Abonnér

Referat
til
mødet i Udvalg for nære sundhedstilbud
den 2. september 2020 kl. 08:30
i Regionshuset Viborg, Konference 1, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle var mødt.

 

Ulrich Fredberg forlod mødet under behandlingen af punkt 3.

 

Mødet blev hævet kl. 12.20.


Sagnr.: 1-30-72-112-20

1. Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg

Resume

Regionsrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg. I forlængelse heraf fremlægges forslag til kommissorier for to arbejdsgrupper, en koordineringsgruppe og to politiske følgegrupper samt et forslag til en proces for arbejdet.

Direktionen indstiller,

at kommissorier og proces for udarbejdelse af udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg, som skal videreudvikle hospitalets nuværende funktioner og rolle som udviklingshospital. Udviklingsplanen skal herudover danne udgangspunkt for prøvehandlinger mellem Regionshospitalet Silkeborg, Silkeborg Kommune og praksissektoren i forhold til den videre udvikling af samarbejdet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.


Kommissorier

Arbejdet med en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg kører i to spor og har en bred organisering med to politiske følgegrupper, en administrativ koordinationsgruppe og to arbejdsgrupper som besluttet i regionsrådet den 24. juni 2020. Kommissorier med medlemmer, organisering, opgaver og tidsplan for grupperne forelægges til godkendelse.


Kommissorium for arbejdsgruppen og den politiske følgegruppe for spor 2 har kommunal deltagelse og forelægges parallelt til politisk behandling i Silkeborg Kommune.


Alle grupperne fungerer, indtil udviklingsplanen er politisk behandlet. Det gælder også den administrative koordinationsgruppe, som i det oprindelige forslag skulle fungere som koordinationsgruppe for implementeringen, eventuelt i justeret form. Administrationen foreslår, at koordinationsgruppens rolle i forhold til implementering ændres. I stedet for at fortsætte i forbindelse med implementeringen, foreslås det, at implementering af udviklingsplanen varetages i det almindelige ledelseshierarki. Alle fem grupper fungerer således indtil, udviklingsplanen er politisk behandlet medio 2021.


Proces

Af kommissorierne fremgår, at der lægges op til en proces med bred inddragelse under udvikling af planen, bred høring og endelig behandling i regionsrådet i juni 2021:

  • Oktober-december 2020: Input til arbejdet med udviklingsplanen (bred inddragelse)
  • Januar-februar 2021: Udarbejdelse af forslag til udviklingsplan
  • Marts 2021: Høringsudkast godkendes i regionsrådet
  • April-maj 2021: Høringsudkast til en udviklingsplan sendes i bred høring, herunder behandling i Silkeborg Kommune
  • Juni 2021: Udviklingsplanen inkl. eventuelle ændringer som følge af høring/behandling i Silkeborg Kommune forelægges til endelig godkendelse i regionsrådet.

Beslutning

Udvalget for nære sundhedstilbud indstiller til forretningsudvalget,


at kommissorier og proces for udarbejdelse af udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg godkendes, og


at den samlede hospitalsledelse indgår som medlemmer af spor 1 og 2.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede den 24. juni 2020, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg.

Tilbage til toppen