Abonnér

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 27. oktober 2021 kl. 16:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale B4, 1. sal, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Jakob Rixen og Nicolaj Bang, der havde meldt afbud.

 

Jørgen Winther forlod mødet kl. 16.18 under behandling af punkt 1.

 

Mødet blev hævet kl. 17.25.


Sagnr.: 1-00-24-20

1. Orientering vedr. tiltag til håndtering af personalerelaterede problemstillinger knyttet til hospitalsdriften #

Resume

Der gives en mundtlig orientering vedrørende tiltag til håndtering af personalerelaterede problemstillinger knyttet til hospitalsdriften.

Direktionen indstiller,

at orientering vedrørende tiltag til håndtering af personalerelaterede problemstillinger knyttet til hospitalsdriften tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget besluttede den 12. oktober 2021, at der skal afholdes dette ekstraordinære udvalgsmøde vedrørende mulige tiltag til håndtering af de aktuelle personalerelaterede problemstillinger knyttet til hospitalsdriften.


På mødet vil udvalget modtage en mundtlig orientering om status for de tiltag, der arbejdes med, og der vil være mulighed for en efterfølgende drøftelse.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orientering vedrørende tiltag til håndtering af personalerelaterede problemstillinger knyttet til hospitalsdriften til efterretning.


Udvalget drøftede situationen på de somatiske hospitaler og noterede sig i forlængelse heraf - og i forlængelse af udvalgets tidligere drøftelser om emnet samt den 360 graders plan for initiativer, som regionsrådet har vedtaget - at en samlet procesplan med konkrete initiativer forelægges på udvalgets kommende møde den 8. november.


Jørgen Winther, Jakob Rixen og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i behandlingen af punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-24-20

2. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.


For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på ”Godkend”, når mødet er slut.

Beslutning

Underskriftsarket journaliseres på sagen.

Tilbage til toppen