Abonnér

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 4. oktober 2021 kl. 13:30
i Regionshuset Viborg, konference 1, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Jørgen Winther mødte kl. 13.40 under behandlingen af punkt 1.

Nicolaj Bang mødte kl. 13.40 under behandlingen af punkt 1.

Jørgen Winther forlod mødet kl. 16.55 under behandlingen af punkt 2 på åben tillægsdagsorden.

 

Mødet blev hævet kl. 17.45.

 


Sagnr.: 1-00-24-20

1. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Gottlieb Hansen om vaccinationscentre i Silkeborg og Skive #

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Gottlieb Hansen om nedlukning af vaccinationscentre i Silkeborg og Skive.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen om vaccinationscentre drøftes.

Sagsfremstilling

Henrik Gottlieb Hansen (A) har den 23. september 2021 anmodet om et punkt på dagsordenen til hospitalsudvalgets møde den 4. oktober 2021.


"Jeg har modtaget oplysning fra en navngiven person, som oplyser, at Hospitalsenhed Midt påtænker at nedlukke vaccinationscentret i Silkeborg samt Skive.


Det oplyses, at der fortsat skal være en vaccineindsats i de 2 byer i form af pop up vaccine. Det skal foregå med et antal biler, der skal køre ud til forud aftalte områder, det kan være boligområder, uddannelsescentre, arbejdspladser m.v.


Denne indsats skal være påtænkt som udkørende fra Viborg, altså skal personale fra Viborg bruge arbejdstid på at køre til og fra Silkeborg i arbejdstiden. Hvorfor kan udgangspunktet ikke være Silkeborg, hvor der er overvåget kølekapacitet på hospitalet til opbevaring af vaccine efter de foreskrevne retningslinjer. Vil det ikke være en naturlig funktion at have i Silkeborg, hvor der er personale og kapacitet.


Er det korrekt, at dette påtænkes, det harmonerer ikke med at styrke og fastholde aktivitet på Regionshospitalet i Silkeborg.


Vil det være muligt at bevare indsatsen i Skive?".


Der er vedlagt et notat, der belyser de spørgsmål, der stilles i henvendelsen.

Beslutning

Hospitalsudvalget drøftede henvendelsen om vaccinationscentre.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-24-20

2. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Gottlieb Hansen om situationen på Patientkontoret *

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Gottlieb Hansen om situationen på Patientkontoret.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen om situationen på Patientkontoret drøftes.

Sagsfremstilling

Henrik Gottlieb Hansen (A) har den 24. september 2021 anmodet om et punkt på dagsordenen til hospitalsudvalgets møde den 4. oktober 2021.


"Hvornår kan situationen forventes afklaret, så der er normal ventetid og svartider på henvendelser fra patienter.


Hvordan er medarbejdergruppen sammensat uddannelsesmæssigt, vil det ikke være muligt at rekruttere medarbejdere.


Opfølgning på servicemål".


Der er vedlagt et notat, der belyser de spørgsmål, der stilles i henvendelsen.

Beslutning

Hospitalsudvalget ønskede, at henvendelsen om situationen på Patientkontoret behandles i forretningsudvalget.


Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at henvendelsen om situationen på Patientkontoret drøftes.


Ib Bjerregaard, Erik Vinther, Jakob Rixen og Nicolaj Bang stillede følgende tillægsforslag:


at ordningen med at henvise direkte til et privathospital genindføres foreløbigt gældende frem til 1. april 2022.


For tillægsforslaget stemte Ib Bjerregaard, Erik Vinther, Jakob Rixen og Nicolaj Bang. Forslaget blev ikke vedtaget.


Udvalget noterede sig, at der på mødet i forretningsudvalget bliver fremlagt en sag, der beskriver en række konkrete initiativer, der kan medvirke til at reducere ventetiden på besvarelse af henvendelser til Patientkontoret.


Udvalget ønskede, at det frem mod den videre politiske behandling belyses yderligere, hvad de juridiske rammer er for den forpligtigelse, regionen har i forhold til at yde rådgivning til patienter om behandlingsmuligheder mv.


