Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Udvalg for regional udvikling
den 7. februar 2018 kl. 14:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale F1, stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle var mødt.

 

Regionsrådsmedlemmer uden for udvalget, som deltog i temaet: Conny Jensen, Ib Bjerregaard, Niels Erik Iversen

 

Mødet blev hævet kl. 16:50

 

Punkterne blev behandlet i rækkefølgen 2-1-3-4-5-6-7-8.


Sagnr.: 1-00-13-17

1. Valg af formand og næstformand #

Resume

Udvalget for regional udvikling skal i henhold til styrelsesvedtægten for Region Midtjylland udpege en formand og en næstformand.

Direktionen indstiller,

at udvalget vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.

Sagsfremstilling

Det følger af Region Midtjyllands styrelsesvedtægt, at udvalget vælger en formand og en næstformand.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling valgte Jørgen Nørby som formand og Flemming Knudsen som næstformand for udvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

2. Tema: Kollektiv trafik (kl. 14.05-15.05) #

Sagsfremstilling

Region Midtjylland fastlægger serviceniveauet for og finansierer den regionale bustrafik samt privatbane- og letbanedrift. Kommunerne har ansvaret for den lokale bustrafik, handicapkørsel og flextur. Midttrafik koordinerer og planlægger trafikken, fastlægger takster og billetsystemer.

 

Den regionale opgave er ikke præcist defineret i lov om trafikselskaber, men det fremgår af lovbemærkningerne, at det forventes, at en region er økonomisk ansvarlig for et overordnet regionalt busnet, der forbinder bycentre uden banebetjening i hver sin kommune og for privatbaner.

 

På grund af stigende omkostninger til kollektiv trafik vedtog regionsrådet sidste år at igangsætte en proces i samarbejde med kommuner og Midttrafik for at reducere omkostningerne til regional buskørsel med 36 mio. kr. med virkning fra 2019.

 

Arbejdet er forankret i en administrativ trafikstyregruppe nedsat af KKR Midtjylland med deltagelse af repræsentanter for kommuner, Region Midtjylland og Midttrafik. Et hovedtema for arbejdet er fastlæggelsen af et hovednet for busruter, som region og kommuner er enige om ikke at ændre på. Hovednettet skal indgå i Midttrafiks kommende trafikplan for perioden 2018-2021. Trafikstyregruppen forventes at præsentere et oplæg til hovednet og rutetilpasninger for kontaktudvalget i april 2018.

 

På mødet vil Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen orientere om regionens opgave med regional kollektiv trafik, udfordringerne og proces for arbejdet med rutetilpasninger.  

 

Hele regionsrådet er inviteret til at deltage i temadrøftelsen. 

Beslutning

Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen orienterede om regionens opgave med regional kollektiv trafik, udfordringerne og proces for arbejdet med rutetilpasninger.

 

I den forbindelse drøftede udvalget togstrækningen Holstebro-Vemb-Skjern, som Folketinget har givet regionen mulighed for at overtage med Lemvigbanen som opreratør. Sagen behandles af udvalget på mødet i marts.

 

Udvalget drøftede opgaven med dække budgetoverskridelsen angående kollektiv trafik ved rutetilpasninger. Opgaven for udvalget er at gennemføre en tilfredsstillende proces, set i forhold til regionsrådets beslutning om at skabe balance i økonomien for den kollektive trafik fra og med budget 2019.

 

I den forbindelse drøftede udvalget også, hvordan det er positivt, at der er nedsat et midlertidigt udvalg, som kan arbejde med den langsigtede udvikling af den kollektive trafik og trafikale infrastruktur.

 

Hanne Roed mødte under punktets behandling. Regionsrådsmedlemmerne Conny Jensen, Ib Bjerregaard og Niels Erik Iversen deltog i temadrøftelsen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

3. Drøftelse af kommissoriet for udvalget for regional udvikling #

Resume

Regionsrådet har godkendt et kommissorium for udvalget for regional udvikling den 31. januar 2018. Kommissoriet fastlægger udvalgets formål, opgaver, arbejdsform og afrapportering. Kommissoriet drøftes med henblik på at vurdere, om der er behov for at anmode regionsrådet om at foretage justeringer.

Direktionen indstiller,

at kommissorium drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 31. januar 2018 godkendt vedlagte kommissorium for udvalget for regional udvikling. Kommissoriet fastlægger udvalgets formål, opgaver, arbejdsform og afrapportering.

 

Det blev på gruppeformandsmødet den 15. december 2017 besluttet, at de fire stående udvalg skal have mulighed for at drøfte og på den baggrund komme med eventuelle forslag til ændringer i deres kommissorium.  

Beslutning

Udvalget for regional udvikling drøftede kommissoriet, og godkendte kommissorium idet det foreslås regionsrådet, at FN's verdensmål skrives ind i stedet for Lokal Agenda 21.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-16

4. Godkendelse af forretningsorden for udvalget #

Resume

Godkendelse af forretningsorden for udvalget for regional udvikling.

Direktionen indstiller,

at forretningsorden for udvalget for regional udvikling godkendes.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for udvalget for regional udvikling fastlægger de nærmere regler for udvalgets møder.

 

I bilag til forretningsordenen er det beskrevet, hvordan borgere i Region Midtjylland kan få foretræde for udvalget i relevante sager. 

Beslutning

Udvalg for regional udvikling godkendte forretningsordenen for udvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

5. Godkendelse af udvalgets mødeplan for 2018 #

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for udvalget for regional udviklings ordinære møder i 2018.

Direktionen indstiller,

at udvalgets mødeplan for 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalget skal i henhold til forretningsordenen vedtage en mødeplan for udvalgets ordinære møder i 2018.

Af udvalgets kommissorium fremgår det, at udvalgets dagsorden opdeles i to dele, hvoraf den ene del vedrører sager, der er optaget på forretningsudvalgets dagsorden. Den anden del kan fx vedrøre sager, der er undervejs til politisk behandling i forretningsudvalg og regionsråd, orienteringssager, temadrøftelser, interne og eksterne oplæg m.v. Disse sager er markeret med # i overskriften.

Udvalgets møder forudsættes således afpasset i forhold til møderne i forretningsudvalget.

 

Administrationen foreslår, at de ordinære møder i udvalget for regional udvikling i 2018 holdes på følgende datoer:

 

Onsdag den 7. februar 2018

Onsdag den 7. marts 2018

Onsdag den 11. april 2018

Onsdag den 16. maj 2018

Onsdag den 13. juni 2018

Onsdag den 8. august 2018

Onsdag den 12. september 2018
Onsdag den 10. oktober 2018
Onsdag den 14. november 2018
Onsdag den 5. december 2018

 

Administrationen foreslår, at møderne holdes fra kl. 14.00-17.00.

 

Møderne i udvalget vil så vidt muligt blive afholdt hos institutioner eller samarbejdspartnere i regionen. Der vedlægges en oversigt over møderne i udvalget i 2018 med angivelse af forslag til mødesteder og temaer til møderne.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling godkendte mødeplan for 2018.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-3-12

6. Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Resume

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 i høring med høringsfrist den 26. februar 2018. Der er udarbejdet et forslag til høringssvar fra Region Midtjylland til godkendelse.

 

Af høringssvaret fremgår det, at Region Midtjylland anbefaler, at statens trafikplan ændres, således at der indgår en ny bane mellem Hovedgård og Hasselager, en ny jernbanebro over Vejle Fjord, at den udskudte elektrificering af Vejle-Struer opretholdes som oprindeligt planlagt, og at etableringen af en ny elektrificeret bane mellem Aarhus og Silkeborg samt elektrificering videre til Herning indgår i planen. Desuden anbefales det, at planen også omfatter en generel opgradering af de regionale jernbaner.

Direktionen indstiller,

at forslaget til høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 godkendes.

Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 i høring med høringsfrist den 26. februar 2018. Høringsudgaven er vedlagt. Da høringsfristen er før regionsrådsmødet, fremsendes høringssvaret inden fristens udløb med bemærkning om, at det er under forudsætning af regionsrådets godkendelse den 28. februar 2018.

 

Trafikplanen indeholder en samlet anbefaling for udviklingen af den statslige banetrafik frem til 2032 med årene 2022, 2027 og 2032 som milepæle. Samtidig udgør trafikplanen et fælles planlægningsgrundlag for den kollektive trafik i hele landet og altså også for Midttrafiks trafikplan, som er under udarbejdelse.

 

Planen er baseret på allerede besluttede projekter samt vedtagen politik og lovgivning, herunder indgåede trafikkontrakter.

 

Da en stor del af investeringerne i jernbaneinfrastruktur kommer fra Togfonden, betyder det blandt andet, at en række planlagte projekter står til ikke at blive realiseret inden for planperioden, fordi regeringens serviceeftersyn af økonomien i Togfonden viste, at indtægterne i Togfonden er reduceret fra 28,5 mia. kr. til 13 mia. kr.

 

For Region Midtjylland betyder planen, at:

 • strækningen Fredericia-Aalborg bliver elektrificeret
 • der kommer direkte tog Aarhus-Holstebro over Herning-Gødstrup
 • at der sker en driftsudvidelse på strækningen Herning-Holstebro
 • strækningen Vejle-Struer ikke bliver elektrificeret, og at de direkte tog København-Struer via Vejle-Herning gradvist udfases
 • der ikke bygges en ny bane mellem Hovedgård-Hasselager og heller ikke en ny jernbanebro over Vejle Fjord
 • der ikke bygges en ny bane mellem Aarhus og Silkeborg i planperioden
 • de regionale baner ikke bliver opgraderede

 

Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar. Høringssvaret tager udgangspunkt i det fælles indspil til infrastruktur, som Kontaktudvalget i Region Midtjylland godkendte den 16. november 2012. Kontaktudvalget består af borgmestrene for de 19 kommuner i regionen samt regionsrådsformanden. Høringssvaret bygger derfor på de fælles anbefalinger til investeringer i trafikal infrastruktur, som Region Midtjylland og de 19 kommuner er enige om:

 • elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aalborg
 • ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg
 • opgradering af de regionale jernbaner
 • udbygning af letbanen
 • etablering af en fast Kattegatforbindelse til tog og bil

 

Region Midtjyllands høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 bygger desuden på den oprindelige aftale om Togfonden fra 2014.

 

I forslaget til høringssvar indgår, at Region Midtjylland bakker op om den foreslåede elektrificering og opgradering af den østjyske banelængde mellem Fredericia og Aalborg, herunder kapacitetsudvidelse på Aarhus H.

 

Region Midtjylland anbefaler, at statens trafikplan ændres, så udbygningen af en ny bane mellem Hovedgård og Hasselager og en ny bro over Vejle Fjord kommer med i planen. Endvidere anbefales det, at den udskudte elektrificering af Vejle-Struer opretholdes som oprindeligt planlagt med henblik på, at der fortsat kan køre direkte tog fra København over Vejle til Herning og Struer. I høringssvaret peges desuden på, at etablering af en ny elektrificeret bane mellem Aarhus og Silkeborg samt elektrificering videre til Herning bør indgå i planen. Dette vil muliggøre, at de direkte tog Aarhus-Herning-Holstebro med stop i Gødstrup kan køre på strøm.

 

Region Midtjylland finder det desuden vigtigt, at planen også omfatter en generel opgradering af de regionale jernbaner, herunder sporudretning, længere krydsningsstationer, et nyt spor syd om Langå (en shunt), samt en opgradering mellem Herning og Holstebro, så der kan køre flere tog i timen, specielt med henblik på betjening af regionshospitalet i Gødstrup.

 

Endelig peges der på, at en fast Kattegatforbindelse er nødvendig for at skabe et sammenhængende Danmark med kun én times transporttid mellem landets to største byer. 

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 godkendes, idet bemærkningen angående nødvendigheden af en ny jernbanebro over Vejle Fjord fjernes, og at sidste sætning i afsnittet om et samlet elektrificeret hovednet skal lyde "… men også på strækningen Aarhus-Herning-Holstebro-Struer, med betjening af regionshospitalet i Gødstrup".

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-51-71-314-17

7. Godkendelse af plan for indsatsen på jordforureningsområdet 2018

Resume

Region Midtjylland har sammen med de øvrige regioner ansvaret for den offentlige indsats over for jordforurening i Danmark.

 

Regionsrådet udarbejder derfor årligt en plan for indsatsen på jordforureningsområdet.

 

I 2018 vil regionen fortsætte indsatsen for at beskytte grundvandsressourcen mod forurening og for at skabe tryghed for borgere, der bor på forurenede grunde.

Direktionen indstiller,

at Indsatsplan for jordforurening 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland varetager en række vigtige opgaver inden for jordforureningsområdet. Forurening af jord og grundvand kan være til skade for miljøet og menneskers sundhed. Derfor er kortlægning (registrering), undersøgelse og afværge af jordforurening et vigtigt regionalt fokusområde. I regionen er der ca. 3.300 forurenede grunde, mens 5.300 grunde er vurderet som muligt forurenede. Udkastet til Indsats for jordforurening 2018 er vedhæftet som bilag.

 

I 2018 vil regionen fortsat have fokus på indsatsen for

 

 • beskyttelse af grundvandet og arbejdet med at skabe overblik over risikoen fra pesticidforureninger, som stammer fra spild og deponeringer af sprøjtemidler.
 • at skabe tryghed for borgere, der bor på forurenede og muligt forurenede grunde.

 

Kerneopgaverne omkring den miljø- og sundhedsprioriterede undersøgelses- og afværgeindsats vil således igen i 2018 være i fokus.

 

Her følger kort præsentation af udkastets indsatsområder:

 

Indledende og videregående forureningsundersøgelser 

Regionen forventer i 2018 at udføre ca. 160 indledende forureningsundersøgelser, hvoraf ca. 120 grunde fremgår af den aktivitetsliste, som indgår i Indsatsplan for 2018. De 120 grunde er udvalgt efter høring af de midtjyske kommuner. Det endelige antal afhænger af undersøgelsernes omfang.

 

Derudover er 72 grunde prioriteret til videregående forureningsundersøgelser. Det drejer sig om 29 undersøgelser af boliggrunde og 43 grundvandsundersøgelser.

 

Afværge, drift og overvågning

I 2018 gennemføres afværgeprojekter på 20 grunde, heraf er 15 boliggrunde. Endvidere vil regionen videreføre en længerevarende drifts- og overvågningsindsats på ca. 30 forurenede grunde, hvor der tidligere har været udført, eller hvor der pt. er aktiv afværge.

 

En af de større sager i 2018 er oprensningen af et tidligere renseri i Boulstrup i Odder Kommune. Jordforureningen er spredt på over 2.000 m2 og til det primære drikkevandsmagasin i området. Forureningen udgør en trussel for områdets grundvandsressource, men ikke en akut trussel mod boliger i området. Oprensningen forventes at ske i 2018-2019.

 

Andre opgaver

Sideløbende vil der være fokus på projekter om fx bæredygtig jordhåndtering, forberedelse af forhandlinger af "overfladevandsopgaven" med staten i 2019 og Cheminovas forureninger på Harboøre Tange.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at indsatsplan for jordforurening 2018 godkendes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-34-71-1-16

8. Orientering om afgørelse angående råstofplan 2016 #

Resume

Regionsrådet vedtog i september 2016 en ny råstofplan for Region Midtjylland. Der var efterfølgende to borgere, som klagede over planen, hvad angår to råstofgraveområder. Klagerne blev videresendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som den 30. januar 2018 har afgjort, at klagerne ikke får medhold.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 28. september 2016 "Råstofplan 2016 for Region Midtjylland".

 

Region Midtjylland offentliggjorde planen i 4 uger, og inden for fristen for at klage kom der klager vedrørende to råstofgraveområder, Kalbygård og Asklev Syd. Klagerne blev videresendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet umiddelbart herefter.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 30. januar 2018 truffet den afgørelse, at klagerne ikke får ret i deres klager. Klagenævnet vil kun tage stilling til klager, hvor der er tale om retlige fejl.

 

Klagen over råstofgraveområdet Kalbygård handlede om støvgener. Her giver nævnet Region Midtjylland ret i, at klagen ikke handler om et retligt spørgsmål. I forhold til råstofgraveområdet Asklev Syd, så blev der klaget over, at der ikke er lavet en vurdering af miljøet (VVM-redegørelse). Her siger nævnet, at den ønskede miljøvurdering ikke skal foretages, når der udarbejdes råstofplaner, men i stedet kan komme på tale i forbindelse med, at der kommer ansøgninger ind til konkret udgravning.

 

Afgørelsen er vedlagt dagsordenspunktet.

 

Til orientering kan desuden oplyses, at administrationen i løbet af foråret 2018 vil indstille til udvalget, at den gældende råstofplan revideres. Proceduren - hvor regionsrådet godkender hver eneste trin - er følgende:

 • Redegørelse med høring i 8 uger.
 • Idé- og debatfase med høring i 8 uger.
 • Forslag til råstofplan med tilhørende miljøvurdering og høring i 8 uger.
 • Vedtagelse af råstofplan med tilhørende miljøvurdering og offentliggørelse i 4 uger. 

Beslutning

Udvalg for regional udvikling tog orienteringen om afgørelse angående råstofplan 2016 til efterretning.

 

Miljødirektør Jytte Gad Lauridsen orienterede desuden om råstoftilladelsessagen ved Hjøllund. Udvalget tog denne orientering til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

9. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Intet til punktet.

Tilbage til toppen