Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Udvalg vedrørende Hospitalsområdet
den 27. november 2017 kl. 13:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale F7, stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Olav Nørgaard og Steen Jakobsen deltog under punkt 1 og 2.

 

Mødet blev hævet kl. 15.25.


Sagnr.: 1-00-22-16

1. Tema om bevægelse fra strålebehandling mod kirurgi for prostatapatienter #

Resume

Der er afsat tid på mødet fra kl. 13.00-13.45 til oplæg og spørgsmål vedrørende behandling af prostatakræft.

Direktionen indstiller,

at oplægget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af den regionale strålerapport for 2017 besluttede regionsrådet den 26. april 2017, at det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet skulle følge op på, hvorfor der på prostatakræftområdet har været så stort et skifte fra strålebehandling mod kirurgi.

 

Derfor er Michael Borre, lærestolsprofessor, overlæge dr. med., Ph.d., Urologisk Afdeling K, Aarhus Universitetshospital, inviteret til at holde et kort oplæg om emnet med efterfølgende spørgsmål og drøftelse. Det bemærkes, at Michael Borre eventuelt deltager pr. videokonference.

 

Hele regionsrådet er velkommen til at deltage under punktet.

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet tog oplægget til orientering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-22-16

2. Tema om private virksomheders økonomiske støtte til speciallægers deltagelse i konferencer og efteruddannelse #

Resume

Der er afsat tid på mødet fra kl. 13.45 til 14.15 til oplæg og spørgsmål om private virksomheders økonomiske støtte til speciallægers deltagelse i konferencer og efteruddannelse.

Direktionen indstiller,

at oplægget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet den 6. november 2017 blev det besluttet at sætte et tema på førstkommende møde vedrørende private virksomheders økonomiske støtte til speciallægers deltagelse i konferencer og efteruddannelse.

 

Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen, Regionshospitalet Horsens, er derfor inviteret til at holde et oplæg og svare på spørgsmål.

 

Der er endvidere udarbejdet vedlagte redegørelse.

 

Hele regionsrådet er velkommen til at deltage under punktet.

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet tog oplægget til orientering, idet udvalget anbefaler, at retningslinjer for private virksomheders økonomiske støtte til speciallægers deltagelse i konferencer  og efteruddannelse godkendes i regionsrådet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-22-16

3. Godkendelse af referat fra seneste møde #

Resume

Godkendelse af referat fra seneste møde.

Direktionen indstiller,

at referatet fra mødet den 6. november 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Efter udvalgets forretningsorden skal referatet fra det foregående møde forelægges til godkendelse. Referat fra seneste møde er derfor vedlagt til godkendelse. 

Beslutning

Referatet fra mødet den 6. november 2017 blev godkendt. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-100-5-17

4. Status Akutplan 2007

Resume

Regionsrådet efterspurgte på sit møde den 26. oktober 2017 en status for opfyldelse af akutplanen fra 2007. Status for opfyldelse af akutplanen er vedlagt. Beslutningerne og implementeringsstatus er gennemgået punkt for punkt i den vedlagte status.

Direktionen indstiller,

at den fremsendte status i forhold til akutplan 2007 tages til efterretning, og

  

at yderligere overvejelser vedrørende opfølgning og eventuelt udarbejdelse af ny plan på området afventer den nationale revision af anbefalingerne fra 2007.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på sit møde den 26. oktober 2017, at formanden opfordres til at fremlægge en status for opfyldelse af akutplanen fra 2007. På basis heraf vil regionsrådet tage stilling til behovet for en handlingsplan.

 

Akutplanen samt status for opfyldelse af akutplanen er vedlagt. Beslutningerne i akutplanen er gennemgået punkt for punkt. Redegørelsen viser, at regionsrådet i de forgange ti år er nået meget langt med opfyldelse af de visioner, der lå til grund for akutplanen 2007.

 

En række forandringer er gennemført som beskrevet i planen. Der er på flere områder truffet nye beslutninger med betydning for akutplanen. Regionsrådet havde i den drøftelse, der førte frem til beslutning om udarbejdelse af status, især fokus på beslutningerne omkring tilstedeværelse af speciallæger i akutafdelingerne. I akutplanen er forudsat, at speciallægerne fra en række specialer skal være i døgndækkende tilstedeværelse i akutafdelingen. Samtidig beskriver akutplanen en ny lægerolle, nemlig læger med speciale eller faglig overbygning i den akutte del af patientforløbene.

 

I forbindelse med status på implementering af akutplanen i 2009 og 2010 har regionsrådet efterfølgende godkendt vedlagte konceptbeskrivelse for de fælles akutmodtagelser. Heri er beskrivelserne af den bærende rolle som den speciallæge, der tager imod og foretager den initiale diagnostik af de akutte patienter, uddybet og videreudviklet. Heri beskrives således, at speciallægerne i akutafdelingerne skal uddannes i akutmedicin og opnå et helt særligt kendskab til de akutte tilstande. Speciallægerne med fagområdeuddannelsen skal ansættes i akutmodtagelserne og varetage specialistfunktionen i forbindelse med modtagelse og initial diagnostik og behandling af de akutte patienter. Samtidig skal de øvrige speciallæger være tilstede på akuthospitalet og involveres ved behov. Regionsrådet har senest i forbindelse med det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdets studietur til Mayo Clinic i USA i 2015 besluttet, at Region Midtjylland skulle gå forrest i forhold til arbejdet med etablering af et akutmedicinsk speciale i Danmark.

 

Som konsekvens af disse beslutninger har akuthospitalerne i regionen arbejdet med en model, hvor de fastansatte speciallæger i akutafdelingerne skal være akutmedicinere. I første omgang speciallæger med en overbygning i fagområde akutmedicin, på sigt læger, hvis primære speciale er akutmedicin. Alle fem akutafdelinger i Region Midtjylland har siden den 1. maj 2014 haft speciallæger med overbygningsuddannelse i fagområde akutmedicin eller speciallæger fra andre afdelinger i akutlægefunktion i tilstedeværelsesvagt i afdelingen eller med umiddelbar rådighed for afdelingen døgnet rundt. De øvrige specialers speciallæger er i døgndækkende tilstedeværelse på akuthospitalet og tilkaldes til assistance i akutafdelingen, når der er behov for det. På den måde får både de akutte patienter i akutafdelingerne og patienter i sengene på det øvrige hospital størst muligt udbytte af speciallægernes kompetencer. Nærmere beskrivelse af de forskellige specialers tilstedeværelse og arbejdsgangene i forbindelse med modtagelse af de akutte patienter fremgår af vedlagte bilag "Tværgående opsamling. Kvalitet i akutafdelingerne".

  

Der pågår i øjeblikket et nationalt udvalgsarbejde med henblik på revision af de nationale anbefalinger på akutområdet. Dette arbejde forventes færdiggjort i løbet af 2018. Det vil derfor være oplagt at lade udarbejdelse af en handleplan eller et revideret plangrundlag for akutområdet afvente de nationale udmeldinger. Det indstilles derfor, at regionsrådet tager den vedlagte status til efterretning, og at videre behandling af opfølgning på plangrundlaget på akutområdet afventer det nationale udspil.

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet udvalget anbefaler, at det nye regionsråd også forholder sig til status for implementering af akutplanen.

 

Udvalget anmodede om, at sagen til brug for forretningsudvalgets behandling suppleres med en beskrivelse af triageringsprocessen, blandt andet ved hjælp af nogle eksempler samt en beskrivelse af, hvordan denne proces passer i forhold til akutforligets krav om at blive tilset af en relevant speciallæge indenfor en time og om, at behandlingsplan skal være lagt indenfor fire timer.

 

Udvalget anmodede om, at sagen suppleres med regionsrådets beslutninger om godkendelse af konceptbeskrivelser fra 2009 og 2010.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-216-16

5. Plan for sundhedsberedskabet i Region Midtjylland

Resume

Udkast til sundhedsberedskabsplan har været i høring. Sundhedsstyrelsens rådgivning giver anledning til en fornyet redigering af planudkastet, hvorfor det foreslås, at den nuværende sundhedsberedskabsplan forlænges til medio 2018.

 

Sundhedsberedskabsplanen beskriver, hvordan Region Midtjylland har planlagt sit sundhedsberedskab på tværs af regionen og med eksterne samarbejdspartnere.

Direktionen indstiller,

at den nuværende sundhedsberedskabsplan forlænges til medio 2018, og

 

at der da fremlægges nyt forslag til plan.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal én gang i hver valgperiode vedtage en plan for sundhedsberedskabet. Planen udarbejdes med udgangspunkt i den eksisterende sundhedsberedskabsplan.

 

Regionsrådet behandlede udkast til plan med henblik på høring den 23. august 2017 og besluttede at sende planen i høring hos kommunerne i regionen, hospitalerne i regionen, Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen med flere. Høringen er afsluttet, og høringssvarene er generelt imødekommende overfor planen – herunder med bemærkninger og forslag til justeringer og tilretninger.

 

Imidlertid er rådgivningen fra Sundhedsstyrelsen mere omfattende og har en karakter, der gør, at der skal foretages en del justeringer og større redigering af planen. Samtidig har Sundhedsstyrelsen tilbudt at modtage et revideret udkast til fornyet rådgivning inden politisk godkendelse.

 

Det er administrationens vurdering, at det således ikke er muligt at fremlægge forslag til en ny plan til endelig godkendelse i indeværende år.

 

Det foreslås derfor, at den nuværende sundhedsberedskabsplan forlænges indtil endelig godkendelse af forslag til ny plan medio 2018.

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet sagen til brug for forretningsudvalgets behandling suppleres med høringssvar fra Sundhedsstyrelsen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-145-07

6. DNU: Godkendelse af byggeprogram og bevillinger vedrørende Forum og et opdateret besparelses- og prioriteringskatalog for DNU-projektet

Resume

Forum opføres som en del af DNU-projektet. Der er udarbejdet et overordnet byggeprogram for Forum, som indeholder arealer til regionen, Steno Diabetes Center Aarhus og Aarhus Universitet. Endvidere tilbyder Folkekirken en donation til etablering af arealer til et videncenter for eksistentiel og åndelig omsorg samt medfinansiering af et kirkerum. Byggeprogram og bevillinger forelægges til godkendelse. Som en del af indstillingen foreslås et træk på 5,4 mio. kr. fra DNU-projektets risikopulje samt et opdateret besparelses- og prioriteringskatalog.

Direktionen indstiller,

at byggeprogrammet for Forum-projektet godkendes,

 

at indtægtsbevilling på donationen på 320,8 mio. kr. (indeks 88,8) fra Novo Nordisk Fonden godkendes,

 

at indtægtsbevilling på donationen på 4,5 mio. kr. (indeks 88,8) fra Folkekirken godkendes,

 

at bevillingen til Steno Diabetes Center Aarhus samt arealer til tro og fordybelse forøges med 325,7 mio. kr. (indeks 88,8) til etablering som en del af Forum,

 

at bevillingen inden for kvalitetsfondsprojektet til Forum forøges med 52,6 mio. kr. (indeks 88,8),

 

at rammen til kvalitetsfondsdelen af Forum forhøjes med 3,5 mio. kr. (indeks 88,8), så Forum forberedes til yderligere en etage, hvilket finansieres af DNU-projektets risikopulje,

 

at der bevilges 2,4 mio. kr. (indeks 88,8) til etablering af parkeringspladser til Steno Diabetes Center Aarhus finansieret af den afsatte pulje i investeringsplanen til anlægsinvesteringer på Aarhus Universitetshospital i årene 2020-2026,

 

at budgettet til uforudsete udgifter i den kvalitetsfondsfinansierede del af Forum hæves med 1,9 mio. kr. (indeks 88,8) finansieret af DNU-projektets risikopulje,

 

at der udover den godkendte leasingramme på 114,1 mio. kr. til Forum-projektet prioriteres en pulje på 11,1 mio. kr. i regionens investeringsplan til dækning af pris- og lønregulering i byggeperioden fra 2019 til 2022,

 

at det opdaterede besparelses- og prioriteringskatalog for DNU-projektet jf. tabel 4 godkendes, og

 

at der afsættes rådighedsbeløb, og at rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 7. 

Sagsfremstilling

Forum er placeret i midten af DNU-byggeriet og har en central rolle og betydning i realiseringen af den strategi for forskning, uddannelse og innovation, som er aftalt mellem regionen og Aarhus Universitet. Det forventes, at Forum-byggeriet står færdigt i 2022. Der er udarbejdet et overordnet byggeprogram, som forelægges regionsrådet. Som et led heri foreslås et træk på 5,4 mio. kr. fra DNU-projektets risikopulje samt et opdateret besparelses- og prioriteringskatalog.

 

Regionsrådet har i juni 2017 godkendt udbudsstrategi for Forum og i august 2017 godkendt Steno Diabetes Center Aarhus inklusiv hovedvilkår for samarbejdsaftale med universitetet.

 

Forum kommer til at bestå af tre ejerlejligheder tilhørende:

 • Aarhus Universitets Forskningsfond (lejes ud til universitetet)
 • KommuneLeasing (huser en del af Region Midtjyllands faciliteter)
 • Region Midtjylland via Kvalitetsfonden, donation fra Folkekirken og Novo Nordisk Fonden.

 

Hvad er Forum

Forum skal fremstå som en markant bygning placeret i midten af Aarhus Universitetshospitals bygningskompleks i Skejby. Fra Forum vil stort set alle lægefaglige specialer være tilgængelige indenfor en radius af 500 meter, hvilket er unikt i nordeuropæisk sammenhæng. Fra Forum er der udsyn til en bred vifte af Aarhus Universitetshospitals samarbejdspartnere, eksempelvis Skejby Erhvervspark, VIA College og Agro Food Park. Forum er afslutningen på byggeriet af Det Nye Universitetshospital, og via sine forbindelsesgange til det øvrige hospital bindes Aarhus Universitetshospital endelig sammen.

 

Forum spiller en betydelig rolle i realiseringen af Region Midtjyllands og Aarhus Universitets fælles forskningsstrategi. Byggeriet skaber mulighed for samarbejde mellem regionen, Steno Diabetes Center Aarhus og universitetets sundhedsfaglige aktiviteter på en måde, som involverer hele regionen. Visionen er:

 

 • at skabe et fagligt, internationalt miljø med multidisciplinære sparringsmuligheder
 • at fremme klinisk forskning i et tværgående samarbejde mellem regionen, universitetet og erhvervslivet
 • at skabe fleksible rammer, der gør det muligt at disponere over Forum til forskellige aktiviteter inden for sundhedssektoren.

 

Det er forventeligt, at mange af forskningsaktiviteterne vil medføre en kultur med aktivitet døgnet rundt, og disponering og indretning bør derfor indbyde til, at viden kan deles på tværs af afdelinger såvel horisontalt som vertikalt.

 

Forum-bygningen kommer til at fungerer som et af fem hovedankomstområder og er forbindelsesgang mellem nord og syd i bygningskomplekset. Samtidig indeholder det Psykiatriens Forskningsenhed TNU og faciliteter til dyreeksperimentel forskning, biobank, Forskningsklinik for Funktionelle Lidelser, Klinisk Farmakologi og Klinisk Institut samt Steno Diabetes Center Aarhus, som skal have sit eget udtryk, men samtidig harmonere med det øvrige Forum. I Forums øverste del vil patienthotellet blive placeret, og i tilknytning til patienthotellets spiseområde ønsker bygherre mødelokaler til repræsentative formål. Forum vil også huse Folkekirkens aktiviteter og give mulighed for og rum til tro og fordybelse. Parken mellem Forum og eksisterende byggeri skal fungere som et åndehul i en travl hverdag.

 

Med udgangspunkt i denne godkendelse er der nu grundlag for at indstille det samlede overordnede byggeprogram for Forum til godkendelse. Programmet er udgangspunktet for igangsætning af udbud af totalentreprise i henhold til udbudsstrategi godkendt af regionsrådet i juni 2017.

 

Forum opføres som en del af Aarhus Universitetshospital i Skejby og udgør et sammenhængende byggeri med en ejerlejlighedsstruktur, hvor henholdsvis Region Midtjylland, Aarhus Universitets Forskningsfond og KommuneLeasing hver har en udmatrikuleret ejerlejlighed. Bygherrer er Region Midtjylland, og Aarhus Universitets Forskningsfond. KommuneLeasing kommer ind i billedet af hensyn til det finansieringsmæssige aspekt jf. nedenfor.

 

Folkekirken tilbyder en donation på 4,5 mio. kr. (indeks 88,8) til projektet svarende til 5,3 mio. kr. i 2018-priser. Af aftalen med Folkekirken fremgår 5,7 mio. kr., som indeholder beløb til fremtidig indeksering.

 

Aftalerne med Folkekirken og Aarhus Universitets Forskningsfond fremlægges til godkendelse på selvstændigt dagsordenspunkt på indeværende møde. Aarhus Universitets Forskningsfonds deltagelse er under forudsætning af, at Aarhus Universitet får godkendt lejekontrakten i Folketingets Finansudvalg. Aftalen med Folkekirken er betinget af, at der efterfølgende underskrives samarbejdsaftaler mellem Aarhus Universitetshospital og Folkekirken.

 

Forum er som nævnt placeret i midten af DNU-byggeriet. Forum vil få sin egen tilkørsel og således fungere som et af Aarhus Universitetshospitals fem ankomstområder (hovedindgange). Forum bliver opført med forbindelsesgange til de øvrige dele af hospitalet, hvormed stort set alle lægefaglige specialer vil være tilgængelige inden for en radius af 500 m.

 

Arealerne i Forum og finansieringen heraf fordeler sig således mellem de involverede parter:

 

 

Bruttoarealerne afhænger af entreprenørens endelige udformning af byggeriet, men forventes at udgøre ca. 21.000 m2.

 

Budgettet for Forum fremgår af tabel 2:

 

 

Budgetposten "Puljer Novo Nordisk Fonden" på 50,4 mio. kr. består af rådighedspuljer til særligt forskningsapparatur, som først kan frigives efter indstilling til bestyrelsen for Steno Diabetes Center Aarhus. Byggeriet opføres i bygningsklasse 2020.

 

Indhold i Forum

Lejligheden til Aarhus Universitets Forskningsfond indeholder biobank, stamcellelaboratorier og forskningskontorer. KommuneLeasings arealer indeholder Region Midtjyllands faciliteter til Funktionelle Lidelser, Klinisk Farmakologi og forskningsarealer til psykiatrisk center. Region Midtjyllands arealer, som finansieres af kvalitetsfondsmidler til DNU-projektet, består af ankomstarealer og forbindelsesgange til det øvrige hospital samt patienthotel.

 

Arealer, som finansieres af donationen fra folkekirken, indeholder et videncenter for eksistentiel og åndelig omsorg og en del af et kirkerum, hvoraf den anden del af kirkerummet finansieres af kvalitetsfondsmidlerne. Kirkerummet indrettes med reference til Folkekirken. Herudover finansierer kvalitetsfondsmidlerne to lokaler til tro og fordybelse, som er uden religiøse symboler. Kirkerummet og de to øvrige lokaler til tro og fordybelse er tilgængelige for alle borgere uanset religion.

 

Arealer, som finansieres af donationen fra Novo Nordisk Fonden, er til Steno Diabetes Center Aarhus. Hovedparten af Steno Diabetes Center Aarhus' arealer vil være placeret samlet, mens en mindre del vil være integreret i de øvrige funktioner i Forum. De arealer, som finansieres af Novo Nordisk Fondens donation, vil udtryksmæssigt optræde sammenhængende og i samme kvalitet. Tilsvarende gælder arealerne, som finansieres af Folkekirken. Ligeledes vil hovedparten af Aarhus Universitets Forskningsfonds arealer være placeret sammenhængende. Den arkitektoniske udformning af Forum er en del af totalentreprisen og besluttes derfor i sammenhæng med valg af totalentreprenør. I december 2018 forventes det endelige tilbud forelagt regionsrådet til godkendelse.

 

Der henvises til vedlagte skitse for et visualiseringseksempel for Forum-byggeriet.

 

Finansiering

Donation fra Novo Nordisk Fonden

Det foreslås, at regionsrådet godkender en indtægtsbevilling på donationen fra Novo Nordisk Fonden på 320,8 mio. kr. (indeks 88,8) svarende til 375,7 mio. kr. i 2018-priser. Af aftalen med Fonden fremgår 406,8 mio.kr., som indeholder beløb til fremtidig indeksering.

 

Donation fra Folkekirken

Det foreslås, at regionsrådet godkender en indtægtsbevilling på donationen fra folkekirken på 4,5 mio. kr. (indeks 88,8) svarende til 5,3 mio. kr. i 2018-priser. Af aftalen med Folkekirken fremgår 5,7 mio. kr., som indeholder beløb til fremtidig indeksering.

Regionen og Folkekirken er enige om, at der efterfølgende skal indgås en samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitetshospital og Folkekirken. Donationen er betinget af, at denne samarbejdsaftale underskrives af parterne.

 

Til Forumbyggeriet etableres parkeringspladser i henhold til lokalplanen. Som det fremgår af vilkårene for Steno Diabetes Center Aarhus, har Region Midtjylland forpligtet sig til at finansiere parkeringspladser i tilknytning til centret. Det foreslås, at den tilhørende udgift på 2,4 mio. kr. finansieres af de midler, som regionsrådet i regionens investeringsplan har prioriteret til Aarhus Universitetshospital i årene 2020-2026. De resterende parkeringspladser finansieres forholdsmæssigt af interessenterne i byggeriet.

 

Der foreslås en samlet bevilling til etablering af Steno Diabetes Center Aarhus samt arealer doneret af folkekirken. Der er tidligere givet en bevilling på 2,0 mio. kr. til projektering af Steno Diabetes Center Aarhus. Det indstilles, at bevillingen forhøjes med 325,7 mio. kr. jf. nedenstående tabel:

 

 

Region Midtjylland via KommuneLeasing

Regionsrådet har i 2016 godkendt en leasingramme på 114,1 mio. kr. til Forum-projektet. I modsætning til bevillinger finansieret af anlægsbudgettet, pris-/lønreguleres leasingrammer ikke. Der er derfor ikke i den afsatte leasingramme taget højde for den fremtidige pris- og lønudvikling. Det foreslås, at der i kommende investeringsplaner prioriteres op til 11,1 mio. kr. i perioden 2019 til 2022 til dækning af pris- og lønregulering i byggeperioden frem til projektets afslutning i 2022. Pris-/løn reguleringen vil dermed være på samme vilkår som aftalt med Forum-projektets øvrige interessenter.

 

Region Midtjylland via kvalitetsfonden

Indenfor rammerne af kvalitetsfondsprojektet har der været afsat 28 mio. kr. til Forum. Derudover har der været afsat 30 mio. kr. (indeks 88,8) til 1. del af patienthotellet (40 senge), som også er tænkt placeret i Forum. Det foreslås, at budgettet tilføres yderligere 5,4 mio. kr. jf. nedenfor. Derved udgør den kvalitetsfondsfinansierede del af Forum i alt 63,4 mio. kr. (indeks 88,8).

 

Af driftsmæssige hensyn ønsker hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital, at der skabes mulighed for at udvide antallet af senge i patienthotellet, hvis der i sidste del af kvalitetsfondsprojektet bliver frigjort reserver, der gør dette muligt. Dette kræver, at Forum forberedes for påbygning af en etage. Det vil være muligt at placere patienthotellet andre steder på Aarhus Universitetshospital, men af hensyn til driften og sammenhængen af patienthotellet, er det mest hensigtsmæssigt at placere det samlet. Det foreslås derfor, at rammen til Forum forhøjes med 3,5 mio. kr. til finansiering af denne påbygning.  

 

Det foreslås endvidere, at budgettet til uforudsete udgifter forhøjes fra 5 % til 8%, idet Forum-projektet jf. den opdaterede styringsmanual skal have budget til uforudsete udgifter svarende til de andre interessenter i projektet. Forhøjelsen af budgettet til uforudsete udgifter medfører, at rammen til den kvalitetsfondsfinansierede del skal forhøjes med 1,9 mio. kr.

 

Dette betyder samlet set, at budgettet til Forum skal tilføres 5,4 mio. kr., som foreslås finansieret af DNU's risikopulje. DNU's risikopulje er en central reserve i projektet.

 

Der er tidligere bevilget 10,8 mio. kr. (indeks 88,8) til den kvalitetsfondsfinansierede del af Forum, og det foreslås derfor, at bevillingen forhøjes med 52,6 mio. kr. (indeks 88,8).

 

Der vil være en periode fra aflevering af Aarhus Universitetshospitals bygninger på Nørrebrogade i 2019, til byggeriet Forum står færdigt i 2022, hvor hospitalet vil have 40 patienthotelsenge mindre end i det færdige hospital. Aarhus Universitetshospital er sammen med administrationen ved at se på mulige løsninger til håndtering af denne problemstilling.

 

Besparelses- og prioriteringskatalog

DNU-projektets nuværende besparelses- og prioriteringskatalog består af et enkelt emne: Udeladelse af første del af patienthotellet. Da det i nærværende sag foreslås at indarbejde patienthotellet i Forum-projektet, tømmes det nuværende besparelses- og prioriteringskatalog.

 

Det foreslås, at nedenstående reviderede besparelses- og prioriteringskatalog for DNU godkendes. Kataloget har i alt besparelsesemner for 16 mio. kr.

 

 

Det er muligt at spare 3 mio. kr. på færdiggørelsesarbejder. En indløsning af besparelsen vil medføre en reduktion af kvaliteten af parkeringspladser, således at man i stedet for asfalt med kloakering og beplantning etablerer parkeringspladser med grus uden kloakering og beplantning. Konsekvensen vil være hyppigere vedligehold for driften. Besparelsen vil også reducere omfanget af overdækket cykelparkering i de udenomsarealer, hvor etableringen endnu ikke er igangsat. Dette vil blandt andet medføre, at det sydlige ankomstområde vil fremstå i en lavere kvalitet end det nordlige ankomstområde. Sidste frist for indløsning af dette besparelsesforslag er i juni 2018.

 

Det er muligt at spare 8 mio. kr. på medicoteknisk udstyr. En indløsning af besparelsen vil medføre, at mere udstyr fra de eksisterende funktioner skal genanvendes, og at der i forhold til driften vil gå kortere tid, før der bliver behov for nyanskaffelser. Sidste frist for indløsning af dette besparelsesforslag er i juni 2018.

 

Det er muligt at spare 5 mio. kr. i it-projektet. En indløsning af besparelsen vil medføre, at det i mindre omfang bliver muligt at tilpasse servicelogistiksystemet til eventuelt ændrede driftsforudsætninger inden for projektet, og at omfanget af skærme og ankomststandere mv. reduceres i de sidste dele af projektet. Dette kan betyde, at driften selv skal sørge for en tilpasning af it-systemerne på et tidligere tidspunkt end forudsat.

 

I forhold til de sidste to besparelsesemner skal nævnes, at tilsagnsrammen fra staten om rammen til apparatur og it fortsat vil være opfyldt efter eventuel indløsning af emnerne.

 

Finansiering fra DNU's risikopulje

Forberedelse af Forum til en ekstra etage til patienthotellet og forhøjelse af budget til uforudsete udgifter foreslås finansieret af DNU-projektets risikopulje, der således reduceres med 5,4 mio. kr.  

 

Note *) Der henvises til anden DNU-sag på indeværende dagsorden 

 

Med udgangspunkt i ændringerne jf. tabel 5. udgør risikopuljen herefter 59 mio. kr. De samlede centrale reserver udgør 71 mio. kr. jf. tabel 6. De centrale reserver overstiger efter ændringen fortsat reservekravet jf. DNU-projektets reservestrategi, som forventeligt er 64 mio. kr. ultimo december 2017:

 

 

For en uddybning af reserver samt anlægsoverslag henvises til vedlagte bilag.

 

Økonomi

Fordelingen af bevillinger og finansiering fremgår af tabel 7:

 

 

Forskellene mellem tabel 7 og tabel 1 fremkommer som følge af forskelle i indeks.

 

Pulje til DNU-projektet

Med bevillingsændringerne i denne dagsorden udgør Puljen til DNU herefter følgende i årene 2017-2022:

 

 

Puljen til DNU består af rådighedsbeløb til brug for DNU-projektet. Restpuljen er et udtryk for, hvor stor en sum i de enkelte år, der endnu ikke er søgt bevilling til. Samlet har der været afsat en pulje svarende til den økonomiske ramme for DNU-projektet. Den negative pulje i 2018 bliver neutraliseret, når der sker overførsler mellem årene. 

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-145-07

7. DNU: Bevilling til Projektafdelingen DNU i 2018

Resume

Der søges om bevilling til planlægning og styring af DNU-projektet i 2018 og 2019.

Direktionen indstiller,

at der gives en bevilling på 12,9 mio. kr. (indeks 88,8) til planlægning og styring af DNU-projektet i 2018 og 2019, og

 

at rådighedsbeløbene afsættes og finansieres jf. tabel 1 og 2.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i de foregående år godkendt en årlig bevilling til planlægning og styring af DNU-projektet.

 

Da byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus nærmer sig afslutningen, ansøges der nu om en bevilling til planlægning og styring af DNU-projektet i 2018 og første halvdel af 2019.

 

Planlægning og styring af DNU-byggeriet kan opdeles på to hovedområder: 

 

 • Region Midtjyllands opgaver som bygherre vil sige ledelse og koordinering af det samlede projekt, brugerinvolvering, kvalitetskontrol af projektering, udbud og kontrahering, informationsvirksomhed, økonomifunktioner m.v.
 • Tværgående planlægning af det samlede projekt og miljø – og myndighedsopgaver. Sidstnævnte er blandt andet miljøundersøgelser, myndighedsgodkendelser (f.eks. udledningstilladelser, arkæologi m.v.).

 

I 2018 budgetteres i alt med udgifter på 13,1 mio. kr. (indeks 88,8), hvoraf 6 mio. kr. finansieres af en overførsel fra 2017 til 2018, som skyldes et mindreforbrug. I 2019 budgetteres der med en udgift på 5,8 mio. kr. (indeks 88,8). Dermed er niveauet for bemanding og udgifter i 2018 ca. halvdelen og i 2019 ca. en fjerdedel af de foregående år.

 

Projektafdelingen DNU udfører planlægnings- og styringsopgaver af nybyggeri i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet og af ombygningsarbejder, som er finansieret af Region Midtjyllands almindelige anlægsbudget.

 

Udgifterne skal derfor fordeles mellem det kvalitetsfondsfinansierede nybyggeri og ombygning af det eksisterende hospital finansieret af Region Midtjylland, som det ses i tabel 1.

 
Økonomi

Fordelingen af bevillinger og finansiering fremgår af tabel 1.

 

Pulje til DNU-projektet

Med bevillingsændringen i denne dagsorden udgør Puljen til DNU herefter følgende i årene 2017-2022:

 

 

Puljen til DNU består af rådighedsbeløb til brug for DNU-projektet. Restpuljen er et udtryk for, hvor stor en sum i de enkelte år, der endnu ikke er søgt bevilling til. Samlet har der været afsat en pulje svarende til den økonomiske ramme for DNU-projektet.

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-3-4-07

8. Godkendelse af prioriteringer på den medicotekniske anlægsbevilling 2018

Resume

Regionsrådet prioriterer hvert år en del af anlægsbudgettet til indkøb af medicoteknisk udstyr, således at hospitalerne har det nødvendige og tidssvarende udstyr til diagnostik og behandling af patienterne. Der er i investeringsplanen afsat i alt 271,1 mio. kr. til medicoteknisk udstyr i 2018.

 

Det foreslås, at der bevilges 150,9 mio. kr. til indkøb via puljerne 1 og 2, at der til genanvendelse af medicoteknisk udstyr i 2018 bevilges 73 mio. kr., samt at der bevilges 47,2 mio. kr. til anvendelse, når de planlagte kapacitetsudredninger foreligger. Samtidig foreslås det, at prioriteringen af puljen mellem hospitalsenhederne tages til efterretning.

Direktionen indstiller,

at der bevilges en pulje til indkøb af medicoteknisk udstyr i puljerne 1 og 2 på i alt 150,9 mio. kr. fordelt over perioden 2018 til 2020,

 

at bidrag til genanvendelse af medicoteknisk udstyr på hospitalerne bevilges med henholdsvis 50 mio. kr. til DNU, 5 mio. kr. til DNV, 13 mio. kr. til Regionshospitalet Viborg samt 5 mio. kr. til Regionshospitalet Horsens, samt at der bevilges 47,2 mio. kr. til anvendelse, når de planlagte kapacitetsudredninger foreligger,

 

at rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 4,

 

at prioriteringen af puljen på 150,9 mio. kr. jf. tabellerne 1, 2 og 3 tages til efterretning,

 

at direktionen i samarbejde med hospitalerne bemyndiges til at foretage omprioriteringer, hvis der skulle opstå driftsnødvendige situationer, hvor omprioritering er nødvendig, og

 

at direktionen bemyndiges til at udmønte ikke-disponerede midler i puljen i tilfælde af, at anskaffelserne bliver billigere end forventet. 

Sagsfremstilling

Regionsrådet prioriterer hvert år i investeringsplanen en del af anlægsbudgettet til indkøb af medicoteknisk udstyr. Formålet er at sikre, at hospitalerne har det nødvendige og tidssvarende udstyr til en god diagnostik og behandling af patienterne. Samtidig skal det sikres, at indkøbene koordineres på tværs af hospitalerne for at bruge ressourcerne bedst muligt.

 

Puljen til medicoteknisk udstyr fordeles ud på tre puljer: Pulje 1, som vedrører medicoteknisk udstyr under 1 mio. kr., og Pulje 2, som vedrører medicoteknisk udstyr over 1 mio. kr. Dertil er der afsat midler til øget genanvendelse. Dette er midler afsat fra den samlede medicotekniske anlægsramme, som er øremærket til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i forbindelse med de nye hospitalsbyggerier. Det foreslås ligeledes, at der afsættes midler, som først udmøntes endeligt, når de jævnfør investeringsplanen planlagte kapacitetsudredninger foreligger.

 

Disponering af bevillingen til medicoteknisk udstyr

Der er i 2018 en pulje på 150,9 mio. kr. samt 73 mio. kr. til øget genanvendelse Den overordnede disponering er som vist i tabel 1 nedenfor. Puljen, der strækker sig over årene 2018, 2019 og 2020, kaldes "Pulje 2018". Midlerne til anvendelse i forbindelse med kapacitetsudredningen bevilges med godkendelsen af dette punkt. Da der ikke gives rådighedsbeløb, indgår de ikke i nedenstående tabel.

 

 

Pulje1

Pulje 1 er til indkøb af medicoteknisk udstyr med en værdi på under 1 mio. kr. Puljen fordeles til hvert hospital efter bruttobudgettet. Andelen til Præhospitalet og MidtSim er dog et fast beløb. Der er forlods afsat 10 mio. kr. til harmonisering af mindre udstyr. Hospitalerne udarbejder en samlet prioriteringsliste med Indkøb & Medicoteknik som rådgiver.

Pulje 1 er som angivet i tabel 1 på 82,9 mio. kr. i 2018-2020.

 

Pulje 2

Pulje 2 er til enkeltinvesteringer over 1 mio. kr. Der er forlods afsat 5 mio. kr. til mindre opgraderinger af større udstyr, og den resterende del af puljen er prioriteret ud fra de indkomne ansøgninger. Af vedlagte bilag fremgår fordeling af puljen, der er udarbejdet efter drøftelse med hospitalsenhederne.

 

En række anskaffelser blev ved sidste års fordeling forhåndsbevilget til puljen 2018: 

 • Opgradering af MR-scannere på flere hospitaler i regionen.
 • Anskaffelse af apparatur til kemiske og immunkemiske analyser til Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg.
 • Anskaffelse af udstyr til interventionsundersøgelser, Røntgen & Skanning, Aarhus Universitetshospital.
 • Bestykning af ny radiokemi i forbindelse med DNU på Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-center, Aarhus Universitetshospital.

 

Øvrige centrale enkeltudgifter i Pulje 2, 2018 vedrører: 

 • Anskaffelse af endoskopisk simulator til undervisning af skoperende personale til MidtSim, Koncern HR.
 • Anskaffelse af automatisk skæringsmaskine til Patologisk Institut, Regionshospitalet Randers.
 • Anskaffelse af bloddyrkningssystem til Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital.
 • Udskiftning af røntgenrum på Billeddiagnostisk Afdeling på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens samt på Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital.

 

Pulje 2 er som angivet i tabel 1 på 68 mio. kr. i 2018-2020

 

Pulje til øget genanvendelse

Puljen til øget genanvendelse er som angivet i tabel 1 på 73 mio. kr. i 2018-2020. Puljen til genanvendelse af medicoteknisk udstyr på hospitalerne disponeres med 50 mio. kr. til DNU, 5 mio. kr. til DNV, 13 mio. kr. til Regionshospitalet Viborg samt 5 mio. kr. til Regionshospitalet Horsens.

 

Kapacitetsudredning

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet på regionsrådsmødet den 27. september 2017 blev det besluttet, at der skal laves en kapacitetsanalyse på tværs af hospitalerne. Udredningen skal klarlægge, om kapaciteten på regionens hospitaler udnyttes i tilstrækkelig grad. I den forbindelse blev prioritering og igangsætning af kapacitetsprojekter udskudt, indtil analysen foreligger. Det foreslås derfor, at der afsættes 47,2 mio. kr., som kan anvendes, når resultatet af analysen er kendt.

 

Oversigt over puljerne

Tabel 2 viser fordelingen af puljerne i forhold til hospitalsenhederne. Samlet set fordeler udgifterne sig med 82,9 mio. kr. til pulje 1 og 68 mio. kr. til pulje 2 samt 73 mio. kr. til øget genanvendelse.

 

 

 

Finansiering af Pulje 2018

Pulje 2018 finansieres i 2018 af en blanding af driftsanskaffelser og leasing, jf. tabel 3. Sammensætningen af finansieringen skyldes, at ikke alle typer udgifter kan afholdes med leasingmidler.

 

 

Det afsatte leasingbeløb er en del af de i Budget 2018 afsatte leasingrammer på 399,6 mio. kr. i 2018.

  

Tabel 4 anviser finansiering:

 

 

 

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-145-07

9. DNU: "Det tredje øje"- rapport for 3. kvartal 2017

Resume

"Det tredje øje" på DNU har udarbejdet en rapport for tredje kvartal 2017. Rapporten er kommenteret af Projektafdelingen DNU.

Direktionen indstiller,

at rapporten fra "det tredje øje" på DNU vedrørende 3. kvartal 2017 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger en kvartalsrapport fra DNU-projektets "tredje øje". Rapporten er vedlagt.

 

"Det tredje øjes" anbefalinger i rapporten samt tilhørende svar fra Projektafdelingen DNU er angivet nedenfor. I vedlagte bilag ses samtlige bemærkninger fra Projektafdelingen til rapporten. Projektets totalrådgiver, Rådgivergruppen DNU, har ingen bemærkninger til dette kvartals rapport.

 

I rapporten skriver "det tredje øje", at operationsstuerne endnu ikke overholder renhedskravene, og at udflytningen af Akutcentret derfor er udskudt. På trods af at der har været arbejdet intensivt med at finde en løsning for operationsstuerne, er man fortsat ikke i mål. Omkring 1. december 2017 forventer Projektafdelingen DNU at have nye resultater fra tests af luftkvaliteten. Regionsrådet er orienteret om udsættelse af flytningen i orienteringssag til regionsrådet i august 2017 og i skriftlig orientering i november 2017. De afledte økonomiske og tidsmæssige konsekvenser og risici er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017.

 

I forhold til projektets økonomi nævner "det tredje øje", at der forventes dom i voldgiftssagen mellem Rådgivergruppen DNU og projektet i oktober 2017. Voldgiftssagen er nu afgjort. Der henvises til særskilt skriftlig orientering til regionsrådet i oktober 2017 samt sag på indeværende regionsrådsmøde.

 

Anbefalinger fra "det tredje øje":

 

Generelt

1. Udfordringer med renhed på operationsstuer

Udfordringer med renhed på operationsstuer har medført udskydelse af udflytningen af akutområdet fra oktober 2017 til forventeligt primo 2018. Der er i fællesskab mellem Rådgivergruppen, projektafdelingen og teknisk afdeling truffet beslutning om, hvorledes målinger skal udføres, og flere tiltag er iværksat med henblik på at opnå en renhed, der lever op til de stillede krav. Primo oktober 2017 forventes der at være klarhed om, hvorvidt det lykkes at opnå renhedstest, der opfylder kravene, herunder hvorvidt udflytning af akutcentret er realistisk primo 2018. Denne forsinkede udflytning af akutområdet og en potentiel yderligere forsinkelse medfører en række forhold, der kan medføre risici for tid og økonomi.

 

"Det tredje øje" anbefaler, at konsekvenser for tid og økonomi af udskydelsen af akutområdet klarlægges med henblik på rettidigt at indgå i dialog med nye ejere af lokalerne, planlægning af processen for gennemgang af inventar, herunder ressourcebehovet samt vurdering af konsekvenser for øvrige flytteprocesser.

 

Svar fra Projektafdelingen

Projektafdelingen er enig i "det tredje øjes" anbefaling af, at det er vigtigt at få klarlagt konsekvenserne for tid og økonomi af udskydelsen af akutområdets udflytning og rettidigt indgå i dialog med brugere og flytteplanlæggere. Disse forhold er der fokus på i projektet. Der er endvidere dialog med Aarhus Kommune om tidspunkt for overdragelse af hospitalets bygninger på Tage-Hansens Gade.

 

Arbejdet med operationsstuerne er forankret i en projektgruppe med en ekstra ressourceperson som projektleder med henblik på styring af økonomi og tid. I flytteplanlægningen arbejdes der på at sikre en tilstrækkelig tidsmæssig afstand mellem flytningerne. Flytteplanlægningen sker i dialog med de involverede bygherreleverandører og kliniske afdelinger.

 

Økonomi

2. Projektets reserver

"Det tredje øje" vurderer, som det var tilfældet ved seneste kvartalsrapport for 2. kvartal 2017, at de centrale reserver er tilstrækkelige til at dække kendte udfordringer i projektet, herunder opfyldelse af projektets reservestrategi. Der er dog fortsat usikkerhed, hvad angår de økonomiske konsekvenser af tvister eller voldgiftssager.

 

"Det tredje øje" anbefaler, at der uagtet projektets stade, og at der stadig er reserver i projektet, hvor en stor del af det samlede byggeri er afleveret, fortsat holdes fokus på forhold, der kan påvirke projektets reserveniveau.

 

Svar fra Projektafdelingen

Projektafdelingen er enig i, at en række forhold medfører risiko for træk på de centrale reserver. Dette er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017. Kvartalsrapporten beskriver de økonomiske risici i forhold til projektets reserver. "Det tredje øje" nævner nogle konkrete økonomiske risici i sin rapport, og Projektafdelingen har kommenteret disse risici i vedlagte bilag. Samlet set er Projektafdelingen således enig i og efterlever anbefalingen om, at der fortsat holdes fokus på forhold, der kan påvirke projektets reserveniveau.

 

Risikostyring

3. Kapitalisering af projektets risikobillede

"Det tredje øje" anerkender, at projektet har etableret en styret proces for den løbende kapitalisering af projektets risikobillede. "Det tredje øje" vurderer dog fortsat, at gennemsigtigheden er utilstrækkelig ud fra hensynet til på transparent vis at kunne vurdere projektets aktuelle risikoniveau over for det ikke-disponerede restbudget.

 

"Det tredje øje" anbefaler, at Projektafdelingen styrker transparensen i grundlaget for beregning og rapportering af kapitaliserede risici i den økonomiske vurdering, så der sikres sporbarhed i det styringsmæssige overblik over delprojekternes aktuelle risikoprofil og økonomiske råderum

 

Svar fra Projektafdelingen

I forbindelse med udarbejdelse af kvartalsrapporter til regionsrådet har Projektafdelingen gennem en længere periode øget omfanget af risici, der kapitaliseres, således at der nu er taget stilling til kapitalisering for alle de risici, der fremgår af kvartalsrapporten. Kapitaliseringerne bygger i høj grad på vurderinger, og der er generelt er stor usikkerhed forbundet med vurderingen af de enkelte risici.

 

Med det øgede omfang af kapitalisering af risici, er der tilsvarende blevet et øget behov for fremlæggelse af detaljeret dokumentation af, hvordan kapitaliseringen er foretaget. Arbejdet med at forbedre transparens og sporbarhed af grundlaget for kapitaliseringen er fortsat i 3. kvartal 2017. For de fleste risici er grundlaget for vurderingen direkte gengivet i risikorapporten, mens vurderingen af enkelte risici fortsat er baseret på bagvedliggende dokumentation. Dokumentationen drøftes løbende med revisionen med henblik på at opnå den tilstrækkelige transparens og sporbarhed.

 

Fokus for Projektafdelingen er først og fremmest, at der er størst mulig kvalitet i kapitaliseringerne, og at kapitaliseringerne kan dokumenteres. Men der arbejdes naturligvis sideløbende med gennemsigtigheden.

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-123-12

10. DNV-Gødstrup: "Det tredje øje"-rapport for 3. kvartal 2017

Resume

"Det tredje øje" på DNV-Gødstrup har udarbejdet en rapport for 3. kvartal 2017. Rapportens anbefalinger og bemærkninger er kommenteret af Hospitalsenheden Vest.

Direktionen indstiller,

at rapporten fra "det tredje øje" på DNV-Gødstrup vedrørende 3. kvartal 2017 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger en kvartalsrapport fra DNV-Gødstrup-projektets "det tredje øje" for 3. kvartal 2017. Rapporten er vedlagt.

 

Nedenfor er angivet anbefalingerne fra "det tredje øje" samt Hospitalsenheden Vests svar herpå.

 

I nærværende rapport har "det tredje øje" udarbejdet en række anbefalinger til tiltag for de efterfølgende arbejder i Etape 1, delprojekt 8-10 aptering og installationer. "Det tredje øje" baserer sine anbefalinger på de arbejder, der allerede er opstartet. Delprojekt 8-10, aptering og installationer er internt i projektet opdelt i en række faser. Fase 1 er første fase i delprojektet og omhandler Nord delen af byggeriet. Fase 2 og 3 omhandler Syd delen af byggeriet.

 

Overordnet set er Hospitalsenheden Vest enig i "det tredje øjes" anbefalinger for delprojekt 8-10, aptering og installationer.

 

Iværksættende tiltag for at forhindre forsinkelse i delprojekt 8-10, aptering og installationer

"Det tredje øje" bemærker, at byggeledelsen vurderer, at de indtrufne forsinkelser i fase 1 i delprojekt 8-10, aptering og installationer ikke har betydning for den samlede færdiggørelse og modtagelse af patienter. "Det tredje øje" vurderer dog, at en eventuel gentagelse af samme type forsinkelser i de efterfølgende faser vil kunne betyde en samlet forsinkelse på kvalitetsfondsprojektet og den samlede ibrugtagning. "Det tredje øje" har på baggrund heraf udarbejdet følgende anbefalinger til tiltag.  

Anbefaling

Fremrykning af opstart samt forcering af entreprenørprojektering, kvalitetssikring og kollisionskontrol, så projektet er klar i god tid inklusive afledte omprojekteringer.

 

Hospitalsenheden Vest

Der foregår løbende møder for afklaring af mulighederne for forcering af entreprenørernes arbejde og rådgiverprojektering, kollisionskontrol mv. Projektsekretariatet følger op to gange om ugen i forhold til fremdriften på tekniske installationer og én gang om ugen i forhold til apteringen. Møderne afholdes mellem rådgiver, byggeledelse, entreprenører og bygherre. Der arbejdes også med fremrykning af opstart, såfremt det er muligt, med henblik på optimering af tidsplanen.  

 

Anbefaling

Granskning og opretning af projektmaterialer i samarbejde med entreprenørerne på baggrund af fundene i fase 1.

 

Hospitalsenheden Vest

Ved ovennævnte møder arbejdes der også med at granske og oprette projektmaterialer i samarbejde med entreprenørerne, således at det undgås at lave samme fejl i fase 2 og 3.

 

Anbefaling

Vurdering af mulighed for forcering i forhold til oprindelig plan.

 

Hospitalsenheden Vest

Byggeledelsen arbejder med en dynamisk tidsplan, som justeres i samråd med entreprenørerne én gang om ugen. Forcering er ønskeligt, men på nuværende tidspunkt handler det om at forblive på den kritiske vej i arbejdstidsplanen. Hvis man på nuværende tidspunkt forcerer i forhold til den oprindelige plan, vil man begynde apterings- og installationsarbejdet i området, hvor der ikke er tæt hus, hvilket ikke er muligt.

 

Anbefaling

Sikring af ekstra ressourceberedskab hos Totalrådgiver 1, så projektopfølgning og fejlretning ikke sinker fremdriften.

 

Hospitalsenheden Vest

Totalrådgiver 1 har i 4. kvartal 2017 sat yderligere ressourcer af til håndtering af projektopfølgning/fejlretning på installationssiden, som er det kritiske område, jf. risikoregistret.

 

Afklaring af risikoelementer i tidsplanen for Etape 3

"Det tredje øje" bemærker, at der er indikationer på risici omkring overholdelse af tidsplanen for Etape 3, som der bør tages hånd om, og som også er afspejlet i bygherrens risikovurderinger.

 

Anbefaling

"Det tredje øje" anbefaler, at bygherren hurtigst muligt analyserer de rejste risikoelementer i tidsplanen for somatikken på etape 3 og træffer nødvendige foranstaltninger for at nedbringe eller afklare disse samt i nødvendigt omfang opdatere tidsplanen, så den er realistisk og gennemførlig.

 

Hospitalsenheden Vest

Projektsekretariatet følger "det tredje øjes" anbefaling, og der er allerede iværksat fremrykning af entreprenørprojektering m.m. Entreprenør, rådgiver og byggeledelse arbejder allerede på afklaring af installationer inden opstart i foråret 2018. Erfaringer fra Etape 1 viderebringes til Totalrådgiver 3 med henblik på vidensdeling.

 

Forcering af den oprindelige udbudstidsplan indgår i byggeledelsens optimering af arbejdstidsplanen, som er under udarbejdelse. Rådgiver og byggeledelse er sammen med entreprenørerne tæt på at afklare arbejdstidsplanen.

 

Budgetoversigt med færdiggørelsesvurderinger

"Det tredje øje" bemærker, at den tidligere efterlyste budgetoversigt med projektets forventede færdiggørelsesudgifter sammenholdt med anlægsbudgetterne og reserver fortsat ikke ligger i en endelig og færdig version. "Det tredje øje" har fået tilsendt et udkast til et skema, som "det tredje øje" dog vurderer, er et stort skridt mod det efterlyste.

 

Anbefaling

"Det tredje øje" anbefaler, at den efterlyste budgetoversigt med færdiggørelsesvurderinger hurtigst muligt færdiggøres og implementeres, så forholdet mellem budget og forventede udgifter dokumenteres.

 

Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen, og har siden "det tredje øjes" første anbefaling omkring en samlet budgetoversigt, arbejdet ihærdigt på at komme frem til en model, der imødekommer anbefalingen, og som ligeledes imødekommer bemærkningerne fra Rigsrevisionen om samme emne. Der fremlægges til kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2017 en prognosemodel, som er resultatet af dette arbejde. Der foreligger dermed en samlet budgetoversigt, der viser projektets "estimate costs to complete" (færdiggørelsesudgifter), som tidligere efterspurgt af "det tredje øje".

 

Risikorapportering fra byggeledelsen

"Det tredje øje" bemærker, at den eneste risikoindmelding fra byggepladsen kommer fra byggeledelsen, som bærer relevante risici fra en opmærksomhedsliste med til risikomøder. Der udarbejdes på denne baggrund ikke noget risikoskema fra byggeledelsen. "Det tredje øje" undrer sig herunder over, at entreprenørerne ikke i højere grad inddrages i risikoindberetningen.

 

Anbefaling

"Det tredje øje" anbefaler, at det overvejes, om entreprenørernes input til risikoafdækning og styring bør styrkes.

 

Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen fra "det tredje øje". Projektsekretariatet baserer sig i dag på byggeledelsen, som varetager den daglige kontakt med byggepladsen, herunder entreprenørerne. Hidtil har vurderingen været, at dette er tilstrækkeligt, men emnet tages med til drøftelse på kommende risikomøde.

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-141-09

11. Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje"-rapport for 3. kvartal 2017

Resume

”Det tredje øje" for kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg har udarbejdet en rapport for 3. kvartal 2017. Rapporten er kommenteret af Projektafdelingen.

Direktionen indstiller,

at rapporten fra "det tredje øje" på kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg vedrørende 3. kvartal 2017 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger en kvartalsrapport for 3. kvartal 2017 fra Viborg-projektets "tredje øje". Rapporten er vedlagt. "Det tredje øjes" hovedanbefalinger gengives herunder sammen med Projektafdelingens svar herpå. Der henvises til vedlagte bilag for samtlige bemærkninger fra Projektafdelingen til rapporten.

 

"Det tredje øjes" hovedanbefalinger er følgende:

 

Akutcenter (delprojekt 2)

Forøgelse af projektets centrale reserve

Som følge af projektets pressede økonomiske reserve, som beskrevet i "det tredje øjes" kvartalsrapport for 2. kvartal 2017, er det på et ekstraordinært styregruppemøde medio september 2017 besluttet at øge projektets centrale økonomiske reserve på baggrund af en opdateret kapitalisering af projektets risici. Af projektets risikoregister fra august 2017 fremgår det, at forøgelsen af de kapitaliserede risici primært skyldes fejl og mangler i projektmaterialet og forsinkelser i projektet, blandt andet som følge af sen håndtering og tilretning af projektmaterialet.

 

"Det tredje øje" anbefaler, at Projektafdelingen laver en handlingsplan for, hvordan det sikres, at risici som følge af yderligere mangler i projektmaterialet og yderligere forsinkelser mindskes.

 

Endvidere anbefaler "det tredje øje", at Projektafdelingen vurderer behovet for at eskalere projektets udfordringer i et dialogspor med deltagelse af regionens ledelse og Projektgruppen Viborgs ledelse.

 

Endelig anbefaler "det tredje øje", at Projektafdelingen vurderer konsekvenser vedrørende delprojekt 3 (Ombygning) ved en eventuel indløsning af de tilbageværende emner i prioriterings- og besparelseskataloget.

 

Svar fra Projektafdelingen

Projektafdelingen er enig i "det tredje øjes" anbefaling.

 

Projektafdelingen har på regionsrådsmødet den 25. oktober 2017 fået godkendt at øge de centrale reserver i projektet. Formålet hermed er, at projektets samlede reserver svarer til de nuværende kendte økonomiske udfordringer i delprojekt 2 samt de kapitaliserede risici. Projektafdelingen følger udviklingen i reservetrækket tæt og har et konstant fokus på at begrænse omfanget af de forhold, som kan resultere i træk på reserverne.

 

Som følge af indstillingen er projektets samlede prioriterings- og besparelseskatalog blevet revideret, således det nu kun indeholder emner vedrørende delprojekt 3. Der er fortsat en vis volumen i prioriterings- og besparelseskataloget, om end det selvfølgelig vil begrænse ombygningsomfanget af delprojekt 3 betydeligt, såfremt der indløses flere emner i kataloget. Det er dog vigtigt at bemærke, at der fortsat er emner i delprojekt 3, som kan indløses, uden det påvirker funktionaliteten på Regionshospitalet Viborg.  

 

Der er lavet en handlingsplan for det videre forløb. Projektafdelingen er i løbende dialog med byggeledelsen og totalrådgiver i forhold til at identificere og håndtere fejl og mangler i projektet samt de følgevirkninger, der kan opstå på baggrund heraf. Dialogen sker både via planlagte ugentlige møder og via ad hoc baserede drøftelser om konkrete forhold på byggepladsen.

 

Samarbejdet med Projektgruppen Viborg

"Det tredje øje" erfarer, at Projektafdelingen har fremsendt reklamation mod totalrådgiver, Projektgruppen Viborg i forhold til fejl og mangler i projektmaterialet samt Projektgruppen Viborgs andel i projektets tidsmæssige forsinkelse. Projektafdelingen oplyser, at denne proces fortsætter i et separat, juridisk spor. Endvidere er projektets rater til Projektgruppen Viborg ved at løbe ud, hvorfor der skal tages stilling til, hvordan samarbejdet skal fortsætte. Styregruppen har besluttet at bede Projektgruppen Viborg færdiggøre projektet inden for de eksisterende økonomiske rammer inklusiv en tillægsaftale om fagtilsyn.

 

"Det tredje øje" anbefaler, at bygherres håndtering af samarbejdet med Projektgruppen Viborg indeholder overvejelser om, hvilke konsekvenser en konfliktoptrapning kan medføre for byggeriet, herunder vurdering af eventuelle økonomiske konsekvenser for Projektafdelingen.

 

Svar fra Projektafdelingen

Projektafdelingen er enig i "det tredje øjes" anbefaling.

 

Projektafdelingen har fortsat ikke modtaget et formelt svar fra Projektgruppen Viborg i relation til den reklamationsskrivelse, som Projektafdelingen har fremsendt til Projektgruppen Viborg vedrørende fejl og mangler i projektmaterialet samt Projektgruppen Viborgs andel i projektets tidsmæssige forsinkelse. Projektgruppen Viborg er fortsat til stede på i byggepladsen, hvor projektmedarbejderne fra Projektgruppen Viborg arbejder på at løse de konkrete udfordringer, der opstår i projektet.

 

Projektgruppen Viborg har aflyst de månedlige møder, hvor status og udfordringer i projektmaterialet for delprojekt 2 drøftes med tilstedeværelse af Projektgruppen Viborgs projektledelse. Dette udfordrer en ellers god dialog mellem Projektgruppen Viborg, byggeledelsen, bygherrerådgiver og bygherre. Herudover fortsætter samarbejdet mellem byggeledelse og Projektgruppen Viborg som vanligt. Projektgruppen Viborg deltager fortsat i møder, såfremt det aftales, at tiden hertil afregnes på en selvstændig aftale om yderligere køb af Projektgruppen Viborgs ydelser. Byggeledelsens månedsrapporter vedrørende projektstatus samt udfordringer sendes fortsat til Projektgruppen Viborg. Bygherrerådgiver sidder med i alle større relevante udfordringer og twist med Projektgruppen Viborg.

 

Projektafdelingen udfordres til stadighed af et ukoordineret og ufærdigt projektmateriale. Der pågår en administrativ drøftelse af, hvorvidt der skal være et dialogspor mellem regionens ledelse og Projektgruppen Viborgs ledelse.

 

Udførelsestidsplan

Af månedsrapporten for juli-august 2017 fremgår det, at byggeriet på nuværende tidspunkt vurderes at være 10 uger forsinket. Flere entreprenører giver dog udtryk for, at forsinkelsen er væsentligt større. Nogle entreprenører må endvidere nedmande sin tilstedeværelse på pladsen, da de endnu ikke kan lave planlagte arbejder som følge af forsinkelsen. Ligeledes vurderer byggeledelsen fortsat, at forsinkelsen er på mellem tre og seks måneder.

 

"Det tredje øje" anbefaler, at Projektafdelingen følger udviklingen i projektets forsinkelse tæt med henblik på tidlig identifikation af yderligere forsinkelser, herunder særligt med opmærksomhed på entreprenørernes evne til at skaffe tilstrækkelig bemanding.

 

Svar fra Projektafdelingen

Projektafdelingen er enig i "det tredje øjes" anbefaling.

 

Der er igangsat et arbejde med at identificere evt. yderligere forsinkelser i projektet. Projektafdelingen har som led heri bedt byggeledelsen om at få låst tidsplanen, hvilket vil sige at afklare udeståender endeligt og sikre afstemning med entreprenører og Projektgruppen Viborg i forhold til revision 7 af tidsplanen. Herefter skal bygherre præsenteres for den endelige afstemte tidsplan. Byggeledelsen har fået til uge 45 til at færdiggøre dette arbejde. Der arbejdes således aktuelt med at få udarbejdet en samlet tidsplan for projektet, der forholder sig til de omtalte fejl og mangler i projektet samt projektets samlede risikobillede. Projektafdelingen kender herefter det samlede omfang af forsinkelsen.

 

"Det tredje øje" nævner i sin rapport en række risici for projektet som følge af projektets nuværende forsinkelse. I forhold til Projektafdelingens svar på de konkrete risici henvises til vedlagte bilag.

 

Færdiggørelsestidsplan

I "det tredje øjes" kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 anbefalede "det tredje øje", at Projektafdelingen udarbejder en færdiggørelsestidsplan for projektet. Projektafdelingen oplyser, at der forelå et 1. udkast til færdiggørelsestidsplanen, der lagde op til en afleveringsproces delt op i tre delafleveringer med henblik på at imødekomme projektets forsinkelse. Projektafdelingen oplyser, at Projektgruppen Viborg var konstruktivt deltagende i denne proces, men nu betvivler den foreslåede model for aflevering.

"Det tredje øje" anbefaler, at Projektgruppen fastholder fokus på at opnå enighed om en færdiggørelsestidsplan, så der tidligt opnås viden om, i hvor høj grad en afleveringsmodel med delafleveringer kan imødekomme projektets tidsmæssige risici.

 

Svar fra Projektafdelingen

Projektafdelingen er enig i "det tredje øjes" anbefaling.

 

På baggrund af den opdaterede tidsplan vil bygherre være nødsaget til at ændre nogle af de eksisterende principper for færdiggørelsestidsplanen. Hvor der tidligere er arbejdet med principper om delafleveringer og løbende færdiggørelse fra bund til top i forbindelse med færdiggørelen af de enkelte etager, forventes der nu, at der foretages en samlet aflevering i henhold til AB92, og at de enkelte etager herefter færdiggøres i overensstemmelse med den mest optimale ibrugtagningsrækkefølge. Projektafdelingen er ved at udrede, hvad det konkret betyder for færdiggørelsestidsplanen og ibrugtagningen af huset. Udgangspunktet er, at tiden til at implementere bygherreleverancerne og klargøre huset til klinisk drift er uændret. Projektafdelingen inddrager de relevante parter i udredningen, således der er enighed om den fremadrettede proces.

 

Budget for uforudsete udgifter

Af "det tredje øjes" seneste kvartalsrapporter fremgår det, hvorledes der er identificeret en række projektmangler, som ville kunne presse budgettet til uforudsete udgifter på delprojekt 2. Dette er fortsat gældende. "Det tredje øje" anbefaler, at der snarest gennemføres afklaring af de identificerede forhold, der potentielt kan udfordre budgettet for uforudsete udgifter, med henblik på at træffe fornødne foranstaltninger til at imødegå sådanne udfordringer.

 

Svar fra Projektafdelingen

Projektafdelingen er enig i "det tredje øjes" anbefaling.

 

Der er med styrkelse af projektets centrale reserver på regionsrådsmødet den 25. oktober 2017 afsat midler til at supplere den eksisterende reserve til uforudsete udgifter på baggrund af kapitaliseringen af risici. Der arbejdes løbende på at afklare og håndtere de forhold, der kan udfordre budgettet for uforudsete udgifter, og disse søges afdækket i forbindelse med risikoregistreringen. De forhold, der identificeres af "det tredje øje", indgår allerede i projektets kapitalisering af risici og er alle i proces med henblik på endelig afklaring.

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-12

12. Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. september 2017

Resume

I henhold til økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som danner grundlag for opfølgning. Der redegøres i denne sag for økonomi, fremdrift og risici mv. i kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. september 2017.

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten for kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. september 2017 godkendes,

 

at risikorapporterne tages til efterretning, og

 

at kvartalsrapporten og risikorapporterne sendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagsfremstilling

Økonomiaftalen for 2017 medførte, at den samlede ramme til kvalitetsfondsprojekterne i 2017 blev mindre end de udgiftsniveauer for 2017, der tidligere var aftalt med Sundheds- og Ældreministeriet. Effekten af økonomiaftalen 2018, som ventes at medføre en reduktion af den samlede ramme til kvalitetsfondsprojekterne i 2018, medtages i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017. Kvalitetsfondsprojekternes udgiftsprofiler vurderes løbende.

 

For alle tre projekter gælder, at risikobilledet er baseret på den nuværende viden. Dette er nærmere beskrevet i projekternes risikorapporter.

 

DNU

En række del- og underprojekter nærmer sig afslutning. Det generelle billede for disse delprojekter er, at der mangler de sidste slutregninger fra entreprenørerne og afklaring af de sidste ekstrakrav, før de endelige udgifter kan opgøres. På enkelte delprojekter er der større økonomiske konflikter, som sandsynligvis skal afklares via en voldgift.

 

Teknikentreprisen i Syd 2 er klar til indflytning. Der pågår fortsat drøftelser vedrørende forlig med teknikentreprenøren. Såfremt der ikke kan opnås forlig, forventes konflikten at skulle afgøres i voldgiftsnævnet.

 

Teknikentreprisen Syd 3 er klar til indflytning. De resterene håndværkerudgifter afregnes i takt med, at mangler afhjælpes, og den udestående dokumentation modtages. I forbindelse med endelig fastlæggelse af krav til renhed på operationsstuerne er der opstået usikkerhed om, hvorvidt kravene kan opfyldes med det nuværende design af stuerne. Dette har medført, at hospitalsdriftens overtagelse af bygningerne er udskudt.

 

Teknikentreprisen på S4 er afleveret i 3. kvartal 2017. Projektafdelingen har indtil videre afvist at modtage BMS-entreprisen, da arbejdet endnu ikke er helt færdigt. Byggeriet er dog generelt klar til indflytning, og BMS-entreprisen forventes færdig i fjerde kvartal 2017.

 

Udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende Forum pågår. Der ansøges i 4. kvartal 2017 om anlægsbevilling til byggeriet af Forum.

 

Regionshospitalet Viborg

Der er to uafsluttede delprojekter tilbage i kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg.

 

Delprojekt 2 - akutcentret er i sin afsluttende fase. Akutcentret står nu i fuld højde. Der pågår montagearbejde af stålkonstruktionen for teknikhus på niveau 8 samt gangbro til det eksisterende hospital.

 

Projektet er særligt i løbet af de seneste tre kvartaler blevet udfordret på tid blandt andet som følge af fejl og mangler i projektmaterialet. Derfor pågår der aktuelt drøftelser af procestidsplan mellem entreprenører og byggeledelse med henblik på at få fastlagt en endelig tidsplan. Det forventes, at denne foreligger i 4. kvartal 2017.

 

Projektets risikogruppe kapitaliserer løbende projektets risikobillede og vurderer på baggrund af det historiske reserveforbrug i projektet og lignende projekter det samlede fremtidige reserveforbrug i projektets levetid, herunder opdatering af projektets prioriterings- og besparelseskatalog. Dette med henblik på at sikre et tilstrækkeligt reserveniveau til at imødegå kommende fejl og mangler i projektmaterialet.

 

Projektforslaget for Delprojekt 3 blev godkendt på regionsrådsmødet i december 2016. Det blev samtidig besluttet, at der vil blive foretaget et nyt rådgiverudbud med delt rådgivning, hvor Projektafdelingen skal forestå projekteringsledelsen. Der har været licitation på rådgiverudbuddet.

 

DNV-Gødstrup

Ved kvartalets slutning har der været afholdt licitation på delprojekt 5 med et resultat indenfor rammen. Herefter resterer der alene licitation på fast inventar samt en række bygherreleverancer, herunder medicoteknisk udbud. Øvrige delprojekter er i gang, og der er fremdrift på alle, om end hastigheden i nogle projekter kunne ønskes højere. Især installationsentreprisen er udfordret, hvilket giver afsmittende effekt på øvrige entrepriser.

 

Arbejdet med færdiggørelse af arbejdstidsplaner er stadig udfordret, og endelige planer er endnu ikke på plads. Der arbejdes i stedet efter fem ugers planer baseret på tidsplanen.

 

Årsagen til problemer med tidsplanen er, at de oprindeligt planlagte etagetog giver udfordringer med tværgående arbejder såsom it m.m. Byggeledelsen arbejder med at få tilpasset forholdene, og der er væsentlig mødeaktivitet mellem byggeledelsen og entreprenørerne for at få planen på plads. Der arbejdes efter at få en samlet plan, der virker fra starten af næste år.

 

Med de nugældende forudsætninger bliver byggeriet stadig færdigt som oprindeligt planlagt, men der sker justeringer i indflytningstakten, således at enkelte bygningsafsnit tages i brug i slutningen af 2019, og den samlede indflytning vil forløbe i nogle måneder fra dette tidspunkt. Der arbejdes fokuseret med udredning og proces i forbindelse med flytning.

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-83-14

13. Dansk Center for Partikelterapi: "Det tredje øje"- rapport for efteråret 2017

Resume

"Det tredje øje" på byggeriet af Dansk Center for Partikelterapi har udarbejdet en rapport om projektet for efteråret 2017. Rapportens anbefalinger og bemærkninger er kommenteret af Projektafdelingen DNU, som står for byggeriet.

Direktionen indstiller,

at rapporten fra "det tredje øje" på Dansk Center for Partikelterapi vedrørende foråret 2017 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Projektafdelingen (PA) har modtaget "det tredje øje"-rapport vedrørende Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), efteråret 2017. Der har været en konstruktiv dialog med "det tredje øje" om de berørte risikoemner og tilknyttede opmærksomhedspunkter og anbefalinger.

 

Nedenstående overskrifter henviser til de i "det tredje øje"-rapporten behandlede områder.

 

"Det tredje øje" udtrykker fortsat tilfredshed med fremdriften i projektet, og der er på nuværende tidspunkt ikke væsentlige økonomiske udestående mellem parterne. Overordnet er "det tredje øjes" vurdering, at der ikke er noget der falder igennem, dog er der et par opmærksomhedspunkter jf. nedenstående bl.a. i forbindelse med at byggeriet kompleksitet er øget som følge af, at udstyrsleverandøren nu er rykket ind som en central aktør i byggeriet.

 

Projektafdelingen har følgende bemærkninger til rapporten fra "det tredje øje":

 

Afklaring af rammeentrepriserne

"Det tredje øje" har erfaret, at der fortsat er udeståender vedrørende flere rammeentrepriser. Dette omhandler primært person- og bygningssikringsanlæg.  

 

"Det tredje øje" anbefaler, at Projektafdelingen opnår endelig afklaring af rammeentreprisernes pris og omfang, herunder afklaring af eventuelt ansvar hos Totalentreprenør for budgetoverskridelser på rammeentrepriser med henblik på at fastlægge den endelige økonomiske konsekvens heraf.

 

Svar fra Projektafdelingen

Projektafdelingen er enig i anbefalingen. Fastlæggelse af rammeentrepriserne er nu på plads. Der er en samlet overskridelse på 9,3 mio. kr. samlet set på rammeentrepriserne, og overskridelsen kan finansieres via budgettet til uforudsete udgifter.

 

Der pågår en afklaring af Totalentreprenørs ansvar for overskridelsen.

 

Grænseflade mellem Totalentreprenør og udstyrsleverandøren

Udstyrsleverandørens ledelse giver udtryk for problemer omkring samarbejdet, og har fremsendt "notice of obstruction" til Projektafdelingen. "Notice of obstruction" er en varsling af hindringer for udstyrsleverandørens fremdrift. "Det tredje øje" bemærker, at Projektafdelingen kan indtage en aktiv rolle i forhold til at få løst den opståede problematik.

 

"Det tredje øje" anbefaler, at Projektafdelingen øger sin involvering i grænsefladen og koordinering mellem Totalentreprenør og udstyrsleverandøren med henblik på at forebygge eventuelle konflikter og sikre, at mundlige aftaler formaliseres i en sådan grad, at det tilfredsstiller alle parter.

 

Svar fra Projektafdelingen

Projektafdelingen er enig i anbefalingen. Projektafdelingen og DCPT ledelsen afholdte for et par uger siden et møde med deltagelse af udstyrsleverandørens danske repræsentant. Udstyrsleverandøren gav udtryk for, at det ikke skulle opfattes som en eskalering af en konflikt. Udstyrsleverandøren har på andre projekter været vant til, at de udstikker ordrer til den pågældende Totalentreprenør. Der afholdes nu ugentlige møder med Totalentreprenør, Projektafdelingen og udstyrsleverandøren, og dette har indtil videre medført en større forståelse mellem Totalentreprenør og udstyrsleverandøren.

 

Projektafdelingen er opmærksom på, at udstyrsleverandøren følger leverance tidsplanen, bl.a. set i lyset af, at de er involveret i flere protoncenter byggerier samtidig.

 

Totalentreprenørs leverandørstyring

Totalentreprenørs leverandørstyring er et opmærksomhedspunkt for "det tredje øje", som der følges op på i næste afrapportering.

 

Projektafdelingen har bedt Totalentreprenør om, at der iværksættes øget opmærksomhed på denne front nu. De løbende a conto-betalinger til entreprenøren vurderes løbende i forhold til, om der er den aftalte fremdrift.

 

Risikostyring

I forhold til risikostyring er særligt grænsefladen mellem Totalentreprenør og udstyrsleverandøren et opmærksomhedspunkt for "det tredje øje", som der følges op på i næste afrapportering.

 

På de ugentlige møder beskrevet i afsnittet "Grænseflade mellem totalentreprenør og udstyrsleverandøren" pågår en løbende afklaring af risici i grænsefladen mellem Totalentreprenør og udstyrsleverandøren.

 

Differenssætningsproblematik

"Det tredje øje" skrev i rapporten for foråret 2017 første gang om differenssætningsproblematikken. Differenssætning er et udtryk for interne sætninger på en bygning. Der er ikke tale om, at bygningen sætter sig som en helhed.

 

På grund af udstyrets følsomhed har udstyrsleverandøren et skærpet krav til differenssætningen i bygningens bunkerdel. Der er på nuværende tidspunkt ikke enighed om tolkningen af differenssætningskravet mellem Projektafdelingen og udstyrsleverandøren. "Det tredje øje" ser en potentiel stor risiko, da der er stillet et specifikt krav fra udstyrsleverandøren.  Udstyrsleverandøren har fremsendt "notice of obstruction" vedr. differenssætning.

 

"Det tredje øje" anbefaler, at bygherren indleder en formaliseret proces med henblik på at opnå enighed med udstyrsleverandøren om tolkning af differenssætningskravet. Desuden anbefaler "det tredje øje", at bygherre forholder sig til det juridiske ansvar i forhold til en potentiel tvist om differenssætningsproblematikken.

 

Svar fra Projektafdelingen:

Projektafdelingen er enig i anbefalingen.

 

Med udgangspunkt i de foreløbige geotekniske vurderinger, er det bygherrerådgiverens opfattelse, at byggeriet pt. lever op til det aftalte krav vedr. differenssætning fastsat af udstyrsleverandøren. Der pågår dog en proces med udstyrsleverandøren om at opnå enighed om tolkning af differenssætningskravet, herunder en vurdering af det juridiske ansvar. De seneste geotekniske vurderinger viser, at byggeriet også fremadrettet forventes at kunne overholde kravet til differenssætning.

 

Det er udstyrsleverandørens opgave at indhente en måling fra egen landinspektør. Status for differenssætningen skal vurderes efter 9. november 2017, som er fem måneder efter RFE-datoen (Ready For Equipment, som er den dato, hvor byggeriet er klar til at modtage udstyr). Der afventes p.t. (medio november) svar fra udstyrsleverandøren vedrørende de seneste geotekniske vurderinger.

 

Der er risiko for, at udstyrsleverandørens krav ikke er tilstrækkelige i forhold til drift af udstyret. Dette kan medføre en tidsmæssig risiko for ibrugtagningen af udstyret. Der arbejdes på at skabe mere klarhed omkring problematikken med henblik på at tidsplanen fortsat kan holdes.

 

Opretholdelse af midlertidig drift

"Det tredje øje" har et opmærksomhedspunkt i forhold til det overordnede ansvar for den midlertidige drift mellem Totalentreprenør og Teknisk Afdeling og vil i kommende kvartal følge op på dette.

 

Projektafdelingens jurist har vurderet, hvad Totalentreprenør skal levere ift. kontrakten. Projektafdelingen mener på den baggrund, at det står klart og tydligt, at Totalentreprenør har ansvaret. Projektafdelingen kan se en fordel i, at Teknisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital agerer som back up og hjælper til, men det fulde ansvar påhviler stadig Totalentreprenør. Der afventer et skriftligt svar herpå fra Totalentreprenør.

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-83-14

14. Dansk Center for Partikelterapi: Kvartalsrapport for 3. kvartal 2017

Resume

Staten medfinansierer etableringen af Dansk Center for Partikelterapi. Det indebærer, at der skal rapporteres kvartalsvist om blandt andet økonomi, fremdrift og risici til regionsrådet og Sundheds- og Ældreministeriet. Der er vedlagt en kvartalsrapport for 3. kvartal 2017.

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten for Dansk Center for Partikelterapi for 3. kvartal 2017 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dansk Center for Partikelterapi opføres ved Aarhus Universitetshospital i Skejby. Den samlede investering er budgetteret til 784 mio. kr. Finansieringen kommer fra Staten, A.P. Møller Fonden og Region Midtjylland. Der er på finansloven for 2014 afsat 275 mio. kr. til etablering af Dansk Center for Partikelterapi.

 

Region Midtjylland har den 24. november 2016 fremsendt udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på at få udbetalt første rate af statstilskuddet. Udbetalingsanmodningen bekræftede, at projektet på tidspunktet for udbetalingsanmodningen levede op til målsætningen om, at partikelcentret i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning skal varetage partikelterapi som højt specialiseret landsfunktion for alle danske patienter.

 

Sundheds- og Ældreministeriet godkendte den 6. december 2016 udbetalingsanmodningen for etableringen af Dansk Center for Partikelterapi og udbetalte første rate af statstilskuddet. Efter godkendelsen af udbetalingsanmodningen skal der jf. tilsagnsbetingelserne efterfølgende rapporteres kvartalsvist til regionsråd og til Sundheds- og Ældreministeriet.

 

Kvartalsrapporteringen skal give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for etableringen af Dansk Center for Partikelterapi. Kvartalsrapporten skal betrygge Sundheds- og Ældreministeriet i, at projektet forløber planmæssigt og kan realisere de resultater, som ligger til grund for tilskuddet. Rapporteringen skal bidrage til at skabe gennemsigtighed om projektets indhold og sikkerhed for projektets realisering.

 

Ministeriets løbende udbetaling af statstilskuddet sker på baggrund af senest modtagne kvartalsrapport.

 

Kvartalsrapporten pr. 30. september 2017 bekræfter, at projektet:

 • er fuldt finansieret, jf. regionens investeringsplan
 • fortsat er uændret i forhold til beskrivelsen i udbetalingsanmodningen
 • er uændret i forhold til kapacitets- og kvalitetsforudsætningerne.
 • på nuværende tidspunkt intet har at bemærke til risici, økonomi og fremdrift i projektet.

 

Udstyrsleverandøren har været fast repræsenteret på pladsen fra 1. maj 2017, og protonacceleratoren blev leveret i juni 2017. Installationen af protonacceleratoren skrider planmæssigt frem. Efterfølgende er udstyrsleverandøren fortsat med at sætte udstyr på plads i de tilstødende lokaler, der er tæt på at være fuldt monteret og installeret. Der er monteret betonelementer for permanent lukning over cyklonområdet og tilstødende rum, og der er lukket med tagdækning. Færdiggørelse af klinikområdet pågår og følger tidsplanen.

 

Projektet lever fortsat op til ovennævnte målsætning om centrets varetagelse af partikelterapi som højt specialiseret landsfunktion for alle danske patienter. Hvis der på et tidspunkt skulle opstå tidsmæssige forsinkelser, er der for både udstyrsleverandøren og entreprenøren i kontrakterne indført dagbodsgivende terminer på kritiske milepæle. Projektet følger tidsplanen, så der har ikke været behov for varsling af dagbøder.

 

Der henvises til vedlagte kvartalsrapport for en nærmere gennemgang af økonomi og fremdrift samt det konkrete arbejde med at realisere projektet og til vedlagte risikorapport for 3. kvartal 2017 for en nærmere gennemgang af de enkelte risikoemner.

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-10-16

15. Orientering om målbillede for sundhedsområdet

Resume

Regionsrådet gives et overblik over de udvalgte indikatorer fra målbilledet på sundhedsområdet suppleret med hospitalernes ledelsesberetninger.

Direktionen indstiller,

at status for fokusindikatorerne fra målbilledet på sundhedsområdet tages til efterretning, og

 

at hospitalernes ledelsesberetninger tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i forbindelse med behandlingen af Budget 2017 et målbillede for sundhedsområdet. Målbilledet består af en overordnet vision "Et sundhedsvæsen på patientens præmisser", tre spor og otte mål. En række indikatorer konkretiserer de enkelte mål. Målbilledet er Region Midtjyllands måde at omsætte de nationale politiske mål for sundhedsområdet, som regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner indgik aftale om i foråret 2016. Derudover er målbilledet et resultat af det arbejde, der er pågået i Region Midtjylland de seneste år, hvor fokus har været at koble aktivitet, økonomi og kvalitet i styringen af sundhedsvæsenet.

 

På regionsrådsmødet den 21. december 2016 blev der vedtaget seks fokusindikatorer, henholdsvis forebyggelige indlæggelser, udredningsret, bæltefiksering, patientinddragelse og to kliniske kvalitetsdatabaser. Vedlagt er en afrapportering af de udvalgte fokusindikatorer fra målbilledet. I bilaget vises udviklingen i regionen samlet set og for de enkelte hospitalsenheder.

 

Sideløbende med den politiske behandling af målbilledet sker der en løbende administrativ opfølgning. Således følges udviklingen på de enkelte indikatorer i strategiske ledelsesfora, hvor hospitalerne, og i nogle tilfælde kommunerne, er repræsenteret.

 

Sundhedskoordinationsudvalget følger endvidere de nationale mål, der vedrører sundhedssamarbejdet med et særligt fokus på fokusindikatoren for forebyggelige indlæggelser.

 

Herunder gives et resume af udviklingen på de seks udvalgte indikatorer.

 

Fra de Kliniske Kvalitetsdatabaser er der udpeget en indikator fra Akutte hospitalskontakter og to indikatorer fra Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. Der er endnu ikke data til rådighed for indikatoren fra Akutte hospitalskontakter, der måler, om patienterne hurtigt ses af speciallæge på akutafdelingerne, men der arbejdes målrettet på at etablere og implementere it-understøttelse af arbejdet med indikatoren. I Region Midtjylland har akutafdelingerne en målsætning om, at patienterne bliver set af en speciallæge indenfor en time og får lagt en behandlingsplan indenfor fire timer. Arbejdet med denne målsætning beskrives nærmere i hospitalernes ledelsesberetningerne.

 

I databasen for hoftenære lårbensbrud viser den ene indikator, at 67 % af patienterne med hoftenære lårbensbrud inden for fire timer bliver set af en ortopædkirurgisk speciallæge med henblik på at få lagt en præoperativ optimeringsplan. Der er stor variation hospitalerne imellem på denne indikator. Den anden indikator måler, om patienter med hoftenære lårbensbrud gøres fysisk aktive (mobiliseres) indenfor 24 timer efter operationen. Her ligger niveauet pænt, og den regionale målopfyldelse ligger på 83 % i 2. kvartal 2017. På Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital mobiliseres mere end 90 % af patienterne indenfor 24 timer.

 

Resultaterne for Forebyggelige indlæggelser blandt ældre (65+) har igennem længere tid været relativt stabile på regionsniveau. Hospitalsenhed Midt har i den seneste periode formået at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser. Det skal bemærkes, at antal forebyggelige indlæggelser langt hen af vejen afspejler hospitalernes størrelse, og hospitalernes niveau kan derfor ikke direkte sammenlignes. Forbedringer på dette område afhænger af et stærkt samarbejde og fælles initiativer mellem hospitaler, kommuner og praksissektor. Forebyggelige indlæggelser er af samme årsag en del af sundhedsaftalen mellem regioner og kommuner og er vedtaget som et fokusområde i det tværsektorielle sundhedskoordinationsudvalg. Sundhedskoordinationsudvalget vil følge udviklingen tæt og sørge for, at arbejdet med forebyggelige indlæggelser forankres i klyngesamarbejdet. Flere steder er der allerede igangsat initiativer imellem hospitaler og kommuner, hvilket uddybes i hospitalernes ledelsesberetninger.

 

Antallet af unikke patienter der bæltefikseres, har set over en længere periode været stabilt. Fra måned til måned er der imidlertid betydelige udsving, da brugen af bæltefiksering er meget individuel og afhængig af den enkelte patients sygdomsbillede. I løbet af 3. kvartal 2017 har 144 unikke patienter været bæltefikseret en eller flere gange. Niveauet er uændret i forhold til tidligere år, og der er således ikke sket den ønskede forbedring. På den baggrund er der nedsat en regional task force, som skal medvirke til at nedbringe anvendelse af tvang i Region Midtjylland. Derudover er der iværksat en række tiltag, som beskrives nærmere i psykiatriens ledelsesberetning. 

 

I løbet af 2016 blev der skabt markante forbedringer på udredningsretten. I bilaget fremgår, at udviklingen var tydeligt opadgående indtil årsskiftet - på regionsniveau og på de fleste hospitaler. Herefter er udviklingen stagneret, og i de seneste måneder er niveauet faldet en smule. Hospitalerne er opmærksomme på at sikre, at denne tendens ikke fortsætter. Andelen af patienter, der udredes eller får en udredningsplan til tiden, er dog fortsat på et betydeligt højere niveau end i starten af perioden. Dette giver udslag i en stor grøn opadgående pil og grønne pile på fire ud af seks hospitaler. I 3. kvartal 2017 blev den korrigerede udredningsret overholdt for 82,4 % af patienterne.

 

Region Midtjylland er kommet langt med ambitionen om en større patientinddragelse. Andelen af patienter, som føler sig inddraget i behandlingen, har været stigende mellem 2014 og 2016. Det samme er gældende på de fleste hospitaler, og langt de fleste patienter føler sig således inddraget i behandlingen. Det kan yderligere tilføjes, at patienter i Region Midtjylland oplever en større inddragelse, end det er tilfældet på landsplan.

 

Ledelsesberetninger

I ledelsesberetningerne giver de somatiske hospitaler, præhospitalet og psykiatrien en sammenhængende vurdering af kvalitet, økonomi og aktivitet. I hospitalernes ledelsesberetninger adresseres arbejde og initiativer for at skabe forbedring på de udvalgte fokusindikatorer. I ledelsesberetningen beskriver hospitalerne deres lokale indsatser. Derudover bør det nævnes, at der er fokus på at opbygge fælles viden og deling af erfaringer på tværs i regionen. Den fælles vidensdeling sker blandt andet i regi af den fællesregionale forbedringsindsats sikkert patientflow og i de tværgående lærings- og kvalitetsteams for henholdsvis apopleksi, rationel brug af antibiotika og det palliative område.

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-226-16

16. Orientering om status for implementering af Aarhus Universitetshospitals udviklingsstrategi

Resume

Et nationalt center for stråleterapi og to nationale klinikker til behandling af senfølger efter kræftbehandling ved Aarhus Universitetshospital har fået i alt 45 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelse i forlængelse af dette års "Knæk cancer"-kampagne. Alle tre områder indgår i Aarhus Universitetshospitals udviklingsstrategi - henholdsvis indsatsområderne "Dansk Center for Partikelterapi" og "Reduktion af senfølger efter kræftbehandling" - som understøttes af midler fra regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har med vedtagelsen af budget 2017 godkendt, at der afsættes midler til understøttelse af Aarhus Universitetshospitals udviklingsstrategi (vedlagt som bilag). Der er i strategien udpeget fem satsningsområder:

 

 • Dansk Center for Partikelterapi
 • Hjertesvigt
 • Hjernens sygdomme
 • Reduktion af senfølger efter kræftbehandling
 • Præcisionsmedicin.

 

Nedenfor følger seneste status for implementering af strategien.

 

Status november 2017 - eksempler fra to satsningsområder

Aarhus Universitetshospital har i november 2017 modtaget tilsagn om tre bevillinger på i alt 45 mio. kr. efter dette års "Knæk cancer"-kampagne, hvor der blev indsamlet lidt over 147 mio. kr. Alle tre bevillinger falder inden for to af indsatsområderne i universitetshospitalets udviklingsstrategi - henholdsvis "Dansk Center for Partikelterapi" og "Reduktion af senfølger efter kræftbehandling". To af bevillingerne fra Kræftens Bekæmpelse gives således til såkaldte senfølge-centre, hvor der skal behandles patienter, som oplever forskellige former for eftervirkninger og gener efter deres kræftbehandling - dels et nationalt center for senfølger efter brystkræftbehandling, dels et nationalt center for senfølger efter kræft i bækkenorganerne. Hvert center får en bevilling på 10 mio. kr. over en femårig periode. Den sidste bevilling til Aarhus Universitetshospital gives til det nationale center for stråleterapi, som er tildelt 25 mio. kr. over en femårig periode.

 

Senfølger for brystkræftpatienter

Der er i dag mere end 60.000 danske kvinder, som har overlevet brystkræft. En betydelig del af disse kvinder oplever efter behandlingen en eller flere kræftrelaterede bekymringer og senfølger til behandlingen. Det kan være nedsat bevægelighed i skulder og arm samt lymfødem (kronisk hævelse). Men det kan også være træthed, smerter og depression. I øjeblikket findes der ingen veletablerede procedurer til at identificere disse senfølger - og ingen nationale retningslinjer for forebyggelse og behandling af de fleste af dem. Der er et stort og udækket behov for at kunne tilbyde relevante tiltag over for patienter med disse senfølger. Med Nationalt center for senfølger efter brystkræftbehandling, der vil blive etableret i samarbejde med Den Danske Brystkræftgruppe og senfølgeklinikken, får man ifølge professor Peter Christiansen fra Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital mulighed for hurtigere at identificere patienter, der er i en risikogruppe, så de kan blive tilbudt relevant forebyggelse og behandling.

 

Senfølger efter kræft i bækkenorganerne

Mere end halvdelen af patienter med kræft i tarm, urinveje og indre kønsorganer overlever deres kræftsygdom. Desværre får op mod 40 % af dem senfølger efter deres behandling. Senfølgerne er ofte en kompleks blanding af smerter, blæretømningsbesvær, urininkontinens, seksuel dysfunktion, forstoppelse, diarré og afføringsinkontinens. Ifølge Peter Christensen, professor på Mave- og Tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital er patienter med disse senfølger begrænsede i deres sociale aktiviteter, hvilket nedsætter deres livskvalitet markant. De fleste af patienterne med senfølger efter kræft i bækkenorganerne kan hjælpes med simple behandlinger. Senfølgecentret for kræft i bækkenorganerne vil fokusere på at forbedre behandlingen af patienter med denne type af senfølger og ved forskning i de grundlæggende årsager forbedre fremtidig behandling. Senfølgeklinikkens erfaringer vil i løbet af projektperioden blive udbredt til kirurgiske afdelinger over hele landet.

 

Nationalt center for stråleterapi

En af de største bevillinger fra indsamlingen til årets "Knæk cancer"-kampagne går til et nationalt center for stråleterapi, der skal administreres fra Aarhus Universitetshospital. Centret skal forske i, hvordan strålebehandling kan anvendes til at helbrede så mange patienter som muligt med færrest mulige bivirkninger, og forskningsresultaterne skal overordnet set anvendes til at forbedre kræftbehandlingen i hele Danmark. Det nye center er i høj grad et nationalt center, som alle danske kræftafdelinger kommer til at være en del af. Ifølge Cai Grau, professor på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital har Danmark - med det rette samarbejde - potentiale til at blive verdens førende land inden for stråleterapi. 

Beslutning

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-22-16

17. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Administrationen orienterede om status på udflytning af operationsstuer på Aarhus Universitetshospital.

 

Ove Nørholm spurgte til et svar, som nogle budgivere har fået  vedrørende vaskeriudbuddet.

 

Susanne Buch Nielsen spurgte til et pålæg om anvendelse af en bestemt kanyletype.

 

Aleksander Aagaard anmodede om, at der på baggrund af oplægget fra Michael Borre følges op på, om der er den tilstrækkelige kapacitet til MR-scanning.

Tilbage til toppen