Abonnér

Referat
til
mødet i Udvalg for nære sundhedstilbud
den 15. september 2021 kl. 08:30
i Regionshuset Viborg, F7 stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle var mødt, undtaget Christian Møller-Nielsen, der havde meldt afbud.

 

Lone Langballe deltog ikke i behandlingen af tillægsdagsordenens punkt 2.

 

Mødet blev hævet kl. 11.15.

 

Tillægsdagsordenens punkt 1 blev behandlet efter punkt 1.

Tillægsdagsordenens punkt 2 blev behandlet efter tillægsdagsorden punkt 1.


Sagnr.: 1-00-2-21

1. Tema: Viborg Kommunes arbejde med velfærdsteknologi og digitalisering #

Sagsfremstilling

Direktør Mette Andreassen fra Viborg Kommune deltager på mødet med et oplæg.


Viborg Kommune har arbejdet strategisk med velfærdsteknologi siden 2010 - og i længere tid med digitalisering. I arbejdet er der fokus på kvalitet for borgerne, medarbejdernes arbejdsmiljø, økonomiske gevinster og vækst.


Dette har resulteret i en række projekter og løsninger. Et udpluk vil blive præsenteret og der vil blive gået i dybden med virtuelle løsninger, DigiRehab, Virtual Reality, Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi (TUCV) og Animation.

Beslutning

Mette Andreassen, der er direktør i Viborg Kommune, gav et oplæg om Viborg Kommunes arbejde med velfærdsteknologi og digitalisering.


I Viborg Kommune satte man i 2010 fokus på velfærdsteknologi og digitalisering ud fra en tro på, at det var vejen frem. Der blev der afsat midler til området, og man satsede på fire parametre, henholdsvis borgere, medarbejdere, økonomi og vækst, som er de parametre løsninger holdes op mod, når man skal vurdere, om det er noget, der skal arbejdes videre med.


En række af de løsninger man arbejder med i Viborg Kommune blev præsenteret, herunder virtuelle løsninger som besøg ved borgerne via skærm, holdtræning via skærm, træning med borgere i eget hjem og brugen af Virtual Reality.


Viborg Kommune indgik i 2017 et samarbejde med Hospitalsenhed Midt og det lokale erhvervsliv omkring etableringen af Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi, hvor man arbejder med udvikling, test og implementering af velfærdsteknologiske løsninger i et tæt samarbejde mellem virksomheder, borgere og sundhedsvæsenet. Fokus for Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi er hverdagsinnovation.


Animation er et område man også arbejder meget med i samarbejde med Hospitalsenhed Midt og med Novo Nordisk som sponser og projektpartner. Animation er meget brugbart indenfor sundhedsvæsenet og har et stort potentiale. Undersøgelser viser, at 16 % procent af voksne danskere har svært ved at læse en simpel tekst og forstå indholdet. Her er animation meget anvendeligt i forhold til at formidle komplekse emner på en forståelig måde. Det betyder, at animation kan være medvirkende til at mindske ulighed i sundhed.


Christian Møller-Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-1483-19

2. Udbudsklinikkers deltagelse i lægevagten i forlængelsesperiode

Resume

Beslutningen om at forlænge kontrakterne for tre eksisterende udbudsklinikker i Fursund, Holstebro og Bøvlingbjerg har givet udfordringer for bemandingen af lægevagten i Region Midtjylland. Administrationen har afsøgt mulighederne for, om de tre udbudsklinikker kan deltage i lægevagten, men anser det ikke for muligt at finde en løsning, hvor alle udbudsklinikkerne deltager i lægevagtskørslen. Samtidig er den oprindelige begrundelse for forlængelserne bortfaldet. Administrationen anbefaler derfor, at kontrakterne opsiges efter de første tre år, således at forlængelsesperioden ikke påbegyndes.

Direktionen indstiller,

at kontrakterne for de tre forlængede udbudsklinikker opsiges, således at forlængelsesperioden ikke påbegyndes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte i februar 2021 en 1-årig forlængelse af tre eksisterende udbudsklinikker, alles Lægehus Fursund, Nordic Medicare Bøvlingbjerg og Holstebro Centrum, som ét af syv initiativer rettet mod sikringen af kontinuitet i almen praksis.


Forlængelserne gjorde det muligt at sikre kontinuiteten i lægebemandingen i henhold til kontrakterne med de pågældende leverandører, mens man afventede resultaterne af overenskomstforhandlingerne mellem PLO og RLTN, samt resultaterne af det nationale arbejde med at præcisere forhold i sundhedsloven, der vedrører læger med flere ydernumre.


Senere kunne yderligere udbudskontrakter forlænges efter fornyet politisk stillingtagen, såfremt det skønnedes hensigtsmæssigt.


Administrationen er blevet opmærksom på, at forlængelsen af udbudsklinikkerne giver problemer for bemandingen af lægevagten, da udbudsklinikkerne er fritaget for at indgå i lægevagten jf. beslutning i Samarbejdsudvalget den 9. juni 2020. PLO-Midtjylland mener ikke, at det i behandlingen af sagen stod klart, at en fritagelsen også ville være gældende ved en eventuel kontraktforlængelse.


Administrationen har afsøgt mulighederne for, at udbudsleverandørerne kan indgå i lægevagten i forlængelsesperioderne. Tilbagemeldingerne har været følgende:

 • En leverandør ønsker at deltage i lægevagten uden økonomisk kompensation
 • En leverandør ønsker at deltage i lægevagten mod økonomisk kompensation
 • En leverandør ønsker ikke at deltage i lægevagten, ej heller mod kompensation.


Resultatet er derfor, at det ikke er muligt at få alle klinikker til at deltage i lægevagten.


Siden beslutningen om forlængelsen af kontrakterne, har der været drøftelser vedrørende sikring af kontinuitet på såvel nationalt niveau, som i overenskomstmæssig sammenhæng. Desuden arbejder administrationen på at lægge en ny model for annoncering af ydernumre til praktiserende læger frem til godkendelse i oktober 2021, hvilket vil betyde, at kontinuiteten i lægebemandingen vægter i evalueringen af ansøgerne til et ydernummer.


Begrundelsen for forlængelserne er således ikke længere aktuel, og administrationen anbefaler, at udbudskontrakter for de tre udbudsklinikker opsiges, således at en forlængelsesperiode ikke påbegyndes. De tre udbudklinikker skal opsiges med virkning fra henholdvis 1. april 2022 for alles Lægehus Fursund, 1. maj 2022 for Nordic Medicare Bøvlingbjerg og 1. juli 2022 for Holstebro Centrum.


Konsekvenserne af denne løsning er, at udbudsklinikkernes kapaciteter bliver annonceret til alment praktiserende læger på overenskomstmæssige vilkår ca. fire måneder før kontraktudløb. Ved disse genannonceringer forventes det, at den nye kvalitative annonceringsmodel kan benyttes.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud indstiller til forretningsudvalget,


at kontrakterne for de tre forlængede udbudsklinikker opsiges, således at forlængelsesperioden ikke påbegyndes.


Christian Møller-Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede d. 24. februar 2021 at forlænge kontrakterne for udbudsklinikkerne i Fursund, Holstebro og Bøvlingbjerg fra tre år til fire år.


Regionsrådet blev d. 18. august 2021 orienteret om problemstillingen med udbudsklinikkernes deltagelse i lægevagten med henblik på fremlæggelse af løsningsforslag i september 2021.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-352-08

3. Tildeling af kvote grå stær-operationer

Resume

En praktiserende øjenlæge i Grenaa har søgt om tilladelse til at operere patienter med grå stær. Administrationen anbefaler, at øjenlægen tildeles en kvote.

Direktionen indstiller,

at praktiserende øjenlæge Mikkel Funding, Grenaa, tildeles en kvote grå stær-operationer, og


at udgiften på 1.9 mio. kr. om året fra 2022 og fremover tages fra kontoen for privathospitaler.

Sagsfremstilling

Operation for grå stær er ikke en ydelse i overenskomst for speciallægehjælp, så hvis praktiserende øjenlæger skal foretage operationen, skal regionen have indgået en særlig aftale (§ 64-aftale) med de praktiserende øjenlæger om indgrebet.


For øjeblikket har regionen aftale med 11 praktiserende øjenlæger om, at de aktuelt hver må foretage 395 operationer for grå stær om året. Aftalen med praktiserende øjenlæger sikrer nærhed til operationer ligesom aftalen aflaster hospitalernes øjenafdelinger.


I regionen er der 33 praktiserende øjenlæger. Øjenlæger med aftale om operation af grå stær opererer deres egne patienter, mens øvrige øjenlæger henviser deres grå stær-patienter til hospitalerne. Der er ingen praktiserende øjenlæger i Norddjurs Kommune, der opererer for grå stær.


Muligheden for at blive opereret for grå stær i Grenaa er i tråd med regionens intentioner om borgernære sundhedstilbud. Ønsket om nære sundhedstilbud kan genfindes i Sigtelinjerne (f.eks. Tryghed – er både nærhed og specialisering), Sundheds- og Hospitalsplanen og i Praksisplan for Speciallægehjælp.


Øjenlæger, der driver praksis i Region Midtjylland efter Overenskomst om Speciallægehjælp og kan dokumentere de nødvendige kompetencer og erfaringer, kan personligt søge regionen om at tiltræde aftalen.


I 1. halvår af 2021 blev ca. 120 patienter (ca. 200 operationer) med grå stær viderehenvist fra hospitalernes øjenafdelinger til Udvidet Frit Sygehusvalg og ca. 780 patienter (ca. 1.310 operationer) til praktiserende øjenlæger jf. særlig aftale om udlagt hospitalsaktivitet.


Nævnte aftale om udlagt hospitalsaktivitet blev medio 2020 indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn for at hjælpe hospitaler med pukkelafvikling i COVID-19-perioden og indebærer, at hospitalerne kan viderehenvise patienter til speciallægepraksis. Aftalen udløber den 30. september 2021, hvorefter det forventes, at en stor del af patienterne, der ikke kan behandles inden for behandlingsgarantien, vælger at blive omvisiteret til privathospital.


Det kan forventes, at hvis øjenlægen i Grenaa får tildelt en kvote på 395 operationer, vil der blive henvist nogenlunde det samme antal operationer mindre til privathospital.


Da honoraret for operation for grå stær på privathospitaler og i speciallægepraksis er nogenlunde ens forventes det, at en tildeling af grå stær-kvote til øjenlægen vil være udgiftsneutral. Udgiften til 395 operationer om året vil være ca. 1.9 mio. kr.


Mikkel Funding har oplyst, at han kan starte med operationerne pr. 1. januar 2022.


Det forslås, at udgiften til kvoten finansieres via kontoen for privathospitaler.


Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud indstiller til forretningsudvalget,


at praktiserende øjenlæge Mikkel Funding, Grenaa, tildeles en kvote grå stær-operationer, og


at udgiften på 1.9 mio. kr. om året fra 2022 og fremover tages fra kontoen for privathospitaler.


Christian Møller-Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-6-18

4. Drøftelse af ny praksisplan for fodterapi #

Resume

Som følge af den nye overenskomstaftale for fodterapi skal regionen udarbejde en ny praksisplan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fodterapeutiske betjening i regionen.

Direktionen indstiller,

at visioner på fodterapiområdet drøftes som input til det videre arbejde med praksisplanen for fodterapi.

Sagsfremstilling

Af den nyeste Aftale om fodterapi indgået i januar 2021 fremgår det, at regionen skal udarbejde en praksisplan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fodterapeutiske betjening i regionen. Praksisplanen skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt.


Overenskomsten for fodterapi fastsætter en række kriterier for indholdet af praksisplanen, som skal danne grundlag for beslutninger på området, herunder behandlingskapacitet, placering af ydernumre og geografisk dækning, forhold for bevægelseshæmmede og udvikling i borgere med diabetes og svær leddegigt.


Ovenstående punkter er elementer, der vil være en del af kapacitetsvurderingen i den nye praksisplan for fodterapi, som danner grundlag for tilrettelæggelse af den fodterapeutiske kapacitet. Planen vil herudover indeholde anbefalinger for at styrke samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen og medvirke til kvalitetsudvikling.


Praksisplanen udarbejdes i tråd med Region Midtjyllands målbillede og øvrige strategier på sundhedsområdet. Praksisplanen vil ligeledes tage højde for Region Midtjyllands forløbsprogram for type 2-diabetes.


Visioner for området har været drøftet i Samarbejdsudvalget for fodterapi, der peger på sammenhængende patientforløb, lige adgang for alle borgere, succesfuld forebyggelse og rettidig behandling samt behandling af høj kvalitet som værende væsentlige parametre i den kommende praksisplan.


Praksisplanen vil mere konkret berøre følgende temaer:

 • Digitalisering, herunder kommunikation mellem sundhedsaktører og til patient
 • Samarbejde på tværs, herunder samarbejde om diabetespatienter
 • Øget fokus på egenomsorg, herunder nye muligheder for videokonsultationer
 • Tilgængelighed, herunder geografisk fordeling og tilbud til bevægelseshæmmede
 • Kvalitetsudvikling
 • Kompetenceudvikling og efteruddannelse.


Udvalget bedes drøfte visionerne for fodterapiområdet for derigennem at sætte retning tidligt i arbejdet med den nye praksisplan.


Den videre proces for arbejdet med praksisplan for fodterapi forventes at se ud som følger:

 • Oktober 2021-januar 2022: Udkast til praksisplanen udarbejdes
 • Marts 2022: Udkast til praksisplan drøftes i Samarbejdsudvalg for fodterapeuter
 • April-maj 2022: Udkast til praksisplanen forelægges udvalg for nære sundhedstilbud med henblik på at sende udkastet i høring
 • Juni-juli 2022: Høringsperiode
 • September 2022: Praksisplanen godkendes politisk.


Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra administrationen og to fodterapeuter, der er udpeget af Samarbejdsudvalget for fodterapeuter. Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde et udkast til praksisplanen. Arbejdsgruppen vil tage afsæt i drøftelserne i udvalget i forhold til visioner og retning for det videre arbejde med praksisplanen. Der er vedlagt et kommissorium for arbejdsgruppen som bilag.


Der er desuden vedlagt et baggrundsnotat om fodterapiområdet i Region Midtjylland som bilag.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud drøftede visioner på fodterapiområdet som input til det videre arbejde med praksisplanen for fodterapi.


Udvalget ønsker, at der er særligt fokus på kapacitet, ventetider og tilgængelighed. Derudover er der et ønske om, at der er fokus på samarbejde med øvrige aktører, herunder kommunerne og Steno Diabetes Center.


Christian Møller-Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-21

5. Oversigt over temaer og sager på kommende møder #

Resume

Der vedlægges en oversigt over planlagte temaer og sager for de kommende møder i udvalget.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Til udvalgets orientering vedlægges en oversigt over planlagte temaer og sager for de kommende møder i udvalget.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud tog orienteringen til efterretning.


Udvalget ønsker, at der på et kommende møde gives en overordnet orientering om det, der indgår i budgetforliget i forhold til udvalgets område.


Christian Møller-Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-21

6. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Administrationen orienterede om lægedækning i almen praksis.


Christian Møller-Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-21

7. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Udvalg for nære sundhedstilbud skal godkende beslutningsprotokollen.


For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i First Agenda ved at trykke på ”Godkend”.

Beslutning

Underskriftsarket er journaliseret på sagen.


Christian Møller-Nielsen var forhindret i at deltage i mødet.

Tilbage til toppen