Abonnér

Referat
til
mødet i udvalg for nære sundhedstilbud
den 10. november 2021 kl. 08:30
i Sølund, Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Christian Møller-Nielsen og Ulrich Fredberg, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 11.45.


Sagnr.: 1-00-2-21

1. Besøg på Sølund #

Sagsfremstilling

Landsbyen Sølund i Skanderborg Kommune er en boform og et aktivitetstilbud for mennesker med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Sølund er hjem for ca. 216 voksne mennesker og består af 14 boenheder med 16-24 beboere fordelt over 2-3 huse pr. enhed samt et aktivitetscenter. I 2020 etablerede Region Midtjylland en regionsklinik på Sølund.


Økonomidirektør Mette Jensen vil indledningsvist give et oplæg omkring historik og baggrund for etablering af regionklinikken i Sølund.


Derefter vil Anne-Marie Kruse, der er leder på Sølund, give et oplæg om Sølund, og herunder komme nærmere ind på målgruppe, udfordringer og den tværfaglige indsats.


Johanne Laursen, der er læge i regionsklinikken vil afslutte med et oplæg omkring betydningen af, at der er en læge til stede på Sølund i forhold til muligheden for længere observation, hyppige og længere konsultationer og koordinering med det øvrige sundhedspersonale.


Der vil herefter være mulighed for en rundvisning i lægeklinikken.

Beslutning

Mette Jensen indledte med et oplæg om etablering af regionsklinikken på Sølund.


Anne-Marie Kruse, der er leder på Sølund, gav et oplæg om Sølund. Landbyen Sølund har været et botilbud siden 1935. Det er Danmarks største boform for voksne med vidtgående og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Sølund rummer i dag 240 beboere fra 36 kommuner og ca. 800 ansatte. Målgruppen er karakteriseret ved at have multiple diagnoser, komplicerede problemstillinger og/eller reaktioner i form af selvskadende eller udadreagerende adfærd. Alle beboere har et markant støttebehov og kompleksiteten i opgavevaretagelsen er stærkt stigende. På Sølund har man et stort fokus på lighed i sundhed, og man har et rigtig godt tværfagligt og tværsektorielt setup på sundhedsdelen.


Johanne Laursen, der er læge i regionklinikken, gav dernæst et oplæg om opgaverne og det at være læge på Sølund. Der er to læger ansat på deltid, der dækker hvad der svarer til én kapacitet. Der er 213 patienter tilknyttet lægeklinikken. Lægeklinikken har en lang række samarbejdspartnere, hvor de fleste også fysisk er placeret på Sølund, og man bruger det tværfaglige samarbejde omkring beboerne meget.


Afslutningsvist var der rundvisning i lægeklinikken.


Christian Møller-Nielsen og Ulrich Fredberg var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-21

2. Besøg af Region Nordjylland #

Sagsfremstilling

Region Nordjylland deltager virtuelt i udvalgsmødet med henblik på at fortælle om deres arbejde og erfaringer med regionsklinikker og om Nye Veje, der er et 6-årigt udviklingsprogram, som Region Nordjylland gennemfører i samarbejde med Morsø Kommune. Nye Veje er baseret på en idé om at bruge regionsdrevne praksisklinikker, ikke kun som en model for at sikre lægedækning, men også som platform for tværsektorielt udviklingsarbejde.


Mødet afsluttes med en gensidig erfaringsudveksling mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland. Jens Friis Bak, der er lægefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest, deltager i drøftelsen.


Fra Region Nordjylland deltager:

 • Anny Winther (V), Akut og Praksisudvalget
 • Eva Sejersdal Knudsen, direktør for Patientforløb og Økonomi
 • Carsten Haugaard Kvist, kontorchef for Nære Sundhedstilbud, Patientforløb og Økonomi
 • Vickie Hayes Kyed, faglig koordinator for Team Lægetilbud og Udvikling, Patientforløb og Økonomi
 • Charlotte Vester, sundhedsfaglig leder, Morsø Kommune.


Program for besøget:


1. Velkomst


2. Region Nordjyllands regionsklinikker

 • Region Nordjyllands Lægedækningsstrategi og annonceringsmodel
 • Status på lægedækningen på Mors
 • Hvad koster det at etablere en regionsklinik og drifte den?
 • Gevinsterne ved at drive regionsklinikker.


3. Nye Veje - nu og i fremtiden

 • Politiske intentioner ved at drive Nye Veje samt baggrunden for ansøgningen til Sundheds- og Ældreministeriet
 • Nye Veje version 2.0, herunder samarbejde med PLO.


4. Spørgsmål og gensidig erfaringsudveksling

Beslutning

Besøget blev aflyst.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-439-21

3. 360 graders plan for initiativer i Region Midtjylland

Resume

På baggrund af det store pres, som sundhedsvæsenet oplever, har regionsrådet besluttet, at der skal udarbejdes en 360 graders plan, der skal understøtte, at regionens enheder kommer godt igennem de travle perioder i vinteren. Planen skal medvirke til at skabe fælles overblik, rumme nye indsatser samt supplere og styrke indsatser, der er i gang.


Indsatserne i planen har blandt andet til formål at understøtte situationer, hvor COVID-19 eller andre infektionssygdomme skalerer i omfang, at bidrage til et godt arbejdsmiljø og en bemanding på kort og lang sigt, at understøtte håndteringen af det nuværende høje niveau af akut aktivitet samt at adressere udfordringer vedrørende ventelister og planlagt aktivitet.

Direktionen indstiller,

at udkast til 360 graders planen godkendes, og


at forslag til proces for opfølgning med løbende statusopfølgning hvert kvartal godkendes.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland oplever et stort pres. Presset kan blandt andet tilskrives øget aktivitet på det akutte område samt udskudt aktivitet som følge af COVID-19 og sygeplejerskestrejke mv. Region Midtjylland påvirkes samtidigt ligesom andre sektorer af udfordringer med at fastholde og rekruttere de ønskede medarbejdere. Udfordringerne gælder både for psykiatrien, socialområdet og somatikken. Psykiatrien har bl.a. på grund af lægesituationen allerede igangsat et omfattende program kaldet 'Robust Psykiatri' med henblik på at finde og implementere langsigtede løsninger. I forhold til udfordringerne på socialområdet arbejdes der også med en lang række initiativer målrettet rekruttering, god introduktion og fastholdelse af medarbejdere.


Udfordringerne med COVID-19 i 2020 og 2021 blev løst ved hjælp af en stor omstilling, fleksibilitet og kreativitet i hele sundhedsvæsenet, båret frem af dygtige, dedikerede og engagerede medarbejdere og ledere. I sensommeren 2021 blev ekstraordinært mange børn indlagt med RS-virus. En situation som under svære vilkår igen kalder på nytænkning og fleksibilitet hos medarbejderne, og hvor hospitalerne finder løsninger i et tæt samarbejde på tværs af regionen med en fortsat høj kvalitet og patientsikkerhed i behandlingen.


Der ses ind i en vinter, hvor der er usikkerhed om, hvordan situationen vil udvikle sig i forhold til bl.a. COVID-19, andre infektionssygdomme og personalesituationen. På det akutte område er der således fortsat et pres på aktiviteten, samtidig med at hospitalerne oplever udfordringer med at få bemandet sygeplejerskevagterne.


COVID-19 og sygeplejerskestrejken og de afledte konsekvenser heraf har samtidigt betydet, at en række behandlinger og undersøgelser er blevet udskudt. I den nuværende situation og på trods af en række initiativer, der skal forbedre situationen er forventningen dog, at det vil vare en rum tid, før den udsatte aktivitet er indhentet. Hvis der fx opstår en situation med en ny bølge med COVID-19 eller andre infektionssygdomme, vil det tilsvarende få en forværret betydning for den planlagte aktivitet.


Regionsrådet har derfor besluttet, at der udarbejdes en 360 graders plan for initiativer i forhold til hospitaler, Præhospitalet og Patientkontoret samt i forhold til dialogen med kommuner, PLO-Midtjylland og andre primære aktører. Derudover blev der besluttet en række konkrete initiativer, som skal indgå i planen. Dele af planen er også gældende for andre områder herunder bl.a. socialområdet.


Formål

360 graders planen skal være med til at understøtte og sikre, at sundhedsvæsenet kommer godt og sikkert gennem vinteren, og at Region Midtjylland som organisation er beredt, hvis COVID-19 eller andre infektionssygdomme skalerer i omfang. Derudover skal den medvirke til at understøtte et godt arbejdsmiljø og bemanding i somatikken, psykiatrien og på socialområdet på kort og lang sigt. Endelig skal planen bidrage til at håndtere det øgede pres på den akutte aktivitet samt ventelister og planlagt aktivitet.


Planen og det videre arbejde

Der er udarbejdet et udkast til en 360 graders plan (vedlagt som bilag). Planen skal medvirke til at skabe et fælles overblik, supplere og styrke indsatser, der er i gang, samt initiativer som igangsættes fremadrettet for at understøtte, at sundhedsvæsenet kommer godt gennem vinteren. Der arbejdes parallelt med lokale og fællesregionale indsatser. Mange af initiativerne sigter også mod at mindske presset på sundhedsvæsenet på længere sigt. 360 graders planen er fortløbende og vil løbende blive tilpasset og opdateret.


Planen suppleres med data, der kan bidrage til at belyse situationen og udviklingen. I vedlagte status over udviklingen fremstilles udvalgte nøgletal indenfor personale, patientaktivitet, tværsektorielt samarbejde og praksisområdet.


Det forslås, at der gives en løbende statusopfølgning på planen og udviklingen i aktiviteten hvert kvartal.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud indstiller til forretningsudvalget,


at udkast til 360 graders planen godkendes,


at forslag til proces for opfølgning med løbende statusopfølgning hvert kvartal godkendes,


at der iværksættes en målrettet dialog med relevante kommuner omkring indlæggelser/udskrivelser
og færdigbehandlingsdage i forhold til kommunale tilbud såsom plejehjem, bosteder og akutfunktion og,


at det indskrives særskilt i 360 graders planen, at ordningen omkring indlæggelser i eget hjem skal følges og evalueres.


Udvalget anmodede om,

 • at sagen forud for mødet i forretningsudvalget opdateres med
  målbilledet af status på færdighedsbehandlingsdage fordelt på somatik og psykiatri, og
 • at administrationen til det kommende udvalgsmøde afdækker data på variansen af indlæggelsesfrekvensen i almen praksis, i det omfang det er muligt.


Christian Møller-Nielsen og Ulrich Fredberg var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede den 27. oktober 2021, at der udarbejdes en 360 graders plan for initiativer i forhold til hospitaler, Præhospitalet og Patientkontoret samt i forhold til dialogen med kommuner, PLO-Midtjylland og andre primære aktører. Derudover blev der besluttet en række konkrete initiativer, som skal indgå i planen.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-21

4. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Rasmus Foged om oprettelse af ydernumre til psykologer #

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Rasmus Foged om oprettelse af ydernumre til psykologer.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen om oprettelse af ydernumre til psykologer drøftes.

Sagsfremstilling

Rasmus Foged (Å) har den 29. september 2021 anmodet om at få et punkt på dagsordenen til udvalg for nære sundhedstilbuds møde den 10. november 2021:


"Jeg vil gerne bede om følgende oplysninger vedrørende privatpraktiserende psykologer:


Hvad udgør Region Midtjyllands andel af den samlede ramme til psykologbehandling i hvert af årene i perioden 2017-2022?


Hvad var/er Region Midtjyllands budget til psykologbehandling i hvert af årene i perioden 2017-2022? Såfremt budgettet er ændret i løbet af året, vil jeg gerne have oplyst bådet det oprindelige budget og ændringerne i løbet af årene.


Hvad var Region Midtjyllands forbrug på psykologbehandling i hvert af årene i perioden 2017-2020?


Hvad var det gennemsnitlige bruttohonorar pr. psykolog i Region Midtjylland i hvert af årene i perioden 2017-2020?


Hvad var/er omsætningsloftet vedrørende angst og depression pr. psykolog i hvert af årene i perioden 2017-2022?


Hvad var det gennemsnitlige honorar vedrørende angst og depression pr. psykolog i Region Midtjylland i hvert af årene i perioden 2017-2020?


Jeg vil endvidere bede om, at vi får følgende sag til politisk behandling i regionsrådet, gennem udvalg for nære sundhedstilbud:


Oprettelse af ydernumre til psykologer

I foråret 2021 oprettede Region Hovedstaden 30 nye ydernumre, hvoraf nogle ydernumre (vistnok 15) blev finansieret af uudnyttet råderum inden for regionens andel af den samlede ramme til psykologbehandling.


Alternativet foreslår, at Region Midtjylland på samme måde opretter et antal nye ydernumre finansieret af den uudnyttede del af Region Midtjyllands andel af den samlede ramme til psykologbehandling.


Sagen bedes fremlagt med svarene på ovennævnte spørgsmål og med Region Hovedstadens sagsfremstilling som bilag."

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud drøftede henvendelsen om oprettelse af ydernumre til psykologer.


Alternativet stillede følgende beslutningsforslag:

at der oprettes 10 nye ydernumre til psykologer med virkning fra 1. juli 2022. Udgiften på ca. 1,5 mio. kr. i 2022 foreslås finansieret inden for praksisområdets budget på samme måde som eventuel øget aktivitet hos eksisterende ydernummerindehavere, såfremt administrationen finder dette er muligt. Hvis ikke administrationen finder dette muligt, foreslås udvidelse finansieret af konsolideringspuljen. Udgiften på ca. 3 mio. kr. i 2023 og fremover håndteres i forbindelse med budgetlægning for 2023.


For forslaget stemte Rasmus Foged, mens Annette Roed, Finn Thranum, John G. Christensen og Peter Møller Andersen stemte imod. Signe Lund Jensen og Lone Langballe tog foreløbigt forbehold. Forslaget blev derfor ikke vedtaget.


Rasmus Foged ønsker forslaget indbragt til afgørelse i regionsrådet.


Christian Møller-Nielsen og Ulrich Fredberg var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-21

5. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Rasmus Foged om ophævelse af omsætningsgrænsen for angst og depression #

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Rasmus Foged vedrørende ophævelse af omsætningsgrænsen for angst og depression.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen vedrørende ophævelse af omsætningsgrænsen for angst og depression drøftes.

Sagsfremstilling

Rasmus Foged (Å) har den 29. september 2021 anmodet om at få et punkt på dagsordenen til udvalg for nære sundhedstilbuds møde den 10. november 2021:


"Jeg vil gerne bede om følgende oplysninger vedrørende privatpraktiserende psykologer:


Hvad udgør Region Midtjyllands andel af den samlede ramme til psykologbehandling i hvert af årene i perioden 2017-2022?


Hvad var/er Region Midtjyllands budget til psykologbehandling i hvert af årene i perioden 2017-2022? Såfremt budgettet er ændret i løbet af året, vil jeg gerne have oplyst bådet det oprindelige budget og ændringerne i løbet af årene.


Hvad var Region Midtjyllands forbrug på psykologbehandling i hvert af årene i perioden 2017-2020?


Hvad var det gennemsnitlige bruttohonorar pr. psykolog i Region Midtjylland i hvert af årene i perioden 2017-2020?


Hvad var/er omsætningsloftet vedrørende angst og depression pr. psykolog i hvert af årene i perioden 2017-2022?


Hvad var det gennemsnitlige honorar vedrørende angst og depression pr. psykolog i Region Midtjylland i hvert af årene i perioden 2017-2020?


Jeg vil endvidere bede om, at vi får følgende sag til politisk behandling i regionsrådet, gennem udvalg for nære sundhedstilbud:


Ophævelse af omsætningsgrænsen for angst og depression

Omsætningsgrænsen for angst og depression medfører, at der er psykologer, der bliver begrænset i at levere ydelser for regionerne, selvom der er behov for deres ydelser, og selvom der er ledige midler inden for den samlede ramme til psykologbehandling.


Alternativet foreslår, at Region Midtjylland retter henvendelse til Regionernes Lønnings- og Takstnævn med en opfordring til, at omsætningsgrænsen for angst og depression ophæves.


Sagen bedes fremlagt med svarene på ovennævnte spørgsmål, og om muligt et notat fra administrationen om baggrunden for og effekterne af omsætningsgrænsen."

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud drøftede henvendelsen vedrørende ophævelse af omsætningsgrænsen for angst og depression.


Udvalget tilkendegav, at de finder det positivt, at samarbejdsudvalget for psykologer afdækker mulige modeller for en udvidelse af omsætningsloftet for angst og depression.


Christian Møller-Nielsen og Ulrich Fredberg var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-21

6. Ny overenskomst på speciallægeområdet #

Resume

Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger har forhandlet en ny overenskomstaftale for de praktiserende speciallæger på plads. Der gives en orientering om aftalens indhold.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om ny overenskomst på speciallægeområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Primo 2021 gav regionsrådet deres input til input til en ny overenskomst på speciallægeområdet. Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger har nu forhandlet den nye overenskomstaftale for de praktiserende speciallæger på plads. Aftalen gælder for perioden 2022-26.


Blandt hovedpunkterne i overenskomsten er:

 • Mulighed for "satellitpraksis" i yderområder
 • Mere rådgivning af almen praksis og enkeltvurdering af patienter
 • Ny kvalitetsmodel med kvalitetsklynger
 • Bedre tilgængelighed i form af tider uden for normal arbejdstid og system til telefonkø
 • Igangsætning af arbejde med mere gennemsigtighed i afregningen.


Administrationen vil på mødet give et oplæg om overenskomstaftalens indhold.


Overenskomstaftalen kan læses her: Forhandlingsaftale V12, pr. 05-10-2021 (regioner.dk).


Bilaget beskriver i kort form hovedelementerne i aftalen.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud tog orienteringen om ny overenskomst på speciallægeområdet til efterretning.


Christian Møller-Nielsen og Ulrich Fredberg var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-21

7. Oversigt over temaer og sager på kommende møder #

Resume

Der vedlægges en oversigt over planlagte temaer og sager for det kommende møde i udvalget.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Til udvalgets orientering vedlægges en oversigt over planlagte temaer og sager for det kommende møde i udvalget.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud tog orienteringen til efterretning.


Christian Møller-Nielsen og Ulrich Fredberg var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-21

8. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Administrationen orienterede om lægedækning i almen praksis.


Administrationen orienterede om en kommende ændring i organiseringen af samarbejdet omkring den nære psykiatri.


Christian Møller-Nielsen og Ulrich Fredberg var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-21

9. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Udvalg for nære sundhedstilbud skal godkende beslutningsprotokollen.


For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i First Agenda ved at trykke på ”Godkend”.

Beslutning

Underskriftsarket er journaliseret på sagen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-72-59-17

10. Fordeling af vagtapoteker i Region Midtjylland (overført fra lukket dagsorden)

Resume

Der skal besluttes vagttjeneste på regionens apoteker. Apotekerne varetager vagttjeneste med tre forskellige typer af vagttjeneste. Fordeling af vagttjenesten fastsættes for fem år af gangen af Lægemiddelstyrelsen efter indstilling fra regionsrådene og vil desuden afhænge af antallet af ansøgninger til de enkelte vagttyper og den geografiske fordeling af de indkomne ansøgninger.

Direktionen indstiller,

at det indstilles til Lægemiddelstyrelsen,
 • at Lægemiddelstyrelsen skal pålægge et apotek i Herning at varetage en A-vagttjeneste, da ingen apoteker i Herning har søgt om vagttjeneste,
 • at Lægemiddelstyrelsen skal pålægge apoteket i Ringkøbing og apoteket i Lemvig at varetage en C-vagt. Ingen af de to apoteker har søgt om at varetage en vagttjeneste, og
 • at Lægemiddelstyrelsen skal pålægge et apotek i Viborg en B-vagt.

Sagsfremstilling

Med ændringen af lov om apoteksvirksomhed og lov om lægemidler i 2016 blev der i 2018 etableret en ny ordning for vagttjeneste på landets apoteker, som havde til hensigt at sikre bedre service for borgerne og at bidrage til at skabe større sammenhæng mellem apotekernes vagttjeneste og de regionale akut- og vagtlægefunktioner. Regionerne blev derfor i 2017 inddraget i planlægningen, hvorefter Lægemiddelstyrelsen, efter indstilling fra regionsrådene, besluttede, hvilke apoteker der skulle varetage vagttjenesten i de følgende fem år.


For at sikre en geografisk og regional fordeling af vagttjenesten kan Lægemiddelstyrelsen pålægge apoteker at varetage vagttjeneste, hvis helt særlige lægemiddelforsyningsmæssige hensyn taler for det. Apoteker, der pålægges en vagttjeneste, vil blive særligt kompenseret for dette fra staten.


I 2023 påbegyndes en ny periode, hvorfor Lægemiddelstyrelsen har indkaldt ansøgninger fra apotekerne igen.


Vagttjeneste på apoteker

For nuværende er der en vagtapoteksordning med fire forskellige typer vagtapoteker (herunder apoteksfilialer), der skal have åbent som følger:

 • Nationalt døgnapotek: Døgnåbent alle årets dage. Døgnapoteket ligger i København.
 • A-vagttjeneste: Kl. 6.00-24.00 alle årets dage.
 • B-vagttjeneste: Kl. 8.00-21.00 på hverdage. Lørdage kl. 8.00-9.00 og kl. 18.00-21.00, foruden de regler der gælder for den ugentlige åbningstid og søn- og helligdage fra kl. 10.00-15.00.
 • C-vagttjeneste: Kl. 8.00-19.00 på hverdage. Lørdage kl. 8.00-9.00 og kl. 16.00-18.00, foruden de regler der gælder for den ugentlige åbningstid og søn- og helligdage fra kl. 10.00-13.00.


Vagtapotekerne skal i deres åbningstid lade lægemidler udbringe til borgerne, hvor lægen tilknyttet de regionale akut- og lægevagtfunktioner ordinerer udbringning på baggrund af borgernes behandlingsbehov eller sygdomstilstand. Når vagtapotekerne har lukket i tidsrummet fra kl. 24-06, er det fortsat regionernes opgave at sikre borgerne adgang til medicin.


Fordeling af vagtapoteker i Region Midtjylland

Det er hensigten, at vagttjenesten skal varetages af op til 50 apoteker på landsplan. Dette svarer til, at der i Region Midtjylland kan være 2 A-vagtapoteker, 2-3 B-vagtapoteker samt 4-6 C-vagtapoteker.


Tabellen neden for viser den forventede fordeling i Region Midtjylland samt hvilke apoteker, der har søgt om vagttjeneste, forslag til vagttjeneste 2023-2027 jf. indstillingen og apoteker der varetager vagttjenesten i perioden 2019-2023.


Forventet fordeling i RM

Antal apoteker der har ansøgt

Ansøgt om vagttjeneste 2023-2027

Vagttjeneste 2023-2027 jf. indstillingen

Nuværende vagttjeneste 2019-2023

A-vagt

2

1

Århus Løve

Århus og Herning

Århus og Randers

B-vagt

2-3

4

Randers Sønderbros, Horsens Svane, Holstebro Svane, Silkeborg Svane

Holstebro, Viborg, Silkeborg, Randers, Horsens

Herning, Holstebro, Viborg, Silkeborg og Horsens

C-vagt

4-6

2

Grenå, Skive Løve

Ringkøbing, Lemvig, Skive og Grenaa

Ringkøbing, Skive og Grenaa


Ved udarbejdelsen af indstillingerne har administrationen lagt vægt på at sikre en jævn geografisk fordeling af vagtapoteker, så flest mulige borgere i Region Midtjylland har let adgang til lægemidler uden for apotekernes normale åbningstid. I forhold til fordelingen af vagttyper er der taget højde for befolkningstallet. Desuden har det indgået i overvejelserne, hvilke vagttyper de enkelte apoteker tidligere har varetaget, og hvad de har søgt om at varetage fremover. Sidst er der også set på beliggenheden af regionens akuthospitaler, akutklinikker og vagtlægekonsultationer jf. bilag.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud indstiller til forretningsudvalget,


at det indstilles til Lægemiddelstyrelsen,

 • at Lægemiddelstyrelsen skal pålægge et apotek i Herning at varetage en A-vagttjeneste, da ingen apoteker i Herning har søgt om vagttjeneste,
 • at Lægemiddelstyrelsen skal pålægge apoteket i Ringkøbing og apoteket i Lemvig at varetage en C- vagt. Ingen af de to apoteker har søgt om at varetage en vagttjeneste, og
 • at Lægemiddelstyrelsen skal pålægge et apotek i Viborg en B-vagt.


Christian Møller-Nielsen og Ulrich Fredberg var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen