Abonnér

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 3. januar 2022 kl. 13:30
i Regionshuset Viborg, konference 1, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Ulla Holm, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 17.10.

 


Sagnr.: 0-3-1-20

1. Drøftelse af kommissorium #

Resume

Regionsrådet har godkendt et kommissorium for hospitalsudvalget på det konstituerende møde den 2. december 2021. Kommissoriet fastlægger udvalgets formål, opgaver, arbejdsform og afrapportering. Kommissoriet drøftes med henblik på at vurdere, om der er behov for at anmode regionsrådet om at foretage justeringer.

Direktionen indstiller,

at kommissorium for hospitalsudvalget drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 2. december 2021 godkendt vedlagte kommissorium for hospitalsudvalget. Kommissoriet fastlægger udvalgets formål, opgaver, arbejdsform og afrapportering.


De fem stående udvalg har efter denne beslutning lejlighed til at drøfte deres kommissorium på deres første møde i januar 2022 og herefter mulighed for at foreslå ændringer til regionsrådet.

Beslutning

Hospitalsudvalget drøftede kommissorium for udvalget.


Udvalget ønskede, at et justeret forslag til et kommissorium fremlægges på det kommende udvalgsmøde, idet udvalget ønskede,


 • at der i kommissoriet tilføjes en henvisning til den til enhver tid gældende Sundheds- og hospitalsplan, og herunder ambitionerne vedrørende et sammenhængende sundhedsvæsen, der indebærer samarbejde på tværs af sektorer mellem hospitalerne og fx almen praksis, praktiserende speciallæger og kommuner,


 • at det i kommissoriet tilføjes, at faglige anbefalinger og rådgivning fra fx Sundhedsstyrelsen og Region Midtjyllands tværfaglige specialeråd inddrages i udvalgsarbejdet,


 • at den eksisterende formulering vedrørende inddragelse udvides til både at indeholde borger- og patientinddragelse, og


 • at den eksisterende formulering vedrørende akutte patientforløb udvides til at omfatte akutte patienter på alle regionens hospitaler.


Udvalget aftalte, at et revideret udkast afstemmes med udvalgsformandskabet forud for forslagets behandling på det kommende udvalgsmøde.


Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-20

2. Godkendelse af forretningsorden for regionsrådets stående udvalg #

Resume

Godkendelse af forretningsorden for udvalget. 

Direktionen indstiller,

at forretningsordenen for hospitalsudvalget godkendes. 

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for de stående udvalg i Region Midtjylland fastlægger de nærmere regler for udvalgets møder.


Forretningsordenen indeholder endvidere reglerne for, hvordan borgere i Region Midtjylland kan få foretræde for udvalget i relevante sager.

Beslutning

Hospitalsudvalget drøftede forretningsorden for regionsrådets stående udvalg.


Hospitalsudvalget ønskede, at der på det kommende møde fremlægges en revideret forretningsorden for udvalget, idet det ønskes tydeliggjort,


 • at de stående udvalgs temadrøftelser som udgangspunkt er åbne for øvrige regionsrådsmedlemmer, og


 • at formuleringen i § 15 udvides, så der er rum til, at udvalgene i forhold til foretræde har mulighed for at indgå i dialog med interesseorganisationer og foreninger.


Herudover ønskede udvalget at modtage en kort skriftlig orientering om det juridiske grundlag for, at udvalget kan beslutte, at møder afholdes som virtuelle møder eller telefonmøder (§ 2 stk. 4) samt en kort redegørelse omhandlende standsningsretten og mulighederne for anvendelse af denne i de stående udvalg i Region Midtjylland (§ 14).


Udvalget drøftede desuden tilblivelse af udvalgets dagsorden og processen vedrørende henvendelsessager fra udvalgsmedlemmer. Udvalget besluttede i forlængelse heraf, at der til udvalgets møder udarbejdes en oversigt, hvor udvalgsmedlemmerne løbende kan følge, hvilke større emner, temaer, besøgsmål mv. der er på vej til udvalget.


Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-22

3. Godkendelse af udvalgets mødeplan for 2022 #

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for hospitalsudvalgets ordinære møder i 2022.

Direktionen indstiller,

at udvalgets mødeplan for 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalget skal i henhold til forretningsordenen vedtage en mødeplan for udvalgets ordinære møder i 2022.

Som det fremgår af udvalgets kommissorium består dagsordenen til udvalgsmøderne af to slags sager. Dels sager, der skal videre til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet, hvor udvalget skal formulere en indstilling til forretningsudvalget, og dels sager, der alene skal behandles i hospitalsudvalget. Sidstnævnte kan f.eks. være orienteringssager, temadrøftelser, interne og eksterne oplæg m.v. Sager der alene behandles i udvalget er markeret med # i overskriften.

Udvalgets møder forudsættes således afpasset i forhold til møderne i forretningsudvalget.


Administrationen foreslår, at de ordinære møder i hospitalsudvalget i 2022 holdes på følgende datoer:


Mandag den 3. januar
Mandag den 31. januar
Mandag den 7. marts
Mandag den 4. april
Mandag den 9. maj
Onsdag den 1. juni
Mandag den 8. august
Mandag den 12. september
Mandag den 3. oktober
Mandag den 7. november
Mandag den 5. december.


Administrationen foreslår, at møderne holdes fra kl. 13.30-17.30.


På mødet drøftes ønsker til mødesteder for udvalgets møder samt udvalgets ønsker til særlige temadrøftelser og lignende i 2022.


Som nævnt i mail fra administrationen af 3. december 2021 vil mødeplanen for nogle af udvalgets medlemmer indebære, at de - på ovennævnte mandage - skal deltage i et andet udvalgsmøde forud for mødet i hospitalsudvalget. Der skal i planlægningen af de to udvalgsmøder tages hensyn til dette - fx i forhold til mødesteder.

Beslutning

Hospitalsudvalget godkendte udvalgets mødeplan for 2022.


Hospitalsudvalget tilkendegav, at udvalgsmøderne som udgangspunkt ønskes afholdt som fysiske møder, og at besøg på regionens hospitaler ønskes indarbejdet i planlægningen i forbindelse med afholdelse af udvalgsmøder.


Udvalget ønskede herudover et fast punkt på udvalgets møder, som giver mulighed for en kort drøftelse af emner, der er behandlet på det seneste møde i Danske Regioners Sundhedsudvalg.


Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-22

4. Forventninger til udvalgsarbejdet #

Resume

Der sker en drøftelse af forventninger til arbejdet i hospitalsudvalget.

Direktionen indstiller,

at forventninger til arbejdet i hospitalsudvalget drøftes.

Sagsfremstilling

Udvalget aftalte på det konstituerende møde den 2. december 2021, at der på det første ordinære udvalgsmøde i 2022 dagsordensættes en drøftelse af de gensidige forventninger til arbejdet i udvalget.

Beslutning

Hospitalsudvalget drøftede forventninger til arbejdet i udvalget.


Udvalget var enige om at have en dialog, der er præget af en god tone og af en gensidig respekt for hinanden og for forskellige synspunkter.


Udvalget fandt det desuden væsentligt, at fremstillingen af punkter til udvalget tager udgangspunkt i regionens plangrundlag, vedtagne politikker og strategier, samt at der på udvalgsmøderne er tydelighed om udvalgets beslutninger.


Udvalget drøftede herefter øvrige mål og ambitioner for udvalgsarbejdet, herunder blev blandt andet nævnt ønsker om,

 • at have en tæt dialog med hospitalerne, ledelser og medarbejdere
 • at inkludere besøg på både de større og de mindre hospitalsmatrikler
  i regionen
 • at have fokus på hospitalernes rolle i et sammenhængende sundhedsvæsen
 • at bidrage til at sikre et godt arbejdsmiljø for regionens medarbejdere
 • at have fokus på, at der skal være åbenhed og samarbejde på tværs af regionens hospitaler
 • at bidrage til, at der sker ideudvikling i udvalgsarbejdet
 • at arbejde helhedsorienteret og inddragende – både i forhold til eksterne samarbejdspartnere og internt i forhold til regionens egne medarbejdere
 • at have fokus på at indhente inspiration via fx relevante besøg og studietur
 • m.v.


Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-22

5. Introduktion til udvalgets virkeområde #

Resume

Der vil på mødet være en introduktion vedrørende udvalgets virkeområde.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om hospitalsudvalgets virkeområde tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Koncerndirektør Ole Thomsen introducerer hospitalsudvalgets opgave og virkeområde.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orienteringen om hospitalsudvalgets virkeområde til efterretning.


Udvalget anmodede om at få belyst den historiske udvikling i antal patienter, der er i behandling på hospitalerne i Region Midtjylland på det kommende møde. Så vidt muligt ønskes udviklingen for de seneste ca. 20 år belyst.


Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-205-07

6. Status for udarbejdelse af analyse af det karkirurgiske speciale i Region Midtjylland

Resume

Det karkirurgiske speciale i Region Midtjylland har i de seneste år været og er fortsat udfordret. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at det er vanskeligt at rekruttere personale, og at nogle patientforløb opleves som værende uhensigtsmæssige. Det vurderes endvidere, at der er behov for at styrke den faglige udvikling af den samlede karkirurgi. Der er på den baggrund igangsat en ekstern analyse af karkirurgien i Region Midtjylland. Status for arbejdet er, at der nu er udarbejdet et kommissorium vedrørende den eksterne analyse af karkirurgien i Region Midtjylland. Analysearbejdet forventes at løbe frem til marts 2022.

Direktionen indstiller,

at orientering om status vedrørende analyse af det karkirurgiske speciale i Region Midtjylland tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Karkirurgi vedrører sygdomme i blodkar uden for hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende om behandling af forsnævringer, tillukninger og udposninger i blodkarrene på grund af åreforkalkning, behandling af åreknuder og behandling af blodpropper i de dybe vener i ben, bækken og arme.


I Region Midtjylland varetages udredning og behandling af karkirurgiske patienter på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Viborg. Både på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Viborg er der tale om to relativt små karkirurgiske funktioner, der ikke fungerer som selvstændige afdelinger.


Det vurderes, at der er behov for at styrke den faglige udvikling af karkirurgien og samarbejdet på tværs – både af hensyn til patienterne og for, at karkirurgien i Region Midtjylland fortsat kan være en attraktiv arbejdsplads, som kan rekruttere det rette personale.


Ekstern analyse af det karkirurgiske speciale

Som regionsrådet blev orienteret om på mødet den 18. august 2021, har administrationen derfor taget initiativ til, at der udarbejdes en ekstern analyse af det karkirurgiske speciale i Region Midtjylland med henblik på at udvikle området til gavn for patienterne.


Status for arbejdet er, at der nu er udarbejdet et kommissorium vedrørende den eksterne analyse af karkirurgien i Region Midtjylland. Kommissoriet er vedlagt som bilag.


Analysen har til formål at afsøge, hvordan karkirurgien i Region Midtjylland som helhed kan styrkes. Robusthed, rekruttering og kvalitet vil derfor stå centralt i analysen.


Det fremgår blandt andet af kommissoriet, at regionsrådets udgangspunkt er, at der er karkirurgisk akutfunktion på både Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt.


Selve analysen forestås af professor, ph.d., ledende overlæge Kim Houlind, Karkirurgisk Afdeling på Sygehus Lillebælt. Overlæge Allan Kornmaaler Hansen, ledende overlæge på Karkirurgisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, inddrages i analysearbejdet med henblik på sparring. Der nedsættes herudover en følgegruppe for analyseopgaven. Følgegruppen mødes løbende med de eksterne konsulenter med henblik på sparring og kvalificering af analysearbejdet. De eksterne konsulenter honoreres på baggrund af timeforbruget.


Analysearbejdet forventes at løbe frem til marts 2022. Det forventes, at regionsrådet inden sommerferien 2022 vil blive orienteret om analysen og få forelagt et forslag til udvikling af karkirurgien i Region Midtjylland.


Karkirurgiens udfordringer og de tidligere indsatser på området beskrives nærmere herunder.


Baggrund – karkirurgiens udfordringer og tidligere indsatser på området

I Budget 2019 blev der gennemført en række besparelser i Region Midtjylland, herunder inden for det karkirurgiske område. Med henblik på at indhente denne besparelse blev der aftalt en ny arbejdsdeling, som overordnet medførte, at den centrale karkirurgi (operationer i de store kar i bughulen) varetages på Aarhus Universitetshospital, mens den perifere karkirurgi (forsnævringer i underben og halspulsårer) blev delt imellem hospitalerne. Derudover blev der etableret et samarbejde omkring de akutte patienter, der betød, at de akutte patienter fra Regionshospitalet Viborgs optageområde i weekender, på helligdage og i ferieperioder blev henvist til Aarhus Universitetshospital.


Den nye organisering trådte i kraft i foråret 2019. I løbet af 2019 blev det tydeligt, at der var behov for at styrke det tværgående samarbejde med henblik på at forbedre patientforløbene. På den baggrund foreslog det tværfaglige specialeråd for karkirurgien, at der blev etableret én karkirurgisk afdeling på tværs af hospitalerne. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for karkirurgien og afdelingsledelserne på begge matrikler.


Arbejdsgruppen udarbejdede et forslag til en ny organisering af karkirurgien, der blev fremlagt for hospitalsledelserne i efteråret 2020. Centralt i forslaget var etableringen af én fælles karkirurgisk afdeling med én karkirurgisk ledende overlæge for hele afdelingen samt en oversygeplejerske, en karkirurgisk funktionsleder og en afdelingssygeplejerske på hver af de to matrikler. Der var således lagt op til en dublering på de fleste ledelsesposter. Direktionen og hospitalsledelserne vurderede, at den foreslåede organisering ville blive for ledelsestung, men der var enighed om, at karkirurgien var udfordret, og at nogle patientforløb blev oplevet som værende uhensigtsmæssige.


Med henblik på at forbedre patientforløbene åbnede Regionshospitalet Viborg i august 2021 igen for indtag af akutte patienter døgnet rundt alle årets dage.


Der er derudover udpeget en karkirurgisk funktionsleder på hvert af hospitalerne. I den sårbare situation, som det karkirurgiske speciale befinder sig i, savnes der dog en karkirurgisk afdelingsledelse.

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at orientering om status vedrørende analyse af det karkirurgiske speciale i Region Midtjylland tages til efterretning.


Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet behandlede den 18. august 2021 et orienteringspunkt om, at arbejdsdelingen mellem de karkirurgiske funktioner på Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt justeres, så Hospitalsenhed Midt i løbet af august 2021 åbner for indtag af akutte patienter døgnet rundt alle årets dag. Derudover blev regionsrådet orienteret om, at administrationen ville tage initiativ til udarbejdelsen af en grundlæggende og uvildig analyse af det karkirurgiske speciale. Regionsrådets udgangspunkt for analysen var, at der er karkirurgisk akutfunktion på både Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt.


Hospitalsudvalgets modtog den 9. november 2020 under "Gensidig Orientering" en orientering om, at der var behov for mere tid til at overveje en eventuel ændret organisering af karkirurgien i Region Midtjylland.


Regionsrådet godkendte den 27. marts 2019 en ændret arbejdsdeling inden for det karkirurgiske speciale, som overordnet medførte, at den centrale karkirurgi varetages på Aarhus Universitetshospital, mens den perifere karkirurgi blev delt imellem hospitalerne. Derudover blev der etableret et samarbejde omkring de akutte patienter, der betyder, at de akutte patienter fra Regionshospitalet Viborgs optageområde i weekender, på helligdage og i ferieperioder henvises til Aarhus Universitetshospital.


I henhold til regionsrådets vedtagelse af Budget 2019 ændres arbejdsdelingen mellem Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt inden for karkirurgien med henblik på at indhente en besparelse.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-274-20

7. Status vedrørende COVID-19 og kapacitet på hospitalerne #

Resume

Der orienteres om status i forhold til kapaciteten på hospitalerne, herunder intensiv kapacitet, COVID-19-vaccination og COVID-19-test.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om status vedrørende COVID-19 og kapacitet på hospitalerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Nedenfor orienteres om den aktuelle status vedrørende kapaciteten på hospitalerne, herunder intensiv kapacitet, COVID-19-vaccination og COVID-19-test.


Status på kapacitet på hospitalerne

Der er pr. 20. december 55 indlagte med bekræftet COVID-19 på hospitalerne i Region Midtjylland. Heraf er 5 indlagt på intensiv afdeling.


Omfanget af COVID-19-patienter er lavt sammenlignet med de øvrige regioner, men COVID-opgaven skal ses i sammenhæng med det samlede pres på det akutte område. Hospitalerne forbereder sig dog på et stigende antal indlagte med COVID-19 på grund af et stigende smittetal i løbet december. Derudover er hospitalerne udfordret i forhold til rekruttering og har i efteråret 2021 og frem til efter juleferien desuden været udfordret af udskudt ferieafvikling. Der henvises til punktet på indeværende dagsorden om 360 graders planen for uddybning i forhold til rekrutteringsudfordringer og akut aktivitet.


Figur 1 i vedlagte bilag viser den totale belægning og belægningen på intensiv i perioden 1. december - 19. december 2021. Den totale belægning varierer mellem ca. 84 % og 96 %, mens belægningen på intensiv varierer mellem ca. 70 % og 94 %.


Der er 105 disponible intensivpladser. Den samlede sengekapacitet på hospitalerne ligger på mellem 2.514 - 2.672 disponible senge. COVID-patienterne - og andre patienter - kan i øjeblikket rummes inden for den aktuelle kapacitet, men der er usikkerhed om, hvordan COVID-19-epidemien vil udvikle sig, herunder hvad det vil betyde for antallet af indlæggelser.


Hospitalerne hjælper hinanden gennem hyppige kapacitetskonferencer, hvor det sikres, at den kapacitet, der er til rådighed i regionen, udnyttes bedst muligt.


Planlagt aktivitet

For at kunne varetage den akutte aktivitet og på grund af konflikten på sygeplejeområdet i sommeren 2021, ferieafvikling og vakancer er hospitalerne nødsaget til at udskyde store dele af den planlagte aktivitet. Udskydelserne sker efter konkrete lægefaglige vurderinger. Ultimo oktober 2021 var det vurderingen, at der ville være et efterslæb på ca. 20.000 operationer ved udgangen af i 2021, og at efterslæbet ville vokse til 22.000 - 23.000 operationer ved udgangen af 1. kvartal 2022, svarende til ca. en måneds produktion. Vurderingen var tilsvarende, at der ville være et stort antal udsatte ambulante besøg. Da hospitalerne i december har måttet aflyse yderligere planlagte aktiviteter med henblik på en hurtigere gennemførelse af vaccinationsprogrammet, er det forventningen, at efterslæbet forventes at stige yderligere end hidtil vurderet.


Regionen benytter privathospitaler og privatpraktiserende speciallæger til afvikling af udsatte aktiviteter med henblik på at mindske efterslæbet og dermed, at patienterne venter på deres behandling i så kort tid som muligt.


Folketingets epidemiudvalg har den 21. december 2021 tiltrådt at suspendere patientrettighederne, dvs. udrednings- og behandlingsretten, fra udgangen af 2021. På tidspunktet for udsendelse af dagsordenspunktet var de konkrete rammer for suspenderingen endnu ikke udmeldt. Administrationen forventer, at brugen af privathospitalerne opretholdes trods suspenderingen af patientrettighederne på samme vilkår, som man benyttede, da rettighederne var suspenderet i marts 2020 til februar 2021.


Øgning af den intensive kapacitet

Sundhedsstyrelsen har bedt regionerne om planer for øgning af den intensive kapacitet, således at man nationalt kan komme op på i alt henholdsvis 450, 600 og 800 intensivpladser. Der er tale om intensivpladser generelt og således ikke kun til COVID-19-patienter. Region Midtjyllands andel af dette udgør henholdsvis 97, 129 og 172 intensivpladser. Det første trin på 97 pladser er således dækket ind af den aktuelle kapacitet i regionen. Skulle det blive nødvendigt at etablere op mod henholdsvis 129 og 172 intensive pladser, må antallet af sygeplejersker pr. intensiv plads nedjusteres i forhold til den normale bemanding, ligesom andre sygeplejersker end intensivsygeplejersker vil komme til at indgå i plejen af de intensive patienter ved et højt antal patienter.


På de intensive pladser vil sygeplejerskerne komme til at arbejde i teams bestående af intensivsygeplejersker, anæstesisygeplejersker, evt. operationssygeplejersker og sygeplejersker, der tidligere har haft intensiv- og anæstesierfaring. Derudover forventes det ved et højt antal intensivpatienter, at andre sygeplejersker efter en kort oplæring vil indgå i plejen som hjælper eller assistent, ligesom andre faggrupper, f.eks. serviceassistenter og fysioterapeuter, vil hjælpe til med blandt andet praktiske opgaver.


Den konkrete normering pr. intensivplads vil til dels afhænge af lokale forhold, herunder de fysiske muligheder for at danne afsnit med kohorteisolation af COVID-19-patienter og f.eks. de ekstraordinære funktioner, som Aarhus Universitetshospital varetager.


I forhold til den lægefaglige behandling bemandes intensivpladserne med speciallæger i anæstesiologi og intensiv medicin samt hoveduddannelseslæger i specialet. Ved et højt antal patienter vil læger, der tidligere har arbejdet på intensiv/operationsområdet, og opkvalificerede læger fra andre specialer blive inddraget.


Skulle det blive nødvendigt at etablere helt op mod 172 intensivpladser vil det alene være den akutte og livstruende aktivitet, der vil kunne opretholdes. Det vil sige, at f.eks. kræftoperationer og operationer med betydning for patientens førlighed vil kunne blive udskudt. Det skal dog understreges, at regionen – og hele landet – er langt fra dette scenarie.


Status på COVID-19-vaccination

I Region Midtjylland er der pr. 20. december 2021 startet vaccination af ca. 1.103.500 borgere (svarende til 82,2 %), og ca. 1.045.200 borgere er færdigvaccinerede (svarende til 77,9 %). Dette dækker over hele befolkningen i regionen, også borgere under 5 år, som ikke er inviteret til vaccination.


Sundhedsstyrelsen har på baggrund af det nye og mere smitsomme variant af Coronavirus - Omikron - pr. 13. december 2021 fremrykket revaccination af borgere over 40 år, der således modtager invitation 4,5 måned efter afslutning af primær vaccination, ligesom børn i alderen 5-11 år anbefales vaccineret. Dertil har Sundhedsstyrelsen hævet måltallet for antal ugentlige vaccinationer på landsplan fra 500.000 pr. uge til i 1.000.000 pr. uge (svarende til 230.000 pr. uge i Region Midtjylland) i henholdsvis uge 50, 51, 52 og 1 for at sikre den størst mulige tilgængelighed til vaccination.


I Region Midtjylland er kapaciteten dels udvidet ganske betragteligt på de eksisterende vaccinationscentre, dels er der indgået aftaler med almen praksis samt private leverandører for at øge den samlede kapacitet i regionen. Således blev der samlet set vaccineret ca. 197.000 borgere i Region Midtjylland i uge 50. Der er p.t. 105.000 borgere, der har booket tid til vaccination til og med den 31. december 2021 og aktuelt ca. 152.000 ledige tider. Dertil har borgerne også mulighed for at bestille tid til vaccination i almen praksis. Almen praksis har pr. 20. december vaccineret mere end 46.000 borgere i Region Midtjylland.


Vedlagt fremgår opgørelser på henholdsvis andel borgere, der har påbegyndt og færdiggjort primær vaccination (tabel 1) samt fremdrift i forhold til revaccinationer (tabel 2). Opgørelserne er lavet for både Region Midtjylland og på landsplan.


Status på COVID-19-test

Der er fortsat stor efterspørgsel på test. Der er aktuelt ventetid på 2-4 dage på de fleste PCR-teststeder. Al tildelt PCR-kapacitet er i anvendelse.


For at understøtte, at målgrupperne for PCR-test (nære kontakter, personer med symptomer og personer med en positiv hurtigtest/selvtest) kan få tid til test, er det nationalt besluttet, at det med virkning fra den 20. december kun er muligt at booke tid til PCR-test 7 dage frem i tiden. Tider, der allerede er booket længere ud i tiden, slettes ikke.


Region Midtjyllands testcentre (både PCR-test og hurtigtest) opretholder normale åbningsdage henover jul og nytår. Nogle steder vil åbningstiden dog være forkortet i forhold til normalt.


Såvel PCR- som hurtigtestkapaciteten er opskaleret. Således er PCR-kapaciteten fra 20. december opskaleret til 190.000 daglige test på landsplan, svarende til 39.900 daglige test i Region Midtjylland. De private leverandører af hurtigtest er varslet opskalering til 300.000 daglige test på landsplan, svarende til 63.000 daglige test i Region Midtjylland, fra den 24. december - og gerne før. Kontrakten med de private testleverandører er endvidere forlænget til 31. marts 2022.


Hospitalerne blev allerede i uge 47 varslet opskalering til Region Midtjyllands andel af 200.000 daglige PCR-test, så kapaciteten er på plads. I gennemsnit er der over den seneste uge udført godt 42.000 PCR-test pr. dag. For hurtigtest er det tilsvarende tal godt 47.000.


Regionen modtager bistand til testopgaven fra Forsvaret og Beredskabet. Således er 57 podere fra Forsvar og Beredskab uddannet og indsat på regionens store PCR-testcentre. Aftalen om bistand løber frem til 14. januar 2022.


Pr. uge 51 består testnetværket i Region Midtjylland af:

 • 29 PCR-teststeder med tidsbestilling. De fleste steder har åbent alle ugens dage. Herudover testindsats i udsatte boligområder i Aarhus uden tidsbestilling. Fra uge 50 er der indsat PCR-karavane mellem Ulfborg, Karup og Aulum.
 • 53 hurtigteststeder. Falck øger kapaciteten, hvor der er behov for det og opretter løbende nye teststeder i dialog med regionen og kommunerne.

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orienteringen om status vedrørende COVID-19 og kapacitet på hospitalerne til efterretning.


Udvalget ønskede at modtage opdateret information vedrørende udskudt ferieafvikling samt en orientering om aktuel status for aktiviteten på kræftområdet.


Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-439-21

8. Status vedrørende 360 graders planen #

Resume

Der følges i dette punkt op på hospitalsudvalgets behandling af Region Midtjyllands 360 graders plan den 8. og 29. november 2021. Der orienteres om status for arbejdet med planen, coronavinterpakken, og der præsenteres forslag til udvalgets yderligere dialog med hospitalsledelserne og øvrige aktører om arbejdet med planen.

Direktionen indstiller,

at orientering om opdateret status på 360 graders planen tages til efterretning,


at orientering om opdateret status for datamæssig belysning af aktiviteten og personalesituationen tages til efterretning, og


at forslag til yderligere dialog med hospitalsledelserne og øvrige aktører godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af det store pres som sundhedsvæsenet oplever, besluttede regionsrådet den 27. oktober 2021, at der skal udarbejdes en 360 graders plan, der skal understøtte, at regionens enheder kommer godt igennem de travle perioder i vinteren. 360 graders planen blev vedtaget i regionsrådet den 1. december 2021.


360 graders planen skal bl.a. være med til at skabe et fælles overblik over de initiativer, der er i gang samt initiativer, der fremadrettet sættes i gang for bl.a. at understøtte og sikre, at Region Midtjylland kommer godt og sikkert gennem vinteren, og at Region Midtjylland som organisation er beredt, hvis COVID-19 eller andre infektionssygdomme skalerer i omfang.


Hospitalsudvalget har ønsket, at der indtil videre dagsordensættes et fast punkt på udvalgets møder, hvor initiativerne i den del af 360 graders planen, som omhandler hospitalsområdet, kan følges. Som et led heri modtog udvalget på det seneste møde en mundtlig orientering om status på hospitalernes arbejde med planen og en efterfølgende dialog med repræsentanter fra hospitalsledelsen om igangsatte initiativer mv..


Status for 360 graders planen

Der arbejdes løbende med initiativerne i 360 graders planen. Status for initiativerne er indarbejdet med rød skrift i vedlagte opdaterede plan. Det omfatter bl.a. tilbagemeldinger fra den række af møder og aktiviteter, der jf. 360 graders planen er gennemført.


Status for initiativerne i planen suppleres med data, der kan bidrage til at belyse situationen og udviklingen. I bilaget om data vedrørende initiativer i 360 graders planen, fremstilles således udvalgte nøgletal indenfor overskrifterne: personale, patientaktivitet, tværsektorielt samarbejde og praksisområdet. Som supplement hertil er desuden vedlagt bilag med henholdsvis en opgørelse af til- og afgange for sygeplejersker i perioden 31. august til 30. november 2021 og en opgørelse vedrørende antal ansatte i 2020-2021. Herudover er der vedlagt en vacanceopgørelse pr. ultimo november 2021.


Udmøntning af coronavinterpakke

Folketinget har afsat 1 mia. kr. til særlige midlertidige indsatser i sygehusvæsenet i vintermånederne. Principperne for udmøntningen i Region Midtjyllands andel på 216 mio. kr. er besluttet af regionsrådet den 15. december 2021. Herefter er udmøntningen aftalt med de relevante faglige organisationer. Den konkrete udmøntning vil derfor først kunne iværksættes i starten af 2022.


Udmøntningen forventes at understøtte flere af 360 graders planens initiativer vedrørende personale.


Forslag til yderligere dialog med hospitalsledelserne og øvrige aktører

Administrationen lægger op til, at hospitalsudvalget på de kommende tre møder præsenteres for, hvordan man på forskellige hospitaler arbejder med 360 graders planen/udvalgte initiativer om personale.


På hvert møde afsættes der 60 minutter til oplæg og dialog. Til hvert møde inviteres der oplægsholdere fra hospitalerne så som afdelingsledelser og hospitalsledelser samt eventuelt formandskab fra lokale MED-udvalg. Hvert oplæg afsluttes med tid til spørgsmål/drøftelse på baggrund af præsentationerne. Det foreslås, at oplæg og dialoger vil finde sted på udvalgets møder den 31. januar, den 7. marts og den 4. april.


De oplæg, som forberedes, skal samlet set komme omkring nedenstående seks hovedtemaer vedrørende personale i 360 graders planen:

 • Flere faggrupper i spil til patientnære opgaver
 • Sprede vagtbelastning og få flere til at tage vagter
 • Reducere administrative opgaver for klinikere samt funktions- og afdelingsledere
 • Sikre god introduktion
 • Trivsel og tilknytning til arbejdspladsen for nuværende medarbejdere
 • Tiltrække nye og tidligere medarbejdere.


Initiativerne omkring overvejelser om fastholdelsestillæg håndteres i forretningsudvalget/regionsrådet.


Såfremt hospitalsudvalget godkender ovenstående forslag, vil administrationen i dialog med hospitalerne afklare deltagere og nærmere indhold af præsentationerne til de tre møder.


Det anbefales, at dialogen med repræsentanter fra de faglige organisationer sker via ledelses- og MED-systemet, jf. den overordnede involveringsplan (vedlagt).

Beslutning

Hospitalsudvalget tog orientering om opdateret status på 360 graders planen samt orientering om opdateret status for datamæssig belysning af aktiviteten og personalesituationen til efterretning.


Udvalget godkendte desuden forslag til yderligere dialog med hospitalsledelserne og øvrige aktører, idet det ønskes, at bilaget vedrørende regionens overordnede involveringsplan til det kommende møde suppleres med yderligere oplysning om, hvilke aktører der indgår i de dialoger, der er skitseret i planen. Desuden ønskes det beskrevet, hvordan det sikres, at resultaterne af disse dialoger føres videre i arbejdet.


Udvalget ønskede herudover, at der til det næstkommende udvalgsmøde er et øget fokus på konkrete effekter af de igangsatte tiltag, herunder en kortfattet oplistning af de tiltag, der har haft størst effekt på hver af regionens hospitalsenheder – dette blandt andet med henblik på mulighed for vidensdeling mellem hospitalerne.


Slutteligt anmodede udvalget om, at der udarbejdes nye og justerede versioner af bilagene omhandlende antal ansatte og vakanceopgørelser.


Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

På baggrund af det store pres, som sundhedsvæsenet oplever, besluttede regionsrådet den 27. oktober 2021, at der skal udarbejdes en 360 graders plan, der skal understøtte, at regionens enheder kommer godt igennem de travle perioder i vinteren. 360 graders planen blev vedtaget i regionsrådet den 1. december 2021.


Hospitalsudvalget behandlede den 8. november 2021 et udkast til 360 graders planen, som blev vedtaget i regionsrådet den 1. december 2021.


Hospitalsudvalget modtog den 29. november 2021 en mundtlig orientering om hospitalernes arbejde med 360 graders planen og havde en efterfølgende dialog med repræsentanter fra hospitalsledelserne om initiativerne i den del af planen, som omhandler hospitalsområdet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-22

9. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering af udvalgets medlemmer.

Beslutning

Udvalget drøftede kort handleplan vedrørende strakspåbud fra Arbejdstilsynet, der er givet til Akutafdelingen på Regionshospitalet Herning.


Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-22

10. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.


For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på ”Godkend”, senest når mødet er slut.

Beslutning

Underskriftsarket journaliseres på sagen.


Ulla Holm var forhindret i at deltage i mødet.

Tilbage til toppen