Jørgen Winther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-24-20

3. Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Henrik Gottlieb Hansen og Henrik Fjeldgaard om tapning af blod i Silkeborg#

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Henrik Gottlieb Hansen og Henrik Fjeldgaard om mulighed for tapning af blod på Regionshospitalet Silkeborg.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen om mulighed for tapning af blod på Regionshospitalet Silkeborg drøftes.

Sagsfremstilling

Henrik Gottlieb Hansen og Henrik Fjeldgaard (A) har den 28. september 2021 anmodet om et punkt på dagsordenen til hospitalsudvalgets møde den 4. oktober 2021.


"Vi har erfaret, at en patient i Silkeborg, som har pådraget sig sygdommen sekundær polycytæmi - ensbetydende med, at kroppen danner for mange blodlegemer, skal køre til Holstebro for at få tappet en halv liter blod. Dette kunne tidligere foretages i Silkeborg, men i dag skal patienten køre til Holstebro - t/retur160 kilometer. Begrundelsen er, at man ikke længere har en afdeling for blodsygdomme på Regionshospitalet Silkeborg.


Patienter med denne sygdom skal bare igennem en enkel blodtagning en gang om måneden, det bør kunne lade sig gøre på Regionshospitalet Silkeborg i afdelingen for blodprøvetagning, der er ikke tale om, at patienter med denne lidelse skal behandles. Vi ønsker denne sag behandlet på det kommende møde i hospitalsudvalget den. oktober og forhåbentlig med det resultat, at vi fremadrettet lever op til at patienten er i centrum i forhold til de nære sundhedstilbud - også indenfor dette område."

Beslutning

Hospitalsudvalget drøftede henvendelsen om mulighed for tapning af blod på Regionshospitalet Silkeborg.


Udvalget fik på mødet oplyst, at der er indgået en samarbejdsaftale mellem Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest, så den omtalte patientgruppe fremadrettet kan få foretaget tapning af blod på Regionshospitalet Silkeborg.


Jørgen Winther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-24-20

4. Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Henrik Gottlieb Hansen og Susanne Buch om lægesekretærelever #

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Henrik Gottlieb Hansen og Susanne Buch om ansættelse af lægesekretærelever.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen vedrørende ansættelse af lægesekretærelever drøftes.

Sagsfremstilling

Henrik Gottlieb Hansen (A) og Susanne Buch (F) har den 30. september 2021 anmodet om et punkt på dagsordenen til hospitalsudvalgets møde den 4. oktober 2021.


"Her følger en henvendelse til behandling i Hospitalsudvalget, sagen ønskes ligeledes behandlet i forretningsudvalget og regionsrådet.


Opfølgning på den netop fremlagte rapport over kortlægning af lægesekretærgruppens roller og arbejdsopgaver.


Vi er enig i den videre behandling, mener det skal klarlægges nærmere i forhold til rollen for de ledende lægesekretærer.


Da det er en faggruppe, hvor der er rekrutteringsproblemer, ønsker vi en beslutning om, at hospitalerne ansætter lægesekretærelever fortsat i den periode, hvor det er muligt.


Vi støtter den nye uddannelse som sundhedsadministrativ koordinator, men er også bekendt med, at der bliver rift om de medarbejdere som uddannes. Kommunerne vil også ansætte personer med den nye uddannelse.


Så forslaget er for, at sikre der ikke bliver mangel på uddannede, henviser også til demografien, der vil blive en stor afgang til pension i de kommende år.


Vi noterer også med tilfredshed, at der er fokus på løbende kompetenceudvikling."

Beslutning

Hospitalsudvalget har et ønske om, at hospitalerne fortsat gør brug af ansættelse af lægesekretærelever.


På den baggrund ønsker udvalget, at forslaget vedrørende forlængelse af ansættelse af lægesekretærelever belyses med henblik på behandling på hospitalsudvalgets møde i november 2021.


Jørgen Winther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-195-21

5. Udmøntning af bæredygtige initiativer

Resume

Tre pilotprojekter inden for bæredygtighed fremlægges til politisk godkendelse. Projekterne omhandler analyse af behov for ændringer ved affaldscentral, bæredygtig isproduktion, implementering af genopladelige batterier og madaffald som potentiel gødning i økologisk landbrug. Regionsrådet afsatte i Budget 2021 en pulje til bæredygtige initiativer. Der igangsættes på den baggrund pilotprojekter, der kan skabe viden og opbygge erfaringer, som kan være med til at indfri bæredygtighedsstrategiens målsætninger.

Direktionen indstiller,

at udmøntningen af i alt 1,29 mio. kr. til tre pilotprojekter inden for bæredygtighed godkendes, og


at der gives bevilling til pilotprojekterne og finansiering, jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Regionsrådet afsatte i Budget 2021 en pulje til bæredygtige initiativer. Første udmøntning fra puljen skete på regionsrådsmødet i april 2021 og dernæst på møde i august 2021. Der fremlægges nu yderligere tre projekter til godkendelse, der kan være med til at indfri bæredygtighedsstrategiens målsætninger. Regionsrådet vil ved udgangen af 2021 få forelagt en samlet statusbeskrivelse for de igangsatte projekter.1. Analyse af behov for ændringer ved affaldscentral, finansieringsbehov 0,25 mio. kr.

Hospitalerne skal i fremtiden kunne håndtere flere genanvendelige affaldsfraktioner (underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse) som følge af ny affaldsbekendtgørelse og regionens kommende affaldsplan. Dette stiller nye krav til blandt andet plads og logistik i alle driftsenheder. For at kunne imødekomme dette på en effektiv og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, er der behov for at ændre Aarhus Universitetshospitals affaldscentral. Opgaven er kompleks. Aarhus Universitetshospital ønsker derfor at gennemføre en analyse, som skal kortlægge, hvilke muligheder der er for, at målene kan indfries og belyse, hvilke konkrete ændringer der skal gennemføres, for at dette kan lykkes. Analysen vil blive igangsat sideløbende med udarbejdelsen af overordnede principper for sortering af affald, som er en del af den overordnede regionale affaldsplan.


Analysen vil fokusere på, hvilke ændringer der er nødvendige at foretage ved affaldscentralen for at sikre blandt andet:

  • effektiv intern logistik/flow af affaldsfraktioner til/fra affaldscentralen
  • nødvendige forhold, der sikrer arbejdsmiljømæssig god håndtering af fraktioner, f.eks. flere "affaldsskakter", elevatorer, bredere indgange m.m.
  • opbevaring af affaldsfraktioner, herunder behov for ekstra plads til containere
  • effektiv adgang og "lodsning" ved ekstern afhentning af affaldsfraktioner.


Det er forventningen, at resultaterne fra Aarhus Universitetshospitals analyse, på trods af store lokale forskelle, i nogen grad vil kunne give et indblik i, hvordan opgaven med affaldssortering kan løses, også på de øvrige hospitaler, og dermed omfanget af den opgave, der venter forude for hospitalerne.


2. Implementering af genopladelige batterier, finansieringsbehov 0,10 mio. kr.

På Regionshospitalet Horsens bliver der årligt brugt knapt 30.000 stk. AA og AAA engangsbatterier. Dertil skal lægges antallet af C, D og 9-voltsbatterier. Det er kendt, at engangsbatterier udgør en kæmpe negativ indvirkning på miljøet og en klimamæssig belastning i forhold til genopladelige batterier, der kan genanvendes over 1.000 gange. Genopladelige batterier er dyrere i indkøb, men til gengæld billigere i det lange løb, selv når man indregner indkøb af opladere.


Genopladelige batterier er således både bedre for miljøet, end engangsbatterier er, og vil medføre en besparelse i det lange løb. Det er dog også kendt, at teknologien i de fleste almindelige genopladelige batterier medfører, at batterierne hurtigere aflades. Nogle produkter virker slet ikke med et genopladeligt batteri.


Regionshospitalet Horsens ønsker derfor at afklare, hvor stor en del af engangsbatterier, der kan erstattes af genopladelige i både den kliniske som i den ikke-kliniske del af hospitalet. Som en del af projektet ønsker hospitalet:

  • at teste, hvilke produkter og instrumenter der kan virke med genopladelige batterier
  • at afprøve, hvilke type genopladere der vil være de bedste både ud fra sikkerhedsmæssige og praktiske brugerhensyn
  • etablere det mest hensigtsmæssige system til brug af genopladelige batterier herunder indrette en genopladningscentral eller flere decentrale genopladningssatellitter.


Projektet omfatter indkøb af genopladelige batterier, forskellige typer af opladere, indretning af genopladningscentral, herunder ændring af elinstallation.


3. Madaffald som potentiel gødning i økologisk landbrug, finansieringsbehov 0,94 mio. kr. (udmøntes til Regionshospitalet Horsens (0,39 mio. kr.) og Aarhus Universitetshospital (0,55 mio. kr.))

Madaffald er en god kilde til næringsstoffer og en energirig ressource, som kan anvendes som gødning i økologisk landbrug eller til produktion af biobrændsel. Udnyttelse og genanvendelse af madresterne vil reducere mængden af husholdningsaffald, som afbrændes, hvilket er en af de regionale målsætninger. For at dette kan lade sig gøre, skal madrester opsamles og håndteres hygiejnisk forsvarligt og effektivt. På Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Horsens ønskes etableret et anlæg med en madkværn med kapaciteten til at kværne både madaffald fra produktionen samt fra hospitalets sengeafsnit med henblik på at kunne genanvende madresterne. Anlægget består af madkværn, rørføring og tank til oplagring af madresterne. Tanken er overvåget og tømmes efter behov.


Økonomi

Nedenstående tabel viser, at der ved godkendelsen af dette dagsordenspunkt udmøntes i alt 1,29 mio. kr. til tre separate projekter, hvor det sidste projekt gennemføres på både Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Horsens. Det er projekter, som kan underbygge implementering og målopfyldelse af regionens Bæredygtighedsstrategi.


Regionsrådet besluttede den 28. april 2021, at de resterende 3,585 mio. kr. ud af de 20 mio. kr., der var afsat i Budget 2021 til kommende pilotprojekter inden for området, skulle fremlægges til politisk godkendelse. Med godkendelsen af indstillingerne i denne sag samt udmøntning af midler i august 2021 resterer der 1,535 mio. kr. af rammen til bæredygtige initiativer i 2021, som ikke er bevilget eller prioriteret på nuværende tidspunkt.Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at udmøntningen af i alt 1,29 mio. kr. til tre pilotprojekter inden for bæredygtighed godkendes, og


at der gives bevilling til pilotprojekterne og finansiering, jf. tabel 2.


Jørgen Winther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet afsatte i Budget 2021 en pulje til bæredygtige initiativer. Udmøntning fra puljen er sket på regionsrådsmøderne, henholdsvis 28. april 2021 og 18. august 2021.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-153-09

6. Regionshospitalet Gødstrup: Tillægsbevilling til Pietas Pavillon

Resume

Regionsrådet besluttede i investeringsplanen for 2021-2029 at prioritere 5 mio. kr. til etableringen af Pietas Pavillon. Ud over regionens bidrag har en række kommuner og fonde bidraget til finansieringen af projektet. En fundraisergruppe har forsøgt at finde en manglende finansiering på samlet 1,5 mio. kr. Det er lykkedes for gruppen at få tilsagn om donationer på i alt 0,8 mio. kr. Byggeriet er nu klar til kontraktindgåelse, hvorfor det foreslås, at regionen finansierer de resterende 0,75 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at Regionshospitalet Gødstrup gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til etableringen af Pietas Pavillon, jf. tabel 2, hvoraf den regionale andel udgør 4,75 mio. kr., og


at der underskrives kontrakt med totalentreprenør med forbehold for endelig godkendelse af regionsrådet.

Sagsfremstilling

På Regionshospitalet Herning hænger relieffet Pietas, som er udført af maleren og billedhuggeren Svend Wiig Hansen. Værket blev indviet i 1976 og blev doneret til hospitalet i Herning af Ringkøbing Amt. Relieffet består af 326 keramiske fliser udført i bornholmsk keramik og måler 3 x 20 meter.


Da værket kræver en ubrudt vægflade på 20 meter, har det ikke været muligt at installere det i det nye hospital i Gødstrup. Derfor besluttede regionsrådet at prioritere 5 mio. kr. i budgettet for 2021 til opførelsen af en selvstændig og frit placeret pavillon, som skal huse relieffet. Det samlede budget for opførelsen af pavillonen er 9,4 mio. kr. Heraf udgør totalentreprisen 7,45 mio. kr. Ud over regionens bidrag til projektet, besluttede Herning Kommune at bevilge 2,5 mio. kr. til projektet, ligesom Henny og Johan Richters Fond havde givet tilsagn om donation på 400.000 kr.


Siden da har en fundraisergruppe forsøgt at finde den resterende finansiering på 1,5 mio. kr. Det er indtil nu lykkedes for gruppen at få tilsagn om donationer på 0,8 mio. kr. Idet der foreligger et fordelagtigt tilbud fra en totalentreprenør om at etablere pavillonen, som senest skal underskrives primo uge 40, foreslås det, at regionen finansierer de resterende 0,75 mio. kr. Det vil efterfølgende fortsat være muligt at afsøge muligheden for, at interessenter kan bidrage med restfinansieringen.


Af tabel 1 herunder ses fordelingen af de forskellige bidragydere.Tidsplan

Ved godkendelse af nærværende dagsordenspunkt i hospitalsudvalget vil kontrakten med totalentreprenøren blive underskrevet med forbehold for regionsrådets endelige godkendelse. Totalentreprenøren vil umiddelbart efter regionsrådets godkendelse påbegynde projekteringen af Pietas Pavillon. Selve etableringen af Pietas Pavillon vil hovedsageligt foregå i 2022, og projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2022.


Udbud

Idet opførelsen af Pietas Pavillon vurderes at have nær bygningsmæssig og økonomisk sammenhæng med byggeriet af DNV-Gødstrup, finder udbudslovens regel om undtagne delydelser anvendelse. Således skal en delopgave hverken udbydes i henhold til udbudsloven eller tilbudsloven, hvis ikke bygge- og anlægsarbejdets værdi overstiger en beløbsgrænse på 7.455.100 kr. men kan i stedet tildeles direkte.


Økonomi

Regionshospitalet Gødstrup har modtaget tilbud om at etablere Pietas Pavillon i totalentreprise for en entreprisesum på i alt 7,45 mio. kr. Tilbuddet, der vurderes at være fordelagtigt, har dog udløbsdato primo uge 40, hvorfor det foreslås, at kontrakten underskrives med forbehold for regionsrådets endelige godkendelse.


Det samlede budget for etableringen er på i alt 9,4 mio. kr. Ved godkendelse af nærværende dagsordenspunkt vil ændringerne vist i tabel 2 herunder blive foretaget.Regionsrådet prioriterede, som nævnt, 5 mio. kr. til etableringen af Pietas Pavillon, hvoraf der allerede er udmøntet 1 mio. kr. af regionens andel. Herudover er der ligeledes givet bevilling på 0,4 mio. kr. fra Henny og Johan Richters Fond. Den resterende finansiering af projektet udgør således 8 mio. kr., hvoraf regionens andel udgør 4,75 mio. kr. og øvrige bidragyderes andel udgør 3,3 mio. kr.


Bæredygtighed

Der vil i byggeriet blive taget udgangspunkt i Region Midtjyllands Strategi for bæredygtighed 2030.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at Regionshospitalet Gødstrup gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til etablering af Pietas Pavillon, jf. tabel 2, hvoraf den regionale andel udgør 4,75 mio. kr., og


at der underskrives kontrakt med totalentreprenør med forbehold for endelig godkendelse af regionsrådet.


Jakob Rixen og Erik Vinther stemte imod.


Jørgen Winther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen