Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Udvalg for regional udvikling
den 7. august 2019 kl. 14:00
i F1 stuen, Regionshuset Viborg

Alle var mødt.

 

Mødet blev hævet kl. 16.20.


Sagnr.: 1-00-13-17

1. Tema: Europæisk Kulturregion (14.00-15.00) #

Sagsfremstilling

Et af de væsentligste elementer i Region Midtjyllands kulturindsats er samarbejdet med alle 19 kommuner under Europæisk Kulturregion. I første omgang blev det besluttet, at samarbejdet skulle løbe i 2018 og 2019. Der foreligger nu en fælles beslutning på direktørniveau om et forslag til strategi for det videre samarbejde i 2020 og fremover.

 

Den kommende strategi for Europæisk Kulturregion vil fokusere på europæisk samarbejde og udsyn. Det er et område, hvor det står klart for alle, at vi kan mere sammen end hver for sig. Herudover vil samarbejdet fortsat arbejde på at forbedre rammebetingelserne for kulturinstitutioner og –aktører gennem videndeling, kompetenceopbygning og netværksdannelse.

 

Forslaget indebærer også, at vi fra Region Midtjyllands side skal forholde os til, hvordan vores egen kulturindsats skal understøtte de ambitioner, som Europæisk Kulturregion har på vegne af kulturen i regionen. Region Midtjylland har mulighed for i større eller mindre grad at arbejde strategisk med kulturudviklingsmidlerne i forhold til egne indsatsområder og/eller Europæisk Kulturregions indsatsområder.

 

Den kommende strategi for Europæisk Kulturregion behandles i Kontaktudvalget den 23. august og i KommuneKontaktRådet den 6. september 2019. Strategien for Europæisk Kulturregion samt bevilling til Europæisk Kulturregion behandles i kommunerne i august til oktober 2019 og vil blive behandlet på regionsrådsmødet den 25. september 2019.

 

Under temapunktet vil udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen give en præsentation af regionens og Europæisk Kulturregions indsatser og lægge op til en diskussion af, hvordan regionen bedst sikrer synergi til gavn for kulturlivet og borgerne.

Beslutning

Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen gav en præsentation af regionens og Europæisk Kulturregions indsatser og lagde op til en diskussion af, hvordan regionen bedst sikrer synergi til gavn for kulturlivet og borgerne.

 

Kim Kofod Hansen præsenterede hovedtrækkende i kulturdirektørkredsens forslag til en videreførelse af Europæisk Kulturregion. Udvalget gav udtryk for, at det kunne tilslutte sig de grundlæggende tanker bag den skitserede model for et kommende samarbejde.

 

Udvalget lagde vægt på, at de kommende bevillingsprocedurer angående midler under Europæisk Kulturregion skal sættes op på en måde, så involvering af eksterne konsulenter i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger minimeres, og det administrative ressourceforbrug til behandling af ansøgningerne holdes på et lavt niveau. 

 

Udvalget drøftede desuden mulige temaer til målretning af midlerne. Det blev anført, at regionens midler bør anvendes til at støtte aktiviteter med tværgående, regionalt fokus.

 

Udvalget overvejede, om der i en kommende aftale skal indføres et tidspunkt for udløb for aftalen. 

 

Udvalget fik desuden runddelt en oversigt over igangværende aktiviteter indenfor kultur og sundhed. Oversigten er vedlagt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-76-9-17

2. Godkendelse af proces for udmøntning af uddannelsespuljen i efteråret 2019

Resume

I 2019 er der afsat i alt 20 mio. kr. til Region Midtjyllands uddannelsespulje. Der er gennemført en ansøgningsrunde i foråret 2019, hvor der blev bevilget i alt 12,318 mio. kr. til 14 projekter. Der er således 7,682 mio. kr. til rest i uddannelsespuljen og yderligere 2,2 mio. kr. i tilbageløbsmidler fra afsluttede projekter under uddannelsespuljen, som skal udmøntes i en ekstra ansøgningsrunde i efteråret 2019. Det foreslås, at der til denne ansøgningsrunde sættes fokus på større projekter og bredere partnerskaber, at ansøgninger, der understøtter FN's verdensmål, prioriteres, og at der gennemføres informationsmøder geografisk fordelt i hele regionen.

Direktionen indstiller,

at temaerne for udmøntning af uddannelsespuljen i efteråret 2019 godkendes, og

 

at tilbageløbsmidler på 2,2 mio. kr. anvendes til den åbne pulje.

Sagsfremstilling

For at understøtte regionens udviklingsstrategi kan regionsrådet yde udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser. Uddannelsespuljen er opdelt i to puljer: Den åbne pulje, som støtter udviklingsaktiviteter generelt på regionens ungdomsuddannelser, og teknologipagtpuljen, der understøtter den midtjyske Teknologipagt. I 2019 er der afsat i alt 20 mio. kr. til Region Midtjyllands uddannelsespulje, fordelt med 5 mio. kr. til den åbne pulje og 15 mio. kr. til teknologipagtpuljen.

 

Der er gennemført en ansøgningsrunde for udmøntning af uddannelsespuljen i foråret 2019. Her blev der bevilget 2,566 mio. kr. til seks projekter under den åbne pulje og 9,752 mio. kr. til otte projekter under teknologipagtpuljen. Der er således 2,434 mio. kr. til rest under den åbne pulje og 5,248 mio. kr. under teknologipagtpuljen.

 

Herudover er der 2,2 mio. kr. i tilbageløbsmidler fra afsluttede projekter under uddannelsespuljen. Tilbageløbsmidlerne foreslås anvendt til den åbne pulje, da tilbageløbsmidlerne for 2018 blev overført til teknologipagtpuljen ved ansøgningsrunden i efteråret 2018, og dertil blev der her også overført midler fra den åbne pulje til teknologipagtpuljen. For at sikre en vis volumen til den åbne pulje ønskes tilbageløbsmidlerne derfor denne gang overført til den åbne pulje.

 

Regionsrådet besluttede i foråret 2018, at der kun skulle gennemføres én årlig ansøgningsrunde mod tidligere to runder, men da der er midler til rest i uddannelsespuljen, har regionsrådet senere vedtaget, at de resterende midler udmøntes i efteråret 2019.

 

Temaer for den åbne pulje

Der har ved de seneste ansøgningsrunder ikke været temaer for den åbne pulje. Ved denne ansøgningsrunde kan der fortsat søges bredt, men for at understøtte udmøntningen af den regionale udviklingsstrategi, forslås det, at projekter, der omhandler FN's verdensmål og konkret temaerne bæredygtighed, kreativitet og social inklusion, vil blive prioriteret. Samtidig foreslås det, at der sættes fokus på større projekter og bredere partnerskaber for herved i højere grad at kunne fokusere indsatsen og opnå større effekt af uddannelsespuljen.

 

Temaer for teknologipagtpuljen

Teknologipagten implementeres gennem følgende indsatser: Piger og STEM, Informatik, Teknologiambassadører, Styrkepositioner, Iværksætteri og Kompetenceudvikling. Der er nu igangsat initiativer under alle temaer i Teknologipagten, undtagen kompetenceudvikling. Det foreslås derfor, at der til denne runde gives mulighed for at søge under alle temaer, men at projekterne, ligeledes med afsæt i den regionale udviklingsstrategi, skal tones indenfor bæredygtighed og kreativitet. Der skal medio 2020 vedtages nye temaer for Teknologipagten.

 

Afholdelse af informationsmøder

Der gennemføres en særlig informationsindsats for at informere om den nye fremgangsmåde med fokus på større projekter og fokus på FN's verdensmål. For at nå ud i hele regionen holdes der informationsmøder i samarbejde med fire skoler, der er placeret i øst, vest, syd og nord.

 

Økonomi

Tabel 1 viser restmidlerne fra uddannelsespuljen fordelt på teknologipagtpuljen og den åbne pulje samt tilbageløbsmidler fra afsluttede projekter under uddannelsespuljen.

 

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

at temaerne for udmøntning af uddannelsespuljen i efteråret 2019 godkendes, og

 

at tilbageløbsmidler på 2,2 mio. kr. anvendes til den åbne pulje.

 

Administrationen orienterede om, at der er indkommet en ansøgning fra Bjerringbro Gymnasium om etableringstilskud til forlagt HF-uddannelse. I forhold til det videre arbejde med ansøgningen bad udvalget administrationen have fokus på, at retningslinjerne for uddannelsespuljen ikke giver mulighed for at yde driftstilskud.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet bevilgede på sit møde den 29. maj 2019 2,566 mio. kr. til seks projekter under den åbne pulje og 9,752 mio. kr. til otte projekter under Teknologipagtpuljen.

 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 31. oktober 2018, ved udmøntningen af uddannelsespuljen 2018, at overføre tilbageløbsmidler til teknologipagtpuljen og at overføre midler fra den åbne pulje til teknologipagtpuljen.  

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-71-2-14

3. Grønt regnskab for Region Midtjylland 2018

Resume

Region Midtjylland udgiver hvert år et grønt regnskab over regionens aktiviteter. I det fremlagte grønne regnskab for 2018 er der for første gang modregnet CO2-udledning for genanvendelse af affald.

 

Opgørelsen af regionens klimaaftryk viser, at hovedparten af CO2-udledningen stammer fra regionens indkøb af varer og tjenesteydelser. Der arbejdes derfor videre med at undersøge mulighederne for at nedbringe dette klimaaftryk.

Direktionen indstiller,

at grønt regnskab for 2018 for Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland påvirker som stor koncern miljøet på forskellige måder. I det grønne regnskab for 2018 er der fokus på fire af de væsentligste områder; påvirkningen af klimaet, affaldshåndteringen, transport og energiforbruget.

 

Klimaberegninger 

Beregningerne viser, at regionens samlede klimaaftryk er på 578.000 tons CO2, hvilket svarer til klimaaftryk fra 30.000-35.000 danskere.

 

Indkøb af varer og tjenesteydelser udgør størstedelen af klimaaftrykket med 69 %. Byggeri og anlæg bidrager med 18 %, transport med 8 % og energiforbruget med 5 %.

 

Indkøb af varer og tjenesteydelser

Indkøb af varer og tjenesteydelser udgør således en meget stor del af klimaaftrykket. Alle regionens indkøb er her omfattet, bortset fra indkøb relateret til energi, transport samt bygge og anlæg, der er opgjort særskilt. Området indeholder således bl.a. indkøb af læge- og sygeplejefaglige produkter, medicin, medicoteknisk udstyr og fødevarer.

 

Affald

For første gang er CO2-besparelsen for genanvendelse af affald modregnet i det grønne regnskab. Beregninger viser, at CO2-udledningen er reduceret med 2.500 tons som følge af genanvendelse til nye råstoffer og energi.

 

I det grønne regnskab er medtaget en detaljeret opgørelse af affaldsmængderne fra regionens hospitaler og regionshuse, og hvorledes affaldet sorteres i fraktioner til genanvendelse, forbrænding og specialbehandling.

 

Opgørelsen viser, at hovedparten af affaldet fra regionens hospitaler sendes til forbrænding, mens kun 19 % sendes til genanvendelse. Den del, der sendes til forbrænding, indeholder fraktioner, f.eks. plastik, som i stedet kunne sorteres fra til genanvendelse.

 

Der er iværksat aktiviteter til afdækning af muligheder og udfordringer inden for reduktion og sortering af affald samt øget genanvendelse, bl.a. i regi af projektet det bæredygtige hospital.

 

Transport

Kollektiv transport står for størstedelen af klimaaftrykket i transportkategorien med 77 %. Præhospitalet og tjenesterejser og -kørsel bidrager med henholdsvis 15 % og 5 %. Derudover bidrager MidtTransport med 2 % og Lægevagtkørsel med 1 %.

 

El, varme og vand

I det grønne regnskab er der også redegjort for forbruget af el, varme og vand og udviklingen heraf i de seneste år. Det fremgår, at energiforbruget er faldet svagt, selv om der på hospitalerne er foretaget mange investeringer i scannere og andet energiforbrugende udstyr.

 

Det er således gennem de mange energitiltag, som i disse år gennemføres på hospitalerne, lykkedes at holde energiforbruget nede. Vandforbruget har over de seneste år været svagt faldende.

 

Region Midtjyllands egenproduktion fra solceller er fordoblet i forhold til 2017, så det nu udgør 2,3 % af det samlede elforbrug.  

 

I forhold til medicinrester i spildevand spiller Region Midtjylland en aktiv rolle i bestræbelserne på at finde den mest hensigtsmæssige løsning for at undgå udledning af skadelige medicinrester til vandmiljøet.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at grønt regnskab for 2018 for Region Midtjylland godkendes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-76-19-18

4. Flerårig handleplan for bæredygtighed og grøn omstilling

Resume

For at realisere den regionale udviklingsstrategi udarbejder administrationen flerårige handleplaner for de enkelte indsatsområder. De flerårige handleplaner beskriver både de aktiviteter, der er i gang, og dem, der er under overvejelse og planlægning. Dette giver mulighed for større politisk indflydelse på de kommende års aktiviteter.

 

Her fremlægges den flerårige handleplan for bæredygtighed og grøn omstilling.

Direktionen indstiller,

at den flerårige handleplan for bæredygtighed og grøn omstilling godkendes.

Sagsfremstilling

Vision: tage hånd om klima, miljø og ressourcer

Region Midtjylland har med den regionale udviklingsstrategi blandt andet som vision at tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling. Konkret fremhæves det i strategien, at regionen skal bruge sin rolle som indkøber mere offensivt til at fremme den bæredygtige omstilling, og at hospitalerne som innovationsrum skal danne mulighed for at udvikle løsninger på samfundsproblemer med f.eks. affald og energi. Ambitionen er at skabe verdens mest bæredygtige hospital.

 

Med strategien vil regionen også fortsat indgå i samarbejder, der har afsæt i vedvarende energi og cirkulær økonomi. Konkret fremhæves samarbejde om at udvikle og benytte flere CO2-venlige løsninger som f.eks. at stille krav til indkøb af plastikflasker, så plasten kan genanvendes i nye produkter. Ligeledes vil regionen også fortsat arbejde for tiltag, der kan forebygge klimaforandringer og miljøforringelser.

 

Realisering af visionerne i den regionale udviklingsstrategi

For at realisere visionerne udarbejdes der flerårige handleplaner for de enkelte indsatsområder. Disse beskriver både de aktiviteter, der er i gang, og dem, der er under overvejelse og planlægning.

 

Den flerårige handleplan for bæredygtighed og grøn omstilling omhandler realiseringen af de ovenstående visioner.

 

Flerårig handleplan for bæredygtighed og grøn omstilling

I de kommende år er følgende områder og handlinger prioriteret.

 

1) Reduktion af Region Midtjyllands egen klima- og miljøpåvirkning

Det skal ske ved at implementere Region Midtjyllands kommende bæredygtighedsstrategi, som forventes godkendt af regionsrådet i januar 2020. Desuden vil administrationen arbejde med bæredygtige indkøb og forbrugsadfærd i samarbejde med Indkøb og Medicoteknik samt udvikle et klima- og miljøregnskab for Region Midtjylland.

 

2) Bæredygtige hospitaler

Administrationen vil arbejde med affaldsminimering på hospitalerne, blandt andet i forhold til rammerne for affaldssortering. Derudover vil administrationen have fokus på at samarbejde både internt i regionen og eksternt for at øge viden om og indsatser inden for bæredygtige hospitaler. Ligeledes vil administrationen have fokus på at forankre arbejdet med bæredygtighed på hospitalerne, blandt andet gennem ledelsesforankring.

 

3) Grøn omstilling med og i de midtjyske kommuner

Administrationen vil arbejde med at understøtte den cirkulære omstilling i de midtjyske kommuner, blandt andet i form af reduktion og forebyggelse af ressourcespild, bæredygtige indkøb og øget inklusion.

 

4) Omstilling til grøn energi

Administrationen vil arbejde med grøn omstilling i forbindelse med fjernvarme-projektet REFER-CDR og ved at arbejde for, at der sker en kobling mellem spildevandssektoren og fjernvarmesektoren. Derudover vil administrationen fortsat lave energiregnskaber for de midtjyske kommuner.

 

Ovenstående er uddybet i vedlagte flerårige handleplan.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at den flerårige handleplan for bæredygtighed og grøn omstilling godkendes.

 

Udvalget er positiv overfor forslaget om et fællesmøde mellem hospitalsudvalget, udvalget for klima, bæredygtighed og ressourcer og dem selv. Udvalget ønsker dog, at administrationen overvejer, om drøftelsen med fordel kan inkluderes i en temadag i stedet.

Tidligere Politisk Behandling

Den 27. februar 2019 godkendte regionsrådet Handleplan 2019 for Regional Udvikling. Det blev besluttet, at der skulle laves flerårige handleplaner for de enkelte indsatsområder.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-34-71-8-18

5. Status på evt. tilslutning til Klimaregion-aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Resume

I budgetforlig 2019 besluttede forligspartierne at undersøge mulighederne for at tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings Klimaregion-aftale.

 

Region Nordjylland og Region Hovedstaden har indgået Klimaregion-aftaler, der forpligter regionerne til at nedbringe CO2-udslip fra egne aktiviteter: varme, el og transport med minimum 2 % om året. Baseret på Region Midtjyllands grønne regnskab for 2018 vurderes disse udledninger at udgøre ca. 10 % af regionens samlede CO2-udledning, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt at supplere en eventuel Klimaregion-aftale med tiltag, som sænker regionens samlede CO2-udledning.

 

På udvalgsmødet den 13. november 2019 præsenterer formandsskabet for midlertidigt udvalg for klima, bæredygtighed og ressourcer sine anbefalinger for udvalg for regional udvikling, herunder regionens nye bæredygtighedsstrategi. Det foreslås, at udvalg for regional udvikling i starten af 2020 på baggrund af disse anbefalinger drøfter, hvorvidt Region Midtjylland bør indgå en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimaregion.

Direktionen indstiller,

at status vedrørende evt. tilslutning til Klimaregion-aftale med Danmarks Naturfredningsforening tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2019 besluttede forligspartierne at undersøge mulighederne for at tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings Klimaregion-aftale.

 

Region Nordjylland var den første region, der i 2010 indgik en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimaregion. I 2019 fulgte Region Hovedstaden. I Klimaregion-aftalerne forpligter regionerne sig til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter: varme, el og transport med minimum 2 % om året frem til et aftalt årstal (hvor udledningsfaktoren fastholdes som i udgangsåret). Der stilles endvidere en række krav til udfærdigelse af en årlig offentlig tilgængelig opgørelse af klimagasudledning samt udfærdigelse af handlingsplaner for konkrete projekter, der beskriver, hvordan reduktionerne gennemføres.

 

I opgørelsen af CO2-udledningen fra regionens egne aktiviteter medregnes el og energi til opvarmning af regionens bygninger samt brændstofforbrug for regionens egne køretøjer og i forbindelse med tjenesterejser.

 

Baseret på Region Midtjyllands grønne regnskab for 2018 vurderes disse udledninger at udgøre ca. 10 % af regionens samlede CO2-udledning. Region Midtjylland har igennem en årrække gennemført en række tiltag til nedbringelse af energiforbruget, hvilket har resulteret i en rimelig stabil, energieffektiv drift. Det vurderes derfor at kræve en væsentlig indsats at sikre en yderligere 2 % årlig reduktion på energiområdet, når omstilling til vedvarende energi ikke inkluderes.

 

Denne reduktion vil endvidere have en begrænset effekt på regionens samlede CO2-aftryk, da bygge- og anlægsområdet samt indirekte udledninger fra indkøb af varer og tjenesteydelser ikke indgår i aftalen. I 2018 udgjorde alene indkøb af varer og tjenesteydelser 69 % af regionens CO2-aftryk. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at supplere en eventuel Klimaregion-aftale med tiltag, som sænker regionens samlede CO2-udledning.

 

På udvalgsmødet den 13. november præsenterer formandsskabet for midlertidigt udvalg for klima, bæredygtighed og ressourcer sine anbefalinger for udvalg for regional udvikling, herunder regionens nye bæredygtighedsstrategi. Det foreslås, at udvalg for regional udvikling i starten af 2020 på baggrund af disse anbefalinger drøfter, hvorvidt Region Midtjylland bør indgå en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimaregion.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at status vedrørende evt. tilslutning til Klimaregion-aftale med Danmarks Naturfredningsforening tages til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

6. Drøftelse af program for studietur #

Resume

Udvalg for regional udvikling orienteres om den foreløbige planlægning af studieturen til Holland og Belgien den 30. september den til 1. oktober 2019.

Direktionen indstiller,

at udvalgets studietur drøftes.

Sagsfremstilling

Administrationen arbejder med at planlægge udvalgets studietur. På mødet vil udvalget blive orienteret om det foreløbig programudkast, hvis hovedelementer er angivet nedenfor.

 

 

For udvalgsmedlemmer, der rejser med tog, vil der blive arrangeret en ekstra overnatning i Bruxelles, hvorefter hjemrejsen foretages onsdag.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling drøftede program for udvalgets studietur.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

7. Godkendelse af udvalgets mødeplan for 2020 #

Resume

Administrationen har udarbejdet et revideret forslag til mødeplan for udvalg for regional udviklings ordinære møder i 2020.

Direktionen indstiller,

at revideret mødeplan for 2020 godkendes, og

 

at udvalget drøfter muligheden for, at mødeplanen atter revideres, så udvalgsmøderne fra 2020 afholdes mandag eftermiddag.

Sagsfremstilling

Udvalg for regional udvikling skal i henhold til forretningsordenen vedtage en mødeplan for udvalgets ordinære møder. Udvalget godkendte den 4. juni 2019 et forslag til datoer for udvalgets møder i 2020. Efterfølgende er mødedatoen i august 2020 foreslået ændret fra den 5. august til den 12. august. Dette sker jf. aftale på forretningsudvalgets møde den 18. juni 2019. Baggrunden er, at udvalgets møder forudsættes afpasset i forhold til møderne i forretningsudvalget. Der fremlægges derfor et revideret forslag.


Administrationen foreslår, at de ordinære møder i udvalg for regional udvikling i 2020 holdes på følgende datoer:

 

Mødeplan for 2020

Onsdag den 8. januar

Onsdag den 5. februar

Onsdag den 11. marts

Onsdag den 15. april

Onsdag den 13. maj

Onsdag den 10. juni

Onsdag den 12. august

Onsdag den 2. september
Onsdag den 7. oktober
Onsdag den 11. november
Onsdag den 2. december

 

Administrationen foreslår, at møderne holdes fra kl. 14.00-17.00.

 

Møderne i udvalget vil så vidt muligt blive afholdt hos institutioner eller samarbejdspartnere i regionen. Udvalget vil senere blive præsenteret for forslag til mødesteder og temaer for møderne.

 

Muligt behov for fornyet revidering

Direktionen vil i august indstille til forretningsudvalget, at organiseringen og arbejdsdelingen i direktionen ændres med virkning fra den 1. januar 2020, hvor den ledige koncerndirektørstilling forventes besat. Godkendes ændringen, så vil det betyde, at samme direktør får ansvar for såvel udvalg for regional udvikling som for psykiatri- og socialudvalget. I den nuværende mødeplan holder disse to udvalg deres møder samtidig.

 

Der lægges derfor op til, at de to udvalg tager en foreløbig drøftelse af muligheden for, at mødeplanen eventuelt atter revideres for et af udvalgene, så dette udvalgs møder fra den 1. januar 2020 holdes mandag eftermiddag.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling godkendte revideret mødeplan for 2020 og drøftede desuden muligheden for, at mødeplanen atter revideres, så udvalgsmøderne fra 2020 afholdes mandag eftermiddag. Udvalget giver i den forbindelse udtryk for, at det gerne vil flytte mødedag til mandag med start klokken 13.30.

Tidligere Politisk Behandling

Udvalg for regional udvikling godkendte den 4. juni 2019 forslag til datoer for udvalgets møder i 2020.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

8. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Intet til punktet.

Tilbage til toppen