Abonnér

Referat
til
mødet i Udvalg for nære sundhedstilbud
den 4. januar 2022 kl. 08:30
i Regionshuset Viborg, konference 1+2, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle var mødt.

 

Punkt 1 og punkt 4 blev behandlet sammen.

Punkt 6 blev drøftet efter punkt 7.

 

Lone Langballe deltog fra kl. 9.00 under behandlingen af punkt 1.

Louise Høeg deltog fra kl. 9.30 under behandlingen af punkt 1.

 

Mødet blev hævet kl. 12.30.


Sagnr.: 1-00-4-22

1. Præsentation af udvalgsmedlemmerne #

Resume

Udvalgsmedlemmerne præsenterer sig.

Direktionen indstiller,

at udvalgsmedlemmerne præsenterer sig.

Sagsfremstilling

Som indledning til samarbejdet i udvalg for nære sundhedstilbud giver hvert af udvalgsmedlemmerne en kort præsentation af sig selv, herunder hvilke ønsker man har til samarbejdet i udvalget, og hvad man særligt interesserer sig for i forhold til det nære sundhedsvæsen.

Beslutning

Punktet blev behandlet sammen med punkt 4.


Udvalgsmedlemmerne præsenterede sig selv og drøftede forventningerne til arbejdet i udvalg for nære sundhedstilbud.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-20

2. Drøftelse af kommissorium #

Resume

Regionsrådet har godkendt et kommissorium for udvalget for nære sundhedstilbud på det konstituerende møde den 2. december 2021. Kommissoriet fastlægger udvalgets formål, opgaver, arbejdsform og afrapportering. Kommissoriet drøftes med henblik på at vurdere, om der er behov for at anmode regionsrådet om at foretage justeringer.

Direktionen indstiller,

at kommissoriet for udvalg for nære sundhedstilbud drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 2. december 2021 godkendt vedlagte kommissorium for udvalget for nære sundhedstilbud. Kommissoriet fastlægger udvalgets formål, opgaver, arbejdsform og afrapportering.


Udvalg for nære sundhedstilbud har mulighed for drøfte kommissoriet og foreslå eventuelle ændringer til regionsrådet.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud drøftede kommissoriet for udvalg for nære sundhedstilbud.


Udvalget tiltrådte kommissoriet med en tilføjelse under specifikke arbejdsopgaver for udvalget, så det af første linje fremgår: Det tværsektorielle sundhedssamarbejde, herunder sundhedsklynger, sundhedsaftale samt praksisplaner med fokus på at styrke sundheden bl.a. via forebyggelse og behandlingstilbud i nærmiljøet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-20

3. Godkendelse af forretningsorden for regionsrådets stående udvalg #

Resume

Godkendelse af forretningsorden for udvalget. 

Direktionen indstiller,

at forretningsordenen for udvalget godkendes. 

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for de stående udvalg i Region Midtjylland fastlægger de nærmere regler for udvalgets møder.


Forretningsordenen indeholder endvidere reglerne for, hvordan borgere i Region Midtjylland kan få foretræde for udvalget i relevante sager.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud godkendte forretningsordenen med den tilføjelse, at det skal tydeliggøres, at udvalgets temadrøftelser som udgangspunkt er åbne for alle regionsrådets medlemmer.


Udvalgets ønskede, at bilag om foretræde tilrettes, så det stemmer overens med hidtidig praksis i forhold til, hvem der har mulighed for at få foretræde.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-4-22

4. Forventninger til arbejdet i udvalg for nære sundhedstilbud #

Resume

Der sker en drøftelse af forventninger til arbejdet i udvalg for nære sundhedstilbud.

Direktionen indstiller,

at forventninger til arbejdet i udvalg for nære sundhedstilbud drøftes.

Sagsfremstilling

Udvalg for nære sundhedstilbud har en drøftelse af medlemmernes gensidige forventninger til arbejdet i udvalget.

Beslutning

Punktet blev behandlet sammen med punkt 1.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-4-22

5. Godkendelse af udvalgets mødeplan 2022 #

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for udvalg for nære sundhedstilbuds ordinære møder i 2022.

Direktionen indstiller,

at udvalgets mødeplan for 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalget skal i henhold til forretningsordenen vedtage en mødeplan for udvalgets ordinære møder i 2022.

Som det fremgår af udvalgets kommissorium består dagsordenen til udvalgsmøderne af to slags sager. Dels sager, der skal videre til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet, hvor udvalget skal formulere en indstilling til forretningsudvalget, og dels sager, der alene skal behandles i udvalg for nære sundhedstilbud. Sidstnævnte kan f.eks. være orienteringssager, temadrøftelser, interne og eksterne oplæg m.v. Sager der alene behandles i udvalget er markeret med # i overskriften.


Udvalgets møder forudsættes således afpasset i forhold til møderne i forretningsudvalget.


Administrationen foreslår, at de ordinære møder i udvalg for nære sundhedstilbud i 2022 holdes på følgende datoer:


Tirsdag den 1. februar

Tirsdag den 8. marts

Tirsdag den 5. april

Tirsdag den 10. maj

Tirsdag den 7. juni

Tirsdag den 9. august

Tirsdag den 13. september

Tirsdag den 4. oktober

Tirsdag den 8. november

Tirsdag den 6. december


Administrationen foreslår, at møderne holdes fra kl. 09.00-12.30.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud godkendte forslaget til mødeplan for udvalget i 2022.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-4-22

6. Drøftelse af møder i udvalg for nære sundhedstilbud i 2022 #

Resume

Udvalget drøfter afholdelse af udvalgets møder i 2022.

Direktionen indstiller,

at afholdelse af udvalgets møder i 2022 drøftes.

Sagsfremstilling

De stående udvalg har mulighed for at lave temadrøftelser på udvalgsmøderne, ligesom udvalgene kan vælge at afholde deres møder andre steder end i regionshusene. I forbindelse med besøg på andre lokationer gives som udgangspunkt en kort introduktion og eventuelt en rundvisning i forbindelse med mødets afholdelse.


Der ønskes en drøftelse af, hvilke steder udvalget ønsker at besøge i løbet af det første år, samt hvorvidt udvalget ønsker, at der afsættes tid til temadrøftelser på udvalgsmøderne.


Nedenfor er foreslået en række emner og temaer samt steder udvalget kunne besøge:

 • Præhospitalet, herunder besøg på en ambulancebase
 • Sundhedsaftalen
 • Almen praksis, overenskomst, praksisplan
 • Lægedækningsstrategi og regionsklinikker, herunder besøg i Regionsklinikken i Lemvig
 • Sundheds- og psykiatrihuse, herunder besøg i et sundhedshus
 • Den nære psykiatri, herunder besøg i Psykiatriens Hus i Aarhus eller Silkeborg
 • Arbejdet med kvalitet i almen praksis
 • Speciallægepraksis, herunder besøg i en speciallægepraksis
 • Besøg hos en kommune med henblik på at høre om, hvordan kommunerne arbejder med sundhed og forebyggelse
 • Samskabelse og samarbejde med civilsamfundet.


På baggrund af drøftelsen i udvalget udarbejder administrationen et forslag til en mødeplan over temadrøftelser og besøg til det kommende møde.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud drøftede afholdelse af udvalgets møder i 2022.


Udvalget ønsker, at følgende emner prioriteres i foråret 2022: Præhospitalet, sundhedsaftalen, almen praksis og sundheds- og psykiatrihuse. Den nære psykiatri skal tænkes ind i forhold til emnet om sundheds- og psykiatrihuse.


Udvalget ønsker, at temamøder som udgangspunkt afholdes i sammenhæng med de steder udvalget besøger.


Udvalget ønsker at sende et signal om, at samskabelse, samarbejde med civilsamfundet og borgerinddragelse tænkes ind i udvalgets arbejde, hvor det er muligt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-4-22

7. Introduktion til området for nære sundhedstilbud #

Resume

Der vil på mødet være en introduktion til området for nære sundhedstilbud ved regionsdirektør Pernille Blach Hansen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsdirektør Pernille Blach Hansen giver en introduktion til området for nære sundhedstilbud.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-197-09

8. Ansøgning om forhøjelse af omsætningsloft - praktiserende psykiater

Resume

Deltidspraktiserende psykiater Lars Merinder, Aarhus, har søgt om forhøjelse af omsætningsloftet.

Direktionen indstiller,

at deltidspraktiserende psykiater Lars Merinders omsætningsloft for 2022 og 2023 forhøjes med 500.000 kr. om året, og


at udgiften finansieres via puljen på 5 mio. kr. fra budgetforliget vedrørende 'Styrket samarbejde med kommuner og almen praksis'.

Sagsfremstilling

Deltidspraktiserende psykiater Lars Merinder, Aarhus, har søgt om at få forhøjet omsætningsloftet for sin deltidspraksis, så han får mulighed for at se flere patienter.


Omsætningsloftet for deltidspraktiserende psykiatere er 1.012.640 kr. om året.


Lars Merinder har oplyst, at han har mulighed for at se patienter for ca. 500.000 kr. om året udover omsætningsloftet. Derfor ønsker han en generel forhøjelse af loftet med 500.000 kr. om året.


Et gennemsnitligt patientforløb hos Lars Merinder koster ca. 4.900 kr. (gennemsnitsprisen for alle psykiaterne er ca. 4.500 kr./patient). Det vil sige, at han kan se ca. 100 patienter ekstra om året for 500.000 kr.


Der er meget lang ventetid til de praktiserende psykiatere (gennemsnit på 67 uger og spredning fra 22 uger til 104 uger).


Administrationen foreslår, at omsætningsforhøjelsen på 500.000 kr. finansieres via puljen på 5 mio. kr. fra budgetforliget vedrørende 'Styrket samarbejde med kommuner og almen praksis'. Der skal være opmærksomhed på, at speciallægepraksis ikke direkte er nævnt i overskriften for puljen, men "den nære psykiatri" er nævnt. Forligsteksten lyder: "Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. til et styrket samarbejde med kommuner og almen praksis (den nære psykiatri)".


Samarbejdsudvalget for speciallægehjælp anbefaler, at Lars Merinders omsætningsloft forhøjes med 500.000 kr. om året i 2022 og 2023.


I Region Midtjylland er der 21 fuldtids- og fire deltidspraktiserende psykiatere.


Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud indstiller til forretningsudvalget,


at deltidspraktiserende psykiater Lars Merinders omsætningsloft for 2022 og 2023 forhøjes med 500.000 kr. om året, og


at udgiften finansieres via puljen på 5 mio. kr. fra budgetforliget vedrørende 'Styrket samarbejde med kommuner og almen praksis'.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-402-17

9. Kapacitetsudvidelse - udmøntning af psykologydernumre

Resume

Der gives forslag til den geografiske udmøntning af regionsrådets beslutning om oprettelse af ti nye psykologydernumre pr. 1. juli 2022.

Direktionen indstiller,

at opslag af de ti nye ydernumre for psykologer, fordelt i Aarhus (tre ydernumre), Silkeborg, Struer, Viborg, Randers, Syddjurs, Herning, Hedensted kommuner, godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på sit møde i december 2021, at der skal oprettes ti nye ydernumre til psykologer med virkning fra den 1. juli 2022.


Regionerne stiller psykologhjælp til rådighed via en overenskomst mellem Dansk Psykologforening og Regionernes Lønnings- og takstnævn. Borgere kan få tilskud til psykologhjælp, hvis psykologhjælpen tilbydes af en psykolog med ydernummer. Det er regionen, der fastsætter antal og placering af ydernumre. Et ydernummer tildeles efter en ansøgningsrunde.


På nuværende tidspunkt er der 206 ydernumre på psykologområdet i Region Midtjylland. For yderligere fakta om psykologyderområdet i Region Midtjylland henvises til medsendte faktaark, hvor der blandt er en oversigt over ventetider.


Placering af nye ydernumre

Samarbejdsudvalget for psykologer har på et ekstraordinært møde den 21. december 2021 drøftet den geografiske placering af de ti nye psykologpraksis. Samarbejdsudvalget består af repræsentanter fra regionsrådet, KKR samt psykologsiden. Samarbejdsudvalget har på baggrund af en samlet vurdering af en række faktorer, henholdsvis geografisk spredning, indbyggere pr. kapacitet og nuværende ventetid (primære faktorer) samt gennemsnitlig omsætning pr. kommune og befolkningsgrundlag i den enkelte kommune (sekundære faktorer), anbefalet en placering af de nye ydernumre. Vurderingen fremgår af skema med nøgletal om placering af psykologydernumre.


På den baggrund foreslår et enigt samarbejdsudvalget, at de ti nye ydernumre fordeles på følgende måde:


 • Aarhus (3 ydernumre)
 • Silkeborg
 • Struer
 • Hedensted
 • Viborg
 • Randers
 • Syddjurs
 • Herning

Regionsrådet har et ønske om at følge udviklingen i ventetid på psykologområdet tæt og har derfor i februar 2021 i forbindelse med godkendelse af oprettelse af ti nye ydernumre for psykologer anmodet om en status på kapacitet og ventetider på psykologområdet i 1. halvår 2022. Denne status fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.


Samarbejdsudvalget for psykologer vil løbende følge udviklingen i ventetid og aktivitet på psykologområdet.


Økonomi

En psykologpraksis koster i gennemsnit 372.000 kr. årligt i Region Midtjylland, baseret på gennemsnitlig bruttohonorar i perioden oktober 2020 til september 2021. Der skal i den forbindelse tages forbehold for, at der er forskel på psykologernes omsætning. Nogle psykologer omsætter for mere, mens andre omsætter for mindre. Der vil derfor være en vis usikkerhed om det endelige udgiftsniveau.


Såfremt de 372.000 kr. lægges til grund, vil udmøntning af ti nye ydernumre indebære en udgift på ca. 1,9 mio. kr. i 2022 og ca. 3,7 mio. kr. fra og med 2023. Regionsrådet har i forbindelse med godkendelsen af de nye ydernumre besluttet, at udgiften i 2022 finansieres inden for praksisområdets budget, mens udgiften i 2023 og fremover håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2023.


Det skal i den forbindelse bemærkes, at udgifterne til de nye ydernumre var anslået til et lidt mindre beløb på henholdsvis ca. 1,5 mio. kr. i 2022 og ca. 3,0 mio.

kr. i 2023 og frem i forbindelse med godkendelsen af de nye ydernumre.


Lokalaftale med henblik på fravigelse af omsætningsgrænsen

Samarbejdsudvalget for psykologer besluttede på møde i september 2021, at muligheder for en lokalaftale, der giver mulighed for at fravige omsætningsloftet for angst og depression, skulle afsøges.


Danske Regioner og Dansk Psykologforening har den 21. december 2021 indgået en aftale, som ophæver det nuværende omsætningsloft for angst og depression. På den baggrund finder Samarbejdsudvalget ikke grund til indgå en lokal aftale.Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud indstiller til forretningsudvalget,


at opslag af de ti nye ydernumre for psykologer, fordelt i Aarhus (tre ydernumre), Silkeborg, Struer, Viborg, Randers, Syddjurs, Herning, Hedensted kommuner, godkendes.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede den 1. december 2021 at udvide kapaciteten på psykologområdet med ti ydernumre med virkning fra 1. juli 2022.


Regionsrådet godkendte den 24. februar 2021 at udvide kapaciteten på psykologområdet med ti ydernumre fordelt med tre i Aarhus, ét i Favrskov, Odder, Horsens, Randers, Viborg, Herning og Holstebro kommuner. Regionsrådet anmodede samtidig om en status på kapacitet og ventetider på psykologområdet i 1. halvår 2022 til det politiske system.


Regionsrådet besluttede den 18. december 2019 at udvide kapaciteten på psykologområdet med fem ydernumre fordelt med to i Aarhus Kommune, et i Ringkøbing-Skjern Kommune, et i Viborg Kommune og et i Horsens Kommune. Baggrunden for udvidelsen var ophævelse af aldersloftet for henvisning til behandling af angst.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-4-22

10. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Administrationen orienterede om lægedækning i almen praksis.


Udvalget ønsker fremadrettet, at gensidig orientering opdeles som orientering fra henholdsvis udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og administration.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-4-22

11. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Udvalg for nære sundhedstilbud skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i First Agenda ved at trykke på ”Godkend”.

Beslutning

Underskriftsarket er journaliseret på sagen.

Tilbage til toppen