Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Udvalg for regional udvikling
den 4. juni 2019 kl. 14:00
i Stationsvej 11, Boulstrup, 8300 Odder. Herefter Boulstrup forsamlingshus.

Alle medlemmer var mødt undtagen Torben Nørregaard, Rasmus Foged og Hanne Roed, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 17.15.


Sagnr.: 1-00-13-17

1. Tema: Besigtigelse af oprensning af forureningen fra et tidligere renseri i Boulstrup (kl. 14.00-15.00) #

Sagsfremstilling

Udvalgsmødet indledes med besigtigelse af lokaliteten på Stationsvej 11, Boulstrup, 8300 Odder.

 

Her vil kontorchef Morten Bondgaard og ingeniørvirksomheden Krüger fortælle om oprensningen, herunder også fremtidig prioritering af lignende oprensningsprojekter.

 

Efter besigtigelsen køres i egne biler til Boulstrup Forsamlingshus, Vestergårdsvej 48, Boulstrup, 8300 Odder, hvor selve udvalgsmødet afholdes med start klokken ca. 15.00.

 

Baggrund

Regionsrådet besluttede i foråret 2018 at prioritere oprensning af forureningen fra et tidligere renseri i Boulstrup, idet forureningen truer det primære grundvand i området og dermed drikkevandsforsyningen til en stor del af Odder Kommune. Region Midtjylland har derfor gennemført udbudsforretning med henblik på at gennemføre oprensningsprojektet. Ingeniørvirksomheden Krüger har vundet udbuddet og skal stå for oprensningen. Hele projektet gennemføres i tæt samarbejde med Odder Kommune.

 

Den samlede oprensning forventes at koste 10-12 mio. kr. Oprensningen er det største oprensningsprojekt, der indtil nu er igangsat i Region Midtjylland.

 

Forureningen på lokaliteten er udbredt i både jord og grundvand, hvor det estimeres, at der er en samlet forureningsmasse på ca. 600 kg chlorerede opløsningsmidler, hvoraf langt størstedelen ligger i en høj koncentration på renserigrunden. Ved at fjerne den koncentrerede forurening på grunden, fjernes kilden til forureningsfaren af grundvandet. Der er som beslutningsstøtteværktøj udarbejdet en grundvandsmodel. Denne viser, at for at sikre drikkevandsindvindingen i området, vil det være tilstrækkeligt at fjerne den del af forureningen, som findes på selve renserigrunden.

 

Oprensningen sker ved opvarmning af jord og grundvand på grunden ned til ca. 8 meters dybde til omkring 100 °C, hvorved forureningen kan ekstraheres fra jorden og opsamles i et til oprensningen opstillet renseanlæg. Grundet funderingsforhold på administrationsbygningen er oprensningen udskudt indtil der er foretaget understøbning af fundamentet. Understøbningen skal sikre, at bygningen ikke tager skade i forbindelse med oprensningen. Understøbningen forventes at koste omkring 1 mio. kr. og betyder, at projektet forsinket med 4-6 måneder.

 

Oprensningen forventes at tage 3-4 måneder fra der sættes varme på anlægget. I den periode vil der være installeret omfattende overvågningssystemer til sikring af, at der ikke sker uhensigtsmæssig påvirkning af omgivelserne.

 

Tidsplanen for projektet er, at der gennemføres understøbning af administrationsbygningen henover sommeren, hvorefter oprensningsanlægget kan færdigmonteres og idriftsættes i efteråret. Oprensningen forventes således at være tilendebragt i første halvår af 2020.

Beslutning

Intet til punktet.

 

Torben Nørregaard, Rasmus Foged, Hanne Roed og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-51-71-362-18

2. Orientering om indberetning om jordforureningsaktiviteter i 2018

Resume

Den årlige indberetning til Miljøstyrelsen om regionens aktiviteter på jordforureningsområdet i 2018 er udarbejdet og indsendt.

I 2018 har Region Midtjylland blandt andet arbejdet med 182 indledende forureningsundersøgelser, 113 videregående undersøgelser og 8 afværgesager. Regionen har desuden indgået i en række tværgående projekter og udviklingsprojekter, som også beskrives i indberetningen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om indberetningen til Miljøstyrelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes en årlig indberetning til Miljøstyrelsen over regionens udførte aktiviteter på jordforureningsområdet. Indberetning om jordforurening 2018 er vedlagt som bilag. Regionens udførte aktiviteter ligger på niveau med de foregående år, hvor budgettet har været omtrent det samme.

 

I 2018 arbejdede Region Midtjylland med 182 indledende forureningsundersøgelser, 113 videregående undersøgelser og 8 afværgesager, hvor en del af sagerne er videreført til 2019. Derudover blev der arbejdet med drift og monitorering på 73 forurenede lokaliteter, herunder Høfde 42. Drift dækker over anlæg, der skal forhindre, at forureningen spreder sig enten til grundvand eller indeklimaet i boliger.

 

Det er et element i Region Midtjyllands jordforureningsstrategi, at regionen er en aktiv medspiller i teknologi- og vidensudviklingen indenfor jord- og grundvandsområdet. I 2018 var Region Midtjylland involveret i mere end 20 udviklingsprojekter, som enten var egenfinansierede eller gennemført med samfinansiering fra nationale og internationale partnere. I alt blev der anvendt ca. 5 % af driftsmidlerne til udviklingsaktiviteter.

 

Regnskabet for jordforureningsområdet viser en udgift i 2018 på 40,75 mio. kr. og forbrug af 40 årsværk. I indberetningen til Miljøstyrelsen er inkluderet regionens plan for indsatsen på jordforureningsområdet i 2019, som blev godkendt af regionsrådet den 30. januar 2019.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at orienteringen om indberetningen til Miljøstyrelsen tages til efterretning.

 

Torben Nørregaard, Rasmus Foged og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-51-71-559-14

3. Orientering om bevilling af 50 mio. kr. til Cheminova-forureningerne på Harboøre Tange

Resume

Folketinget har ekstraordinært bevilget 50 mio. kr. til indsats på de store generationsforureninger, der stammer fra Cheminovas aktiviteter på Harboøre Tange.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om Folketingets bevilling af 50 mio. kr. til oprensning på Harboøre Tange tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Folketinget har bevilget 50 mio. kr. til indsats vedrørende oprensning af de store generationsforureninger, der stammer fra Cheminovas aktiviteter på Harboøre Tange.

 

Af bevillingen fremgår det, at regionen kan anvende midlerne til at forberede oprensning af forurening ved Høfde 42 og Cheminovas gl. fabriksgrund. Hvis der er tilstrækkelig med midler, vil de også kunne anvendes til at gennemføre en egentlig oprensning af forurening. Det fremgår endvidere af bevillingen, at midlerne alternativt kan bruges til at gennemføre en kortlægning af forureningssituationen i undergrunden på Cheminovas nye fabriksgrund (Rønland), som er kraftigt forurenet, men hvor regionen i dag ikke kender det fulde omfang af jord- og grundvandsforureningen i detaljer. Aktstykket er vedlagt i bilag.

 

Bevillingen på 50 mio. kr. rækker ikke til en fuld oprensning af forureningen hverken ved Høfde 42 eller Cheminovas Gl. fabriksgrund. Der er derfor behov for at finde yderligere finansiering, hvis oprydningen skal blive en realitet. En oprensning af Høfde 42 blev i 2014 vurderet til at koste 250 mio. kr.

 

Der samarbejdes lige nu med Rambøll og Krüger om at afklare, hvorledes Krügers nyudviklede termiske metode til at fjerne pesticider og kviksølv bedst muligt kan anvendes i en potentiel fremtidig oprensning af Høfde 42 og/eller gl. fabriksgrund, og hvad omkostningerne vil være. Fortum Waste Solutions er ligeledes ved at udvikle en ny jordrensningsmetode. Når Fortum er færdige med sine demonstrationsforsøg (2. halvår 2019), og hvis resultaterne er succesfulde, vil regionen have samme type af drøftelser omkring metodens fremtidige anvendelse i en oprensning af Høfde 42.

 

Administrationen afventer lige nu, hvorvidt der med bevillingen fremsendes en tilsagnskrivelse fra staten, der nærmere specificerer midlernes anvendelse, herunder om midlerne kan overføres til kommende budgetår. I den mellemliggende periode bliver der arbejdet på at afklare, hvordan de nye jordrensningsmetoder kan bidrage i forhold til en kommende fjernelse af forurening ved Høfde 42 depotet eller den gl. fabriksgrund.  

 

Når der foreligger nærmere afklaring om bevillingen fra staten, og administrationen har et overblik over, hvilke muligheder de nye metoder giver, vil disse blive præsenteret for udvalget.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at orienteringen om Folketingets bevilling af 50 mio. kr. til oprensning på Harboøre Tange tages til efterretning.

 

Torben Nørregaard, Rasmus Foged og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-76-1-19

4. Opfølgning på handleplan 2019 for regional udvikling

Resume

Der fremlægges økonomi- og aktivitetsopfølgning på handleplan 2019 for regional udvikling. Forbruget pr. 15. maj er begrænset, hvilket vurderes forventeligt, da 2019 er opstartsåret for områderne, og der har været fokus på at sikre det tilstrækkelige grundlag for igangsættelsen af aktiviteter. Flere initiativer er således på vej, og administrationen forventer, at de afsatte midler vil blive brugt.

 

For to indsatsområder foreslår administrationen, at budgettet nedskrives, da det forventede forbrug er mindre end oprindeligt forventet.

 

I forlængelse af opfølgningen fremlægges et forslag til en præcisering af delegerings- og kompetencefordelingsreglerne for Regional Udvikling, således at alle indsatsområder inden for de regionale udviklingsaktiviteter (i delegerings- og kompetencefordelingsreglerne omtalt som "øvrige udviklingsaktiviteter") arbejder ud fra samme regler.

Direktionen indstiller,

at opfølgningen pr. 15. maj 2019 på aktiviteter og økonomi i forhold til handleplan 2019 tages til efterretning, og

 

at de økonomiske ændringer vedtages, jf. tabel 1, idet den beskrevne forenkling af delegerings- og kompetencefordelingsreglerne vil blive behandlet på særskilt dagsordenspunkt.

Sagsfremstilling

Med budget 2019 afsatte regionsrådet 29 mio. kr. til en projektpulje til understøttelse af regionale udviklingsaktiviteter. Udviklingsaktiviteterne skal understøtte de aktiviteter, der er beskrevet i den regionale udviklingsstrategi. Den 27. februar 2019 godkendte regionsrådet en Handleplan 2019 for regional udvikling, der nærmere beskriver udmøntningen af projektpuljen.

 

For at give regionsrådet mulighed for at følge de aktiviteter, som igangsættes under projektpuljen, fremlægges halvårlige aktivitets- og økonomiopfølgninger. Her følges der op på, hvad forbruget har været, samt hvilke aktiviteter der er igangsat. Ligeledes beskrives, hvilke aktiviteter der er i planlægningsfasen, og hvad forbruget forventes at være fremadrettet. 

 

Opfølgning pr. 15. maj 2019

Der er pr. 15. maj 2019 brugt 1,4 mio. kr. af projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter. Det begrænsede forbrug i årets første måneder hænger sammen med ændringen af erhvervsfremmesystemet og nedlukningen af Vækstforum pr. 1. januar, hvorfor flere af indsatsområderne er nye og har været under opstart. Dertil kommer, at den nye regionale udviklingsstrategi blev foreløbigt godkendt af regionsrådet den 30. januar 2019, og administrationen arbejder på at afklare mulighederne for aktiviteter inden for de enkelte områder.

 

Derfor er der i denne opfølgning særligt fokus på kommende aktiviteter og forventet forbrug, da vurderingen er, at de afsatte midler - med enkelte undtagelser - vil blive brugt, samt at der er flere initiativer undervejs.

 

Budgetændringer

På baggrund af opfølgningen og den første periode med opstart af indsatsområderne har administrationen erfaret, at der er behov for budgetændringer, jf. tabellen herunder, således at der sker en ensretning af områderne.

 

Med budgetrevisionen foreslås en generel opdeling i såkaldte tilskudsmidler og udviklingsmidler indenfor de forskellige indsatsområder.

 

Tilskudsmidler dækker over tilskud til konkrete indsatser.

 

Udviklingsmidler er de midler, der afsættes til eksterne analyser, forundersøgelser, konsulentbistand, understøttelse af aktiviteter mm. Ved den oprindelige budgetlægning, var der ikke afsat midler til sådanne formål indenfor alle indsatsområderne, hvilket nu vurderes uhensigtsmæssigt, da der inden for alle områder har vist sig behov for midler til at forberede indsatser og skabe vidensgrundlag for tilskuddene.

 

Konkret betyder det, at der forslås budgetændringer inden for områderne digitalisering, klima og udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet, hvor der omplaceres midler fra tilskudsmidler til udviklingsmidler.

 

Derudover foreslår administrationen, at budgettet nedskrives for to af områderne: digitalisering og internationale aktiviteter. Grunden hertil er, at det forventede forbrug er mindre end først antaget. I alt foreslås områderne nedskrevet med 2,1 mio. kr. Forslag til udmøntningen fremlægges i et særskilt dagsordenspunkt.

 

Begrundelsen for ændringerne er uddybet i vedlagte notat. Ligeledes findes i notatet en nærmere gennemgang af de enkelte indsatsområder, herunder forbrug, forventet forbrug og kommende aktiviteter.

 

 

Forslag til forenkling af delegerings- og kompetencefordelingsreglerne

Som konsekvens af forslaget til budgetændringer foreslår administrationen, at delegerings- og kompetencefordelingsreglerne for de regionale udviklingsaktiviteter præciseres, så der etableres ensartede regler for indsatsområderne. Det vurderes, at kunne bidrage til en bedre og smidigere opgaveløsning.

 

I de gældende delegerings- og kompetencefordelingsregler er regionsrådet generelt den besluttende instans ved initiativer over 100.000 kr., og administrationen er bemyndiget til at kunne være besluttende instans ved initiativer under 100.000 kr. Dette foreslås fastholdt, dog således, at den nye fælles betegnelse 'tilskudsmidler' anvendes i stedet for de nuværende forskellige betegnelser som 'aktiviteter', 'demonstrations- og testfinansiering' og 'medfinansiering af større projekter'.

 

Det skal dertil fremhæves, at administrationen trods sin bemyndigelse ikke kan bevilge tilskudsmidler til det samme projekt fra forskellige indsatsområder uden det er politisk godkendt. Der vil således f.eks. ikke kunne bevilges 90.000 kr. af tilskudsmidlerne under sundhedsinnovation og 50.000 kr. af tilskudsmidlerne under digitalisering til det samme projekt uden politisk godkendelse.

 

I de gældende delegerings- og kompetencefordelingsregler er administrationen bemyndiget til at kunne være besluttende instans i forhold til:

 • analyser, forundersøgelser, konsulentbistand mm. for områderne mobilitet og landdistrikter samt bæredygtighed og grøn omstilling
 • analyser samt udvikling og konsolidering af området sundhedsinnovation, samt
 • internationale aktiviteter.

 

Med budgetændringerne samles disse forskellige betegnelser under 'udviklingsmidler' og der foreslås afsat udviklingsmidler under alle områder. Administrationen vurderer derfor, at det giver mening at indarbejde en generel delegering af kompetencen til administrationen, hvad angår udviklingsmidlerne.

 

De beskrevne justeringer vil føre til følgende nye delegerings- og kompetencefordelingsregler for de såkaldte øvrige regionale udviklingsaktiviteter:

 

 

De gældende regler er vedlagt.

 

Hvis udvalg for regional udvikling tilslutter sig forslag til ændring af delegerings- og kompetencefordelingsreglerne, så vil administrationen forberede et særskilt dagsordenspunkt til forretningsudvalget om en justering af delegerings- og kompetencefordelingsreglerne.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at opfølgningen pr. 15. maj 2019 på aktiviteter og økonomi i forhold til handleplan 2019 tages til efterretning, og

 

at de økonomiske ændringer vedtages, jf. tabel 1, idet den beskrevne forenkling af delegerings- og kompetencefordelingsreglerne vil blive behandlet på særskilt dagsordenspunkt.

 

Torben Nørregaard, Rasmus Foged og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Den 27. februar 2019 godkendte regionsrådet Handleplan 2019 for regional udvikling samt ændringer i delegering og kompetence under regionale udviklingsaktiviteter.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-87-1-19

5. Overdragelse af erhvervsudviklingsområdet til Erhvervsstyrelsen og korrektion af hensættelser

Resume

I forbindelse med lov om forenkling af erhvervsfremmesystemet skal Region Midtjylland overdrage igangværende projekter til Erhvervsstyrelsen. Det er nu opgjort, hvor meget Erhvervsstyrelsen skal have overført, og hvor meget Regional Udvikling kan beholde til ny prioritering. I forbindelse med overdragelsesforretningen til Erhvervsstyrelsen har administrationen erfaret, at der tidligere har været hensat midler til tjenestemænd på privatbanerne, men metoden er siden blev ændret, hvorfor hensættelserne søges overført til Regional Udviklings ramme i 2020.

Direktionen indstiller,

at der af tidligere hensatte erhvervsudviklingsmidler overdrages 188,104 mio. kr. til Erhvervsstyrelsen,

 

at der til projektet 'Inklusion af særlig udsatte unge via uddannelse' overføres 7,180 mio. kr.,

 

at der til projektet 'Kobra' overføres 4,800 mio. kr.,

 

at der til projektet 'InnoMatch' overføres 1,015 mio. kr.,

 

at der til disposition inden for Regional Udvikling frigøres 24,692 mio. kr., og

 

at der fra balancen overføres 18,063 mio. kr. til Regional Udviklings ramme i 2020 til senere udmøntning.

Sagsfremstilling

Overdragelse af erhvervsudviklingsområdet til Erhvervsstyrelsen

Den 13. december 2018 vedtog Folketinget lov om forenkling af erhvervsfremmesystemet, hvilket bevirkede, at regionerne fra 2019 er skrevet ud af erhvervsudviklingssystemet. Som konsekvens heraf har Erhvervsstyrelsen overtaget den videre administration for hovedparten af de projekter, regionsrådet frem til ultimo 2018 har ydet tilskud til.

 

I forbindelse med regnskab 2018 blev Region Midtjyllands hensættelser til erhvervsudviklingsprojekter opgjort til 226,5 mio. kr. Region Midtjylland har herefter været i dialog med Erhvervsstyrelsen for at afklare, hvilke projekter Erhvervsstyrelsen skal overtage, og hvilke projekter regionen kan køre videre inden for rammerne af anden lovgivning.

 

I alt skal der overføres 188,104 mio. kr. til Erhvervsstyrelsen. Af bilaget 'Projekter der overdrages' fremgår det, hvilke projekter Erhvervsstyrelsen fører videre, samt det enkelte projekts tilgodehavende. I forbindelse med overdragelsesforretningen har Erhvervsstyrelsen været i kontakt med de enkelte operatører for at verificere projektets tilgodehavende.

 

Udover midlerne, der skal overføres til Erhvervsstyrelsen, viderefører regionen selv tre igangværende projekter for samlet 12,995 mio. kr. Det drejer sig om projekterne 'InnoMatch' og 'Kobra' under EU-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS). For begge projekter gælder det, at regionen er leadpartner, og at de begge vedrører områder, hvor regionen fortsat har lovhjemmel til at arbejde indenfor. Begge projekter er under afslutning og afventer kun den endelig revision af regnskaberne. Endelig er projektet 'Inklusion af særligt udsatte unge via uddannelse' en medfinansiering til uddannelsesprojektet af samme navn, hvor regionen forsat har lovhjemmel inden for institutionsloven på uddannelsesområdet. Dette projekt forventes afsluttet i 2021.

 

Endeligt er der 24,692 mio. kr., som er tilbageløb fra projekter, som enten er blevet afsluttet, eller hvor operatøren har meddelt, at de ikke bruger hele den oprindelige bevilling givet af regionsrådet. Oversigt over, hvilket projekter der er afsluttet eller nedskrevet, fremgår af bilaget 'tilbageløb fra projekter'. I forbindelse med tilbageløbet indstiller administrationen, at udmøntningen af midlerne behandles på særskilt sag på mødet.  

 

Forslag til korrektion af Regional Udviklings håndtering af delvis afdækning af fremtidige pensionsudgifter til tjenestemænd ved Midtjyske Jernbaner hensat i perioden 2007-2013

I forbindelse med afviklingen af Regional Udviklings opgaver inden for erhvervsudviklingsområdet pr. 1. januar 2019 er der ved gennemgang af Regional Udviklings posteringer på balancen blevet konstateret, at hensatte midler på 18,1 mio. kr., der er hensat i perioden 2007-2013 til afdækning af fremtidige tjenestemandspensioner, står på balancen. I 2014 ændrede regionen i forbindelse med økonomiaftalen proceduren fra at være omkostningsbaseret til at være udgiftbaseret, hvorfor fremtidige pensionsudgifter håndteres inden for økonomiaftalens årlige ramme, de år hvor udgiften vedrører. Hermed vil proceduren være i lighed med sundhed, hvor man heller ikke har afdækning for fremtidige pensionsudgifter.

 

Administrationen indstiller, at midlerne overføres til Regional Udviklings kredsløb i 2020 for at sikre, at nettodriftsrammen for 2019 overholdes. Konkrete forslag til udmøntning vil blive forelagt regionsrådet i 2020.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at der af tidligere hensatte erhvervsudviklingsmidler overdrages 188,104 mio. kr. til Erhvervsstyrelsen,

 

at der til projektet 'Inklusion af særlig udsatte unge via uddannelse' overføres 7,180 mio. kr.,

 

at der til projektet 'Kobra' overføres 4,800 mio. kr.,

 

at der til projektet 'InnoMatch' overføres 1,015 mio. kr.,

 

at der til disposition inden for Regional Udvikling frigøres 24,692 mio. kr., og

 

at der fra balancen overføres 18,063 mio. kr. til Regional Udviklings ramme i 2020 til senere udmøntning.

 

Torben Nørregaard, Rasmus Foged og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

På mødet den 28. oktober 2015 bevilgede regionsrådet tilskud til projektet 'Kobra'.

 

På mødet den 24. august 2016 bevilgede regionsrådet tilskud til projektet 'Entrenørskab i uddannelse'

 

På mødet den 15. december 2017 bevilgede regionsrådet tilskud til projektet 'inklusion af særlig udsatte unge via uddannelse'

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-76-1-19

6. Udmøntning af tilbageløbsmidler

Resume

Det er tidligere på denne dagsorden indstillet, at Region Midtjylland får tilbageført 24,7 mio. kr. fra erhvervsfremmeområdet, og at der frigøres 2,1 mio. kr. fra handleplan 2019. Forudsat at indstillingerne tiltrædes, kan der anvendes 26,8 mio. kr. til ekstraordinære aktiviteter i 2019.

 

I denne sag fremlægges et bruttokatalog med forslag til udmøntning af midlerne. Da bruttokataloget overstiger de 26,8 mio. kr., fremlægger administrationen forslag til prioriterede indsatser.

Direktionen indstiller,

at der under bevillingen Regionale Udviklingsaktiviteter tilføres 14 mio. kr., der prioriteres med 4 mio. kr. til Klimatorium og AquaGlobe som fyrtårne for Water Valley, samt op til 10 mio. kr. til Region Midtjyllands engagement i Central Denmark EU-Office, jf. særskilte punkter senere på denne dagsorden,

 

at der under bevillingen Regionale Udviklingsaktiviteter tilføres 4 mio. kr., der prioriteres til toårigt tilskud til MedTech Innovation Consortium, idet bevillingen forudsætter, at Region Midtjyllands andel kan ske via midler fra Regional Udvikling,

 

at der under bevillingen Miljø tilføres 3,6 mio. kr., der bevilges til oprensningen af jordforurening ved SL Rens i Boulstrup, og

 

at der under bevillingen Kollektiv Trafik tilføres 5,2 mio. kr., der bevilges til en budgetsikkerhedspulje til Midttrafik.

Sagsfremstilling

De 26,8 mio. kr. til ekstraordinære aktiviteter inden for Regional Udvikling skal bruges i 2019, da Regional Udvikling er underlagt budgetloven og derfor ikke kan overføre uforbrugte midler fra et regnskabsår til et andet. Pengene kan hverken overflyttes til Sundhed, Social eller Fælles formål og administration, da hvert område har fuldstændig adskilt økonomi. Derfor skal midlerne udmøntes til aktiviteter og indsatser, der afholdes og betales i 2019.

 

Indsatserne skal udvikles og godkendes, inden de kan modtage midler, og derfor er det vigtigt i udvælgelsen at se på, om det kan lade sig gøre at bestille, udføre og betale den ekstraordinære aktivitet i løbet af 2019. Ved tilskudssager er det dog muligt at betale hele eller dele af tilskuddet forud.

 

Administrationen har inden for alle Regional Udviklings områder samlet et bruttokatalog for ekstraordinære aktiviteter, der lever op til ovenstående kriterier.

 

Da bruttokataloget overstiger de 26,8 mio. kr., foreslår administrationen at udpege følgende indsatser inden for de prioriterede områder klima, internationalisering, sundhedsinnovation, jordforurening og kollektiv trafik.

 

 

For alle fem indsatser gælder det, at pengene kan anvendes i 2019, og at de samtidig er med til at sikre et øget økonomisk råderum i 2020 og 2021.

 

Grunden til, at der ikke er afsat flere midler på jordforureningsområdet, er, at nye opgaver først vil skulle defineres og sendes i EU-udbud, hvilket typisk tager ca. et halvt år. Da opgaverne desuden efter de gældende regler ikke kan forudbetales, vil midlerne ikke kunne bruges i 2019. Derfor er det kun den igangværende oprensning i Boulstrup, der er medtaget.

 

De bevilgede midler til MedTech Innovation Consortium og Central Denmark EU Office vil blive anvendt, når det er afklaret, om Regional Udvikling har hjemmel til at arbejde med sundhedsinnovation. Denne afklaring forventes efter sommerferien.

 

Indsatserne er nærmere beskrevet i bilaget, hvor det samlede bruttokatalog er gengivet.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at 14 mio. kr. prioriteres til Klimatorium og AquaGlobe som fyrtårne for Water Valley samt Region Midtjyllands engagement i Central Denmark EU-Office, jf. særskilte punkter senere på denne dagsorden,

 

at der afsættes 4 mio. kr. til toårigt tilskud til MedTech Innovation Consortium, idet regionens bidrag fra 2022 finansieres af sundhedsområdet,

 

at der bevilges 3,6 mio. kr. til oprensningen af jordforurening ved SL Rens i Boulstrup, og

 

at der bevilges 5,2 mio. kr. til en budgetsikkerhedspulje til Midttrafik.

 

Jørgen Nørby var inhabil i forhold til prioriteringen af midler til Klimatorium og AquaGlobe og deltog derfor ikke i behandlingen af denne del af indstillingen.

 

Torben Nørregaard, Rasmus Foged og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-3-18

7. Klimatorium og AquaGlobe som fyrtårne for klimatilpasning og vandløsninger

Resume

Klimatorium og AquaGlobe har i en fælles henvendelse ansøgt om et tilskud på i alt 4 mio. kr. til forskellige aktiviteter med henblik på at opbygge og styrke positioneringen som formidlingscenter for klima og vandløsninger.

Direktionen indstiller,

at der bevilges i alt 4 mio. kr. til Klimatorium og AquaGlobe som fyrtårne for udstilling og formidling af klima og vandløsninger.

Sagsfremstilling

Klimatorium og AquaGlobe har sammen fremsendt anmodning om tilskud på tilsammen 4 mio. kr. over to år til at sikre, at de to fyrtårne kan blive samlende i Region Midtjylland for vand- og klimaområdet i både et lokalt, et regionalt og i et globalt perspektiv. Formidlingscentret benævnes Water Valley, hvilket er et udtryk for en forventning om, sammen med andre aktører, at kunne udvikle sig til det danske udstillingsvindue for bæredygtig håndtering af vand.

 

Der redegøres i henvendelsen for, at der bygges på det stærke fundament, der er skabt i Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC), og rækkes ud til øvrige stort satsende klima- og vandaktører i regionen som eksempelvis Aarhus Vand, SAMN Forsyning og Vandmiljø Randers, men også til myndigheder, universiteter og virksomheder.

 

Det er beskrevet, at Klimatorium og AquaGlobe via tilskuddet skal varetage en række forskellige funktioner, herunder:

 • inspiration til nye bæredygtige løsninger
 • professionel formidling fysisk og virtuelt
 • bindeled for, at forskellige fagligheder mødes
 • bindeled på tværs af offentlige myndigheder, virksomheder og universiteter
 • opbygning af professionelle relationer til nye partnere og udvikling af nye partnerskaber
 • udvikling og drift af projekter for forskellige relevante aktører

 

Det er indeholdt i C2C CC at skulle skabe en blivende afløsende organisation, hvor netop Klimatorium og AquaGlobe er centrale aktører. Denne del vil blive understøttet yderligere ved det fremsendte forslag.

 

Det er administrationens vurdering, at den aktuelle ansøgning svarer helt til det, der skal til for at understøtte den udvikling af institutionerne, der er nødvendig for at kunne udfylde rollen som udstillingsplatforme. Beskrivelsen af de tænkte aktiviteter, organisering mv. vil dog skulle bearbejdes. Bl.a. skal det overvejes, om en del af de 4 mio. kr. via Styregruppen i C2C CC kan aktiveres i øvrige udviklingsprojekter. Derfor foreslås det, at administrationen i samarbejde med de to fyrtårne formulerer en resultatkontrakt med en række konkrete aktiviteter og mål til realisering over to år og med et samlet budget på 4 mio. kr. Styregruppen for C2C CC får forelagt udkast til resultatkontrakt med henblik sparring og accept. Det indarbejdes i resultatkontrakten, at regionsrådet (ved udvalg for regional udvikling) orienteres halvårligt om forløbet og resultaterne. Styregruppen for C2C CC forelægges udkast til resultatkontrakt og behandler forslag om aktivering af dele af midlerne i udviklingsprojekter.

 

Styregruppen for C2C CC er sammensat af en række enkeltpersoner fra forskellige aktører, herunder Region Midtjylland (formand), kommuner, forsyninger, universiteter, interesse- og brancheorganisationer, rådgivere, styrelser samt CDEU.  

 

Økonomi

Region Midtjyllands finansiering fordeler sig som følgende.

 

Det skal bemærkes, at regionsrådet på sit møde den 29. maj godkendte en bevilling på 0,4 mio. kr. til modning af Water Valley. Modningen indebærer bl.a. opstart af projektet samt modning af konceptet. Selv om Klimatorium og AquaGlobe er delelementer af Water Valley, er der ikke økonomisk sammenfald mellem den tidligere bevilling på 0,4 mio. kr. og nuværende bevilling på 4 mio. kr., som er til udmøntning af aktiviteter.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at der bevilges i alt 4 mio. kr. til Klimatorium og AquaGlobe som fyrtårne for udstilling og formidling af klima og vandløsninger.

 

Jørgen Nørby var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

 

Torben Nørregaard, Rasmus Foged og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet behandler på mødet den 29. maj en bevilling på 0,4 mio. kr. til modning af Water Valley.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-32-76-6-16

8. Region Midtjyllands engagement i Central Denmark EU-Office

Resume

Lov om erhvervsfremme har ændret forudsætningerne for regionens deltagelse i og ejerskab af Central Denmark EU Office (CDEU), hvilket har ført til drøftelser i ejerkredsen af den fremtidige opgaveprioritering samt finansiering. Dette er senest sket på CDEU's bestyrelsesmøde den 7. maj 2019.

 

På mødet i udvalg for regional udvikling fremlægger administrationen status for drøftelserne om fremtidig opgaveprioritering og finansiering.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, og

 

at der bevilges et tilskud til Central Denmark EU-Office på 10 mio. kr., fordelt med 5,3 mio. kr. i 2020 og 4,7 mio. kr. i 2021, idet bevillingen til sundhedsinnovation på 2 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 forudsætter, at Region Midtjyllands andel kan ske via midler fra Regional Udvikling.

Sagsfremstilling

Omlægningen af erhvervsfremmesystemet har med virkning fra 2019 medført nødvendige overvejelser i forhold til regionens engagement i regionens og de midtjyske kommuners fælles kontor i Bruxelles. Bestyrelsen har på den baggrund igangsat arbejdet med en ny strategi for CDEU.

 

Nye prioriteter

De ændrede rammebetingelser betyder, at Region Midtjylland ikke længere kan deltage i erhvervsfremmeaktiviteter. Det primære mål for regionen er derfor at få flere midler til de regionale kerneområder sundhed, grøn omstilling, klima, mobilitet, kultur, landdistriktsudvikling, uddannelse samt forskning og innovation.

 

Med den nye strategi skal CDEU fortsat bidrage med sine kompetencer inden for EU-finansieringsmuligheder, internationale projektpartnerskaber, projektkoordinering m.v. Desuden er det målet, at CDEU skal kunne bidrage med et internationalt og tværfagligt blik på implementeringen af de regionale strategier, som f.eks. sundhedsaftalen, sundhedsplanen og den regionale udviklingsstrategi. Af særlige indsatsområder på sundhedsområdet kan fremhæves digitalisering og teknologiske løsninger i fremtidens sundhedsvæsen, lighed i sundhed og behandling af multisygdomme.

 

De ændrede rammebetingelser er en udfordring for ejerkredsen bag CDEU, men er også en anledning til at diskutere de fælles opgaver, der kan samle Region Midtjylland, Aarhus Universitet, VIA University College og de midtjyske kommuner.

 

Der kan være uforløste potentialer indenfor bl.a. sundhed, socialområdet, forskning og udvikling, bæredygtighed, energi, klima og miljø, kultur, mobilitet og uddannelse. Regionens stærke faglige miljøer på disse områder forventes at kunne styrkes via CDEU's bidrag til bl.a. international vidensopsamling, netværksskabelse, policyudvikling og projektudvikling med førende aktører på europæisk niveau.

 

En øget indsats på sundhedsinnovation vil være til gavn for både Aarhus Universitet, VIA University College samt kommunerne, og det må forventes, at alle i ejerkredsen bidrager til såvel arbejdet som finansieringen. Desuden forventes det, at et øget engagement i CDEU vil kunne styrke sundhedsplanen, Human First samarbejdet, sundhedsinnovation og andre relevante indsatsområder.

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Aarhus Universitet, VIA University College og Region Midtjylland, som skal identificere de vækstmiljøer i klinikken, der har potentiale for at hjemtage EU forsknings- og udviklingsmidler. Gruppen skal fungere som hjemmebase for CDEU's indsats på sundhedsområdet og sikre den fornødne interne organisering, der kræves for at kunne udnytte de muligheder, som sundhedsindsatsen hos CDEU forventes at give.

  

Region Midtjyllands midler til CDEU forventes anvendt til følgende områder:

 

 

Midlerne til finansieringen af CDEU i 2020-2021 indstilles bevilget af tilbageløbsmidlerne, jf. særskilt dagsordenspunkt om udmøntningen af tilbageløbsmidler. Den endelige udmøntning og prioritering af midlerne afventer CDEU-bestyrelsens afklaring af strategien for CDEU's aktiviteter. Regionsrådet orienteres om afklaringen, når den foreligger.

 

I 2021 skal regionsrådet tage stilling til regionens engagement i CEDU fra 2022.

 

Baggrund

CDEU blev etableret som forening i 2007 og er finansieret af ejerkredsen, der består af Region Midtjylland, de 19 kommuner, Aarhus Universitet og VIA University College som associeret medlem.

 

De primære indsatsområder har været erhvervsudvikling, forskning og udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, fødevarer, bioøkonomi, klima, energi og miljø samt kultur. Senest har der også været et øget fokus på sundhedsområdet.

 

CDEU er siden opstarten indgået i tætte samarbejdsrelationer med ejerkredsen, ligesom mange virksomheder og institutioner har haft gavn af en midtjysk repræsentation i centrum af EU. En række EU-finansierede projekter er hjulpet i mål til støtte for aktiviteter i Midtjylland. Kontoret har i takt med en voksende opgaveportefølje udvidet medarbejderstaben til de nuværende 14 medarbejdere med kompetencer på udvalgte fagområder.

 

Region Midtjylland er repræsenteret i CDEU's bestyrelse af regionsrådsmedlemmerne Jørgen Nørby og Susanne Buch.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at orienteringen tages til efterretning, og

 

at der bevilges et tilskud til Central Denmark EU-Office på 10 mio. kr., fordelt med 5,3 mio. kr. i 2020 og 4,7 mio. kr. i 2021, idet bevillingen til sundhedsinnovation på 2 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 forudsætter, at Region Midtjyllands andel kan ske via midler fra Regional Udvikling.

 

Torben Nørregaard, Rasmus Foged og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-34-76-1-15

9. Orientering om idé- og debatfasen for ny råstofplan #

Resume

Den offentlige høring af idé- og debatfasen til råstofplan 2020 har resulteret i, at regionen har modtaget 123 bemærkninger til idé og debatoplægget.

 

Kontorchef Rolf Johnsen vil præsentere temaerne for de indkomne høringssvar, hvordan administrationen vil arbejde med dem og den videre planproces for råstofplan 2020. Heri vil indgå en orientering om processen for udvælgelse af indkomne forslag til nye råstofgraveområder.

 

De indkomne høringssvar fra debatfasen vil senere blive forelagt og drøftet i det politiske system.

 

Endvidere gennemgås, efter udvalgets ønske, regler og udløsende faktorer for vurdering af virkninger for miljøet (VVM) i forbindelse med råstoftilladelser.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om idé- og debatfasen i forbindelse med råstofplan 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 30. januar 2019 at sende et idé- og debatoplæg om ny råstofplan i offentlig høring. Med oplægget ønskede regionen at få idéer og forslag til den kommende 12-årige planperiode for indvindingen af råstoffer i Region Midtjylland fra alle borgere, interesseorganisationer, kommuner, staten, industrien og andre interessenter.

 

I Idé og debatoplægget lagde regionen særligt op til, at få forslag indenfor følgende hovedspørgsmål: 

 

Høringen er nu afsluttet, og de indkomne høringssvar, hvor nogle omhandler flere emner, er inddelt i følgende kategorier: 

 • 78 indkomne forslag til nye råstofgraveområder.
 • 11 høringssvar omkring "retningslinjer".
 • 6 høringssvar indenfor kategorien "bæredygtighed, genanvendelse og transport".
 • 26 høringssvar om efterbehandling af råstofgrave.
 • 10 høringssvar fra naboer.

 

Der er modtaget høringssvar fra 17 af de 19 kommuner i Region Midtjylland. Holstebro og Syddjurs Kommune har ikke indsendt høringssvar. 

 

Administrationen vil senere forberede et dagsordenspunkt til det politiske system, hvor de indkomne forslag fra idé- og debatfasen gennemgås, og hvor der tages politisk stilling til det videre arbejde med råstofplanen på baggrund af høringsfasen. Efterfølgende vil et forslag til råstofplan blive fremlagt for regionsrådet med henblik på fornyet høring og yderligere borgerinddragelse.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling tog orienteringen om idé- og debatfasen i forbindelse med råstofplan 2020 til efterretning.

 

Udvalget tog orientering om regler og udløsende faktorer for vurderinger for miljøet (VVM) i forbindelse med råstoftilladelser til efterretning.

 

Torben Nørregaard, Rasmus Foged og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

På mødet den 30. januar 2019 godkendte regionsrådet processen for udarbejdelse af råstofplan 2020.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-76-9-17

10. Flerårig handleplan for Uddannelse og kompetence #

Resume

For at realisere den regionale udviklingsstrategi udarbejder administrationen flerårige handleplaner for de enkelte indsatsområder. De flerårige handleplaner beskriver både de aktiviteter, der er i gang, og dem der er under overvejelse og planlægning. Dette giver mulighed for større politisk indflydelse på de kommende års aktiviteter.

 

På dette møde fremlægges den flerårige handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet.

Direktionen indstiller,

at den flerårige handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Om flerårige handleplaner

Den regionale udviklingsstrategi har som vision, at Region Midtjylland skal være en attraktiv og bæredygtig region for alle. Administrationen arbejder for at realisere visionen og omsætte strategiens målsætninger til handling.

 

I den forbindelse udarbejdes der flerårige handleplaner for de enkelte indsatsområder. Disse beskriver både de aktiviteter, der er i gang, og dem der er under overvejelse og planlægning.

 

Flerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet

I de kommende år er følgende områder og handlinger prioriteret:

 

 • Sikre adgang for de unge til gode og relevante ungdomsuddannelser i hele Region Midtjylland
  • Strategisk uddannelsesplanlægning
  • Region Midtjyllands uddannelsespulje
  • Flere unge i erhvervsuddannelser

 

 • Sikre borgere de rette kompetencer til fremtidens arbejdsmarked
  • Videreudvikling af den midtjyske teknologipagt
  • Rådet for fremtidens kompetencer
  • STEM-konference
  • Erhvervspanel
  • Indsats vedrørende styrkelse af fremmedsprog

 

 • Fokus på unges og voksnes trivsel og mentale sundhed
  • Indsats vedrørende social inklusion

 

Ovenstående er uddybet i vedlagte flerårige handleplan.

 

Baggrund

Regionsrådet godkendte den 27. februar Handleplan 2019 for Regional Udvikling, som var et forslag til, hvordan den regionale udviklingsstrategi kunne omsættes til handling. I den forbindelse besluttede regionsrådet, at en uddybende plan for strategien og aktiviteterne på de enkelte områder bliver behandlet i udvalget for regional udvikling. Derfor fremlægges flerårige handleplaner for de enkelte indsatsområder.

 

På dette møde fremlægges den flerårige handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet. På det kommende møde fremlægges de flerårige handleplaner for kollektiv trafik samt bæredygtighed og grøn omstilling. De øvrige områder følger herefter.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling godkendte den flerårige handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet.

 

Torben Nørregaard, Rasmus Foged og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-76-5-19

11. Overflytning af Tørring Gymnasium til Fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde i Trekantområdet

Resume

Tørring Gymnasium har henvendt sig til Region Midtjylland med et ønske om at flytte fordelingsudvalgsområde fra Region Midtjylland til Region Syddanmark. Tørring Gymnasium ligger i Region Midtjylland og er i dag en del af det forpligtende samarbejde og fordelingsudvalg Syd. Tørring Gymnasium optager dog en stor del elever bosat i Region Syddanmark, særligt fra Vejle Kommune (Give-området). Gymnasiet har derfor ønsket at blive overflyttet til det forpligtende samarbejde og fordelingsudvalg Trekantområdet.

 

I sagen orienteres desuden om samarbejde mellem Tørring Gymnasium og erhvervsskolen Learnmark om udbud af EUX i Hedensted kommune.

Direktionen indstiller,

at Tørring Gymnasium overflyttes til det forpligtende samarbejde og fordelingsudvalg Trekantområdet med virkning fra september 2019, hvor planlægningen af skoleåret 2020/2021 starter,

 

at Region Midtjylland og Region Syddanmark sikrer koordinering af kapacitet og udbud i området, og

 

at orienteringen om et samarbejde mellem erhvervsskolen Learnmark og Tørring Gymnasium om EUX-udbud tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Overflytning af Tørring Gymnasium

Anmodningen om overflytning har været drøftet i det forpligtende samarbejde og fordelingsudvalg Trekantområdet, som indstiller, at Tørring Gymnasium overflyttes med virkning fra, at forberedelsesprocessen for skoleåret 2020/2021 starter, dvs. fra september 2019. Regionsrådet i Region Syddanmark behandler sagen den 24. juni 2019, og det indstilles her, at Tørring Gymnasium overflyttes med virkning fra september 2019.

 

I forhold til lovgivningen er der ikke noget til hinder for en sådan overflytning. Det er regionsrådene, der godkender de forpligtende samarbejder og har bemyndigelsen til at nedsætte fordelingsudvalgene. Kriteriet for nedsættelse af fordelingsudvalgene er i henhold til loven, at der skal nedsættes et fordelingsudvalg for hvert af de geografiske områder, der i forhold til uddannelsesstederne ligger i en passende afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl. 

 

Behov for koordination mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark

Da der fortsat vil være elever bosiddende i Region Midtjylland, som vil søge om optagelse på Tørring Gymnasium, skal Region Syddanmark løbende koordinere med Region Midtjylland og orientere Region Midtjylland, når det er relevant, herunder om de årlige kapacitetsindmeldinger fra Tørring Gymnasium. Overflytningen af Tørring Gymnasium til fordelingsudvalgsområde Trekantområdet har ikke nogen betydning for de midtjyske elevers retsstilling i forbindelse med fordeling og eventuelle klager.

 

Samarbejde om EUX-udbud i Hedensted

Tørring Gymnasium og erhvervsskolen Learnmark i Horsens indgår en samarbejdsaftale om at udbyde EUX indenfor håndværk med virkning fra august 2020. Med EUX kombinerer man en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og bliver dermed faglært og student samtidig. Som EUX-student har man de samme muligheder for at læse videre som dem, der har taget en gymnasial uddannelse. Det nye udbud forventes på sigt at omfatte 25 elever. Regionsrådet skal ikke formelt godkende samarbejdsaftalen. Administrationen bemærker imidlertid, at denne type samarbejder bidrager positivt til at sikre udkantsgymnasiers overlevelse – især i områder med begrænsede uddannelsesmuligheder, som tilfældet er i Hedensted kommune. 

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at Tørring Gymnasium overflyttes til det forpligtende samarbejde og fordelingsudvalg Trekantområdet med virkning fra september 2019, hvor planlægningen af skoleåret 2020/2021 starter,

 

at Region Midtjylland og Region Syddanmark sikrer koordinering af kapacitet og udbud i området, og

 

at orienteringen om et samarbejde mellem erhvervsskolen Learnmark og Tørring Gymnasium om EUX-udbud tages til efterretning.

 

Torben Nørregaard, Rasmus Foged og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-5-19

12. Etablering af et netværk for kultur, beskæftigelse og sundhed

Resume

Holstebro Kommune, Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet har ansøgt om støtte fra de regionale kulturudviklingsmidler til Etablering af regionalt netværk for kultur, beskæftigelse og sundhed. Foreløbigt deltager i alt ti kommuner i regionen. Administrationen indstiller, at der bevilges i alt 1,129 mio. kr. til initiativet fra de regionale udviklingsmidler. Regionsrådet bevilgede i 2017 støtte til et forprojekt for dette netværk.

Direktionen indstiller,Direktionen indstiller, 4. juni 2019, pkt. 12:

at der bevilges tilskud fra de regionale udviklingsmidler til Holstebro Kommune på vegne af ansøgerkredsen bag initiativet "Etablering af regionalt netværk for kultur, beskæftigelse og sundhed",

 

at tilskuddet bevilges som samfinansiering mellem kulturudviklingsmidlerne og tilskudsmidlerne til sundhedsinnovation i 2019 på i alt 1,129 mio. kr., fordelt med 564.500 kr. fra kulturudviklingsmidlerne og 564.500 kr. fra tilskudsmidlerne til sundhedsinnovation, og

 

at bevillingen gives under forudsætning af, at den øvrige medfinansiering tilvejebringes.

Sagsfremstilling

Ansøgningen var indsendt til den seneste ansøgningsrunde til regionens kulturudviklingsmidler i 1. halvår 2019. Administrationen valgte at udsætte denne ansøgning til senere politisk behandling, da der var behov for en nærmere afklaring af formål og de konkrete indsatser samt sammenhængen mellem kultur og sundhedsområdet. Efter dialog med ansøger foreligger der nu en revideret ansøgning, der præciserer netværkets formål og konkrete indhold.

 

Formål og indhold

Netværkets formål er at styrke samarbejdet mellem kommuner, region og øvrige interessenter, der arbejder i krydsfeltet mellem kultur, sundhed og beskæftigelse, for at skabe relevante tilbud til borgere, så deres livskvalitet styrkes. Målgrupper for disse tilbud kan f.eks. være borgere med symptomer på stress, angst eller depression, borgere med funktionelle lidelser og/eller smerteproblematikker samt borgere, der oplever at være socialt udsatte eller på anden måde ekskluderet fra dele af samfundet.  

 

I 2018 gennemførte Holstebro Kommune og Silkeborg Kommune et forprojekt med medfinansiering på 0,200 mio. kr. fra regionens kulturudviklingsmidler. I vedlagte ansøgning er både forprojektet og indholdet i det ansøgte netværk yderligere udfoldet.

 

Kultur-sundhedsområdet er i vækst i både regionen og på landsplan, men er karakteriseret ved mange mindre initiativer og aktører, der bl.a. omfatter initiativer som Kultur på Recept, læsegrupper for psykisk sårbare, hospitalsklovne, KOL-kor, Dans Med Parkinson, demensvenlige museer m.v. Der er stor interesse fra de øvrige midtjyske kommuner for at deltage i et regionalt netværk og forprojektet viste, at arbejdsmarkedsområdet også er relevant at inddrage med tæt kontakt til borgere, der er sygemeldte og uden for arbejdsmarkedet.

 

Dette giver grundlag for ansøgningen om støtte til etablering af et regionalt netværk for kultur, beskæftigelse og sundhed med deltagelse af følgende kommuner: Holstebro, Silkeborg, Syddjurs, Struer, Skive, Lemvig, Horsens, Viborg, Herning og Aarhus. Desuden deltager Aarhus Universitet i netværket for at kortlægge og formidle forskning og facilitere opbygningen af en evalueringspraksis på området. Region Midtjylland bliver også tilknyttet netværket. En relevant regional samarbejdspartner ind i netværket kunne være den regionale psykiatri for at understøtte arbejdet med den nære psykiatri og det nære sundhedsvæsen.

 

Forventede resultater

Videndelingen og samspillet mellem sektorer og på tværs af kommuner og region på kultur-, sundheds- og beskæftigelsesområdet bliver styrket med etablering af netværket. Netværket vil bidrage til at udvikle og afprøve meningsfulde og relevante tilbud til borgerne. Netværket vil kunne danne præcedens for ikke bare en lokal, men en europæisk måde at styrke feltet kultur og sundhed. Kultur og sundhed er en strategisk del af Region Midtjyllands kulturindsats og indsats for sundhedsinnovation. 

 

Økonomi

Initiativet er tre årigt med et samlet budget på 2,259 mio. kr. Der søges om et tilskud fra Region Midtjylland på i alt 1,129 mio. kr., som medfinansieres 50/50 fra de regionale kulturudviklingsmidler og tilskudsmidler til sundhedsinnovation. 

 

Note: Uoverensstemmelse i sammenlægningen under finansiering skyldes afrunding.

 

Oversigt over forbrug på regionens kulturudviklingsmidler fremgår af tabel 2.

 

 Udvalg for regional udvikling, 4. juni 2019, pkt. 12:

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at der bevilges tilskud fra de regionale udviklingsmidler til Holstebro Kommune på vegne af ansøgerkredsen bag initiativet "Etablering af regionalt netværk for kultur, beskæftigelse og sundhed",

 

at tilskuddet bevilges som samfinansiering mellem kulturudviklingsmidlerne og tilskudsmidlerne til sundhedsinnovation i 2019 på i alt 1,129 mio. kr., fordelt med 564.500 kr. fra kulturudviklingsmidlerne og 564.500 kr. fra tilskudsmidlerne til sundhedsinnovation, og

 

at bevillingen gives under forudsætning af, at den øvrige medfinansiering tilvejebringes.

 

Torben Nørregaard, Rasmus Foged og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-76-4-12

13. Opsigelse af samarbejdsaftaler i Ungarn

Resume

Viborg Amt, Århus Amt og senere Region Midtjylland har siden 1991 haft samarbejdsaftaler med amterne Bács-Kiskun Amt og Györ-Moson-Sopron Amt i Ungarn. Region Midtjylland indgik i 2011 og 2014 aftaler med det ungarske ministerium for menneskelige ressourcer om samarbejde på henholdsvis psykiatri-, social- og handicapområdet og sundheds- og sygehusområdet. Det anbefales, at aftalerne opsiges, da det vurderes, at de ikke længere har samme relevans, som de havde ved indgåelsen. Opsigelserne har ingen økonomiske konsekvenser for Region Midtjylland

Direktionen indstiller,

at samarbejdsaftalerne med det ungarske ministerium for menneskelige ressourcer vedrørende henholdsvis sundhed og psykiatri opsiges, og

 

at samarbejdsaftalerne med henholdsvis Bács-Kiskun Amt og Györ-Moson-Sopron Amt opsiges.

Sagsfremstilling

Samarbejde med Bács-Kiskun Amt og Györ-Moson-Sopron Amt

Viborg Amt etablerede i 1990 og 1991 den første venskabsaftale med Bács-Kiskun Amt i Ungarn. Århus Amt underskrev en lignende venskabsaftale med Györ-Moson-Sopron Amt i 1993. Venskabsaftalerne er siden blevet fornyet flere gange og har undervejs ændret navn til samarbejdsaftaler. Som et resultat af samarbejdet mellem Bács-Kiskun Amt, Viborg Amt og Det Danske Kulturinstitut oprettedes der i 1992 et Dansk Kulturinstitut i Kecskemét i Ungarn. Viborg Amt/Region Midtjylland støttede økonomisk instituttet frem til dets lukning ved udgangen af 2013.

 

Samarbejde med den ungarske stat

I 2010 opfordrede det ungarske ministerium for menneskelige ressourcer Region Midtjylland til at indgå en aftale om samarbejde på området for Psykiatri, sociale anliggender og handicap. Denne aftale blev underskrevet i 2011. Ved et besøg i december 2014 blev en samarbejdsaftale uden udløbsdato vedrørende sundhed underskrevet. En tilsvarende samarbejdsaftale vedrørende Psykiatri, sociale anliggende og handicap blev underskrevet i september 2015.

 

På psykiatri-, social- og handicapområdet har der været afviklet et tre årigt EU Erasmus+ projekt kaldet PODIUM. Region Midtjyllands Center for Kompetenceudvikling havde ansvaret for uddannelsen af ledere fra sociale institutioner fra seks forskellige lande i Central- og Østeuropa, der skal indgå i strukturændringerne, hvor store centrale institutioner skal erstattes af mange og meget mindre institutioner.

 

I øjeblikket deltager Region Midtjyllands Specialområde Socialpsykiatri Voksne og Viborg Kommunes Psykiatri og Handicap i et andet EU Erasmus+ projekt. Projektet er et pilotprojekt, der skal undersøge og komme med forslag til, hvordan ungarerne får mest for pengene, når de skal lukke de få meget store centrale institutioner og bygge og indrette nye meget mindre institutioner. Projektet afsluttes i september 2019.

 

Økonomi

Siden 1998 og frem til og med 2017 har Århus Amt og senere Region Midtjylland haft en kontrakt med Central Denmark Regions Office for Central and Eastern Europe. Region Midtjylland har i henhold til kontrakten finansieret det, der svarer til et årsværk samt eventuelle udgifter i forhold til studietursafvikling, deltagelse i møder, konferencer og seminarer samt deltagelse i projekter. I årene fra 2008 til og 2017 har den gennemsnitlige årlige udgift været ca. 630.000 kr. Siden 2017 har der i forhold til samarbejdsaftalerne i Ungarn udelukkende været afholdt udgifter til møder og supervision, hvilket beløber sig til ca. 10.000 kr. pr. år.

 

Opsigelse af aftaler

I december 2015 opsagde Region Midtjylland aftalen med Central Denmark Regions Office for Central and Eastern Europe, således at aftalen udløb ved udgangen af 2017.

 

Efter valget i Ungarn i 2010 valgte regeringen at fratage amterne alle deres opgaver undtagen regional udvikling. Dvs., at amterne overgav ansvaret for folkeskoler, ungdomsuddannelser, sygehuse, plejehjem og børnehaver til enten kommunerne eller staten. Dette har medført, at det har været svært at finde relevante forhold at samarbejde om, idet både de personalemæssige og økonomiske forhold har begrænset de to amters muligheder for at deltage i tværregionale aktiviteter.

 

Socialområdet har i oktober 2018 besluttet at udfase socialområdets samarbejde med Ungarn. Dette er begrundet ud fra en konkret vurdering af ressourceforbrug i forhold til borgere og beboere. Beslutningen skal ikke ses som udtryk for, at socialområdet ikke ønsker at indgå i internationale sammenhænge fremover, hvis disse kan retfærdiggøres i forhold til ressourceforbrug og nytteværdi for den enkelte borger og beboer. 

 

Administrationen anbefaler, at aftalerne opsiges, da det vurderes, at de ikke længere har samme relevans, som de havde ved indgåelsen. Dette skal ses i lyset af, at man ønsker at fokusere den internationale indsats på initiativer, der har en strategisk betydning for Region Midtjylland og ikke blot er bestemt af en på forhånd fastsat geografisk afgrænsning.

 

Når EU Erasmus+ projektet er afsluttet, vil Region Midtjylland ikke have økonomiske udeståender med Ungarn.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at samarbejdsaftalerne med det ungarske ministerium for menneskelige ressourcer vedrørende henholdsvis sundhed og psykiatri opsiges, og

 

at samarbejdsaftalerne med henholdsvis Bács-Kiskun Amt og Györ-Moson-Sopron Amt opsiges.

 

Torben Nørregaard, Rasmus Foged og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-3-09

14. Orientering om køb af tog til Lemvigbanen #

Resume

Der orienteres om status for køb af tog til Lemvigbanen, hvor Midtjyske Jernbaner udskudt udbuddet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om køb af tog til Lemvigbanen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på møde den 26. september 2018 en investeringsplan for Lemvigbanen, som omfatter køb af fire tog. De nye tog skal afløse de nuværende Y-tog på Lemvigbanen, hvoraf et tog skal indgå som reservetog i driften på togstrækningen Holstebro-Skjern, som regionen overtager trafikkøberansvaret for i december 2020.

 

Regionsrådet har vedtaget at give Midtjyske Jernbaner tilsagn om en lånegaranti på 151,5 mio. kr. til køb af tog.

 

Staten stiller tre togsæt til rådighed for Region Midtjylland til drift på strækningen Holstebro-Skjern og yder tilskud til køb af reservetog.

 

Midtjyske Jernbaner har haft køb af tog i udbud. Midtjyske Jernbaner modtog tilbud fra én byder. Da tilbuddet viste sig at være væsentlig højere end den ramme, som regionsrådet har afsat til køb af tog, samt det forhold, at byder ikke kunne overholde krav til leveringstidspunkt, valgte Midtjyske Jernbaner at annullere udbuddet.

 

Midtjyske Jernbaner er nu i gang med at undersøge markedet for køb, levering og leasing af tog. Samtidig er Midtjyske Jernbaner i dialog med andre privatbaneselskaber om anskaffelse af nye tog. Midtjyske Jernbaner forventer, at køb af tog kan sendes i nyt udbud i løbet af nogle måneder.

 

Udskydelse af udbuddet betyder, at det ikke vil være muligt for Midtjyske Jernbaner at anskaffe nye tog til Lemvigbanen samtidig med overtagelse af togbetjeningen mellem Holstebro og Skjern fra december 2020. For at kunne gennemføre det forventede betjeningsomfang på strækningen Holstebro-Skjern er Midtjyske Jernbaner derfor ved at undersøge muligheden for midlertidigt at lease et togsæt, der kan sættes i drift fra december 2020.

 

De nuværende Y-tog på Lemvigbanen vil fortsætte i drift, indtil der kan indsættes nye tog.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling tog orienteringen om køb af tog til Lemvigbanen til efterretning.

 

Torben Nørregaard, Rasmus Foged og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet vedtog på møde den 26. september 2018 en investeringsplan for Lemvigbanen, som omfatter køb af fire tog.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

15. Godkendelse af udvalgets mødeplan for 2020 #

Resume

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan for udvalg for regional udviklings ordinære møder i 2020.

Direktionen indstiller,

at forslag til udvalgets mødeplan for 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalget skal i henhold til forretningsordenen vedtage en mødeplan for udvalgets ordinære møder i 2020.

 

Af udvalgets kommissorium fremgår det, at udvalgets dagsorden opdeles i to dele, hvoraf den ene del vedrører sager, der er optaget på forretningsudvalgets dagsorden. Den anden del kan f.eks. vedrøre sager, der er undervejs til politisk behandling i forretningsudvalg og regionsråd, orienteringssager, temadrøftelser, interne og eksterne oplæg m.v. Disse sager er markeret med # i overskriften.

Udvalgets møder forudsættes således afpasset i forhold til møderne i forretningsudvalget.


Administrationen foreslår, at de ordinære møder i udvalget for regional udvikling i 2020 holdes på følgende datoer:

 

Mødeplan for 2020

Onsdag den 8. januar

Onsdag den 5. februar

Onsdag den 11. marts

Onsdag den 15. april

Onsdag den 13. maj

Onsdag den 10. juni

Onsdag den 5. august

Onsdag den 2. september
Onsdag den 7. oktober
Onsdag den 11. november
Onsdag den 2. december

 

Administrationen foreslår, at møderne holdes fra kl. 14.00-17.00.

 

Møderne i udvalget vil så vidt muligt blive afholdt hos institutioner eller samarbejdspartnere i regionen. Udvalget vil senere blive præsenteret for forslag til mødesteder og temaer for møderne.

 

Udkast til regionsrådets samlede politiske mødekalender for 2020 vedlægges til orientering.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling godkendte forslag til udvalgets mødeplan for 2020.

 

Torben Nørregaard, Rasmus Foged og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

16. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Administrationen orienterede om, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har annonceret en ansøgningsrunde på 30 mio. kr. til at styrke udbuddet af kvalificeret arbejdskraft gennem flere unge i erhvervsuddannelse. Region Midtjylland har haft et indledende møde med en række uddannelsesinstitutioner, og der er opbakning til, at der sendes en fælles ansøgning med Region Midtjylland som leadpartner. Da der er ansøgningsfrist ved Erhvervsstyrelsen den 24. juni 2019, vil ansøgningen blive fremsendt under forudsætning af regionsrådets godkendelse.

 

Administrationen orienterede om møde med regionens kulturdirektører om videreførelse af Europæisk Kulturregion, og at regionsrådet vil blive præsenteret for en indstilling herom efter sommerferien.

 

Torben Nørregaard, Rasmus Foged og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen