Abonnér

Referat
til
mødet i Udvalg for nære sundhedstilbud
den 9. januar 2019 kl. 09:00
i F7 stuen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt. 

 

Ulrich Fredberg forlod mødet kl. 11.40 under behandlingen af punkt 12

 

Mødet blev hævet kl. 11.50.

 

Steen Jakobsen deltager i temadrøftelsen.


Sagnr.: 1-00-7-18

1. Tema: Telemedicin-KOL #

Sagsfremstilling

Oplæg om udbredelse af telemedicin i Region Midtjylland.

 

Telemedicinske løsninger har været anvendt i det danske sundhedsvæsen i flere årtier. Telemedicin kan dække over en lang række forskellige ydelser, fx guidede selvhjælpsprogrammer fra hospitalet, sårvurdering af borgeren i hjemmet, sparring imellem specialisterne på hospitalet og hjemmeplejen, behandling af angst via internettet m.fl.

 

Den øgede mængde data om den enkelte borger og digitaliseringen af sundhedsvæsenet vil skabe grundlag for nye adgangsveje til sundhedsydelser men også betyde nye arbejdsgange og automatiserede arbejdsopgaver.

 

Udviklingen i de kommende år forventes at være drevet af

 • indsamling af personlige data via sensorer og teknologier, man 'kan tage på', fx smarte ure, intelligente smykker, skridttællere og lignende, som kan registrere, måle og kommunikere helbredsdata
 • app's til monitorering af sygdomme og symptomer, øget indblik og bedre egenmestring af sygdom m.v.
 • anvendelse af kunstig intelligens til diagnosticering og behandling
 • automatisering af trivielle arbejdsopgaver, fx med robotter og billedgenkendelse.

 

Repræsentanter fra Center for Telemedicin, Region Midtjylland, vil introducere til telemedicin, give et overblik over aktuelle initiativer og nye tiltag i støbeskeen. Særligt vil der blive fokuseret på tværsektorielle opgaver, herunder telemedicinske tiltag, som gør det muligt at styrke samarbejdet eller at flytte opgaver mellem det højt specialiserede sundhedsvæsen, kommuner og almen praksis.

Beslutning

Halfdan Eika og Lea Nørgaard fra Telemedicinsk Center fortalte om arbejdet med digitale løsninger, som erstatter det fysiske møde mellem patienten og den sundhedsprofessionelle.

 

Lea Nørgaard fortalte om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i regionen, som er et initiativ fra økonomiaftalen. Visionen er at udarbejde en fælles generisk og fleksibel telemedicinsk løsning på tværs af regionerne, som bygger på national infrastruktur. Formålet er at forebygge indlæggelser og reducere antallet af ambulante kontroller samt at øge trygheden for borgerne med KOL og at øge sygdomsmestring.

 

Som et led i etableringen af tilbuddet har Danske Regioner sendt en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om at implementere digitale forløbsplaner. Disse vil kunne sammenstille borgerens data, således borgere og sundhedsprofessionelle kan få et samlet overblik over borgerens behandlings- og rehabiliteringsplan.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-136-17

2. Udmøntning af midler til sundhedstilbud tæt på borgerne

Resume

Af budgetforligets 10 mio. kr. til sundhedstilbud tæt på borgerne er der afsat 1,1 mio. kr. til flere sundhedstilbud i sundhedshuse og i borgernes hjem. Heraf indstilles 0,9 mio. kr. udmøntet til Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Vest, Hospitalsenhed Midt og Regionshospitalet Horsens til udflytning af konkrete aktiviteter fra hospitalerne til sundhedshusene i Grenaa, Ringkøbing, Skive, Skanderborg og Lemvig.

Direktionen indstiller,

at udmøntning af 0,9 mio. kr. til flere sundhedstilbud i sundhedshuse og i borgernes hjem godkendes.

Sagsfremstilling

I forliget om budget 2019 afsatte forligspartierne 10 mio. kr. til sundhedstilbud tæt på borgeren med henblik på at udvikle og styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Forligspartierne er med vedlagte aftale enige om udmøntningen heraf. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel. Regionsrådet godkendte den 19. december 2018 forligspartiernes prioritering og udmøntning af de første 8,9 mio. kr. Der resterer aftale om udmøntning af 1,1 mio. kr. til flere sundhedstilbud i sundhedshuse og i borgernes hjem.

 

Midlerne skal anvendes til udflytning af konkrete aktiviteter fra hospitalerne til sundhedshusene i Grenaa, Ringkøbing, Skive, Skanderborg og Lemvig. Der er tale om aktivitet, som eksempelvis kan udflyttes på enkelte dage og med afsæt i lokale behov, allerede eksisterende tilbud og patientvolumen. Midlerne fordeles derfor til Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Vest, Hospitalsenhed Midt og Regionshospitalet Horsens. Derudover har forligspartierne tilkendegivet, at de ser muligheder i lokale tilbud om PKU/hørescreening af nyfødte, og denne del indgår i arbejdet med ny fødeplan i 2019.

 

Midlerne fordeles efter følgende principper:

 

 • fordeling efter befolkningsantal i de kommuner, der har sundhedshuse
 • hospitalerne står herefter for konkret udmøntning
 • hospitalerne afrapporterer medio 2019 til regionsrådet, hvilken konkret aktivitet der er skabt for midlerne.

  

Fordeling

Der reserveres 0,2 mio. kr. til eventuelt at etablere lokale tilbud om PKU/hørescreening i forlængelse af arbejdet med ny fødeplan 2019.

 

De resterende 0,9 mio. kr. fordeles som nedenstående. Midlerne er fordelt på baggrund af befolkningstallet i Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Skive, Skanderborg og Lemvig kommuner, opgjort 4. kvartal 2018.

 

Tabel 1. Fordeling af midler og forventning til omfang af udflyttet aktivitet

Hospital

Kommune

Befolkningstal

Fordelingsnøgle

Midler

 

 

RH Randers

Norddjurs

          37.806

17

     153.000

 

HE Vest

Ringkøbing-Skjern Kommune

          56.942

25,6

     231.000

 

HE Midt

Skive Kommune

          46.265

20,8

     187.000

 

RH Horsens

Skanderborg Kommune

          61.720

27,6

     248.000

 

HE Vest

Lemvig Kommune

          20.015

9

       81.000

 

Total

 

        222.748

100

     900.000

 

 

Videre proces

Midlerne udmøntes til Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Vest, Hospitalsenhed Midt og Regionshospitalet Horsens efter nedenstående skema. Der indsamles medio 2019 en status fra hospitalerne, som forelægges regionsrådet.

 

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud indstiller til forretningsudvalget,

 

at udmøntning af 0, 9 mio. kr. til flere sundhedstilbud i sundhedstilbud i sundhedshuse og i borgernes hjem godkendes.

 

Udvalget ønsker fremadrettet opmærksomhed på, hvilke tilbud  regionen har i  de kommuner, som ikke har et større sundhedscenter.

 

Udvalget ønsker på først kommende møde en oversigt over de nuværende funktioner i sundhedshusene. Implementeringen skal ske under behørig hensyntagen til de politiske sigtelinjer. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-279-18

3. Drøftelse af politiske ambitioner for sundheds- og hospitalsplan #

Resume

Indledende drøftelse af de politiske ambitioner for en ny sundheds- og hospitalsplan i Region Midtjylland

Direktionen indstiller,

at de politiske ambitioner for ny sundheds- og hospitalsplan i Region Midtjylland drøftes indledningsvist.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 28. november 2018 forslag til rammer og proces for ny sundheds- og hospitalsplan.

 

Med udgangspunkt i procesplanen var der på møderne i december 2018 planlagt en indledende drøftelse i hospitalsudvalget, udvalg for nære sundhedstilbud og psykiatri- og socialudvalget om den kommende plan. For hospitalsudvalget og udvalg for nære sundhedstilbud blev drøftelserne udsat til januar 2019.

 

På udvalgsmøderne orienterer administrationen om de planlægningsmæssige rammer: Hvad er en sundhedsplan? Hvad er en hospitalsplan? Hvilke rammer bevæger regionsrådet sig indenfor? Hvad er Sundhedsstyrelsens kompetencer?

 

Drøftelsen tager endvidere udgangspunkt i overskrifterne fra det politisk godkendte forslag til rammer:

 

Et sundhedsvæsen på patientens præmisser

 • Individualiseret og sammenhængende somatisk og psykiatrisk pleje og behandling af rette kvalitet til den enkelte borger.

 

Tryghed – er både nærhed og specialisering

 • Rette behandling af rette faglighed på rette niveau til rette tid.

 

Sammen om borgernes sundhed

 • Det sammenhængende sundhedsvæsen.
 • Udvikling af den specialiserede behandling og det nære sundhedsvæsen.
 • Sætte retning for samarbejdet mellem region, kommuner og praksissektor, herunder også samarbejdet om sundhedsdata.

 

En region i balance

 • Alle borgere modtager samme høje kvalitet i såvel akut som planlagt behandling.

 

Øget anvendelse af teknologi og digitalisering

 • Inddragelse af patienten i eget behandlingsforløb og understøtte borgerens ansvar for egen sundhed, hvor det er muligt.
 • Udvikle og anvende teknologiske løsninger.

 

Hospitalernes profiler

 • Beskrivelse af bæredygtige og robuste enheder
 • Placering af specialer, optageområder og særlige opgaver. Udarbejdes på baggrund af nuværende profiler og opgaver samt specialeplanlægning og analyse af økonomi og population, befolkningsbehov i forhold til sundhedsydelser.
 • Psykiatrien indgår som et selvstændigt afsnit i planen. Det vurderes i forbindelse med processen, om der skal ske justeringer i den nuværende psykiatriplan.

 

Sundhedshuse

 • Opgaver og funktioner i sundhedshusene og rolle i et langsigtet perspektiv.

 

Akutbetjeningen og den præhospitale indsats

 • Beskrivelse af ambulanceberedskab og de præhospitale ordninger.
 • Beskrivelse af en sammenhængende akutindsats (på tværs af aktører og psykiatri og somatik). Udarbejdes med udgangspunkt i Region Midtjyllands akutkoncept og Sundhedsstyrelsens revision af anbefalinger til akutberedskabet (offentliggøres den 3. december 2018).

 

Særlige fokusområder?

 • Særlige områder, der ønskes at blive sat politisk fokus på?

 

Udvalgene fremlægger ved korte, mundtlige oplæg deres drøftelser på regionsrådets døgnseminar den 14.-15. januar 2019.

Beslutning

Udvalget havde følgende bemærkninger til drøftelse af de politiske ambitioner for sundheds- og hospitalsplanen:

 

 • Det er vigtigt, at regionens nye plan også bygger på de erfaringer, som allerede er gjort (f.eks. sundhedshuse) 
 • Det er vigtigt, at regionen med planen tager udgangspunkt i de tilbud, der er i dag lokalt - og sætter retning for, hvordan det kan udbygges og styrkes, også i de kommuner, hvor regionen ikke har et sundhedshus 
 • Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal være i fokus - fælles populationsansvar 
 • Planen skal tage udgangspunkt i data, f.eks. fra 'Hvordan har du det'? 
 • Specialist - generalist? Kan der rykkes ud med eksperter? Hvornår skal regionen have telemedicinske løsninger? 
 • Medarbejdere og borgere - hvordan skabes en involverende proces - ejerskab 
 • Tydelighed på fokus og prioritering - hvad er vigtigst at fokusere på? Der skal være fokuserede indsatser 
 • Dilemma - højt ambitionsniveau -  begrænsede ressourcer 
 • Tilgængelighed skaber tryghed - skaber inddragelse - et venligt og imødekommende sundhedsvæsen 
 • Tryghed, nærhed - almen praksis skal have nemmere adgang til diagnostiske faciliteter og rådgivning fra specialister på hospitalerne 
 • Forebyggelse og sundhedsfremme skal langt højere op på dagsordenen, og regionen skal turde træde nye stier 
 • Klynger - både det nuværende - og også indtænke de nye kvalitetsklynger for almen praksis 
 • Borgere og patienter skal opleve sømløse forløb. Der skal politisk arbejdes for udveksling af data til gavn for patienter og borgere 
 • De politiske sigtelinjer skal være retningsgivende. Et sundhedsvæsen på patientens præmisser - værdisæt fra sundhedsplanen i 2013 og fra målbilledet skal bestå.

 

 Det blev aftalt, at administrationen undersøger, hvor langt man er i processen i forhold til at sikre udveksling af data mellem sektorerne og orienterer udvalget herom.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-90-12

4. Center for Sundhed, Holstebro - driftsaftaler

Resume

Region Midtjylland og Holstebro Kommune har i fællesskab opført Center for Sundhed i Holstebro Kommune. Der orienteres om, hvilke somatiske regionale funktioner der planlægges placeret i Center for Sundhed. I forlængelse af at byggeriet nu er færdigt og i drift, er der udarbejdet vedtægter samt driftsaftale for ejerforeningen Center for Sundhed.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om kvalitetssikringen af de regionale somatiske funktioner tages til efterretning,

 

at vedtægter for Ejerforening Center for Sundhed godkendes, og

 

at driftsaftale for Ejerforening Center for Sundhed godkendes.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland og Holstebro Kommune har i fællesskab opført Center for Sundhed i Holstebro Kommune. Bygningen er i maj 2018 afleveret til bygherren og taget i brug i juni 2018 af Holstebro Kommune og Psykiatrien, Region Midtjylland.

 

Parallelt med byggesagens afslutning er der udarbejdet aftaler med Holstebro Kommune om den fremtidige drift af bygningen, hvor både Holstebro Kommune og Region Midtjylland er ejere. Konkret vedrører det:

 

 • Fordeling af driftsudgifter i ordinær drift (ved idriftsættelse af de somatiske funktioner)
 • Fordeling af driftsudgifter i perioden fra overtagelse af bygningen frem til regional idriftsættelse af de somatiske funktioner
 • Vedtægter for ejerforeningen Center for sundhed
 • Driftsaftale for ejerforeningen Center for sundhed.

 

I samme periode har Hospitalsenheden Vest kvalitetssikret plangrundlaget for de forventede regionale somatiske funktioner, som skal placeres i Center for Sundhed.

 

Fordeling af driftsudgifter

Udgifterne til fællesomkostninger er estimeret til 6,47 mio. kr. i 2018-niveau og afregnes efter faktisk forbrug. Region Midtjyllands andel af driftsudgifterne er fastlagt til 17,8 %, svarende til 1,128 mio. kr. årligt. I perioden fra overtagelse af bygningen og til indflytning og ibrugtagning er beløbet dog reduceret. Udgifterne fordeles mellem Hospitalsenheden Vest og Psykiatrien i Vest efter en intern fordelingsnøgle. Ud over de indeholdte driftsudgifter, vil der efter ibrugtagning være udgifter til rengøring af egne lokaler.

