Abonnér

Referat
til
mødet i Psykiatri- og socialudvalget
den 5. januar 2022 kl. 13:00
i Konference 1 + 2, stuen, Regionshuset Viborg

Alle var mødt med undtagelse af Lone Dybdal Madsen og Nikolaj Bang, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 17.10.


Sagnr.: 0-3-1-20

1. Drøftelse af kommissorium for psykiatri- og socialudvalget #

Resume

Regionsrådet har godkendt et kommissorium for psykiatri- og socialudvalget på det konstituerende møde den 2. december 2021. Kommissoriet fastlægger udvalgets formål, opgaver, arbejdsform og afrapportering. Kommissoriet drøftes med henblik på at vurdere, om der er behov for at anmode regionsrådet om at foretage justeringer.

Direktionen indstiller,

at kommissoriet for psykiatri- og socialudvalget drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 2. december 2021 godkendt vedlagte kommissorium for psykiatri- og socialudvalget. Kommissoriet fastlægger udvalgets formål, opgaver, arbejdsform og afrapportering.


De fem stående udvalg har efter denne beslutning lejlighed til at drøfte deres kommissorium på deres første møde i januar 2022 og herefter mulighed for at foreslå eventuelle ønsker til ændringer til regionsrådet.

Beslutning

Psykiatri- og socialudvalget drøftede kommissoriet for psykiatri- og socialudvalget. Udvalget havde ikke forslag til justeringer af kommissoriet.


Lone Dybdal Madsen og Nikolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-20

2. Godkendelse af forretningsorden for regionsrådets stående udvalg #

Resume

Godkendelse af forretningsorden for udvalget. 

Direktionen indstiller,

at forretningsordenen for udvalget godkendes. 

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for de stående udvalg i Region Midtjylland fastlægger de nærmere regler for udvalgets møder.


Forretningsordenen indeholder endvidere reglerne for, hvordan borgere i Region Midtjylland kan få foretræde for udvalget i relevante sager.

Beslutning

Psykiatri- og socialudvalget godkendte foreløbigt forretningsordenen, idet den forelægges igen, når der er foretaget justeringer i forhold til beskrivelsen af foretrædeordningen mm.


Lone Dybdal Madsen og Nikolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-22

3. Forventninger til arbejdet i psykiatri- og socialudvalget #

Resume

Der er en drøftelse af forventninger til arbejdet i psykiatri- og socialudvalget.

Direktionen indstiller,

at forventninger til arbejdet i psykiatri- og socialudvalget drøftes.

Sagsfremstilling

Psykiatri- og socialudvalget har en drøftelse af medlemmernes gensidige forventninger til arbejdet i udvalget.

Beslutning

Psykiatri- og socialudvalget drøftede forventninger til arbejdet i psykiatri- og socialudvalget, herunder formen for møderne samt ønsker til emner, der skal behandles i udvalget. De foreslåede emner vil løbende blive indarbejdet i udvalgets mødeplan.


Lone Dybdal Madsen og Nikolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-22

4. Godkendelse af udvalgets mødeplan for 2022 #

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for psykiatri- og socialudvalgets ordinære møder i 2022.

Direktionen indstiller,

at udvalgets mødeplan for 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalget skal i henhold til forretningsordenen vedtage en mødeplan for udvalgets ordinære møder i 2022.

Som det fremgår af udvalgets kommissorium består dagsordenen til udvalgsmøderne af to slags sager. Dels sager, der skal videre til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet, hvor udvalget skal formulere en indstilling til forretningsudvalget, og dels sager, der alene skal behandles i psykiatri- og socialudvalget. Sidstnævnte kan f.eks. være orienteringssager, temadrøftelser, interne og eksterne oplæg m.v. Sager der alene behandles i udvalget er markeret med # i overskriften.

Udvalgets møder forudsættes således afpasset i forhold til møderne i forretningsudvalget.


Administrationen foreslår, at de ordinære møder i psykiatri- og socialudvalget i 2022 holdes på følgende datoer:


Onsdag den 5. januar kl. 13.00
Onsdag den 2. februar kl. 13.00
Onsdag den 9. marts kl. 13.00
Onsdag den 6. april kl. 13.00
Onsdag den 11. maj kl. 13.00
Onsdag den 8. juni kl. 13.00
Onsdag den 10. august kl. 13.00
Onsdag den 14. september kl. 13.00
Onsdag den 5. oktober kl. 13.00
Onsdag den 9. november kl. 13.00
Onsdag den 7. december kl. 13.00.


Administrationen foreslår, at møderne holdes fra kl. 13.00-17.00.


På mødet drøftes mødesteder for udvalgets møder samt udvalgets ønsker til særlige temadrøftelser og lignende i 2022.

Det tidligere psykiatri- og socialudvalg, der har været nedsat i valgperioden 2018 – 21, har på sine møder kommet med en række anbefalinger og input til det nye psykiatri- og socialudvalg i den kommende valgperiode. Anbefalingerne fremgår af vedlagte notat.

Beslutning

Psykiatri- og socialudvalget godkendte udvalgets mødeplan for 2022, idet det dog blev aftalt, at mødet den 2. februar 2022 starter kl. 14.00.


Lone Dybdal Madsen og Nikolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-22

5. Introduktion til Psykiatrien i Region Midtjylland og Socialområdet i Region Midtjylland #

Resume

Der vil på mødet være en introduktion til Psykiatrien i Region Midtjylland og Socialområdet i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Koncerndirektør Anders Kjærulff giver på mødet en generel introduktion til Psykiatrien i Region Midtjylland og Socialområdet i Region Midtjylland.


Beslutning

Psykiatri- og socialudvalget tog orienteringen om Psykiatrien i Region Midtjylland og Socialområdet i Region Midtjylland til efterretning.


Lone Dybdal Madsen og Nikolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-402-17

6. Kapacitetsudvidelse - udmøntning af psykologydernumre

Resume

Der gives forslag til den geografiske udmøntning af regionsrådets beslutning om oprettelse af ti nye psykologydernumre pr. 1. juli 2022.

Direktionen indstiller,

at opslag af de ti nye ydernumre for psykologer, fordelt i Aarhus (tre ydernumre), Silkeborg, Struer, Viborg, Randers, Syddjurs, Herning, Hedensted kommuner, godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på sit møde i december 2021, at der skal oprettes ti nye ydernumre til psykologer med virkning fra den 1. juli 2022.


Regionerne stiller psykologhjælp til rådighed via en overenskomst mellem Dansk Psykologforening og Regionernes Lønnings- og takstnævn. Borgere kan få tilskud til psykologhjælp, hvis psykologhjælpen tilbydes af en psykolog med ydernummer. Det er regionen, der fastsætter antal og placering af ydernumre. Et ydernummer tildeles efter en ansøgningsrunde.


På nuværende tidspunkt er der 206 ydernumre på psykologområdet i Region Midtjylland. For yderligere fakta om psykologyderområdet i Region Midtjylland henvises til medsendte faktaark, hvor der blandt er en oversigt over ventetider.


Placering af nye ydernumre

Samarbejdsudvalget for psykologer har på et ekstraordinært møde den 21. december 2021 drøftet den geografiske placering af de ti nye psykologpraksis. Samarbejdsudvalget består af repræsentanter fra regionsrådet, KKR samt psykologsiden. Samarbejdsudvalget har på baggrund af en samlet vurdering af en række faktorer, henholdsvis geografisk spredning, indbyggere pr. kapacitet og nuværende ventetid (primære faktorer) samt gennemsnitlig omsætning pr. kommune og befolkningsgrundlag i den enkelte kommune (sekundære faktorer), anbefalet en placering af de nye ydernumre. Vurderingen fremgår af skema med nøgletal om placering af psykologydernumre.


På den baggrund foreslår et enigt samarbejdsudvalget, at de ti nye ydernumre fordeles på følgende måde:


  • Aarhus (3 ydernumre)
  • Silkeborg
  • Struer
  • Hedensted
  • Viborg
  • Randers
  • Syddjurs
  • Herning

Regionsrådet har et ønske om at følge udviklingen i ventetid på psykologområdet tæt og har derfor i februar 2021 i forbindelse med godkendelse af oprettelse af ti nye ydernumre for psykologer anmodet om en status på kapacitet og ventetider på psykologområdet i 1. halvår 2022. Denne status fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.


Samarbejdsudvalget for psykologer vil løbende følge udviklingen i ventetid og aktivitet på psykologområdet.


Økonomi

En psykologpraksis koster i gennemsnit 372.000 kr. årligt i Region Midtjylland, baseret på gennemsnitlig bruttohonorar i perioden oktober 2020 til september 2021. Der skal i den forbindelse tages forbehold for, at der er forskel på psykologernes omsætning. Nogle psykologer omsætter for mere, mens andre omsætter for mindre. Der vil derfor være en vis usikkerhed om det endelige udgiftsniveau.


Såfremt de 372.000 kr. lægges til grund, vil udmøntning af ti nye ydernumre indebære en udgift på ca. 1,9 mio. kr. i 2022 og ca. 3,7 mio. kr. fra og med 2023. Regionsrådet har i forbindelse med godkendelsen af de nye ydernumre besluttet, at udgiften i 2022 finansieres inden for praksisområdets budget, mens udgiften i 2023 og fremover håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2023.


Det skal i den forbindelse bemærkes, at udgifterne til de nye ydernumre var anslået til et lidt mindre beløb på henholdsvis ca. 1,5 mio. kr. i 2022 og ca. 3,0 mio.

kr. i 2023 og frem i forbindelse med godkendelsen af de nye ydernumre.


Lokalaftale med henblik på fravigelse af omsætningsgrænsen

Samarbejdsudvalget for psykologer besluttede på møde i september 2021, at muligheder for en lokalaftale, der giver mulighed for at fravige omsætningsloftet for angst og depression, skulle afsøges.


Danske Regioner og Dansk Psykologforening har den 21. december 2021 indgået en aftale, som ophæver det nuværende omsætningsloft for angst og depression. På den baggrund finder Samarbejdsudvalget ikke grund til indgå en lokal aftale.

Beslutning

Psykiatri- og socialudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at opslag af de ti nye ydernumre for psykologer, fordelt i Aarhus (tre ydernumre), Silkeborg, Struer, Viborg, Randers, Syddjurs, Herning, Hedensted kommuner, godkendes.


Lone Dybdal Madsen og Nikolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede den 1. december 2021 at udvide kapaciteten på psykologområdet med ti ydernumre med virkning fra 1. juli 2022.


Regionsrådet godkendte den 24. februar 2021 at udvide kapaciteten på psykologområdet med ti ydernumre fordelt med tre i Aarhus, ét i Favrskov, Odder, Horsens, Randers, Viborg, Herning og Holstebro kommuner. Regionsrådet anmodede samtidig om en status på kapacitet og ventetider på psykologområdet i 1. halvår 2022 til det politiske system.


Regionsrådet besluttede den 18. december 2019 at udvide kapaciteten på psykologområdet med fem ydernumre fordelt med to i Aarhus Kommune, et i Ringkøbing-Skjern Kommune, et i Viborg Kommune og et i Horsens Kommune. Baggrunden for udvidelsen var ophævelse af aldersloftet for henvisning til behandling af angst.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-22

7. Forberedelse af møderne i Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg #

Resume

Drøftelse af emner til møderne i Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Direktionen indstiller,

at emner til møderne i Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg drøftes.

Sagsfremstilling

Psykiatri- og socialudvalget har aftalt, at udvalget som et fast punkt på udvalgets dagsorden drøfter relevante emner på møderne i Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg samt drøfter eventuelle emner, som ønskes taget op i Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.


Psykiatri- og socialudvalget modtager løbende de åbne dagsordener og referater til møderne i Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.


Der var senest møde i Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg den 9. september 2021. Næste møde er den 4. februar 2022.

Beslutning

Psykiatri- og socialudvalget drøftede formålet med det faste punkt om møderne i Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.


Lone Dybdal Madsen og Nikolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-22

8. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Psykiatri- og socialudvalget anmodede administrationen om at undersøge nogle forhold omkring patienter med dobbeltdiagnoser.


Administrationen orienterede om status på Covid-19 i psykiatrien og på socialområdet i Region Midtjylland.


Administrationen orienterede om baggrunden for en igangværende høring om forslag om afvikling af tilbuddet Kløvhøj i Specialområde Børn og Unge.


Lone Dybdal Madsen og Nikolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-22

9. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Psykiatri- og socialudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.


For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i First Agenda ved at trykke på ”Godkend”.

Beslutning

Underskriftsarket er journaliseret på sagen.


Lone Dybdal Madsen og Nikolaj Bang var forhindrede i at deltage i mødet.

Tilbage til toppen