbrud på byggepladsen medføre reduceret fremdrift i byggeriet.


"Det tredje øje" anbefaler, at projektet fortsat følger tæt op på eventuelle projektpåvirkninger som følge af COVID-19-situationen, herunder udviklingen i COVID-19.


Svar fra Projektafdelingen

Projektafdelingen er enig i, at den alvorlige situation med COVID-19, som landet befinder sig i, kan få konsekvenser for byggeriet af Forum.


"Det tredje øje" skriver, at der er risiko for tidsmæssige og økonomiske konsekvenser for projektet. Projektafdelingen er enig, at smittespredning på byggepladsen kan betyde nedlukning og dermed have konsekvenser. Projektafdelingen har derfor tilbage i marts 2020, hvor COVID-19-spredningen startede, iværksat nedenstående tiltag i samarbejde med totalentreprenøren. Disse tiltag er faste elementer på byggepladsen:

 • Koordinering på pladsen er intensiveret, og forholdene vurderes løbende.
 • Byggepladsen er zoneopdelt, så de enkelte håndværkere ikke færdes overalt.
 • Al mødeaktivitet foregår enten på videomøder eller udendørs, stående møder med afstand – dvs. ingen fysiske møder indendørs.
 • Der spises i hold, med afstand.
 • Der er opsat ekstra spritdispensere.
 • Rengøringsfrekvensen er øget markant.
 • Der anvendes som anbefalet engangspapirhåndklæder – et tiltag som har været gældende fra starten af byggeriet.


Projektafdelingen er enig i "det tredje øjes" anbefaling og følger COVID-19-situationen tæt, herunder vurderes det i samarbejde med totalentreprenøren løbende, om der skal foretages yderligere tiltag.


2. Godkendelse af totalentreprenørens hovedprojekt

Status på hovedprojektet er, at bygherren den 11. november 2020 modtog 4. version af hovedprojektet. Bygherre har efterfølgende efter en længere proces, der primært har omhandlet opretning af ingeniørprojektet, givet en betinget godkendelse af hovedprojektet ultimo januar 2021. Projektafdelingen oplyser, at de fejl og mangler, som bygherre har identificeret i hovedprojektet, har nået et niveau, hvor de er håndterbare. Endvidere oplyser "det tredje øje", at der ikke er fastsat en deadline for at efterleve de fremførte betingelser, dog er der stor fokus på at få lukket de forhold, der står i vejen for den endelige godkendelse.


Projektafdelingen oplyser, at der efter den 11. november 2020 og forud for den betingede godkendelse er afstedkommet designtilpasninger til projektmaterialet af gasprojektet, der nu har et acceptabelt niveau. Endvidere oplyser "det tredje øje", at der er gennemført en tredjepartskontrol og egenkontrol af afløbsprojektet. Bygherres godkendelse af hovedprojektet er bl.a. betinget af, at der sker en opretning af afløbssystemet i forhold til granskningsresultater. For så vidt angår biobankens køleanlæg, afventer bygherre fortsat dokumentation for, at den projekterede løsning lever op til den ønskede køleeffekt.


"Det tredje øje" anbefaler, at bygherre fortsat løbende følger op på de forhold, som indgår i den betingede godkendelse af hovedprojektet, herunder de potentielle afledte effekter, såfremt forventningerne til kvaliteten af udførelsen ikke indfries.


Svar fra Projektafdelingen

Projektafdelingen er enig i, at der skal følges op på de forhold, der indgår i den betingede godkendelse. Dette har fokus i Projektafdelingen. På nuværende tidspunkt er hovedparten af punkterne lukket.


3. Samarbejde med totalentreprenøren

For at øge bygherres tryghed for kvaliteten af byggeriet foretager bygherre egne observationer med byggeriet ved Teknisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Teknisk Afdeling er kontinuerligt til stede på byggepladsen for at sikre kvaliteten, samt at der sker opretning af identificerede forhold, hvis behovet opstår. Bygherrerådgiver bistår fortsat bygherre med projektmæssig sparring samt supplerende teknisk faglighed.


Det oplyses til "det tredje øje", at der er sket en optrapning i kommunikationen mellem bygherre og totalentreprenøren, idet totalentreprenøren nu foretrækker at udskyde udbedring af Teknisk Afdelings identificerede fejl og mangler til afslutningen af byggeriet. Projektafdelingen oplyser, at de har fokus på at få foretaget udbedringer løbende, når der identificeres forhold med et utilfredsstillende niveau. I forlængelse heraf er der en vis bekymring for, om samarbejdsklimaet mellem bygherre og totalentreprenøren er udfordret, herunder om et udfordret samarbejde vil påvirke projektets afsluttende udførelsesperiode.


"Det tredje øje" anbefaler, at projektet fortsat følger tæt, om uoverensstemmelser mellem bygherre og totalentreprenøren vil medføre et uhensigtsmæssigt samarbejde med de hertil afledte konsekvenser.


Svar fra Projektafdelingen

Projektafdelingen er enig i, at der skal være fokus på samarbejdet med totalentreprenøren. Der er ugentlige møder mellem totalentreprenørens projektdirektør og Projektafdelingens projektchef. Temaer på møderne er blandt andet samarbejde og udeståender, der er gået i hårdknude og dermed ikke bliver løst. Ligeledes kommunikeres det ud i bygherres organisationen, at bygherre proaktivt skal søge løsningerne frem for at anvende konfliktoptrappende kommunikation.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at rapporten fra "det tredje øje" på Forumprojektet for 1. kvartal 2021 tages til efterretning.


Erik Vinther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-12

15. Kvartalsrapport pr. 31. marts forum DNU

Resume

Nedenfor redegøres i kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2021 for økonomi, fremdrift og risici i Aarhus Universitetshospital Forum projektet. Forum projektet er delvist finansieret af kvalitetsfondsmidler. Tidsplan med tilhørende rateplan følges, og rammetidsplanen med aflevering af byggeri i februar 2022 forventes overholdt.

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten pr. 31. marts 2021 for DNU Forum godkendes,


at risikorapporten pr. 31. marts 2021 tages til efterretning, og


at kvartalsrapporten pr. 31 marts 2021 sendes til Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Der er i 1. kvartal 2019 indgået kontrakt vedrørende totalentreprise på Forumbyggeriet.


Dispositionsforslag og projektforslaget er endeligt godkendt.


Den endelige godkendelse af hovedprojekt blev givet den 20. april 2021. Hovedprojektet blev afleveret den 6. april 2020. Totalentreprenøren fastholder fortsat aflevering af byggeri den 8. februar 2022. Der forventes indflytning i september 2022.


Udførelsesprocessen pågår, og montage af betonelementer er afsluttet. Indvendige apteringsarbejder pågår i hele bygningen. Forbindelsesgangene, der forbinder forum med Aarhus Universitetshospitals nord- og sydfløje, er monteret og her pågår færdigaptering.


Ved udgangen af 1. kvartal 2021 følges tidplan med tilhørende rateplan fortsat, dog er der foretaget et tilbagehold på 3 mio. kr. som følge af forsinkelse af hovedprojekt. Tilbageholdet forventes afregnet i 2. kvartal 2021, da hovedprojektet er godkendt i april 2021.


Der er ved udgangen af 1. kvartal 2021 realiseret et reserveforbrug på 15,6 mio. kr. for hele Forum projektet ud af en oprindelig reserve på 47,3 mio. kr. Den samlede vægtede kapitalisering af Forum projektets økonomiske risici (risikotal) afledt af projektets risikovurdering udgør 2,2 mio. kr. Der henvises til vedlagte risikorapport for en nærmere gennemgang af projektets risici.


Forum projektets samlede økonomiske ramme forventes overholdt og kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagnsramme forventes dermed overholdt.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at kvartalsrapporten pr. 31. marts 2021 for DNU Forum godkendes,


at risikorapporten pr. 31. marts 2021 tages til efterretning, og


at kvartalsrapporten pr. 31 marts 2021 sendes til Sundhedsministeriet.


Erik Vinther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-105-20

16. Rapport om analyse af tidlige stadier af lungekræft på Regionshospitalet Silkeborg

Resume

Der orienteres om, at Diagnostisk Center, Dansk Lunge Cancer Gruppe og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram har afsluttet deres undersøgelse af den øgede insidens af tidlige stadier af lungekræft blandt patienter udredt på Regionshospitalet Silkeborg.

Direktionen indstiller,

at orientering om rapport vedrørende den øgede andel af tidlige stadier af lungekræft blandt patienter udredt på Regionshospitalet Silkeborg tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det ekstra ordinære møde i Region Midtjyllands forretningsudvalg den 4. maj 2020, blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle se nærmere på brugen af lavdosis-CT i udredningen af lungesygdomme – brugen af lavdosis-CT i Diagnostisk Center.


Arbejdsgruppen bad Diagnostisk Center, Dansk Lunge Cancer Gruppe og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram undersøge, om der er sammenhænge - og i givet fald hvilke - mellem stigningen i antallet af CT-skanninger foretaget i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg og stigningen i antallet af lungekræfttilfælde fundet i sygdommens tidlige stadier - herunder om praktiserende lægers mulighed for at henvise til lavdosis-CT kunne være en årsag hertil.


Gruppen har nu afsluttet deres undersøgelse og udarbejdet en rapport herom (vedlagt).


Rapporten har været drøftet i arbejdsgruppen på et møde den 31. maj 2021.


Efter drøftelse af rapporten i arbejdsgruppen er de væsentligste konklusioner, at:

 • størstedelen af stigningen i antallet af fundne lungekræfttilfælde i tidlige stadier skyldes henvisninger fra hospitalet - i mindre grad henvisninger fra praktiserende læger.
 • de lungekræfttilfælde, der er fundet i det tidlige stadie oftest er bifund - altså fundet hos patienter, der er undersøgt af andre årsager end mistanke om lungekræft.


Opsummering af rapporten og drøftelserne i arbejdsgruppen

Indledning

Efter 2016 kom der en stor stigning i anvendelse af CT-scanninger i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.


Diagnostisk Center gav i 2016 et tilbud til de praktiserende læger om at henvise direkte til lavdosis-CT-scanning af lungerne.


I tiden efter er der konstateret en stigning i antallet af lungekræfttilfælde fundet ved Diagnostisk Center, som findes i tidlige stadier.


Formålet med undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen har været at undersøge, om der er en årsag til det tidsmæssige sammenfald mellem den højere anvendelse af CT-scanninger i Silkeborg og det forhold, at der i perioden findes flere med lungekræft i de tidlige stadier.


Hvad viser undersøgelsen?

Undersøgelsen tager udgangspunkt i 547 patienter, som i perioden 2013-2018 har fået konstateret lungekræft ved Regionshospitalet Silkeborg.


Af de 294 patienter i 2016-2018 havde de 85 lungekræft i det tidlige stadie, da de fik diagnosen.


20 % af de 85 patienter (17 patienter) med lungekræft i tidligt stadie var henvist fra praktiserende læge.


Den største andel af stigningen i tidlige stadier skyldtes patienter, som var visiteret til lavdosis-CT af hospitalet.


Hovedparten af patienterne, som er diagnosticeret med lungekræft i det tidlige stadie, er således ikke henvist til lavdosis-CT af praktiserende læger. De har enten været henvist fra:

 1. praktiserende læger til anden undersøgelse (røntgen), hvorefter Diagnostisk Center på baggrund af røntgenbilledet har vurderet, at der var behov for yderligere undersøgelse med lavdosis-CT, eller
 2. andre hospitalsafdelinger med henblik på scanning af anden årsag end lungekræft.


Henvisninger fra hospitalet bidrager således mest til stigningen i forekomst af lungekræft i lavt stadie.


Patienterne, som har fået konstateret lungekræft i det lave stadie i Silkeborg, har følgende karakteristika:

 • De er 2-5 år ældre end patienter, der har mere fremskreden lungekræft
 • De har flere kroniske sygdomme
 • Har røget mindre
 • Er patienter, hvor lang udredningstid har været nødvendig.


De lungekræft tilfælde, der er fundet i det tidlige stadie, er oftest bifund. Det vil sige, at de er fundet hos patienter, der er undersøgt af andre årsager end mistanke om lungekræft.


Drøftelsen af rapporten i arbejdsgruppen

Det er - i absolutte tal - få bifund, der er fundet. Det drejer sig om en stigning på 17 tilfælde pr. år ud fra 2.000 ekstra CT-scanninger, svarende til 1 ud af 100.


Det er tal, som ligner en screeningslignende situation. Nytten af det høje niveau af brug af lavdosis-CT må således vurderes ud fra andre tilstande, som findes eller afkræftes - ikke på baggrund af de sjældne fund af lungekræft i tidligt stadie. Undersøgelsen giver ikke svar på, om lavdosis-CT kan anbefales som den primære billeddiagnostiske undersøgelse i udredningen af andre sygdomme end lungekræft.


Bifund er ikke en dårlig ting, da der kan findes sygdomme i et tidligt stadie, hvor man kan sætte ind med tidligere – måske livreddende - behandling. Men bifund øger også risikoen for overdiagnostik og behandling af tilstande, der ikke når at udvikle sig i patientens levetid.


Undersøgelsen kan ikke give svar på, om det øgede fund af patienter med lungekræft i tidligt stadie medfører et fald i lungekræftdødsfald. Det vil først kunne påvises i de kommende år, hvis dødeligheden som følge af lungekræft falder i Silkeborg.


Der er imidlertid tale om et meget lavt antal ekstra tilfælde af lavt stadie, hvilket gør det vanskeligt at påvise et statistisk signifikant fald i antallet af lungekræftdødsfald.


Epidemiolog Henrik Møller fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram deltager på regionsrådets temadag den 17. juni 2021, hvor rapportens indhold præsenteres. Henrik Møller deltager også i hospitalsudvalgets møde den 7. juni med henblik på at kunne besvare spørgsmål om rapporten.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at orientering om rapport vedrørende den øgede andel af tidlige stadier af lungekræft blandt patienter udredt på Regionshospitalet Silkeborg tages til efterretning.


Erik Vinther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-24-20

17. Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Jørgen Winther og Ulrich Fredberg om lungeområdet #

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Jørgen Winther og Ulrich Fredberg om forslag vedrørende lungeområdet.

Direktionen indstiller,

at henvendelse om forslag vedrørende lungeområdet drøftes.

Sagsfremstilling

Jørgen Winther og Ulrich Fredberg (V) har den 15. februar 2021 anmodet om et punkt på dagsorden til hospitalsudvalgets møde den 1. marts 2021.


Hospitalsudvalget udsatte den 1. marts 2021 punktet med henblik på yderligere belysning af den bedre overlevelsesprocent efter en lungekræftdiagnose, der er i Region Nordjylland sammenlignet med Region Midtjylland og de øvrige regioner.


Hospitalsudvalget udsatte den 3. maj 2021 igen punktet, idet udvalget ønskede at afvente resultat af undersøgelse af, hvordan CT-aktiviteten i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg har ført til, at man har fundet flere tilfælde af lungekræft i tidligt stadium.


Henvendelsen fra Jørgen Winther og Ulrich Fredberg

"Genindførelse af praktiserende lægers mulighed for at henvise til lavdosis-CT af brystkassen i det diagnostiske spor 3, hvor der ikke findes indikation ("begrundet mistanke" om lungekræft) for henvisning til lungekræftpakken.


Baggrund

Lungekræftdiagnosen stilles i 3 forskellige spor:


Spor 1: Begrundet mistanke om lungekræft (fx blodigt opspyt) resulterer alle steder i en henvisning til Lungekræftpakken med CT-skanning.

Spor 2: Begrundet mistanke om kræft (fx utilsigtet vægttab) resulterer alle steder i en henvisning til Diagnostisk Pakke med CT-skanning.

Spor 3: Den 1/3 af lungekræftpatienterne, der blot har hverdagssymptomer som fx lungebetændelse, KOL, hoste, skuldersmerter, åndenød, som hver eneste praktiserende læge ser flere af hver eneste dag. ”Udfordringen ligger i, at man altid har en lille mistanke om lungekræft for patienter i spor 3”, vurderer Bolette Friedrichsen, næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin og praktiserende læge i Region Nordjylland.


Det er nu nationalt anerkendt, at CT-scanning bør erstatte røntgen, hvis lungekræft kan være en differentialdiagnose (bilag 1). En helt ny artikel fra 2021 i det internationalt anerkendte tidsskrift Chest har overskriften “Røntgen af brystkassen er
farlig ved mistanke om lungekræft” (bilag 2). Fagfolk henviser ikke sig selv eller nærmeste familie til røntgen af lungerne, hvis der er behov for billeddiagnostik i det diagnostiske spor 3 (bilag 3).


Der er ingen rekommandationer om, hvilken type CT-scanning, man skal bruge til erstatningen af røntgen. Flere steder har der været gode erfaringer med at give de praktiserende læger adgang til direkte henvisning til CT-scanning som erstatningen for røntgen af lungerne, uden det ændres af visitator på sygehusene:


* Direkte henvisning til lavdosis-CT uden visitationsfilter har resultatet i en stadiefordeling for nydiagnosticeret lungekræft, der matcher det internationalt berømte Nelson studie (der har reduceret dødeligheden ved lungekræftscreening med ¼) (bilag 4), skønt lavdosis-CT uden visitationsfilter er en langt, langt billigere metode.


* Direkte henvisning til CT uden visitationsfilter har resulteret i en betydelig bedre 5 års overlevelse for lungekræft i Nordjylland (bilag 1).


Regionsrådet vedtog at donere en million kr. til en uvildig MTV-rapport, der vil vise om det er mest hensigtsmæssigt, at der anvendes enten lav- eller højdosis CT-skanninger i det diagnostiske spor 3, hvor kun 2-3 % har lungekræft.


Regionen stoppede de praktiserende lægers mulighed for direkte at henvise til lavdosis CT uden visitationsfilter, så de praktiserende læger nu oplever at få nedgraderet henvisninger til CT-scanninger til røntgen af lungerne, hvor røntgen er normal, men hvor det senere ved CT-scanning viser sig patienten alligevel har lungekræft, hvorved diagnosen er forsinket og prognosen for overlevelse væsentligt forringet.


Forslag

Tilbuddet til de praktiserende læger om direkte henvisning til lavdosis CT-scanning af brystkassen uden visitationsfilter hos patienter i det diagnostiske spor 3 genindføres med øjeblikkelig virkning, indtil en MTV-rapporten viser, hvilket type CT-scanning, der er mest hensigtsmæssig for patienter og samfundsøkonomi."


Jørgen Winther og Ulrich Fredberg har ønsket, at forslaget efterfølgende behandles i forretningsudvalget og regionsrådet.


Administrationen har siden mødet i hospitalsudvalget den 1. marts opdateret notatet 'Administrationens bemærkninger vedrørende henvendelse om lavdosis CT-scanning inkl. bilag', således at hospitalsudvalgets anmodning om en belysning af den bedre overlevelsesprocent efter en lungekræftdiagnose, der er i Region Nordjylland sammenlignet med Region Midtjylland og de øvrige regioner, er imødekommet. Endvidere er vedlagt et brev fra Region Nordjylland, hvori der redegøres for regionens praksis på området.


Resultat af undersøgelse af, hvordan CT-aktiviteten i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg har ført til, at man har fundet flere tilfælde af lungekræft i tidligt stadium, fremgår af andet punkt på denne dagsorden.

Beslutning

Jørgen Winther anmodede om, at sagen henlægges, idet der henvises til drøftelse på regionsrådets temadag den 17. juni vedrørende rapport om analyse af tidlige stadier af lungekræft på Regionshospitalet Silkeborg.


Udvalget bakkede op om dette ønske. Det blev i forlængelse heraf aftalt, at de to regionsrådsmedlemmer må fremsende en ny henvendelse, såfremt emnet ønskes drøftet i hospitalsudvalget på et senere tidspunkt.


Erik Vinther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Hospitalsudvalget udsatte den 1. marts 2021 punktet med henblik på yderligere belysning af den bedre overlevelsesprocent efter en lungekræftdiagnose, der er i Region Nordjylland sammenlignet med Region Midtjylland og de øvrige regioner.


Hospitalsudvalget udsatte den 3. maj 2021 punktet, idet udvalget ønskede at afvente resultat af undersøgelse af, hvordan CT-aktiviteten i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg har ført til, at man har fundet flere tilfælde af lungekræft i tidligt stadium.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-24-20

18. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard om udbudsaftaler #

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard omhandlende behandlinger i regi af henholdsvis Region Midtjyllands udbudsaftaler og privatpraktiserende speciallæger.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen om behandlinger i regi af henholdsvis Region Midtjyllands udbudsaftaler og privatpraktiserende speciallæger drøftes.

Sagsfremstilling

Ib Bjerregaard (V) har den 10. maj 2021 anmodet om et punkt på dagsorden til hospitalsudvalgets møde den 7. juni 2021.


"Med henvisning til tidligere drøftelser af udbudsaftaler vil jeg gerne have et punkt på junidagsordenen med en oversigt over vores udbudsaftaler. Hvornår de er indgået og hvornår de slutter, samt økonomien i dem. (Er det ikke offentlig, må den del af punktet være lukket i et bilag).


Samt supplerende hvilke behandlinger, der bruges i udbudsaftalerne, hvor de også kunne udføres af de praktiserende speciallæger og den tilsvarende pris hos dem sammenholdt med prisen i udbudsaftalerne."


Der er vedlagt et notat, der redegør for Region Midtjyllands udbudsaftaler og mulige snitflader til privatpraktiserende speciallæger.

Beslutning

Punktet blev udsat. Punktet dagsordensættes på ekstraordinært udvalgsmøde den 16. juni 2021.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-40-72-2-14

19. Status på målbilledet for sundhedsområdet

Resume

Opfølgningen på målbilledet for sundhedsområdet giver regionsrådet et overblik over resultater for indikatorerne i målbilledet, som i denne sammenhæng er suppleret med hospitalernes ledelsesberetninger.

Direktionen indstiller,

at status for målbilledets indikatorer tages til efterretning, og


at hospitalernes ledelsesberetninger tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det regionale målbillede for sundhedsområdet består af en overordnet vision om "Et sundhedsvæsen på patientens præmisser", tre strategispor og otte mål. De enkelte mål er konkretiseret i en række indikatorer. Målbilledet sætter rammerne for arbejdet med de nationale mål for sundhedsområdet og skal sikre, at relevant aktivitet, god økonomi og høj kvalitet sammentænkes, så der opnås mest mulig sundhed for de ressourcer, der er til rådighed. Regionens målbillede angiver dermed den retning, regionen ønsker at styre sundhedsvæsenet efter. I opfølgningen på målbilledet vises udviklingen på indikatorerne for regionen samlet set og for de enkelte hospitalsenheder.


Data opgøres til og med 1. kvartal 2021. Resultaterne er betydeligt påvirket af COVID-pandemien, især 2. og 4. kvartal 2020, hvor der på næsten alle områder har været et markant fald i aktiviteten. Tallene for perioden med COVID bør fortolkes varsomt og med afsæt i den aktuelle situation på hospitalerne.


Som led i opfølgningen på målbilledet udpeges der hvert andet år et antal fokusindikatorer, som følges særlig tæt, både lokalt på de enkelte hospitaler, i relevante ledelsesfora og i regionsrådet. Fokusindikatorer gældende for 2021-2022 blev besluttet på regionsrådsmødet i januar 2021. Der forventes tydelige forbedringer på de udvalgte indikatorer.


Nedenfor gives en status på de udvalgte fokusindikatorer, som er gældende i 2021:


Forebyggelige indlæggelser

Antallet af forebyggelige indlæggelser var kraftigt faldende i 2020. Faldet i forebyggelige indlæggelser sker stort set udelukkende inden for gruppen af patienter, der indlægges med influenza, som ikke har været ret udbredt i 2020. Dette hænger blandt andet sammen med nedlukningen af samfundet i forbindelse med Corona-pandemien. Dertil kommer, at en større del af den ældre befolkning er vaccineret mod influenza end i de tidligere år. Bemærk, at forebyggelige indlæggelser ikke inkluderer indlæggelser som følge af Corona. Patienter med COVID-lignende symptomer, der indlægges med diagnosen obs. COVID, indgår derfor ikke som forebyggelige indlæggelser.


Akutte genindlæggelser

Andelen af genindlæggelser har været relativt stabil i den seneste periode, både for hele regionen og på hospitalsniveau. På de somatiske hospitaler ligger andelen stabilt omkring 10-15 %. I psykiatrien er der en væsentligt højere andel af genindlæggelser, men psykiatrien arbejder systematisk på at få nedbragt antallet af genindlæggelser. Det skal bemærkes, at genindlæggelser i psykiatrien i nogle tilfælde vil være en del af et hensigtsmæssigt behandlingsforløb. Aarhus Universitetshospital har altid haft den laveste frekvens af genindlæggelser i regionen, men dette hænger blandt andet sammen med sammensætningen af patienter på de somatiske hospitaler, hvor Aarhus Universitetshospital varetager mange højt specialiserede funktioner, hvor der typisk er færre genindlæggelser.


Der er efter anmodning fra psykiatri- og socialudvalget vedlagt en kommuneopdelt oversigt over genindlæggelser i psykiatrien.


Bæltefiksering

Antallet af unikke patienter, der bæltefikseres, har stabiliseret sig i anden halvdel af 2020 efter en periode med stigning. Det samme gælder i 1. kvartal 2021, hvor 96 unikke patienter blev bæltefikseret en eller flere gange. Dette er væsentligt lavere end i sammenligningsperioden fra 2011-2013, hvor 145 patienter blev bæltefikseret pr. kvartal.


Psykiatrien har arbejdet dedikeret med forebyggelse af tvang over de seneste år. Psykiatrien er ikke i mål med den nationale 2020-målsætning om halvering af andelen af patienter, som bæltefikseres, men brugen af bæltefikseringer er reduceret mærkbart til stor gavn for patienterne. Antallet af unikke patienter, som bæltefikseres årligt, er reduceret fra 449 til 304 patienter, svarende til 32,3 % færre. Samtidig er tvang i forhold til børn og unge reduceret markant, og brugen af langvarige fikseringer er mere end halveret. Psykiatrien har et stærkt ønske om at reducere brugen af tvang yderligere og har derfor valgt at prioritere denne opgave ledelsesmæssigt i 2021. Det har været særdeles virksomt at styrke patientsamarbejdet under indlæggelse, men der er samtidig en øget bevidsthed om at forebyggelse af tvang kræver et styrket tværsektorielt samarbejde omkring det enkelte patientforløb, herunder samarbejdet med kommuner, bosteder og egen læge m.fl.


Der er efter anmodning fra psykiatri- og socialudvalget vedlagt en oversigt over udviklingen i den samlede tvang i Region Midtjylland i perioden.


Kliniske Kvalitetsdatabaser

Fra de Kliniske Kvalitetsdatabaser er der udpeget fokusindikatorer fra Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud:


De udvalgte fokusindikatorer måler, om patienter med hoftenært lårbensbrud hurtigt ses af en speciallæge, om patientgruppen mobiliseres indenfor 24 timer efter operationen samt patienternes overlevelse 30 dage efter operation. Resultaterne fra databasen viser, at 83 % af patienterne med hoftenære lårbensbrud bliver set af en speciallæge inden for fire timer med henblik på at optimere patienten bedst muligt forud for operation. Dette er udtryk for en positiv udvikling i de seneste måneder. Når det gælder mobilisering efter operation, blev 81 % af patienterne mobiliseret indenfor 24 timer i 1. kvartal 2021. Mobilisering sker, når patienten, selvstændigt eller assisteret, er ude af sengen til siddende stilling, stående stilling eller gang. Den faglige standard er for de to omtalte indikatorer fastsat til 90 %. Den sidste indikator viser, at 88 % af patienterne er i live 30 dage efter deres hofteoperation.


Der er arbejdet med indikatorerne i regi af det nationale lærings- og kvalitetsteam (LKT) for hoftenære frakturer, som er afsluttet ultimo 2020. Konklusionen i den afsluttende rapport er blandt andet, at der siden starten på projektet er sket en mindre forbedring af 30-dages overlevelsen efter hoftebrud, men målet om at nedbringe mortaliteten med 20 % er endnu ikke er opfyldt. Procesindikatoren for tidlig mobilisering viser også en forbedring af resultatet sammenlignet med perioden før der blev nedsat et LKT for hoftenære lårbensbrud.

Udredningsret

I perioden op til COVID-pandemien lå tallene for den korrigerede udredningsret stabilt omkring 80 %. Som følge COVID-nedlukningen på de somatiske hospitaler, blev det besluttet at suspendere patientrettighederne vedrørende udredningsret i 2020 og starten af 2021. I denne periode er både ventende og nyhenviste patienter blevet prioriteret ud fra sygdommens alvorlighed og ikke efter, hvornår de er henvist. Dette er forklaringen på udviklingen i løbet af 2020, hvor andelen af patienter, der udredes eller modtager en relevant udredningsplan inden for 30 dage, er faldet til omkring 60-70 % i Region Midtjylland. Patientrettighederne vedrørende udredningsret og behandlingsgaranti er genindført fra den 1. marts 2021.

I psykiatrien blev patientrettighederne genindført fra den 1. september 2020, og der har været en højere andel af patientforløb, der overholder den korrigerede udredningsret i perioden. I 1. kvartal 2021 er det dog faldet, så den korrigerede udredningsret overholdes for 74 % af patienterne.


Kræftpakker

I den seneste periode har der været et relativt højt og stabilt niveau i andelen af patientforløb, som overholder forløbstiderne. I 1. kvartal 2021 ligger målopfyldelsen på 88 %. Det skal dog bemærkes, at der vil være lange forløb, som endnu ikke er færdigregistreret. Målopfyldelsen vil derfor erfaringsmæssigt falde lidt, efterhånden som alle forløb inkluderes. Direktionen fortsætter med at holde faste taskforcemøder med hospitalerne for at fastholde målopfyldelsen på et stabilt niveau. På møderne er der fokus på bryst- og lungekræft, som er de områder, hvor udfordringerne er størst. Efter aftale i taskforce er der blandt andet taget initiativ til en ny, tværgående organisering af arbejdet med lungekræft i Region Midtjylland.


Patientinddragelse

Region Midtjylland er kommet langt med ambitionen om en større patientinddragelse. I 2020 er der igen gennemført en stor undersøgelse af patientoplevelser (LUP), og målbilledet indeholder derfor nye tal for patienttilfredshed og -inddragelse i Region Midtjylland. Andelen af patienter, som føler sig inddraget i behandlingen, har været stigende i perioden mellem 2014 og 2020. Det gælder på alle hospitaler, hvilket må ses som udtryk for, at langt de fleste patienter føler sig inddraget i deres behandling.


Bemærk, at LUP-undersøgelsen ikke blev gennemført i 2019 som følge af overgangen til LPR3. I 2021 er der kommet løbende LUP-undersøgelser med månedlige resultater. Fra næstekommende opfølgning på målbilledet vil der derfor indgå løbende data for patientinddragelse- og tilfredshed.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at status for målbilledets indikatorer tages til efterretning, og


at hospitalernes ledelsesberetninger tages til efterretning.


Erik Vinther og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-7-20

20. Orientering om årsresultatet for LUP 2020 og nye månedlige LUP-målinger

Resume

Der orienteres om resultaterne fra den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) 2020. LUP består af delundersøgelserne LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Akutmodtagelse.


Resultaterne for de nationale nøglespørgsmål i LUP Psykiatri 2020 viser, at for hver af de to patientgrupper i børne- og ungdomspsykiatrien (ambulante og indlagte) ligger Region Midtjylland over landsresultaterne på et enkelt af de nationale nøglespørgsmål, men generelt er billedet gennemsnitligt og med en tendens til under gennemsnittet for voksne indlagte og ambulante patienter samt pårørende til ambulante i Børne- og ungdomspsykiatrien. I forhold til landsresultatet på de nationale nøglespørgsmål i de tre delundersøgelser på det somatiske område ligger Region Midtjylland over landsresultaterne på langt størstedelen af de nationale nøglespørgsmål for de tre patienttyper i LUP Somatik.


I LUP Akutmodtagelse er billedet lidt mere gennemsnitligt og med en tendens til under gennemsnittet for patientgruppen, der behandles på akutklinikkerne. I LUP Fødende er tre af de 12 spørgsmål over landsgennemsnittet.


Herudover orienteres om, at der fra december 2020 er igangsat pilotprojekter med månedlige målinger sideløbende med ordinære årlige målinger i 2020 og 2021.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om årsresultatet for LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende 2020 tages til efterretning, og


at orienteringen om de fremadrettede månedlige målinger af patienttilfredsheden tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) består af delundersøgelserne LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende. Årsresultatet for LUP 2020 blev offentliggjort den 17. marts 2021.


De vedlagte bilag giver et samlet overblik over de nationale resultater for 2020 for henholdsvis det psykiatriske område og de tre delundersøgelser på det somatiske område for de udvalgte nationale nøglespørgsmål. Herudover er der vedlagt bilag, der indeholder tilsvarende oversigter for Region Midtjyllands resultater på de samme nationale nøglespørgsmål.


Resultater på det psykiatriske område

Figur 1 viser en oversigt over Region Midtjyllands placering i forhold til landsresultatet på de nationale nøglespørgsmål for patient- og pårørendegrupperne i delundersøgelsen på det psykiatriske område.


For hver af de to patientgrupper i Børne- og ungdomspsykiatrien i LUP Psykiatri ligger Region Midtjylland over landsresultaterne på et enkelt af de nationale nøglespørgsmål, men generelt er billedet gennemsnitligt og med en tendens til under gennemsnittet for voksne indlagte og ambulante patienter samt pårørende til ambulante i Børne- og ungdomspsykiatrien.


Figur 1. Region Midtjylland i forhold til landsresultater

Note: Der er opgjort signifikante statistiske forskelle på Region Midtjyllands resultatet i forhold til landsgennemsnittet.

* På grund af få besvarelser er det ikke muligt at regne signifikans i forhold til landsgennemsnittet på alle spørgsmålene.

** På grund af få besvarelser er det ikke muligt at regne signifikans i forhold til landsgennemsnittet på spørgsmålene.


Resultater på det somatiske område

Figur 2 viser en oversigt over Region Midtjyllands placering i forhold til landsresultatet på de nationale nøglespørgsmål for patienttyperne i de tre delundersøgelser på det somatiske område. Der er opgjort på signifikante statistiske forskelle på Region Midtjyllands resultatet i forhold til landsgennemsnittet.


På de tre patientgrupper i LUP Somatik ligger Region Midtjylland over landsresultaterne på langt størstedelen af de nationale nøglespørgsmål. I LUP Akutmodtagelse er billedet lidt mere gennemsnitligt og med en tendens til under gennemsnittet for patientgruppen, der behandles på akutklinikkerne. I LUP Fødende er tre af de 12 spørgsmål signifikant over landsgennemsnittet.


Figur 2. Region Midtjylland i forhold til landsresultater

Note: Der er opgjort signifikante statistiske forskelle på Region Midtjyllands resultatet i forhold til landsgennemsnittet.


Generelt om LUP 2020

Som led i udviklingen af Fremtidens LUP er der fra LUP 2020 udvalgt et mindre antal nationale nøglespørgsmål, der afdækker de centrale områder af den patientoplevede kvalitet, og som i videst mulig omfang går på tværs af de fire delundersøgelser. For henholdsvis LUP Psykiatri, LUP Somatik og LUP Akutmodtagelse er der udvalgt ni nationale nøglespørgsmål, hvor fem af spørgsmålene er ens på tværs af de tre delundersøgelser – herunder de to spørgsmål, der indgår i de nationale mål for sundhedsvæsenet og Region Midtjyllands målbillede omkring patientoplevet inddragelse og patienttilfredshed alt i alt. For LUP Fødende er der udvalgt 12 nationale nøglespørgsmål, der er mere specifikke til graviditets-, fødsels- og barselsforløbet. Her går to spørgsmål igen i forhold til de øvrige delundersøgelser, da det er spørgsmål, der omhandler den patientoplevede inddragelse og patienttilfredshed alt i alt.


Resultaterne er løbende sendt til hospitaler/afdelinger efter resultaterne var udarbejdet for de enkelte patient- og pårørendegrupper fra 9. december 2020 til 24. februar 2021.


Resultaterne er i øvrigt tilgængelige via følgende links:

Psykiatriundersøgelserne: www.psykiatriundersogelser.dk,

Afsnitsrapporter for LUP Somatik: https://www.defactum.dk/om-DEFACTUM/projektsite/lup-somatik/2020/, og

Øvrige rapporter for de tre delundersøgelser i somatikken: www.patientoplevelser.dk/lup.


Månedlige målinger i LUP

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) har indtil 2020 været en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patientoplevelser, men der er fra december 2020 igangsat pilotprojekter med månedlige målinger sideløbende med ordinære årlige målinger i 2020 og 2021. De månedlige målinger er en ren elektronisk spørgeskemaundersøgelse af patienternes oplevelser for de fire delundersøgelser (i psykiatrien er det i første omgang alene voksne patienter). Hver måned udsendes digitale breve til patienter, der i den foregående måned har haft en kontakt. Formålet er at kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser på månedsbasis og give mulighed for at følge, hvordan igangsatte forbedringsindsatser påvirker patienternes oplevelser. Patienter uden en digital postkasse indgår i udgangspunktet ikke i de månedlige målinger. Region Midtjylland deltager i pilotundersøgelserne med alle hospitaler og psykiatrien.


Der indgår i de månedlige målinger både de nationale nøglespørgsmål og mulighed for regionale og lokale hospitals-/afdelingsspecifikke spørgsmål. Det forventes, at patientgrupperne fra pilotundersøgelserne overgår fuldstændig til månedlige målinger, når pilotundersøgelserne og LUP 2021 er afsluttet. Derefter bliver de nationale nøglespørgsmål de eneste obligatoriske spørgsmål, der stilles på tværs af alle regioner og hospitaler hver måned. Nøglespørgsmålene er som nævnt allerede integreret med de øvrige spørgsmål i spørgeskemaerne fra 2020 for at sikre kontinuitet i målingerne. Fra 2022 vil der ske en opsamling af de månedlige målinger i et årsresultat på tværs af landet i en årsrapport.


Resultaterne fra de månedlige målinger i Region Midtjylland bliver formidlet for hospitals-, afdelings- og afsnitsniveau via BI-portalen løbende i takt med, at de enkelte måneders dataindsamlinger lukkes.


Igangsættelsen af de månedlige målinger af patientoplevelserne betyder, at opfølgningen på målbilledet i Region Midtjylland fra 3. kvartal 2021 vil have månedlige målepunkter frem for alene årlige, som er tilfældet p.t.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at orienteringen om årsresultatet for LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende 2020 tages til efterretning, og


at orienteringen om de fremadrettede månedlige målinger af patienttilfredsheden tages til efterretning.


Erik Vinther og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-291-21

21. Udkast til plan for udarbejdelse af udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital #

Resume

Regionsrådet besluttede den 28. april 2021, at administrationen skal udarbejde et forslag til proces, indhold og tidsramme for udarbejdelse af en udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital til regionsrådsmødet i august 2021. Udkast til plan for udarbejdelsen af selve udviklingsplanen forelægges hospitalsudvalget med henblik på indledende kvalificering af materialet forud for politisk behandling i august måned.

Direktionen indstiller,

at første udkast til plan for udarbejdelse af udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital drøftes med henblik på bemærkninger forud for politisk behandling august 2021.

Sagsfremstilling

Det er tidligere besluttet, at administrationen skal udarbejde et forslag til proces, indhold og tidsramme for udarbejdelse af en udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital til regionsrådsmødet i august 2021.


Administrationen har i forlængelse af beslutningen udarbejdet vedlagte udkast, som hermed forelægges med henblik på hospitalsudvalgets indledende kvalificering af materialet forud for politisk behandling af forslag til procesplan i august måned.


Udkastet tager udgangspunkt i, at udviklingsplanen skal sikre de strategiske rammebetingelser for Aarhus Universitetshospitals udvikling i overensstemmelse med sundheds- og hospitalsplanens fokusområde Aarhus Universitetshospital – regionens faglige fyrtårn:

 • Understøtte Aarhus Universitetshospital som regionens ”faglige fyrtårn”, som har fokus på forskning, faglig udvikling og faglige mål
 • Fastholde og udvikle Aarhus Universitetshospitals position som højt specialiseret universitetshospital
 • Fastholde og udvikle Aarhus Universitetshospitals høje internationale forskningsstandard.


Udviklingsplanen skal bidrage til at konkretisere regionsrådets ambition om at have et langsigtet perspektiv på sikringen af rammebetingelserne og udviklingen af et stærkt universitetshospital i Region Midtjylland, der klinisk, forsknings- og uddannelsesmæssigt befinder sig på højeste internationale niveau.


Dermed har udviklingsplanen sigte på at understøtte varetagelsen af universitetshospitalets særlige opgaver og forpligtelser. Udviklingsplanen tager afsæt i både hospitalets grundlæggende mission og den langsigtede vision for hospitalets udvikling. Udviklingsplanen kobler dette fundament med processer og hensyn, der – også på et mere praktisk niveau – er nødvendige for at sikre styrken og stabiliteten i konsolideringen og udviklingen af Aarhus Universitetshospitals rolle og profil, når man ser 5-10 år ud i fremtiden.


Udviklingsplanen for Aarhus Universitetshospital tænkes at bygge videre på – og erstatter dermed - den udviklingsstrategi for hospitalet, der blev vedtaget af regionsrådet i 2015. Udviklingsstrategien for Aarhus Universitetshospital fra 2015 bestod af tre hovedelementer: Eftersyn af de højt specialiserede funktioner, vilkår for forskning og en række særlige satsningsområder. Alle disse elementer indgår naturligt i en opdateret udgave i en ny udviklingsplan.


Foreløbigt om indhold

De foreløbige overvejelser om indholdet i udviklingsplanen omfatter følgende hovedoverskrifter/temaer:


a) Et universitetshospitals særlige opgave, forpligtelser og rolle

b) Universitetshospitalets samarbejdsrelationer

c) Den strategiske ambition – visioner for Aarhus Universitetshospital

d) Strategisk tilpasning og særlige satsningsområder

e) Udviklingsplanen som grundlag for økonomisk prioritering og planlægning.


Organisering og overordnet tidsramme

Arbejdet med udarbejdelse af planen foreslås organiseret med hospitalsudvalget som politisk følgegruppe. Derudover nedsættes en administrativ styregruppe under direktionen med koncerndirektør Ole Thomsen som formand. Styregruppen forventes at bestå af hospitalsledelsen fra Aarhus Universitetshospital, repræsentation fra regionshospitalerne på hospitalsledelsesniveau samt fra psykiatrien, ledelsesrepræsentation fra Aarhus Universitet samt medarbejderrepræsentanter fra Hoved-MEDudvalget på Aarhus Universitetshospital.


Der vil i processen blive lagt vægt på involvering af forskellige interessenter både internt på Aarhus Universitetshospital i form af medarbejdere og ledere og eksternt i form af bl.a. samarbejdspartnere samt eksperter og perspektiver på universitetshospitalet udefra. Dette skal medvirke til at kvalificere planens indhold, men samtidig også som et led i at skabe engagement/mobilisering og ejerskab i forhold til udviklingsplanen.


Der er behov for yderligere kvalificering af både indhold og tidsplan for processen. Indtil videre er det forventningen, at forløbet vil sigte på politisk godkendelse af udviklingsplanen i 2. halvår 2022.

Beslutning

Punktet blev udsat. Punktet dagsordensættes på ekstraordinært udvalgsmøde den 16. juni 2021.

Tidligere Politisk Behandling

På regionsrådsmødet den 28. april 2021 blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde et forslag til proces, indhold og tidsramme for udarbejdelse af en udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital til regionsrådsmødet i august 2021.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-274-20

22. Orientering om status for COVID-19 relaterede emner #

Resume

Hospitalsudvalget orienteres på hvert møde om status i forhold til forskellige emner i relation til COVID-19-håndteringen samt emner afledt af COVID-19-håndteringen. Idet der er kontinuerlig udvikling på mange af områderne, vil notatet til nogle møder blive eftersendt med beskrivelse af status for emnerne op til mødet for at sikre aktuel information til mødet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om COVID-19 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget bliver på hvert møde orienteret om forskellige emner i relation til COVID-19-håndteringen samt emner afledt af COVID-19-håndteringen, fx øgning af elektiv aktivitet mv. Udvalget orienteres om aktuel status i relation til disse emner (såfremt der er ny information) samt om eventuelt tilkomne emner.


Orienteringen om status gives i et vedlagt notat. For at sikre at der er tale om en så aktuel status som muligt, taget i betragtning, at der for mange emner aktuelt er hurtig udvikling og ændring, kan notatet i nogle tilfælde blive eftersendt op til hospitalsudvalgets møde.

Beslutning

Punktet blev udsat. Punktet dagsordensættes på ekstraordinært udvalgsmøde den 16. juni 2021.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-19

23. Orientering fra møde i sundhedsudvalget, Danske Regioner #

Resume

Der orienteres om det seneste møde i Sundhedsudvalget, Danske Regioner.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalgets formandskab orienterer udvalget om mødet i Sundhedsudvalget, Danske Regioner den 21. maj 2021.

Beslutning

Punktet blev udsat. Punktet dagsordensættes på ekstraordinært udvalgsmøde den 16. juni 2021.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-19

24. Orientering om plan for større sager og emner til drøftelse på kommende møder #

Resume

Oversigt over større sager og emner på udvalgets kommende møder er opdateret.

Direktionen indstiller,

at orientering om emner til drøftelse på kommende møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Til orientering forelægges en opdateret oversigt over større sager og emner, der forventes dagsordensat på hospitalsudvalgets kommende møder.

Beslutning

Punktet blev udsat. Punktet dagsordensættes på ekstraordinært udvalgsmøde den 16. juni 2021.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-19

25. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering af udvalgets medlemmer.

Beslutning

Punktet blev udsat. Punktet dagsordensættes på ekstraordinært udvalgsmøde den 16. juni 2021.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-94-18

26. Orientering om aktivitet og servicemålsoverholdelse i den præhospitale indsats i 1. kvartal 2021 #

Resume

Antallet af kørsler med ambulancer og liggende/hvilende patienttransport er steget med 3,7 % i 1. kvartal 2021 sammenlignet med 1. kvartal 2020.


Servicemålene for akutte kørsler med hastegrad A blev alle overholdt i 1. kvartal 2021, mens servicemålene for akutte kørsler med hastegrad B ikke blev overholdt. Servicemålene for de ikke-hastende kørsler (hastegrad C og D) blev ikke overholdt i 1. kvartal 2021.


Aktiviteten for den siddende patienttransport er stort set uændret i 1. kvartal 2021 sammenlignet med 1. kvartal 2020.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om aktivitet og servicemålsoverholdelse i den præhospitale indsats i 1. kvartal 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Aktiviteten og servicemålsoverholdelsen i den præhospitale indsats i 1. kvartal 2021 er opgjort i vedlagte afrapportering. Aktiviteten og servicemålsoverholdelsen er opgjort for ambulancekørsel og den liggende/hvilende sygetransport samt den siddende patienttransport. Derudover er responstiderne for akutlægebilerne opgjort.


I april 2021 blev der fremlagt forslag til supplerende opgørelser i afrapporteringerne. De forslag til supplerende opgørelser, der blev indstillet af forretningsudvalget til regionsrådet, fremgår af afrapporteringen. Det vil sige, at i forhold til tidligere afrapporteringer er følgende tilføjet:

 • Opgørelse af responstid for akutte kørsler fra alle rekvirenter
 • Opgørelse af ventetid på henholdsvis hastegrad C og D
 • Opgørelse af den gennemsnitlige ventetid for de kørsler, hvor de opstillede servicemål ikke overholdes, opgjort som både median og gennemsnit.


Det har ikke været muligt at få de tilføjelser regionsrådet, jf. tidligere politisk behandling, foretog til forretningsudvalgets indstillinger med i denne afrapportering på grund af den korte tidshorisont, men de vil fremgå af den næstkommende afrapportering. Beslutning om ændring af servicemål for A- og B-kørsler, så de gælder for alle rekvirenter, drøftes under et andet punkt på nærværende dagsorden.


Aktivitet og servicemålsoverholdelse i 1. kvartal 2021: Ambulancekørsel og liggende/hvilende sygetransport (hastegrad A-D)

Aktivitetsudviklingen og servicemålsoverholdelsen i forhold til ambulancer og den liggende/hvilende sygetransport er opgjort efter hastegrader. Hastegraden afgør, hvilke præhospitale ressourcer der sendes til et skadested. Hastegraderne går fra A til E. Beskrivelse af hastegraderne fremgår af afrapporteringen på side 1.


Aktivitet (hastegrad A-D)
Antallet af kørsler er steget i 1. kvartal 2021 sammenlignet med 1. kvartal 2020. I 1. kvartal 2021 var der 39.551 ambulancekørsler og kørsler med liggende/hvilende sygetransport, mens der i 1. kvartal 2020 var 38.124 kørsler. Det svarer til en stigning på 3,7 %.


Servicemålsoverholdelse for akutte kørsler (hastegrad A og B)
Alle servicemål for responstider for hastegrad A blev overholdt i 1. kvartal 2021. Servicemålene for B-kørsler blev ikke overholdt. Servicemålsoverholdelsen for de akutte ambulancekørsler (hastegrad A og B rekvireret via 1-1-2) fremgår af tabel 1 nedenfor.Den lavere servicemålsoverholdelse skyldes hovedsageligt det høje antal kørsler. Samtidig tager den enkelte kørsel længere tid på grund af den øgede kompleksitet, som følger af COVID-19.


Responstiden for kørsler med hastegrad A og B for alle rekvirenter i 1. kvartal 2021 fremgår af bilaget "Supplerende opgørelser".


Servicemålsoverholdelse for ikke-hastende kørsler og liggende/hvilende sygetransport (hastegrad C og D)

Servicemålene for hastegrad C og D fremgår på side 5 i afrapporteringen. De opgjorte servicemål er de servicemål, som blev vedtaget af forretningsudvalget i 2013. De ændrede servicemål, der blev besluttet af regionsrådet i april 2021, implementeres fra 3. kvartal 2021.Servicemålene for hastegrad C og D blev ikke overholdt i 1. kvartal 2021 og servicemålsoverholdelsen var lavere i 1. kvartal 2021 end i 1. kvartal 2020. Den lavere servicemålsoverholdelse skyldes hovedsageligt den store stigning i antallet af kørsler – og særligt kørsler med hastegrad C og D. Samtidig tager disse kørsler også længere tid pga. den øgede kompleksitet, som følger af COVID-19.


Opgørelse af ventetiden på henholdsvis hastegrad C og D fremgår af bilaget "Supplerende opgørelser". Opgørelse af den gennemsnitlige ventetid for de kørsler, hvor de opstillede servicemål ikke overholdes, fremgår ligeledes af bilaget.


Aktivitet og servicemålsoverholdelse i 1. kvartal 2021: Den siddende patienttransport

Patienter, der ikke kan tage offentlig transport på grund af helbredet, kan blive kørt med den siddende patienttransport til nærmeste behandlende hospital, hvis de samtidig enten:

 • er pensionister, eller
 • bor mere end 50 km fra hospitalet, eller
 • har været indlagt på hospitalet og i den forbindelse indkaldes til behandling uden indlæggelse (ambulant behandling).


Aktivitet

Der var i 1. kvartal 2021 101.344 kørsler med siddende patienttransport, mens der i 1. kvartal 2020 var 100.100 kørsler. Aktiviteten er således stort set uændret.


Servicemålsoverholdelse

Der er følgende servicemål for den siddende patienttransport:

 • Den siddende patienttransport skal være fremme ved patienten senest 60 minutter efter ønsket afhentningstidspunkt (95 %)
 • Den siddende patienttransport skal for dialysepatienter være fremme senest 30 minutter efter ønsket afhentningstidspunkt (95 %).


Servicemålene for den siddende patienttransport var ikke overholdt i 1. kvartal 2021. Det fremgår ligeledes, at servicemålsoverholdelsen er lavere i 1. kvartal 2021 end i 1. kvartal 2020, hvilket formodes at skyldes indførelsen af forskellige COVID-tiltag. Eksempelvis har alle siddende patienttransporter i almindelige biler i 1. kvartal 2021 været kørt som solokørsler, dvs. med kun én patient. Servicemålsoverholdelsen fremgår af tabel 6 i afrapporteringen.


Aktivitet og responstider for akutlægebilerne og aktivitet i den landsdækkende akutlægehelikopterordning

Aktivitet og responstider for akutlægebilerne og aktivitet i den landsdækkende akutlægehelikopterordning fremgår af side 7-10 i afrapporteringen.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orienteringen om aktivitet og servicemålsoverholdelse i den præhospitale indsats i 1. kvartal 2021 til efterretning.


Erik Vinther og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet vedtog den 28. april 2021, at de kvartalsvise afrapporteringer af aktivitet og servicemålsoverholdelse i den præhospitale indsats suppleres med en opgørelse af responstid for akutte kørsler fra alle rekvirenter, en opgørelse af ventetid på henholdsvis hastegrad C og D samt en opgørelse af den gennemsnitlige ventetid for de kørsler, hvor de opstillede servicemål ikke overholdes, opgjort som både median og gennemsnit, og at afrapporteringerne udvides med tabel 5, som vedrører den samlede borgeroplevede responstid, tabel 7, som viser responstid for kørsler med hastegrad A og B fra anden rekvirent samt en tabel, som hvert kvartal følger responstiden på babylancen.


Regionsrådet besluttede i sag vedrørende nye servicemål for C- og D-kørsler den 28. april 2021, at de nuværende servicemål for hastegrad A og B fastholdes, gældende for alle rekvirenter.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-94-18

27. Opfølgning vedrørende regionsrådets beslutning om udvidelse af servicemål for A- og B-kørsler

Resume

Udvidelse af servicemålene for hastegrad A og B til at gælde alle rekvirenter betyder, at det sandsynligvis ikke vil være muligt at overholde servicemålene for B-kørsler. Der præsenteres to løsningsmuligheder på dette. Den første indebærer at fastsætte et lavere servicemål for hastegrad B. Det andet løsningsforslag indebærer indsættelse af flere præhospitale enheder.

Direktionen indstiller,

at orienteringen vedrørende konsekvenserne af at udvide servicemålene for A- og B-kørsler tages til efterretning, og


at servicemålene for kørsler med hastegrad B sænkes med fem procentpoint, jf. løsning 1.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 28. april 2021, at "de nuværende servicemål for hastegrad A og B fastholdes, gældende for alle rekvirenter". Indtil da har servicemålene for A- og B-kørsler alene været gældende for kørsler rekvireret via 1-1-2. Hospitalsudvalget blev den 3. maj 2021 orienteret om, at beslutningen vurderes at kunne have konsekvenser, som ikke fremgik klart i forbindelse med regionsrådets drøftelse. Det blev derfor aftalt, at sagen skal belyses yderligere.


I vedlagte notat er servicemålene for hastegrad A og B, udviklingen i aktivitet og servicemålsoverholdelse samt forskellen på responstiderne for kørsler med hastegrad A og B rekvireret via 1-1-2 eller af anden rekvirent beskrevet. Derudover er konsekvenserne ved at udvide servicemålene for A- og B-kørsler og forslag til løsningsmuligheder beskrevet. Notatet er ligeledes sendt til regionsrådet som en del af materialet til budget 2022-processen.


Præhospitalet er allerede nu udfordret på at overholde servicemålene for hastegrad B, og servicemålene for B-kørsler har på intet tidspunkt i årene 2014-2020 været overholdt, hvis der ses på kørsler rekvireret af alle rekvirenter. Præhospitalet vurderer, at der er følgende løsningsmuligheder for at imødekomme dette, så det bliver muligt at overholde servicemålene, som de blev besluttet på regionsrådsmødet den 28. april 2021:

 1. Lavere servicemål for kørsler med hastegrad B
 2. Indsættelse af flere præhospitale enheder.


Løsning 1: Lavere servicemål for kørsler med hastegrad B

Den første løsningsmulighed er at sænke servicemålene for hastegrad B ved at ændre måltallet (andelen fremme inden for X antal minutter) og/eller minuttallet (eksempelvis 20 minutter), så der tages højde for udvidelsen af servicemålets målgruppe. Der vil i så fald være tale om en justering af servicemålet, og der vil formentligt være en vis substitutionseffekt ved slækkelse af servicemålene for B-kørsler. Det vil sige, at der i højere grad vil blive bestilt A-kørsler end tidligere.


Hvis det besluttes at sænke servicemålene for hastegrad B, anbefaler Præhospitalet at ændre måltallet frem for minuttallet, da det formodes at mindske substitutionseffekten.


Præhospitalet anbefaler på baggrund af de seneste års responstider for hastegrad A og B, at servicemålene for hastegrad B fremadrettet bliver:

 • 55 % af kørslerne med hastegrad B skal være fremme inden for 15 minutter (B15) (måltallet har hidtil været 60 %)
 • 70 % af kørslerne med hastegrad B skal være fremme inden for 20 minutter (B20) (måltallet har hidtil været 75 %).


Den anbefalede sænkelse af måltallet med 5 procentpoint for kørsler med hastegrad B vil på en udgiftsneutral måde opveje konsekvenserne ved at udvide målgruppen til at gælde alle rekvirenter. Det bemærkes, at løsning 1 ikke indebærer nogen reel ændring af det nuværende serviceniveau, men er en tilpasning til den nye måde at opgøre på.


Løsning 2: Indsættelse af flere præhospitale enheder

Den anden løsningsmulighed vil være at indkøbe yderligere præhospitale ressourcer, dvs. enten enheder til liggende/hvilende sygetransport eller ambulanceberedskaber. Præhospitalet foretrækker i givet fald ved indsættelse af ekstra ressourcer at indsætte ambulanceberedskaber, da disse kan benyttes mere fleksibelt til alle hastegrader. De kan således bruges til akutte kørsler, hvis der er behov herfor, og de kan bruges til de ikke-hastende kørsler, hvis der er behov herfor. En enhed til liggende/hvilende sygetransport kan til sammenligning kun benyttes til afvikling af D-kørsler, og de skal helst benyttes i hele deres driftstid for at være udgiften værd. Priserne for tilkøb af yderligere præhospitale ressourcer kan ses af bilaget vedrørende Økonomi for tilkøb af yderligere ressourcer.


Præhospitalet har foretaget en analyse af, hvad vil kræve af ekstra ambulanceberedskaber at opnå servicemålsoverholdelse for hastegrad B i 2019, hvis servicemålene alene gjaldt for 1-1-2, og hvis servicemålene gjaldt for alle rekvirenter.


På baggrund af analysen er det Præhospitalets vurdering, at der skulle indsættes seks ekstra ambulanceberedskaber (tre døgndækkende ambulanceberedskaber og tre 12-timers ambulanceberedskaber), hvis servicemålet gjaldt for alle rekvirenter. Der skulle derimod tilkøbes to ekstra ambulanceberedskaber for at opnå servicemålsoverholdelse for hastegrad B, hvis servicemålet gjaldt for 1-1-2.


Med en antagelse om, at aktiviteten atter falder til 2019-niveau på den anden side af COVID-19, er det altså Præhospitalets vurdering, at der er brug for to ambulanceberedskaber mere for at håndtere den generelle aktivitetsstigning, der har været i perioden 2014-2019. Det er Præhospitalets vurdering, at der derudover skal bruges yderligere fire ambulanceberedskaber, hvis de nuværende servicemål for hastegrad A og B skal gælde for alle rekvirenter.


Indsættelse af seks ekstra ambulanceberedskaber vil koste ca. 36 mio. kr. pr. år. Derudover vil der skulle etableres baser til de ekstra ambulanceberedskaber. En base baseret på et lejemål, der huser ét ambulanceberedskab, koster i gennemsnit ca. 276.000 kr. i etablering og ca. 310.000 kr. om året i drift. Hvis ambulancebasen skal oprettes med kort varsel eller i et område uden egnede lejemål, kan der blive behov for anlægsmidler. Herudover vil der være udgifter til uddannelse af et antal elever pr. ambulanceberedskab.


Hvis et tilkøb af ambulanceberedskaber skal have maksimal effekt på regionens servicemålsoverholdelse, er det Præhospitalets vurdering, at de skal indsættes i områder med høj befolkningstæthed. En placering i områder med lav befolkningstæthed vil derimod kun have en begrænset effekt på servicemålsoverholdelsen. Der vil derfor skulle indsættes endnu flere ambulanceberedskaber end de seks ambulanceberedskaber, hvis ambulanceberedskaberne placeres i områder med lav befolkningstæthed. På den baggrund anbefaler Præhospitalet, at ambulanceberedskaberne får base i henholdsvis Aarhus, Horsens, Silkeborg, Randers og Herning.


Indsættelse af seks ekstra ambulanceberedskaber vil kræve ca. 52 ambulancepersonaler i Region Midtjylland, hvilket svarer til en udvidelse af arbejdsstyrken på ca. 7 %. På grund af den lave ledighed i faget kan det på kort sigt være en udfordring at tiltrække så stort et antal ekstra medarbejdere, og selv hvis det lykkes, vil det muligvis medføre "huller" i naboregionerne. Tilkøb af seks ekstra ambulanceberedskaber vil derfor skulle indfases over en årrække.


Såfremt der prioriteres midler i forbindelse med Budget 2022 kan løsning 2 komme på tale.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at orienteringen vedrørende konsekvenserne af at udvide servicemålene for A- og B-kørsler tages til efterretning, og


at servicemålene for kørsler med hastegrad B sænkes med fem procentpoint, jf. løsning 1, idet der henvises til, at det generelle spørgsmål om en eventuel prioritering af yderligere midler til justering af responstider i Region Midtjylland indgår i regionsrådets drøftelser vedr. budget 2022.


Erik Vinther, Jørgen Winther, Mette Valbjørn og Henrik Fjeldgaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

I forbindelse med dagsordenspunktet "Forslag til nye servicemål for C- og D-kørsler" vedtog regionsrådet den 28. april 2021, at de nuværende servicemål for hastegrad A og B fastholdes, gældende for alle rekvirenter.


Hospitalsudvalget modtog den 3. maj 2021 en orientering om, at beslutningen "at de nuværende servicemål for hastegrad A og B fastholdes, gældende for alle rekvirenter", vurderes at kunne være konsekvenser, som ikke fremgik klart i forbindelse med regionsrådets drøftelse. Udvalget fik oplyst, at administrationen på den baggrund anbefaler, at der sker en yderligere belysning heraf. Det blev i forlængelse heraf aftalt, at administrationen udarbejder et punkt til behandling på et kommende møde, hvori beskrivelser og beregninger i forhold til eventuelle konsekvenser af beslutningen fremgår.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-4-72-9-18

28. Lejekontrakt og bevilling til projektering ved ambulancebase i Silkeborg

Resume

Som led i hjemtagelsen af ambulancetjenesten er der behov for at etablere en ambulancebase i Silkeborg. Præhospitalet har indgået en betinget lejeaftale, som fremlægges til godkendelse. Lejeaftalen indebærer, at regionen står for renovering af lejemålet, så det kan anvendes til ambulancebase. Der fremlægges på den baggrund også et forslag om projektbevilling til Præhospitalet på 1 mio. kr. til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at indgåelse af lejekontrakt angående Kejlstrupvej 99D, 8600 Silkeborg godkendes,


at regionens forpligtigelse til deponering som følge af lejemålet, beregnet til 16,6 mio. kr., afholdes af kassen, og


at Præhospitalet tildeles en projektbevilling på 1,0 mio. kr. jf. bevillingsskema (tabel 2).

Sagsfremstilling

Regionsrådet udsatte den 26. maj 2021 behandlingen af sagen med henblik på fornyet udvalgsbehandling. Punktet er som opfølgning herpå opdateret med et bilag, som søger at besvare de spørgsmål, der blev rejst på regionsrådets møde. Der er derudover vedlagt en opdateret tidsplan.


Baggrund

Som led i hjemtagelse af ambulancedriften skal Præhospitalet etablere en base i Silkeborg. Basen skal rumme fire ambulancer, en akutlægebil og et antal reservekøretøjer. Præhospitalet skal derudover stille en baseplads til rådighed for leverandøren af liggende sygetransport i området (Falck). Regionsrådet besluttede i januar 2020, at Region Midtjylland fremover har ansvaret for efteruddannelsen af al ambulancepersonale i regionen. Opgavens karakter og omfang kræver, at Præhospitalet har adgang til uddannelseslokaler, som er indrettet til formålet.


Lejeaftale og deponering

Præhospitalet har indgået en betinget lejeaftale med uddannelsesinstitutionen College 360. Aftalen er betinget af regionsrådets godkendelse af aftalen, samt at regionsrådet bevilger midler til ombygning. Aftalen er desuden betinget af, at Silkeborg Kommune godkender et tillæg til den eksisterende lokalplan for området, som tillader ambulancedrift fra matriklen.


Lokalerne er beliggende på Kejlstrupvej og er godt placeret i forhold til at sikre dækning af Silkeborg og omegn. Lokalerne kan desuden rumme de nødvendige faciliteter.


Aftalen tager sin begyndelse, når lokalplanprocessen er afsluttet (forventet juni 2021), og lejemålet er uopsigeligt de første 10 år. Den årlige leje er på 596.050 kr., svarende til 325 kr. pr. m². Den lave leje skal ses i lyset af, at regionen finansierer ombygning af lejemålet. Præhospitalet afholder udgifterne til leje og drift inden for rammerne af hjemtagelsesøkonomien.


Indgåelse af lejemålet medfører en deponeringsforpligtelse svarende til lejemålets værdi over en tærskelværdi på 5 mio. kr. Værdien af lejemålet på Kejlstrupvej er beregnet til 21,6 mio. kr., hvilket giver en deponeringsforpligtelse på 16,6 mio. kr. Deponeringsforpligtelsen foreslås afholdt ved et kassetræk.


Ombygning og istandsættelse

Lejemålet kræver en større istandsættelse og ombygning, før det kan fungere som base og uddannelsescenter. Ombygningen skal udføres og finansieres af Region Midtjylland, hvilket regionen normalt er tilbageholdende med, når der er tale om lejemål. En række særlige omstændigheder gør dog, at det i dette tilfælde er den bedste løsning for regionen. Det spiller i den sammenhæng ind, at udlejer (College 360) er en selvejende institution under Undervisningsministeriet, som ikke har hjemmel til at ombygge med udlejning for øje. Den øvrige del af ejendommen udgøres af et sprogcenter, hvori Silkeborg Kommune er part.


De eksisterende forhold i lejemålet kan ikke genanvendes til ambulancebase, hvorfor det kræver en gennemgribende ombygning for at etablere ambulancegarage, soverum, opholdsrum samt undervisningsfaciliteter. Ombygningen, herunder den overordnede tidsplan, er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.


Udbud

Projektet anvender ekstern rådgivning i form af totalrådgivning, som udbydes i et begrænset udbud med laveste pris som tildelingskriterium. Byggearbejderne planlægges udbudt i hovedentreprise i begrænset udbud med laveste pris som tildelingskriterium.


Økonomi

Ved godkendelse af indstillingerne i dette punkt gives Præhospitalet en bevilling på 1,0 mio. kr. (jf. bevillingsskema) til projektering. Den forventede samlede pris for projektet vurderes at være ca. 15 mio. kr., og der forventes i 2021 at blive fremlagt indstilling om godkendelse af projektforslag samt bevilling til gennemførelse af anlægsprojektet.


Projektet er et led i hjemtagelsen af ambulancetjenesten (jf. regionsrådsbeslutning januar 2020 og oktober 2020). I foråret 2020 prioriterede regionsrådet 10 mio. kr. til projektet i Investeringsplanen med henblik på efterfølgende videre afdækning.Bæredygtighed

Der er foretaget en vurdering af projektet sammenlignet med andre muligheder (et andet lejemål samt et nybyggeri). Analysen viste, at en base på Kejlstrupvej er godt placeret i forhold til overholdelse af responstiderne. Kejlstrupvej ville desuden give de bedste betingelser for kort mobiliseringstid, idet Region Midtjylland her, som det eneste sted, kan etablere basen i ét plan. På Kejlstrupvej vil Præhospitalet blive nabo til en samarbejdspartner (Midtjysk Brand og Redning), hvilket giver mulighed for realisering af faglige- og driftsmæssige synergieffekter. Lejemålet kan rumme alle de ønskede funktioner, og uddannelsescentret kan etableres, således at flowet af kursister ikke forstyrrer driften. Lokalerne gør det desuden muligt at indsætte ekstra beredskaber, såfremt fremtidens byudvikling og demografi kræver det.


Der er foretaget en analyse af trafikforholdene omkring adressen i forbindelse med lokalplansarbejdet. I forlængelse heraf er det besluttet at etablere adfærdsregulerende tiltag på cykelstien på hovedvejen ved udkørsel fra sidevej (skilt der blinker ved udrykning samt rumleriller på cykelstien) med henblik på at øge trafiksikkerheden.


Forventningen til anlægs- og deponeringsudgifter relateret til hjemtagelsen

Afklaring af mulighederne for etablering af baser til hjemtagelsen pr. 1. december 2021 er i gang. Der er fortsat en række forhold, som skal undersøges nærmere. Forventningerne til behovet for midler til henholdsvis anlæg og deponering i relation til baseetablering er for nuværende som følger:


Anlægsmidler

Regionshospitalet Randers og Præhospitalet undersøger mulighederne for base på sundhedshusets matrikel i Grenå, herunder hvilken økonomi, der er forbundet hermed. En eventuel løsning i Grenå har en tidshorisont på ca. 1 år, hvorfor Præhospitalet opstarter drift i lejede lokaler. I forbindelse med, at sagen blev fremlagt for regionsrådet i maj var vurderingen at tidshorisonet vil være 2-3 år. Præhospitalet undersøger desuden muligheden for at overtage et par pavillionbaser fra de private ambulanceleverandører. Det vurderes, at der er tale om en mindre udgift, såfremt et køb bliver aktuelt.


Præhospitalet vurderer, at der inden for 2-5 år evt. kan blive behov for anlægsmidler til at finde fordelagtige løsninger til erstatning af midlertidige og/eller mindre hensigtsmæssige lejemål (økonomisk og driftsmæssigt), som er blevet indgået på grund af tidspres i hjemtagelsesprocessen. Det estimeres p.t., at der kan blive tale om et beløb i størrelsesordenen 10-20 mio. kr.


Deponeringsmidler

Strategien med lejemål som primær løsning bevirker, at der ved lejemål med værdi over 5 mio. kr. skal deponeres. Ved regionsrådets godkendelse af lejekontrakt for Aarhus V (maj 2020) blev det godkendt, at deponering på 9,1 mio. kr. for denne base afholdes af kassen. I Silkeborg forventes deponering jf. ovenstående at beløbe sig til 16,6 mio. kr. Udover Silkeborg kan der blive tale om deponering for lejemål i Randers S (ca. 1-2 mio. kr.). Præhospitalet skal i løbet af et par år stille et nyt lejemål til rådighed for Falck i Ringkøbing. Her kan der også kan blive tale om en mindre deponering (antageligt i størrelsesordenen 2-3 mio. kr.).


Tidligere indstillinger:

Direktionen indstillede,

at indgåelse af lejekontrakt angående Kejlstrupvej 99D, 8600 Silkeborg godkendes,


at regionens forpligtigelse til deponering som følge af lejemålet, beregnet til 16,6 mio. kr., afholdes af kassen, og


at Præhospitalet tildeles en projektbevilling på 1,0 mio. kr. jf. bevillingsskema (tabel 2).


Hospitalsudvalget indstillede,

at indgåelse af lejekontrakt angående Kejlstrupvej 99D, 8600 Silkeborg godkendes,


at regionens forpligtigelse til deponering som følge af lejemålet, beregnet til 16,6 mio. kr., afholdes af kassen, og


at Præhospitalet tildeles en projektbevilling på 1,0 mio. kr. jf. bevillingsskema (tabel 2).

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at indgåelse af lejekontrakt angående Kejlstrupvej 99D, 8600 Silkeborg godkendes,


at regionens forpligtigelse til deponering som følge af lejemålet, beregnet til 16,6 mio. kr., afholdes af kassen, og


at Præhospitalet tildeles en projektbevilling på 1,0 mio. kr. jf. bevillingsskema (tabel 2).


Ib Bjerregaard, Nicolaj Bang og Jakob Rixen tog forbehold.


Erik Jørgen Winther, Mette Valbjørn og Henrik Fjeldgaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte den 29. januar 2020, at der etableres regional drift af ambulanceberedskaber og akutlægebiler som beskrevet i model B i tre faser fra den 1. februar 2021, 1. marts 2021 og 1. april 2021, og at der etableres en regional tværgående funktion vedrørende sundhedsfaglig kvalitet pr. 1. december 2021.


Regionsrådet godkendte den 28. oktober 2020, at ambulancetjenesten i delområderne Randers/Djursland og Horsens hjemtages, mens Falck Danmark A/S tildeles kontrakten vedrørende ambulancetjenesten i delområderne Herning og Holstebro/Viborg samt den liggende/hvilende sygetransport i ST Øst (enheder til sygetransport i Aarhus).

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-153-19

29. Godkendelse af lejeaftale for ambulancebase i Randers SV

Resume

Som led i hjemtagelse af ambulancedriften ønsker Præhospitalet at indgå lejeaftale med privat udlejer om ambulancebase i Randers SV.

Direktionen indstiller,

at indgåelse af lejekontrakt om leje af lokaler på adressen Ribevej 3, 8940 Randers SV til brug for ambulancebase godkendes,


at regionens forpligtigelse til deponering som følge af lejemålet, beregnet til 1,1 mio. kr., afholdes af kassen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet udsatte den 26. maj 2021 behandlingen af sagen med henblik på fornyet udvalgsbehandling. Punktet er som opfølgning herpå opdateret med et bilag, som søger at besvare de spørgsmål, der blev rejst på regionsrådets møde. Der er endvidere vedlagt plantegning, der viser indretning samt situationsplan, der viser udenomsareal med p-pladser.


Som led i hjemtagelsen af ambulancedriften ønsker Præhospitalet at indgå lejeaftale med selskabet 'Ribevej 3, Randers ApS' om leje af lokaler på adressen Ribevej 3, 8940 Randers SV.


Baggrund

På nuværende tidspunkt er der placeret fire ambulanceberedskaber, tre liggende/hvilende sygetransporter og en akutlægebil i det nordlige Randers hos Falck og på Regionshospitalet Randers. Regionsrådet har tidligere besluttet, at to af ambulanceberedskaberne og to af de liggende/hvilende sygetransporter fra 1. december 2021 skal placeres i Randers Syd, så der bliver en bedre dækning af den sydlige del af byen. Herudover får Præhospitalet brug for undervisningslokaler og for et sted at placere reservekøretøjer, som på nuværende tidspunkt er hos Falck. Den nye ambulancebase på Ribevej 3 dækker dette behov.


Lejeaftale og deponering

Lejemålet er beliggende på adressen Ribevej 3, 8940 Randers SV. Lokalerne er tæt på Århusvej med gode tilkørselsforhold og har tidligere rummet en autoforhandler. Lejemålet er på 900 m² og fordeler sig med 353 m² på garageareal og 547 m² på opholdsareal. Den årlige leje er aftalt til 635.000 kr., svarende til en årlig leje på 706 kr. pr. m². Der er aftalt en uopsigelighedsperiode på 10 år, som følge af, at udlejer indretter og ombygger lejemålet for ca. 3,7 mio. kr. Lejekontrakt er vedlagt som bilag.


Præhospitalet afholder udgifterne til leje inden for den samlede økonomi til ambulancetjenesten.


Indgåelse af lejemålet medfører en deponeringsforpligtigelse svarende til lejemålets værdi ud over en tærskelværdi på 5 mio. kr. Værdien af lejemålet på Ribevej 3 er beregnet til 6,1 mio. kr., hvilket giver en deponeringsforpligtigelse på 1,1 mio. kr. Deponeringsforpligtigelsen foreslås afholdt af kassen.


Tidligere indstilling:

Direktionen indstillede,

at indgåelse af lejekontrakt om leje af lokaler på adressen Ribevej 3, 8940 Randers SV til brug for ambulancebase godkendes, og


at regionens forpligtigelse til deponering som følge af lejemålet, beregnet til 1,1 mio. kr., afholdes af kassen.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at indgåelse af lejekontrakt om leje af lokaler på adressen Ribevej 3, 8940 Randers SV til brug for ambulancebase godkendes,


at regionens forpligtigelse til deponering som følge af lejemålet, beregnet til 1,1 mio. kr., afholdes af kassen.


Ib Bjerregaard, Nicolaj Bang og Jakob Rixen tog forbehold.


Erik Vinther, Jørgen Winther, Mette Valbjørn og Henrik Fjeldgaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte den 24. februar 2021 en ændret placering af ambulanceberedskaber i Randers, hvorefter der fra 1. december 2021 vil være 2 ambulanceberedskaber samt 2-3 enheder til sygtransport i Randers S.

Tilbage til toppen