 

Region Midtjylland har finansieret 16 % af bygningsmassen. Ved beregning af fordelingen af driftsudgifterne er der taget højde for, at Region Midtjylland medfinansierer driftsudgifterne for fællesfaciliteter eksempelvis kantine og affaldshåndtering, hvorved Region Midtjyllands andel er beregnet til 17,8 %. Se vedhæftede "Fordelingsnøgle driftsomkostninger Center for Sundhed".

 

Der er endvidere indgået aftale med Holstebro Kommune om fordeling af driftsomkostningerne i perioden fra overtagelse af bygningen i juni 2018 til ibrugtagning i 2. kvartal 2020. Udgiften er her fastsat til 300.000 kr. årligt.

 

Vedtægter for ejerforeningen og driftsaftale

Da Region Midtjylland og Holstebro Kommune har hver sin ejerlejlighed, skal der i henhold til ejerlejlighedslovgivningen fastlægges vedtægter for en ejerforening. Ejerforeningens formål er at varetage ejernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtigelser som ejere samt administrere ejendommen (se vedhæftede "Vedtægter for Ejerforeningen Center for Sundhed"). Til at varetage den daglige drift af bygningen, er der nedsat en driftsbestyrelse, der i henhold til vedtægterne for ejerforeningen skal sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender. Driftsbestyrelsens opgaver er fastlagt i vedhæftede "driftsaftale for Ejerforeningen Center for Sundhed".

 

Regionale funktioner i Center for Sundhed

Center for Sundhed vil huse både regionale somatiske og psykiatriske funktioner. De psykiatriske funktioner har ibrugtaget deres del af bygningen, men ibrugtagningen af de somatiske funktioner følger ibrugtagningstidspunktet af Regionshospitalet Gødstrup i 2020.

 

Følgende funktioner planlægges placeret i Center for Sundhed:

 

 • Akutklinik
 • Blodprøvetagning og tappefunktion
 • Interne medicinske funktioner
 • Røntgenklinik
 • Jordemoderklinik
 • Brystkræftscreening
 • Vagtlæge og lægevagtsvisitation
 • Akutlægebil.

 

Udover ovenstående er der nedsat en arbejdsgruppe med bred repræsentation, som er i gang med at undersøge placering af evt. andre mulige funktioner.

 

Hospitalsenheden Vest vil inden ibrugtagningen revurdere plangrundlaget. Endeligt forslag til regionale funktioner i Center for Sundhed vil blive fremlagt til regionsrådets godkendelse.

 

Psykiatriske funktioner

Regionspsykiatrien i Vest har ibrugtaget sine ambulatorier til behandling med:

 

 • Klinik for ADHD
 • Psykiatrisk Traumeklinik
 • Klinik for ældre psykiatri
 • Retspsykiatrisk klinik.

 

Yderligere klinikker starter op med behandling i 2019.

 

Psykiatrien i Vest har endvidere indgået samarbejdsaftale med Holstebro, Struer og Lemvig kommuner samt almen praksis om udvikling af nye tværsektorielle samarbejdsformer på tværs af Regionspsykiatrien, almen praksis, socialpsykiatrien, misbrugsindsatsen, det kommunale sundheds- og arbejdsmarkedsområde. Samarbejdet er blevet navngivet "Psykiatrien i Nordvest".

 

Målsætningen er en fælles indsats for borgere med psykisk sårbarhed og psykisk sygdom og et samtidigt misbrug. Der er i samme forbindelse etableret en recovery-skole med fokus på at udvikle den enkelte borgers mestringskompetencer. Der er i forbindelse med "Psykiatrien i Nordvest" etableret i alt otte ambulante overnatningspladser (fem regionale og tre kommunale) og indgået en lejeaftale mellem Holstebro Kommune og Psykiatrien.

 

Strategisk samarbejdsforum for Center for Sundhed

Som erstatning for den tidligere styregruppe, der blev etableret i forbindelse med gennemførelsen af byggeprojektet, etableres et strategisk samarbejdsforum for Center for Sundhed. Det strategiske samarbejdsforum for Center for Sundhed får til formål at drøfte og beslutte tiltag, der kan udvikle sundhedsbetjeningen af borgere og patienter samt udvikle samarbejdet mellem Hospitalsenheden Vest, Holstebro Kommune, Psykiatri og Social, privat praktiserende læger, øvrige aktører i Center for Sundhed samt øvrige kommuner i Hospitalsenheden Vests optageområde.

 

Samarbejdet tager udgangspunkt i sundhedsaftalen og de oprindeligelige visioner for Center for Sundhed (jf. konceptprogrammet for Center for Sundhed fra juni 2012, udarbejdet for Holstebro Kommune), der lød:

 

 • Størstedelen af borgerens kontakt med sundhedsvæsenet foregår lokalt.
 • Størstedelen af de lokale sundhedstilbud samles et sted
 • Vi arbejder med innovative og progressive sundhedsløsninger
 • Sammenhæng og samarbejde er nøgleord
 • Vi har fokus på borgernes evne til at mestre egen sundhed
 • Center for Sundhed skal være et levende, spændende og fleksibelt hus
 • Vi udbygger og deler viden.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud indstiller til forretningsudvalget,

 

at orienteringen om kvalitetssikringen af de regionale somatiske funktioner tages til efterretning,

 

at vedtægter for Ejerforening Center for Sundhed godkendes, og

 

at driftsaftale for Ejerforening Center for Sundhed godkendes.

Tidligere Politisk Behandling

På regionsrådsmødet den 24. oktober 2012 blev der godkendt samarbejdsaftale for Center for Sundhed.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-123-18

5. Godkendelse af udvidelse af regionsdrevet almen medicinsk klinik i Lemvig

Resume

Regionsrådet godkendte den 28. november 2018 at indsende en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om iværksættelse af forsøg efter sundhedslovens § 233. Administrationen har i forlængelse heraf indsendt ansøgning, hvoraf det fremgår, at Region Midtjylland ønsker at etablere en almen medicinsk klinik drevet af Hospitalsenheden Vest på Regionshospitalet Lemvig omfattende mindst 3.200 patienter. Efter drøftelser med lægerne i Lemvig og PLO-Midtjylland foreslås det dog, at klinikken udvides til at omfatte mindst 6.900 patienter.

Direktionen indstiller,

at det godkendes, at den kommende almen medicinske lægeklinik i Lemvig udvides fra at omfatte mindst 3.200 patienter til at omfatte mindst 6.900 patienter.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 28. november 2018, at regionen etablerer en regionsdreven almen medicinsk klinik i Lemvig, såfremt der opnås godkendelse fra ministeriet. På den baggrund er der fremsendt en ansøgning til ministeriet.

 

Af sagen fremgik det, at regionsklinikken omfatter de 3.200 patienter, som på nuværende tidspunkt varetages af udbudsklinikken.

 

To læger i Lemvig har meldt ophør medio 2019, og på den baggrund har der været afholdt møder mellem Region Midtjylland, Lægerne i Lemvig og PLO-Midtjylland om lægedækningssituationen. Konklusionen af drøftelserne er, at en udvidelse af den planlagte regionsklinik fra at omfatte mindst 3.200 patienter til at omfatte mindst 6.900 patienter vil gøre lægedækningssituationen i Lemvig mere robust. Ligeledes forventes det at forbedre rekrutteringsmulighederne for den regionsdrevne klinik, idet en større praksis anses som værende mere attraktiv for lægerne. En større klinik giver bedre mulighed for fleksibilitet og dermed bedre muligheder for på sigt at tilbyde delestillinger, så der eksempelvis er mulighed for, at lægerne kan forske eller være ansat på hospitalet på deltid. Lægerne i Lemvig ser derfor regionsklinikken med mindst 6.900 patienter tilknyttet som et konstruktivt og realistisk bud på løsning af lægedækningsudfordringen i Lemvig. 

 

Det foreslås derfor, at regionsklinikken omfatter mindst 6.900 patienter, og at klinikken derfor overtager de patienter, der på nuværende tidspunkt betjenes af udbudsklinikken (Nordic Medicare) samt de to privatpraktiserende læger, der har valgt at opsige deres ydernummer med virkning fra sommeren 2019.

 

Udvidelse af klinikken ændrer ikke på behovet for ressourcer til planlægning af klinikken. Driftsomkostningerne afhænger af antallet af patienter og vil basere sig på det konkrete antal patienter, der tilknyttes klinikken.

 

Administrationen har i december 2018 orienteret Sundhedsministeriet om udvidelsen af den regionsdrevne almen medicinske klinik med forbehold for regionsrådets behandling af sagen i januar 2019. Ministeriet er orienteret på forkant af hensyn til den forholdsvis pressede tidsplan og dermed behov for en tilbagemelding fra ministeriet snarest.

 

Regionsklinikken er i drift pr. 1. september 2019.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud indstiller til forretningsudvalget,

 

at det godkendes, at den kommende almen medicinske lægeklinik i Lemvig udvides fra at omfatte mindst 3.200 patienter til at omfatte mindst 6.900 patienter.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-220-18

6. Lægedækning på Tunø og Endelave

Resume

Da kontrakten om lægebetjening af Endelaves 151 beboere udløber den 30. april 2019, har administrationen analyseret brugen af lægen og vurderet det fremtidige behov på både Tunø og Endelave.

 

Baseret på beboernes brug af den tilstedeværende læge på Endelave og Tunø vurderer administrationen, at behovet for at kunne tilgå læge på begge øer kan imødekommes med én lægedag ugentligt. Det betyder en nedjustering for Endelave og en opgradering på Tunø.

 

Det er administrationens vurdering, at behovet også i sommerperiodens otte uger kan dækkes med én ugentlig lægedag.

Direktionen indstiller

at lægebetjeningen på Endelave fremover nedjusteres til én dags tilstedeværelse om ugen, i stedet for de nuværende to dage,

 

at lægebetjeningen på Tunø fremover opjusteres til én dags tilstedeværelse om ugen, i stedet for den nuværende ene dag om måneden,

 

at den læge, der har været på begge øer fuld tid i sommerperioden (otte uger), fremover erstattes af én ugentlig lægedag og ud over dette det præhospitale tilbud

Sagsfremstilling

Kontrakten med Falck Lægehuse om lægebetjening på Endelave udløber den 30. april 2019, men med mulighed for at forlænge kontrakten med et år. Derfor har administrationen evalueret aftalen og analyseret behovet for den fremtidige lægelige tilstedeværelse på øen. Administrationen har inkluderet Tunø i analysen, dels fordi Odder Kommune har henvendt sig til administrationen om, at den regionsansatte sygeplejerske på øen oplever en stigende arbejdsbelastning, og dels fordi der i dag er stor forskel på det lægelige tilbud, på trods af at de to øer er sammenlignelige med henholdsvis 121 og 151 beboere og med hensyn til fremkommelighed. 

 

I dag er der lægebetjening to dage om ugen på Endelave, hvor Falck Lægehuse leverer en vikarlæge, mens lægen på Samsø tager til Tunø ca. én dag om måneden.

 

Hvis beboerne har behov for at søge læge andre dage end de, hvor lægen er til stede, kan de på grund af deres status som øboere, hvor man typisk ikke er tilmeldt en fast praksis, søge hvilken som helst anden læge. Tilstedeværelsen af en læge på øen nogle faste dage er et udvidet tilbud til øboerne, som regionen har valgt at tilbyde. På begge øer er der desuden en fast ansat sygeplejerske, der fungerer som præhospitalets lokale repræsentant og kan hjælpe ved pludselige opståede behov. De to sygeplejersker assisterer desuden lægen ved behov. Det forudsættes, at en sådan ordning fortsætter på begge øer.

 

På begge øer betaler regionen i dag for, at der i sommerferieperioden i otte uger er lægebemanding alle ugedage, inklusive weekender, 24 timer i døgnet. Regionen stiller tilbuddet til rådighed af hensyn til turister.

 

Endelave

Administrationen har analyseret aktiviteterne hos lægen på Endelave og vurderer, at den lægelige tilstedeværelse fremover kan nedjusteres til én dag om ugen frem for to dage. Det samme gælder for sommerperioden, hvor en analyse af lægens aktivitet i otte sommeruger viser, at der ikke er behov for den ekstra lægebemanding. De turister, der måtte være på øen, trækker tilsyneladende ikke nævneværdigt på lægen (se bilag for vurdering og analyse).

 

Den nuværende løsning på Endelave, hvor Falck Lægehuse sikrer læge to dage ugentligt og en fast sommerlæge på fuld tid i otte uger, koster Region Midtjylland ca. 1 mio. kr. om året. De årlige omkostninger vil ved en halvering af lægebetjeningen og bortfald af sommerbemandingen forventes at falde til omtrent halvdelen. I beregningen er der taget hensyn til, at transporttid ikke halveres i forhold til nu, hvor lægen bliver på øen i to dage. Ligeledes er det indregnet, at priserne på udbud af lægepraksis generelt er steget, siden kontrakten blev underskrevet i 2016.

 

Tunø

Antallet af aktiviteter på Tunø, som kræver personlig tilstedeværelse af en læge, svarer i dag kun til omtrent en fjerdedel af aktiviteten på Endelave, men det skyldes, at lægen kun er til stede én gang om måneden, altså en ottendedel af tilstedeværelsen på Endelave. Øens beboere benytter andre læger (på fastlandet eller Samsø). Behovet for at besøge lægen må vurderes at være den samme, som for beboerne på Endelave. Derfor indstiller administrationen, at den lægelige tilstedeværelse på Tunø opjusteres til én dag ugentligt, for derved at tilbyde borgerne på Tunø et nært sundhedstilbud sammenligneligt med sundhedstilbuddet på Endelave.

 

Den nuværende løsning på Tunø, med betjening én dag om måneden og en fast sommerlæge i otte uger, koster Region Midtjylland omtrent 0,6 mio. kr. om året. Baseret på prisen for den nuværende ordning på Endelave forventer administrationen, at en fremtidig løsning på Tunø med lægebetjening én dag om ugen året rundt vil koste omtrent det samme.

 

Sommerlæge

En speciallæge i almen medicin koster normalt regionen omkring 37.000 kr. om ugen, for en 40 timers arbejdsuge på fastlandet, når man benytter vikarbureauer. På øerne skal lægen stå til rådighed 24 timer i døgnet, også weekender. Det må altså forventes at blive noget dyrere i de otte uger. Prisen for sommerlægen kan i lyset af dette forventes at blive i størrelsesordenen 350.000-400.000 kr. pr. ø.

 

Udbud/annoncering

Lægebetjeningen af begge øer forventes at kunne udbydes samlet, sideløbende med at opgaven annonceres til læger på almindelige overenskomstmæssige vilkår. En eksisterende praksis kan byde ind og etablere en satellitpraksis på én eller begge øer. Administrationen forventer dog ikke, at eksisterende lægehuse vil byde ind på opgaven på overenskomstmæssige vilkår, da honoreringen efter det almindelige ydelsessystem formentlig er for lav til at dække omkostningerne, men regionen ønsker naturligvis at afprøve muligheden for det.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud indstiller til forretningsudvalget,

 

at lægebetjeningen på Endelave fremover nedjusteres til én dags tilstedeværelse om ugen, i stedet for de nuværende to dage,

 

at lægebetjeningen på Tunø fremover opjusteres til én dags tilstedeværelse om ugen, i stedet for den nuværende ene dag om måneden, og

 

at den læge, der har været på begge øer fuld tid i sommerperioden (otte uger), fremover erstattes af én ugentlig lægedag og ud over dette det præhospitale tilbud.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-200-14

7. Håndtering af tolkegebyr i Region Midtjylland

Resume

Sundhedsministeren har den 7. december 2018 skrevet til Danske Regioner med en ny fortolkning af reglerne om opkrævning af tolkegebyr.

 

Sundheds- og Ældreministeriet har tidligere oplyst til regionerne, at patienten selv skal afholde en eventuel udgift til udstedelse af en blanket eller lægeerklæring som dokumentation for undtagelse fra gebyr på baggrund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Sundhedsministeren oplyser i den nye henvendelse til Danske Regioner, at Sundheds og Ældreministeriet efterfølgende er blevet opmærksom på, at patienten efter gældende ret ikke kan afkræves selv at skulle afholde udgiften til en sådan lægeerklæring.

 

Administrationen foreslår, at der via Danske Regioner tages initiativ til at indgå en landsdækkende aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om et fast honorar for udarbejdelse af lægeattester og lægeerklæringer om fritagelse for tolkegebyr som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland anmoder Danske Regioner om at tage initiativ til at forhandle en aftale med Praktiserende Lægers Organisation om et fast honorar for udarbejdelse af lægeattester og lægeerklæringer om fritagelse for tolkegebyr som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte i oktober 2018 en midlertidig procedure for håndtering af opkrævning af gebyr for tolkning i Region Midtjylland samt for opkrævning af allerede afholdte tolkninger. Som et led i denne procedure er det bestemt, at borgere, der søger om at blive fritaget for tolkegebyr som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal dokumentere fritagelsen ved hjælp af en lægeattest.

 

Sundheds- og Ældreministeriet har tidligere oplyst, at patienten selv skal afholde en eventuel udgift til udstedelse af en sådan attest/blanket eller lægeerklæring som dokumentation for undtagelse fra gebyr på baggrund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

Sundhedsministeren oplyser nu i henvendelsen til Danske Regioner, at Sundheds og Ældreministeriet efterfølgende er blevet opmærksom på, at patienten efter gældende ret ikke kan afkræves selv at skulle afholde udgiften til en sådan lægeattest eller lægeerklæring. Det betyder, at såfremt regionen i forbindelse med opkrævning af tolkegebyr beder borgeren fremlægge dokumentation for undtagelse i form af en lægeattest eller lægeerklæring, må en eventuel udgift til udfærdigelse af dokumentationen ikke pålægges patienten, men skal i stedet afholdes af regionen.

 

Region Midtjylland var medio december 2018 klar til at sende opkrævninger ud angående tolkegebyr, men som konsekvens af den nye udmelding fra Sundheds- og Ældreministeriet er det nødvendigt at ændre i de breve og vejledninger, der sendes til borgere om opkrævning af tolkegebyr, så det fremgår, at eventuelle udgifter til anskaffelse af dokumentation for undtagelse fra tolkegebyr afholdes af regionen og ikke som først udmeldt af patienten selv. Der er vedlagt udkast til nyt patientbrev. Administrationen arbejder ligeledes på at udforme nyt informationsmateriale til hospitals- og praksisområdet om ændret praksis og vejledning. Som følge heraf er udsendelsen af opkrævninger for tolkegebyr midlertidigt udsat i Region Midtjylland, indtil det nye materiale foreligger. Der er pt. ca. 700 opkrævninger, der skal udsendes.

 

Forslag til håndtering af udgifter til lægeattest eller lægeerklæring

Det forventes, at langt hovedparten af undtagelsesvurderingen vil blive foretaget af patientens praktiserende læge. Vurdering af, om en patient opfylder kriterierne for undtagelse af helbredsmæssige årsager og udfærdigelse af lægeattest eller lægeerklæring herom, er ikke en ydelse, der indgår i overenskomsten mellem regionerne og Praktiserende Lægers Organisation. Den praktiserende læge fastsætter derfor selv honoraret. Eventuel brug af tolk i forbindelse med lægens vurdering af om en patient opfylder kriterier for undtagelse for tolkegebyr er ligeledes ikke en del af de ydelser, regionen har indgået kontrakt med tolkebureauerne om at levere.

 

For at sikre en enkel og håndterbar løsning foreslås det, at der forsøges indgået en aftale med Praktiserende Lægers Organisation om honorar for lægeattest eller lægeerklæring vedrørende tolkegebyrfritagelse. Det vil sikre ens og kendt honorar og vil samtidig muliggøre, at lægen fremsender regning på attest via den almindelige afregning mellem region og praktiserende læger. Det vil være enkelt for læger, patienter og regionens administration. Da situationen er den samme i alle regioner, vil det være mest hensigtsmæssig med en landsdækkende aftale. Administrationen foreslår derfor at tage kontakt til Danske Regioner og bede dem tage initiativ til at koordinere mellem regionerne og gennemføre en forhandling med PLO.

 

Danske Regioner har indkaldt regionerne til et møde den 15. januar 2019 for at drøfte den nye udmelding fra Sundheds- og Ældreministeriet. Region Midtjylland vil her - under forbehold for regionsrådets efterfølgende godkendelse - foreslå, at Danske Regioner tager kontakt til Praktiserende Lægers Organisation for at aftale et fast honorar.

 

Indtil det er afklaret, om der skal/kan indgås en national aftale, og en sådan aftale er på plads og implementeret, må der etableres en midlertidig løsning vedrørende honorering for lægeattester og lægeerklæringer, hvor patienter og praktiserende læger orienteres om, at såfremt regionen anmoder patienten om dokumentation i form af lægeattest/-erklæring, påhviler det regionen at dække borgerens udgifter hertil. Det vurderes, at regionen vil kunne afregne direkte med den læge, der udsteder erklæringen, eller med borgeren, i fald denne har betalt for erklæringen.

 

Allerede afholdte udgifter til lægeattest eller lægeerklæring

Sundhedsministeren henstiller i den nye udmelding til, at regionerne tager kontakt til patienter, der er blevet anmodet om at fremlægge dokumentation i form af en lægeerklæring, og oplyser de pågældende patienter om, at de kan få eventuelt afholdte udgifter til udstedelse af lægeerklæringen refunderet af regionen.

 

Administrationen vil kontakte de borgere, der har indsendt dokumentation for fritagelse for gebyr og gøre dem opmærksom på, at de kan få refunderet eventuelle afholdte udgifter til udfærdigelse af lægeattest/-erklæring.

 

Økonomi

Med den ændrede fortolkning af betalingsforpligtigelsen i forhold til lægeattester/-erklæringer påføres regionerne en ny udgift i form af betaling for attesterne/erklæringerne. Der vil også blive påført administrationen ekstra arbejde med håndtering af refusion af borgernes udgifter til erklæringer.

 

Før der foreligger en eventuel aftale med PLO om honorar for at lave en lægeattest/-erklæring, er det vanskeligt at estimere udgifterne. Hertil kommer, at antallet af erklæringer fra borgere, der beder om at blive undtaget fra gebyret, er ukendt og meget svært at estimere. Endelig er det usikkert, i hvor mange tilfælde en læge vil vurdere, at der er behov for medvirken fra en tolk, når lægen skal vurdere, om patienten opfylder kriterierne for af helbredsmæssige grunde at blive undtaget for tolkegebyret.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud indstiller til forretningsudvalget,

 

at Region Midtjylland anmoder Danske Regioner om at tage initiativ til at forhandle en aftale med Praktiserende Lægers Organisation om et fast honorar for udarbejdelse af lægeattester og lægeerklæringer om fritagelse for tolkegebyr som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

 

at sætningen 'du kan undtages fra tolkegebyr på grund af fysisk eller psykisk sygdom' i brevet suppleres med sætningen  'der gør, at du er ude af stand til at lære dansk', og

 

at det undersøges, om Region Midtjylland kan træffe beslutning om, at der ikke udsendes regninger med tilbagevirkende kraft, blandt andet set i lyset af, at præciseringerne fra nationalt niveau er kommet så sent i processen. 

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet har den 31. oktober 2018 behandlet en sag om status på implementeringen af gebyr ved tolkning i Region Midtjylland, herunder vedtaget et forslag til midlertidig håndtering af opkrævning af gebyret.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-95-18

8. Godkendelse af aftale om udrykningslægeordningen mellem PLO og Region Midtjylland på Samsø

Resume

Der er to praktiserende læger i Region Midtjylland, der arbejder som udrykningslæger. Den aftale, lægerne i øjeblikket arbejder efter, er dog ikke længere gyldig, hvorfor der skal indgås en ny aftale. Der er udarbejdet en ny aftale, som fremlægges til godkendelse. Den nye aftale beskriver i høj grad gældende praksis. Der er dog enkelte tilføjelser, der skal sikre kvalitet, og at lovgivningskrav om journalføring overholdes.

Direktionen indstiller,

at aftalen om præhospital lægehjælp i Region Midtjylland mellem PLO og Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Der er to praktiserende læger, der arbejder som udrykningslæger i Region Midtjylland; begge på Samsø. Udrykningslægerne kan blive kaldt af AMK-vagtcentralen i tilfælde af alvorlig ulykke eller sygdom på Samsø. Udrykningslægeordningen blev i sin tid oprettet i Århus Amt.

 

Udrykningslægeordningen er en særlig ordning, der er relevant i områder, hvor den pågældende læge i udgangspunktet kan forventes at være tilgængelig, og hvor der er et særligt behov og en særlig struktur, som understøtter relevansen af, at der etableres alternative løsninger i forhold til første lægehjælp på stedet. Dette gør sig gældende på Samsø, hvor de praktiserende læger i udgangspunktet altid kan kontaktes, og de geografiske forhold medfører, at udrykningslægen ofte vil kunne nå frem før en præhospital akutlæge (akutlægehelikopteren).

 

Udrykningslægerne arbejder i øjeblikket efter en aftale, der blev indgået mellem Århus Amt og PLO i 1999. Aftalen er imidlertid forældet, hvorfor der skal indgås en ny aftale. For eksempel eksisterede der ikke AMK-vagtcentral i 1999. Det er i dag AMK-vagtcentralen, der kalder udrykningslægerne.

 

Den nye aftale om udrykningslægeordningen – aftale om præhospital lægehjælp i Region Midtjylland – beskriver i høj grad den praksis, der er gældende i dag i forhold til udkald, afregning mv. Der er tilføjet enkelte afsnit, der skal sikre ordningens kvalitet samt at ordningen lever op til lovgivningskrav om eksempelvis journalføring.

 

Den nye aftale forventes ikke at medføre merudgifter, og udrykningslægeordningen kan derfor fortsat finansieres inden for eksisterende budget.

 

Aftalen er godkendt af praksisplanudvalget den 5. september 2018.  

 

Aftalen om præhospital lægehjælp i Region Midtjylland (udrykningslægeordningen) er vedlagt som bilag.

Beslutning

at aftalen om præhospital lægehjælp i Region Midtjylland mellem PLO og Region Midtjylland godkendes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-18

9. Drøftelse af anbefalinger fra demokratiudvalget #

Resume

Udvalg for nære sundhedstilbud besluttede på mødet den 5. december, at udvalget på et kommende møde primo 2019 skal drøft demokratiudvalgets anbefaling om, at der skal igangsættes yderligere initiativer i de enkelte udvalg for at sikre mest mulig inddragelse af udvalgets medlemmer.

Direktionen indstiller,

at demokratiudvalgets ønske om at der skal igangsættes yderligere initiativer i de enkelte udvalg for at sikre mest mulig inddragelse af udvalgets medlemmer drøftes.

Sagsfremstilling

Det midlertidige udvalg vedrørende demokrati og inddragelse har haft til formål at komme med forslag til at styrke det politiske system i Region Midtjylland. Som en konsekvens af udvalgets drøftelser er der lagt op til, at der i de enkelte stående udvalg kan aftales en proces for større inddragelse og indsigt i tilrettelæggelsen af udvalgets møder, herunder mulighederne for en tidligere politisk inddragelse i processen.

 

Der ønskes en drøftelse af, om at der skal igangsættes yderligere initiativer i de enkelte udvalg for at sikre mest mulig inddragelse af udvalgets medlemmer.

 

Demokratiudvalgets anbefalinger behandles på forretningsudvalgetsmøde den 15. januar og på regionsrådsmøde 30. januar 2019 og fremgår nedenfor.

 

Demokratiudvalget har på den baggrund formuleret følgende otte anbefalinger til regionsrådets videre arbejde med at styrke demokratiet og inddragelsen i Region Midtjylland:

 

 1. Udvalget anbefaler, at der løbende er opmærksomhed på at udvikle og styrke samspillet mellem politikere og embedsmænd i Region Midtjylland med henblik på at forbedre det politiske beslutningsgrundlag.
 2. Udvalget anbefaler, at der i de stående og midlertidige udvalg løbende arbejdes med at udvikle samarbejdsformer, som giver udvalgsmedlemmer et politisk handlerum.
 3. Udvalget anbefaler, at der udvikles et redskab/en metode, som giver de stående udvalg overblik over verserende og kommende sager i det politiske system.
 4. Udvalget anbefaler, at der tilrettelægges en mere systematisk tilbagemelding til de stående udvalg om implementeringen og resultaterne af politisk interessante sager.
 5. Udvalget anbefaler, at der vedtages grundprincipper for borgerinddragelse i Region Midtjylland med udgangspunkt i de principper, som udvalget har formuleret.
 6. Udvalget anbefaler, at der udarbejdes en strategi for Region Midtjylland som en inddragende region for regionens borgere og medarbejdere som supplement til grundprincipperne for borgerinddragelse. Et element heri bør være, at der i Region Midtjylland arbejdes systematisk med at udvikle, afprøve og opsamle erfaringer om metoder til inddragelse med henblik på at skabe en fælles viden i regionen om gode metoder til inddragelse.
 7. Udvalget anbefaler, at de nævnte prøvehandlinger om sundhedshuse, dialogmøder og kollektiv trafik gennemføres i regi af de pågældende stående udvalg, og at der sker en systematisk opsamling på erfaringerne fra prøvehandlingerne.
 8. Udvalget anbefaler, at der arbejdes med at synliggøre Region Midtjylland som en inddragende region overfor borgere, medarbejdere og andre interessenter.

 

Som det fremgår af anbefaling nr. 5 har udvalg vedrørende demokrati og inddragelse i forbindelse med udvalgets arbejde udarbejdet et forslag til grundprincipper for borgerinddragelse i Region Midtjylland. Forslaget om grundprincipper for borgerinddragelse behandles i en særskilt sag på dagsordenen.

Beslutning

Udvalget drøftede mødeform, herunder om arbejdsformen kan gøres mere dynamisk.

 

Udvalget udtrykte tilfredshed med mødeform og arbejdsform, idet det ønskes, at dagsorden ikke er for tæt pakket, og

 

at det fortsat ligger udvalget på sinde at blive inddraget tidligt i den politikformulerende fase.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-41-11

10. Analyse af behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland

Resume

En analyse af behovet for velfærdsuddannede viser, at der under visse forudsætninger er stor risiko for mangel på blandt andet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og radiografer.

 

Koncernledelsen har drøftet analysens konklusioner og vurderer, at der er flere forskellige handlemuligheder for at imødegå de mulige rekrutteringsudfordringer. Et øget optag på nogle uddannelser er en af disse handlemuligheder, og VIA University College har i forlængelse af analysen fremsendt en henvendelse om en øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen. Det foreslås, at Region Midtjylland er positiv overfor denne henvendelse. Opfølgning på analysen kommer derudover blandt andet til at ske på baggrund af et forslag til en strategi for arbejdsstyrkeplanlægning, som forelægges for regionsrådet i løbet af foråret 2019.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om analysens resultater tages til efterretning, og

 

at udkastet til svar på henvendelsen fra VIA University College om øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen godkendes. Svaret indebærer, at Region Midtjylland giver sin tilslutning til VIA University College's forslag om at øge dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen, idet det forudsættes, at den videre dialog om, hvor, hvordan og hvor meget dimensioneringen skal øges, sker sammen med de midtjyske kommuner.

Sagsfremstilling

I 2012 gennemførte analysefirmaet COWI en analyse af behovet for velfærdsuddannede i den midtjyske region. Analysen var bestilt af Region Midtjylland og Kommunekontaktrådet (KKR) Midtjylland og blev gennemført i samarbejde med blandt andet VIA University College, social- og sundhedsskolerne i Midtjylland og de faglige organisationer.

 

I juni 2018 aftalte Region Midtjylland og KKR Midtjylland sammen med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i Midt-Nord og flere uddannelsesinstitutioner, at der i løbet af efteråret 2018 skulle udarbejdes en opdatering af denne analyse.

 

Formålet har været at få et opdateret vidensgrundlag for at vurdere mulighederne for at kunne rekruttere det antal medarbejdere, der er behov for i forhold til at kunne varetage opgaverne på væsentlige dele af velfærdsområdet i kommunerne og Region Midtjylland frem til 2028.

 

Analysen er nu afsluttet, og rapporten blev offentliggjort den 22. november 2018. Hovedrapporten og en kortere pixi-udgave med resumé af hovedkonklusionerne er vedlagt.

 

I forlængelse af analysen har Region Midtjylland primo december 2018 modtaget en henvendelse fra VIA University College vedrørende en øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen i Midtjylland.

 

Henvendelsen og et udkast til svar er vedlagt som bilag.

 

VIA University College ønsker at øge dimensioneringen med 120 studerende årligt og foreslår blandt andet, at der i den forbindelse etableres en uddannelsesstation i Herning. I det vedlagte forslag til svar giver Region Midtjylland sin opbakning til forslaget om en øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen. Spørgsmålet om, hvor dimensioneringen skal øges, hvor meget den skal øges og hvordan skal drøftes med de midtjyske kommuner, som udgør en væsentlig del af det sammenhængende sundhedsvæsen og dermed også er en vigtig aftager af uddannede sygeplejersker.

 

Baggrunden for behovet for en øget dimensionering på denne uddannelse er blandt andet resultaterne fra analysen fra COWI, som er beskrevet nedenfor.

 

På sundhedsområdet peger rapporten fra analysen på, at der er stor risiko for udfordringer med at rekruttere til følgende faggrupper:

 • sygeplejersker (hvis efterspørgslen efter faggruppen fortsat stiger og med den nuværende beskæftigelsesgrad)
 • radiografer (hvis efterspørgslen efter faggruppen fortsat stiger)
 • social- og sundhedsassistenter (blandt andet på grund af et fald i antallet af nyuddannede)
 • hospitalsserviceassistenter (afhængigt af, hvor tidligt de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet)
 • lægesekretærer (blandt andet på grund af alderssammensætningen, som betyder, at flere de kommende år trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet)
 • jordemødre (kun hvis efterspørgslen fortsætter som gennemsnittet de seneste otte år).

 

I forhold til pædagoger og folkeskolelærere er analysens resultater ikke entydige og afhænger i høj grad af, hvordan regeringens tilbagetrækningsreform slår igennem. Kommunerne kan få udfordringer med at rekruttere pædagogiske assistenter, blandt andet på grund af et fald i tilgangen til uddannelsen. Rapporten konkluderer, at der er behov for særligt fokus på udviklingen fremover for alle de nævnte faggrupper.

 

Lægerne er ikke medtaget i analysen. I forhold til denne faggruppe er der et særligt analysearbejde i gang i Sundhedsstyrelsens prognose- og dimensioneringsudvalg i forbindelse med fastlæggelsen af den nye dimensionering af uddannelsen af speciallæger fra 2020.

 

Konklusionerne i analysen fra COWI bygger på tekniske fremskrivninger baseret på kendt og målbar viden. Der er set på, hvordan både udbud og efterspørgsel efter forskellige faggrupper vil udvikle sig under en række konkrete antagelser (scenarier) og viser en mulig udvikling. Der er f.eks. ikke taget højde for, at arbejds- og opgavefordelingen kan ændre sig, både mellem faggrupper og mellem stat, regioner, kommuner og patienter/pårørende. Der er heller ikke taget højde for ændringer i behandlingsmetoder, ændringer i uddannelserne og evt. politiske beslutninger om at ændre de økonomiske og styringsmæssige rammer, som regionerne og kommunerne er underlagt.

 

Analysens resultater har været drøftet i koncernledelsen i november 2018. Det har blandt andet været drøftet, om der på baggrund af rapporten er behov for særlige tiltag for at understøtte, at der også fremover er tilstrækkeligt med medarbejdere til at varetage regionens opgaver. Koncernledelsens vurdering er, at der på baggrund af analysens resultater kan være behov for en øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen og eventuelt radiografuddannelsen. Koncernledelsen har også fokus på, at der er en række andre muligheder for at imødegå de mulige rekrutteringsudfordringer:

 

 • I forhold til sygeplejersker kan der f.eks. arbejdes mere systematisk med at øge arbejdstiden og dermed beskæftigelsesgraden.
 • Yderligere fokus på de nyuddannede sygeplejerskers overgang fra studiet til arbejdsmarkedet, så flere fastholdes i faget. En måde kunne være at udvikle praktikopholdene i slutningen af uddannelsen og ved at styrke introduktionsprogrammerne til de nyansatte.
 • Fortsat fokus på at reducere medarbejdernes sygefravær.
 • Fortsat fokus på at understøtte, at medarbejdere bliver længere tid på arbejdsmarkedet.

 

Analysen af velfærdsuddannede viser samtidig, at der for nogle faggrupper kan blive et overskud af uddannede personer. Det gælder f.eks. i forhold til ergoterapeuter. Et muligt tiltag kan derfor også være en mere strategisk og systematisk brug af opgaveflytning, hvor nogle opgaver kan varetages af andre faggrupper, eventuelt kombineret med en relevant kompetenceudviklingsindsats.

 

Regionen har allerede en række politikker, der understøtter de forskellige indsatser, blandt andet en livsfasepolitik. Regions-MEDudvalget har desuden udarbejdet principper for opgaveflytning.

 

Et flertal i regionsrådet besluttede i forbindelse med aftalen om budgettet for 2018, at der skulle udarbejdes en strategi for arbejdsstyrkeplanlægning. En sådan strategi skal bidrage til, at Region Midtjylland både på kort og langt sigt har tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft til rette tid, sted og omkostningsniveau. Et forslag til strategi vil blive fremlagt for regionsrådet i løbet af foråret 2019.

 

Samtidig med det analysearbejde, der blev iværksat i Midtjylland, iværksatte regeringen et større kortlægningsarbejde for at undersøge kommuner og regioners udfordringer med at rekruttere blandt andet social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Resultatet af dette kortlægningsarbejde blev offentliggjort medio december 2018, og rapporten vedlægges som bilag.

 

Pressemeddelelsen vedrørende regeringens rapport kan ses her.

 

Kortlægningen viser blandt andet et stort behov for, at flere søger og gennemfører social- og sundhedsuddannelserne. Regeringen og Danske Folkeparti har i forlængelse af kortlægningen afsat ca. 150 mio. kr. over fire år til en række forskellige initiativer, der skal imødegå rekrutteringsudfordringerne på dette område.

 

I forhold til sygeplejersker vil uddannelses- og forskningsministeren invitere uddannelsesinstitutioner, KL og Danske Regioner til en dialog om mulighederne for at øge antallet af studie- og praktikpladser, så antallet af studerende kommer til at matche efterspørgslen. Ministeriet har primo januar 2019 endnu ikke taget konkrete initiativer til dette.

Beslutning

Udvalget for nære sundhedstilbud indstiller til forretningsudvalget,

 

at orienteringen om analysens resultater tages til efterretning, og

 

at udkast til svar på henvendelsen fra VIA University College om øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen godkendes. Svaret indebærer, at Region Midtjylland giver sin tilslutning til VIA University College's forslag om at øge dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen, idet det forudsættes, at den videre dialog om, hvor, hvordan og hvor meget dimensioneringen skal øges, sker sammen med de midtjyske kommuner.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-125-17

11. Opfølgning på kampagner om sundhed #

Resume

På mødet i udvalg for nære sundhedstilbud den 7. marts 2018 blev udvalget præsenteret for de kampagner om sundhed, som har kørt på Region Midtjyllands Facebookside siden 2015. Der blev spurgt, om der kan måles en effekt af kampagnerne. Her gives en opfølgning.

Direktionen indstiller,

at opfølgningen på effekt af kampagner om sundhed tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet i udvalg for nære sundhedstilbud den 7. marts 2018 var den en præsentation af de kampagner om sundhed, som har kørt på Region Midtjyllands Facebookside siden 2015. Kampagnerne er udviklet og lavet i samarbejde med konsulenter fra kvalitetsorganisationen MidtKraft, som består af en række konsulenter, som alle har rod i og omkring almen praksis. MidtKraft arbejder for meningsfuld og praksisnær udvikling i, af og med praksis, gennem efteruddannelse, organisationsudvikling og det tværsektorielle samarbejde.

 

På mødet i udvalg for nære sundhedstilbud blev der spurgt, om det er muligt at måle en effekt af kampagnerne. Da de er udviklet med Facebook for øje og ikke knyttet op på ydelseskoder i afregningssystemet, er det ikke muligt at dokumentere et fald i antallet af henvendelser til praktiserende læge i dag- og vagttid. Ved at lave en sammenligning med kampagner fra lignende aktører er det muligt at måle på, hvordan kampagnerne klarer sig i forhold til andre.

 

Sammenligning med Patienthåndbogen

På Facebook er der fire parametre at måle på, når man skal vurdere udbredelsen:

 • Visninger (for film)
 • Likes
 • Kommentarer
 • Delinger.

 

Patienthåndbogen har lavet kampagner om nogle af de samme emner som Region Midtjyllands kampagner, og er derfor valgt som sammenligningsgrundlag. Her er samlet tre eksempler på film, der illustrerer udbredelsen – flåtbid, øjenbetændelse og feber.

 

Film om flåtbid 

Parameter

Patienthåndbogen

Region Midtjylland

Visninger

1700

542.000

Likes

29

720

Kommentarer

4

720

Delinger

20

728

 

Film om øjenbetændelse

Parameter

Patienthåndbogen

Region Midtjylland

Visninger

2300

139.000

Likes

24

297

Kommentarer

1

297

Delinger

13

1200

 

Film om feber

Parameter

Patienthåndbogen

Region Midtjylland

Visninger

11.000

507.000

Likes

35

4600

Kommentarer

1

653

Delinger

21

6400

 

Som det fremgår, har Region Midtjylland et stort forspring i forhold til Patienthåndbogen. Dertil kommer, at et stort antal brugere af Facebook tagger hinanden, når de kommenterer (nævner en anden brugers navn for at henlede opmærksomheden på filmen eller billedet).

 

Ny kampagne om omgangssyge

Erfaringerne de seneste år har vist, at filmene har mindre gennemslagskraft og derfor laves indtil videre kun plakater. I august og september 2018 er der lavet tre nye kampagner:

 

 • Børneorm! Hva' så?
 • Tid til influenzavaccine
 • Omgangssyge! Hva' så?

 

Sidstnævnte er lavet som film af Patienthåndbogen og plakat af Region Midtjylland. Til trods for forskel i format (film - plakat) er vurderingen, at de to kan sammenlignes:

 

Parameter

Patienthåndbogen

Region Midtjylland

Likes

61

1400

Kommentarer

7

301

Delinger

30

3470

  

Økonomi

En kampagne koster 7-16.000 kr. alt efter kompleksitet, og om der laves både plakat og film. Når kampagnen først er lavet, kan den genbruges år efter år, med mindre de faglige anbefalinger ændrer sig. Gentagelsen koster ikke noget (tegneren får fx ikke honorar for genbrug).

 

Kampagnerne bruges igen, når de er i sæson. I forbindelse med influenzaepidemien i vinteren 2018 fulgte administrationen Sundhedsstyrelsens influenzabarometer og lancerede (genbrugte) kampagnen om influenza, mens den var i udbrud. Resultatet var rekordhøje reaktioner på Facebook:

 

 

 

Opslaget nåede en rækkevidde på 623.580 personer. Et opslag på regionens Facebook-side har gennemsnitligt en rækkevidde på 63.360 personer.

 

Deling af kampagner

Der har løbende været henvendelser fra de andre regioner, som ønsker at få deres eget logo på især plakater og postkort. Der arbejdes lige nu på en aftale om deling af kampagnerne, så logoet må ændres, men ikke selve indholdet på plakater og i film.

 

Plakaterne deles i stigende grad af andre aktører, fx apoteker og 'Læger formidler', som er et digitalt læringsunivers om sygdom og sundhed, som er lavet af læger. Samtidig er der lavet en aftale med Patienthåndbogen om deling af plakater på deres Facebookside, når de laver opslag om nogle af de emner, Region Midtjylland har lavet kampagner om. Region Midtjylland krediteres under billedet.

 

Konklusion

På baggrund af sammenligningen ovenfor kan det konkluderes, at Region Midtjyllands share of voice (andel af markedet i forhold til andre) er meget høj. Det kan samtidig også konkluderes, at Region Midtjylland med kampagnerne formår at give kvalificeret sundhedsoplysning, der rammer målgruppen, som er børnefamilier.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og der var opbakning til kampagnerne om sundhed.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-18

12. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Administrationen orienterede om aktuelle lægedækningsager.

 

Administrationen orienterede om henvendelse fra  Lægevagten.

 

Administrationen orienterede om, at udvalget vil blive forelagt en analyse om høreområdet i foråret 2019.

 

Ulrich Fredberg var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen