Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Udvalg for regional udvikling
den 11. maj 2020 kl. 13:30
i Videomøde med opkald til meet.rm39@rooms.rm.dk

Alle var mødt.

Mødet blev afholdt som videomøde.

Mødet blev hævet klokken 16.45.


Sagnr.: 1-21-78-1-20

1. Drøftelse af budget 2021 #

Resume

I den politiske budgetvejledning for budget 2021 er det vedtaget, at de stående udvalg på deres møder i maj 2020 skal drøfte budget 2021 med henblik på at komme med input til den videre budgetproces. På mødet vil den aktuelle økonomiske situation blive skitseret, og udvalget præsenteres for mulige emner til drøftelse.  

 

På regionsrådets budgetseminar den 18. maj præsenterer udvalgsformanden ca. tre emner, som udvalget ønsker at prioritere.

Direktionen indstiller,

at eventuelle ønsker til prioriteringer og besparelser i budget 2021 drøftes, og

 

at der udvælges ca. tre emner, der præsenteres på regionsrådets budgetseminar den 18. maj 2020.

Sagsfremstilling

Med den politiske budgetvejledning for budget 2021, der blev behandlet på regionsrådsmødet den 25. marts 2020, er det vedtaget, at de stående udvalg på deres møder i maj 2020 og regionsrådet på budgetseminaret i maj 2020 skal drøfte budget 2021.

 

Formålet med drøftelsen i de stående udvalg og efterfølgende på budgetseminaret er at skabe retning for, hvad administrationen skal arbejde med i den videre budgetproces.

 

Udvalgene drøfter, om der er emner inden for udvalgets område, hvor der er behov for særlig opmærksomhed i budgetprocessen. Hvert udvalg vælger ca. tre emner, der skal bringes videre til regionsrådets budgetseminar i maj 2020. På budgetseminaret er der afsat tid til, at hvert af de stående udvalg skal præsentere deres tre udvalgte forslag.

 

Efter præsentationen på budgetseminaret vil der være en drøftelse af, hvorvidt regionsrådet ønsker, at administrationen skal arbejde videre med emnerne og have dem som opmærksomhedspunkter i den videre budgetproces.

 

Der er to bilag til dette dagsordenspunkt. Bilagene indeholder forslag til emner, udvalget kan vælge at bringe med videre til budgetseminaret. Det ene bilag indeholder direktionens forslag til emner.

 

Jf. den politiske budgetvejledning er der i budgetprocessen for budget 2021 mulighed for, at de partier, der ikke er repræsenterede i det enkelte stående udvalg, kan få foretræde på de stående udvalgs møder i maj. Det andet bilag indeholder på den baggrund indkomne forslag fra partier, der ikke er repræsenterede i udvalget.

 

Der er indkommet forslag fra følgende partier, der ikke er repræsenterede i udvalget:

Enhedslisten - fire emner

 

De indkomne forslag fra partierne er medtaget i den form, som partierne har indsendt dem. Såfremt udvalget vælger at bringe et eller flere af forslagene med videre til budgetseminaret, vil der være mulighed for at få administrationen til at belyse emnet nærmere.

 

Den økonomiske ramme og mulighed for prioritering

Rammen for Regional Udvikling fastsættes i de årlige økonomiforhandlinger og består af et statsligt bloktilskud og et kommunalt udviklingsbidrag.

 

Midlerne kan frit prioriteres inden for Regional Udviklings områder, dog skal en andel gå til finansiering af Regional Udviklings andel af fælles formål ud fra en fordelingsnøgle med regionens øvrige områder. Udvalget skal være bevidst om, at når der prioriteres midler til ét område, skal et andet område reduceres, således at den samlede ramme overholdes.

 

Udfordringer i budget 2021

Som følge af situationen med COVID-19 er udfordringerne øget yderligere. Usikkerheden på det regionale udviklingsområde omhandler primært manglende passagerindtægter i den kollektive trafik som følge af den delvise nedlukning af Danmark. Transportministeren har anmodet trafikselskaberne om at køre fuld drift i den kollektive trafik med restriktioner om, hvor mange der må være i bus og tog og øget krav om rengøring. Regionen og kommunerne skal dække nettoudgifterne til vognmændene. Manglende passagerindtægter vil påvirke budgettet i 2020 og formentlig også budgettet i 2021. Det er aftalt at håndteringen af disse forhold skal afklares i forbindelse med økonomiforhandlingerne og en dialog med regeringen igennem Transportministeren om at få kompensation for de manglende indtægter.

 

Oprydning af generationsforureningerne ved Høfde 42 er en fortsat udfordring. Det forventes, at finansieringen af oprensning af generationsforureningerne vil indgå i økonomiforhandlingerne for 2021.

 

Det er uklart, hvordan COVID-19 vil på virke den samlede nationaløkonomiske situation og på den baggrund regeringens økonomiske råderum, herunder muligheden for evt. at afsætte midler til det regionale udviklingsområde.

Beslutning

Udvalgets budgetdrøftelse blev indledt med foretræde fra Else Kayser på vegne af Enhedslisten. Hun motiverede partiets forslag til budgetforhandlingerne på det regionale udviklingsområde.

 

Udvalg for regional udvikling drøftede ønsker til prioriteringer og besparelser i budget 2021 drøftes.

 

Udvalg for regional udvikling peger på følgende områder til videre drøftelse i forbindelse med regionsrådets budgetseminar den 18. maj 2020:

 

 1. Kollektiv trafiks udfordringer som følge af Corona-krisen og den grønne omstilling.
 2. Prioriteringer af generationsforureninger og de almindelige jordforureningsopgaver.
 3. Regionale udviklingsaktiviteter og samspillet med de øvrige områder i Region Midtjylland.
 4. Fortsat prioritering af emnerne kultur og uddannelse med ønske om, at der skabes national opmærksomhed på disse områders udfordringer.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-20

2. Henvendelse fra Socialdemokratiet og Alternativet om projektforslag om forsøg med gratis busrute

Resume

Henvendelse fra Socialdemokratiet og Alternativet med forslag til udarbejdelse af projektforslag om forsøg med gratis busrute mellem to byer i regionen.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen om forslag til udarbejdelse af projektforslag om forsøg med gratis busrute mellem to byer i regionen drøftes.

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet og Alternativet har ved mail af 14. januar 2020 sendt følgende anmodning om et punkt til politisk behandling.

 

"Socialdemokratiet og Alternativet foreslår at udarbejde et projektforslag om, hvordan der kan gennemføres et forsøg med en gratis busrute mellem to byer i regionen. 

 

Formålet med forsøget vil være at undersøge, om afskaffelse af betalingen vil flytte bilpendlere til bus. Forsøget vil således indebære, at en busrute, der kører på en strækning, hvor der også er mange pendlere, der kører i bil, gøres gratis i eksempelvis to eller tre år. 

 

På nuværende tidspunkt ønsker partierne at få udarbejdet et projektforslag, som kan danne grundlag for en senere beslutning om at gennemføre forsøget.

 

Projektforslaget skal derfor blandt andet indeholde følgende

 • Anbefale en relevant busrute på baggrund af pendlingsmønstre
 • Afklare udgifterne ved, at den pågældende busrute bliver gjort gratis i forsøgsperioden
 • Afsøge og beskrive mulighederne for ekstern medfinansiering 
 • Afsøge og beskrive mulighederne for samarbejde med forskningsinstitutioner om effektmåling og afrapportering
 • Afklare, om der er lovgivningsmæssige problemstillinger forbundet med forsøget
 • Anbefale en varighed af forsøget. 

 

Projektforslaget fremlægges så vidt muligt inden udgangen af juni 2020, så der eventuelt kan tages stilling til, om forsøget skal gennemføres, i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021".

 

Status på afklaring af juridiske handlemuligheder

Udvalg for regional udvikling udsatte på sit udvalgsmøde i februar behandlingen af denne henvendelse med henblik på, at administrationen belyser sagen yderligere i forhold til de juridiske handlemuligheder.

 

Juridisk kontor har efterfølgende konkluderet, at det er tvivlsomt, om "der i den skrevne såvel som den uskrevne ret er hjemmel til at indføre en ordning som den af Alternativet og Socialdemokratiet foreslået. Ligesom der heller ikke er praksis, der fastslår, at regionen har hjemmel til at indføre en gratis buskørsel på en eller flere udvalgte strækninger". Se vedlagte for den fulde vurdering.

 

På grund af denne juridiske uklarhed har administrationen taget kontakt til Ankestyrelsen for en udtalelse om forslagets lovlighed. Administrationen er i dialog med Ankestyrelsen og forsøger at få indhentet den juridiske afklaring i tide til, at den kan indgå i budgetprocessen.

Beslutning

Behandlingen af henvendelsen blev atter udsat, idet udvalget fortsat afventer svar fra Ankestyrelsen angående juridiske handlemuligheder.  

Tidligere Politisk Behandling

Den 3. februar 2020 udsatte udvalg for regional udvikling sagens fortsatte behandling, med henblik på at administrationen belyser sagen yderligere i forhold til de juridiske handlemuligheder i relation til det beskrevne projekt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-34-76-1-15

3. Forslag til Råstofplan 2020

Resume

Der fremlægges forslag til Råstofplan 2020, som sætter retningen for råstofindvindingen i Region Midtjylland i de kommende 12 år.  

  

Forslaget indeholder 7 nye råstofgraveområder og 18 udvidelser af eksisterende områder. Herudover indeholder forslaget 6 nye råstofinteresseområder på Fur.  

 

Efter regionsrådets godkendelse af forslaget sendes det i offentlig høring og partshøring, og der afholdes virtuelle informations- og borgermøder.

Direktionen indstiller,

at Forslag til Råstofplan 2020 for Region Midtjylland med tilhørende miljøvurdering godkendes, hvorefter den sendes i offentlig høring i 12 uger,

 

at høringsprocessen gennemføres som beskrevet i dagsordensteksten, og

 

at udvalg for regional udvikling udpeger deltagere til de virtuelle borgermøder.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et Forslag til Råstofplan 2020. Det er gjort på baggrund af Råstofplan 2016, ca. 100 høringssvar fra idé- og debatfasen, regionens egne kortlægninger og analyser, møder med kommunerne samt politiske drøftelser i udvalg for regional udvikling.

 

Om Forslag til Råstofplan 2020

I Forslag til Råstofplan 2020 er der 25 nye råstofgraveområder, hvoraf 18 er udvidelser af eksisterende råstofgraveområder fra seneste råstofplan, og 7 er nye råstofgraveområder. Herudover er der forslag til 6 nye råstofinteresseområder på Fur, hvilket er arealer, hvor regionen mangler kendskab til kvaliteten af råstofforekomsten.

 

I alt udgør forslaget 11.859 ha råstofgraveområder og 1.491 ha råstofinteresseområder, hvoraf 619 ha er nye råstofgraveområder og 31 ha er nye råstofinteresseområder.

 

I forhold til Råstofplan 2016 tages 2.812 ha råstofgraveområder og 1.128 ha råstofinteresseområder ud. Det skyldes blandt andet, at områderne er færdiggravede, eller at regionen har fået ny viden om dårlig råstofkvalitet.

 

På råstofplanens hjemmeside (www.raastofplan2020.rm.dk) kan forslagets råstofgraveområder og råstofinteresseområder ses.

  

Kortet herunder viser de 25 nye råstofgraveområder fordelt på kommuneniveau. 

 

Forslaget indeholder desuden overordnede retningslinjer, som fastlægger de overordnede rammer for råstofindvinding i Region Midtjylland. Med retningslinjerne synliggøres det, hvilke forhold regionsrådet vil og har mulighed for at lægge til grund for sine afgørelser om tilladelse til råstofindvinding inden for lovens rammer.

 

Høringsprocessen

Når forslag til Råstofplan 2020 er godkendt af regionsrådet, sendes det i 12 ugers offentlig høring. Perioden på 12 uger er forlænget i forhold til de lovfaste 8 uger, hvilket skyldes COVID-19, og at høringsperioden går hen over sommerferien. De berørte parter, som typisk er de nærmeste naboer, myndigheder, interesseorganisationer og andre interessenter vil modtage en skriftlig orientering om høringen.

 

Der udarbejdes endvidere opslag omkring høringen af råstofplanen i blandt andet aviser og på sociale medier samt på regionens hjemmeside.

 

Der var planlagt en række borgermøder i maj 2020, men grundet COVID-19 forventes det ikke, at der kan gennemføres fysiske borger- og informationsmøder i forbindelse med høring af Råstofplan 2020. I stedet planlægger administrationen at gennemføre et virtuelt borgermøde med efterfølgende mere områdespecifikke virtuelle møder. Det fælles møde holdes den 15. juni 2020. De områdespecifikke møder afvikles i tiden derefter.

 

Borgerne kan direkte følge mødet via et link og ligeledes direkte stille spørgsmål til politikere og administrationen. Møderne planlægges med tekniske løsning, hvor spørgsmål kan stilles live, samt på forhånd og undervejs via mail.

 

På møderne gives der en gennemgang af baggrunden for den nye plan og information om, hvordan borgerne har mulighed for at afgive høringssvar. Samtidig giver mødet mulighed for svar på eventuelle spørgsmål i forbindelse med råstofplanen. Endvidere opfordres borgere og andre interessenter altid til at kontakte regionen telefonisk eller via mail, hvis de har spørgsmål.

 

Regionsrådets medlemmer kan melde sig til at deltage. Administrationen foreslår, at udvalgsformandskabet agerer værter. Administrationen stiller med fagpersoner, der kan svare på de faktuelle spørgsmål, fortælle om planprocessen og holde oplæg.

 

Tidsplanen er som følgende:

 • 8. juni 2020 - 1. september 2020 - Offentlig høring af forslag til Råstofplan 2020.
 • 15. juni 2020 og herefter - Afholdelse af virtuelle informations- og borgermøder i forbindelse med høringen. De områdespecifikke møder afvikles i tiden derefter.
 • 4. kvartal 2020 - Politisk drøftelse i udvalget for regional udvikling af høringssvarene til forslag til Råstofplan 2020.
 • 1. kvartal 2021 - Endelig Råstofplan fremlægges til regionsrådets godkendelse.  

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at Forslag til Råstofplan 2020 for Region Midtjylland med tilhørende miljøvurdering godkendes, hvorefter den sendes i offentlig høring i 12 uger, og

 

at høringsprocessen gennemføres som beskrevet i dagsordensteksten.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet sendte i foråret 2019 et idé- og debatoplæg om en ny råstofplan i høring med henblik på at få idéer og forslag til den kommende 12 årige råstofplanperiode for råstofindvindingen i Region Midtjylland. Der har været tre politiske drøftelser i efteråret 2019 om udarbejdelse af Forslag til Råstofplan 2020.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-50-19

4. Opdatering af den regionale kulturpolitik

Resume

Der fremlægges et udkast til Region Midtjyllands kulturpolitik for perioden 2020-2024. Under udarbejdelsen er kulturaktører og kommunale kulturmedarbejdere blevet involveret via to workshops.

 

Udkastet bygger videre på den nuværende kulturindsats og samarbejdet i Europæisk Kulturregion samt fastlægger den ønskede retning for den regionale indsats de kommende år. Desuden er der udarbejdet en handleplan for 2. halvår, hvori der er en særlig målrettet indsats mod kulturlivets udfordringer i forhold til COVID-19.

Direktionen indstiller,

at udkastet til Region Midtjyllands kulturpolitik 2020-2024 godkendes,

 

at handlingsplan for 2. halvår 2020 godkendes, og

 

at midler til "Udvikling og eksperimenter" i 2020 målrettes særligt mod kulturlivets udfordringer i forhold til COVID-19.

Sagsfremstilling

Den nye kulturpolitik har fokus på at tydeliggøre regionens rolle og opgaver på tværs af de mange kulturaktører i regionen. Ligeledes er det hensigten, at politikken kan anvendes til at prioritere Region Midtjyllands kulturindsats for at sikre, at de prioriterede indsatser får størst mulig effekt for de udøvende kulturaktører. Opdateringen af kulturpolitikken er sket under hensyntagen til den strategi, der er aftalt i Europæisk Kulturregion.

 

Den nye kulturpolitiks mål er at understøtte, at så mange som muligt får adgang til et varieret kulturliv, og at der i regionen er et kompetent kulturliv i fortsat udvikling. Strategiens indsatser har dermed både borgeren og kulturinstitutionerne i centrum.

 

Forud for udarbejdelsen af den regionale kulturpolitik har administrationen holdt to workshops med deltagelse af i alt ca. 60 kulturaktører, kommunale kulturkonsulenter m.fl. Her blev der bl.a. peget på en indsats med få mål, forslag til begrundelser for valg af indsatsområder og forslag til konkrete handlinger. Drøftelserne fra de to workshops har således været med til at kvalificere det foreliggende udkast til kulturpolitik.

 

Kulturpolitikkens strategiske indsatsområder 

Politikken indeholder fem strategiske indsatsområder, som på hver sin måde skal bidrage til at opfylde målene om et varieret og kompetent kulturliv. Først to indsatsområder af tværgående karakter, hvor det ene handler om at styrke det regionale kultursamarbejde på tværs af de mange kulturaktører, det andet om en indsats med fokus på at skabe rum for udvikling af nye kulturaktiviteter. Dernæst tre tematiske indsatsområder om kultur-sundhed, kultur-landdistrikter og børn og unge.

  

Herudover er formuleret tre tværgående udviklingsspor, som skal bidrage med fokus på FN's verdensmål og bæredygtighed, internationalisering samt viden og kompetencer.

 

 

 

I de fem strategiske indsatsområder peges der bl.a. på følgende:

 • En fortsat udvikling af samarbejdet i Europæisk Kulturregion eventuelt gennem supplerende regionale aktiviteter
 • Støtte til bl.a. kulturaktørers udviklingsvilkår gennem etablering af et midtjysk "kulturakademi", der kan formidle viden og læring på tværs af kulturaktører
 • En mulighed for at kunne støtte kulturaktørers eksperimenter
 • Udvikling af kultur og sundhed i samarbejde på tværs i Region Midtjyllands organisation
 • Udvikle kulturtilbud i landdistrikter for at skabe nye kulturtilbud
 • Udvikling af en indsats for børn og unges møde med kunst og understøtte deres muligheder for kreativ udfoldelse.

 

Region Midtjyllands samarbejde med kommunerne i Europæisk Kulturregion er integreret i udkastet til regional kulturpolitik med mulighed for en yderligere regional indsats, der kan understøtte dette samarbejde.

 

Særlig indsats i 2020 grundet COVID-19

Kulturlivet er i særlig høj grad blevet ramt af nedlukningen som følge af COVID-19-pandemien og må forventes at stå med store udfordringer i forbindelse med en genåbning. Derfor lægges der op til en udmøntning af kulturindsatsen i efteråret 2020 med et særligt fokus på tilpasning af kulturlivet til de ændrede vilkår som følge af COVID-19, f.eks. genoplukning, nye digitale produktioner og udstillinger tilpasset retningslinjer for COVID-19 og digitale kompetencer. Rammen til udmøntning af indsatsen "Udvikling og eksperimenter" målrettes i 2. halvår 2020 en særlig indsats i forhold til COVID-19 situationen, så ca. 80 % af udviklingsmidlerne kan anvendes hertil.

 

Udmøntning af kulturpolitikken

Realiseringen af den regionale kulturpolitik sker i et samarbejde med kommuner, kulturaktører, foreninger m.m. og understøttes af regionens administration og de regionale kulturudviklingsmidler.

 

I løbet af efteråret 2020 afholdes en konference, hvor udvalg for regional udvikling vil være vært for en præsentation og drøftelse af kulturpolitikken. Timingen af konferencen vil blive planlagt under hensyntagen til, og gerne i samarbejde med, de øvrige kulturpolitiske arrangementer, der skal på plads i kalenderen, når kulturlivet kan åbne igen efter COVID-19-lukningen. Der bliver desuden udarbejdet en kort pixi-udgave af kulturpolitikkens strategi-del.

 

Der er udarbejdet en handlingsplan for udmøntning af kulturpolitikken for 2. halvår 2020, og der planlægges annonceret efter projekter til udmøntning af kulturpolitikken i juni og bevilling i regionsrådet i oktober 2020.

 

I slutningen af 2020 udarbejdes der en handlingsplan for 2021.

 

Med udgangspunkt i handlingsplanen for 2. halvår 2020 arbejdes der med følgende forventede økonomiske ramme for anvendelse af kulturudviklingsmidlerne i 2020. De økonomiske rammer afhænger af behandlingen af aktivitets- og økonomiopfølgningen, som behandles under særskilt dagsordenspunkt, hvor det indstilles, at der overføres 2 mio. kr. til kulturområdet.
 

 

Beslutning

Udvalg for regional udvikling udsatte behandlingen af udkastet til Region Midtjyllands kulturpolitik 2020-2024, idet udvalget ønsker yderligere belyst, hvordan der forventes at være fokus på kulturlivets vækstlag i implementeringen af politikken, herunder at det overvejes, om beskrivelserne i politikken angående dette bør uddybes.

 

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at handlingsplan for 2. halvår 2020 godkendes, og

 

at midler til "Udvikling og eksperimenter" i 2020 målrettes særligt mod kulturlivets udfordringer i forhold til COVID-19.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet vedtog i december 2015 en ny kulturpolitik for Region Midtjylland.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-3-19

5. Orientering om årligt møde mellem Midttrafiks formandskab og formandskabet for udvalg for regional udvikling

Resume

Det årlige møde mellem Midttrafiks formandsskab, formandskabet for udvalg for regional udvikling og de bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af regionsrådet til Midttrafiks bestyrelse, fandt sted den 15. april 2020. Der var blandt andet fokus på situationen med COVID-19, lokale trafikplaner og grøn omstilling.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om det afholdte møde tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 15. april 2020 blev der afholdt det årlige politiske møde mellem Midttrafiks formandskab, formandskabet for udvalg for regional udvikling og de af regionsrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer til Midttrafiks bestyrelse.

 

Der var fem punkter på dagsordenen. Herunder oplistes kort, hvad der blev talt om under punkterne.

 

 1. Situationen med COVID-19 og forventninger til, når Danmark åbner igen
  På mødet blev der bl.a. talt om håndteringen af COVID-19-konsekvenserne for den kollektive trafik. Midttrafik har fulgt Transportministeriets udmeldinger om bl.a. beskyttelse af chaufføren, afstand mellem kunderne og ingen kontantbetaling.

  Med hensyn til økonomien har Midttrafik i perioden mistet 90 % af indtægterne. Der er dialog med staten om kompensation.

  Der blev også talt om situationen, når Danmark åbner igen, og hvorvidt borgerne igen tør køre med kollektiv transport, eller om de i mellemtiden har fundet andre transportmuligheder. 

 

 1. Styringsmodellen og om Midttrafik har gennemført tilpasninger i forhold til økonomien
  På mødet blev der bl.a. orienteret om, hvordan Midttrafik har forsøgt at skabe et råderum i forhold til Region Midtjyllands budgetter, både i områdeplanlægning, udbud og i køreplanlægning generelt. Hertil blev det pointeret, at regionen gerne vil inddrages i områdeplanlægningen, når det vedrører regionale busser. Trafikplanen for Djursland-Aarhus er et eksempel på et godt samarbejde om områdeplaner.

 

 1. Status på lokale trafikplaner og samarbejdet mellem kommuner, region og Midttrafik om emnet
  På mødet blev der bl.a. orienteret om trafikplanerne for henholdsvis Randers Kommune, Silkeborg Kommune og Favrskov Kommune.

  Derudover var der ros til samarbejdet om trafikplanen i Kommunesamarbejdet i Midt- og Vestjylland.

  I forhold til trafikplanen for Horsens Kommune var der enighed om at opfordre Horsens Kommune til at inddrage Midttrafik og regionen mere i arbejdet.

 

 1. Samarbejde med Aarhus Letbane, herunder økonomi, passagerindtægter, kommunikation m.v.
  På mødet var der bl.a. et ønske om i forhold til økonomien at kigge på den fælles aftale mellem Aarhus Letbane, ejerne og Midttrafik og få tilpasset økonomien til de reelle udgifter og indtægter.

 

 1. Den grønne omstilling – status på Cowi-analysen
  På mødet blev der bl.a. talt om det kommende store udbud af regionale ruter, hvor det er vigtigt at tage stilling til den grønne omstilling, samt om den strategiske opgave med at få den grønne omstilling tænkt på tværs af kommuner og region. Analyserapporten forventes at blive forelagt regionsrådet i løbet af sommeren - Cowi har meddelt, at analysen og anbefalingerne først kan være klar kort før sommerferien.

 

Dagsorden med bilag og referat fra mødet er vedlagt. 

 

Baggrund

Regionsrådet og Midttrafiks bestyrelse godkendte i efteråret 2019 en styringsmodel for Midttrafik. Styringsmodellen fastholder, at det er Region Midtjylland, som bestemmer serviceniveauet i den regionale kollektive trafik, jf. lov om trafikselskaber. Derfor skal Midttrafik løbende holde regionen opdateret om udviklingen i den regionale kollektive trafik, informere regionen om tiltag, som Midttrafik foreslår at sætte i værk for at sikre budgetoverholdelse, samt understøtte udmøntning af den regionale udviklingsstrategi på mobilitetsområdet.

 

Derudover skal der holdes et årligt møde mellem Midttrafiks formandskab, formandskabet for udvalget for regional udvikling og de bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af regionsrådet til Midttrafiks bestyrelse. Regionsrådet vil blive orienteret om resultatet af dette årlige møde.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at orienteringen om det afholdte møde tages til efterretning.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet blev orienteret om ændringer af regionale buskøreplaner ved køreplansskiftet i juni 2020 på sit møde den 29. april 2020.

 

Regionsrådet godkendte styringsmodellen for Midttrafik på sit møde i oktober 2019.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-3-20

6. Likviditetsudfordringer i Midttrafik

Resume

Midttrafiks passagerindtægter er faldet med 90 % grundet COVID-19 og nedlukningen af samfundet. Midttrafik har holdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde om den økonomiske situation i trafikselskabet. Med bestyrelsens beslutning foreslås det, at Region Midtjylland forudbetaler rater af det vedtagne budget for kollektiv trafik for at sikre likviditet hos Midttrafik. Hertil kommer, at de opsparede regionale midler i Midttrafik kan anvendes til at sikre likviditeten.

 

Der orienteres i sagen om, at såfremt der ikke opnås en løsning med staten om kompensation for de manglende indtægter i Midttrafik, så vil det formentligt blive nødvendigt med en tillægsbevilling i 2020 ud over det aktuelle budget.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om de økonomiske udfordringer i Midttrafik tages til efterretning,

 

at der forudbetales rater af det vedtagne budget for kollektiv trafik for at sikre likviditet hos Midttrafik, og

 

at der via Danske Regioner lægges pres på regeringen, for at trafikselskaberne får dækket meromkostninger som følge af corona-krisen.

Sagsfremstilling

Midttrafik er af Transport- og Boligministeriet pålagt at sikre fuld drift af den kollektive trafik under Covid-19-pandemien. Der er tillige indført restriktioner i busser og tog om, hvor mange passagerer, der må være med, ligesom der ikke kan betales med kontanter.

 

Covid-19 og den medfølgende nedlukning af samfundet har fået en betydelig indvirkning på Midttrafiks passagerindtægter, der med øjeblikkelig virkning faldt med 90 %. Samtidig skal bus- og flextrafik-vognmænd kompenseres for ekstra rengøring og køb af værnemidler.

 

Midttrafik har estimeret manglende passagerindtægter for busdrift, letbane og Lemvigbanen for 397,7 mio. kr., og der er beregnet ekstraudgifter til rengøring for 19,3 mio. kr. i 2020., samlet 420 mio. kr. For Region Midtjylland er estimatet for de manglende passagerindtægter godt 163 mio. kr. i 2020.

 

I henhold til Lov om Trafikselskaber er trafikselskabet finansieret gennem indtægter fra salg af kort og billetter m.v. samt et tilskud fra de deltagende kommuner og regioner.

 

Region og kommuner hæfter for underskud i Midttrafik

Midttrafik står således overfor en økonomisk udfordring. På den ene side skal busvognmænd og togoperatører betales for fuld drift, og på den anden side er finansieringsgrundlaget via billetindtægter på et absolut minimumsniveau.

 

Det udfordrer likviditeten i Midttrafik. Det er kommunerne og regionen, der i fællesskab skal sikre, at trafikselskabet er solvent.

 

Samtidig skal bestyrelsen og direktionen i Midttrafik i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 2019 foretage en vurdering af, om årsregnskabet kan aflægges med fortsat drift i 2020.

 

Bestyrelsen har således pligt til at godkende et revideret budget, som tager højde for de manglende indtægter.

 

Initiativer til at sikre Midttrafiks likviditet

For at sikre Midttrafiks likviditet har Midttrafiks administration til bestyrelsen foreslået, at Aarhus Kommune og Region Midtjylland yder et likviditetstilskud til betaling af Aarhus Letbane i maj og juni måned. Dette tilskud finansieres af parternes opsparede puljemidler ved Midttrafik.

 

Midtjyske Jernbaner bidrager med likviditet i den nuværende situation ved udsættelse af betalingen af driftstilskud for maj og juni måned. Disse driftstilskud indregnes i stedet ved udbetaling af driftstilskud i årets sidste fire måneder.

 

De vedtagne aconto-rater fra bestillerne (kommunerne og regionen) som udtryk for de gennemsnitlige nettoudgifter er ikke tilstrækkelige til at dække de kontraktlige forpligtelser. Midttrafik foreslår derfor, at der opkræves forudbetalinger fra bestillerne for at dække likviditetsproblemet. Midttrafik har estimeret, at der mangler indtægter i 2020 på netto 356 mio. kr. For Region Midtjylland vil mindreindtægterne fordele sig med estimeret 163 mio. kr. til Regional Udvikling som bestillere og en estimeret sparet udgift på 27 mio. kr. på sundhedsområdet til patientbefordring/flextrafik.

 

Forudbetalingerne opkræves fra juni måned, og opkrævningen af aconto-betaling sker gradvist svarende til de manglende billetindtægter. For Region Midtjylland vil forudbetalingerne blive foretaget ud af det vedtagne budget for kollektiv trafik.

 

Situationen for Region Midtjylland

Administrationen har drøftet situationen med regionens revisionsselskab Ernest & Young og de af regionsrådet udpegede medlemmer til Midttrafiks bestyrelse. På baggrund heraf har administrationen sendt et brev til Midttrafik, hvor der gøres opmærksom på, at Region Midtjylland anerkender den vanskelige situation, men at Region Midtjylland ikke har mulighed for at revidere det for Regional Udvikling vedtagne budget for 2020. Regionen vil naturligvis bidrage med sin andel i at sikre den fornødne likviditet i Midttrafik.

 

Forslaget er derfor, at Region Midtjylland forudbetaler sin finansiering ved at indbetale dobbeltrater i maj og juni og dermed bidrager til at sikre likviditeten. Hertil kommer, at de opsparede regionale midler i Midttrafik kan anvendes til at sikre likviditeten. Puljerne vedrører en budgetsikkerhedspulje og ikke forbrugte statslige midler til letbanedrift at Grenaastrækningen. Det forudsættes, at genetablering af puljerne sker i forbindelse med budget 2021.

 

Situationen i Midttrafik er også gældende for alle andre trafikselskaber. Trafikselskaberne i Danmark, KL og Danske Regioner er i dialog med Transport- og Boligministeriet og Finansministeriet om kompensation for de manglende indtægter.

 

Kommer der ikke i løbet af de næste par måneder en aftale med Transport- og Boligministeriet og Finansministeriet om kompensation for de manglende indtægter i Midttrafik, vil der være behov for at Region Midtjylland vedtager en tillægsbevilling for 2020 til dækning af regionens andel af indtægtstabet i Midttrafik.

 

Beslutningen fra Midttrafiks bestyrelsesmøde

Bestyrelsen i Midttrafik har den 30. april 2020 besluttet følgende:

 

 • Aarhus Kommune og Region Midtjylland bidrager via opsparede puljemidler i Midttrafik umiddelbart med likviditet til betaling af Aarhus Letbane i maj og juni måned.
 • Den foreslåede tillægsbevilling til vedtaget budget for 2020 blev godkendt med opkrævning fra juni måned.
 • Opkrævningen af aconto-betaling for tillægsbevillingen sker gradvist svarende til de manglende billetindtægter.
 • Der laves opfølgende status på likviditet, statslig kompensation og nettoudgifter senest parallelt med forventet regnskab for 2. kvartal, herunder gives en opfølgning for administrationsomkostninger i Trafikselskabet.
 • Administrativt kan der laves en særskilt aftale med regionen om likviditetsbetaling, således at Region Midtjylland, når 2020 er omme, har bidraget på lige fod med de øvrige ejere.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at orienteringen om de økonomiske udfordringer i Midttrafik tages til efterretning,

 

at der forudbetales rater af det vedtagne budget for kollektiv trafik for at sikre likviditet hos Midttrafik, og

 

at der via Danske Regioner lægges pres på regeringen, for at trafikselskaberne får dækket meromkostninger som følge af corona-krisen.

 

Udvalg for regional udvikling ønsker et orienteringspunkt på sit kommende udvalgsmøde om likviditetssituationen for den kollektive trafik.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-76-1-19

7. Aktivitets- og økonomiopfølgning på projektpuljen under regional udvikling

Resume

Med den halvårlige opfølgning på aktivitet og økonomi gøres der status for projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter. Overordnet er status, at aktiviteterne forløber som forventet, hvorfor det ikke er nødvendigt at omfordele midler. Grundet COVID-19 er enkelte aktiviteter blevet påvirket, men vurderingen er, at de afsatte midler vil blive anvendt i år.

 

Status er desuden, at der er et tilbageløb, hvoraf 2 mio. kr. foreslås omdisponeret til kulturområdet og det resterende beløb foreslås hensat til prioritering i september 2020. Derudover er Region Midtjyllands medfinansieringsgrad til projektet 'EUD for alle' blevet forhøjet.

Direktionen indstiller,

at opfølgningen pr. 31. marts 2020 på aktiviteter og økonomi i forhold til projektpuljen under regionale udviklingsaktiviteter tages til efterretning,

 

at omdisponeringen af 2 mio. kr. til kulturområdet godkendes,

 

at placeringen af tilbageløbsmidlerne på 4,377 mio. kr. i en uudmøntet pulje til prioritering i september 2020 godkendes,

 

at kontingentet til Central Denmark EU-Office i 2021 finansieres af forventede tilbageløb i 2021, og

 

at bevillingen på 5,5 mio. kr. til projektet 'EUD for alle' fastholdes, men at regionens medfinansieringsgrad ændres fra 17 % til 21,5 %.

Sagsfremstilling

Opfølgning på økonomi og aktiviteter

I tillæg til den kvartalsvise økonomiopfølgning foretages en særskilt opfølgning på den projektpulje til regionale udviklingsaktiviteter, som regionsrådet udmøntede i december 2019. Da projekterne skal beskrives og udføres, før pengene kan udbetales, forventes det meste af rammen på 36,276 mio. kr. først udbetalt sidst på året. Pr. 31. marts 2020 er der således brugt 0,638 mio. kr., men vurderingen er, at den samlede ramme vil blive anvendt.

 

Inden for alle indsatsområder er der igangsat en række forskellige aktiviteter, og status er, at størstedelen forløber som forventet. Situationen med COVID-19 har påvirket de initiativer, der sker i samarbejde med hospitalerne, men vurderingen er, at de vil blive genoptaget efter sommeren. Det drejer sig blandt andet om godkendelsen af Region Midtjyllands Bæredygtighedsstrategi, som er udsat til regionsrådets møde i oktober 2020, puljerne til bæredygtige hospitaler og mikrofinansiering inden for sundhedsinnovation.

 

Inden for udvikling af arbejdskraftressourcer er der afsat 3,5 mio. kr. til et socialfondsprojekt omhandlende kvalificeret arbejdskraft. Erhvervsfremmebestyrelsen har endnu ikke annonceret en ansøgningsrunde hertil. Hvis dette ikke sker, vil midlerne i stedet kunne anvendes på andre initiativer. Det kunne f.eks. være projekter, der relaterer sig til den aktuelle situation vedrørende COVID-19 eller vidensopsamling vedrørende fjernundervisning. I så fald vil regionsrådet blive forelagt sager herom.

 

Fordeling af tilbageførte midler

Grundet tilbageførsel af midler fra bevillinger til erhvervsfremmeprojekter, som ikke har brugt hele bevillingen, og en tilbageførsel af midler til Central Denmark EU-Office (CDEU), skal i alt 11,377 mio. kr. omprioriteres. 5 mio. kr. er allerede prioriteret til finansiering af Region Midtjyllands engagement i CDEU i 2020, jf. regionsrådet tidligere beslutning om at bevilge 10 mio. kr. til finansiering af regionens engagement i CDEU i årene 2020 og 2021. Af regnskabstekniske årsager har det vist sig nødvendigt at føre bevillingen tilbage og konvertere den til kontingentbetaling på 5 mio. kr. i 2020 og i 2021. Administrationen forventer, at der også i 2021 kommer et tilbageløb af midler fra afsluttede erhvervsfremmeprojekter, som vil kunne dække kontingentet i 2021. Hvis det mod forventet skulle vise sig, at der ikke er tilbageløb nok hertil, fremlægges en sag herom for regionsrådet. Samarbejdsaftalen med CDEU er uforandret.

 

Der er således 6,377 mio. kr. tilbage i 2020 til ekstra aktiviteter inden for regional udvikling. Administrationen ser tre muligheder: 1) Hele beløbet udmøntes, 2) en del af beløbet udmøntes, og en anden del hensættes til senere udmøntning, og 3) hele beløbet hensættes til senere udmøntning. Administrationen foreslår mulighed 2, således at 2 mio. kr. nu omprioriteres til kulturområdet, der er særligt påvirket af COVID 19-situationen, og at de resterende 4,377 mio. kr. hensættes til prioritering i september 2020, hvor der forventes større klarhed over de økonomiske konsekvenser af COVID-19, herunder om staten fuldt ud kompenserer regionen for manglende passagerindtægter i den regionale kollektive trafik.

  

 

Med omdisponeringen af midler til kulturområdet laves en intern bevillingsændring, jf. tabel 2. Disponeringen af de ekstra midler til kulturområdet behandles i et særskilt dagsordenspunkt.

 

  

Forhøjet medfinansiering af 'EUD for alle'

Region Midtjylland driver sammen med 20 partnere projektet 'EUD for alle', som skal få flere unge og unge voksne til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Regionsrådet godkendte i september 2019 den regionale medfinansiering på samlet 5,5 mio. kr. Bevillingen blev dog givet under forudsætning af, at den maksimalt udgør 17 % af den samlede projektfinansiering. Bevillingen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse blev dog mindre end ansøgt, og regionens bevilling udgør derfor nu 21,5 % af den samlede projektfinansiering. Projektet har et samlet budget på 25,6 mio. kr. Det er administrationens vurdering, at projektet bør gennemføres med den ændrede finansiering, da der er et stort behov for, at flere unge og unge voksne vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Derfor indstilles det, at regionens medfinansieringsgrad til projektet ændres, og at regionsrådet fastholder bevillingen på 5,5 mio. kr. til projektet.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at opfølgningen pr. 31. marts 2020 på aktiviteter og økonomi i forhold til projektpuljen under regionale udviklingsaktiviteter tages til efterretning,

 

at omdisponeringen af 2 mio. kr. til kulturområdet godkendes,

 

at placeringen af tilbageløbsmidlerne på 4,377 mio. kr. i en uudmøntet pulje til prioritering i september 2020 godkendes,

 

at kontingentet til Central Denmark EU-Office i 2021 finansieres af forventede tilbageløb i 2021, og

 

at bevillingen på 5,5 mio. kr. til projektet 'EUD for alle' fastholdes, men at regionens medfinansieringsgrad ændres fra 17 % til 21,5 %.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte i december 2019 udmøntningen af projektpuljen og de halvårlige aktivitets- og økonomiopfølgninger.

 

Regionsrådet godkendte i september 2019 bevillingen til 'EUD for alle'.

 

Regionsrådet godkendte i juni 2019 bevillingen til Central Denmark EU-Office.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-7-19

8. Tilskud til "Bæredygtige landsbyer i balance"

Resume

"Bæredygtige landsbyer i balance" er det første projekt i udmøntningen af landdistriktsstrategien. Det er et samarbejdsprojekt med Landdistrikternes Fællesråd, tre kommuner og tre lokalsamfund. Det handler om at realisere initiativer, der fremmer det gode og bæredygtige liv i landsbyerne. Det indstilles, at projektet bevilges 0,3 mio. kr. Projektet er desuden indsendt til Erhvervsministeriets landdistriktspulje, hvor der søges om 0,6 mio. kr. i medfinansiering.

Direktionen indstiller,

at der bevilges 0,3 mio. kr. fra puljen mobilitet og landdistrikter under de regionale udviklingsaktiviteter til Landdistrikternes Fællesråd til at gennemføre projektet "Bæredygtige landsbyer i balance", under forudsætning af godkendelse og tilsagn fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje på 0,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

En ny analyse fra Københavns Universitet viser, at der er en sammenhæng mellem fællesskab og klimaaftryk, hvor fællesskaber skaber en lokal kultur, der påvirker folk til at leve mere klimavenligt. Landsbyer er med deres fællesskaber derfor ideelle til at arbejde med klimaløsninger og bæredygtighed.

 

Med projektet 'Bæredygtige landsbyer i balance' vil der blive udvalgt tre forskellige pilotlandsbyer i Region Midtjylland. De skal gennem et udviklingsforløb opbygge erfaring med forskellige bæredygtige tiltag, f.eks. deleøkonomiske løsninger og lokale virkemidler der kan begrænse CO2-udledningen. Udviklingsforløbet og erfaringerne vil blive formidlet løbende for at skabe synlighed af arbejdet, som kan komme flere landsbyer til gavn. Udvælgelsen af pilotlandsbyerne vil ske i samarbejde med regionen og kommunerne.

 

Formålet med projektet er at sætte initiativer i gang, som kan fremme det gode og bæredygtige liv i landsbyerne. Samtidig ønsker projektet også at udvikle og teste nye metoder, der kan fremme den bæredygtige udvikling på landet. For eksempel nye måder at organisere sig på samt nye platforme til formidling.

 

Projektet understøtter både den regionale udviklingsstrategis forankring i verdensmålene og landdistriktsstrategiens fokus på sammenhængende og bæredygtige løsninger.

 

Aktiviteter

Projektets aktiviteter er delt op i fire faser. Fase 1 omhandler identificering af landsbyer og kommuner. Fase 2 er research, kortlægning og procesplanlægning. Fase 3 vil være udvikling, test, implementering og tilpasning, og fase 4 er erfaringsopsamling, formidling og videndeling. Specificering kan ses i den vedlagte ansøgning til Erhvervsministeriet.

 

Ved projektets afslutning vil der blive afholdt et udviklingsseminar. Samlet set skal projektet skabe viden og håndgribelige redskaber, der kan understøtte såvel den danske klimalov som FN's verdensmål. Derudover vil Region Midtjylland og de deltagende parter efter endt projektperiode kunne hjælpe og sparre omkring emnet til gavn for andre landsbyer i Danmark.

 

Gevinster 

Med aktiviteterne vil projektet levere resultater i form af:

 1. Konkrete bæredygtighedsinitiativer i tre midtjyske landsbyer igennem et fokuseret udviklingsforløb.
 2. Ny viden og værktøjer til alle danske landsbyer ved udgivelse af et Landsbykalejdoskop for bæredygtig udvikling i form af et digitalt udstillingsvindue.
 3. Konkret sparring til alle landdistriktsaktører ved afholdelse af et udviklingsseminar for alle interesserede landsbyer, kommuner og regioner.

 

På sigt er forventningen, at projektet understøtter, at flere landsbyer omstiller sig til en bæredygtig udvikling.

 

Projektet forventes at bidrage til følgende verdensmål:

 • Mål 4.7: Fokus på at fremme alles muligheder for livslang læring om bæredygtig udvikling, livstil og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.
 • Mål 8.4: Forbedret ressourceudnyttelse inden for forbrug og produktion og forsøget med at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse.
 • Mål 11a: Støtte til positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning.

 

Økonomi:

Det indstilles, at Region Midtjylland bevilger 0,3 mio. kr. til projektet. Hvis indstillingen følges, vil der være 1,05 mio. kr. tilbage i puljen til landdistriktsudvikling i 2020.

 

Landdistrikternes Fællesråd har som operatør desuden indsendt en ansøgning til Erhvervsministeriets landdistriktspulje om medfinansiering på 0,6 mio. kr.  I alt er projektets budget på 1,025 mio. kr.

 

 

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at der bevilges 0,3 mio. kr. fra puljen mobilitet og landdistrikter under de regionale udviklingsaktiviteter til Landdistrikternes Fællesråd til at gennemføre projektet "Bæredygtige landsbyer i balance", under forudsætning af godkendelse og tilsagn fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje på 0,6 mio. kr.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte Landdistriktsstrategien og handlingsplanen den 29. april 2020.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-8-20

9. Tilskud til sundhedsinnovationsprojektet "Samblik til KOL"

Resume

Der søges om 1,925 mio. kr. i medfinansiering til innovationsprojektet Samblik til KOL, som gennemføres i samarbejde mellem Region Midtjyllands Center for Telemedicin og de 19 kommuner i Midtjylland. Formålet er at samle relevante sundhedsinformationer indenfor KOL på en digital platform, der er tilgængelig for patienter og sundhedspersonale i kommuner, almen praksis og region.

Direktionen indstiller,

at der ydes tilskud på 1,925 mio. kr. fra puljen til sundhedsinnovation under de regionale udviklingsaktiviteter til Region Midtjyllands Center for Telemedicin til gennemførelse af projektet "Samblik til KOL - Udviklingspakke 1".

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands Center for Telemedicin søger om medfinansiering til udvikling af Samblik til Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Projektet gennemføres i samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i Midtjylland. Projektet er godkendt af Sundhedsstyregruppen, som er det øverste administrative organ i det tværsektorielle sundhedsaftalesamarbejde fastlagt i sundhedsaftalen 2019-2023.

 

Borgere og sundhedsfaglige har i dag ikke en samlet oversigt over aftaler, behandlingstilbud og sygdomsforløb, der går på tværs af sektorer. Samblik til KOL vil udvikle en ny tværsektoriel it-platform, som samler sundhedsinformationer inden for KOL, så den relevante viden bliver tilgængelig på en digital platform for patienter og sundhedspersonale i kommuner, almen praksis og region. Det overordnede formål med projektet er at give patienter med KOL et bedre liv med kronisk sygdom. Ved at give patienten og sundhedspersonalet et fælles sygdomsoverblik på tværs af sektorer, vil det blive muligt at optimere behandlingsforløbet, minimere risikoen for fejl, sikre at patienten ikke skal bære vigtig information samt styrke patientens mulighed for egenomsorg og støtte fra pårørende.

 

Behovet for løsningen er opstået, da borgere med KOL og sundhedsfaglige mangler et fælles overblik over sundhedsinformationer og tiltag, der går på tværs af sektorgrænser. I modsætning til den almindelige monosektorielle udviklingsproces, gør "Samblik til KOL" brug af en ny udviklingsmetode, hvor patienter og pårørende inddrages. Samtidig arbejder projektet hen mod en generisk platform, som har skaleringspotentiale i forhold til flere sygdomsgrupper og andre landsdele. Derfor foregår der sideløbende et samarbejde med Steno Diabetes Center, som udvikler et modul til diabetes for sundhedsfaglige på tværs af sektorer. Steno Diabetes Center vil efterfølgende bygge videre på den brugergrænseflade, som udvikles til borgere med KOL.

 

Ønsket om en digital forløbsplan som "Samblik til KOL" er behandlet og godkendt i Sundhedsstyregruppen, under forudsætning af, at der kan findes midler til udvikling. Udviklingspakke 1 har en tidsplan fra juni til december 2020, og der søges sideløbende om støtte til resten af projektet inkl. pilotafprøvning, evaluering, tilpasning og implementering, som forventes færdig i juli 2021.

 

Succeskriterier

Det overordnede succeskriterie er, at patienter med KOL oplever, at de har et overblik over deres forløb. Derfor er der stor fokus på at involvere patienterne i udviklingen af Samblik. Dernæst skal Samblik til KOL give sundhedsfaglige et samlet overblik over indsatser og tilbud til patienten på tværs af sektorer. Det skønnes, at der er 44.000 borgere med KOL i Region Midtjylland, som vil få gavn af projektet.

 

Det er målsætningen, at løsningen implementeres af alle 19 kommuner i Region Midtjylland. For at sikre implementeringen efter projektperioden skal Samblik til KOL forankres i den tværsektorielle "Styregruppe for fælles telemedicinske og digitalt understøttede sundhedsløsninger i Midtjylland", der varetager både telemedicinske og digitalt understøttede sundhedsløsninger.

 

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 2,499 mio. kr., og der søges om medfinansiering fra puljen til sundhedsinnovation under de regionale udviklingsaktiviteter på i alt 1,925 mio. kr. Hvis ansøgningen godkendes, vil der være 0,225 mio. kr. tilbage i puljen for 2020.

 

 

Baggrund

Projektet bygger videre på forprojektet "Accelereret udviklingsforløb i forbindelse med udvikling af fælles patientoverblik til KOL", som var finansieret med 0,1 mio. kr. fra Sundhedsinnovationspuljen i 2019. Derudover har It i Region Midtjylland finansieret 0,3 mio. kr. til udvikling af en prototype, som er udviklet og testet med borgere og sundhedsfaglige. Tilskuddet til Samblik til KOL flugter med regionsrådets beslutning om at prioritere halvdelen af puljen til sundhedsinnovation under de regionale udviklingsaktiviteter til ansøgninger vedrørende digital sundhed.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

 

at der ydes tilskud på 1,925 mio. kr. fra puljen til sundhedsinnovation under de regionale udviklingsaktiviteter til Region Midtjyllands Center for Telemedicin til gennemførelse af projektet "Samblik til KOL - Udviklingspakke 1".

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte den 29. januar 2020 at prioritere halvdelen af puljen til sundhedsinnovation under de regionale udviklingsaktiviteter til ansøgninger vedrørende digital sundhed.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

10. Drøftelse af møder i Danske Regioner #

Resume

Møder i Danske Regioner drøftes.

Direktionen indstiller,

at møder i Danske Regioner drøftes.

Sagsfremstilling

Udvalget kan drøfte emner fra møderne i Danske Regioners udvalg for regional udvikling og EU samt udvalg for miljø og ressourcer.

 

Der var senest møde i udvalg for regional udvikling og EU den 23. april 2020 (skriftlig høring). Referatet er vedlagt. Næste møde er den 28. maj 2020.

 

Der var senest møde i udvalg for miljø og ressourcer den 6. maj 2020 (video). Næste møde er den 4. juni 2020.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling drøftede møder i Danske Regioner.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

11. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Udvalgsformanden orienterede om, at ENCORE-konference for 2020 er udsat til 2021.

 

Administrationen orienterede om status på fordelingen af stx-gymnasieelever i Aarhus.  

Tilbage til toppen