Abonnér

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 30. juni 2022 kl. 09:00
i Virtuelt møderum meet.rm45@rooms.rm.dk

Mødet blev afholdt som et virtuelt møde.

 

Alle var mødt undtagen Lone Langballe, Birgit Marie Christensen, Else Kayser og Ulla Holm, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 9.40.


Sagnr.: 1-31-72-1025-20

1. Organisering af vaccinationsindsatsen i efteråret og vinteren 2022/23

Resume

De nationale myndigheder har den 22. juni 2022 meldt vaccinationsstrategien for det kommende efterår/vinter ud. Det er forventningen, at vaccinationsprogrammet for COVID-19 skal starte den 1. oktober 2022. Sundhedsstyrelsen forventer at tilbyde en yderligere booster COVID-vaccination til alle fra 50 år og op, samt til udvalgte personer under 50 år, f.eks. borgere med nedsat immunforsvar. Det planlægges samtidig, at plejehjemsbeboere og de allerældste borgere, kan få tilbuddet om COVID-19-vaccination allerede fra den 15. september 2022. Samtidig lægges opgaven med influenza- og pneumokokvaccination fra den 1. oktober 2022 over til regionerne.

Direktionen indstiller,

at der etableres syv faste vaccinationscentre i forbindelse med akuthospitalerne i Region Midtjylland samt i Silkeborg og Holstebro,


at det søges at sikre yderligere geografisk spredning ved at inddrage almen praksis, private apoteker samt private vaccinationsfirmaer i vaccinationsopgaven, og


at hospitalerne kan planlægge eventuel yderligere etablering af decentrale vaccinationssteder, hvis lokale forhold taler herfor.

Sagsfremstilling

Strategien for COVID-vaccination er nu meldt ud fra de centrale myndigheder. Forventningen er, at der er brug for, at vaccinationsprogrammet mod COVID-19 udrulles igen i efteråret 2022. Der bliver formentlig tilbud om et boosterstik til alle borgere over 50 år og borgere under 50 år, som er i særlig risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Indsatsen planlægges at blive igangsat fra den 1. oktober 2022, dog den 15. september 2022 for plejehjemsbeboere og de allerældste borgere. Det er forventningen, at alle borgere skal kunne vaccineres i løbet af seks uger.


Sundhedsstyrelsen har desuden meldt ud, at gennemførslen af vaccinationsprogrammet mod COVID-19, influenza og pneumokoksygdom (fx lungebetændelse) til efteråret/vinteren 2022-2023 skal varetages af regionerne. Opgaven med varetagelse af influenza- og pneumokokvaccination er ny for regionerne. Sammentænkningen af de tre vaccinationsprogrammer sker blandt andet af hensyn til at sikre lettilgængelige vaccinationstilbud med høj tilslutning. Det kan blandt andet ske ved, at borgere, som er i målgruppen for flere vacciner, kan få vaccinationerne samtidigt. Der er et stort overlap i målgrupperne for de tre vaccinationsprogrammer.


Influenza- og pneumokokvaccination tilbydes fra den 1. oktober 2022 og tilbydes til de samme målgrupper som hidtil. Regionerne har mulighed for at inddrage andre aktører (almen praksis, private apoteker og private vaccinationsfirmaer) i opgaven.


På nuværende tidspunkt er der vaccinationscentre i følgende byer i Region Midtjylland:

  • Holstebro
  • Ringkøbing
  • Herning
  • Viborg
  • Silkeborg
  • Randers
  • Grenå
  • Aarhus
  • Horsens.


Vaccinationscentrene har begrænsede åbningstider, da hospitalerne de seneste måneder har tilrettelagt vaccinationstilbuddene lokalt med udgangspunkt i efterspørgsel, geografisk tilgængelighed samt hensyn til de aktuelle lejemål (udløb af lejekontrakter, størrelser på lokaler mv.). Derudover har det været et krav, at der minimum er ét sted pr. hospitalsklynge. Denne tilgang stemmer overens med kravet fra de nationale myndigheder til efterårsvaccinationerne.


Vaccinationstilbuddet i efteråret

Det er som nævnt et minimumskrav i efteråret, at der etableres ét fast vaccinationscenter pr. hospitalsklynge, som har fleksible og lange åbningstider (også weekend/aften). De faste vaccinationscentre skal placeres i byer med høj befolkningstæthed. Derudover kan der etableres decentrale vaccinationstilbud i områder med lavere befolkningstæthed.


Det foreslås, at der som minimum etableres syv faste vaccinationscentre i forbindelse med de fem akuthospitaler i Region Midtjylland samt i Silkeborg og Holstebro.


Det foreslås, at vaccinationscentrene i Region Midtjylland suppleres med decentrale tilbud i almen praksis, på private apoteker samt ved andre private aktører. Dette af hensyn til yderligere geografisk spredning og nærhed. Det vil være en forudsætning, at der kan indgås aftaler med almen praksis, private apoteker og andre private aktører vedrørende efterårets vaccinationer, hvilket ikke er endeligt afsøgt endnu.


Det foreslås også, at hospitalerne kan tilrettelægge vaccinationsindsatsen lokalt, så der kan tages hensyn til forhold omkring lejemål, geografi mv. Af hensyn til at sikre, at hospitalerne kan tilbyde den nødvendige kapacitet i hospitalsklyngen, kan det være nødvendigt, at hospitalerne supplerer de store faste vaccinationscentre med pop-up vaccination eller vaccination på udvalgte ugedage i de kommuner, hvor der ikke er et fast vaccinationscenter.


I lighed med tidligere skal der også i efteråret være udkørende vaccinationstilbud til f.eks. plejehjem, sociale botilbud og borgere i eget hjem, som ikke kan transportere sig til et vaccinationssted. Derudover kan der også blive behov for særlige indsatser i udvalgte boligområder og lignende.


Se vedlagte bilag med Sundhedsstyrelsens notat om organisering og tilgængelighed.


Tilbud hen over sommeren

Hen over sommeren er det fortsat muligt for inviterede, som endnu ikke har taget imod tilbud om COVID-vaccination, at blive vaccineret. Der er også fortsat mulighed for at blive visiteret til 4. stik fra egen læge eller hospitalslæge, hvis det findes relevant ud fra en individuel vurdering. Sundhedsstyrelsen har fastsat retningslinjer for, hvem der er i målgruppen for et fremrykket 4. stik.


Der tilbydes fortsat udkørende vaccination til borgere, som ikke kan komme i vaccinationscentrene, og der er også på nuværende tidspunkt tilbud om vaccination i almen praksis og på private apoteker, dog i meget begrænset omfang.


Beredskab

Smitteudviklingen følges tæt af Sundhedsstyrelsen. Regionerne er derfor blevet bedt om at opretholde en fleksibel kapacitet hen over sommeren, hvis der bliver behov for at vaccinere en stor del af befolkningen eller udvalgte målgrupper meget hurtigt.


Regionerne gennemfører derfor lige nu et beredskabsudbud med henblik på at kunne aktivere private vaccinationsfirmaer, hvis der bliver behov for at øge kapaciteten hurtigt. Beredskabsudbuddet blev offentliggjort den 15. juni 2022 og har kontraktstart den 2. august 2022. Udbuddet skal sikre, at alle borgerne i målgruppen (5 år +) med et varsel på syv dage, kan vaccineres inden for 5-6 uger.

Beslutning

at der etableres syv faste vaccinationscentre i forbindelse med akuthospitalerne i Region Midtjylland samt i Silkeborg og Holstebro,


at der sikres yderligere og bred geografisk spredning af vaccinationsindsatsen ved at indgå aftaler med fx almen praksis, private apoteker og private vaccinationsfirmaer, samt at der sker dialog med kommuner om yderligere etablering af decentrale vaccinationssteder, og


at der gives en status herpå på de kommende møder i august.


Lone Langballe, Birgit Marie Christensen, Else Kayser og Ulla Holm var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-22

2. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.


For at godkende beslutningsprotokollen, skal hver medlem underskrive elektronisk i First Agenda ved at trykke på "Godkend", senest når mødet er slut.

Beslutning

Underskriftsarket journaliseres på sagen.


Lone Langballe, Birgit Marie Christensen, Else Kayser og Ulla Holm deltog ikke i mødet.

Tilbage til toppen