Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Udvalg for regional udvikling
den 10. august 2020 kl. 13:31
i Scanspeak, Stationsvej 5, 6920 Videbæk

Alle var mødt, undtagen Arne Lægaard, der havde meldt afbud.

  

Regionsrådsmedlem Henrik Qvist deltog desuden i temadrøftelsen.

 

Mødet blev hævet kl. 16:40  


Sagnr.: 1-51-71-268-20

1. Tema: Jordforurening - oprensning af forurening i Videbæk # (13:30-14:30)

Sagsfremstilling

Administrationen planlægger at igangsætte en oprensning i Videbæk, hvor den tidligere drift af en højtalerfabrik i perioden 1945-1994 har medført forurening med chlorerede opløsningsmidler i jord og grundvand. Forureningen er opstået i forbindelse med ét større spild samt den daglige håndtering på virksomheden. Forureningen udgør en trussel mod indvinding af drikkevand og indeklimaet i nærliggende boliger.


Udvalgsmødet indledes med besigtigelse af højtalerfabrikken, Stationsvej 5, 9620 Videbæk, hvor forureningen skete.


Oprensningen planlægges at ske i 2021-2023. Det vurderes, at oprensningen kommer til at koste 10-14 mio. kr. Der er således tale om en oprensning i størrelsesordenen med den igangværende oprensning i Boulstrup i Odder Kommune.


Administrationen planlægger at inkludere oprensningen i regionens "Indsatsplan for jordforurening 2021", som forelægges regionsrådet til godkendelse i januar 2021. Den planlagte indsats er i overensstemmelse med regionens "Handleplan for Jordforurening 2020-2025".


Formål med oprensning

Formålet med oprensningen er at sikre grundvandsinteresserne og den fremtidige vandindvinding i området. Der forventes oprenset til et niveau, som sikrer, at beskyttelse af grundvandet opfyldes. Herved forventes indeklimatruslen for boliger også elimineret.


Den samlede forureningsmasse på minimum 300 kg chlorerede opløsningsmidler er udbredt i både jord og grundvand. Langt størstedelen af forureningen ligger i et afgrænset område på industrigrunden. Drikkevandskvalitetskriteriet for chlorerede opløsningsmidler er 1 µg/l. Spredes 300 kg chlorerede opløsningsmidler i grundvandet, vil de kunne forurene 300 mio. m3 grundvand. Der kan således reddes meget drikkevand ved at fjerne det kraftigt forurenede område på lokaliteten.


Valg af metode

De indledende vurderinger af relevante oprensningsmetoder peger på en termisk oprensning med damp, eftersom den vurderes at være den mest effektive og bæredygtige løsning.


Ved en termisk oprensning opvarmes jord og grundvand til omkring 100o C, hvorved forureningen kan ekstraheres og opsamles i et til formålet opstillet renseanlæg. Oprensningen forventes at tage nogle måneder fra opvarmningen påbegyndes. I den periode vil der være installeret omfattende overvågningssystemer til sikring af, at der ikke sker uhensigtsmæssig påvirkning af omgivelserne.


Tidsplan og økonomi

Tidsplanen for projektet er, at de supplerende undersøgelser samt udbud og valg af bygherrerådgiver og entreprenør sker i 2020 og 2021. Selve oprensningen udføres i 2021 og 2022 med efterfølgende overvågning af restforureningen i de følgende år.


Den største andel af udgifterne til afværgeprojektet vil strække sig over tre budgetår (2021-2023), og den samlede oprensning vurderes at komme til at koste 10–14 mio. kr. En mere præcis vurdering af omkostningerne kendes først, når opgaven har været i offentligt udbud. Bygherrerådgivning og selve oprensningen udbydes i henhold til lovgivningen.


Program for temapunktet

Kl. 13.30-14.15

Besigtigelse af det forurenede område, hvor Ida Damgaard og Henrik Larsen fra Regional Udvikling vil præsentere forureningssituationen, risici for drikkevand og boliger samt oprensningen.


Kontorchef Morten Bondgaard vil redegøre for prioriteringen og den planlagte indsats.


Grundejer Niels Olsen, KS Videbæk 2001, samt Jørgen Lillelund, administrator, rådgiver og advokat for KS Videbæk 2001, fremlægger perspektivet af oprensningen i relation til ændringer af arealanvendelsen til nye boliger.


Kl. 14.15–14.25

Vi går til mødelokalet på lokaliteten.


Kl. 14.25-14.30

Kontorchef Morten Bondgaard laver en kort afrunding på besigtigelsen med mulighed for at stille spørgsmål.Beslutning

Udvalget besigtigede området, hvor Ida Damgaard og Henrik Larsen præsenterede forureningssituationen, risici for drikkevand og boliger samt oprensningen. Grundejer Niels Olsen, KS Videbæk 2001, deltog desuden.


Udvalget drøftede perspektivet i oprensningen. Det blev konstateret, at udvalget imødeser at modtage en konkret indstilling fra administrationen, hvor oprensningen inkluderes i en kommende indsatsplan.


Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. Regionsrådsmedlem Henrik Qvist deltog i temadrøftelsen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-279-18

2. Godkendelse af sundheds- og hospitalsplan

Resume

Sundheds- og hospitalsplanen angiver regionsrådets retning for fremtidens sundhedsvæsen - et sundhedsvæsen, der tager udgangspunkt i patientens møde med sundhedsvæsenet, og hvor partnerskaber mellem patienter, behandlere, ansvarlige myndigheder, medarbejdere og andre interessenter skal være en central drivkraft. Et udkast til sundheds- og hospitalsplanen har været i høring frem til den 15. juni 2020.


Der forelægges nu et udkast til sundheds- og hospitalsplan, inklusiv forslag til ændringer som følge af høringssvar, til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at udkast til sundheds- og hospitalsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland vil stå i spidsen for et imødekommende sundhedsvæsen, der leverer sammenhængende somatisk og psykiatrisk behandling og pleje af høj kvalitet, som borgeren føler sig tryg ved, og som understøtter lighed i sundhed. I fremtidens sundhedsvæsen tages der desuden udgangspunkt i patientens møde med sundhedsvæsenet, og partnerskaber mellem patienter, behandlere, ansvarlige myndigheder, medarbejdere og andre interessenter skal være en central drivkraft. Sundheds- og hospitalsplanen skal bidrage til at skabe forudsætningerne for, at regionsrådets visioner for fremtidens sundhedsvæsen kan realiseres.


Der lægges op til en sundheds- og hospitalsplan, der rækker 5-10 år ud i fremtiden.


Sundheds- og hospitalsplanen er resultatet af et forløb, hvor borgere, fagfolk og samarbejdspartnere er blevet inddraget. Udkast til sundheds- og hospitalsplanen har været i høring frem til den 15. juni 2020. Der er modtaget 65 høringssvar, herunder fra Sundhedsstyrelsen og 15 af regionens kommuner, 12 af de tværfaglige specialeråd, Aarhus Universitet, Regions-MEDudvalget og fem Hoved-MEDudvalg samt to regioner, PLO-Midtjylland, Lægeforeningen Midtjylland og VIA University College. De indsendte høringsvar kan læses her.


Et revideret udkast til sundheds- og hospitalsplan med viste ændringer som følge af høringssvar er vedlagt til godkendelse.


Samlet oversigt over høringssvar, herunder administrationens forslag til behandling af de enkelte bemærkninger, er vedlagt.


Retteblad i forhold til tabeller og kort er vedlagt.


Om høringssvarene

De generelle linjer i de høringssvar, der er modtaget, er, at:

 • der er opbakning til den retning, der præsenteres i sundheds- og hospitalsplanen
 • regionen skal være opmærksom på udfordringerne ved at komme fra "retning" til konkret handling
 • der skal være opmærksomhed på, hvad der ønskes, og hvad der kan realiseres og finansieres og i hvilket tempo
 • der er ønske om tidlig inddragelse i planens udmøntning (særligt fra kommunerne og praksisområdet).


En række høringssvar har givet anledning til at udarbejde forslag til ændringer i formulering og uddybning af ord og tekststykker.
Enkelte steder er der tilføjet nye afsnit i plangrundlaget. Ændringsforslagene er fremhævet i såvel den politiske del som i plangrundlaget.


En række høringssvar omhandler forslag og ønsker på helt konkrete fag- eller patientområder. Idet sundheds- og hospitalsplanen beskriver Region Midtjyllands ønsker for den overordnede, fælles regning for fremtidens sundhedsvæsen i det midtjyske, har høringssvar af denne type ikke givet anledning til ændringsforslag i selve sundheds- og hospitalsplanen.


Den videre proces

Udkast til sundheds- og hospitalsplan, inklusive ændringer i forlængelse af høringssvar, behandles på møder i de stående udvalg, inden den drøftes i forlængelse af budgetseminaret den 17. august 2020. Herefter forelægges udkast til sundheds- og hospitalsplan til godkendelse i forretningsudvalget og i regionsrådet den 19. august 2020.


Ændringsforslagene er fremhævet i såvel den politiske del som i plangrundlaget. iPaper-versionen opdateres, når sundheds- og hospitalsplanen er godkendt i regionsrådet.

Beslutning

Udvalget drøftede,

 • om planen tager tilstrækkeligt stilling til sigtelinjen om en region i balance. Det blev fremført, at der mangler noget om regionale perspektiver på uddannelsesdimensionering/arbejdspladsernes placering, med det fokus at Region Midtjylland også sikrer, at aktiviteter knyttet til sundhedsområdet placeres decentralt i regionen - i respekt for patienternes lette adgang til de regionale sundhedsydelser, men også i respekt for kvalitet og effektivitet.
  Dette kan eventuelt tilføjes i planens del tre.
 • at planen må ses i lyset af, at regionen afventer det kommende sundhedsudspil fra Regeringen og de efterfølgende nationale politiske forhandlinger.
 • at sundhedsinnovationsindsatsen kræver dedikerede midler til formålet. Det er et væsentligt område for regionen at arbejde med under regional udvikling, men det kan ikke løftes – heller ikke økonomisk – under regional udvikling alene.
 • at sundhedshuse er et væsentligt emne også i forhold til regional udvikling, samt at sundhedshusene fylder relativt lidt i planen.


Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,


at udkast til sundheds- og hospitalsplan godkendes.


Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte den 28. november 2018 rammer og proces for ny sundheds- og hospitalsplan.


Regionsrådet godkendte den 27. marts 2019 den politiske rammesætning og opdateret tidsplan for sundheds- og hospitalsplan.


Regionsrådet godkendte den 28. august 2019 en revideret tidsplan, herunder afholdelse af temadag om fremtidens sundhedsvæsen med deltagelse af Praksisplanudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget.


Regionsrådet godkendte den 29. januar 2020 udkast til sundheds- og hospitalsplan med henblik på høring.


Regionsrådet godkendte den 29. april 2020 justeret tidsplan for sundheds- og hospitalsplanen, herunder forlænget høring frem til den 15. juni 2020.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-76-1-20

3. Godkendelse af klimaprojekt i samarbejde med Realdania og kommunerne

Resume

De fem regioner har sammen med Kommunernes Landsforening (KL) og Realdania administrativt indgået en partnerskabsaftale om at lave en samlet koordineret klimaindsats i form af projektet "DK2020 - for hele Danmark". Målet er at understøtte kommunernes arbejde med klimahandleplanerne.


Til projektet nedsættes en politisk partnerskabsgruppe, hvortil hver region skal udpege én politisk repræsentant.


Der skal laves geografiske underaftale mellem det enkelte kommunekontaktråd (KKR) og den respektive region. Aftalen lægger op til, at både region og kommunerne i regi af KL medfinansierer med 3 mio. kr. i løbet af projektets varighed. Administrationen gives mandat til at udarbejde aftalen.


Projektet vil blive lanceret den 16. september 2020. Indtil da kommunikeres der ikke eksternt om projektet.

Direktionen indstiller,

at partnerskabsaftalen om projektet "DK2020 - for hele Danmark" godkendes,


at administrationen gives mandat til at udarbejde den geografiske underaftale i samarbejde med KKR Midtjylland,


at formanden for udvalg for regional udvikling udpeges som repræsentant til den politiske følgegruppe,


at det godkendes, at der i 2020 som en del af Region Midtjyllands egenfinansiering omprioriteres 0,271 mio. kr. fra bevilling 'Regionale Udviklingsaktiviteter - pulje til bæredygtighed' til 'Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter' til dækning af
personaleudgifter, jf. tabel 2, og


at der tilkendegives en villighed til at bevilge 1,25 mio. kr. i 2021, 1,25 mio. kr. i 2022 og 0,186 mio. kr. i 2023 af midlerne til regionale udviklingsaktiviteter til projektet "DK2020 - for hele Danmark", jf. tabel 1. Midlerne indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet og under forudsætning af, at rammen opretholdes.

Sagsfremstilling

De fem regioner har sammen med Kommunernes Landsforening (KL) og Realdania på administrativt niveau indgået en aftale om klimaprojektet "DK2020 - for hele Danmark". Ambitionen er at hjælpe alle kommuner med at udvikle klimahandleplaner både indenfor CO2-reduktion og klimatilpasning. Kommunerne er vigtige aktører, hvis Danmark skal indfri sine nationale 2030-mål.


Projektet ligger i forlængelse af Realdanias DK2020 projekt, hvor 20 kommuner har fået støtte til at udvikle klimahandleplaner. I Region Midtjylland deltog Samsø, Randers, Aarhus og Lemvig kommuner. Med "DK2020 - for hele Danmark" vil alle kommuner blive inviteret til at deltage i projektet. Udbredelsen vil understøtte, at kommunerne i samarbejde på tværs indbyrdes og sammen med regionerne forsøger at finde løsninger på klimaudfordringer, der enten er enslydende og/eller går på tværs af kommunegrænser.


Projektet vil blive lanceret den 16. september 2020, hvor de resterende 77 kommuner vil blive inviteret til at deltage i projektet. Indtil da er det aftalt, at der ikke kommunikeres om projektet.


Politisk partnerskabsgruppe

Projektet er organiseret med en politisk partnerskabsgruppe, som løbende skal sikre projektets politiske forankring, mødes to gange årligt og deltage i større samlinger undervejs i projektet. Hver region skal udpege en politisk repræsentant til den politiske partnerskabsgruppe. Gruppen vil bestå af fem politiske repræsentanter fra regionerne (én fra hver deltagende region), fem politiske repræsentanter fra kommunerne (én fra hver KKR) og én politisk repræsentant fra klimaalliancen. Klimaalliancen er en alliance for de nuværende 20 kommuner, der har deltaget i Realdanias DK2020 projekt. Andre kommuner kan tilslutte sig Klimaalliancen, efterhånden som de kommer i gang med udarbejdelsen af deres klimahandlingsplaner.


Administrativt er det i regi af Danske Regioner foreslået at forankre arbejdet i den politiske følgegruppe ved formanden i de respektive udvalg for regional udvikling. Det foreslås derfor, at det i Region Midtjylland er formanden for udvalg for regional udvikling, der udpeges som politisk repræsentant.


Organisering og geografisk underaftale

Udover den politiske partnerskabsgruppe er projektet organiseret i en række administrative grupper og i fem geografiske organiseringer.


I forhold til de geografiske organiseringer skal der laves geografiske underaftaler mellem den respektive region og KKR, som skal supplere partnerskabsaftalen. Med underaftalen aftales blandt andet organiseringen af projektet i den geografiske region og opgaverne skitseres mere konkret.


Administrationen er sammen med KKR Midtjylland ved at udarbejde den geografiske underaftale, hvorfor den endelige aftale og organisering udestår på nuværende tidspunkt. Aftalen vil bygge på et princip om ligeværdigt samarbejde mellem parterne, og desuden indeholde en politisk og administrativ del. Det indstilles, at administrationen gives mandat til at udarbejde underaftalen ud fra det ligeværdige princip.


Finansiering

Projektet vil løbe fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2023. Finansieringen af partnerskabsprojektet "DK2020 - for hele Danmark" vil være ligeligt fordelt med 15 mio. kr. fra Realdania, 15 mio. kr. fra KL og 15 mio. kr. fra regionerne med 3 mio. kr. fra hver region. Regionens medfinansiering vil kun gå til gennemførelse af den geografiske underaftale.


Både regionens og kommunernes finansiering og engagement i projektet er betinget af, at den enkelte KKR og regionsråd godkender aftalen og finansieringen af projektet.


Tabel 1 viser, hvordan regionens midler forventes at blive anvendt i projektet. Den endelige økonomi for underaftalen skal aftales mellem regionen og KKR. Hvis den endelige underaftale afviger væsentligt herfra, vil regionsrådet blive informeret herom.Midlerne til 2021 og frem kan først bevilges, når de respektive budgetter er vedtaget. Derfor indstilles det, at der tilkendegives en villighed til at bevilge 1,25 mio. kr. i 2021, 1,25 mio. kr. i 2022 og 0,456 mio. kr. i 2023 af midlerne til regionale udviklingsaktiviteter til projektet "DK2020 - for hele Danmark". Midlerne indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for de respektive år under forudsætning af, at rammen opretholdes de enkelte år.


Med projektet vil der blive ansat en medarbejder til at varetage regionens opgaver. Det indstilles, at der omprioriteres udviklingsmidler til personaleressourcer, jf. tabel 2. Det er et nyt og stort projekt, der ligger ud over de aktiviteter, der i dag foregår i regi af Regional Udvikling. Derfor er der brug for at ansætte en ny medarbejder til projektet. Midlerne indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet og under forudsætning af, at rammen opretholdes.Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,


at partnerskabsaftalen om projektet "DK2020 – for hele Danmark" godkendes,


at administrationen gives mandat til at udarbejde den geografiske underaftale i samarbejde med KKR Midtjylland,


at formanden for udvalg for regional udvikling udpeges som repræsentant til den politiske følgegruppe,


at det godkendes, at der i 2020 som en del af Region Midtjyllands egenfinansiering omprioriteres 0,271 mio. kr. fra bevilling 'Regionale Udviklingsaktiviteter – pulje til bæredygtighed' til 'Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter' til dækning af
personaleudgifter, jf. tabel 2, og


at der tilkendegives en villighed til at bevilge 1,25 mio. kr. i 2021, 1,25 mio. kr. i 2022 og 0,186 mio. kr. i 2023 af midlerne til regionale udviklingsaktiviteter til projektet "DK2020 – for hele Danmark", jf. tabel 1. Midlerne indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet og under forudsætning af, at rammen opretholdes.


Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-2-09

4. Strategi for bæredygtig omstilling af den regionale buskørsel

Resume

En analyse fra Cowi viser, at det frem mod 2030 er muligt at indfase bæredygtige teknologier i den regionale kollektive bustrafik, uden at regionens samlede tilskud forventes at stige. På den baggrund bedes Midttrafik om at udarbejde en strategi og handleplan for grøn omstilling af den regionale buskørsel.

Direktionen indstiller,

at Cowis afrapportering om indfasning af bæredygtige teknologier i den regionale kollektive bustrafik frem mod 2030 tages til efterretning, og


at Midttrafik bedes om at udarbejde en strategi og handleplan for grøn omstilling af den regionale buskørsel med inddragelse af regionens administration.

Sagsfremstilling

Regeringen har en målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Som et skridt på vejen har transportministeren i juni 2020 indgået en klimasamarbejdsaftale med landets seks største kommuner, som betyder, at alle nye bybusser skal være nulemissionsbusser fra 2021. Endvidere er der på finansloven for 2020 afsat en pulje på 75 mio. kr. til grøn omstilling af bustrafikken i regionenerne og på små-øerne. Der kan søges om tilskud til dækning af op til 75 % af merudgifterne i forhold til anvendelse af fossil diesel.


Regionsrådet forventes i efteråret 2020 at vedtage en regional bæredygtighedsstrategi med en målsætning om, at busdriften i den regionale kollektive trafik skal være CO2-neutral i 2030.


Administrationen foreslår, at regionsrådet beder Midttrafik om at udarbejde en strategi og handleplan for grøn omstilling af den regionale buskørsel, hvor miljøvenlig teknologi indfases i de kommende udbud af regional buskørsel frem mod 2030.


Rapporter fra Cowi

Efter en bevilling fra regionsrådet i 2019 har Midttrafik bedt rådgivningsvirksomheden Cowi om at belyse mulighederne for indfasning af bæredygtige teknologier i den regionale kollektive bustrafik frem mod 2030.


Cowi har udarbejdet to rapporter "Analyse af grøn omstilling for de regionale busser" og "Scenarier for grøn omstilling af de regionale busser". Den første rapport indeholder forskellige muligheder for grøn omstilling, mens den anden opstiller konkrete scenarier for, hvordan omstillingen kan finde sted.


Cowis analyse viser, at det er muligt at gennemføre markante reduktioner i udledningen af klimagasser i den kommende periode, også uden at regionens samlede tilskud forventes at stige.


I perioden frem mod 2030 kan der isoleret set opnås mindre CO2-reduktioner ved at forlænge de kontrakter, der udløber i 2022, såfremt der anvendes såkaldt HVO-biodiesel. HVO-biodiesel er syntetisk diesel fremstillet af restprodukter fra slagterier, fedt og planteolie, der er uegnet til fødevareproduktion. Udfordringen ved den strategi ligger i, at de positive effekter kun varer i den periode på 2-4 år, hvor kontrakterne kan forlænges.


Skal der opnås markante og længerevarende effekter, skal der anvendes biogas. Biogas er et oplagt alternativ til fossil diesel i størstedelen af regionen, hvor der er tilgængelighed til naturgasnettet. Med biogas produceret på gylle opnås en 100 % CO2-reduktion. Cowis beregninger viser, at det største klimamæssige potentiale ligger i at indfase så mange gasbusser så tidligt i forløbet som muligt.


I perioden fra 2022 og frem mod 2030 vil et større antal gasbusser kunne indfases i driften. Det vil sikre meget betydelige miljøeffekter i hele perioden uden forventede meromkostninger.


I en overgangsperiode og i områder, hvor der ikke er adgang til naturgasnettet, anbefaler Cowi HVO-biodiesel. Med HVO-biodiesel opnås 87 % CO2-reduktion.


Cowis analyse af elbusser viser, at den nuværende batteriteknologi vil kræve forholdsvis mange ladestandere og ophold på ruterne. Det vil alt andet lige nødvendigøre et øget antal elbusser og omlægning af køreplanerne. Cowi peger på et antal mindre ruter, der fortrinsvis transporterer uddannelsessøgende, som velegnede til eldrift, da disse ruter har længere ophold midt på dagen, hvor busserne holder stille. Med elbusser opnås ren CO2-reduktion på 100 % (ved anvendelse grøn strøm).


I den første rapport redegør Cowi for andre teknologier som hybridbusser, plugin hybridbusser og brintbusser. Cowi anbefaler ikke disse, enten fordi de ikke er beregnet økonomisk attraktive, eller fordi teknologien ikke er vurderet tilstrækkelig moden på nuværende tidspunkt. Derfor indgår de ikke i de mulige scenarier.


Rapporterne fra Cowi vedlægges.


Omstillingen af den regionale kollektive trafik bør så vidt muligt ske i takt med, at de nuværende kontrakter med busselskaberne genudbydes. I udbudsbetingelserne kan Midttrafik stille krav om, at busselskaberne afgiver tilbud med andre drivmidler end fossil diesel. Gennemførelse af udbud af bustrafikken er en tilbagevendende driftsopgave, der helt overvejende varetages af Midttrafik.


Cowi noterer i sin rapport, at der ved kommende udbud kan vise sig en finansieringsmæssig udfordring, som nødvendiggør ekstra politisk behandling i regionsrådet. Midttrafik og regionen kan derfor med fordel afstemme behovet for at indarbejde den nødvendige, yderligere procestid i tidsplaner for de kommende udbud.

Beslutning

Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen introducerede til drøftelsen.


Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,


at Cowis afrapportering om indfasning af bæredygtige teknologier i den regionale kollektive bustrafik frem mod 2030 tages til efterretning, og


at Midttrafik bedes om at udarbejde en strategi og handleplan for grøn omstilling af den regionale buskørsel, herunder omstilling til elbusser, med inddragelse af regionens administration.


Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet bevilgede den 18. december 2019 i alt 0,584 mio. kr. til Midttrafik til kortlægningsarbejde af omstilling til bæredygtig transport

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-2-09

5. Udbud af regional buskørsel

Resume

Regionsrådet skal tage stilling til Midttrafiks forslag til grundlag for udbud af regional buskørsel, hvori indgår bæredygtige drivmidler som alternativ til fossil diesel. De bæredygtige drivmidler bidrager til en grøn omstilling af busstrafikken frem mod 2030, og indkomne tilbud vil vise prisforskellen mellem fossil diesel, biodiesel og gas. De nye kontrakter udbydes i efteråret 2020 og træder i kraft ved køreplanskiftet i juni 2021 og i december 2021.

Direktionen indstiller,

at Midttrafiks forslag om at udbyde buskørsel med fossil diesel, biodiesel og gas i kommende udbud gældende fra 2021 godkendes, og


at der i udbudsprocessen indarbejdes tid til behandling i regionsrådet af tilbud til kontraktindgåelse efter indstilling fra Midttrafik.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland understøtter den grønne omstilling, og regionsrådet forventes i efteråret 2020 at vedtage en regional bæredygtighedsstrategi med en målsætning om, at den regionale busdrift skal være CO2-neutral i 2030. For at signalere målet om CO2-neutralitet i 2030 vil regionen derfor anmode Midttrafik om at udarbejde en strategi for bæredygtig omstilling og tilskynde Midttrafik til at udbyde regional buskørsel med bæredygtige drivmidler allerede ved dette udbud.


En række af Midttrafiks buskontrakter udløber til køreplanskiftet i juni 2021. Det drejer sig om kørsel, der betjener området omkring Randers, Silkeborg og Aarhus samt strækningen Aarhus-Silkeborg-Herning-Ringkøbing. I udbuddet indgår endvidere kørsel på lokale ruter i Randers-området, finansieret af Randers Kommune. Den udbudte kørsel omfatter 56 busser og ca. 145.000 køreplantimer svarende til en årlig kontraktsum på ca. 100 mio. kr. Heraf finansierer Region Midtjylland ca. 80 %, mens Randers Kommune og Region Nordjylland finansierer resten.


Forslaget til udbudsgrundlag fremgår af tabellen nedenfor. Kørslen er samlet i tre udbudspakker. Pakke 1 omfatter strækningen Aarhus-Silkeborg-Herning-Ringkøbing med i alt 23 busser. Pakke 2 omfatter ruter på strækningerne Aarhus-Randers og Silkeborg–Randers med i alt 18 busser. Pakke 3 omfatter regionale og lokale ruter i Randersområdet, med i alt 15 busser. Denne opdeling vil efter Midttrafiks vurdering være attraktiv for busselskaberne at byde på med hensyn til effektiv kørselsplanlægning og busstationering.


I forbindelse med udbuddet gennemfører Midttrafik en sammenlægning af ruter med henblik på mere optimal udnyttelse af busserne. Heri indgår, at nuværende X-busafgange, der forløber parallelt til de standsende regionalruter, indarbejdes i de standsende ruter, hvor der dog på visse afgange indføres hurtigere lynbusafgange med færre stop. Endvidere tages der højde for fremtidig regional busbetjening af Regionshospitalet Gødstrup.


For lettere indstigning for passagerer, der benytter regionalbusserne på indfaldsvejene i byerne, lægger Midttrafik op til, at nye regionalbusser skal være af laventré-typen. Dog gives der for to af pakkerne mulighed for at byde med traditionelle højgulvsbusser.


Bæredygtig omstilling af buskørslen

Det fremgår af anden sag på dagsordenen, at rådgivningsvirksomheden Cowi for Midttrafik har udarbejdet en analyse om indfasning af bæredygtige teknologier i bustrafikken. I forslaget til udbudsgrundlag har Midttrafik taget udgangspunkt i analysens anbefalinger.


For pakke 1 og 2 oplyser Midttrafik, at der i området omkring Aarhus er ringe muligheder for adgang til naturgasnettet, og mener derfor ikke, at der inden for tidsplanen kan gennemføres et økonomisk attraktivt udbud med biogasbusser.


I stedet foreslår Midttrafik som en overgangsløsning at udbyde kørslen med HVO-biodiesel som option til almindelig diesel. Det betyder, at busselskaberne skal afgive tilbud med såvel HVO-biodiesel som fossil diesel. HVO-biodiesel er syntetisk diesel fremstillet af restprodukter fra slagterier, fedt og planteolie, der er uegnet til fødevareproduktion, og giver ifølge Cowi en CO2-reduktion på ca. 87 %. HVO-biodiesel kan anvendes i konventionelle dieselbusser. Ifølge Cowi er merprisen ved HVO-biodiesel ca. 7 %. Den endelige prisforskel vil dog først blive kendt, når udbuddet er gennemført. Ved at Midttrafik udbyder HVO-biodiesel som option til fossil diesel synliggøres den aktuelle merpris. Den aktuelle merpris skal oplyses i ansøgning om tilskud fra den statslige pulje, som er nærmere beskrevet nedenfor. Tilsvarende gør sig gældende for biogas og andre bæredygtige drivmidler.


Midttrafiks forslag til grundlag for udbud af regional buskørsel

I tabellen er vist en oversigt over Midttrafiks forslag til mulige tilbud på de tre pakker.For pakke 1 og 2 lægger Midttrafik op til, at busselskaberne kan afgive alternativt bud med HVO-biodiesel på en fireårig kontrakt med anvendelse af højgulvsbusser. Derved opnås tid til at afdække mulighederne for fremtidige udbud af gasbuskørsel i Aarhus-området eller udbud med andre teknologier.


I pakke 3 er busserne stationeret i Randers-området med god adgang til naturgasnettet og udbydes med biogas på en længere kontrakt. Ifølge Cowi giver biogas en CO2-reduktion på 100 %. Der skal anvendes gasbusser og etableres tankningsfaciliteter, f.eks. ved bussernes garageanlæg. I den forbindelse lægger Midttrafik op til at undersøge muligheden for at forlænge udbudsprocessen med et halvt år. Ifølge Cowi beløber de samlede meromkostninger ved biogas sig til ca. 3 %. Den endelige prisforskel vil dog først blive kendt, når udbuddet er gennemført.


Da den samlede merpris for henholdsvis HVO-biodiesel og biogas først kendes når Midttrafik har modtaget tilbuddene fra busselskaberne, foreslår administrationen, at det meddeles Midttrafik, at der i udbudsprocessen indarbejdes tid til regionsrådets behandling af tilbud til kontraktindgåelse.


Ansøgning om midler fra statslig grøn pulje til regionale busser

For såvel HVO-biodiesel som biogas kan der ansøges om tilskud fra den statslige grønne buspulje til regionale busser og ø-busser. I puljen kan der ansøges om tilskud til dækning af op til 75 % af meromkostningerne ved at overgå til bæredygtige drivmidler. Administrationen vil ansøge om puljemidler til dækning af meromkostninger. I tilfælde af manglende tilsagn fra puljen skal regionen selv dække meromkostningerne indenfor det regionale udviklingsområde med de midler, der er afsat til kollektiv trafik.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,


at Midttrafiks forslag om at udbyde buskørsel med fossil diesel, biodiesel og gas i kommende udbud gældende fra 2021 godkendes, og


at der i udbudsprocessen indarbejdes tid til behandling i regionsrådet af tilbud til kontraktindgåelse efter indstilling fra Midttrafik.


At det belyses inden forretningsudvalgets behandling af sagen, hvilke af de ruter, som Cowi har vurderet egnet til eldrift, der er en del af det aktuelle udbud; samt at det belyses, hvorvidt det kan være relevant at udbyde disse ruter med el-option.


Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-3-19

6. Drøftelse af kommende møde mellem Midttrafik og Region Midtjylland #

Resume

Den 22. september holdes der møde om status for og udfordringerne inden for den kollektive bustrafik mellem formandskabet for Midttrafik, formandskabet for udvalg for regional udvikling og de bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik, der er udpeget af regionsrådet.


Forud for mødet har regionen mulighed for at melde punkter ind til dagsordenen for mødet. Administrationen peger på fire punkter til mødet.

Direktionen indstiller,

at punkterne til dagsorden for møde mellem Midttrafik og Region Midtjylland drøftes.

Sagsfremstilling

I styringsmodellen mellem Midttrafik og Region Midtjylland fremgår det, at der holdes møder mellem formandskabet for Midttrafik, formandskabet for udvalg for regional udvikling og de bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik, der er udpeget af regionsrådet, om status og udfordringer i den kollektive bustrafik. Det er aftalt, at næste mødes holdes den 22. september 2020.


Som forberedelse til mødet foreslår administrationen at indmelde disse fire punkter til dagsordenen til Midttrafik:


 1. Status på de manglende passagerindtægter som følge af Covid-19
  Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne har indgået en aftale med transportministeren om kompensation for de manglende passagerindtægter som følge af Covid-19. Midttrafik anmodes om en redegørelse for udviklingen i passagerindtægter, herunder status på likviditeten i selskabet.


 1. Budget 2021 og status på eventuelle tilpasninger af den kollektive bustrafik, jf. styringsmodellen
  Midttrafik har initiativpligten til at foreslå tilpasninger i rutenettet, såfremt det konstateres, at det budget, regionsrådet har afsat til kollektiv trafik, ikke holder.
  Regnskab 2019 viste et fald i indtægter på ungdomskort og på bus-/togsamarbejdet - en tendens, der fortsætter. Er der igangsat initiativer for at modvirke et underskud i 2020 og 2021?

  Regionsrådet forudsætter, at regeringen dækker mindreindtægter og merudgifter som følge af COVID-19. Hvilke initiativer har Midttrafik igangsat for at få passagererne tilbage i den kollektive bustrafik?


 1. Udbud af bustrafikken og strategi for bæredygtig omstilling
  Regionsrådet bevilgede i 2019 midler til Midttrafik til kortlægning af omstilling til bæredygtig transport. Midttrafik entrerede med Cowi, som har udarbejdet rapporten "Scenarier for grøn omstilling af de regionale busser". Rapporten giver konkrete anbefalinger til omstilling af den regionale kollektive bustrafik. Rapportens anbefalinger behandles på et andet punkt på udvalgets møde den 10. august.

  Midttrafik anmodes om en strategi og konkret handleplan for implementering af bæredygtige drivmidler ved kommende udbud.


 1. Uddannelsesområdet og synliggørelse af ungdomskort
  Regnskab 2019 viste et fald i køb af ungdomskort. Regeringen har aftalt, at der ydes et tilskud til at sænke prisen på ungdomskort. Midttrafik anmodes om at redegøre for, hvilke initiativer de har igangsat for at promovere ungdomskort. Region Midtjylland vil med kontakten til gymnasierne gerne biddrage til at promovere ungdomskort.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling drøftede dagsorden til møde mellem Midttrafik og Region Midtjylland.


Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet blev orienteret om forrige møde mellem partnerne på mødet den 27. maj 2020.


Regionsrådet godkendte styringsmodellen den 20. oktober 2019.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-91-2-19

7. Orientering om initiativer i relation til ladestandere og solceller på Region Midtjyllands matrikler #

Resume

Udvalg for regional udvikling orienteres om eksisterende og planlagte initiativer i relation til ladestandere og solceller på Region Midtjyllands matrikler.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om eksisterende og planlagte initiativer i relation til ladestandere og solceller på Region Midtjyllands matrikler tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en drøftelse i udvalget for regional udvikling af udmøntning af projektmidler under regional udvikling i december 2019 blev der præsenteret et ønske om at arbejde med ladestandere ved regionens bygninger samt solceller på/ved samme. Der er derfor udarbejdet en redegørelse om eksisterende og planlagte initiativer i relation til ladestandere og solceller.


Ladestandere

I Region Midtjylland er der gennem de seneste år etableret et begrænset antal ladestandere. Ladestanderne er opsat efter en lokal vurdering af behov og efterspørgsel. Hospitaler og regionshuse har oplyst, at der på regionens matrikler er opsat i alt 5 ladestandere:

 • 1 ved Aarhus Universitetshospital med 2 ladeudtag
 • 1 ved Regionshospitalet Horsens med 2 ladeudtag
 • 1 ved Regionshospitalet Viborg med 2 ladeudtag
 • 1 ved Regionshuset i Viborg med 2 ladeudtag
 • 1 ved Regionshuset Aarhus med 2 ladeudtag


Derudover etablerer Aarhus Universitetshospital efter sommerferien 2020 yderligere 2 ladestandere med i alt 4 udtag. Ved regionshusene planlægges der yderligere 1 i Viborg og 1 i Aarhus begge med 2 udtag.


På Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens undersøges det, om der kan etableres ladestandere i de eksisterende P-huse. Da disse er opført/drevet som OPP projekter, skal der indgås aftale med OPP-leverandøren, bl.a. for at sikre strømføring og strømkapacitet. Der er ikke planlagt ladestandere i Gødstrup, men der er lavet forberedelser til det.


Ladestanderen på Regionshospitalet Horsens er finansieret af OPP-leverandøren. Etablering af de øvrige ladestandere er finansieret af enhederne selv.


Ny bekendtgørelse om etablering af ladestandere

Pr. 10. marts 2020 trådte en bekendtgørelse om etablering af ladestandere fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen i kraft.


Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om etablering af ladestandere til elektriske køretøjer og forberedelse til etablering af ladestandere til elektriske køretøjer i bestående bygninger, ved ombygning og ved nybyg.


Bekendtgørelsen betyder at:

 1. Bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser skal have etableret mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget senest den 1. januar 2025.
 2. Større ombygning af bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 10 parkeringspladser skal etablere mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget og forberede mindst hver femte ombyggede parkeringsplads til ladestandere.
 3. Nybyggeri, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 10 parkeringspladser skal etablere mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget og forberede mindst hver femte parkeringsplads til ladestander.


Bekendtgørelsen kan betyde, at der de kommende år skal opsættes et ikke ubetydeligt antal ladestandere på Region Midtjyllands matrikler.


I den forbindelse har der været dialog mellem Danske Regioner og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om tolkningen af bekendtgørelsen, herunder en uenighed om de økonomiske konsekvenser. Region Midtjylland har lavet et estimat over antal ladestandere og de økonomiske konsekvenser, som viser - alt efter tolkningen af bekendtgørelsen - at der på regionens matrikler skal etableres yderligere 100-150 nye ladestandere inden 2025 til en anlægsudgift på mellem kr. 50.000 og 100.000 pr. stk., alt efter placering og el-kapacitet.


Den økonomiske uoverensstemmelse mellem Danske Regioners og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens beregninger har medført, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest har meddelt, at vurderingen af økonomien og finansieringen heraf er overgået til Finansministeriet.


Solceller

Der er i forbindelse med de store Kvalitetsfondsfinansierede projekter og øvrige nybyggerier etableret et stort antal solceller på/ved regionens bygninger. Oftest på bygningernes tage, men også på barmark.


Der er p.t. ikke et samlet overblik over fremtidige muligheder for etablering af solceller, men solcelleprojekter i regionen vil typisk blive gennemført ved renovering eller nybyggeri for at opfylde energirammen for det aktuelle byggeri. Derudover vil mulighederne for produktion af yderligere solcelleenergi blive undersøgt i forbindelse med regionens kommende bæredygtighedsstrategi.


I Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital er der p.t. ingen aktuelle planer om nye solceller.


I Gødstrup ligger "Energiparken" med solceller i tilknytning til hospitalsbyggepladsen. Den har været i drift siden den 29. november 2017, og de 6340 m2 (768 kW) solceller leverer allerede nu strøm til skurbyen ved byggepladsen. Den vil senere levere strøm til selve hospitalet, og forventes at kunne levere ca. 900.000 kWh om året. I 2019 producerede solcellerne 950.000 kWh.


Nedenstående tabel viser udviklingen i produktionen af el fra solceller på de enkelte enheder i regionen.


(Tallene for udviklingen af el-produktion fra solceller er indhentet i forbindelse med udarbejdelse af Grønt Regnskab for Region Midtjylland)


Produktionen på de enkelte enheder ses at være meget forskellige. Nogle steder er produktionen gået ned fra 2018 til 2019, da der har været færre solskinstimer i 2019 end i 2018. Andre steder er produktionen gået op, da flere solcelleanlæg er sat i drift på enhederne.Beslutning

Udvalg for regional udvikling tog orienteringen om eksisterende og planlagte initiativer i relation til ladestandere og solceller på Region Midtjyllands matrikler til efterretning.


Udvalget ønsker, at orienteringen sættes på dagsorden til et kommende møde i det midlertidige udvalg vedrørende klima og bæredygtighed.


Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

8. Drøftelse af møder i Danske Regioner #

Resume

Møder i Danske Regioner drøftes.

Direktionen indstiller,

at møder i Danske Regioner drøftes.

Sagsfremstilling

Udvalget kan drøfte emner fra møderne i Danske Regioners udvalg for regional udvikling og EU samt udvalg for miljø og ressourcer.


Der var senest møde i udvalg for regional udvikling og EU den 28. maj 2020 (afholdt som Skype-møde). Næste møde er den 10. september 2020.


Der var senest møde i udvalg for miljø og ressourcer den 4. juni 2020 (afholdt som Skype-møde). Referat er vedlagt. Næste møde er den 2. september 2020.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling drøftede møder i Danske Regioner.


Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

9. Orientering om planlagte temadrøftelser i efteråret 2020 #

Resume

Udvalget orienteres om planlægningen af temadrøftelser i efteråret 2020.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om planlagte temadrøftelser i 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter dette udvalgsmøde resterer fire ordinære møder i 2020. I det følgende redegøres for administrationens planer angående forberedelse af temadrøftelser på møderne.


Den 31. august: Besigtigelsestur til Anholt

Udvalgsmødet holdes under en besigtigelsestur på Anholt. Ud over dette planlægges der ikke temapunkter.


Foreløbigt program for turen til Anholt er vedlagt.


Den 5. oktober: Mobilitetssamarbejder

Sted afklares

Ifølge aftale med de midtjyske kommuner igangsættes henover sommeren et yderligere samarbejde mellem regionen, kommunerne og Midttrafik om mobilitet. Hensigten er at udarbejde en fælles overligger for mål for bæredygtighed og digitalisering, der kan fungere som en ramme for fælles mobilitetsinitiativer. Disse initiativer kan blandt andet være udvikling af trafikbestilleropgaven, videndeling om mobilitetsløsninger og samarbejde mellem en eller flere kommuner, regionen og Midttrafik om mobilitetstiltag. Temadrøftelsen forholder sig til dette arbejde.


Den 9. november: Råstofplan 2020 - drøftelse af høringssvar og besigtigelse af udvalgte områder
Sted afklares

Råstofplanen er sendt i høring i perioden 8. juni til 1. september 2020. Under temapunktet vil udvalget blive orienteret om de indkomne høringssvar og få lejlighed til at besigtige en eller flere af de områder, som indgår i forslaget til råstofplanen. En besigtigelse af denne type blev foreslået, da udvalget drøftede råstofplanen på sit møde i juni 2020.


Den 30. november: Fællesmøde mellem Udvalg for regional udvikling og Rådet for Fremtidens Kompetencer

Sted: Regionshuset Viborg

Rådet for Fremtidens Kompetencer blev nedsat i 2018 som en del af den Midtjyske Teknologipagt. Rådet skal sørge for fælles retning i arbejdet med at sikre fremtidens kompetencer og har en rådgivende funktion overfor regionsrådet i forhold til uddannelses- og kompetenceområdet. På fællesmødet vil der bl.a. være mulighed for at drøfte samspillet mellem udvalg for regional udvikling og Rådet for Fremtidens Kompetencer.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling tog orienteringen om planlagte temadrøftelser i 2020 til efterretning.


Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

10. Godkendelse af udvalgets mødeplan for 2021 #

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for hospitalsudvalgets ordinære møder i 2021.

Direktionen indstiller,

at forslag til udvalgets mødeplan for 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalget skal i henhold til forretningsordenen vedtage en mødeplan for udvalgets ordinære møder.

Af udvalgets kommissorium fremgår det, at udvalgets dagsorden opdeles i to dele, hvoraf den ene del vedrører sager, der er optaget på forretningsudvalgets dagsorden. Den anden del kan f.eks. vedrøre sager, der er undervejs til politisk behandling i forretningsudvalg og regionsråd, orienteringssager, temadrøftelser, interne og eksterne oplæg m.v. Disse sager er markeret med # i overskriften.

Udvalgets møder forudsættes således afpasset i forhold til møderne i forretningsudvalget.


Administrationen foreslår, at de ordinære møder i udvalg for regional udvikling i 2021 holdes på disse datoer:


Mødeplan for 2021

 • Mandag den 11. januar
 • Mandag den 1. februar
 • Mandag den 1. marts
 • Mandag den 12. april
 • Mandag den 3. maj
 • Mandag den 7. juni
 • Mandag den 9. august
 • Mandag den 13. september
 • Mandag den 4. oktober
 • Mandag den 8. november
 • Mandag den 29. november


Administrationen foreslår, at møderne holdes fra kl. 13.30-17.00. Møderne vil i vidt omfang blive holdt eksternt, fx hos samarbejdspartnere i regionen.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling godkendte forslag til udvalgets mødeplan for 2021.


Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

11. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Kim Kofod Hansen orienterede om de foreløbige tilbagemeldinger angående frafaldstal på stx-området i Aarhus.


Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen