Abonnér

Referat
til
mødet i Udvalg for nære sundhedstilbud
den 18. januar 2022 kl. 08:01
i Regionshuset Viborg, Konferencelokalet, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Louise Høeg, der havde meldt afbud.

 

Deltager virtuelt: Mette Guldberg, Thrine Rimdal Nørgaard, Gitte Færgemann og Susanne Buch.

 

Mødet blev hævet kl. 10.20.


Sagnr.: 1-4-20

1. Bemanding med regionalt personale i akutklinikker og lægevagtskonsultationer i akutafdelingerne

Resume

Grundet stor mangel på sygeplejersker, navnligt behandlersygeplejersker, er der behov for forlængelse af den midlertidige nedlukning af akutklinikken i Ringkøbing frem til 1. april 2022. Der vil som vanligt blive foretaget sygebesøg af lægevagten, ligesom der fortsat vil være mulighed for at få foretaget røntgen og få taget blodprøver i Sundhedshuset i Ringkøbing. Der arbejdes i den mellemliggende tid på rekruttering og kompetenceudvikling af andre faggrupper, så disse kan varetage opgaverne i akutklinikken i både dag- og vagttid og dermed åbne akutklinikken i Ringkøbing igen.

Direktionen indstiller,

at akutklinikken i Ringkøbing fortsat er lukket foreløbig frem til 1. april, og


at der arbejdes på rekruttering og kompetenceudvikling til behandlersygeplejerskeniveau hos andre faggrupper med henblik på at kunne varetage opgaverne i akutklinikken og assistere lægevagten.
at akutklinikken i Ringkøbing fortsat er lukket foreløbig frem til 1. april, og


Direktionen indstiller, 18. januar 2022, pkt. 1:


at der arbejdes på rekruttering og kompetenceudvikling til behandlersygeplejerskeniveau hos andre faggrupper med henblik på at kunne varetage opgaverne i akutklinikken og assistere lægevagten.

Sagsfremstilling

Henover jul og nytår har det været nødvendigt at lukke akutklinikken i Ringkøbing. Mandat til lukning af akutklinikken i Ringkøbing blev givet via en formandsbeslutning den 16. december 2021. Formandsbeslutningen blev sendt til regionsrådet den 17. december. Af formandsbeslutningen fremgik også, at hospitalerne fik mulighed for, på enkeltstående dage, at lukke de øvrige akutklinikker i regionen ved ekstraordinært pres på ressourcerne. Dette gjaldt også lægevagtskonsultationen i Center for Sundhed i Holstebro. Der har i perioden ikke været behov for lukning på enkelte dage. Driften på regionens øvrige akutklinikker samt lægevagtskonsultationen i Holstebro har således været upåvirket af formandsbeslutningen.


Baggrunden for formandsbeslutningen var stor mangel på sygeplejersker, herunder især behandlersygeplejersker. Dette gælder hele regionen, men er specielt udtalt i Hospitalsenheden Vest, der samtidig i perioden frem til udflytning til Gødstrup har flest akutklinikker og lægevagtsfunktioner at dække (akutklinik i Ringkøbing og på Regionshospitalet Holstebro, og assistance til lægevagt i henholdsvis Herning og Center for Sundhed i Holstebro).


Regionsrådsformanden har, efter opbakning på forretningsudvalgsmøde den 14. januar 2022, forlænget formandsbeslutningen til og med den 4. februar 2022. Derudover genetableres muligheden for blodprøvetagninger i Ringkøbing Sundhedshus fra 18. januar 2022.


Opdatering af aftale med Praktiserende Lægers Organisation, Midtjylland (PLO-M) og assistance til lægevagten

I Akutaftalen fra 2012 mellem PLO-M og Region Midtjylland er det aftalt, at regionen stiller assistance til rådighed for vagtlægerne i lægevagtskonsultationer på akutafdelingerne og regionens fem akutklinikker. Konkret indebærer aftalen, at der stilles sygeplejersker med en række konkrete kompetencer til rådighed i lægevagtskonsultationer på akutafdelingerne og behandlersygeplejersker med særlige kompetencer til rådighed for lægevagten i akutklinikkerne.


De seneste måneder har det været en udfordring for flere af akuthospitalerne at leve op til den del af aftalen. Baggrunden er mange akutte patienter kombineret med stor mangel på sygeplejersker. Flere steder har man undtagelsesvist stillet sygepleje- eller medicinstuderende og/eller yngre læger til rådighed for lægevagten i stedet. Der arbejdes derfor for en tilpasning af aftalen med PLO-M gående på, at assistance til lægevagten fremadrettet kan løses af andre faggrupper end beskrevet i den nuværende aftale. Dialogen med PLO-M om den konkrete beskrivelse af de forventede kompetencer er stadig i gang. En aftale forventes at blive indgået inden udgangen af januar 2022. Det er vagtlægen, der har det lægefaglige ansvar for behandlersygeplejerskens arbejde, derfor er klarhed omkring kompetencerne vigtige. Samtidig skal assistancen kunne løse de opgaver, der er beskrevet i Akutaftalen. PLO-M har endvidere pointeret, at det er nødvendigt med et begrænset og fast team, som er lokalkendte og kan anvende it-systemet. Samtidig skal ordningen følges løbende, og ordningen skal evalueres pr. 1. september 2022.


Behov for yderligere nedlukning i Ringkøbing

Som ovenfor beskrevet har alle akuthospitalerne behov for, at der fremadrettet kan bruges andre faggrupper end sygeplejersker til assistance til lægevagten. Udfordringen er dog størst i Hospitalsenheden Vest.


Personalesituationen i Hospitalsenheden Vest

Personalesituationen i Hospitalsenheden Vest er stærkt presset. Dette skyldes en række faktorer. Akutafdelingen oplever stor vækst i antal akutte patienter. Samtidig har afdelingen mange ubesatte sygeplejerskestillinger, højt sygefravær og et slidt personale, der i en lang periode har skullet yde ekstraordinært og tage flere vagter for at få hverdagen til at hænge sammen. Endeligt indebærer den forestående flytning til Gødstrup også et ekstra træk på personalet, fordi der skal forberedes nye arbejdsgange m.v. Konkret har afdelingen inden for sygeplejerskegruppen p.t. 10 ubesatte stillinger, 11 langtidssygemeldte fuldtidssygeplejersker, fire deltidssygemeldte sygeplejersker og seks sygeplejersker på barsel. Det giver samlet set 31 sygeplejerskestillinger, der ikke er dækning for. Der er 137 sygeplejersker ansat i akutafdelingen i alt, inklusive fuld- og deltidssygemeldte og sygeplejersker på barsel.


Det øgede pres har også affødt, at Hospitalsenheden Vest den 21. december 2021 modtog et strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Budskabet i påbuddet er, at arbejdsbyrden for den enkelte sygeplejerske skal nedbringes. Regionsrådet er orienteret herom.


Personalesituationen betyder, at det er nødvendigt for akutafdelingens ledelse at prioritere skarpt, når den begrænsede personaleressource skal placeres på forskellige opgaver. I den afvejning indgår både antal patienter og deres alvorlighedsgrad. Hospitalsledelsen og afdelingsledelsen i akutafdelingen vurderer i den konkrete situation, at det er nødvendigt at prioritere sygeplejerskeressourcerne til de meget syge og uafklarede patienter i akutafdelingen i Herning, fremfor at bruge ressourcer på de relativt få og mindre syge patienter i akutklinikken i Ringkøbing (se tabel 1). Ellers kan konsekvensen for patienterne i akutafdelingen i Herning være, at meget syge og uafklarede patienter vil være utilsete i op til flere timer grundet manglende sygeplejeressourcer. Dette vurderes at kunne få alvorlig betydning for patientsikkerheden.


Der er derfor behov for at forlænge beslutningen om midlertidig nedlukning af akutklinik og lægevagt i Ringkøbing frem til 1. april 2022, mens der arbejdes på opkvalificering af andre faggrupper til at kunne varetage opgaven med assistance af lægevagten mv. Både blodprøvetagning og mulighed for røntgen opretholdes i hele perioden i Ringkøbing.


Aktivitet i akutklinikken i Ringkøbing

Med den foreslåede løsning opretholdes mulighed for blodprøvetagning i Ringkøbing Sundhedshus begyndende fra den 18. januar 2022. Det betyder, at mange borgere igen vil kunne få den service i nærområdet. Blodprøveaktiviteten bemandes ved hjælp af personale fra hospitalets vaccineenhed og udgør dermed ikke en belastning for akutafdelingens personale. Konkret tages der ca. 100 blodprøver i ugen. Blodprøvetagningen vil fungere som vanligt, hvor borgeren booker en tid på www.blod.rm.dk.


Der vil også fortsat være mulighed for at få taget røntgenbilleder i Ringkøbing i dagtid på alle hverdage, ligesom der fortsat køres sygebesøg af lægevagten i området ved behov.


Nedenfor ses data for henholdsvis antal besøg i akutklinikkerne (berøres) og antal patienter, der får taget blodprøver (berøres ikke).


Tabel 1. Antal konsultationer i akutklinikken i Ringkøbing


Tabel 2. Antal blodprøver i akutklinikken i Ringkøbing


Konsekvenser for patienterne

Konsekvensen for de patienter, der normalt ville benytte akutklinik og lægevagt i Ringkøbing, er forskellig i dagtid og vagttid. I dagtid vil patienter i Ringkøbing skulle visiteres til Herning i det omfang, egen læge ikke kan varetage behandlingen. Aften og weekend vil lægevagtstelefonen altid blive besvaret, og patienten vil derefter blive telefonisk vurderet og visiteret af den vagthavende læge. Som i alle andre tilfælde kan patienterne hjælpes med råd og vejledning til egenomsorg, eller der kan aftales et sygebesøg. Der kan også som altid visiteres direkte til akutmodtagelsen i Herning. Lægevagten kan også vælge at visitere patienten til en anden lægevagtskonsultation/akutklinik, hvor der er en behandlersygeplejerske til stede. Patienterne kan altså risikere at få længere transporttid til lægevagten eller blive visiteret direkte til akutmodtagelsen, men patienten vil aldrig stå uden et tilbud om at blive vurderet akut.


Situationen for patienterne i akutafdelingen i Herning afhænger af beslutning om eventuel midlertidig nedlukning af akutklinikken i Ringkøbing. Grundet den ekstraordinært pressede personalesituation i akutafdelingen på Hospitalsenheden Vest vurderes det som ovenfor beskrevet, at konsekvensen af at holde akutklinikken i Ringkøbing åben vil være, at meget syge og uafklarede patienter i akutafdelingen i Herning vil være utilsete i længere tid grundet manglende sygeplejeressourcer. Dette vurderes at kunne få alvorlig betydning for patientsikkerheden.


Initiativer for at afhjælpe situationen

For at afbøde generne for patienterne i Ringkøbing er der genetableret mulighed for blodprøvetagning i Ringkøbing Sundhedshus. Ordningen vil fungere som tidligere, hvor borgeren booker en tid på www.blod.rm.dk. Samtidig opretholdes muligheden for at få foretaget røntgen i Ringkøbing, ligesom der fortsat køres sygebesøg.


Med henblik på at kunne genåbne akutklinikken i Ringkøbing fra 1. april 2022 fortsætter arbejdet med at sikre de nødvendige kompetencer. Der er således igangsat initiativer for at sikre kompetenceudvikling af andre faggrupper med henblik på at dække vagterne i akutklinikken. Der ses blandt andet på mulighederne for at kunne rekruttere et hold af yngre læger og på mulighederne for at bruge praksissygeplejersker. Uanset hvilken faggruppe, der skal indgå i opgaven, er det en omfattende opgave at udvikle de rette undervisningstilbud og samtidig få rekrutteret relevante medarbejdere til opgaven. Da der er tale om ekstra vagter til medarbejdere, der i forvejen har en ansættelse, behøves også en vis tidshorisont for at sikre, at medarbejderne kan få tid til at deltage i undervisning og efterfølgende til at dække vagterne i akutklinikken. Endelig kan teoretisk undervisning ikke stå alene, når der er tale om denne type af kompetencer. Det er derfor nødvendigt, at de kommende medarbejdere ud over den teoretiske undervisning kommer i praktik i akutafdelingerne for at træne de praktiske færdigheder, inden de selv kan stå med opgaven i akutklinikken.


Derfor kan en løsning med et hold af medarbejdere med de relevante kompetencer tidligst garanteres klar 1. april 2022. For at undgå endnu en situation med ekstraordinær indkaldelse af regionsrådets medlemmer, lægges der derfor op til at forlænge den midlertidige lukning af akutklinikken i Ringkøbing frem til 1. april. Der arbejdes dog målrettet på at få et hold på plads, med henblik på at kunne åbne hurtigst muligt. Herunder også muligheden for at kunne åbne med en reduceret åbningstid.


Det er også overvejet, om det eventuelt ville være muligt at hjemtage lægevagtsopgaven i Ringkøbing i en periode. Med i overvejelsen har været muligheden for at bruge ressourcerne i lægebilen anderledes. Præhospitalet har dog ikke umiddelbart personale med de rette kompetencer til at varetage opgaven. Der er samtidig tale om en kompleks ændring, som ville indebære behov for fornyelse af aftalen med PLO-M samt kompetenceudvikling af medarbejdere og opbygning af nye systemer. Vurderingen er, at denne model er ikke gangbar, slet ikke lige før arbejdet med en modernisering af lægevagten går i gang.


Hospitalsenheden Vest skal i overgangsperioden, til der flyttes til Gødstrup, fortsat bemande både akutklinikken på Regionshospitalet i Holstebro og stille med assistance til lægevagten i Center for Sundhed. Det er undersøgt, om det er muligt at slå funktionerne sammen. Dette lader sig desværre ikke gøre. Det er ikke muligt at skaffe fysisk plads til at have lægevagtsfunktion på regionshospitalet længere. Samtidig er det umuligt at flytte den sygeplejerske, der passer akutklinikfunktionen i akutklinikken på Regionshospitalet Holstebro, til Center for Sundhed, da hun også varetager andre vitale opgaver i akutmodtagelsen i Holstebro samtidig med, at hun dækker vagten i akutklinikfunktionen.Beslutning fra hospitalsudvalget, 18. januar 2022, pkt. 1:

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,


at akutklinikken i Ringkøbing fortsat er midlertidigt lukket, idet akutklinikken åbnes igen hurtigst muligt og senest 1. april 2022,


at forlængelsen af den midlertidige lukning sker ud fra et hensyn til at kunne opretholde aktiviteten i Akutafdelingen på Regionshospitalet Herning og dermed ud fra et hensyn til patientsikkerhed for de akutte patienter, og


at der arbejdes på rekruttering og kompetenceudvikling til behandlersygeplejerskeniveau hos andre faggrupper med henblik på at kunne varetage opgaverne i akutklinikken og assistere lægevagten.


Ulrich Fredberg, Olav Nørgaard og Ib Bjerregaard stemte imod 1. at, idet det ønskes, at der ikke sker en forlængelse af lukningen af akutklinikken.


Ulla Holm og Lone Langballe var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-4-22

2. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Udvalg for nære sundhedstilbud skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i First Agenda ved at trykke på ”Godkend”.

Beslutning

Underskriftsarket journaliseres på sagen.


Louise Høeg var forhindret i at deltage i mødet.

Tilbage til toppen