Abonnér

Referat
til
mødet i Udvalg for nære sundhedstilbud
den 8. maj 2019 kl. 09:00
i Aarhus Universitetshospital, mødelokale 4, indgang G6, Palle Juul-Jensens Boulevard 99,

Alle medlemmer var mødt.

 

Mødet blev hævet kl. 12.00

 

Sagerne blev behandlet i følgende rækkefølge:

Ordinær åben dagsorden punkt 1, lukket dagsorden, tillægsdagsorden og herefter den resterende del af ordinær åben dagsorden.


Sagnr.: 1-31-72-166-19

1. Orientering om tilsagn og afslag på ansøgninger til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Resume

Sundheds- og Ældreministeriet har ultimo januar 2019 offentliggjort anden runde af pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Puljen udgør i alt 800 mio. kr., og de første 200 mio. kr. blev udmøntet i 2018. Der er igangsat anden runde af udmøntningen, hvor der er udmøntet yderligere 209,5 mio. kr. Fristen for indsendelse af ansøgninger til puljen var den 20. marts 2019.

 

Den 3. maj 2019 offentliggjorde ministeriet fordelingen af puljemidlerne. Region Midtjylland og samarbejdskommunerne i regionen ansøgte om 44,851 mio. kr. og har deraf fået tilsagn om 20,95 mio. kr. i de ansøgninger, som Region Midtjylland har haft del i.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om tilsagn og afslag vedrørende tilskud fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har ultimo januar 2019 offentliggjort anden runde af pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Puljen udgør i alt 800 mio. kr., og de første 200 mio. kr. blev udmøntet i 2018. Der er igangsat anden runde af udmøntningen, hvor der er udmøntet yderligere 209,5 mio. kr. Fristen for indsendelse af ansøgninger til puljen var den 20. marts 2019.

 

I samarbejde med kommuner og almen praksis blev der udarbejdet ansøgninger til puljen, som blev fremsendt til ministeriet den 20. marts 2019. Region Midtjylland er administrativ projektejer på otte ansøgninger med et samlet budget på 44,851 mio. kr. Herudover er Region Midtjylland medansøger på to projekter samt har medsendt en interessetilkendegivelse i én ansøgning.

 

Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjorde den 3. maj 2019 fordelingen af den anden udmøntning på i alt 209,5 mio. kr.

 

Region Midtjylland og de midtjyske kommuner ansøgte om 44,851 mio. kr. og har deraf fået tilsagn om 20,95 mio. kr. i de ansøgninger, som Region Midtjylland har haft del i:

 

Projekt

Formål

Samlet ansøgt

Tilsagn fra ministeriet

Center for Sundhed i Holstebro

Ansøgt om midler til hovedsageligt udstyr.

6.550.000 kr.

3.600.000 kr.

Grenaa Sundhedshus

Ansøgt om midler til renovering af lokaler med henblik på indflytning af lægepraksis.

14.000.000 kr.

9.300.000 kr.

Vivild Lægehus

Ansøgt om midler til opkøb og udbygning af Vivild Lægehus.

3.100.000 kr.

1.400.000 kr.

Samsø Sundheds- og Akuthus

Ansøgt om midler til udbygning af lægehus, renovering af sundheds- og akuthuset samt indkøb af udstyr.

2.836.000 kr.

2.300.000 kr.

Skive Sundhedshus

Ansøgt om midler til etablering og renovering af lokaler, bl.a. med henblik på en øre-, næse-, halslæge i huset samt indkøb af udstyr.

4.375.000 kr.

1.055.000 kr.

Skanderborg Sundhedshus

Ansøgt om midler til renovering af lokaler med henblik på indflytning af flerlægepraksis.

3.100.000 kr.

3.100.000 kr.

Digitale lægetilbud på Tunø og Endelave

Ansøgt om midler til digitale lægekonsultationer.

190.000 kr.

190.000 kr.

 

Der blev ikke bevilget midler til Lemvig Sundhedshus, hvor der var ansøgt om 10,7 mio. kr.

 

En række af projekterne har fået fuldt tilsagn, mens andre har fået delvist tilsagn. For de projekter med delvist finansiering fremgår det af tilsagnsskrivelsen, 'at Region Midtjylland i samarbejde med den pågældende kommune finansierer den resterende del af projektet'.

  

Administrationen har været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om de forudsætninger, der er beskrevet i tilsagnsskrivelserne. Ministeriet har mundtligt tilkendegivet, at det ikke er en forudsætning, at Region Midtjylland og samarbejdskommunerne finder den fulde finansiering for at kunne realisere de ansøgte projekter i fuldt omfang. Det blev tilkendegivet, at der er mulighed for at tilpasse projekterne, således at den nødvendige egenfinansiering begrænses, ligesom der er mulighed for at udskyde delprojekter til et tidspunkt, hvor der er mulighed for at finde finansiering. Der kan fremsendes reviderede projektskrivelser og budgetter til ministeriet med henblik på tilpasning af projektet.

 

Tilskuds- og afslagsskrivelser er vedlagt. Tilsagn om tilskud til projekter samt afslag på ansøgninger er yderligere uddybet i vedhæftede oversigt (Oversigt – tilsagn og afslag på ansøgninger).

 

Økonomi til egenfinansiering

I den såkaldte huslejepulje er der i 2019 ca. 3 mio. kr.

I investeringsplanen vil der være ca. 1 mio. kr. tilgængelig, men derudover er alle midler prioriteret.

 

Øvrige projekter i de midtjyske kommuner

Udover de midler, som Region Midtjylland har fået tildelt i forbindelse med ovenstående ansøgninger, har en række midtjyske kommuner selv ansøgt midler til puljen/ansøgt i samarbejde med Region Midtjylland, hvor kommunen er administrativ projektejer. I den forbindelse har kommunerne tilsammen fået tilsagn om i alt 17,23 mio. kr.:

  • Skive Kommune: 106.287 kr. til udstyr til to lægeklinikker i Skive Kommune
  • Ringkøbing-Skjern Kommune: 6.394.000 kr. Vorgod-Barde Lægehus (Region Midtjylland er medansøger)
  • Syddjurs Kommune: 3.783.000 kr. til Ebeltoft Lægehus (Region Midtjylland er medansøger)
  • Ikast-Brande Kommune: 6.600.000 kr. til etablering af lægehus i sammenhæng med eksisterende sundhedscenter i Ikast
  • Favrskov Kommune: 3.227.217 kr. til Favrskov Sundhedscenter i Hammel.

 

Der er således i alt givet tilsagn om 38,18 mio. kr. til projekter i Region Midtjylland og de midtjyske kommuner.

 

Den videre proces

  • Det er et krav fra ministeriet, at underskrevne tilsagnskrivelser sendes til ministeriet senest den 31. maj 2019. Der kan ikke nås en politisk behandling inden da, og tilsagnskrivelserne vil derfor blive fremsendt som teknisk administrative med forbehold for politisk behandling. 
  • Dialog med samarbejdsparter om tilpasning af projekter pågår i maj 2019.
  • Projekterne behandles i udvalg og regionsrådet i juni 2019.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud indstiller til forretningsudvalget,

 

at orientering om tilsagn og afslag vedrørende tilskud fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse tages til efterretning.

Tilbage til toppen