Abonnér

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 8. november 2021 kl. 13:30
i Konference 1, stuen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Erik Vinther og Jørgen Winther, der havde meldt afbud.

 

Susanne Buch mødte kl. 14.10 under behandlingen af punkt 1.

 

Else Kayser og Jakob Rixen deltog virtuelt.

 

Else Kayser og Jakob Rixen forlod mødet kl. 14.55 under behandlingen af punkt 2.

 

Nicolaj Bang forlod mødet kl. 15.00 under behandlingen af punkt 2.

 

Mødet blev hævet kl. 17.00.


Sagnr.: 1-30-72-81-20

1. Temadrøftelse: Underernæring hos ældre og svagelige patienter #

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget har ønsket en temadrøftelse om ernæring blandt ældre og svagelige patienter. På mødet vil udvalget blive orienteret om omfang, konsekvenser og behandling af underernæring på hospitalerne.


Årsagerne til underernæring er mangeartede og kendetegnet ved nedsat appetit og kostindtag, som medfører vægttab. Konsekvenserne af underernæring er mange og alvorlige, såsom forøget risiko for infektioner, forlænget tid til helbredelse, øget sygelighed, afhængighed af hjælp, tab af selvstændighed, hospitalsindlæggelse, nedsat livskvalitet og død. Der er ikke i Danmark gennemført en tilbundsgående undersøgelse af underernæring blandt ældre og svagelige patienter. Vurderingen fra klinikere og sundhedspersonale i kommunerne og på hospitalerne er, at problemets omfang er relativt stort. Problemstillingen er kompleks, og der ses et stærkt behov for at finde løsninger i fællesskab på tværs af fagligheder og sektorer.


Region Midtjylland satte i efteråret 2019 særligt fokus på underernæring hos ældre patienter og borgere. Der blev herunder afholdt en international konference med deltagelse af blandt andet medlemmer af regionsrådet, videninstitutioner, interesseorganisationer, fagpersoner fra hospitaler og kommuner. Konferencen blev planlagt i tæt samarbejde mellem administrationen, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og Region Midtjyllands EU-kontor (CDEU).


Konferencen mundede ud i følgende otte anbefalinger til fremadrettede initiativer og fokusområder

 1. Interventionsstudie i Danmark med fokus på systematisk, individuel ernæringsbehandling
 2. Offentlig opmærksomhed og information på ernæringsanbefalinger for ældre, baseret på lovgivningsmæssige krav
 3. Kortlægning af viden, kompetencer og mulighed for skallering samt afstemning af information mellem sektorer og afdelinger
 4. Politiske krav til ernæringsscreening og -indtag
 5. Lovgivningsmæssig krav til ernæringsplan ved udskrivelse fra hospital
 6. Prioritering af ernæring som en del af behandlingen og anerkendelse af, at screening og ernæringsplan er en professionel opgave
 7. Praktiserende læger skal lave ernæringsscreening som tidlig sporing og forebyggelse
 8. Ernæringsscreening er en skal-opgave, og ansvaret for screening og behandling skal være tydeligt.


På baggrund af ovenstående anbefalinger er en kortlægning af viden, kompetencer og best practises inden for underernæring blandt ældre patienter og borgere tilgængelig på regionens hjemmeside. Konferencen viste også, at der mangler data om omfanget af underernæring blandt danske patienter på hospitalerne og om hvor mange patienter, der screenes for underernæring ved indlæggelse og derefter får udarbejdet en ernæringsbehandlingsplan. På den baggrund blev der sat en undersøgelse i gang, der skulle indsamle solide data om dette på regionens egne hospitaler (Bilag 1 og 2). Det fremgår af bilagene, at ernæringsscreening dokumenteres i BI-portalen hos en tredjedel af de indlagte patienter over 65 år. Heraf er 29-53 % i ernæringsrisiko. En stikprøve af data fra BI-portalen blev valideret ved opslag i patientjournalerne. Den viste, at 54-65 % var i ernæringsrisiko, og at data kan være forbundet med en vis usikkerhed, da ernæringsscreening ikke altid dokumenteres korrekt i BI-portalen, men kun fremgår af patientjournalen.


Temadrøftelse

På mødet vil overlæge Christian Lodberg Hvas, Aarhus Universitetshospital, og ernæringschef Lone Viggers, Hospitalsenheden Vest, fortælle om ernæringsbehandling inkl. den implikation underernæring har fysisk og mentalt for den enkelte patient men også de rammer, der er for håndtering af underernæring hos ældre patienter. Bilag 3 giver et overblik over emnet.

Beslutning

Hospitalsudvalget anmodede om, at der til et kommende udvalgsmøde udarbejdes et punkt vedrørende arbejdet med ernæring af ældre og svagelige patienter. Det ønskes blandt andet, at punktet indeholder oplysninger om brug af automatisk madbestilling på hospitalerne i regionen samt erfaringer vedrørende madspild. Herudover ønskes overvejelser vedrørende planlægning og varetagelse af ernæringsopgaven på regionens hospitaler, herunder fx brug af kliniske diætister. Slutteligt ønskes det, at der i punktet præsenteres et oplæg til fastsættelse af eventuelle konkrete politiske mål vedrørende arbejdet med ernæring af ældre og svagelige patienter.


Erik Vinther og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-439-21

2. 360 graders plan for initiativer i Region Midtjylland

Resume

På baggrund af det store pres, som sundhedsvæsenet oplever, har regionsrådet besluttet, at der skal udarbejdes en 360 graders plan, der skal understøtte, at regionens enheder kommer godt igennem de travle perioder i vinteren. Planen skal medvirke til at skabe fælles overblik, rumme nye indsatser samt supplere og styrke indsatser, der er i gang.


Indsatserne i planen har blandt andet til formål at understøtte situationer, hvor COVID-19 eller andre infektionssygdomme skalerer i omfang, at bidrage til et godt arbejdsmiljø og en bemanding på kort og lang sigt, at understøtte håndteringen af det nuværende høje niveau af akut aktivitet samt at adressere udfordringer vedrørende ventelister og planlagt aktivitet.

Direktionen indstiller,

at udkast til 360 graders planen godkendes, og


at forslag til proces for opfølgning med løbende statusopfølgning hvert kvartal godkendes.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland oplever et stort pres. Presset kan blandt andet tilskrives øget aktivitet på det akutte område samt udskudt aktivitet som følge af COVID-19 og sygeplejerskestrejke mv. Region Midtjylland påvirkes samtidigt ligesom andre sektorer af udfordringer med at fastholde og rekruttere de ønskede medarbejdere. Udfordringerne gælder både for psykiatrien, socialområdet og somatikken. Psykiatrien har bl.a. på grund af lægesituationen allerede igangsat et omfattende program kaldet 'Robust Psykiatri' med henblik på at finde og implementere langsigtede løsninger. I forhold til udfordringerne på socialområdet arbejdes der også med en lang række initiativer målrettet rekruttering, god introduktion og fastholdelse af medarbejdere.


Udfordringerne med COVID-19 i 2020 og 2021 blev løst ved hjælp af en stor omstilling, fleksibilitet og kreativitet i hele sundhedsvæsenet, båret frem af dygtige, dedikerede og engagerede medarbejdere og ledere. I sensommeren 2021 blev ekstraordinært mange børn indlagt med RS-virus. En situation som under svære vilkår igen kalder på nytænkning og fleksibilitet hos medarbejderne, og hvor hospitalerne finder løsninger i et tæt samarbejde på tværs af regionen med en fortsat høj kvalitet og patientsikkerhed i behandlingen.


Der ses ind i en vinter, hvor der er usikkerhed om, hvordan situationen vil udvikle sig i forhold til bl.a. COVID-19, andre infektionssygdomme og personalesituationen. På det akutte område er der således fortsat et pres på aktiviteten, samtidig med at hospitalerne oplever udfordringer med at få bemandet sygeplejerskevagterne.


COVID-19 og sygeplejerskestrejken og de afledte konsekvenser heraf har samtidigt betydet, at en række behandlinger og undersøgelser er blevet udskudt. I den nuværende situation og på trods af en række initiativer, der skal forbedre situationen er forventningen dog, at det vil vare en rum tid, før den udsatte aktivitet er indhentet. Hvis der fx opstår en situation med en ny bølge med COVID-19 eller andre infektionssygdomme, vil det tilsvarende få en forværret betydning for den planlagte aktivitet.


Regionsrådet har derfor besluttet, at der udarbejdes en 360 graders plan for initiativer i forhold til hospitaler, Præhospitalet og Patientkontoret samt i forhold til dialogen med kommuner, PLO-Midtjylland og andre primære aktører. Derudover blev der besluttet en række konkrete initiativer, som skal indgå i planen. Dele af planen er også gældende for andre områder herunder bl.a. socialområdet.


Formål

360 graders planen skal være med til at understøtte og sikre, at sundhedsvæsenet kommer godt og sikkert gennem vinteren, og at Region Midtjylland som organisation er beredt, hvis COVID-19 eller andre infektionssygdomme skalerer i omfang. Derudover skal den medvirke til at understøtte et godt arbejdsmiljø og bemanding i somatikken, psykiatrien og på socialområdet på kort og lang sigt. Endelig skal planen bidrage til at håndtere det øgede pres på den akutte aktivitet samt ventelister og planlagt aktivitet.


Planen og det videre arbejde

Der er udarbejdet et udkast til en 360 graders plan (vedlagt som bilag). Planen skal medvirke til at skabe et fælles overblik, supplere og styrke indsatser, der er i gang, samt initiativer som igangsættes fremadrettet for at understøtte, at sundhedsvæsenet kommer godt gennem vinteren. Der arbejdes parallelt med lokale og fællesregionale indsatser. Mange af initiativerne sigter også mod at mindske presset på sundhedsvæsenet på længere sigt. 360 graders planen er fortløbende og vil løbende blive tilpasset og opdateret.


Planen suppleres med data, der kan bidrage til at belyse situationen og udviklingen. I vedlagte status over udviklingen fremstilles udvalgte nøgletal indenfor personale, patientaktivitet, tværsektorielt samarbejde og praksisområdet.


Det forslås, at der gives en løbende statusopfølgning på planen og udviklingen i aktiviteten hvert kvartal.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at udkast til 360 graders planen godkendes, idet datagrundlaget udbygges med yderligere oplysninger vedrørende personalesituationen, herunder blandt andet mængden af over- og merarbejde, brug af vikarer, brug af personale til Covid-19-test og vaccination mv.,


at fremdriften i den del af arbejdet, der vedrører hospitalsområdet, behandles på de næstkommende møder i hospitalsudvalget, herunder ønskes tilbagemeldinger fra de møder og aktiviteter, der jævnfør udkast til 360 graders planen gennemføres i november 2021,


at denne opfølgning sker på hvert hospitalsudvalgsmøde frem til andet besluttes,


at hospitalsledelserne for de somatiske hospitaler inviteres til det førstkommende møde i hospitalsudvalget, hvor der ønskes orientering om status for de aktiviteter, der vedtages i udkast til 360 graders planen, og at dette sker for det enkelte hospital. På baggrund af denne status indgås en dialog med hospitalsledelserne – blandt andet om initiativer rettet mod personalet, herunder arbejdet med samdrift af ambulatorier og sengeafdelinger, tiltag i forhold til at øge normering, dialog om inddragelse af andre faggrupper i opgaveløsningen, kompetenceudvikling i forhold til eksisterende personale, nedsættelse af vagtbelastning, øgning af fleksibilitet og drøftelse af personalegoder i dialog med medarbejderne. Hospitalsledelserne kan supplerende komme med ideer til, hvad der yderligere kan indgå i planen, og


at administrationen til det førstkommende møde i hospitalsudvalget ligeledes fremlægger en plan for yderligere dialog med hospitalsledelserne og øvrige aktører, herunder afdelingerne, der har størst udfordringer med rekruttering af personale samt MED-systemet og de faglige organisationer.


Erik Vinther, Jørgen Winther, Nicolaj Bang, Else Kayser og Jakob Rixen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede den 27. oktober 2021, at der udarbejdes en 360 graders plan for initiativer i forhold til hospitaler, Præhospitalet og Patientkontoret samt i forhold til dialogen med kommuner, PLO-Midtjylland og andre primære aktører. Derudover blev der besluttet en række konkrete initiativer, som skal indgå i planen.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-1433-19

3. Aarhus Universitetshospital: Bevilling til udskiftning af autoklaver i Sterilafdelingen

Resume

På Aarhus Universitetshospital er der behov for at udskifte autoklaver i Sterilcentralen. De nuværende maskiner er udtjente, og risikoen for nedbrud er stigende. Det foreslås, at der indkøbes tre autoklaver til en samlet udgift på 8,2 mio. kr. Udskiftningen foreslås finansieret via midler prioriteret til uafsluttede projekter på Aarhus Universitetshospital.

Direktionen indstiller,

at der gives en bevilling på 8,2 mio. kr. (indeks 109,3) til Aarhus Universitetshospital til udskiftning af to højkapacitetsautoklaver og en lavtemperatur autoklave til Sterilafdelingen, og


at der afsættes rådighedsbeløb jf. tabel 2, og


at rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Hovedparten af maskinparken i Sterilafdelingen på Aarhus Universitetshospital er fra etableringen af den nuværende sterilproduktion i 2010-2011. En del udstyr er nedslidt, og vigtige reservedele kan ikke længere garanteres fra leverandøren. Risikoen for nedbrud er dermed stigende. Nedbrud kan få indflydelse på leveringssikkerheden og påvirke operationsområdet negativt. Det vurderes derfor nødvendigt at foretage en reinvestering og kapacitetssikring af sterilproduktionen.


Sterilproduktionen består i dag af fire autoklaver, en gulvautoklave og to lavtemperatur autoklaver. Sterilafdelingen ønsker at udskifte to autoklaver med to højkapacitetsautoklaver samt udskifte den ene lavtemperatur autoklave med en ny lavtemperatur autoklave til en samlet udgift på 8,2 mio. kr. En udskiftning af det nævnte udstyr vil sikre en mere stabil drift samt forberede sterilproduktionen på fremtiden, hvor en højere operationsaktivitet må forventes. Udgiften foreslås finansieret af midler, der er prioriteret til Aarhus Universitetshospital, i Region Midtjyllands investeringsplan.


Sterilafdelingen vurderer, at de nævnte autoklaver er de mest kritiske at få udskiftet for at kunne opretholde en stabil sterilproduktion. Der vil på sigt også være behov for udskiftning af den øvrige sterilproduktion, herunder udskiftning af de resterende autoklaver, gulvautoklaven samt kabinetvaskere, sterilvognvaskeren og andet udstyr. Sterilafdelingen har udarbejdet en geninvesteringsplan for udskiftning af udstyr frem mod 2030.


Tidsplan

Udskiftning af de to højkapacitetsautoklaver og en lavtemperatur autoklave påtænkes gennemført i 2022.


Udbud

Der gennemføres udbud af udstyret i overensstemmelse med regionens bygge- og anlægsregulativ. Denne proces forventes igangsat med hjælp fra Indkøb & Medicoteknik hurtigst muligt, hvis regionsrådet tilslutter sig indstillingen.


Økonomi

Budgettet for udskiftningen beløber sig til 8,2 mio. kr. og fremgår af nedenstående tabel 1.I regionens investeringsplan på anlægsområdet, er der prioriteret midler til uafsluttede projekter på Aarhus Universitetshospital. Udskiftningen af autoklaver til i alt 8,2 mio. kr. foreslås finansieret via denne pulje.


Bæredygtighed

I moderne autoklaver er der i højere grad tænkt optimeringer af energi, forsyninger og direkte kvalitetsovervågning. Dette betyder et mindre forbrug pr. produceret volumen. De nye autoklaver er mere teknologisk avancerede end de eksisterende og har dermed indbygget procesovervågning. Den øgede procesovervågning betyder, at processikkerheden bliver væsentligt forbedret.


Bevillinger og finansiering

I tabel 2 fremgår bevilling og finansiering.Af tabellen fremgår det, at Aarhus Universitetshospital gives en bevilling på 8,2 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2022, og at rådighedsbeløbene finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at der gives en bevilling på 8,2 mio. kr. (indeks 109,3) til Aarhus Universitetshospital til udskiftning af to højkapacitetsautoklaver og en lavtemperatur autoklave til Sterilafdelingen,


at der afsættes rådighedsbeløb jf. tabel 2, og


at rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 2.


Erik Vinther, Jørgen Winther, Nicolaj Bang, Else Kayser og Jakob Rixen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet gav den 28. oktober 2020 en bevilling på 16,4 mio. kr. til udskiftning af vaskemaskiner (dekontaminatorer) i Sterilafdeling. Midlerne blev bevilget fra regionens pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-1433-19

4. Aarhus Universitetshospital: Bevilling til ombygninger relateret til flytning af Mave- og Tarmkirurgisk sengeafsnit

Resume

Som følge af væsentlige pladsmæssige problemer i et bygningsafsnit, der i dag bl.a. huser tre sengeafsnit, søger Aarhus Universitetshospital om en bevilling på 5,8 mio. kr. til at dække ombygningsudgifter relateret til flytning af Mave- og Tarmkirurgisk sengeafsnit til en anden placering på hospitalet. Bevillingen foreslås finansieret af prioriterede midler til Aarhus Universitetshospital i investeringsplanen for anlægsområdet.

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 5,8 mio. kr. (indeks 109,3) til Aarhus Universitetshospital til ombygninger i forbindelse med flytning af Mave- og Tarmkirurgisk sengeafsnit,


at der afsættes rådighedsbeløb jf. tabel 2, og


at rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

I denne sag søges om en bevilling på 5,8 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital til at ombygge lokaler til Mave- og Tarmkirurgisk sengeafsnit, som flyttes til en ny placering på hospitalet. Finansieringen kan findes inden for de prioriterede midler til Aarhus Universitetshospital i regionens investeringsplan på anlægsområdet.


Pladsmæssige udfordringer

Der er store pladsmæssige problemer for Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling, Hjerte- Lunge- og Karkirurgisk Afdeling samt Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling. De tre afdelinger har hver et sengeafsnit beliggende i samme bygningsafsnit i det oprindelige byggeri i Aarhus Universitetshospital Øst. De to førstnævnte afdelinger har endvidere klinik i bygningsafsnittet. Grundet den faglige udvikling er alle tre afdelinger vokset, og bygningsafsnittet er derfor ikke længere dimensioneret til tre sengeafsnit samt klinik, hvilket medfører pladsmangel for patienter og personale.


Mave- og Tarmkirurgisk Sengeafsnit 3 er i særlig grad udfordret - blandt andet på grund af patientgruppen, der oftest omfatter meget dårlige patienter, hvor der er nogle særlige krav og behov i forhold til de fysiske rammer. Afdelingens sengestuer består af 2-, 3- og enkelte 4-sengsstuer. Det er ofte nødvendigt at inddrage 2-sengsstuerne og bruge dem som 1-sengsstue til døende patienter. Ved høj belægning er konsekvensen, at det er nødvendigt at have fire patienter i en 3-sengsstue, hvilket er uhensigtsmæssigt.


Endvidere er der på tværs af de tre afdelinger stor mangel på birum, undersøgelsesrum, kontorer mv., og det er nødvendigt med madservering på gangarealerne, da der ikke er de fornødne opholdsrum/spisearealer. I forbindelse med Covid-pandemien er problemerne yderligere tiltaget, hvilket blandt andet har medført, at Mave- og Tarmkirurgisk Sengeafsnit 3 har været nødsaget til at lukke senge med henblik på at kunne overholde afstandskrav.


Flytning af Mave- og Tarmkirurgisk Sengeafsnit 3

Pladsudfordringen kan løses ved at flytte Mave- og Tarmkirurgisk Sengeafsnit 3 til område C, som er beliggende i den nye del af Aarhus Universitetshospital. Sengeafsnittet bliver placeret i et bygningsafsnit, som i forbindelse med kvalitetsfondsbyggeriet blev forberedt til at huse et intensivt afsnit. Afsnittet er endnu ikke færdiggjort som intensivafsnit grundet en anden prioritering i forhold til kapaciteten på intensivområdet. Afsnittet har i stedet siden 2019 huset Medicoteknisk Hovedværksted.


Med en placering i intensivafsnittet, vil sengeafsnittet få nogle meget velegnede lokaler og den fornødne plads til at imødekomme de hensyn, som er meget vanskelige i de nuværende rammer. Derudover vil afsnittet få en placering tæt på resten af afdelingen, hvilket vil have en stor positiv indvirkning for personalet, som i dag bruger meget tid på at transportere sig mellem sengeafsnittet i Aarhus Universitetshospital Øst og resten af afdelingen i område C.


Da intensivafsnittet som nævnt endnu ikke er færdiggjort, skal der foretages ombygninger og tilpasninger. Der skal blandt andet etableres flere toiletter og baderum, da behovene hertil er andre, end hvis der er tale om et intensivafsnit. Derudover skal der bl.a. reetableres et medicinrum og undersøgelsesrum. Ombygningerne kan ske uden gene for andre afdelinger og muliggør en direkte flytning uden behov for nedlukning eller gener for patienter og medarbejdere i Sengeafsnit 3.


Omdannelsen af intensivafsnittet til et mere regulært sengeafsnit sker efter nøje overvejelser af kapaciteten på intensivområdet. Ombygningerne vil ikke ændre på muligheden for at tilbageføre lokalerne til at fungere som intensivafsnit, da de eksisterende lokaler, installationer mv. så vidt muligt bibeholdes, da de også er velegnede i relation til et sengeafsnit.


Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling samt Hjerte- Lunge og Karkirurgi vil med flytningen af Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling få den nødvendige plads, som begge afdelinger har behov for til drift af både sengeafsnit samt klinik. Som udgangspunkt er forventningen, at de to afdelinger vil kunne flytte ind i lokalerne, som de er. Dog vil der sandsynligvis være behov for mindre ombygninger og tilpasninger af enkelte lokaler.


For så vidt angår Medicoteknisk Hovedværksted flyttes det til lokaler, som anvendes af midtVask, men som bliver ledige, når det nye vaskeri ibrugtages ultimo 2022. Med tilpasninger og mindre ombygninger vil lokalerne være meget velegnede.


Økonomi

Den samlede ombygning til Mave- og Tarmkirurgisk sengeafsnit forventes at beløbe sig til 5,8 mio. kr. fordelt som angivet i tabel 1:Det foreslås, at udgiften finansieres i den af regionsrådet prioriterede pulje til uafsluttede projekter på Aarhus Universitetshospital. Puljen er en del af Region Midtjyllands investeringsplan på anlægsområdet.


Opgaver og økonomi vedrørende tilpasning og mindre ombygninger til Medicoteknisk Hovedværksted er ikke indeholdt i indeværende sag. Økonomien udgør 2,7 mio. kr. og finansieres af Aarhus Universitetshospital. Eventuelle mindre ombygninger og tilpasninger til Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling samt Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling indgår heller ikke i denne sag og finansieres ligeledes af hospitalet.


Tidsplan

Ombygningen forventes gennemført i første halvår af 2023 og med indflytning umiddelbart efter færdiggørelsen.


Udbud

Udbud af rådgivning

Aarhus Universitetshospital varetager den primære og overordnede projektering og projektstyring i samarbejde med eksterne rådgivere om specifikke rådgivningsydelser. I overensstemmelse med bygge- og anlægsregulativet vil der blive indhentet 2-3 skriftlige tilbud, eller der vil blive anvendt allerede indgåede rammeaftaler, hvis disse finder anvendelse til den konkrete opgave. Udgifter til rådgivning og projektering fra ekstern rådgiver tilstræbes begrænset mest muligt.


Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Aarhus Universitetshospital koordinerer udbudsopgaven i samarbejde med ekstern rådgiver for indhentning af priser på ombygningsopgaverne. Der udbydes fortrinsvis i fagentrepriser. Hver entreprise udbydes i henhold til Byggeregulativets grænseværdier.


Bæredygtighed

Eksisterende lokaler tilstræbes ombygget mindst muligt, således at nedbrydning minimeres og størst mulig genanvendelse opnås. Bæredygtighed og miljøhensyn bliver tænkt ind i projektet primært i forhold til belysning og ventilation. Inventar og udstyr genanvendes i så vid udstrækning som muligt, ligesom arealudnyttelsen og indretningen forsøges optimeret, og kendte rentable løsninger for drift og vedligehold vil blive prioriteret.


For optimering af den daglige drift og vedligehold vil ombygningen fortrinsvis blive foretaget med materialevalg og bygningsdele tilsvarende eksisterende materialer og kvalitet. I udbudsmaterialets tilbudslister vil optioner for anvendelse af bæredygtige materialer blive indarbejdet, hvor det er muligt. Lokalerne indrettes med mest muligt genanvendte byggematerialer samt teknisk og løst inventar fra hospitalets genanvendelseslager.


Bevilling og finansiering

Med godkendelse af ovenstående vil der ske følgende ændringer i bevillinger og rådighedsbeløb:


Af tabel 2 ses, at der gives en bevilling på 5,8 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital, og at der afsættes rådighedsbeløb i 2023 med finansiering fra puljen til anlægsprojekter i 2023.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at der gives en anlægsbevilling på 5,8 mio. kr. (indeks 109,3) til Aarhus Universitetshospital til ombygninger i forbindelse med flytning af Mave- og Tarmkirurgisk sengeafsnit,


at der afsættes rådighedsbeløb jf. tabel 2, og


at rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 2.


Erik Vinther, Jørgen Winther, Nicolaj Bang, Else Kayser og Jakob Rixen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-1433-19

5. Aarhus Universitetshospital: Bevilling til Klinik for senfølger efter COVID-19

Resume

Der søges om en bevilling på 2,4 mio. kr. til udvidelse af en eksisterende pavillonbygning på Aarhus Universitetshospital til brug for Klinik for senfølger efter Covid-19. Klinikken skal flytte fra de nuværende midlertidige lokaler, som medio 2022 skal benyttes til andre formål.

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. (indeks 109,3) til Aarhus Universitetshospital til etablering af Klinik for senfølger efter Covid-19,


at der afsættes rådighedsbeløb jf. tabel 3, og


at rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 3.

Sagsfremstilling

Klinik for senfølger efter Covid-19 på Aarhus Universitetshospital blev af hensyn til patienternes behov for et udrednings- og behandlingstilbud etableret i starten af 2021. Klinikken er organisatorisk forankret under Infektionssygdomme og er for nuværende etableret i midlertidige lokaler, som medio 2022 skal benyttes til andre formål. Det er derfor nødvendigt at finde en langtidsholdbar løsning på lokaleudfordringen.


Den fysiske bygningsmasse på Aarhus Universitetshospital er presset, og det har ikke været muligt at finde egnede eksisterende lokaler til klinikken. På den baggrund er det planlagt at etablere lokaler til Klinik for senfølger efter Covid-19 på en ny etage i en eksisterende pavillonbygning. Udvidelsen af pavillonen med en etage på 1. sal vil betyde, at lokalerne kan etableres i umiddelbar nærhed til Infektionssygdommes eksisterende placering. Derved understøttes klinikkens synergi og effektivitet i den daglige drift. Ved at udvide den eksisterende pavillon er det ligeledes muligt at benytte Infektionssygdommes faciliteter i det eksisterende hospitalsbyggeri, såsom patienttoilet, personaletoilet og personalerum, hvorved arealbehovet mindskes.


Den nye etage vil også skulle anvendes til forskningsprojektet ENFORCE, som også omhandler Covid-19. Etablering af lokaler til ENFORCE, et særskilt projekt, som ikke er indeholdt i dette punkt. Forskningsprojektet er ligeledes organisatorisk forankret under Infektionssygdomme.


Der søges om en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. Udgiften søges refunderet af staten som en del af udgifterne i forbindelse med Covid-19. I tilfælde af, at udgifterne ikke bliver refunderet, vil der blive reduceret i de endnu ikke prioriterede anlægsmidler i de kommende år.


Behov for tilbud til patienter med senfølger efter Covid-19

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige, hvor længe der er behov for et tilbud til patienter med senfølger efter Covid-19. Der forventes dog at være behov i en længere periode, da der fortsat er ny-smittede patienter med Covid-19. Patienter med senfølger efter Covid-19 kan henvises, når de har haft symptomer i minimum 3 måneder, og de ses typisk i klinikken 6-9 måneder efter opstart af sygdom med Covid-19. Efter udredning, som varer op til 3 måneder, henvises en stor del til kommunalt træningsforløb, der strækker sig over 3 måneder. Det samlede forløb fra smittetidspunkt til endt behandling er fra 1 til 1½ år.


Der er flere muligheder for alternativ fremtidig anvendelse af lokalerne. Anvendelsen afhænger blandt andet af, hvornår lokalerne i så fald frigives til andet formål. En mulighed kunne være Klinik for patienter med komplekse problemstillinger, som er et nyt tilbud på Aarhus Universitetshospital, og hvor en placering i forbindelse med Infektionssygdomme vil være meget oplagt. Generelt er de fysiske rammer meget presset i østdelen af hospitalet (det tidligere Skejby), og der igangsættes derfor en større rokade i dette område. Flere afdelinger og opgaver vil derfor kunne gøre brug af lokalerne, som er centralt placeret.


Økonomi

Der søges en bevilling på 2,4 mio. kr. fordelt som angivet i tabel 1


Anlægssummen på 2,4 mio. kr. dækker udelukkende Senfølgeklinikkens andel af pavillonudvidelsen og dermed ikke lokaler og faciliteter til ENFORCE-projektet, som har anden finansiering.


Det er i økonomiaftalen for 2021 mellem staten og Danske Regioner aftalt, at regionernes udgifter i 2021 til håndtering af Covid-19 kompenseres. I forlængelse heraf vil udgiften blive søgt refunderet af staten. I tilfælde af, at udgiften ikke bliver refunderet, vil der blive reduceret i de endnu ikke prioriterede anlægsmidler i de kommende år.


Tidsplan

Tidsplanen for projektet ses i tabel 2. Forventet ibrugtagning af de nye lokaler er medio maj 2022


Af tidsplanen fremgår det, at anlægsprojektet undtagelsesvist er igangsat før regionsrådsbehandlingen. Der er således underskrevet en kontrakt med modulleverandøren, og første projekteringsmøde er afholdt for at sikre rettidig leverance. Dette skyldes primært et pres for at kunne løse opgaven inden for en relevant tidsramme, da tidsplanen for projektet ellers ville blive forlænget med minimum et år. Det skyldes også den nuværende situation på byggemarkedet, hvor der blandt andet er lange leverancetider på byggematerialer, mangel på håndværkere og stigende priser.


Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Aarhus Universitetshospital varetager udbudsopgaverne af tekniske installationer som ventilation, el, IT, sikring o.lign. De tekniske fag udbydes i fagentreprise og i overensstemmelse med regionens byggeregulativ og Aarhus Universitetshospitals rammeaftaler for håndværkerydelser.


Da pavillonmodulerne skal placeres som en 1. sal ovenpå eksisterende pavillonmoduler fra 2020, er det nødvendigt, at det er den samme modulleverandør, der indgås aftale med. Dette skyldes, at modulerne til stueetagen allerede var forberedt til montering af en 1. sal, og at modulerne mellem stueetage og 1. sal byggeteknisk skal passe sammen af hensyn til myndighedsbehandling, statiske beregninger og godkendelse. Etablering af 1. sal skal således ses som en forlængelse af etablering i stueplan, og derfor har indhentning af tilbud på 1.sals pavillon taget udgangspunkt i udbud og tilbud fra pavillonen udført i 2019/2020 i stueplan, hvor der skete en konkurrenceudsættelse efter parametrene; pris og tidsplansformåen i forhold til løsning af en akut udfordring/lokalemangel samt bedst mulige indretning i forhold til konkret dispositionsforslag. Den aftalte pris afspejler prisen for stueplan korrigeret for stigende materialepriser, som markedet generelt er ramt af.


Bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed

Pavillonmodulerne opbygges, så de matcher modulerne i den underliggende etage og med en opdeling så tæt som muligt på indretningen på denne etage, med henblik på gevinst ved gentagelsen og stadig med nødvendig variation for den aktuelle indretning. Modulerne opbygges således, at de er mulige at genanvende på en anden geografisk placering, og der er valgt materialer, der sikrer lang levetid, lav udgift til vedligeholdelse og en drift, der matcher hospitalets øvrige drift.


Miljømæssig bæredygtighed

Pavillonerne er fortrinsvis opbygget i træ men er udvendigt beklædt med uorganisk materiale for at mindske behov for vedligehold og forlænge levetiden. Indvendige overflader leveres i samme standard som for resten af hospitalet. Al belysning er LED-belysning, og tekniske anlæg til f.eks. lys og ventilation kan fungere selvstændigt, således at pavillonen vil være komplet, hvis den skal anvendes et andet sted. Pavillonen indrettes med mest muligt genanvendt teknisk og løst inventar, som samles fra hospitalets genanvendelseslager. Da der er tale om produktion af moduler på fabrik og levering af lukkede og færdige moduler, bliver der ikke brug for indretning af byggeplads.


Bevilling og finansiering

Med godkendelse af ovenstående vil der ske følgende ændringer i bevillinger og rådighedsbeløb:

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. (indeks 109,3) til Aarhus Universitetshospital til etablering af Klinik for senfølger efter Covid-19,


at der afsættes rådighedsbeløb jf. tabel 3, og


at rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 3.


Erik Vinther, Jørgen Winther, Nicolaj Bang, Else Kayser og Jakob Rixen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-1433-19

6. Aarhus Universitetshospital: Ombygning af Akut Psykiatri

Resume

Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling til Aarhus Universitetshospital på 2 mio. kr. til ombygning af lokaler i Akut Psykiatri, som er beliggende i Aarhus Universitetshospitals Akutafdeling, da indretningen af lokalerne har afstedkommet et påbud fra Arbejdstilsynet.


Lokalerne er oprindeligt indrettede som et somatisk sengeafsnit. Det vil sige, at lokalerne, der benyttes til de psykiatriske patienter, ikke er indrettede med mulige flugtveje for de ansatte. Ombygningen beløber sig til 2,660 mio. kr. og er af hensyn til Arbejdstilsynets frist den 1. september 2021 udført i løbet af sommerferien. Ombygningen for at imødekomme påbuddet koster 2 mio. kr. Aarhus Universitetshospital finansierer derudover 660.000 kr. fra eget driftsbudget til ombygning, som ikke relaterer sig til påbuddet, men til forhold, der forbedrer forholdene for patienter og personale, og som det giver god mening at gennemføre ved samme lejlighed.

Direktionen indstiller,

at der gives en bevilling på 2 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital til ombygning af Akut Psykiatri i den fælles akutmodtagelse, og


at der gives rådighedsbeløb og finansiering, jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Modtagelse af psykiatriske patienter i Akut Psykiatri med akut behov for vurdering og behandling sker i skadestuen. De akutte psykiatriske patienter i skadestuen modtages sammen med patienter med somatiske sygdomme. Patienter, der indlægges med tvang og i henhold til dom, kommer direkte på en af de psykiatriske afdelinger og kommer derfor ikke i skadestuen.


Akutpsykiatrien er beliggende i lokaler, der oprindeligt er indrettede som et somatisk sengeafsnit. Lokalerne, der benyttes til de psykiatriske patienter, er derfor ikke indrettede med mulige flugtveje for de ansatte.


Dette forhold medfører nogle væsentlige udfordringer i afdelingen i forhold til sikkerhed og udøvelse af faglighed. Der er således områder, hvor bekendtgørelse om Faste Arbejdssteders Indretning ikke er overholdt. Arbejdstilsynets vurdering er, at risikoen i Psykiatrien er af sådan karakter, at flugtveje er påkrævede. Arbejdstilsynet har derfor udstedt et påbud om, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold er effektivt forebygget ved at sikre, at arbejdsstedet er indrettet, så ansatte har betryggende mulighed for at komme i sikkerhed ved voldsepisoder eller tilløb hertil. Påbuddet blev givet i januar 2021 med frist til marts 2021. Aarhus Universitetshospital fik efter ansøgning en fristforlængelse til den 1. september 2021.


Tidsplan

Påbuddet fra Arbejdstilsynet skulle imødekommes senest den 1. september 2021. Af hensyn til fristen samt den kliniske drift har ombygningerne pågået henover sommerferien. De nødvendige ombygninger er således allerede udført. Der er konkret blevet brudt vægge ned, og nye er bygget op med de nødvendige døre til flugtveje for personalet. Dokumentation for de tiltag, der er gennemført, er fremsendt til Arbejdstilsynet. En række afledte ombygninger og tilretninger, som ikke er omfattet af påbuddet, forventes gennemført primo 2022. Administrationen skal beklage, at sagen ikke er blevet forelagt regionsrådet umiddelbart efter sommerferien, men først er på mødet i november 2021.


Udbud

Der udbydes i fagentrepriser. Der er mange fag involveret, og summen af hvert enkelt fag vil variere meget.


Økonomi

Det foreslås, at der gives en bevilling til Aarhus Universitetshospital på 2 mio. kr. til ombygninger, der er direkte afledt af påbuddet. De samlede ombygninger forventes at beløbe sig til 2,660 mio. kr. Ombygningen for at imødekomme påbuddet koster 2 mio. kr. Aarhus Universitetshospital finansierer de 660.000 kr. fra eget driftsbudget, da det omhandler ombygning, som ikke relaterer sig til påbuddet, men til forhold, der forbedrer forholdene for patienter og personale, og som det giver god mening at gennemføre, når der i forvejen skal gennemføres bygningsmæssige ændringer i området.Bæredygtighed

Ombygningen af eksisterende lokaler søges begrænset, så nedbrydning minimeres, og størst mulig genanvendelse opnås. Bæredygtighed og miljøhensyn bliver tænkt ind i projektet. Inventar og udstyr genanvendes i så vid udstrækning som muligt, ligesom arealudnyttelsen og indretningen forsøges optimeret. I udbudsmaterialets tilbudslister vil optioner for anvendelse af bæredygtige materialer, f.eks. gulvlægninger, i så vid udstrækning som muligt blive indlemmet.Midlerne udmøntes fra Puljen til anlægsprojekter, som indeholder den del af anlægsrammen, som endnu ikke er udmøntet til konkrete projekter eller bevillingshavere.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at der gives en bevilling på 2 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital til ombygning af Akut Psykiatri i den fælles akutmodtagelse, og


at der gives rådighedsbeløb og finansiering, jf. tabel 2.


Erik Vinther, Jørgen Winther, Nicolaj Bang, Else Kayser og Jakob Rixen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-153-09

7. Regionshospitalet Gødstrup: Godkendelse af projektforslag for byggeri af værkstedsfaciliteter

Resume

Regionsrådet bevilgede i juni 2021 midler til projekteringen af værkstedsfaciliteter på Regionshospitalet Gødstrup. Der er nu udarbejdet et projekt, hvorfor det foreslås, at der gives en anlægsbevilling til etableringen af værkstedsfaciliteter.

Direktionen indstiller,

at projektforslaget godkendes,


at udbudsform og tildelingskriterier for håndværkerydelserne godkendes, og


at der gives en anlægsbevilling på 13,7 mio. kr. (indeks 109,3) jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Værkstedsfaciliteterne på Regionshospitalet Gødstrup var oprindeligt planlagt til etablering på et senere tidspunkt efter indflytning. Den midlertidige løsning er presset af forsinkelsen i indflytning i kvalitetsfondsprojektet. Derfor blev projekteringen igangsat, og der er nu udarbejdet et nyt projekt med udgangspunkt i de behov, der er identificeret af brugerne af lokalerne.


Værkstedet er udarbejdet som et multifunktionsværksted, som både kan bruges af teknisk afsnits forskellige håndværkere, samt IT og medicotekniske håndværkere, når der er behov for større eller pladskrævende reparationer.

Sociale klausuler og bæredygtighed

Eksisterende konventioner vedrørende arbejdsvilkår vil være gældende for udbuddet, ligesom udbuddet vil indeholde Region Midtjyllands "Klausul om anvendelse af praktikanter".

Der vil i projektet blive taget udgangspunkt i regionens Bæredygtighedsstrategi 2030.


Tidsplan

Tidsplanen for delprojektet er som følger:

 • Udbudsproces og hovedprojektering december 2021 - april 2022
 • Udførelse maj 2022 - april 2023
 • Installation og idriftsættelse af udstyr fra marts 2023 - maj 2023.


Udbudsform og økonomisk ramme for totalentreprisen

Opgaven udbydes i begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation i henhold til lov om indhentning af tilbud på bygge- og anlægsarbejder. Opgaven udbydes med tildelingskriterium "laveste pris"

Økonomi

Det samlede anlægsbudget for værkstederne er på 15,2 mio. kr. (indeks 109,3).


Budgettet fremgår af tabel 1 herunder.Regionsrådet har tidligere godkendt en bevilling på 1,5 mio. kr. til projektering af værkstederne. Der er herudover afsat 10 mio. kr. på investeringsplanen til værkstederne. Det har i projekteringen vist sig, at det ikke er muligt at bygge værkstederne for de 11,5 mio. kr. Det foreslås derfor, at de resterende 3,7 mio. kr. finansieres af anlægsprojektet "mindre, afledte anlægsprojekter i Gødstrup", der ligeledes blev bevilget på regionsrådsmøde den 23. juni. 2021. Den resterende bevilling til det projekt vil herefter være 5,4 mio. kr.


Ved godkendelse af nærværende dagsordenspunkt vil ændringerne vist i tabel 2 blive foretaget.Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at projektforslaget godkendes,


at udbudsform og tildelingskriterier for håndværkerydelserne godkendes, og


at der gives en anlægsbevilling på 13,7 mio. kr. (indeks 109,3) jf. tabel 2.


Erik Vinther, Jørgen Winther, Nicolaj Bang, Else Kayser og Jakob Rixen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

På regionsrådsmøde den 23. juni 2021 blev der godkendt en bevilling på 1,5 mio. kr. til projektering af værkstederne. Herudover blev der på samme møde bevilget midler til anlægsprojektet "mindre, afledte anlægsprojekter i Gødstrup".

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-24-20

8. Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Henrik Gottlieb Hansen og Susanne Buch om lægesekretærelever

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Henrik Gottlieb Hansen og Susanne Buch om ansættelse af lægesekretærelever.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen vedrørende ansættelse af lægesekretærelever drøftes.

Sagsfremstilling

Henrik Gottlieb Hansen (A) og Susanne Buch (F) har den 30. september 2021 anmodet om et punkt på dagsordenen til hospitalsudvalgets møde den 4. oktober 2021. Udvalget gav i forbindelse med drøftelsen den 4. oktober 2021 udtryk for et ønske om, at hospitalsenhederne fortsat gør brug af ansættelse af lægesekretærelever i 2022. På den baggrund ønskede udvalget, at forslaget vedrørende forlængelse af ansættelse af lægesekretærelever belyses med henblik på en fornyet behandling på møderne i november 2021.


"Her følger en henvendelse til behandling i hospitalsudvalget, sagen ønskes ligeledes behandlet i forretningsudvalget og regionsrådet.


Opfølgning på den netop fremlagte rapport over kortlægning af lægesekretærgruppens roller og arbejdsopgaver.


Vi er enig i den videre behandling, mener det skal klarlægges nærmere i forhold til rollen for de ledende lægesekretærer.


Da det er en faggruppe, hvor der er rekrutteringsproblemer, ønsker vi en beslutning om, at hospitalerne ansætter lægesekretærelever fortsat i den periode, hvor det er muligt.


Vi støtter den nye uddannelse som sundhedsadministrativ koordinator, men er også bekendt med, at der bliver rift om de medarbejdere som uddannes. Kommunerne vil også ansætte personer med den nye uddannelse.


Så forslaget er for, at sikre der ikke bliver mangel på uddannede, henviser også til demografien, der vil blive en stor afgang til pension i de kommende år.


Vi noterer også med tilfredshed, at der er fokus på løbende kompetenceudvikling."


Der er vedlagt et notat vedrørende ansættelse af lægesekretærelever i 2022.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at den eksisterende ordning vedrørende uddannelse af lægesekretærelever skal fortsætte med yderligere ét optag, og


at der indgås en dialog med henblik på at afklare, hvilke(n) uddannelsesinstitution(er) der kan varetage opgaven.


Erik Vinther, Jørgen Winther, Nicolaj Bang, Else Kayser og Jakob Rixen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-24-20

9. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard vedrørende fertilitetsområdet #

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard vedrørende fertilitetsområdet.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen vedrørende fertilitetsområdet drøftes.

Sagsfremstilling

Ib Bjerregaard (V) har den 28. oktober 2021 anmodet om et punkt på dagsordenen til hospitalsudvalgets møde den 8. november 2021.


"Via medlemskabet af Danske Regioners Sundhedsudvalg har jeg været med til at drøfte fertilitetsområdet der. DRs nye position og de ret ensartede meldinger fra folketingets forskellige partier vil betyde, at kapaciteterne til øget indsats på fertilitetsområdet bliver nødvendig. Jeg skal derfor på Venstres vegne bede om et punkt på næste udvalgsmøde, hvor vi kan drøfte, hvad vi gør strategisk. Venstre havde til budgetlægningen fremsendt følgende forslag (august 2021):


Som situationen er nu, er ventelisterne stærkt stigende.

For Skive er den gået fra 6 uger til nu 20 uger og Rigshospitalet har en venteliste på 50 uger. Det vil kun blive værre – ovennævnte in mente -
Umiddelbart kan de givne ventetider ikke sammenlignes, da nogen klinikker har en lang ventetid fra forundersøgelse til konkret behandling.

Der er en stærk tilgang til det private område.

Vi bør kunne konkurrere med de private tilbud - ikke mindst når udgiften forbundet med de marginale behandlinger er minimal.

Med den bemanding vi har i Skive, må vi kunne forlange ved ansættelse af en reservelæge og en sygeplejerske/bioanalytiker eller jordemoder at der årligt vil kunne produceres 240 cycli ekstra pr. år.

Med de arealer og det personale der er, må det kunne lade sig gøre. Forskningsmæssigt er de rigtig godt med, og vi står altså og mangler produktion.

Jeg anslår at det vil tage mindst tre år at afvikle den opståede venteliste og ansættelserne kan budgetbegrænses til 3 år.

Bemærkninger:

Der fornemmes en stor lægelig interesse for at komme til Skive.

Når jeg ser på personaleprofilen i Skive og det der sker på andre klinikker, kunne der være en tværfaglighed ved at have en jordemoder. Vi tænker dog ikke, at vi politisk skal diktere personalesammensætningen.


Ved budgetlægningen fik vi supplerende materiale fra administrationen, der kan vedlægges punktet.


Vi vil gerne, om vi kan få en dialog med de involverede. Det vil sige leder på fertilitetsklinikken og repræsentanter fra hospitalsledelsen. Ved en opgradering er der jo en usikkerhed på indtægterne og de reducerede udgifter til andre regioner og private. Kunne man forestille sig, at Hospitalsenhed Midt af eget budget kunne tage denne risiko?"


Der er vedlagt et notat, der indgik i et materiale med forskellige baggrundspapirer, som regionsrådet modtog 3. september 2021 forud for budgetforligsdrøftelserne 7. september 2021.

Beslutning

Hospitalsudvalget drøftede henvendelsen vedrørende fertilitetsområdet.


Udvalget ønskede, at der arbejdes videre med at belyse forslaget om at øge aktiviteten og kapaciteten på fertilitetsområdet, med henblik på drøftelse på et kommende udvalgsmøde. Til det møde ønsker udvalget at indgå i en dialog med relevante aktører.


Erik Vinther, Jørgen Winther, Nicolaj Bang, Else Kayser og Jakob Rixen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-24-20

10. Opfølgning på foretræde #

Resume

Der følges op på foretræde den 4. oktober 2021 vedrørende drift af et nyt bemandet kreativt værksted på Aarhus Universitetshospital.

Direktionen indstiller,

at udkast til et svar til SMILfonden godkendes.

Sagsfremstilling

På hospitalsudvalgsmødet den 4. oktober 2021 var der et foretræde ved SMILfonden. SMILfonden ønsker at indgå et tættere partnerskabssamarbejde om et nyt bemandet kreativt værksted, SMILET, på Aarhus Universitetshospital og SMILfondens øvrige tilbud til familier med alvorligt og kronisk syge børn i Region Midtjylland.


Med foretrædet ønskede fonden at øge Region Midtjyllands kendskab til SMILfondens arbejde i regionen og opnå økonomisk støtte dertil. Hospitalsudvalget drøftede efterfølgende foretrædet og herunder fondens anmodning. I den sammenhæng anmodede udvalget om, at der - med udgangspunkt i udvalgsdrøftelsen - udarbejdes et forslag til et kvitteringsbrev til SMILfonden, der kan drøftes på nærværende udvalgsmøde.


SMILfonden har i forlængelse af foretrædet fremsendt vedlagte opfølgende skriv til udvalgsmedlemmerne, hvori fonden konkret ansøger om et tilskud fra Region Midtjylland på 500.000 kr. årligt til drift af SMILET. Henvendelsen er vedlagt. Der er ligeledes vedlagt et udkast til et svar til fonden.

Beslutning

Udvalget godkendte udkast til svar til SMILfonden.


Erik Vinther, Jørgen Winther, Nicolaj Bang, Else Kayser og Jakob Rixen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-19

11. Orientering om plan for større sager og emner til drøftelse på udvalgets kommende møde #

Resume

Oversigt over større sager og emner på udvalgets kommende møde er opdateret.

Direktionen indstiller,

at orientering om emner til drøftelse på udvalgets kommende møde tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Til orientering forelægges en opdateret oversigt over større sager og emner, der forventes dagsordensat på hospitalsudvalgets kommende møde.

Beslutning

Udvalget besluttede, at det planlagte oplæg om medicinrådet den 29. november aflyses, da der er behov for at afsætte tid til drøftelse med hospitalsledelserne vedrørende arbejdet med Region Midtjyllands 360 graders plan.


Erik Vinther, Jørgen Winther, Nicolaj Bang, Else Kayser og Jakob Rixen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-19

12. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering af udvalgets medlemmer.

Beslutning

MR First scanning af prostata

Udvalget modtog orientering om, at man allerede fra indeværende uge kan tilbyde undersøgelsen til alle relevante mænd uanset alder, idet det er blevet muligt at udvide 3T scannerkapaciteten i Gødstrup til to dage ugentligt. Det blev desuden nævnt, at ultralyd fortsat er den foreslåede undersøgelse i kræftpakken, men det forventes, at en revidering af kræftpakken i løbet af 2022 vil anbefale MR First som indledende undersøgelse.


Ankerfjord Hospice

Udvalget modtog orientering om, at Ankerfjord Hospice er nødsaget til midlertidigt at lukke 2 af 12 senge frem til årsskiftet grundet blandt andet langtidssygemeldinger.


Kendt jordemoderordning

Udvalget modtog orientering om, at Hospitalsenhed Midt er nødsaget til midlertidigt at suspendere kendt jordemoder-ordningerne grundet bemandingsudfordringer.


Bemanding af akutlægebiler

Udvalget drøftede situationen vedrørende mangel på læger til at bemande akutlægebilerne i den vestlige del af regionen. Det vil sige akutlægebilerne i Holstebro, Ringkøbing og Lemvig.
Udvalget modtog orientering om de tiltag, der gøres på området.


Erik Vinther, Jørgen Winther, Nicolaj Bang, Else Kayser og Jakob Rixen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-24-20

13. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.


For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på ”Godkend”, når mødet er slut.

Beslutning

Underskriftsarket journaliseres på sagen.


Erik Vinther og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i mødet.

Tilbage til toppen