Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Udvalg for regional udvikling
den 8. maj 2019 kl. 14:00
i Olof Palmes Allé 34, Aarhus N, Mødelokale 24. (Se program under pkt. 1).

Alle var mødt.

 

Hanne Roed ankom inden behandling af punkt 2.

Carsten Kissmeyer forlod mødet efter behandling af punkt 3.

Morten Flæng forlod mødet inden behandling af punkt 6.

 

Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1-2-3-7-8-4-5-6-9-10.

 

Mødet blev hævet kl.17.55


Sagnr.: 1-00-13-17

1. Skulptur-rundtur med Jørn Rønnau #

Sagsfremstilling

 

Udvalget har aftalt at holde et udvidet udvalgsmøde for at få tid til en skulptur-rundtur med den Aarhusbaserede landskabskunstner og billedhugger Jørn Rønnau. Turen foregår i fælles bus.

 

Rundturen er planlagt med følgende program.

 

Kl. 12.30:

Udvalget mødes på parkeringspladsen ved Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 34, 8200 Aarhus N.

 

Kl. 12.30-12.50:

Kørsel med kort oplæg i bussen af Kim Kofod Hansen om Europæisk Kulturregion og festivallen "Genopdag", som starter 31. maj.

  

Kl. 12.50-13.30:

Besøg i Skovhuset, Jørn Rønnaus atelier, hvor der vil være fremvisning af udendørs og indendørs skulpturer.

 

Kl. 13.30-13.50:

Kørsel med kort oplæg i bussen af Jørn Rønnau om Skulpturparken "Vokseværket".

 

Kl. 13.50-14.35:

Besøg i Skulpturparken "Vokseværket" – fremvisning af parken og kort snak med rektor Jakob Thulesen Dahl fra Skanderborg Gymnasium om erfaringerne med skulpturparken og de fremtidige visioner.

 

Kl. 14.35-15.00:

Kørsel med kort oplæg i bussen af Jørn Rønnau om "Vinterens Hjerte".

 

Kl. 15.00-15.30:

Besøg ved Vinterens Hjerte – fremvisning af parken i True Skov ved Aarhus.

 

Kl. 15.30-16.00:

Kørsel tilbage til Regionshuset Aarhus med kort pause efter ankomst.

 

Efter busturen er der almindeligt møde i udvalg for regional udvikling. Mødelokale 24, Olof Palmes Allé 34 er reserveret hertil.

Beslutning

Intet til punktet.

 

Hanne Roed var forhindret i at deltage.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-7-18

2. Status for den regionale udviklingsstrategi

Resume

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har afgivet høringssvar til den regionale udviklingsstrategi. Bestyrelsen beder om en nærmere forklaring på en række punkter, hvor der forekommer potentielle overlap mellem udviklingsstrategien og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme 2019.

Direktionen indstiller,

at svarbrevet til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på sit møde den 30. januar 2019 at godkende den regionale udviklingsstrategi og sende den til høring hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

I det omfang, den regionale udviklingsstrategi har betydning for eller indvirkning på den regionale erhvervsudvikling, er regionerne ifølge erhvervsfremmeloven forpligtede til at gennemføre Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses anbefalinger eller afgive en redegørelse til bestyrelsen, hvori det forklares og begrundes, hvorfor en anbefaling i givet fald ikke gennemføres ("følg-eller-forklar"-princippet).

 

Høringssvaret er fremsendt den 3. april 2019, og i svaret påpeger Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, at der på en række punkter forekommer potentielle overlap mellem udviklingsstrategien og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme 2019.

 

De potentielle overlap findes inden for fødevareudvikling, kvalificeret arbejdskraft og miljø, hvor bestyrelsen har fundet nogle formuleringer, som den ønsker udeladt eller forklaret nærmere.

 

I forhold til sundhedsinnovation henviser Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen til Danske Regioner den 5. marts 2019, hvori Erhvervsstyrelsen har vurderet, at sundhedsinnovation ikke må indgå i de regionale udviklingsstrategier.

 

Som svar herpå har Danske Regioner den 15. marts 2019 skrevet til Erhvervsstyrelsen, at den regionale udviklingsstrategi ifølge lovbemærkningerne "kan omfatte alle forhold, som har betydning for den regionale udvikling." Danske Regioner mener derfor ikke, at der er noget til hinder for, at sundhedsinnovation omtales i de regionale udviklingsstrategier, selv om hjemlen hertil findes i sundhedsloven. Tilsvarende findes også hjemlen til kollektiv trafik, kultur og uddannelse uden for erhvervsfremmeloven.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skriver på trods heraf i høringssvaret, at sundhedsinnovation skal udgå som et tema i den regionale udviklingsstrategi.

 

I svarbrevet til Danmarks Erhvervsfremmestyrelse gives den ønskede forklaring på de konkrete formuleringer, men især fremhæves det, at udviklingsstrategien ifølge regionens mening er helt på linje med lovgivers intentioner, og at der ikke er risiko for overlap til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at svarbrevet til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse godkendes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-76-1-19

3. Drøftelse af budget 2020 #

Resume

I den politiske budgetvejledning for budget 2020 er det vedtaget, at de stående udvalg på deres møder i maj 2019 skal drøfte budget 2020 med henblik på at komme med input til den videre budgetproces. På dette møde vil den aktuelle økonomiske situation blive skitseret og udvalget præsenteres for mulige emner til drøftelse.

 

Drøftelserne fra dagens møde præsenteres af udvalgsformanden på regionsrådets budgetseminar den 22. maj 2019.

Direktionen indstiller,

at udvalg for regional udvikling drøfter eventuelle ønsker til prioriteringer og besparelser i budget 2020 med henblik på præsentation af udvalgets drøftelser på budgetseminaret den 22. maj 2019.

Sagsfremstilling

Med den politiske budgetvejledning for budget 2020, der blev behandlet på regionsrådsmødet den 27. marts 2019, er det vedtaget, at de stående udvalg på deres møder i maj 2019 og regionsrådet på budgetseminaret i maj 2019 skal drøfte budget 2020.

 

Formålet med drøftelsen i de stående udvalg og efterfølgende på budgetseminaret er, at skabe retning for, hvad administrationen skal arbejde med i den videre budgetproces.

 

Udvalgene kan drøfte, om der er emner inden for udvalgets område, hvor der er behov for særlig opmærksomhed i budgetprocessen. Drøftelserne skal bringes videre til regionsrådets budgetseminar i maj 2019. På budgetseminaret er der afsat tid til, at hvert af de stående udvalg skal præsentere, hvad der er drøftet i udvalget. Det foreslås, at udvalgsformændene præsenterer op til fem emner på budgetseminaret, så der er overblik over, hvad udvalget ønsker, der skal gå videre i arbejdet med budgetlægningen.

 

Efter præsentationen på budgetseminaret vil der være en drøftelse af, hvorvidt regionsrådet ønsker, at administrationen skal arbejde videre med emnerne og have dem som opmærksomhedspunkter i den videre budgetproces.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling drøftede eventuelle ønsker til prioriteringer og besparelser i budget 2020 med henblik på præsentation af udvalgets drøftelser på budgetseminaret den 22. maj 2019.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-8-19

4. Udmøntning af uddannelsespulje 2019: Åben pulje

Resume

I 2019 er der afsat i alt 20 mio. kr. til Region Midtjyllands uddannelsespulje. Uddannelsespuljen er opdelt i en teknologipagtpulje, der understøtter aktiviteter under den midtjyske teknologipagt, og en åben pulje, der understøtter øvrige udviklingsaktiviteter inden for uddannelsespolitikken.

 

I 2019 er der reserveret 5 mio. kr. til ansøgninger under den åbne pulje og 15 mio. kr. til medfinansiering af teknologipagtsaktiviteter på regionens ungdomsuddannelser.

 

I dette dagsordenspunkt behandles ansøgninger til den åbne pulje. Der er modtaget ni ansøgninger, hvoraf seks indstilles til godkendelse, og tre indstilles til afslag. Der indstilles samlet set 2,566 mio. kr. til bevilling. Det efterlader 2,434 mio. kr. til udmøntning i efteråret 2019.

 

Ansøgninger til teknologipagtpuljen behandles i et særskilt dagsordenspunkt.

Direktionen indstiller,

at der af uddannelsespuljen bevilges 2,566 mio. kr. til medfinansiering af seks projekter under den åbne pulje, jf. tabel 1,

 

at medfinansieringen til projekterne forudsætter, at uddannelsesinstitutionerne har en egenfinansiering på minimum 25 %,

 

at der gives afslag til tre projekter under den åbne pulje, jf. tabel 2, og

 

at de resterende midler udmøntes i efteråret 2019. 

Sagsfremstilling

Regionsrådet har en særlig og lovbestemt opgave på uddannelsesområdet, som vedrører udbuddet af uddannelser på tværs af regionen. Regionsrådet har her mulighed for at yde udviklingstilskud til uddannelsesinstitutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser.

 

Der er netop gennemført en ansøgningsrunde for udmøntning af uddannelsespuljen for 2019, og der er modtaget ni ansøgninger til den åbne pulje, hvoraf seks indstilles til godkendelse, og tre indstilles til afslag. Det er muligt at give op til 75 % i medfinansiering fra regionen.

 

Administrationen har i sin vurdering af de indkomne ansøgninger lagt vægt på følgende politisk vedtagne kriterier:

 

 • Projektets nyhedsværdi
 • Om projektet understøtter den regionale uddannelsespolitik
 • Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner
 • Samarbejde med virksomheder og øvrige organisationer
 • Om projektet indeholder flere finansieringskilder

 

Tabel 1 viser ansøgninger indstillet til godkendelse. Det fremgår af tabellen, at der indstilles bevilget i alt 2,566 mio. kr. til uddannelsesprojekter i den åbne pulje. Det efterlader 2,434 mio. kr. til udmøntning i efteråret 2019. Regionsrådet besluttede i foråret 2018, at der kun skulle gennemføres én årlig ansøgningsrunde, mod tidligere to runder. Da der er midler til rest i uddannelsespuljen, lægges der op til, at der alligevel gennemføres to ansøgningsrunder i 2019. Administrationen vil forberede en sag til det politiske niveau, som forholder sig til indhold og proces for udmøntningen af de resterende midler.

 

 

 

Tabel 2 viser ansøgninger indstillet til afslag.

 

 

I det følgende præsenteres de forskellige ansøgninger. Administrationens vurdering af ansøgningerne og et oversigtskort over ansøgningerne indstillet til bevilling fremgår af bilag.

 

Ansøgninger indstillet til bevilling

Udvikling af en dynamisk EUX-uddannelse baseret på en optimeret relation mellem teori og praksis

Den Jydske Håndværkerskole søger om tilskud til et projekt til udvikling af en dynamisk uddannelsesplanlægning, der skal optimere forholdet mellem teori og praksis på uddannelsen. Endvidere skal der udvikles undervisningsaktiviteter, der kan fremme elevernes kompetencer til at håndtere overgangene mellem uddannelsens boglige og praktiske del. Det samlede budget er på 0,204 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,153 mio. kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, da projektet omhandler en aktuel problemstilling og udfordring generelt for EUX-uddannelsen. Projektet vurderes derfor som nyskabende.

 

Pædagogisk ledelse af professionelle lærersamarbejder

Mercantec søger om tilskud til et projekt, der skal styrke de deltagende skolers arbejde med at fremme professionelle lærersamarbejder. I projektet skal der udvikles fire konkrete designs for organisatorisk rammesætning og facilitering af lærersamarbejde. Det samlede budget er på 0,666 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,499 mio. kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes. Projektet har et bredt samarbejde på tværs af erhvervsskoler og gymnasier og på tværs af regionens geografi.

 

Fra kompetenceløft til øget gennemførelse

Randers Social- og Sundhedsskole søger om tilskud til et projekt, der skal sikre optimalt udbytte af det strategiske kompetenceløft på erhvervsskolerne, hvor nyansatte undervisere skal gennemføre Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. Projektet vil udvikle modeller for, hvordan der gennem bl.a. kollegiale samarbejder og ledelsesmæssige tiltag arbejdes med at optimere og kvalificere såvel enkeltunderviseres som erhvervsskolers organisatoriske, pædagogiske og didaktiske arbejde. Det samlede budget er på 0,676 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,5 mio. kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes. Projektet bidrager til at nå målet om at flere fuldfører en erhvervsuddannelse og bidrager derfor til udmøntning af regionens uddannelsespolitik.

 

Medietalent

Viborg Gymnasium søger i samarbejde med The Animation Workshop om tilskud til et projekt, der skal styrke brobygning mellem de gymnasiale uddannelser og den kreative, visuelle industri. Projektet skal fremme unges muligheder for at danne og udvikle kreative visuelle kompetencer til aktivt brug i fag og uddannelse. I projektet skal der bl.a. udvikles og gennemføres en række workshopskoncepter til regionens gymnasiale uddannelser. Det samlede budget er på 0,552 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,414 mio. kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes. Projektet bidrager til at styrke elevernes kreative kompetencer - en vigtig kompetence, som efterspørges indenfor mange forskellige brancher - og vurderes som særligt nyskabende.

 

Symf. på gym

Viborg Katedralskole søger i samarbejde med Aarhus Symfoniorkester om tilskud til et projekt, hvor der skal gennemføres en symfonisk turné til gymnasierne i Region Midtjylland. Det samlede budget er på 2,101 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,5 mio. kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, da projektet understøtter elevernes læring og kreative udfoldelse på et niveau, som det i dag ikke er praktisk muligt for gymnasierne at honorere. Projektet vurderes som særligt nyskabende.

 

ATU midt

Viby Gymnasium søger om tilskud til Akademiet for Talentfulde unge i Region Midtjylland (ATU Midt). ATU Midt er en forening, der samler det gymnasiale talentudviklingsarbejde vest for Storebælt og tilbyder undervisningstilbud til talentfulde unge. Det samlede budget er på 4,4 mio.kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,5 mio. kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes. ATU Midt opfylder et vigtigt formål med at sikre et talenttilbud til unge i regionen, og der er en høj grad af samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner og virksomheder. ATU Midt har tidligere fået bevilget tilskud fra uddannelsespuljen, men er nu i dialog med Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet om mulig statslig understøttelse af initiativet fremover.

 

Ansøgninger indstillet til afslag

Foreningen Intrface's udviklingspulje

Foreningen Intrface søger om tilskud til deres udviklingspulje, der støtter projekter mellem ungdomsuddannelser, museer og eksterne aktører. I projekterne samarbejder uddannelsesinstitutioner med en ekstern aktør om at udvikle og teste gymnasierelevante undervisningsforløb. Det samlede budget er på 0,3 mio.kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,225 mio. kr. Administrationen anbefaler, at der gives afslag, da nyhedsværdien er lav. Foreningen har flere gange tidligere fået bevilget tilskud fra uddannelsespuljen.

 

On-boarding - sikker start på EUD

Mercantec søger om tilskud til at udvikle et koncept for introduktion til EUD-uddannelsen. Modellen skal fastlægge en proces for den enkelte elev gennem de første 14 dage og med efterfølgende nedslag gennem de 20 ugers forløb. Der skal udvikles elementer, der understøtter det sociale liv på skolen- og der skal afprøves procedurer for, hvordan der følges op på frafald i løbet af de første 14 dage. Det samlede budget er på 0,666 mio.kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,499 mio. kr. Administrationen anbefaler, at der gives afslag. Det er vurderingen, at elementerne i projektet ikke er nyskabende og ekstraordinære i forhold til skolens generelle arbejde med modtagelse og fastholdelse af nye elever.

 

Praksisfagligt samspil mellem EUD/EUX og grundskolen

Mercantec søger om tilskud til at udvikle praksisfaglige moduler - fagdage - til grundskolens 7.-8. klasser. Det samlede budget er på 0,666 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,499 mio. kr. Administrationen anbefaler, at der gives afslag. Projektet vurderes ikke at være nyskabende i forhold til et tidligere bevilget projekt under uddannelsespuljen, der også omhandlede udvikling af valgfag til grundskolen. I øvrigt er der også delvis overlap til allerede igangværende projekter på dette område, hvor Mercantec er leadpartner på to af projekterne: Flere unge i erhvervsuddannelser, STEM - vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse og Dit Barns fremtid.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at der af uddannelsespuljen bevilges 2,566 mio. kr. til medfinansiering af seks projekter under den åbne pulje, jf. tabel 1,

 

at medfinansieringen til projekterne forudsætter, at uddannelsesinstitutionerne har en egenfinansiering på minimum 25 %,

 

at der gives afslag til tre projekter under den åbne pulje, jf. tabel 2, og

 

at de resterende midler udmøntes i efteråret 2019.

 

Carsten Kissmeyer var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-8-19

5. Udmøntning af uddannelsespulje 2019: Teknologipagt

Resume

I forbindelse med ansøgningsrunden til uddannelsespuljen 2019 har Region Midtjylland modtaget otte ansøgninger under Teknologipagten. Teknologipagtspuljen udgør i 2019 15 mio. kr. Der ansøges samlet set om 9,752 mio. kr. i denne runde. Alle projekter indstilles til godkendelse, og administrationen anbefaler, at de resterende 5,248 mio. kr. udmøntes til efteråret.

Direktionen indstiller,

at der af uddannelsespuljen bevilges i alt 9,752 mio. kr. til otte projekter under Teknologipagten,

 

at medfinansieringen til projekterne forudsætter, at uddannelsesinstitutionerne har en egenfinansiering på minimum 25 %,

   

at de resterende 5,248 mio. kr. udmøntes i efteråret 2019, og

 

at orienteringen om STEM-Barometeret tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er netop gennemført en ansøgningsrunde for udmøntning af uddannelsespuljen for 2019, og der er modtaget otte ansøgninger til teknologipagtspuljen. Syv af ansøgningerne falder inden for temaerne, og en ansøgning falder uden for temaerne, men indenfor rammerne af Teknologipagten generelt. Fem af de indkomne projekter fik meddelt et foreløbigt afslag ved ansøgningsrunden i efteråret 2018 og blev tilbudt et møde med administrationen med henblik på at kvalificere ansøgningerne. Administrationen mødtes i november 2018 med alle fem projekter.

 

Alle ungdomsuddannelsesinstitutioner har haft mulighed for at søge støtte til projekter, som falder ind under teknologipagten.

 

Administrationen har i sin vurdering af de indkomne ansøgninger lagt vægt på følgende, politisk vedtagne, kriterier:

 

 • Projektets nyhedsværdi
 • Understøtter projektet teknologipagten
 • Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner
 • Samarbejde med virksomheder og øvrige organisationer
 • Indeholder projektet flere finansieringsilder

 

Som det fremgår af tabel 1, indstilles der i alt 9,752 mio. kr. til teknologipagtsprojekter. Det efterlader 5,248 mio. kr. til udmøntning i efteråret 2019. Regionsrådet besluttede i foråret 2018, at der kun skulle gennemføres én årlig ansøgningsrunde, mod tidligere to runder. Da der er midler til rest i teknologipagtpuljen lægges der op til, at der alligevel gennemføres to ansøgningsrunder i 2019. Administrationen vil forberede en sag til det politiske niveau, som forholder sig til indhold og proces for udmøntningen af de resterende midler.

 

 

I det følgende præsenteres de forskellige ansøgninger. Administrationens vurdering af ansøgningerne og et oversigtskort over ansøgningerne indstillet til bevilling fremgår af bilag.

 

Ansøgninger indstillet til bevilling 

Under temaet "Styrkepositioner" indstilles følgende projekter til bevilling.

 

Byggebox - virkelighedsnære undervisningsmiljøer om byggeri og klimarenovering i Region Midtjylland.

Aarhus Tech vil sammen med Dansk Byggeri bidrage til, at flere i fremtiden vælger en karriere inden for byggeriet i regionen, samt sætte fokus på klima og energi i forbindelse med byggerier i regionen. Det samlede budget er på 6,761 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 2,875 mio. kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, da projektet vedrører en reel udfordring med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Projektet har et stærkt fokus på samarbejde med virksomheder.

 

Innovation og klima på byggetek

Mercantec søger om støtte til at gøre sine elever i stand til at CO2-analysere byggematerialer, så eleverne i fremtiden bliver i stand til at vælge klimakorrekte materialer i byggeriet. Det samlede budget er på 0,863 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,647 mio. kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, da projektet bidrager til at øge unges bevidsthed om klima og energi og dermed understøtter teknologipagten.

 

Udvikling og spredning af LYD-kit til undervisningsbrug

Struer Statsgymnasium søger om støtte til at udvikle og sprede undervisningsmateriale med udgangspunkt i lyd til eleverne på regionens gymnasier. Målet er at flere vælger en STEM-uddannelse (Science Technology, Engineering and Math), og at flere vælger en karriere indenfor lydindustrien. Det samlede budget er på 1,715 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 1,271 mio. kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, da projektet bidrager til at øge de midtjyske unges interesse for STEM. Projektet har en høj nyhedsværdi.

 

STEM i landbrugsfaglig erhvervsuddannelse

Bygholm Landbrugsskole søger om støtte til at udvikle og afprøve modeller for at arbejde med STEM på regionens landbrugsskoler. Målet er at gøre landbruget i stand til at bidrage til en bæredygtig ramme inden for rammen af FN's 17 verdensmål. Det samlede budget er på 1,010 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,757 mio. kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, da projektet ligger fint i tråd med den midtjyske teknologipagts intentioner om at øge rekrutteringen indenfor de midtjyske styrkepositioner, i dette tilfælde fødevarer. Projektet har en høj nyhedsværdi.   

 

Under temaet "Iværksætteri" indstilles følgende projekter til bevilling.

 

STEM styrkepositioner, iværksætteri, innovation og rollemodeller

Learnmark søger om støtte til at gennemføre en række delprojekter, der tilsammen skal styrke både iværksætterkundskaberne blandt regionens unge og skabe interesse for regionens styrkepositioner med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål. Det samlede budget er på 4,379 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 3,258 mio. kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, da projektet bidrager til at styrke iværksætterkompetencerne på regionens ungdomsuddannelser og til at skabe interesse for regionens styrkepositioner. Projektet har et stærkt fokus på samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner.

 

STEM-Iværksætterkultur på EUX, HHX og HTX

Uddannelsescenter Holstebro søger om støtte til, i samarbejde med lokale virksomheder, at udvikle de unges entreprenørielle kompetencer og spore dem ind på en karrierevej som selvstændige. Det samlede budget er på 0,627 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,462 mio. kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, da projektet bidrager til at styrke iværksætterkompetencerne på regionens ungdomsuddannelser og dermed understøtter teknologipagten.

 

Det erhvervsfaglige eksperimentarium

Aarhus Business College søger om støtte til at etablere et digitalt laboratorium, der skal bidrage til at styrke erhvervsskolelevernes kreative, innovative og entreprenørielle kompetencer med udgangspunkt i en digital tankegang. Det samlede budget er på 0,485 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,364 mio. kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, da projektet bidrager til at styrke iværksætterkompetencerne på regionens ungdomsuddannelser og dermed understøtter teknologipagten.

 

Nedenstående ansøgning 'Styrk Kemien i Klassen' falder ikke ind under de prioriterede temaer for denne ansøgningsrunde, men bidrager til den generelle understøttelse af Teknologipagten. Ansøgningsrunden er åben for alle projekter, der understøtter Teknologipagten, men de projekter, der falder ind under de prioriterede temaer, har førsteprioritet. I modsætning til ansøgningsrunden i efteråret 2018 er der denne gang mulighed for at imødekomme alle ansøgninger indenfor den økonomiske ramme. Projektet Styrk Kemien i Klassen har til formål at styrke elevernes interesse for en STEM-uddannelse og understøtter dermed teknologipagten. Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen imødekommes.

 

Styrk Kemien i Klassen (SKIK)

Viborg Gymnasium søger i samarbejde med Aarhus Universitet om støtte til at udvikle og tilpasse undervisningsmateriale til elever med kemi/bioteknologi på højt niveau som studieretning. Det samlede budget er på 0,246 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,118 mio. kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, da projektet bidrager til at styrke elevernes interesse for STEM og dermed understøtter teknologipagten.

 

STEM-Barometer

I forlængelse af vedtagelsen af teknologipagten blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et STEM-barometer (se bilag), der skulle vise, hvilke aktiviteter der var gennemført under teknologipagten. STEM-barometeret skulle opgøres en gang årligt og lanceres første gang medio 2018, men blev udskudt som følge af erhvervsfremmereformen. Da de første teknologipagtindsatser først blev igangsat i efteråret 2018, er det endnu for tidligt at måle på de konkrete aktiviteter. I stedet sætter denne første udgave af barometeret fokus på regionens udgangspunkt i forhold til STEM-kompetencer indenfor de seks temaer målt på generelle indikatorer som antal ansatte med en STEM-uddannelse, tilgang til disse uddannelser m.v.

 

Fremover vil STEM-barometeret måle både på teknologipagtens konkrete aktiviteter og på de generelle indikatorer. Endvidere vil der i forbindelse med udarbejdelsen blive foretaget kvalitative interviews med de personer, der medvirker i teknologipagtsindsatser. Rådet for Fremtidens Kompetencer vil følge udviklingen og fremdriften i Teknologipagten via STEM-barometeret med henblik på at identificere eventuelle behov for nye tiltag under teknologipagten.

 

Af denne udgave af STEM-barometeret fremgår det blandt andet, at andelen af kvinder på de videregående STEM-uddannelser har ligget stabilt på 30 % i perioden 2010-2018, men at optaget på de videregående STEM-uddannelser generelt er steget med 64 % i samme periode.  På iværksætterområdet viser barometeret blandt andet, at andelen af elever, der modtager iværksætterundervisning på de enkelte ungdomsuddannelser, er meget forskellig. Således modtager 84 % af eleverne på HHX uddannelsen undervisning i entreprenørskab, mens det kun er 27 % af eleverne på STX.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at der af uddannelsespuljen bevilges i alt 9,752 mio. kr. til otte projekter under Teknologipagten,

 

at medfinansieringen til projekterne forudsætter, at uddannelsesinstitutionerne har en egenfinansiering på minimum 25 %,

  

at de resterende 5,248 mio. kr. udmøntes i efteråret 2019, og

 

at orienteringen om STEM-Barometeret tages til efterretning.

 

Carsten Kissmeyer var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet vedtog den 25. april 2018 en teknologipagt, der skal være med til at sikre at flere unge vælger en uddannelse inden for STEM, lærer om STEM og efteruddannes inden for STEM. Teknologipagten indeholder seks temaer: "Styrkepositioner", "Piger og STEM", "Teknologiambassadører", "Informatik", "Iværksætteri" og "Kompetenceudvikling".

 

Den 31. oktober 2018 støttede regionsrådet de første teknologipagtsprojekter. Samlet set opnåede syv projekter støtte. Projekterne faldt ind under temaerne "Piger og STEM", "Teknologiambassadører" og "Informatik". Et projekt var en del af et nationalt udbud under socialfonden.

 

På mødet den 31. oktober 2018 besluttede regionsrådet endvidere, at temaerne "Styrkepositioner" og "Iværksætteri" skulle prioriteres i denne udmøntning af teknologipagtspuljen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-76-1-19

6. Udmøntning af midler til klimaområdet

Resume

Med sagen konkretiseres indholdet i bevillingen til klimaområdet for 2019. Hovedaktiviteterne i udmøntningen af midlerne er ansøgninger til nationale fonde og EU-programmer, formidling af resultater i og uden for regionen, en midtjysk vandsatsning, samt regionale analyser og værktøjer til brug for bl.a. kommuner i forhold til klimaområdet.

Direktionen indstiller,

at forslag til udmøntning af midler i 2019 til klimaområdet godkendes, jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. til arbejdet inden for klimaområdet i 2019.

 

Baggrund

Region Midtjylland er ansvarlige for projekterne TopSoil (udløber i 2020), Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) (udløber ultimo 2022) samt REFER (Udløber i 2021). Til driften af de tre projekter er der sikret den nødvendige finansiering.

 

TopSoil er et Nordeuropæisk projekt, der omhandler konkrete undersøgelser af klimaforandringernes påvirkning på grundvandet i forhold til oversvømmelser, jordforurening og udvaskning fra marker. Der medvirker partnere fra fem lande og indgår 16 pilotområder, hvoraf tre af dem er placeret i Region Midtjylland. De danske partnere er Aarhus Universitet, Region Syddanmark, GEUS, Herning Kommune og Horsens Kommune. Regionen er projektleder for projektet.

 

I REFER samarbejder Region Midtjylland med 25 lokale fjernvarmeselskaber om at sætte skub på den grønne omstilling og skifte fra naturgas til mere grøn energi. Samarbejdet, der har Region Midtjylland som projektleder, sikrer muligheden for rådgivning af høj kvalitet, samt ikke mindst erfaringsdeling mellem værkerne, der alle befinder sig på forskellige stadier i forhold til de kommende investeringer i omstillingen.

 

C2C CC projektet ledes af Region Midtjylland, der i tæt samarbejde med 30 partnere arbejder for at skabe en klimarobust region. Projektet gennemføres i en række delprojekter (24 stk.) og tværgående aktiviteter. I projektet implementeres de kommunale klimatilpasningsplaner målrettet, og der udveksles erfaringer og skabes innovation.

 

I nedenstående er beskrevet yderligere projekter, hvor regionen prioriteres en rolle som facilitator og samarbejdspartner på tværs af kommunerne.

 

Udmøntning

REFER, Vol II

Administrationen har haft kontakt til Den Europæiske Investeringsbank. Banken anbefaler Region Midtjylland at søge et projekt, som kan koble vand og den grønne omstilling. Dermed kan Region Midtjylland udarbejde et projekt, der er en forlængelse af det igangværende fjernvarmeprojekt REFER, som fokuserer på den grønne omstilling samt klimatilpasning. Ambitionen er at koble forebyggelse af klimaforandringer og CO2-reduktion med klimatilpasning i et projekt, hvor der skabes fjernvarme af spildevand og gennemføres yderligere reduktioner ved omstilling af fjernvarmeværker i regionen.

 

Projektudviklingen foregår i tæt samarbejde med fjernvarmeværker og vandselskaber. Projektsummen, der ansøges om, forventes at være 10-20 mio. kr. Der forventes ikke egenfinansiering til projektet.

 

Det indstilles, at der afsættes 0,150 mio. kr. til ekstern bistand til udfærdigelse af ansøgningen.

 

TopSoil og C5A, Vol II

TopSoil er på vej mod sin afslutning, og der arbejdes på at udvikle et projekt i forlængelse heraf, tillige finansieret af Interreg programmet. Også her er behov for ekstern assistance til projektskrivning, som det foreslås at afsætte 125.000 kr. til.

 

Projektforlængelsen fokuserer bl.a. på, hvordan vi i regionen forholder os til de mere tørre somre, som den vi oplevede i 2018. Projektet udvikles i samarbejde med Horsens og Herning Kommuner samt Aarhus Universitet. Projektsummen forventes at være op mod 13 mio. kr., mens Region Midtjyllands andel udgør ca. 2. mio. kr., hvoraf ca. 55 % finansieres af EU. Såfremt projektforlængelsen går igennem, vil administrationen senere forberede en sag til politisk stillingtagen angående den regionale egenfinansiering af projektet.

 

Det nye TopSoil-projekt kobles til det allerede igangværende EU-projekt C5A, som har fokus på internationalt samarbejde om klimatilpasning rundt om Nordsøen. Til medfinansiering af C5A søges afsat 75.000 kr.

 

Det indstilles, at der afsættes i alt 0,2 mio. kr. til ekstern assistance til projektskrivning angående forlængelse af TopSoil og til medfinansiering af C5A.

 

Helhedsorienteret planlægning i det åbne land

Administrationen foreslår anvendelse af midler til opbygning af et nyt projekt i lighed med C2C CC. Projektet har fokus på helhedsorienteret planlægning i det åbne land, hvor multifunktionel jordfordeling anvendes som middel til at løse nogle af de samfundsmæssige udfordringer, vi står over for. En ændret arealforvaltning vil kunne skabe rum for klimavand (vand som følge af eksempelvis skybrud), sikre en større biodiversitet, mindske forureningen af grundvandet, samle landbrugets arealer og sikre bedre økonomi for landbruget. Vi vil således i samarbejde med Collective Impact (multifunktionel jordfordelingsprojekt finansieret af RealDania), Miljø- og Fødevareministeriet og flere af partnerne fra C2C CC udvikle metoder og input til lovgivning, der kan indgå i en jordreform. Projektets indhold kobles med den regionale landdistriktsudvikling og andre opgaver i det åbne land.

 

Erfaringer fra skrivning af ansøgningen til C2C CC viser, at der i indeværende år må forventes at skulle anvendes i størrelsesordenen 0,3 mio. kr. til ekstern assistance samt 0,150 mio. kr. til assistance fra Central Denmark EU Office.  

 

Desuden ønskes der afsat 0,3 mio. kr. til fase 1 i udvikling af et værktøj, der gennem eksisterende data kan udpege, hvor der opnås flest fordele ved arealomlægning/jordfordeling. Med andre ord, hvor man løser flest udfordringer for den samme krone. Værktøjet kan bruges i dialogen mellem alle interessenter, der indgår i projekter om helhedsorienteret planlægning i det åbne land, og udvikles i samarbejde med Collective Impact.

 

Det indstilles, at der afsættes i alt 0,750 mio. kr. til projektet "Helhedsorienteret planlægning i det åbne land".

 

The Water Valley

I C2C CC er Klimatorium og AquaGlobe udpeget som udstillingsvinduer og fyrtårne for innovative løsninger. Enhederne er desuden centrale i forhold til formidling og skal gerne virke som fremtidige facilitatorer for internationalt samspil om klima og vand. Projektet "The Water Valley" handler om at udvikle de to til at være samlende for aktører for udviklingen indenfor klima- og vandområdet.

 

Der er ikke ressourcer i C2C CC til at løfte denne opgave alene, hverken organisatorisk eller økonomisk, hvorfor det foreslås, at der i 2019 skabes en organisatorisk overbygning eksempelvis bestående af AquaGlobe og Klimatorium, kommuner og Region Midtjylland. Overbygningen skal sikre, at der indenfor områderne læring, uddannelse, forskning, synlighed og fælles projekter skabes sammenhængskraft mellem aktørerne og eventuelt etableres et center med udgangspunkt i den midtjyske geografi.

 

Det tilhørende sekretariat kan sammen med sekretariatet for C2C CC drives for et beløb, der i 2019 foreslås at udgøre 0,4 mio. kr. til opstart og modning af projektet. Administrationen vurderer, at det senere kan vise sig relevant at drøfte et større og eventuelt flerårigt tilskud fra Region Midtjylland til projektet.

 

Det indstilles, at der afsættes 0,4 mio. kr. i 2019 til projektet "The Water Valley".

 

Kommunikation og formidling

Både TopSoil og C2C CC har en række resultater, som kan anvendes af langt flere hvis formidlingen af resultaterne øges.

 

Der er i projekterne således ikke afsat tilstrækkelige ressourcer til at skabe den nødvendige kommunikation. Det foreslås derfor, at der i forlængelse af udviklingsstrategien formuleres en mere projektspecifik kommunikationsstrategi, og at der tildeles de nødvendige midler til ekstern kommunikationsassistance i 2019.

 

Det indstilles, at der til kommunikation og formidling af resultater fra TopSoil og C2C CC afsættes 0,3 mio. kr.

 

Økonomi

 

 

Forslag til udmøntningen af det resterende beløb på 200.000 kr. vil blive forelagt regionsrådet på mødet i juni 2019.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at forslag til udmøntning af midler i 2019 til klimaområdet godkendes, jf. tabel 1.

 

Jørgen Nørby var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

 

Carsten Kissmeyer og Morten Flæng var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

7. Opfølgning på temadrøftelser om bæredygtig transport på udvalgets aprilmøde #

Resume

Udvalget havde på sit møde den 4. april 2019 en temadrøftelse om bæredygtig transport. I den forbindelse besluttede udvalget på næstkommende møde at dagsordenssætte en opfølgende drøftelse af regionens arbejde med omstilling til mere bæredygtig transport.

Direktionen indstiller,

at udvalget drøfter regionens arbejde med omstilling til mere bæredygtig transport.

Sagsfremstilling

På seneste udvalgsmøde var indlæg fra Midttrafik og Region Nordjylland. Disse oplæg er vedlagt dagsordenen.

 

Midttrafik

Midttrafik har ingen strategi for omlægning til ny teknologi eller mål for reduktion i emissioner, men lader en omlægning være op til bestillerne at bestemme. Krav om anvendelse af bæredygtige brændstoffer kan aftales i forbindelse med udbud af buskørsel. Næste udbud af regional buskørsel er i 2021.

 

Ny teknologi er dyr og giver ikke væsentlige merindtægter. Merudgifterne angivet i procent for følgende teknologier anslås at være:

 

Gasbusser: 3-9 %

Fossilfri busser: 6-8 %

Elbusser: Under 20 %

Brintbusser: Under 30 %

 

Jf. regeringens seneste klimaudspil forventes skærpede krav om mere bæredygtig transport. Midttrafik foreslår, at der gennemføres en analyse af mulighederne for omstilling til mere bæredygtig transport.

 

Region Nordjylland

Regionen har besluttet at udbyde med krav om biogas på de ruter, hvor det er teknisk realistisk, og hvor der kan opnås enighed herom med de berørte kommuner. Det større investeringsbehov betyder merudgifter på 8-15 %, og kontraktperioden øges derfor fra 8 til 10 år.

 

I samarbejde med Aalborg Kommune har regionen igangsat et projekt, der skal teste kørsel med brintbusser. Der skal opføres et elektrolyseanlæg til produktion af brint og et tankanlæg. Det treårige projekt er støttet af EU.

 

Nordjyllands Trafikselskab har en strategi om, at regionalruter senest i 2025 og 2030 skal være henholdsvis fossilfri og emissionsfri.

 

Øvrige input til drøftelsen

Administrationen har efter seneste møde i udvalget modtaget en henvendelse fra Herning Kommune, som har spurgt, om Region Midtjylland vil deltage i forsøg med test af brintbusser. Kommunen planlægger at gennemføre et udbud af kørsel med brintbusser i løbet af 2019.

 

Samsø Kommune har spurgt regionen om mulighed for at deltage i et forsøg med elbusser på Samsø. Kommunen er kendt som energiøen, og finder det er uhensigtsmæssigt, at den kommunale busrute kører på diesel. Kommunen ønsker derfor at igangsætte et forsøg med el-busser. 

 

Administrationen vil drøfte betingelserne for Region Midtjyllands deltagelse i nævnte projekter med de to kommuner, og herefter forberede en sag til politisk stillingtagen.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling drøftede regionens arbejde med omstilling til mere bæredygtig transport.

 

Udvalget opfordrer til at fortsætte drøftelserne med Samsø og Herning Kommuner med henblik på samarbejder, men afventer en konkret sagsfremstilling inden egentlig stillingtagen.

 

Udvalget opfordrer samtidig administrationen til at sondere, om der er andre kommuner, som kan se perspektiver i samarbejde om udviklingsprojekter på dette område. Navnligt kommuner, der allerede har igangsat projekter i forhold til udviklingsarbejde på området.

 

Udvalget forventer, at Midttrafik tager medansvar for udvikling af mere bæredygtige transportløsninger.

 

Carsten Kissmeyer var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Udvalget for regional Udvikling den 4. april 2019: Temadrøftelse om bæredygtig transport.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-3-19

8. Orientering om status for udarbejdelse af aftale om styringsmodel for Midttrafik #

Resume

Der orienteres om dialog med Midttrafik om en styringsmodel for det fremtidige samarbejde. Baggrunden er regionsrådets beslutning om, at Midttrafik løbende skal fremlægge forslag til aktivitetstilpasninger, når det vil være nødvendigt for at sikre budgetoverholdelse.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om styringsmodel for det fremtidige samarbejde med Midttrafik tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen er i dialog med Midttrafik om en aftale, som indeholder en styringsmodel for samarbejdet mellem Region Midtjylland og Midttrafik. Baggrunden er regionsrådets beslutning om, at Midttrafik fremover løbende skal fremlægge forslag til aktivitetstilpasninger, når det vil være nødvendigt for at sikre budgetoverholdelse.

 

Det betyder, at Midttrafik i højere grad skal bidrage til at sikre, at budgettet overholdes, men Midttrafik får også større frihedsgrader til at fastlægge aktivitetsniveauet i den regionale kollektive trafik. Samtidig er det hensigten, at parterne i fællesskab forpligter sig til at arbejde for visionerne i den regionale udviklingsstrategi om udvikling af mobiliteten på tværs af kommunerne med fokus på bæredygtige og fleksible transportløsninger.

 

Med aftalen ændres Midttrafiks initiativret til en initiativpligt. Er der indikationer på, at budgettet ikke kan overholdes, skal Midttrafik således tage initiativ til at foreslå og gennemføre tiltag, der kan sikre budgetoverholdelse. Da det fortsat er Region Midtjylland, der bestemmer serviceniveauet i den regionale kollektive trafik, er det afgørende, at regionen løbende orienteres om den økonomiske udvikling og passagerenes brug af den regionale kollektive trafik.

 

Aftalen vil indeholde rammer og principper for samarbejdet og forventes at indeholde blandt andet følgende:

 • Midttrafiks Trafikplan 2019-2022 sætter rammen for samarbejdet
 • Hovednettet i trafikplanen kan justeres i forhold til mål for betjeningsomfang
 • Principper for justering af serviceniveauet for regionale ruter uden for hovednettet
 • Kvartalsvise møder med Midttrafik om status for økonomi og tiltag for at sikre budgetoverholdelse
 • At der afholdes et årligt statusmøde med politisk deltagelse
 • Større budgetsikkerhed ved udskydelse af efterregulering
 • Udviklingspulje med fokus på mere bæredygtig transport 

 

Når aftalen er drøftet færdig med Midttrafik, vil udkastet blive behandlet i Midttrafiks bestyrelse og efterfølgende fremlagt til godkendelse i regionsrådet.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling tog orienteringen om styringsmodel for det fremtidige samarbejde med Midttrafik til efterretning. Udvalget lægger i den forbindelse særlig vægt på planerne om, at Midttrafik pålægges en initiativpligt i forhold til budgetstyringen.

 

Udvalget ønsker, at Midttrafik som en del af styringsmodellen forpligtes til at indgå i udviklingsorienteret arbejde med bæredygtig transport.

 

Carsten Kissmeyer var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Udvalget for regional udvikling den 4. april 2019: Orientering om udarbejdelse af en styringsmodel for Midttrafik.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-76-19-18

9. Orientering om organisering af Regional Udvikling #

Resume

Den nye organisering af Regional Udvikling blev indført pr. 1. januar 2019. Regional Udvikling består af fire kontorer. På tværs af kontorerne er der tværgående projekter og opgaveområder.

 

Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen vil uddybe organiseringen på mødet.

Direktionen indstiller,

at organiseringen af Regional Udvikling tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter ønske fra Claus Kjeldsen gives der en orientering om den nye organisering af Regional Udvikling.

 

Efter 1. januar 2019 er Regional Udvikling organiseret på følgende måde:

 

 

Regional Udvikling består af fire kontorer. På tværs af kontorerne er der tværgående programmer, projekter og opgaveområder. Fx kan nævnes bæredygtig jordhåndtering, som der både arbejdes med i kontoret for Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling samt i kontoret for Jordforurening.

 

Til at sikre indsatsen inden for en række tværgående temaområder er der i Regional Udvikling nedsat såkaldte task forces. De tværgående task forces er etableret, for at viden og ressourcer kan deles på tværs af alle teams i Regional Udvikling og for at højne kvaliteten i opgaveløsningen. Hver task force har fokus på et tema, der skal være et drivende indsatsområde for hele organisationen. Derfor sidder der i hver task force medarbejdere fra alle fire kontorer.

 

De tværgående task forces arbejder med følgende temaer:

 • Internationalisering
 • Fundraising
 • Digitalisering
 • Analyse
 • GIS og intern data
 • FN's verdensmål

 

Hver task force refererer til en kontorchef og har en udpeget task force koordinator, der har ansvaret for at sikre videndelingen på tværs af task forcen og organisationen.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling tog orienteringen om organiseringen af Regional Udvikling til efterretning.

 

Carsten Kissmeyer og Morten Flæng var forhindrede i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

10. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Intet til punktet.

Tilbage til toppen