Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Udvalg for regional udvikling
den 13. marts 2019 kl. 14:00
i Færch Plast, Rasmus Færchs Vej, 7500 Holstebro

Alle var mødt, undtagen Hanne Roed og Arne Lægaard, der havde meldt afbud.

 

Deltagere i temadelen: Steen Jakobsen og Else Kayser.

 

Dagsorden blev behandlet i rækkefølgen 1-2, 13, 3-12, 14

 

Mødet blev hævet kl. 17.25.


Sagnr.: 1-00-13-17

1. Tema: Besøg ved Færch Plast (14.00-15.00) #

Sagsfremstilling

Udvalget besøger Færch Plast A/S, der er en international producent af plastemballage.

 

Erik Mortensen fra virksomheden vil give en produktpræsentation og rundvisning. Han vil komme ind på virksomhedens arbejde med bæredygtighed i værdikæden, herunder minimering af plastaffaldet og genanvendelse af plast.

 

På virksomhedens hjemmeside kan man læse mere om dens arbejde med bæredygtighed i værdikæden.

 

Relevante indsatser i Region Midtjylland i forhold til nedbringelse af plastaffald

Materialestrømsprojektet på Aarhus Universitetshospital er et godt eksempel på, hvordan regionen arbejder med plastaffald. Med en genanvendelse på ca. 18 % af regionens affald er der fortsat et stort forbedringspotentiale.

 

Hvad plastaffald angår, kan der blandt andet arbejdes med:

 • Design af produkter i forhold til antallet af plasttyper og mulig kildesortering af disse (design for disassembly). Det kræver en langsigtet markedsdialog og global efterspørgsel for at ændre dette.
 • Logistik omkring kildesortering på hospitalerne (plads, intern logistik og medarbejderressourcer).
 • Aftagning/afsætning af sorteret plast (rent såvel som urent).

 

Administrationen undersøger for tiden muligheder for internationale partnerskaber/projekter omkring bl.a. plast som en cirkulær ressource, hvilket er et lignende tankesæt til det, som Færch arbejder ud fra. Ligesom i fødevareindustrien er der også inden for sundhedsområdet særlige krav, som kan udfordre i forhold til 100 % genanvendelse.

 

Desuden har administrationen planer om at arbejde med plastaffald under (materiale)ressourcer i den nye regionale bæredygtighedsstrategi og deraf afledte handleplaner inden for dette tema.

Beslutning

Erik Mortensen gav rundvisning på fabrikken og fortalte blandt andet om virksomhedens arbejde med at øge genanvendelsesgraden i deres plastikproduktion.

Regionsrådsmedlemmerne Steen Jakobsen og Else Kayser deltog i temapunktet.

 

Hanne Roed og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

2. Tema: Oplæg om erfaringer med aktørsamarbejde i Coast to Coast Climate Challenge (15.00-15.30) #

Sagsfremstilling

Udvalget får besøg af Pernille Paulsen, Jonas Jessen og Claus Lolk, kandidatstuderende i tekno-antropologi fra Aalborg Universitet, som har fulgt Region Midtjyllands klimatilpasningsprojekt Coast to Coast Climate Challenge.

 

De tre studerende har været i praktikforløb hos tre af projektets 24 delprojekter, nærmere bestemt hos Randers Kommunes planafdeling, Skanderborg forsyning/AquaGlobe og Lemvig Vand & Spildevand/Klimatorium. De har her undersøgt og analyseret dynamikkerne i samarbejdet.

 

Oplægsholderne vil præsentere konklusioner fra deres studieprojekt. De vil blandt andet komme ind på:

 • den rolle, som fælles og forskelligartede interesser har for samarbejdet.
 • vigtigheden af tillidsrelationer, gensidighed og udveksling for opbygningen af stærke netværk.

 

Temapunktet er ønsket af udvalgsformanden.

Beslutning

Pernille Paulsen og Jonas Jessen gav oplæg, idet Claus Lolk var blevet forhindret.
 
Udvalget drøftede med oplægsholderne det væsentlige i at have regionen som facilitator for de tværkommunale partnerskaber, men også hvilke udfordringer og muligheder der ligger i kommunernes forskellige interesser.
 
Udvalget blev orienteret om, at det via samarbejdets hjemmeside www.c2ccc.eu er muligt at læse nærmere om alle projekterne, samt tilmelde sig et nyhedsbrev fra samarbejdet.
 
Regionsrådsmedlemmerne Steen Jakobsen og Else Kayser deltog i temapunktet.
 

Hanne Roed og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-46-18

3. Ansøgninger til regionens kulturudviklingsmidler i 1. halvår 2019

Resume

Der er af administrationen fastlagt to ansøgningsrunder for de regionale kulturmidler i 2019 med første ansøgningsfrist den 28. januar 2019.

 

Der er modtaget i alt 49 ansøgninger med et samlet ansøgt tilskud på 17,712 mio. kr. Der indstilles 18 ansøgninger til bevilling af tilskud med i alt 4,097 mio. kr. inklusive fem ansøgninger, der er indstillet til støtte, og som behandles i to særskilte dagsordenspunkter. En ansøgning udsættes til behandling på et efterfølgende møde på grund af behovet for en nærmere afklaring. Der indstilles 30 ansøgninger til afslag på støtte.

Direktionen indstiller,

at der af kulturudviklingsmidlerne i 2019 bevilges i alt 3,897 mio. kr. til de 13 ansøgninger, som beskrevet i sagsfremstillingen, 

 

at bevillingerne gives under forudsætning af, at projekterne gennemføres som anført i ansøgningerne, herunder at den øvrige finansiering fremskaffes, og 

 

at der gives afslag til 30 ansøgninger.

Sagsfremstilling

I Region Midtjyllands budget er der i 2019 afsat 10 mio. kr. til udvikling af kulturområdet, og hertil kommer en særlig refusion af moms på kulturtilskud på 0,700 mio. kr., således at den samlede pulje udgør 10,700 mio. kr.

 

Region Midtjylland har den 28. januar 2019 modtaget 49 ansøgninger om tilskud på i alt 17,700 mio. kr. af regionens kulturudviklingsmidler. Administrationen har vurderet de indkomne ansøgninger i forhold til regionens kulturpolitik, hvor projekterne skal opfylde et eller flere af de overordnede områder: udvikling, netværk samt internationalt udsyn og samarbejde.

 

Ansøgningerne er opdelt i

 • 5 ansøgninger, som behandles særskilt i andre dagsordenspunkter
 • 13 ansøgninger, som indstilles til godkendelse
 • 1 ansøgning, der udsættes til senere behandling
 • 30 ansøgninger, som indstilles til afslag.

 

Ansøgningerne er vurderet i forhold til følgende kriterier:

 • i hvilket omfang projekterne giver udvikling og innovation af eksisterende eller nye kulturtilbud
 • projekternes regionale betydning, enten i forhold til kulturudvikling eller geografi
 • om projekterne indeholder ny læring eller viden
 • om projekterne peger frem mod en varig udvikling og videreførelse efter projektets afslutning
 • i hvilket omfang projekterne gennemføres i netværk og partnerskaber med andre kulturaktører og også gerne udbredes i regionen.

 

Korte resuméer af de indkomne ansøgninger med begrundelse for administrationens indstilling samt ansøgningerne i deres fulde længde indgår som bilag.

 

Ansøgninger, som behandles særskilt i andre dagsordenspunkter

Der indstilles tilskud på 0,200 mio. kr. til kulturinstitutioners deltagelse i Kulturmødet på Mors i et særskilt dagsordenspunkt.

 

Skive Kommune har søgt tilskud fra kulturudviklingsmidlerne til en regional kultur- og landdistriktskonference. Ansøgningen behandles i et særskilt dagsordenspunkt og er indstillet til tilskud på 0,400 mio. kr. fra de regionale midler til Mobilitet og landdistrikter.

 

Ud over de ovennævnte ansøgninger har Europæisk Kulturregion søgt om et tilskud på 0,300 mio. kr. til en åbningsbegivenhed under den Europæiske Kulturregion samt uddeling af Den Midtjyske Kulturpris. Ansøgningen behandles i et særskilt dagsordenspunkt.

 

Ansøgninger, som indstilles til godkendelse

Administrationen har vurderet, at 13 projekter, som beskrives i dette dagsordenspunkt, opfylder kriterierne enten fuldt ud eller i en sådan grad, at de kan tildeles støtte. Administrationen har desuden vurderet det ansøgte beløb om tilskud og har i enkelte tilfælde indstillet et mindre tilskud end ansøgt. Der er desuden fem ansøgninger, der behandles i to separate dagsordenspunkter.

 

I flere af ansøgningerne om tilskud til netværk søges der om tilskud i en toårig eller treårig periode, hvor der kun indstilles tilskud i et år. Administrationen vil bruge dette år til at følge udviklingen af netværkene, blandt andet for at vurdere, om de er bæredygtige i forhold til partnerskaber, gennemførelse af aktiviteter m.m.

 

Sølund Musikfestival: Music Unites Europe (MUE). Projektet er treårigt, og det samlede budget er på 0,734 mio. kr. Region Midtjylland søges om 0,242 mio. kr. Der indstilles et tilskud til projektets første år på 67.000 kr. til videreudvikling af projektet.

 

Aarhus Stadsarkiv: Demokratiets rødder. Projektet er toårigt, og det samlede budget er på 0,404 mio. kr. Region Midtjylland søges om et tilskud på 0,200 mio. kr. Der indstilles et tilskud på 0,200 mio. kr.

 

Filmby Aarhus: POV - Media Literacy i Region Midtjylland. Projektet er toårigt, og det samlede budget er på 1,707 mio. kr. Region Midtjylland søges om et tilskud på 0,600 mio. kr. Der indstilles et tilskud på 0,600 mio. kr.

 

Horsens Musik- og Balletskole: DanseKRAFT. Projektet er treårigt, og det samlede budget er på 1,596 mio. kr. Region Midtjylland søges om et tilskud på 0,687 mio. kr. Der indstilles et tilskud på 0,230 mio. kr. til projektets første år til at afklare etablering af et netværk for udvikling af dans. Administrationen vil bruge dette år til følge udviklingen af netværket.

 

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder: Udvikling af netværk for børn og unge. Projektet er treårigt, og det samlede budget er på 0,922 mio. kr. Region Midtjylland søges om et tilskud på 0,460 mio. kr. Der indstilles et tilskud på 0,150 mio. kr. til projektets første år til at afklare etablering af et netværk for børn og unge om billedkunst. Administrationen vil bruge dette år til følge udviklingen af netværket.

 

Bora Bora: Bora Residency Centre. Projektet er treårigt, og det samlede budget er på 9,280 mio. kr. Region Midtjylland søges om et tilskud på 0,900 mio. kr. Der indstilles et tilskud på 0,600 mio. kr. ud fra en samlet prioritering af de regionale midler.

 

Lydenskab: Vores historie genfortalt. Projektet er treårigt, og det samlede budget er på 1,920 mio. kr. Region Midtjylland søges om et tilskud på 0,900 mio. kr. Der indstilles et tilskud på 0,600 mio. kr. ud fra en samlet prioritering af de regionale midler.

 

Aarhus Jazz Orchestra: Jazzfabrikken. Projektet er treårigt, og det samlede budget er på 1,950 mio. kr. Region Midtjylland søges om et tilskud på 0,900 mio. kr. Der indstilles et tilskud på 0,600 mio. kr. ud fra en samlet prioritering af de regionale midler.

 

Secret Hotel: Symposiet Earthbound 2020. Projektet er etårigt, og det samlede budget er på 1,051 mio. kr. Region Midtjylland søges om et tilskud på 0,320 mio. kr. Der indstilles et tilskud på 0,320 mio. kr.

 

Aarhus Litteratur Center: BOGGODS. Projektet er etårigt, og det samlede budget er på 0,238 mio. kr. Region Midtjylland søges om et tilskud på 0,120 mio. kr. Der indstilles et tilskud på 0,120 mio. kr.

 

Horsens Teaterfestival: Scenekunst og sundhed. Projektet er toårigt, og det samlede budget er på 0,259 mio. kr. Region Midtjylland søges om et tilskud på 49.500 kr. Der indstilles et tilskud på 49.500 kr.

 

Foreningen GRASSLAND: Projekt STOL. Projektet er toårigt, og det samlede budget er på 2,735 mio. kr. Region Midtjylland søges om et tilskud på 0,300 mio. kr. Der indstilles et tilskud på 0,200 mio. kr. til projektets første år.

 

Fermaten: Netværk for talentudvikling indenfor rytmisk musik. Projektet er treårigt, og det samlede budget er på 0,455 mio. kr. Region Midtjylland søges om et tilskud på 0,160 mio. kr. Der indstilles et tilskud på 0,160 mio. kr.

 

Ansøgning, der udsættes til senere behandling

Holstebro Kommune, Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet: Etablering af regionalt netværk for kultur, beskæftigelse og sundhed. Der er behov for en nærmere afklaring af blandt andet partnerskab, aktiviteter, effekter og finansiering.

 

Ansøgninger, der indstilles til afslag

30 ansøgninger indstilles til afslag, fordi disse i for begrænset omfang opfylder de opstillede kriterier for ydelse af tilskud

 

Administrationen tilbyder dialog og vejledning til de ansøgere, hvor projekterne vurderes at kunne komme i betragtning til næste ansøgningsrunde. Desuden planlægger administrationen i lighed med tidligere at holde tre regionale informationsmøder medio 2019, forud for 2. ansøgningsrunde til kulturudviklingsmidlerne.

 

Følgende ansøgninger indstilles til afslag:

 

 • Musikskolen i Ringkøbing-Skjern Kommune: Rethink Folk Music
 • Flyfabrikken: Vingesus i Vest
 • Kedelhuset: Spillesteds- og musikarrangørnetværk
 • Den Kreative Skole: Fællesskab og fordybelse
 • Ammar Keylani: Ebeltoft vægmaleri væg
 • Teatret Gruppe 38: Enestående 2019
 • Horsens Kommune: Monster
 • Teaterhuset Filuren: Talentnetværk
 • Dansk Talentakademi: Show up - talenttræf 2019
 • Teater Katapult: Audio Move Explorer
 • Foreningen Skjulte Steder: Betonkadavere
 • Lisbeth Hermansen: Country Town
 • Teater Viva: Singing Our Place Festival 2019
 • Hinnerup Sommerskole: Hinnerup Sommerskole
 • Oxer: Oxer en udstillingsplatform
 • Danske Kunsthåndværkere og designere: On the road - processens væsen
 • Nordisk teaterlaboratorium - Odin Teatret: Kentaurlandsby
 • Gammel Estrup: Herregårdenes Dag
 • Nevestas Voice: Interkulturel sangdeling
 • Ringkøbing-Skjern Kommune – Frivillighedsakademiet: Netværk for kompetente frivillige
 • Lighthouse Association: Lighthouse kulturprojekt med social entreprise
 • Fonden Spøttrup Studegård: Eventudvikling af Spøttrup Borg
 • Biblioteker og Borgerservice, Aarhus Kommune: Etablering af tværsektorielt og tværkommunalt netværk til formidling af FN's verdensmål
 • Fregatten Jylland Kunstnersammenslutningen: Jylland på Fregatten Jylland
 • Institute of Meals: Institute of Meals - Måltider med internationalt potentiale
 • ANIMOK - The Animation Workshop: Regional animationsfestival for børn i dagtilbud og skoler
 • SPOR festival: Spor New Music School
 • Skør med Rock
 • Pædagoguddannelsen VIA University College: Pilotprojekt: Kulturmøder for og med psykisk sårbare på tværs af regionen
 • Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune: FILM X. 

 

Økonomi

På mødet indstilles der bevilling via dette punkt på 3,897 mio. kr. i 2019 af Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler, således som det fremgår af tabel 1. I det vedlagte økonomioverblik gøres status over kulturudviklingsmidlerne, inklusive de indstillede bevillinger på dagens møde.

 

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at der af kulturudviklingsmidlerne i 2019 bevilges i alt 3,897 mio. kr. til de 13 ansøgninger, som beskrevet i sagsfremstillingen, 

 

at bevillingerne gives under forudsætning af, at projekterne gennemføres som anført i ansøgningerne, herunder at den øvrige finansiering fremskaffes, og 

 

at der gives afslag til 30 ansøgninger.

 

Hanne Roed og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-4-19

4. Tilskud til aktiviteter på Kulturmødet på Mors 2019

Resume

Kulturmødet på Mors har udviklet sig til et vigtigt kulturpolitisk forum, og administrationen planlægger i samarbejde med tre kulturfaglige netværk og Region Nordjylland en række aktiviteter på mødet i 2019. Der indstilles i alt 160.000 kr. til ansøgninger inden for områderne museer, scenekunst, børne- og ungekultur og internationalt samarbejde. Samtidig bemyndiges administrationen til at anvende op til 40.000 kr. til eventuelt kommende aktiviteter på Kulturmødet.

Direktionen indstiller,

at der bevilges 50.000 kr. til Midtjyske Museers Udviklingsråd til arrangementet "Vi elsker museer",

 

at der bevilges 50.000 kr. til Scenekunstnetværket til arrangementet "Scenekunstens Hus",

 

at der bevilges 40.000 kr. til Børne- og Ungekulturnetværket BUM til arrangementet "Sange til Verden",

 

at der bevilges 20.000 kr. til Region Nordjylland til medfinansiering af workshoppen "Nordic Culture Camp", og

 

at administrationen bemyndiges til at anvende op til 40.000 kr. til eventuelt kommende initiativer på Kulturmødet.

Sagsfremstilling

Kulturmødet på Mors har udviklet sig til at være et vigtigt forum for politikere, kunstnere, kulturfolk og borgere. Region Midtjylland har de seneste år deltaget på kulturmøderne med en række aktiviteter, primært i samarbejde med regionens kulturfaglige netværk i regionen. Dette har været med til at synliggøre Region Midtjyllands kulturindsats, og det har været med til at fremme dialogen på tværs af regionerne og imellem de forskellige faggrupper. Det er derfor administrationens vurdering, at Region Midtjylland fortsat bør deltage aktivt i Kulturmødet.

  

Midtjyske Museers Udviklingsråd (MMU): Vi Elsker Museer

På Kulturmødet 2019 vil museerne fra Region Midtjylland og Region Nordjylland skabe en platform for dialog mellem museerne og deltagerne på Kulturmødet. Til det formål har man lejet et hus på Gasværksvej (Kulturmødets "hovedgade"), hvor der vil blive afviklet en række aktiviteter under overskriften "Vi elsker museer". Tanken bag er at få almindelige museumsbrugere til at fortælle om deres egne bedste museumsoplevelser, høre andre brugeres oplevelser og blive præsenteret for en række kendte kulturpersonligheders bedste museumserindringer. På denne måde ønsker man at kaste lys over, hvad det er, museerne bidrager med til samfundet, og understrege museernes relevans, værdi og popularitet. Midtjyske Museers Udviklingsråd gennemfører arrangementet sammen med museerne i Nordjylland og Organisationen af Danske Museer. Det samlede budget er 210.000 kr. Der søges om 50.000 kr.

 

Scenekunstnetværket (Scenet): Scenekunstens Hus

Scenet vil skabe en fysisk ramme omkring afviklingen af fem større events på Kulturmødet, hvor kunstneriske oplevelser knyttes sammen med samtaler om kunsten og oplevelsen af den. Formålet er at give både publikum, politikere og fagfolk mulighed for at komme i dialog på tværs. For de enkelte events står Teatret Svalegangen, Carte Blanche, Operaen i Midten, Opgang 2 og Limfjordsteatret. Ud over de fem events vil scenekunstens faglige organisationer, Scenet og Udviklingsplatformen for Scenekunst arrangere samtaler og oplevelser på Kulturmødets øvrige scener. Det samlede budget er 463.000 kr. Der søges om 50.000 kr.

 

Netværk for Børne- og Ungekultur i Midtjylland (BUM): Sange til Verden 

BUM planlægger en opførelse af Sange til Verden, i alt syv sange, der er komponeret til Europæisk Kulturregions Genopdag Festival i juni 2019. Sangene vil blive opført af børn og band fra Struer Musikskole.

I forbindelse med opførelsen vil der blive gennemført dels en paneldebat, dels en kultursalon om børnekultur og kreativitet som inspiration i arbejdet med realiseringen af FN's verdensmål. Det samlede budget er 80.000 kr. Der søges om 40.000 kr.

 

Region Nordjylland: Nordic Culture Camp

Region Nordjylland søger om medfinansiering af Nordic Culture Camp, der er en uges workshop for 20 unge kunstnere fra Norden, Tyskland, Holland og Storbritannien. Fra Danmark inviteres der kunstnere fra Midt- og Nordjylland. I forbindelse med Kulturmødet vil de udvikle et eller flere fælles kunstneriske værker. Herudover vil de indgå i Kulturmødets offentlige debatter. Formålet er at tilbyde de unge kunstnere en fælles platform for udvikling og samarbejde. Nordic Culture Camp er i de foregående år blevet afviklet i et samarbejde mellem de to regioner. Midtjyllands bidrag har været bevilget af den administrative pulje til kultur. Det samlede budget er 265.000 kr. Der søges om 20.000 kr.

 

Rådighedsbeløb til kommende initiativer til Kulturmødet

Administrationen anmoder om at få bemyndigelse til at anvende et beløb på op 40.000 kr. til eventuelt kommende initiativer på Kulturmødet, f.eks. inden for musik- og billedkunstområdet.

 

Andre aktiviteter på Kulturmødet

Lige som i 2018 planlægger Region Midtjylland sammen med Europæisk Kulturregion at holde det årlige kulturforum i forbindelse med Kulturmødet på Mors. Udgifterne til Kulturforum, der er på 200.000 kr., afholdes over budgettet for Europæisk Kulturregion.

 

Økonomi

 

I det vedlagte økonomioverblik gøres status over kulturudviklingsmidlerne, inklusive de indstillede bevillinger på dagens møde.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at der bevilges 50.000 kr. til Midtjyske Museers Udviklingsråd til arrangementet "Vi elsker museer",

 

at der bevilges 50.000 kr. til Scenekunstnetværket til arrangementet "Scenekunstens Hus",

 

at der bevilges 40.000 kr. til Børne- og Ungekulturnetværket BUM til arrangementet "Sange til Verden",

 

at der bevilges 20.000 kr. til Region Nordjylland til medfinansiering af workshoppen "Nordic Culture Camp", og

 

at administrationen bemyndiges til at anvende op til 40.000 kr. til eventuelt kommende initiativer på Kulturmødet.

 

Hanne Roed og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-2-17

5. Tilskud til åbningsbegivenhed under Europæisk Kulturregion samt uddeling af Den Midtjyske Kulturpris

Resume

Europæisk Kulturregion søger om tilskud til et åbningsarrangement under kulturregionens Genopdag-festival i juni 2019. Arrangementet består af en åbningsreception, kunstneriske smagsprøver på festivalens program, uddelingen af Den Midtjyske Kulturpris og et afsluttende socialt arrangement. Budgettet er på 0,4 mio. kr., og Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler søges om 0,3 mio. kr. Det forudsættes, at Europæisk Kulturregions restmidler finansierer 0,1 mio. kr. til uddeling af Den Midtjyske Kulturpris.

Direktionen indstiller,

at der af kulturudviklingsmidlerne i 2019 anvendes op til 0,3 mio. kr. til projektet Åbning af Europæisk Kulturregion og uddelingen af Den Midtjyske Kulturpris,

 

at bevillingen gives under forudsætning af, at den øvrige medfinansiering tilvejebringes, og

 

at regionsrådet udpeger to deltagere til bedømmelsesudvalget i forbindelse med uddelingen af Den Midtjyske Kulturpris.

Sagsfremstilling

Europæisk Kulturregion søger om tilskud til arrangementet Åbning af Genopdag-festivalen (Europæisk Kulturregion) og uddelingen af Den midtjyske kulturpris. Den officielle åbning og prisfesten skal ligge under Europæisk Kulturregions festival Genopdag den 1.-16. juni 2019. Specifikt arbejdes der på datoen den 1. juni og alternativt den 31. maj.

 

Arrangementets formål er at give synlighed til det kulturelle samarbejde i Europæisk Kulturregion, Region Midtjylland og de 19 kommuner. Det skal på en sanselig måde med musik, billedkunst og mennesker give formål, holdninger, ord og krop til Europæisk Kulturregion. Det skal også koble FN’s verdensmål med Region Midtjylland og Europæisk Kulturregion og således vise, hvordan man i det midtjyske aktivt bruger de kunstneriske og kreative aktører som medudviklere af samfundet.

 

Målgruppen for arrangementet er:

 • Midtjyske kunst- og kulturaktører
 • Politikere i stat/region/kommuner
 • Ledere i stat/region/kommuner
 • Ledere i større private virksomheder
 • Ledere fra midtjyske uddannelses- og forskningsinstitutioner

  

Åbningsarrangement og prisfest

Arrangementet finder sted enten fredag den 31. maj eller lørdag den 1. juni 2019 kl. 19-22 på en større kulturinstitution i regionen. Åbningen består af en reception, en række kunstneriske smagsprøver på festivalprogrammet samt prisuddelingen og et afsluttende socialt arrangement.

 

Den Midtjyske Kulturpris

Priserne uddeles med FN's verdensmål som tema, da det er et tema, der fylder meget under Genopdag-festivalen. Flere markante midtjyske virksomheder arbejder efter verdensmålene, og det er omdrejningspunkt for Regional Udviklings nye udviklingsstrategi. Der skal uddeles ca. tre priser til kulturaktører, der fx gør en særlig indsats, eller som i forbindelse med et værk har sikret en særlig opmærksomhed på et område. Det kan fx være inden for følgende verdensmål:

 

 • Mål nummer 3: Sundhed og trivsel: Gives til en kulturaktør/en kulturinstitution, der har gjort en særlig indsats for via kunst og kultur at fremme sundhed og trivsel.
 • Mål nummer 5: Bæredygtige byer og lokalsamfund: Gives til en kulturaktør/en kulturinstitution/et værk, der har gjort en særlig indsats for via kunst og kultur at fremme udviklingen af bæredygtige byer og lokalsamfund.
 • Mål nummer 13: Klimaindsats: Gives til en kulturaktør/en kulturinstitution/et værk, der har gjort en særlig indsats for via kunst og kultur at fremme klimaindsatsen.
 • Mål nummer 17: Partnerskaber for handling: Gives til en kulturaktør/en kulturinstitution/et værk, der har gjort en særlig indsats for via kunst og kultur at fremme partnerskaber for handling i Region Midtjylland og mellem Region Midtjylland og verden.

 

Bedømmelsesudvalg

Hvis Europæisk Kulturregions styregruppe godkender budgettet for arrangementet, vil administrationen gå i dialog med arbejdsgruppen i Europæisk Kulturregion om processen for prisuddelingen. Udgangspunktet er, at regionen med borgerinddragelse modtager bud på nominerede. Administrationen indstiller, at der nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af to politikere fra regionsrådet samt én kulturfaglig ekspert fra hver af de fire kulturaftaler i regionen. De eksterne medlemmer af ekspertpanelet findes i kulturmiljøet men også blandt eksperter i de enkelte verdensmål. Det er bedømmelsesudvalget, der udpeger vinderne af Den Midtjyske Kulturpris.

  

Tidsplan 2019

Marts: Godkendelse af finansiering Europæisk Kulturregion 

27. marts: Godkendelse af finansiering Regionsrådet

10. april: Annoncering af Den Midtjyske Kulturpris

1. maj: Deadline for indstillinger/stemmer

Maj: Votering (ekspertpanel + EKR-styregruppe) 

1. juni: Åbning af Europæisk Kulturregion og uddeling af den Midtjyske Kulturpris

  

Økonomi

Projektet er en enkeltstående begivenhed med mulighed for gentagelse, og den samlede økonomi er på 0,4 mio. kr. Der er tale om et maxbudget, som søges reduceret via sponsorater, f.eks. ved at lokalelejen sponsoreres af en kulturinstitution, at en af regionens større medievirksomheder stiller digitalt udstyr til rådighed, eller at Europæisk Gastronomiregion står for dele af forplejningen.

 

Der søges om et tilskud fra Region Midtjylland på op til 0,3 mio. kr. Det forudsættes, at Europæisk Kulturregions restmidler finansierer 0,1 mio. kr. til uddelingen af Den Midtjyske Kulturpris.

 

 

I det vedlagte økonomioverblik gøres status over kulturudviklingsmidlerne, inklusive de indstillede bevillinger på dagens møde.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at der af kulturudviklingsmidlerne i 2019 anvendes op til 0,3 mio. kr. til projektet Åbning af Europæisk Kulturregion og uddelingen af Den Midtjyske Kulturpris,

 

at bevillingen gives under forudsætning af, at den øvrige medfinansiering tilvejebringes, og

 

at regionsrådet udpeger Jørgen Nørby og Flemming Knudsen til bedømmelsesudvalget i forbindelse med uddelingen af Den Midtjyske Kulturpris.

 

Hanne Roed og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-9-19

6. Tilskud til regional landdistriktskonference i Skive Kommune

Resume

Skive Kommune har søgt om tilskud fra de regionale kulturudviklingsmidler til i samarbejde med Region Midtjylland at udvikle og gennemføre en udviklingskonference om kultur- og landdistriktsudvikling. I konferencen, der har titlen "Liv og Landskab - Fællesskaber, bæredygtighed og kultur i landdistrikter", forventes der at deltage fageksperter, kunstnere, lokale beboere samt beslutningstagere fra region og kommuner. Konferencen bygger på erfaringer og viden om, at kunst og kultur kan bidrage med nye indsigter og erkendelser og dermed kan føre til forandringer. Konferencens indhold vil blandt andet omhandle landskaber, fællesskaber, kultur, bæredygtighed, identitet, inklusion, landbrug, forandring og bevægelse. Konferencen tænkes gennemført i september 2019. Der indstilles en bevilling på 400.000 kr.

Direktionen indstiller,

at der af de regionale midler til mobilitet og landdistrikter bevilges 400.000 kr. til Skive Kommune til udvikling og gennemførelse af en regional udviklingskonference om kultur og landdistrikter.

Sagsfremstilling

En kultur- og landdistriktskonference vil bringe folk med forskellig viden, kompetencer, erfaringer og perspektiver sammen for at drøfte udfordringer og lokale handlemuligheder for udvikling af bæredygtige lokalsamfund og landdistrikter. Konferencen bygger på erfaringer fra to tidligere konferencer, der har sat fokus på, hvordan kunst og kultur kan bidrage med nye indsigter og erkendelser og dermed kan føre til forandringer.

 

Konferencen skal bringe deltagere sammen fra hele regionen med forskellige perspektiver inden for kulturområdet, landdistrikter, landbrug m.m. Konferencen skal bidrage til at opfylde den Regionale Udviklingsstrategi, der som overordnet vision har, at regionen skal være attraktiv og bæredygtig for alle. Der er særligt fokus på strategispor 1, der handler om at give borgerne mulighed for at leve det gode liv. Konferencen skal også bruges til at give vigtige indspil til en ny regional landdistriktsstrategi og til at understøtte en kulturindsats i landdistrikterne.

 

Konferencen bygger videre på erfaringerne fra to tidligere konferencer med foreningen Rural Forum som arrangør. Skive Kommune og Region Midtjylland ønsker i 2019 at påtage sig en mere aktiv rolle i tilrettelæggelse og gennemførelse af konferencen for at sikre, at resultaterne vil kunne bruges i arbejdet med at udvikle en kulturindsats koblet til landdistrikter og en regional landdistriktsstrategi. 

 

De øvrige kommuner i Region Midtjylland, de lokale aktionsgrupper (LAG), landbrugsorganisationer m.m. vil blive inviteret til at deltage i og bidrage til af konferencen.

 

Gennem oplæg og workshops bliver der fokus på temaerne:

 • Fremtidens bæredygtige landbrug og arealanvendelse
 • Mobilitet og landdistrikter
 • Fremtidens lokalsamfund (fællesskab som driver for udvikling)

 

Konferencens form og indhold er nærmere beskrevet i det notat, der er vedlagt som bilag.

 

Økonomien

 

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at der af de regionale midler til mobilitet og landdistrikter bevilges 400.000 kr. til Skive Kommune til udvikling og gennemførelse af en regional udviklingskonference om kultur og landdistrikter, idet regionen baserer sit tilsagn om støtte på de dele af konferenceprogrammet, der ligger indenfor regionens opgaver vedrørende regional udvikling.

 

Hanne Roed og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-3-12

7. Orientering om status for besparelser på regionale busruter og godkendelse af ændring på rute

Resume

Der orienteres om kommunernes bestillinger af buskørsel efter regionsrådets beslutning om besparelser på de regionale busruter og om Midttrafiks arbejde med planlægning af køreplaner gældende fra køreplanskiftet i juni 2019. Der orienteres om fortsat hverdagskørsel på rute 221 Randers-Voldum-Hornslet. Desuden fremsættes et forslag til ændring på rute 100 Odder-Aarhus-Hornslet.

Direktionen indstiller,

at orientering om status for besparelser på det regionale rutenet tages til efterretning,  

 

at orientering om opretholdelse af hverdagskørsel på rute 221 tages til efterretning, og

 

at forslag til ændring af rute 100 Odder-Aarhus-Hornslet godkendes.

Sagsfremstilling

Status for besparelser på regionale busruter

Midttrafik har ved udgangen af 2018 modtaget bestillinger fra kommuner på buskørsel, som Region Midtjylland ophører med at finansiere med virkning fra køreplanskiftet den 30. juni 2019.

 

Det generelle billede er, at buskørsel på de fleste nuværende regionale ruter fortsætter, men med markant færre busafgange. Midttrafik vurderer, at 45.000-50.000 af bruttokatalogets ca. 130.000 køreplantimer opretholdes, og at ca. halvdelen af 46 busser udgår, fordi mange busafgange vil forsvinde. I stedet vil Midttrafik indsætte mere flextrafik på passagersvage tidspunkter. Flextrafik gennemføres kun, hvis den bestilles af en kunde. Udgiften til flextrafik afholdes af kommunerne. På nuværende tidspunkt forventes buskørsel på fire regionale busruter helt at blive nedlagt. Det er ruterne 11 Herning-Arnborg-Skarrild- Karstoft, 12 Herning-Aulum-Holstebro, 19 Herning-Hammerum-Fasterholt og 77 Herning-Ikast-Bording-Silkeborg.

 

På Midttrafiks hjemmeside kan man løbende orientere sig om status for arbejdet med at tilrettelægge buskørslen. På baggrund af oplysninger herfra er der udarbejdet vedlagte oversigt over beslutninger og konsekvenser af besparelserne for de enkelte busruter.

 

Region Midtjylland har givet kommunerne tilsagn om, at regionen afholder eventuelle omkostninger til godtgørelse til berørte busselskaber, hvis Midttrafik må opsige buskontrakter før udløb. Midttrafik oplyser, at der fortsat forhandles med busselskaber, og at størrelsen på godtgørelsen endnu ikke kendes.

 

Midttrafik forventer i april at offentliggøre de endelige køreplaner.

 

I overensstemmelse med regionsrådsbeslutningen gennemføres besparelser på 60 mio. kr. på de regionale ruter fra køreplanskiftet i juni 2019. Region Midtjylland yder et årligt tilskud i tre år på 5,5 mio. kr. til kommuner for transport af uddannelsessøgende på busruter, som regionen ophører med at finansiere.  

 

Orientering om opretholdelse af hverdagskørsel på rute 221 Randers-Voldum-Hornslet

Region Midtjylland har sammen med Midttrafik, Syddjurs og Norddjurs kommuner udarbejdet et forslag til en samlet plan for den kollektive trafik på Djursland. Parterne er blevet enige om at udskyde trafikplanen til 2020, dog gennemføres enkelte ændringer fra køreplanskiftet i juni 2019. Blandt andet er det planlagt at ændre rute 221 fra hverdagskørsel til skolekørsel. Favrskov Kommune har imidlertid meddelt, at kommunen ikke kan acceptere reduceret kørsel på ruten uden at blive inddraget i planlægningen. Rute 221 vil derfor fortsat køre på hverdage, dog med en mindre justering af køreplanen vurderet på baggrund af passagertal. Forslag om at reducere kørsel til skoledagskørsel på ruten vil blive drøftet med Favrskov og Randers kommuner i forbindelse med implementering af trafikplanen i 2020. Udgiften kan holdes indenfor den ramme, der er aftalt for besparelserne på Djursland.

 

Forslag til ændring på rute 100 Odder-Aarhus-Hornslet

Midttrafik anbefaler, at rute 100 ikke længere betjener Segalt. En passagertælling viser, at ingen eller kun ganske få benytter busafgange i Segalt. Midttrafik foreslår, at turene lægges ind i det naturlige kørselsforløb via det nordlige Løgten, som dermed får fast frekvens med 20-minutters drift. Løsningen vil tilgodese flere kunder og vil mindske forvirringen om, hvilken vej bussen kører. Midttrafik foreslog i 2017 at ophøre med at betjene Segalt, men på baggrund af store protester fra borgere besluttede regionsrådet at opretholde betjening af Segalt på nogle ture. På baggrund af den ringe benyttelse og en forventning om, at ruten bliver mere attraktiv at benytte ved at undgå omvejskørsel, kan administrationen tilslutte sig Midttrafiks forslag om, at rute 100 ophører med at betjene Segalt. Besparelsen ved ikke at betjene Segalt vil være beskeden.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at orientering om status for besparelser på det regionale rutenet tages til efterretning,  

 

at orientering om opretholdelse af hverdagskørsel på rute 221 tages til efterretning, og

 

at forslag til ændring af rute 100 Odder-Aarhus-Hornslet godkendes.

 

Hanne Roed og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte den 19. december 2018 mellemfinansiering frem til køreplansskiftet 29. juni 2019.

 

Regionsrådet godkendte den 31. oktober 2018 en plan for budgetoverholdelse i forhold til den kollektive trafik.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-5-20-06-V

8. Opfølgning på henvendelse om øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College

Resume

Region Midtjylland og Kommunekontaktrådet (KKR) Midtjylland har haft en dialog med VIA University College om deres forslag om at øge dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen. På grund af en kort frist for at fremsende en ansøgning om øget dimensionering til Uddannelses- og Forskningsministeriet foreslås det, at Region Midtjylland i første omgang fremsender en generel tilkendegivelse til VIA University College om støtte til en øget dimensionering. Der vil være en fortsat tæt dialog med både VIA University College og de midtjyske kommuner om, hvordan en øget dimensionering konkret skal udmøntes, og regionsrådet vil blive orienteret om dette i efteråret 2019.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland fremsender en formel, overordnet tilkendegivelse til VIA University College om, at der er behov for at øge dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen med 120 pladser årligt. Det indebærer, at Region Midtjylland er indstillet på, sammen med de midtjyske kommuner, at finde kliniske uddannelsespladser til den øgede dimensionering.

Sagsfremstilling

I november 2018 blev rapporten fra en analyse af behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland offentliggjort. Rapporten viste blandt andet, at der er risiko for mangel på sygeplejersker de kommende 10 år.

 

I forlængelse af rapporten modtog Region Midtjylland i starten af december 2018 en henvendelse fra VIA University College med et forslag om at øge dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen med 120 pladser årligt.

 

Både rapporten fra analysen og henvendelsen fra VIA University College blev behandlet i de fire stående udvalg, forretningsudvalget og regionsrådet i januar 2019.

 

På sit møde den 30. januar 2019 godkendte regionsrådet et udkast til svar til VIA University College, som indebærer, at Region Midtjylland giver sin tilslutning til en øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen. VIA University Colleges henvendelse og Region Midtjyllands svar er vedlagt.

 

Samtidig forudsatte regionsrådet, at den videre dialog om, hvor, hvordan og hvor meget dimensioneringen skal øges, sker sammen med de midtjyske kommuner. På regionsrådets møde blev det også besluttet, at regionsrådet senere ville få forelagt en sag om en konkret stillingtagen til dimensionering og placering, som tager afsæt i dialogen med kommunerne.

 

Kommunerne modtog en tilsvarende henvendelse fra VIA University College i starten af januar 2019, som blev drøftet på mødet i Kommunekontaktrådet (KKR) Midtjylland den 6. februar 2019. På mødet blev besluttet at bakke op om VIA University Colleges forslag om en øget dimensionering. Der var også opbakning til, at kommuner, region og VIA University College mødes og drøfter den konkrete udmøntning.

 

På den baggrund har der den 5. marts 2019 været holdt et møde mellem repræsentanter fra VIA University College, kommunerne og Region Midtjylland om henvendelsen og den videre proces. Det blev her blandt andet oplyst, at fristen for, at VIA University College kan ansøge Uddannelses- og Forskningsministeriet om en øget dimensionering, er den 29. marts 2019. Inden for denne frist kan det ikke nå at blive afklaret, hvor, hvordan og hvor meget dimensioneringen skal øges, men ifølge VIA University College er det i første omgang tilstrækkeligt at søge ministeriet om en samlet opdimensionering på 120 pladser om året. Den konkrete udmøntning af det øgede antal pladser kan drøftes efterfølgende mellem parterne.

 

I forhold til ansøgningen til Uddannelses- og Forskningsministeriet er det tilstrækkeligt, at både kommunerne og Region Midtjylland tilkendegiver, at de oplever et behov for en øget dimensionering og er indstillet på at stille kliniske uddannelsespladser (praktikpladser) til rådighed.

 

På mødet den 5. marts 2019 var der enighed om, at der er behov for at øge dimensioneringen med 120 pladser. Desuden gav både kommunerne og Region Midtjylland udtryk for, at de vil forpligte sig på at finde de kliniske uddannelsespladser, der er behov for. Mulighederne for en gradvis indfasning af en øget dimensionering blev drøftet, blandt andet af hensyn til at få etableret gode uddannelsesforløb for de studerende (både på uddannelsesinstitutionen og i de kliniske forløb på hospitalerne og i Psykiatri og Social og kommunerne).

 

Det blev på mødet præciseret overfor VIA University College, at Region Midtjylland ikke kan forpligte sig på at stille simulationsfaciliteter til rådighed på det nye hospital i Gødstrup, da det ikke er en del af den nuværende bevilling til byggeriet. Der var desuden enighed om, at der skal være fokus på at imødekomme rekrutteringsbehovet i hele regionens geografiske område.

 

Det foreslås derfor, at Region Midtjylland udformer en formel, overordnet tilkendegivelse vedrørende dette, som fremsendes til VIA University College inden den 29. marts 2019. Der forventes svar fra ministeriet senest den 1. maj 2019.

 

Forudsat at VIA University Colleges ansøgning til ministeriet imødekommes, vil der efterfølgende være en fortsat dialog mellem VIA University College, kommunerne og Region Midtjylland om, hvor, hvordan og hvor meget dimensioneringen konkret skal udmøntes. Den fortsatte dialog vil i forhold til den geografiske fordeling blandt andet ske på grundlag af data om nuværende ansøgningsmønstre til studiet og en opdateret vakanceopgørelse for sygeplejerskestillinger i kommunerne.


Kommunerne har tilkendegivet, at de er åbne for at se på en anden fordeling af de studerende, så kommunerne fremover kan tage flere end de 30 % af de studerende, som de i øjeblikket stiller kliniske studiepladser til rådighed til. I Region Midtjylland skal der i forlængelse heraf ske en afklaring af, hvordan de ekstra studerende skal fordeles på hospitalerne og i Psykiatri og Social, hvordan der kan udvikles nye kliniske studiepladser og de ressourcemæssige konsekvenser heraf.

 

På baggrund af den fortsatte dialog vil både regionsrådet og KKR Midtjylland i efteråret 2019 få forelagt en sag om den konkrete udmøntning af den øgede dimensionering.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at Region Midtjylland fremsender en formel, overordnet tilkendegivelse til VIA University College om, at der er behov for at øge dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen med 120 pladser årligt. Det indebærer, at Region Midtjylland er indstillet på, sammen med de midtjyske kommuner, at finde kliniske uddannelsespladser til den øgede dimensionering.

 

Hanne Roed og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Rapporten fra analysen og henvendelsen fra VIA UC blev behandlet i de fire stående udvalg, forretningsudvalget og regionsrådet i januar 2019.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-22-18

9. Orientering om gymnasieområdet #

Resume

Udvalg for regional udvikling har tidligere udtrykt ønske om løbende at blive holdt orienteret om aktuelle emner i forhold til de fire fordelingsudvalg i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om gymnasieområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fristen for ansøgning til STX og HF var i starten af marts 2019. Der er indhentet foreløbige data for ansøgere på STX og HF fra Region Midtjyllands fire fordelingsudvalg. Det kan konstateres, at der er store udsving i ansøgertallet til de enkelte skoler, men i fordelingsudvalgene NORD, VEST og SYD kan alle indtil videre optages inden for den enkelte skoles fastlagte kapacitet. I fordelingsudvalg ØST ser det ud til, at ca. 300 elever skal fordeles fra overansøgte gymnasier til gymnasier med ledige kapacitet. Ansøgertallet overstiger ikke den samlede kapacitet i området.

 

I dette punkt orienteres desuden om status for dispensationsansøgning til ministeren fra fordelingsudvalg ØST, indstilling til undervisningsministeren angående STX i Vejle og det fremtidige arbejde med flerårige kapacitetsplaner.

 

Dispensationsansøgning til undervisningsministeren fra fordelingsudvalg ØST

Et enigt fordelingsudvalg ØST indsendte en ansøgning til undervisningsministeren den 29. januar 2019 om dispensation fra optagelsesbekendtgørelsen, da der ønskes mulighed for at lave en bedre elevsammensætning på gymnasierne i Aarhus. Der er nu modtaget svar på henvendelsen.

 

Undervisningsministeren har givet en delvis godkendelse af dispensationsansøgningen. Undervisningsministeren godkender reglen om, at elever, der bor i boligområder, hvor der er mange, der står udenfor arbejdsmarkedet (KUO-områder), kan optages på deres 1. prioritet, selvom de ikke lever op til afstandskriteriet. Afstandskriteriet betyder, at jo tættere på den ansøgte skole man bor, des større er chancen for at blive optaget netop på denne skole. 

 

Det andet punkt i ansøgningen omhandler skolernes mulighed for ikke at optage elever fra KUO-områder, hvis de har mere end 15 % ansøgere fra KUO-områderne. Dette vil Undervisningsministeren kun tillade, hvis den afgivende skole samtidig skærer i sin kapacitet. Dette vil umiddelbart betyde, at skolerne ikke vil få mulighed for at få tilført elever fra ikke-KUO-områder.

 

I skrivende stund har fordelingsudvalget ikke endelig afgjort, om man ønsker at gøre brug af den foreliggende godkendelse, eller om man vælger at se bort fra dispensationen og holde sig til optagelsesbekendtgørelsens regler for fordeling.

 

Indstilling til undervisningsministeren angående STX i Vejle

Undervisningsministeriet har endvidere sendt regionsrådets indstillinger vedrørende kapacitetslofter på STX i Vejle på henholdsvis Rosborg og Rødkilde gymnasier i høring på de berørte uddannelsesinstitutioner. Der er endnu ikke modtaget en endelig afgørelse på, hvorvidt undervisningsministeren vil godkende kapacitetslofterne, som indstillet af regionsrådene i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

 

Ansøgning til STX og HF

Administrationen har i perioden den 5. til 7. marts 2019 indsamlet de foreløbige ansøgertal til STX og HF for en række gymnasier. Flere institutioner melder om et stagnerende eller faldende antal ansøgere, set i forhold til samme tidspunkt sidste år.

 

Forklaringen skal findes i en kombination af skærpede optagelseskrav til de gymnasiale uddannelser og den demografiske udvikling. Eksempelvis har Bjerringbro Gymnasium 57 tilmeldte på STX og otte på den nyoprettede HF. Administrationen er pt. i dialog med Bjerringbro Gymnasium om ansøgertallet. Viby har 157 tilmeldte på STX, hvilket er en tilbagegang på én klasse, men samtidig har Viby Gymnasium og HF haft en fremgang på én HF-klasse. Aarhus Tech (Midtbyens gymnasium) har modtaget 42 ansøgninger fra elever, der skal fordeles mellem de to udbudssteder på henholdsvis Dollerupvej og i Tilst.

 

Administrationen vil orientere regionsrådet om de endelige ansøgertal for samtlige institutioner, når de resterende indmeldinger fra institutionerne er modtaget.

 

På mødet i udvalg for regional udvikling vil administrationen opdatere det samlede ansøgertal, fordelt på gymnasierne i fordelingsudvalg ØST.

 

Konsolidering af grundlaget for udarbejdelse af kapacitetsplaner

Administration er sammen med de øvrige regioner i gang med at skabe konsolideret grundlag for at kunne udarbejde flerårige kapacitetsplaner. Arbejdet forventes at være afsluttet til efteråret 2019.

 

Det betyder, at der forventes at kunne forelægges et forslag til kapacitetsplaner til drøftelse i udvalg for regional udvikling ultimo 2019. 

Beslutning

Udvalg for regional udvikling tog orienteringen om gymnasieområdet til efterretning, idet udvalget efterspørger et overblik over søgningen til erhvervsuddannelserne og hvorledes dette spiller ind på søgetallene til STX og HF.

 

Jørgen Nørby orienterede udvalget om sin tilslutning til oprettelsen af en særlig autismeklasse i Viby.

 

Hanne Roed og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-76-1-19

10. Indstilling til undervisningsministeren angående udbud af grundforløb 2 for maskinsnedker i Aarhus

Resume

Regionsrådet har modtaget en ansøgning fra Aarhus Tech om at udbyde grundforløb 2 for Maskinsnedker i Aarhus. Aarhus Tech blev i 2017 godkendt til at udbyde grundforløbet for bygnings- og møbelsnedker, men oplever en stadig større efterspørgsel fra elever, der i stedet ønsker at fortsætte som maskinsnedker. Også virksomhederne efterspørger i stigende grad maskinsnedkere, og der er generelt gode praktikpladsmuligheder.

 

Der er indhentet høringssvar fra Skive College og Herningsholm Erhvervsskole, der begge udtrykker deres støtte til udbuddet.  

Direktionen indstiller,

at regionsrådet indstiller til undervisningsministeren, at Aarhus Tech godkendes til at udbyde grundforløb 2 for maskinsnedker i Aarhus.

Sagsfremstilling

Aarhus Tech ansøger om at udbyde grundforløb 2 (GF2) for maskinsnedker i Aarhus. Aarhus Tech blev i 2017 godkendt til at udbyde grundforløbet for bygnings- og møbelsnedker og har gennemført tre forløb med et optag på 30 elever pr. halvår. Aarhus Tech oplever imidlertid en stadig større efterspørgsel fra elever, der i stedet ønsker at fortsætte som maskinsnedker, og op mod halvdelen af eleverne ender i praktikpladsforløb som maskinsnedkere. Også virksomhederne efterspørger i stigende grad maskinsnedkere, og der er generelt gode praktikpladsmuligheder.

 

Aarhus Tech ønsker som udgangspunkt ikke at optage mere end de hidtidige max. 30 elever halvårligt på snedkeruddannelserne, men vil i stedet fordele de 30 elever på henholdsvis maskinsnedkeruddannelsen og bygningssnedker/møbelsnedkeruddannelsen.

 

Uddannelsen til maskinsnedker udbydes i øjeblikket i Skive og Herning (samt Hjørring i Region Nordjylland og Vejle i Region Syddanmark).

 

Udbuddet ses som en generel styrkelse af erhvervsuddannelsesudbuddet i regionen og skal samtidig imødekomme erhvervslivets behov for faglært arbejdskraft. Maskinsnedkeruddannelsen er efterspurgt, idet den har væsentlig tyngde med kompetencer til at mestre avancerede højteknologier i den moderne produktion.

 

Der er indhentet høringssvar fra Skive College og Herningsholm Erhvervsskole, der begge udtrykker deres støtte til udbuddet.

 

Det er vurderingen, at elevgrundlaget for uddannelsen er til stede, da uddannelsen i dag ikke udbydes i Østjylland. Det er også vurderingen, at der med optaget på ca. 30 elever er et tilstrækkeligt grundlag for udbuddets bæredygtighed, blandt andet begrundet i, at maskinsnedkeruddannelsen udbydes i sammenhæng med de øvrige snedkeruddannelser.

 

Regionsrådets rolle

Regionsrådet har en myndighedsopgave i forhold til at koordinere og sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder den geografiske placering af udbuddet af erhvervsuddannelsernes grundforløb, med henblik på at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til unge i regionen. Regionsrådets koordinering sker i samarbejde med alle selvejende institutioner, der er godkendt til at udbyde en eller flere ungdomsuddannelser i regionen.

 

Regionsrådet afgiver indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at regionsrådet indstiller til undervisningsministeren, at Aarhus Tech godkendes til at udbyde grundforløb 2 for maskinsnedker i Aarhus.

 

Hanne Roed og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-76-1-19

11. Indstilling til undervisningsministeren angående grundforløb 1 i Bjerringbro

Resume

Mercantec i Viborg har ansøgt om forlagt undervisning på Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro, hvor man ønsker at placere erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 (GF1). Udbuddet er en generel styrkelse af uddannelsesudbuddet i Bjerringbro. Samtidig er det formålet at imødekomme det lokale erhvervslivs behov for faglært arbejdskraft. På baggrund af høringsperioden indstilles det, at regionsrådet opfordrer til samarbejde mellem Mercantec og erhvervsskolen College 360.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet indstiller til undervisningsministeren, at Mercantec godkendes til at udbyde grundforløb 1 i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro, og

 

at regionsrådet opfordrer til samarbejde mellem Mercantec og erhvervsskolen College360 i Silkeborg om udbuddet.

Sagsfremstilling

Erhvervsskolen Mercantec i Viborg ansøger om at udbyde grundforløb 1 (GF1) som forlagt undervisning på Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. Det vil sige, at undervisningen gennemføres af Mercantec, men udbydes på Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro.

 

Mercantec har erfaring med at udbyde grundforløb 1 som et særskilt forløb i et undervisningsmiljø, der er tilpasset denne unge målgruppe. Ved et samarbejde med Naturvidenskabernes Hus ønsker de at etablere et spændende og udfordrende undervisningsmiljø, hvor eleverne vil blive udfordret på deres uddannelsesvalg.

  

Udbuddet er sendt i høring hos Den Jydske Håndværkerskole (Favrskov), Tradium (Randers) og College360 (Silkeborg). Der er modtaget høringssvar fra Tradium og College360. Tradium har ingen kommentarer til udbuddet. College360 er positiv, men lægger op til et samarbejde, der vil kunne sikre et bredere kompetencemæssigt og ressourcemæssigt fundament for udbuddet.

 

Udbuddet ses som en generel styrkelse af erhvervsuddannelsesudbuddet i regionen og skal samtidig imødekomme erhvervslivets behov for faglært arbejdskraft.

  

Det er vurderingen, at der er et tilstrækkeligt elevgrundlag for uddannelsen med et hold på ca. 20 elever i Bjerringbro. I 2017 var der i Viborg og Favrskov kommuner 357 elever, der påbegyndte grundforløb 1. Heraf kom de 64 fra Bjerringbro og omegn. Det er ligeledes vurderingen, at udbuddet kun i meget begrænset omfang vil berøre andre uddannelsesinstitutioner end Mercantec, idet hovedparten af de GF1-elever, der kommer fra Bjerringbro, forventes at vælge Mercantec i Viborg som uddannelsessted.

 

Regionsrådets rolle

Regionsrådet har en myndighedsopgave i forhold til at koordinere og sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder den geografiske placering af udbuddet af erhvervsuddannelsernes grundforløb, med henblik på at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til unge i regionen. Regionsrådets koordinering sker i samarbejde med alle selvejende institutioner, der er godkendt til at udbyde én eller flere ungdomsuddannelser i regionen.

 

Regionsrådet afgiver indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at regionsrådet indstiller til undervisningsministeren, at Mercantec godkendes til at udbyde grundforløb 1 i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro, og

 

at regionsrådet opfordrer til samarbejde mellem Mercantec og erhvervsskolen College360 i Silkeborg om udbuddet.

 

Hanne Roed og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-7-17

12. Orientering og beslutning angående udbuddet af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning i Region Midtjylland

Resume

Regionsrådet skal koordinere indsatsen af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning, herunder den geografiske placering og kapacitet. Det skal ske med henblik på at sikre et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle. Administrationens opgørelse viser, at alle voksenuddannelsescentrenes dækningsområder har mindst to udbydere i hvert område og opfylder derved lovkravet om geografisk dækning.

 

Regionsrådet vil gennem et tættere samarbejde med voksenuddannelsescentrene om videre- og efteruddannelse understøtte et øget aktivitetsniveau.

Direktionen indstiller,

at redegørelsen for udbuddet af forberedende voksenundervisning i Region Midtjylland tages til efterretning,

 

at regionsrådet henstiller til voksenuddannelsescentrene at sikre, at driftsoverenskomstparterne opfylder aktivitetskravene for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning,

 

at orienteringen om udviklingen i kursister til forberedende voksenundervisning tages til efterretning, og

 

at forslaget om samarbejde med voksenuddannelsescentrene om koordinering og udbredelse af videre- og efteruddannelsesindsatser godkendes.

Sagsfremstilling

Forberedende voksenundervisning er et tilbud til voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Det øverste trin svarer færdighedsmæssigt til folkeskolens 9. klasse. For voksne i beskæftigelse er der endvidere mulighed for undervisning i at bruge it og tale engelsk på jobbet.

 

Regionsrådet har en lovbunden opgave i at koordinere ordblindeundervisning og sikre den geografiske dækning af forberedende voksenundervisning i regionen. Samtidig har regionsrådet mulighed for at understøtte samarbejdet mellem voksenuddannelsescentrene (VUC) i regionen.

 

Den geografiske dækning af den forberedende voksenundervisning

Borgere i VUC'ernes geografiske dækningsområde skal kunne modtage undervisning fra mindst to udbydere af forberedende voksenundervisning, indenfor en rimelig geografisk afstand. Denne afstand fastsættes i lovgivningen som 75 minutters befordringstid med offentlig transport eller 30 min. i egen bil (hvad der i daglig tale betegnes som "det dobbelte udbud"). Afstandskravet gælder kun for forberedende voksenundervisning og ikke ordblindeundervisning.

 

I vedlagte oversigt over de samlede udbud ses de nuværende udbydere af forberedende voksenundervisning inden for de geografiske dækningsområder. Det er tydeligt, at der er mange driftsoverenskomster om udbud af forberedende voksenundervisning i alle geografier, hvilket betyder, at det dobbelte udbud er sikret alle steder.

 

Udviklingen i antallet af driftsoverenskomster

Det fremgår også af oversigten over de samlede udbud, at antal kursister og dermed årsværk er meget svingende fra udbyder til udbyder. VUC er ansvarlig for driftsoverenskomster med samtlige udbydere i deres geografiske dækningsområde. I henhold til VUC-loven skal en udbyder af forberedende voksenundervisning have minimum fem årsværk med undervisning, mens der skal være minimum to årsværk for ordblindeundervisning for at kunne sikre kvalitet og variation i udbuddet. En udbyder har to år til at nå årsnormen på fem årsværk.

 

Mange udbydere med lav kapacitet i et geografisk dækningsområde kombineret med svag samarbejdsstruktur kan betyde, at der bliver udbudt mange kurser, men at mange bliver aflyst på grund af for få deltagere. Det er derfor hensigtsmæssigt, at VUC'erne sikrer, at de driftsoverenskomster, de har indgået, lever op til årsnormen.

 

Administrationen foreslår derfor, at regionsrådet beder VUC-erne gennemgå deres driftsoverenskomster med henblik på at sikre, at aktivitetskravet er opnået. Administrationen vil fortsat følge udviklingen og holde udvalg for regional udvikling og regionsrådet orienteret.

 

Udviklingen i antallet af kursister til forberedende voksenundervisning

Det vedlagte notat giver en beskrivelse af udviklingen i antallet af kursister fordelt på kommuner, VUC'er, alder, køn, herkomst samt udviklingen fra 2011/2012 til 2016/2017. Notatet viser, at Region Midtjylland med 12.585 kursister i 2016/2017 ligger pænt over målet for regionen på 9.000 kursister, som regionsrådet vedtog i 2008. Notatet viser også, at der er meget store geografiske variationer i, om antallet af kursister øges eller falder.

 

I undersøgelsen "Danskernes kompetencer" er voksne danskeres kompetencer opgjort (den såkaldte PIAAC-undersøgelse fra OECD). Her fremgår det, at 16 % har mindre gode læse og skrivefærdigheder, 15 % har mindre gode regnefærdigheder, og 28 % er mindre gode til hverdags-it. Det betyder, at der fortsat er et stort potentiale for forberedende voksenundervisning, og at det for mange danskere vil være nødvendigt at blive opkvalificeret - også på det helt basale niveau, hvis de skal kunne håndtere udviklingen på arbejdsmarkedet.

 

Samarbejde om Videre- og efteruddannelse

Det foreslås, at Region Midtjylland indgår samarbejde med VUC-centrene om at sikre koordinering og udbredelse af videre- og efteruddannelsesindsatsen. Region Midtjylland vil kunne understøtte samarbejdet gennem politisk bevågenhed samt understøtte analyser om aktiviteter og udvikling på videre- og efteruddannelsesområdet, herunder virksomhedernes efterspørgsel på efteruddannelse.

 

Samarbejdet vil have fokus på tre konkrete punkter:

 • Policy - Region Midtjylland har stor interesse i stærke VUC-udbydere i regionen med henblik på at sikre de fornødne kompetencer til de midtjyske borgere. Derfor kan regionsrådet offentligt sende et politisk budskab om, at man står bag VUC-ernes udviklingsstrategi.
 • Analyse - Region Midtjyllands administration kan bidrage med analysekapacitet og kan derfor være med til at understøtte samarbejdet omkring videre- og efteruddannelse ved at sikre et solidt vidensgrundlag om både aktiviteten på regionens VUC'er og virksomhedernes efterspørgsel efter efteruddannelse.
 • Ressourcer - Region Midtjylland kan indgå som partner i samarbejdet og være med til at understøtte udvikling og samarbejde med sekretariatsbistand og facilitering mv.

 

Med regionsrådets godkendelse vil administrationen gennemføre indledende samtaler med VUC-erne om, hvorledes ovenstående samarbejde bedst kan gennemføres. Udvalg for regional udvikling og regionsrådet vil blive holdt orienteret herom.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at redegørelsen for udbuddet af forberedende voksenundervisning i Region Midtjylland tages til efterretning,

 

at regionsrådet henstiller til voksenuddannelsescentrene at sikre, at driftsoverenskomstparterne opfylder aktivitetskravene for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning,

 

at orienteringen om udviklingen i kursister til forberedende voksenundervisning tages til efterretning, og

 

at forslaget om samarbejde med voksenuddannelsescentrene om koordinering og udbredelse af videre- og efteruddannelsesindsatser godkendes.

 

Hanne Roed og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-50-71-17-14

13. Orientering om råstofgravning ved Lille Hjøllund #

Resume

Der orienteres om en aktuel sag vedrørende naboklage over råstofgravning ved Lille Hjøllund.

Direktionen indstiller,

at orientering om naboklage over råstofgravning ved Lille Hjøllund tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Råstofgraveområdet ved Lille Hjøllund blev udlagt i råstofplan 2012. Det var regionen, der kom med forslaget, på baggrund af en råstofkortlægning. I februar 2014 blev der givet en råstoftilladelse af Silkeborg Kommune, som på daværende tidspunkt havde ansvaret for behandling af råstofansøgninger. Denne kompetence overgik til regionen pr. 1. juli 2014.

 

Naboen til råstofgraven har ad flere omgange klaget over råstofgravningen. Administrationen har siden overtagelsen af kompetencen fra kommunen fået flere klager vedrørende støj, støv, åbningstider, lukketider, maskinplaceringer, asfaltering osv. fra selvsamme nabo.

 

Administrationen har derfor løbende været i dialog med nabo og indvinder, hvor tilladelsens vilkår er blevet gennemgået. Råstofindvinder har i nogle tilfælde på baggrund af klagerne fået indskærpet overholdelse af stillede vilkår i tilladelsen.

 

Der henvises til vedlagte redegørelse.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling tog orientering om naboklage over råstofgravning ved Lille Hjøllund til efterretning.

 

Hanne Roed og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

14. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Kim Kofod Hansen orienterede om offentliggørelse af undersøgelsesrapport vedrørende Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange.

 

Hanne Roed og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen