Abonnér

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 22. juni 2022 kl. 09:30
i Mødelokale B4 1. sal, Regionshuset Viborg eller virtuelt: meet.rm45@rooms.rm.dk

Alle var mødt undtagen Ib Bjerregaard, Ulla Holm og Lone Langballe, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 10.45.


Sagnr.: 1-30-100-7-22

1. Drift af Akutafdelingen i Gødstrup, herunder bemanding af akutklinikkerne i Lemvig og Holstebro

Resume

Der er store udfordringer med at få vagtplanlægning i akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup til at hænge sammen henover sommeren. Aktiviteten i akutklinikken i Lemvig er meget lav. Aktiviteten i akutklinikken i Holstebro er ligeledes lav om natten. Derfor anbefales hel, henholdsvis delvis, midlertidig nedlukning af akutklinikkerne i Lemvig og Holstebro frem til den 1. september 2022. Formålet er, at de frigjorte behandlersygeplejerskeressourcer flyttes til Regionshospitalet Gødstrup. Vedrørende Lemvig anbefales midlertidig nedlukning hele døgnet. Vedrørende Holstebro anbefales alene midlertidig nedlukning i nattetimerne (kl. 22-08).

Direktionen indstiller,

at der pr. den 1. juli 2022 midlertidigt lukkes for akutklinikaktivitet i Lemvig indtil den 1. september 2022,


at der pr. den 1. juli 2022 midlertidigt lukkes for akutklinikken i Center for Sundhed, Holstebro om natten (kl. 22.00-8.00) indtil den 1. september 2022,


at langsigtet robustgørelse af akutområdet får en fremtrædende plads i den kommende sag omhandlende en bred model for det videre arbejde med akutområdet og den sammenhængende akutindsats, herunder Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger fra 2020 mv., og


at aktivitet og åbningstider for akutklinikkerne generelt behandles i forbindelse med henholdsvis processerne omkring modernisering af Lægevagten og i den kommende sag om en bred model for det videre arbejde med akutområdet og den sammenhængende akutindsats.

Sagsfremstilling

Sagen er opdateret efter tidligere behandling i udvalg for nære sundhedstilbud, hospitalsudvalget og forretningsudvalget, da der siden beskrivelse af den oprindelig sag er sket en yderligere udvikling i den personalemæssige situation i akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup.


Udfordringer i akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup

Regionshospitalet Gødstrup har nu været i drift i omtrent tre måneder. Alle afdelinger er flyttet ind under ét tag med nye arbejdsgange, ny teknologi og nye kolleger, der sammen skal skabe en ny og fælles kultur. Det har givet udfordringer inden for flere områder. Det gælder fx kapacitet til udførelse af blodprøver, mangel på serviceassistenter, vakancer på plejesiden i en række afdelinger, vakancer i Røntgen og Skanning, samt oplæring i og tilvænning til nyt udstyr. Alt dette medfører et dårligere flow i akutafdelingen, der er meget afhængig af resten af huset. Derved opstår ophobning af patienter i akutafdelingen med et deraf følgende øget behov for plejepersonale mv.


Før og omkring indflytning på Regionshospitalet Gødstrup var der allerede vakante sygeplejerskestillinger i akutafdelingen. Derudover er der indleveret tre opsigelser pr. den 1. juni 2022 og seks opsigelser pr. den 1. juli 2022 i plejegruppen.


Akutafdelingen har aktuelt 10 vakante stillinger, og hertil kommer de ni nye opsigelser, jf. ovenstående.


Baggrunden for opsigelserne er forskellige. Det drejer sig for nogle om opsigelser begrundet i flytning fra området. Andre opsigelser er relateret til flytningen til Gødstrup. Det kan både handle om transporttid, og om at skulle indgå i en ny, fusioneret afdeling. Der gennemføres altid exit-interviews ved opsigelser. I få tilfælde lykkedes det at få ændret utilfredsstillende forhold for medarbejderen, der resulterer i, at opsigelsen trækkes tilbage.


Sygeplejerskerne oplever et presset arbejdsmiljø, hvor der ikke er tid til at give den pleje af patienterne, som de oplever, der er behov for. Dette skal ses i lyset af, at de agerer i en hverdag, hvor de også har skullet løse serviceopgaver og finde sig til rette i nye omgivelser.


Den aktuelle personalesituation betyder, at det er meget vanskeligt at få vagtdækningen til at gå op hen over sommerferieperioden. Regionshospitalet Gødstrup har derfor behov for at iværksætte en række initiativer for at hindre patientusikre forhold i akutafdelingen Gødstrup. På den baggrund foreslås det midlertidigt at lukke akutklinikken i Lemvig samt akutklinikken om natten i Holstebro.


Regionshospitalet Gødstrup har udarbejdet vedlagte notat. Notatet beskriver udfordringerne i Gødstrup, og redegør for mulige løsningsforslag. Løsningsforslag behandles i det følgende afsnit.


Oprids af løsningsmuligheder lokalt

Lokalt i akutafdelingen i Gødstrup er der hidtil arbejdet med opgaveflytning til andre faggrupper (primært SOSU-assistenter og fysioterapeuter), samt øget brug af faste vikarhold bestående af studerende (læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter). Hospitalet har herudover genforhandlet og tiltrådt en ny overarbejdsaftale. Der gennemføres ligeledes prøvehandlinger med akutlæge i Hospitalsvisitationen, med henblik på at flere patienter kan behandles hjemme, eller fremmøde planlagt den følgende dag. Endelig er der løbende dialog med kommuner, almen praksis og Præhospitalet, med henblik på at få mere optimale patientforløb. I dette regi kan der dog ikke forventes væsentlige ændringer henover den forestående sommerferie.


Regionshospitalet Gødstrup peger udover ovenstående initiativer på midlertidig lukning af akutklinikkerne i Lemvig og Center for Sundhed i Holstebro, med henblik på at sikre driften af akutafdelingen henover sommeren 2022. Det foreslås:

 • at der lukkes helt ned for akutklinikken i Lemvig indtil den 1. september 2022 (frigiver 2 sygeplejersker dagligt)
 • at der lukkes ned for akutklinikken i Center for Sundhed, Holstebro fra kl. 22.00-8.00 indtil den 1. september 2022 (frigiver 1 sygeplejerske, plus en øvrig personale/vikar fra kl. 22.00-08.00).


Akutklinik Lemvig

Etablering af en akutklinik i Lemvig er besluttet i forbindelse med vedtagelse af 'Plan for akutberedskabet i Nordvestjylland' af den 26. maj 2010. I den sammenhæng blev det besluttet, at der i forbindelse med flytning af de akutte patientforløb fra Holstebro til Gødstrup skulle etableres en akutklinik i Lemvig. Planen var en udløber af en national politisk aftale om placering af akuthospitalet i Gødstrup. Indhold og åbningstider er siden behandlet politisk flere gange. Akutklinikken åbnede den 1. april 2022.


Status efter de første måneders drift af Akutklinik Lemvig

Akutklinikken i Lemvig har siden den 1. april 2022 været bemandet med behandlersygeplejerske alle ugens dage fra kl. 8.00-22.00.


Administrationen har samlet op på erfaringerne for april og maj. Konkret har der været følgende aktivitet i henholdsvis april og den 1.-29. maj 2022:


Tabel 1. Aktivitet i akutklinik Lemvig i april og den 1.-29. maj 2022:


Da der har været fejl i registreringerne i april, er dataene for april opgjort håndholdt af personalet i akutklinikken.


I april og maj er der således behandlet henholdsvis 20 og 33 reelle akutklinikpatienter i akutklinikken i Lemvig i dagtid. Derudover har sygeplejerskerne i akutklinikken assisteret Klinik for Almen medicin med diverse opgaver i dagtid. Opgaverne (fx optagelse af elektrodiagram/EKG (EKG er en enkel, hurtig og smertefri metode til at måle hjertets elektriske aktivitet), blodprøver, vurdering af småskader og flænger) kunne - og ville under andre omstændigheder - være varetaget i Klinik for Almen medicin. De er dog blevet løst i akutklinikken for at udnytte sygeplejerskernes tid, men de falder ikke ind under den kategori af opgaver, akutklinikkerne normalt varetager i dagtid.


Aften og weekender er der i april behandlet i alt 57 patienter i akutklinikken i Lemvig.


Lægevagten visiterer p.t. ikke på eget initiativ til Lemvig. Patienterne er i stedet henvist til Holstebro. Dette skyldes, at Region Midtjylland ikke har fået akutaftalen med PLO-Midtjylland genforhandlet med henblik på, at Lægevagten i højere grad end i dag vil benytte konsultationsfaciliteterne i Lemvig. Der har over årene flere gange været dialog mellem regionen og PLO-Midtjylland om sagen, dog uden at det er lykkedes at opnå enighed om en aftale. PLO-M har dog efter første behandling af sagen indvilget i at henvise patienter til akutklinikken i Lemvig i vagttid.


Regionen bemander på nuværende tidspunkt akutklinikken i Sundhedshuset Lemvig med en behandlersygeplejerske alle dage fra kl. 8.00-22.00. Der lægges op til midlertidigt at lukke akutklinikfunktionen i Lemvig frem til den 1. september 2022, som følge af personalemangel generelt i akutafdelingen på Regionshospital Gødstrup.


Lægevagten i Lemvig vil med dette udgangspunkt fungere som hidtil og som svarende til Tarm, hvor der er mulighed for at bruge lægevagtskonsultationen efter behov.


Bemanding af og visitation til akutklinikken i Lemvig vil derudover indgå som en del af processen omkring modernisering af Lægevagten. Den konkrete løsning kendes i sagens natur ikke endnu. Det er forventningen, at en aftale om modernisering af Lægevagten kommer til at indeholde løsninger for akutklinikkerne. Akutklinikkernes rolle og funktion, herunder åbningstider og bemanding, forventes også at indgå i regionsrådets bredere drøftelser om akutområdet i efteråret.


Konsekvens for patienterne

Tilstedeværelse af en behandlersygeplejerske i akutklinikken i dagtid betyder, at patienter, der efter røntgen skal have anlagt gips eller skinne, kan spare køreturen til Holstebro. Såfremt behandlersygeplejersken midlertidigt flyttes til Gødstrup frem til den 1. september 2022 vil borgerne have samme tilbud som før den 1. april 2022, og skal i stedet køre til Holstebro.


Borgernes adgang til røntgen og blodprøvetagning i Sundhedshuset fortsætter uændret i dagtid på hverdage.


På hverdage efter kl. 16, i weekender og på helligdage (det vil sige i vagttid) kan patienter aktuelt - og som hidtil - få et sygebesøg, blive henvist til konsultation i Holstebro, eller efter konkret aftale blive henvist til lægevagtskonsultationen i Lemvig, hvis vagtlægen finder dette relevant. Dette må dog forventes at ske i meget begrænset omfang, jf. maj måneds tal for aktivitet i vagttiden. Se dog nedenstående beskrivelse vedrørende konsekvenser for patienter som følge af forslag om midlertidigt at lukke for akutklinikken i Center for Sundhed, Holstebro om natten (kl. 22.00-8.00) indtil den 1. september 2022.


Akutklinik Holstebro

Frem til den 1. april 2022 var der en kombination af skadestue (hverdage kl. 8-22) og akutklinikfunktion/lægevagt (kl. 22-8 på hverdage, og hele døgnet i weekender og på helligdage) på Regionshospitalet Holstebro. I hele akutklinikkens åbningstid (plus fra kl. 16-22 på hverdage) var der tilknyttet en sygeplejerske til lægevagt/akutklinikken. Om natten varetog sygeplejersken også opgaver i forhold til øvrige akutte patienter på matriklen.


Fra den 1. april 2022 er al akutafdelings-/skadestueaktivitet flyttet til Regionshospitalet Gødstrup. Der er fortsat lægevagtskonsultation og døgnåben akutklinik i Holstebro, og der er fortsat knyttet en behandlersygeplejerske til funktionen som assistance for Lægevagten. Da Center for Sundhed i Holstebro i øvrigt er tomt for aktivitet om natten, er der udover behandlersygeplejersken tilknyttet yderligere en medarbejder som lægevagtsassistance om natten, så behandlersygeplejersken ikke skal være alene på matriklen.


De foreløbige data viser, at der er en lav aktivitet i akutklinikken i Holstebro om natten. Konkret har der i perioden fra den 1. april til og med 29. maj 2022 været i alt 247 besøg i akutklinikken i Holstebro om natten. De har alle fundet sted i tidsrummet kl. 22-1. Heraf har 202 konsultationer fundet sted mellem kl. 22 og kl. 23, 40 konsultationer har fundet sted mellem kl. 23 og 00, og 5 konsultationer mellem kl. 00 og 1. Der har altså ingen aktivitet været i tidsrummet kl. 1-8 i den undersøgte periode. Det er derfor hensigtsmæssigt at se på, om anvendelsen af knappe personalemæssige ressourcer generelt står mål med den lave aktivitet og den ekstra betryggelse, som et vagtberedskab om natten betyder for borgerne i Holstebro.


På baggrund af den personalemæssige situation i akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup, anbefales det midlertidigt at lukke akutklinikaktiviteten i Holstebro om natten frem til den 1. september 2022. Derudover anbefales at åbningstiderne i akutklinikken i Holstebro indgår i en kommende sag om et forslag til en model for det videre arbejde på akutområdet.


Aktiviteten i akutklinikken i Holstebro så således ud i april og maj 2022:


Tabel 2. Aktiviteten i akutklinikken i Holstebro april og den 1.-29. maj 2022


Konsekvens for borgerne

For borgerne i Holstebro og Lemvig kommuner vil midlertidig nedlukning af akutklinikken i Holstebro om natten betyde, at nogle borgere vil skulle køre til Gødstrup om natten. Det vil dreje sig om patienter med mindre sår eller skader, der ellers ville være kunnet blevet behandlet i Holstebro. I perioden den 1. april til og med 29. maj 2022 har det drejet sig om i omegnen af to patienter om dagen, der er registret som behandlet i akutklinikken i Holstebro om natten. En del af disse kan være patienter, der er opstartet i behandling inden kl. 22, men først registreret efter behandlingens afslutning.


Øvrige akutklinikker

I juni 2018 behandlede regionsrådet en evaluering af akutklinikkerne. Evalueringen var bestilt af regionsrådet i forbindelse med budgetforlig for 2017. Evalueringen viste blandt andet, at akutklinikkerne udfylder den oprindeligt ønskede rolle i forhold til at sikre patienter, der har langt til den nærmeste akutmodtagelse, mulighed for behandling af mindre skader i lokalområdet. Analysen viste samtidig, at aktiviteten i akutklinikkerne er varierende, og at der i perioder kun kommer få patienter. Evalueringen fra 2018 er vedlagt som bilag. En aktuel opgørelse af aktiviteten i akutklinikkerne er vedlagt. Her fremgår det, at billedet fra 2018 stadig er aktuelt. Evalueringen fra 2018 pegede på følgende områder, der kan undersøges nærmere med henblik på at optimere udnyttelsen af regionens samlede ressourcer:

 • omlægning af vilkårene for radiograferne i Grenaa, så de i vagttiden er på tilkald i stedet for at være i tilstedeværelse
 • overvejelser om åbningstiderne – der er få patienter i dagtid på hverdage og generelt også få patienter i den første åbningstime (kl. 8-9) i weekender og på helligdage
 • overvejelser om alternative muligheder for at udnytte personalets ressourcer i åbningstiden.


Regionsrådet besluttede på det tidspunkt, at eventuel opfølgning skulle afvente den nationale opdatering af anbefalingerne fra 2007 vedrørende akutområdet. Sundhedsstyrelsens opdaterede anbefalinger kom i 2020. Regionsrådet er orienteret om Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger og om de områder, hvor det kan få konsekvens for Region Midtjyllands eksisterende plangrundlag.


Grundet COVID-19-pandemien har regionsrådet stadig til gode at konsekvensbehandle Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger. Samtidig arbejdes der som tidligere nævnt aktuelt med en modernisering af Lægevagten. Tema- og indholdsmæssigt hænger tingene sammen, og begge dele forventes forelagt for regionsrådet i løbet af efteråret 2022. I den sammenhæng forventes bemanding og åbningstider for alle regionens akutklinikker at indgå.


Forespørgsel fra forretningsudvalget om mulighed for midlertidig ændring i optageområder og akutafdelingernes bemanding i sommerperioden

Et forslag om midlertidig ændring af optageområde med henblik på at lette presset på akutafdelingen i Gødstrup er behandlet på møde den 16. juni 2022 om kapacitet og sengelukninger i sommeren 2022. Det samme er bemandingssituationen på akuthospitalerne, herunder akutafdelingerne, hen over sommeren. Deltagerkredsen var de konstituerede koncerndirektører samt repræsentanter fra hospitalsledelsen på alle fem akuthospitaler, Præhospitalet og Psykiatrien.


Kredsen er enige om at fraråde midlertidigt ændrede optageområder som alternativ til midlertidig lukning af akutklinikken i Lemvig og lukning af akutklinikken i Holstebro om natten. Baggrunden for dette er, at alle hospitaler har lagt deres vagtplaner for sommeren, og at alle i forvejen er pressede på at få vagtdækningen til at gå op. Det vil derfor indebære store udfordringer for hospitalerne, hvis der på nuværende tidspunkt og så kort tid inden ferieperioden ændres i optageområderne.


Robustgørelse af akuthospitaler, akutafdelinger og akutklinikker

Hospitalsudvalget bad på sit møde den 9. maj 2022 administrationen om at udarbejde et forslag til en bred model for det videre arbejde med akutområdet og den sammenhængende akutindsats. Udvalget ønskede i den sammenhæng, at der i forslaget fokuseres på både personalesituationen på akutafdelingerne, inkl. mulige tiltag i forhold til at sikre den nødvendige bemanding, og på at sikre gode patientforløb for de akutte patienter, herunder med fokus på samarbejdet mellem afdelinger og sammenhæng til andre samarbejdsparter og sektorer om overgange til det nære sundhedsvæsen mv.


I forbindelse med dette arbejde skal indgå en langsigtet løsning for robustgørelse af akutområdet, herunder akutklinikkerne. Modellen skal også tage højde for det igangværende arbejde med modernisering af Lægevagten, samt udmøntning af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet fra 2020.


Tidligere indstillinger

Direktionen indstillede,

at orientering om aktiviteten i akutklinikken i Lemvig tages til efterretning,


at det på baggrund af den konkrete situation, hvor der ikke henvises patienter til akutklinikken i Lemvig i vagttiden, besluttes midlertidigt at hjemtage behandlersygeplejersken til Regionshospitalet Gødstrup i vagttid, indtil der i forbindelse med processen om modernisering af Lægevagten findes en løsning,


at orientering om aktiviteten om natten i akutklinikken i Holstebro tages til efterretning,


at aktivitetstallene i akutklinikken i Holstebro følges nøje og præsenteres for regionsrådet igen i september 2022, og


at aktivitet og åbningstider for akutklinikkerne generelt behandles i efteråret 2022 i forbindelse med henholdsvis processen omkring modernisering af Lægevagten og den kommende sag om akutområdet i Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger fra 2020 mv.


Hospitalsudvalget indstillede,

at orientering om aktiviteten i akutklinikken i Lemvig, herunder, at der aktuelt ikke henvises patienter til akutklinikken i vagttid, tages til efterretning,


at administrationen på baggrund af den konkrete situation i akutklinikken i Lemvig pålægges at tage en fornyet kontakt til PLO-Midtjylland med henblik på, at der bliver henvist patienter til akutklinikken i Lemvig i vagttid,


at orientering om aktiviteten om natten i akutklinikken i Holstebro tages til efterretning,


at aktivitetstallene i akutklinikken i Holstebro følges nøje og præsenteres for regionsrådet igen i september 2022, og


at aktivitet og åbningstider for akutklinikkerne generelt behandles i efteråret 2022, hvor de igangværende processer, der har indflydelse på området, sammentænkes, herunder henholdsvis processen omkring modernisering af Lægevagten, den kommende sag om akutområdet i Region Midtjylland, Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger fra 2020, det aktuelle fokus på udfordringer på det præhospitale område i Region Midtjylland samt den proces vedrørende nærhospitaler, der indgår i ny sundhedsaftale, mv.


Birgit Marie Christensen, Ulrich Fredberg og Ulla Holm var forhindrede i at deltage i sagens behandling.


Udvalg for nære sundhedstilbud indstillede,

at orientering om aktiviteten i akutklinikken i Lemvig tages til efterretning,


at behandlersygeplejersken ikke hjemtages, men at der tages en administrativ dialog med PLO-Midtjylland om mulige løsninger på at henvise patienter i vagttid samt en dialog med Regionshospitalet Gødstrup om muligheder for at behandlersygeplejersken lokalt kan løse opgaver i akutklinikken/sundhedshuset, idet udvalg for nære sundhedstilbud ønsker at bevare og udvikle akutklinikker, og påpeger, at bemanding af akutklinikker skal ses i sammenhæng med modernisering af Lægevagten og den langsigtede plan for opnåelse af balance i Præhospitalet,


at orientering om aktiviteten om natten i akutklinikken i Holstebro tages til efterretning,


at aktivitetstallene i akutklinikken i Holstebro følges nøje og præsenteres for regionsrådet igen i september 2022, og


at aktivitet og åbningstider for akutklinikkerne generelt behandles i efteråret 2022 og skal ses i sammenhæng med processen omkring modernisering af Lægevagten, den langsigtede plan for Præhospitalet, den kommende sag om akutområdet i Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger fra 2020 mv. samt den bedst mulige anvendelse af personale og ressourcer.


Forretningsudvalget indstillede,

at sagen blev sendt tilbage til fornyet behandling i de stående udvalg.


Martin Jakobsen, Inger-Marie Tryde, Marianne Karlsmose, Hanne Roed, Steen Jakobsen og Anne Marie Søe Nørgaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Idet der ikke var flertal for en indstilling fra hospitalsudvalget, videresendes to sidestillede indstillinger til forretningsudvalget.


Purnima Erichsen, Birgit Marie Christensen, Annette Roed og Else Kayser indstiller,


at der af hensyn til at afhjælpe situationen på Regionshospitalet Gødstrup, herunder både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden for de akutte patienter på hospitalet iværksættes følgende,


at der pr. den 1. juli 2022 midlertidigt lukkes for akutklinikaktivitet i Lemvig indtil den 1. september 2022, idet det søges at indgå aftale med regionsklinikken i Lemvig om udvidet åbningstid som bidrag til at løse den akutte situation,


at der pr. den 1. juli 2022 midlertidigt lukkes for akutklinikken i Center for Sundhed, Holstebro om natten (kl. 22.00-8.00) indtil den 1. september 2022,


at der samtidig, forud for den 1. september 2022 og med henblik på at sikre genåbningen af akutklinikkerne i Holstebro og Lemvig, iværksættes en række yderligere tiltag - udover de allerede igangsatte - herunder bl.a.


 • at der løbende og regelmæssigt henover sommerperioden afholdes kapacitetskonferencer mellem regionens hospitaler med henblik på at koordinere og fordele aktiviteten, og hvor de øvrige hospitaler forpligtes til at bidrage til at aflaste Regionshospitalet Gødstrup,


 • at der i tilknytning hertil prioriteres de nødvendige ekstraordinære ressourcer til den præhospitale transport, således at opgaven med de heraf følgende ekstra kørsler vil kunne løftes,


 • at det yderligere afsøges, hvordan der kan skaffes yderligere kapacitet og personale, herunder blandt andet brug af vikarer, lægestuderende samt de tidligere sundhedsmedarbejdere, som også har bidraget i forbindelse med håndteringen af Covid-19, m.fl.


at den allerede planlagte langsigtede robustgørelse af akutområdet får en fremtrædende plads i den kommende sag omhandlende en bred model for det videre arbejde med akutområdet og den sammenhængende akutindsats, herunder Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger fra 2020 mv., og


at aktivitet og åbningstider for akutklinikkerne generelt behandles i forbindelse med henholdsvis processerne omkring modernisering af Lægevagten og i den kommende sag om en bred model for det videre arbejde med akutområdet og den sammenhængende akutindsats.


Niels Viggo Lynghøj, Olav Nørgaard, Ulrich Fredberg og Bo Jensen indstiller,


at der af hensyn til at afhjælpe situationen på Regionshospitalet Gødstrup, herunder både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden for de akutte patienter på hospitalet, iværksættes en række yderligere tiltag - udover de allerede igangsatte - herunder bl.a.


 • at der løbende og regelmæssigt henover sommerperioden afholdes kapacitetskonferencer mellem regionens hospitaler med henblik på at koordinere og fordele aktiviteten, og hvor de øvrige hospitaler forpligtes til at bidrage til at aflaste Regionshospitalet Gødstrup,


 • at der i tilknytning hertil prioriteres de nødvendige ekstraordinære ressourcer til den præhospitale transport, således at opgaven med de heraf følgende ekstra kørsler vil kunne løftes,


 • at det yderligere afsøges, hvordan der kan skaffes yderligere kapacitet og personale, herunder blandt andet brug af vikarer, lægestuderende samt de tidligere sundhedsmedarbejdere, som også har bidraget i forbindelse med håndteringen af Covid-19, m.fl.


at den allerede planlagte langsigtede robustgørelse af akutområdet får en fremtrædende plads i den kommende sag omhandlende en bred model for det videre arbejde med akutområdet og den sammenhængende akutindsats, herunder Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger fra 2020 mv., og


at aktivitet og åbningstider for akutklinikkerne generelt behandles i forbindelse med henholdsvis processerne omkring modernisering af Lægevagten og i den kommende sag om en bred model for det videre arbejde med akutområdet og den sammenhængende akutindsats.


Ib Bjerregaard, Ulla Holm og Lone Langballe var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Den 27. juni 2018 behandlede regionsrådet en evaluering af akutklinikkerne. Regionsrådet besluttede på det tidspunkt at eventuel opfølgning skulle afvente den nationale opdatering af anbefalingerne vedrørende akutområdet.


Den 25. november 2020 behandlede regionsrådet en orientering om de nye anbefalinger på akutområdet. Regionsrådet besluttede, at anbefalingerne skulle indgå i det videre arbejde med udvikling af akutområdet.


Hospitalsudvalget har på sit møde den 9. maj 2022 efterspurgt et forslag til en model for det videre arbejde på akutområdet, som fokuserer på to overordnede spor, henholdsvis en personaledel og en del om gode patientforløb. Der planlægges præsenteret et forslag til model på hospitalsudvalgets møde i september.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-22

2. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.


For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i First Agenda ved at trykke på "Godkend", senest når mødet er slut.

Beslutning

Underskriftsarket journaliseres på sagen.

Tilbage til toppen