Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Udvalg for nære sundhedstilbud
den 9. oktober 2019 kl. 09:00
i Regionshuset Aarhus, mødelokale 34.309, Olof Palmes Allé 34, 2. sal, 8200 Aarhus N

Alle medlemmer var mødt undtagen Lone Langballe og Else Kayser, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 11.35.


Sagnr.: 1-31-72-166-19

1. Grenaa Sundhedshus - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Resume

Region Midtjylland ansøgte i foråret 2019 om midler fra den nationale pulje til etablering af læge- og sundhedshuse, hvor der blev ansøgt om 14 mio. kr. til renovering af lokaler i Grenaa Sundhedshus med henblik på indflytning af lægepraksis. Sundheds- og Ældreministeriet gav tilsagn om 9,3 mio. kr., hvilket krævede en yderligere udredning af økonomi og projekt. Ministeriet har nu afvist en udsættelse til den 1. december 2019 af fremsendelse af accept af tilskud og revideret projektmateriale, hvorfor det skal fremsendes senest 1. november 2019. Der er derfor behov for, at regionsrådsformanden bemyndiges til at træffe beslutning om accepten af tilskuddet samt revideret materiale for Grenaa Sundhedshus. Regionsrådet vil fortsat skulle godkende anlægsbevilling vedrørende projektet og vil i den forbindelse også få forelagt det reviderede materiale.

Direktionen indstiller,

at regionsrådsformanden bemyndiges til at træffe beslutning om accept af tilskuddet samt revideret projektmateriale for Grenaa Sundhedshus, herunder hvad der forventes i egenfinansiering.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 26. juni 2019 at acceptere tilskud samt godkende reviderede projektbeskrivelser for en række projekter i de regionale sundhedshuse, der var givet tilsagn om midler til fra den nationale pulje til etablering af læge- og sundhedshuse, som administreres af Sundheds- og Ældreministeriet.

 

Derudover fremgik det af sagen, at der var ansøgt om 14 mio. kr. til Grenaa Sundhedshus, hvor ministeriet gav tilsagn om 9,3 mio. kr. Der var derfor behov for mere tid til at afdække den endelige økonomi i projektet, herunder det eventuelle behov for egenfinansiering, inden regionsrådet kunne træffe beslutning om accept af tilskud.

 

Sundheds- og Ældreministeriet gav oprindeligt en frist for accept af tilskud samt udredningen af økonomien og det reviderede projektmateriale til den 1. september 2019. Fristen blev efterfølgende udsat til den 1. november efter en dialog med ministeriet.

 

Der har fortsat været komplikationer i forbindelse med at afdække den endelige økonomi for projektet. Udredningen er i gang og forventes at foreligge ultimo oktober 2019. Administrationen ansøgte medio september 2019 ministeriet om yderligere udsættelse til den 1. december 2019 med henblik på at få en politisk godkendelse af materialet i regionsrådet i november 2019. Ministeriet har meddelt afslag på dette.

 

Bemyndigelse til regionsrådsformanden

Da fristen for fremsendelse af materialet til ministeriet ligger fast til den 1. november 2019, og materialet først færdiggøres i løbet af oktober, er der behov for, at regionsrådsformanden bemyndiges til at træffe beslutning om accepten af tilskuddet samt revideret materiale for Grenaa Sundhedshus. Accepten af tilskuddet og det reviderede materiale skal fremsendes til ministeriet, såfremt accepten godkendes.

 

Såfremt der træffes beslutning om accept af tilskuddet, vil regionsrådet modtage og behandle det reviderede materiale, når en eventuel anlægsbevilling for projektet forelægges til politisk behandling. Hvis regionsrådet ikke godkender anlægsbevillingen for projektet, fremgår det af tilsagnsskrivelsen, at tilskuddet bortfalder og skal betales tilbage til ministeriet.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud indstiller til forretningsudvalget,

 

at regionsrådsformanden bemyndiges til at træffe beslutning om accept af tilskuddet samt revideret projektmateriale til Grenaa Sundhedshus, herunder hvad der forventes i egenfinansiering.

 

Lone Langballe og Else Kayser var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen