Abonnér

Referat
til
mødet i Udvalg for nære sundhedstilbud
den 5. april 2022 kl. 09:00
i Center for Sundhed, mødelokale 3, 1. sal, Stationsvej 35, 7500 Holstebro

Alle var mødt undtagen Lone Langballe og Thrine Rimdal Nørgaard, der havde meldt afbud.

 

Louise Høeg deltog fra kl. 9.20 under behandlingen af punkt 1.

 

Susanne Buch forlod mødet kl. 12.00 under behandlingen af punkt 6.

 

Niels Viggo Lynghøj deltog i temadrøftelsen under punkt 1.

 

Åben tillægsdagsorden blev behandlet efter punkt 1.

 

Mødet blev hævet kl. 12.30.


Sagnr.: 1-30-72-439-21

1. Status vedrørende 360-gradersplanen og forslag til forankring af initiativer

Resume

Der orienteres om status for arbejdet med 360-gradersplanen samt forslag til den videre opfølgning og forankring af udvalgte initiativer.

Direktionen indstiller,

at orientering om opdateret status på 360-gradersplanen tages til efterretning, og


at forslag til den videre opfølgning på planen og forankring af udvalgte initiativer godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 1. december 2021 en 360-gradersplan. Formålet med 360-gradersplanen har været at sikre, at Region Midtjylland kom godt og sikkert gennem vinteren med afsæt i det øgede pres på det akutte område, udskudt aktivitet som følge af COVID-19 og sygeplejerskestrejken.


Vinteren er overstået og en række af initiativerne i 360-gradersplanen er nu implementeret eller så langt i implementeringen, at administrationen vurderer, at de kan overgå til almindelig driftsopfølgning. Derudover er der en række initiativer, hvor det foreslås, at opfølgningen fremadrettet forankres i relevante ledelses- og samarbejdsfora, mens de resterende initiativer vil blive fulgt i de relevante politiske fora. I den sammenhæng kan de stående udvalg samtidig drøfte deres rolle i forhold til det fremadrettede arbejde med udvalgte initiativer.


En opdateret status for arbejdet med 360-gradersplanens initiativer er vedlagt. Opdateringer siden sidste møde er indarbejdet med rød skrift. De ovenfor omtalte forslag til forankring af den videre opfølgning for udvalgte initiativer er indarbejdet heri i en særskilt kolonne, og en overordnet status er resumeret i nedenstående skema.Note. Se vedlagte bilag for yderligere information.


Bemærkninger til den seneste udvikling i personaledata

Personale – Personaleflow – tilgange og afgange for sygeplejersker.

Der har i perioden september 2021 til januar 2022 været en større afgang end tilgang med hensyn til sygeplejersker (basis). I februar 2022 har der imidlertid været 124 flere tilgange end afgange. Tilgangene er steget både med hensyn til eksterne og interne tilgange. Stigningen i de interne tilgange skal blandt andet ses i sammenhæng med et stort antal færdiguddannede sygeplejersker hvert år i januar. Der er også kommet mange interne tilgange (medarbejdere, der får ansættelse, som har været ansat i Region Midtjylland inden for de seneste 12 måneder). Udviklingen minder om samme måned i 2021. Afgangene ligger generelt på niveau med tidligere år, så der har ikke været tale om personaleflugt.


* alle tal er eksklusiv test- og vaccinationscentre

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud indstiller til forretningsudvalget,


at orientering om opdateret status på 360-gradersplanen tages til efterretning,


at forslag til den videre opfølgning på planen og forankring af udvalgte initiativer godkendes, og


at de stående udvalg på møderne i juni får en opdateret status på fremdriften af initiativer.


Lone Langballe og Thrine Rimdal Nørgaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-11-22

2. Koncept for frivillig førstehjælp ved hjertestop i Region Midtjylland

Resume

Da der nu er en god dækning af hjerteløbere i regionen, er det tid til at overveje, hvordan det fremtidige koncept for frivillig førstehjælp ved hjertestop skal se ud i Region Midtjylland - det vil sige: skal 112-førstehjælperordningerne fortsætte? Der er opstillet fem scenarier for, om 112-førstehjælperne skal fortsætte, og om regionen skal fortsætte med at drive de hjertestarterskabe, der er tilknyttet 112-førstehjælperordningerne. Derudover er økonomien beskrevet.

Direktionen indstiller,

at alle 112-førstehjælperordninger nedlægges, men udvalgte hjertestarterskabe bibeholdes i områder, hvor der er et begrænset antal private hjertestartere til rådighed (jf. scenarie 4).

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede sagen den 30. marts 2022. Forretningsudvalget indstillede her blandt andet, at alle 112-førstehjælperordninger nedlægges, men at udvalgte hjertestarterskabe udskiftes og overdrages, når det er relevant og i dialog med lokalsamfundene.


Administrationen blev dog kort før regionsrådsmødet opmærksom på, at der ikke er hjemmel til at overdrage nye hjertestartere til lokalsamfundene, idet regionen som offentlig myndighed alene her mulighed for at træffe dispositioner, der er begrundet i hensynet til at undgå værdispild. Da der i dette tilfælde ikke er tale om overskydende maskiner, der skal doneres eller sælges som alternativ til bortskaffelse, kan afhændelse i form af donation ikke ske ud fra en værdispildsbetragtning. Der er derimod tale om en økonomisk begunstigelse, der ikke er hjemmel til.


Regionsrådet besluttede på den baggrund at sende sagen til fornyet udvalgsbehandling.


Baggrund: Hjerteløberordningen og 112-førstehjælperkorps

I oktober 2018 blev Region Midtjylland en del af TrygFondens hjerteløberordning. Ordningen indebærer, at op til 20 hjerteløbere, der befinder sig inden for en vis radius af patienten, kaldes til hjertestop via en app. En del af hjerteløberne bliver guidet til at hente en hjertestarter, der er offentligt tilgængelig, inden de bevæger sig mod patienten.


Med over 32.000 tilmeldte hjerteløbere med bopæl i Region Midtjylland har ordningen nu en bred tilslutning og en bred dækning. Udkaldsradius blev i maj 2021 ændret fra 1,8 km til 5 km, og siden har der i 99,7 % af udkaldene været hjerteløbere inden for radius.


Udover hjerteløberordningen er der i regionen 32 112-førstehjælperordninger bestående af i alt cirka 330 frivillige. 112-førstehjælperne blev etableret i 2011 i udvalgte dele af regionen – i områder med lang responstid (se bilag). 112-førstehjælperne alarmeres via sms, i en radius af 5-8 km fra et hjertestarterskab, som er sat op i tilknytning til 112-førstehjælperordningen i lokalsamfundet. I efteråret 2018 ophørte regionen med at uddanne og rekruttere 112-førstehjælpere. 41 % af 112-førstehjælperne er tilmeldt som hjerteløbere. Der er dog stor variation på tværs af de forskellige lokale ordninger. Alle 112-førstehjælperordningerne er opfordret til at tilmelde sig hjerteløberordningen.


Der alarmeres også hjerteløbere i de områder, hvor der er 112-førstehjælpere. I modsætning til hjerteløberne, kan systemet for 112-førstehjælpere ikke se:

  • om 112-førstehjælperne faktisk er i området, når de alarmeres
  • om 112-førstehjælperne reagerer på alarmen.


Hjertestarterskabe

I tilknytning til 112-førstehjælperordningerne driver regionen 36 hjertestarterskabe (fremgår af bilaget). Hjertestarterskabene er registreret på Hjertestarternetværket og hjerteløberne kan således også henvises til regionens hjertestartere. Drift, vedligehold og leje af hjertestarterskabe beløber sig årligt til godt 190.000 kr. (ca. 5.300 kr. per hjertestarterskab). Der er derudover ikke særskilte udgifter til 112-førstehjælperne.


Fremtidig koncept for frivillig førstehjælp ved hjertestop i Region Midtjylland

I forbindelse med implementering af hjerteløberordningen besluttede regionsrådet i april 2019, at 112-førstehjælperne med tiden skal overgå til at anvende hjerteløberappen – såfremt de fortsat ønsker at blive kaldt til hjertestop. Præhospitalet anbefalede dengang, at 112-førstehjælperne fortsat skulle alarmeres i overgangsperioden, indtil hjerteløberordningen dækkede 112-førstehjælperområderne. Denne overgangsperiode har nu varet tre år, og hjerteløberordningen har som beskrevet stor opbakning og bred dækning. Tiden er derfor inde til at tage beslutning om 112-førstehjælperordningernes fremtid.


Regionsrådet bedes tage stilling til følgende fem retninger:

  1. at 112-førstehjælperordningerne inkl. drift af hjertestarterskabene fortsætter som hidtil – dog inkluderes der ikke nye 112-førstehjælpere i ordningen
  2. at udvalgte 112-førstehjælperordninger og tilknyttede hjertestarterskabe bibeholdes
  3. at 112-førstehjælperordningerne nedlægges, men at regionen fortsat drifter de 36 hjertestarterskabe
  4. at 112-førstehjælperordningerne nedlægges, og at udvalgte hjertestarterskabe bibeholdes (ud fra en vurdering af om der er tilstrækkeligt med private hjertestartere offentligt tilgængelige i de konkrete områder)
  5. at 112-førstehjælperordningerne og hjertestarterskabene nedlægges helt.


Af bilaget fremgår en række fordele og ulemper ved hver af de fem scenarier.


Scenarie 4 - at alle 112-førstehjælperordninger nedlægges, og at udvalgte hjertestarterskabe bibeholdes - anbefales, idet der er stor tilslutning til hjerteløberordningen i Region Midtjylland, og siden maj 2021 har der været hjerteløbere inden for radius af kaldet ved 99,7 % af udkaldene. Det er således kun sket én gang siden maj 2021, at der ikke har været hjerteløbere inden for radius (og det var ikke inden for et område, hvor der i dag er en 112-førstehjælperordning). Ser man på tilstedeværelsen af hjerteløbere i de nuværende 112-førstehjælper-områder, er der hjerteløbere i de pågældende områder, men antallet varierer, da hjerteløberne ikke opholder sig på ét sted hele tiden (hvilket 112-førstehjælperne formentligt heller ikke gør). På øerne Fur, Venø, Hjarnø, Tunø og Endelave er der observeret tidspunkter, hvor der enten ikke er hjerteløbere eller kun én hjerteløber, mens der på andre tidspunker er flere hjerteløbere. På de fem øer har mellem ca. 12-37,5 % af 112-førstehjælperne meldt sig som hjerteløbere. Hvis alle melder sig som hjerteløbere, vil der være dækning svarende til de nuværende 112-førstehjælperordninger på de fem øer. 112-førstehjælperne er tidligere blevet opfordret til at melde sig som hjerteløbere, og den opfordring vil blive gentaget i forbindelse med nedlæggelsen af 112-førstehjælperordningen - som selvfølgelig skal varsles i god tid.


I Region Midtjylland er der 4421 private hjertestartere offentligt tilgængelige - heraf 2909 hele døgnet. Der er således mange hjertestartere tilgængelig for hjerteløberne og andre. Ved at bibeholde hjertestarterskabe i områder med et begrænset antal private hjertestartere til rådighed sikres en fortsat god dækning af hjertestartere i de områder, der tidligere har haft 112-førstehjælperordning.


Der gøres dog opmærksom på, at der kan være stærke lokale ønsker om at bibeholde de eksisterende ordninger.


Økonomi

Af skemaet med fordele og ulemper forbundet med de fem scenarier (bilag) fremgår også de årlige udgifter, der er tilknyttet scenariet. Udgifterne er tilknyttet drift af hjertestarterskabene. De nuværende udgifter er 190.000 kr. (svarende til scenarie 1). Ved scenarie 2, 4 og 5 vil der være en besparelse på mellem 50.000-190.000 kr.


Såfremt scenarie 1-4 vælges kan der dog på snarligt forventes udgifter til fornyelse af hjertestarterskabene, idet de hjertestartere, der er i hjertestarterskabene, er en ældre model.


Regionen lejer p.t. hjertestarterne i skabene af Falck. Det er en ældre model, som ikke produceres mere, og batterier samt elektroder er p.t. i restordre (forventes at kunne leveres igen til maj). Hvis regionen fortsat skal drive samtlige eller en delmængde af de 36 hjertestarterskabe (scenarie 1-4), kan det blive nødvendigt enten (a) at leje nye hjertestartere eller (b) at indkøbe nye. Udgifter ved henholdsvis leje og køb af nye hjertestartere fremgår i det vedlagte notat.


Udgifter og besparelser ved de fem scenarier fremgår af tabel 1. De fremtidige udgifter ved scenarie 1-4 ved køb eller leje af nye hjertestartere fremgår også af tabellen.Der vil blive udarbejdet information til borgerne vedrørende beslutningen med afsæt i det valgte scenarie.

Beslutning

Udvalg for nære sundhedstilbud indstiller til forretningsudvalget,


alle 112-førstehjælperordninger nedlægges, men udvalgte hjertestarterskabe bibeholdes ud fra en vurdering af, om der er tilstrækkeligt med private hjertestartere offentligt tilgængelige i de konkrete områder (jf. scenarie 4).


Lone Langballe og Thrine Rimdal Nørgaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede på møde den 30. marts 2022 at sende sagen til fornyet udvalgsbehandling, idet der ikke var lovhjemmel til at følge indstillingen fra forretningsudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-4-22

3. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Susanne Buch om elevoptag i Præhospitalet #

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Susanne Buch om at øge elevoptag i Præhospitalet.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen om at øge elevoptag i Præhospitalet drøftes.

Sagsfremstilling

Susanne Buch (F) har den 25. marts 2022 anmodet om at få et punkt på dagsordenen til møde i udvalg for nære sundhedstilbud den 5. april 2022.


"Med de problemer, der er med at få dækket ambulancevagterne med reddere, så mener jeg, at det vil være relevant at tage en fornyet drøftelse i udvalg for nære sundhedstilbud om, at elevoptaget skal øges til 7 % som egentlig var planen ifm. hjemtagning af ambulancerne".

Beslutning

Udvalg for nære sundstilbud drøftede henvendelsen vedrørende elevoptag i Præhospitalet. Det blev aftalt, at der udarbejdes en sag til et kommende møde i udvalget.


Lone Langballe og Thrine Rimdal Nørgaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-4-22

4. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Susanne Buch om fastholdelse af personale i Præhospitalet #

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Susanne Buch om fastholdelse af personale i Præhospitalet.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen om fastholdelse af personale i Præhospitalet drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Susanne Buch (F) har den 25. marts 2022 anmodet om at få et punkt på dagsordenen til møde i udvalg for nære sundhedstilbud.


"Der ønskes en politisk drøftelse af, hvad der skal til for at vi kan fastholde personale i det præhospitale akutberedskab".

Beslutning

Udvalg for nære sundstilbud drøftede henvendelsen vedrørende fastholdelse af personale i Præhospitalet.


Udvalget drøftede henvendelsen og ønsker en sag på et kommende møde med henblik på en drøftelse af, hvordan man kan fastholde personale i det præhospitale akutberedskab.


Lone Langballe og Thrine Rimdal Nørgaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen