Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Udvalg for regional udvikling
den 8. november 2021 kl. 13:30
i F1, stuen, Regionshuset Viborg

Alle var mødt, undtagen Claus Kjeldsen, Rasmus Foged og Carsten Kissmeyer, der havde meldt afbud.

 

Hanne Roed deltog via video og forlod mødet kl. 14.20 efter punkt 3.


Mødet blev hævet kl. 15.50.


Sagnr.: 1-51-71-2011-08

1. Orientering og afrapportering fra ENCORE-konferencen den 24. september 2021 #

Resume

ENCORE konferencen om "Regional collaboration for a green and sustainable transition" blev holdt online den 24. september 2021 med bred deltagelse fra flere europæiske regioner samt repræsentanter fra bl.a. EU-kommissionen. På udvalgsmødet præsenteres der en afrapporteringen fra konferencen, og der vil være dialog om, hvordan Region Midtjylland kan engagere de unge i klimadebatten.

Direktionen indstiller,

at afrapporteringen fra ENCORE-konferencen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

ENCORE er de europæiske regioners konference om miljøpolitik, som i år blev holdt online fra Tullamore i Irland. Konferencen blev indledt med indlæg fra den irske EU-kommissær, Mairead McGuinness, samt den irske minister for bl.a. biodiversitet, Pippa Hackett. Herefter blev der givet korte politiske indlæg af politiske repræsentanter fra ENCORE's medlemsregioner. Konferencen blev afsluttet med, at de repræsenterede regioner underskrev en hensigtserklæring om deres bidrag til den grønne omstilling (Tullamore-erklæringen).


Region Midtjylland var politisk repræsenteret ved Susanne Buch og Jørgen Nørby, som deltog sammen med regionens repræsentanter i YouthCORE, Ellen Bruun Buch og Noah Hesselhøj.


Regionens YouthCORE repræsentanter giver på udvalgsmødet en kort præsentation og input til, hvordan Region Midtjylland bedre kan engagere de unge i klimadebatten - med henblik på drøftelse. Ligeledes deltager Susannne Buch under punktet.


Region Midtjyllands indslag

ENCORE-konferencen fokuserede i år på tre tematikker: Økosystemer, cirkulær økonomi og klimahandling. Fra Region Midtjylland blev bl.a. fremhævet, hvordan regionens bæredygtighedsstrategi spiller sammen med konferencens tre tematikker. Den nye cirkulære legeplads ved Regionshospitalet Randers blev fremhævet som et konkret eksempel på, hvordan Region Midtjylland i et offentligt-privat partnerskab har skabt en legeplads ud fra principperne om cirkulær økonomi.


Det politiske såvel som det regionale projektsamarbejde blev fremhævet af de øvrige regionale repræsentationer, og der blevet givet en række eksempler på bl.a. cirkulær økonomi projekter til inspiration for Region Midtjyllands indsats på området. Afslutningsvis fremhævede regionens repræsentanter regionens vigtige rolle i opfyldelsen af EU's Green Deal som særlig afgørende for at løse de store globale udfordringer.


YouthCORE-repræsentanter fra Lemvig Gymnasium

Eleverne Ellen Bruun Buch og Noah Hesselhøj fra Lemvig Gymnasium repræsenterede regionen i både ENCORE-konferencen og YouthCORE. I YouthCORE mødes udvalgte unge fra en række europæiske regioner flere gange for at forberede deres indspil til den endelige Tullamore-erklæring.


YouthCORE-repræsentanterne vil på udvalgsmødet give en kort præsentation af deres arbejde i YouthCORE. I forlængelse heraf vil de i dialog med udvalget diskutere de unges engagement i klimadebatten og give input til, hvordan Region Midtjylland bedre kan få de unge i tale.

Beslutning

Jørgen Nørby introducerede til sagens drøftelse, hvorefter Noah Hesselhøj orienterede om erfaringer som regionens repræsentant i YouthCORE og ENCORE-konferencen på egne vegne og på vegne af Ellen Bruun Buch, som var forhindret i at deltage på udvalgsmødet.

Som led i orienteringen blev drøftet, hvordan regionen kan arbejde med at inspirere, udbrede viden til og inddrage unge i forhold til klimaindsatsen.


Udvalg for regional udvikling tog afrapporteringen fra ENCORE-konferencen til efterretning.


Carsten Kissmeyer, Claus Kjeldsen og Rasmus Foged var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Udvalg for Regional Udvikling modtog på mødet 13. september 2021 en orientering om den forestående ENCORE-konference samt konferencens forventede Tullamore-erklæring.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-18-19

2. Bevilling af forprojekt til udvikling af social inklusion

Resume

Regionen har modtaget en ansøgning på 0,75 mio. kr. fra parterne bag socialfondsprojektet "Inspiratoriet - det fælles løft". Der er tale om en projektudvidelse målrettet fastholdelse af sårbare unge på ungdomsuddannelserne. Projektet supplerer Region Midtjyllands indsats "Ung i uddannelse", både i indhold, geografi og samarbejde med civilsamfund. Projektet kan derved fungere som et forprojekt til at etablere et stærkt partnerskab, der kan bygge videre på projektet Ung i uddannelse.

Direktionen indstiller,

at der ydes et tilskud på 0,75 mio. kr. fra puljen til udvikling af arbejdskraftressourcer under bevillingsområdet regionale udviklingsaktiviteter til udvidelse af aktiviteterne i projektet "Inspiratoriet - det fælles løft", og


at tilskuddet gives under forudsætning af, at der opnås en projektforlængelse fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Sagsfremstilling

Regionen har modtaget en ansøgning fra parterne bag "Inspiratoriet - det fælles løft", som er et socialfondsprojekt drevet af Kirkens Korshær i samarbejde med Aarhus Tech, FGU Aarhus og Tech College Aalborg.


Inspiratoriet har på nuværende tidspunkt et samlet budget på 12,6 mio. kr. til aktiviteter i perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Dette budget vil med tilskuddet på 0,75 mio. kr. til ekstra aktiviteter blive hævet til i alt 13,4 mio. kr.


Det ønskes med ansøgningen at udvide indsatsen i Inspiratoriet for særligt udsatte unge i Aarhus med en fastholdelsesindsats på kommunens ungdomsuddannelser, særligt på FGU og Aarhus Tech. Der søges om 0,75 mio. kr. til aktiviteter i 2021.


Inspiratoriets indsats vil supplere indsatsen i EU-socialfondsprojektet Ung i Uddannelse, hvor Region Midtjylland er leadpartner, både i forhold til indhold og geografi. En imødekommelse af ansøgningen vil således fungere som et pilotprojekt i Aarhus, hvor Ung i uddannelse ikke har aktiviteter, med henblik på en videre udbredelse i regionen. Ved at indlede et samarbejde med Inspiratoriet, herunder Kirkens Korshær, kan der endvidere drages erfaringer med fastholdelse af særligt sårbare elever på ungdomsuddannelserne i samarbejde med civilsamfund.


Projektet Ung i uddannelse giver håndholdt støtte til sårbare unge, når de skal træffe et uddannelsesvalg i grundskole eller på FGU, og støtter dem i overgangen, til de er etableret på den valgte ungdomsuddannelse. Indsatsen stopper, når den unge er etableret på ungdomsuddannelsen. Ung i uddannelse har aktiviteter i Herning, Holstebro, Lemvig, Norddjurs, Randers, Ringkøbing-Skjern, Struer og Syddjurs Kommuner.


Mange af de unges udfordringer er relaterede til dårlige sociale relationer til samfundet og voksne generelt. I "Inspiratoriet - Det fælles løft" prioriteres det at være til stede eller kunne tilkaldes med kort varsel. Her oplever de unge, at der er oprigtig interesse i deres liv, særligt de udfordringer, som reflekterer de bagvedliggende problemer, f.eks. relationsopbygning og basal mestring af selvtillid. Projektet vil implementere denne helhedsorienterede indsats på uddannelsesinstitutioner med henblik på fastholdelse af sårbare unge.


Erfaringer fra Inspiratoriet og Ung i uddannelse viser, at de unge bedre kan koncentrere sig om deres liv, når der bliver taget hånd om de problemer, der måtte opstå. Midlertidig hjemløshed, familieproblemer, misbrugsproblemer, angst, socialfobi eller lignende kan gøre det svært for de unge at rette fokus på deres uddannelse. En tidlig indsats vil her kunne understøtte de unge med de bagvedliggende problemer og deres uddannelse.


Projektets indsatsområder og aktiviteter

Projektet vil arbejde med følgende:

 • Sikring af mødestabilitet. Være opsøgende i forhold til unge, der er fraværende
 • Hjælp til at stabilisere de unges liv, herunder deres boligsituation
 • Brobygning til misbrugsbehandling
 • Psykolog- og vejledningssamtaler for unge med psykiske problemer.


Forventede resultater

Følgende resultater forventes i projektet:

 • 20 deltagere starter i projektet
 • 10 deltagere i motiverende pædagogiske forløb (psykolog o.a.)
 • 10 deltagere fortsætter i uddannelse i mere end tre måneder
 • 5 deltagere kommer i tilbud om kortvarige virksomhedspraktikker
 • 10 deltagere fra Aarhus Tech og 2 fra FGU vil deltage i åbent hus-aktiviteter for eleverne.


Økonomi

Inspiratoriet har en treårig bevilling med et samlet budget på 12,6 mio. kr. De beskrevne ekstra aktiviteter finansieres med et regionalt tilskud på 0,75 mio.kr. Disse midler vil blive brugt af uddannelsesinstitutioner i Aarhus Kommune.


Regionens andel på 0,75 mio.kr. finansieres af puljen til udvikling af arbejdskraftressourcer. Der vil blive indgået en resultatkontrakt med Inspiratoriet.


Budget for det samlede projekt, inklusive udvidelse med ansøgningen til Region Midtjylland, fremgår af tabel 1.


Øvrige udgifter omfatter revision, konsulenter, kontorhold, transport, mødeforplejning mm.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,


at der ydes et tilskud på 0,75 mio. kr. fra puljen til udvikling af arbejdskraftressourcer under bevillingsområdet regionale udviklingsaktiviteter til udvidelse af aktiviteterne i projektet "Inspiratoriet - det fælles løft", og


at tilskuddet gives under forudsætning af, at der opnås en projektforlængelse fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.


Carsten Kissmeyer, Claus Kjeldsen og Rasmus Foged var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-127-21

3. Udmøntning af kulturpuljen i 2022

Resume

Kulturpuljen 2022 sammenfatter de disponeringer, der på kulturområdet udmøntes henholdsvis gennem kulturudviklingsmidler til strategiske indsatser og til en kulturprojektpulje, gennem en eventpulje og gennem en kultur- og sundhedspulje.
Med sagen indstilles konkret udmøntning af kulturpuljemidler, der endnu ikke er udmøntet og der indarbejdes en teknisk fremrykning af betaling til to tidligere bevilgede eventprojekter.

Direktionen indstiller,

at der fremrykkes betaling på samlet 2 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. til hver af de tidligere bevilgede eventprojekter, The Ocean Race og VM i ishockey 2025, fra 2022 til 2021,


at der fra kulturudviklingsmidlerne 2022 bevilges 1,3 mio. kr. til udviklingsmidler til understøttelse af de strategiske indsatser,


at der fra kulturudviklingsmidlerne 2022 reserveres et tilskud på 0,5 mio. kr. til senere bevilling som tilskud til Den Jyske Kunstfond,


at annoncering af 4,7 mio. kr. til 1. ansøgningsrunde af kulturprojektpuljen 2022 godkendes,


at de resterende 4 mio. kr. i kulturprojektpuljen 2022 reserveres til udmøntning ved 2. ansøgningsrunde i efteråret 2022,


at 1,589 mio. kr. (restmidler fra tidligere eventpulje samt momsrefusion i 2022) indgår sammen med udmøntning af de 4 mio. kr. afsat i budgetforliget for 2022,


at annoncering efter ansøgninger til eventpuljen godkendes, og


at udmøntning af 2 mio. kr. fra budgetforliget for 2022 til kultur- og sundhedspuljen fastlægges i foråret 2022.

Sagsfremstilling

Teknisk fremrykning af betaling for eventpuljen fra 2022 til 2021

Der fremrykkes en betaling fra 2022 til 2021 på samlet 2 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. til hvert af de tidligere bevilgede eventprojekter, The Ocean Race og VM i ishockey 2025, for at anvende de resterende midler i kulturpuljen i 2021.


Udmøntning af kulturudviklingsmidler 2022

Strategiske indsatser

Det foreslås, at der fra kulturudviklingsmidlerne bevilges 1,3 mio. kr. til igangsættelse af konkrete projekter, der understøtter de fem strategiske indsatsområder i Region Midtjyllands kulturpolitik. Anvendelsen af rammen til strategiske projekter bliver beskrevet i en handlingsplan for kulturområdet for 2022.


Den Jyske Kunstfond

Det foreslås, at der fra kulturudviklingsmidlerne 2022 reserveres et tilskud på 0,5 mio. kr. til senere bevilling som tilskud til Den Jyske Kunstfond. Den Jyske Kunstfond er etableret af Kulturministeriet for at styrke udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder - og er finansieret af staten og de tre vestdanske regioner: Region Sydjylland, Region Nordjylland og Region Midtjylland.


Kulturprojektpulje - 1. og 2. ansøgningsrunde

Kulturprojektpuljen på 8,7 mio. kr. foreslås udmøntet i 2022 gennem to ansøgningsrunder. 4,7 mio. kr. foreslås udmøntet i den første runde med ansøgningsfrist den 28. februar 2022, mens 4,0 mio. kr. foreslås udmøntet i den anden runde med ansøgningsfrist medio september 2022. Ansøgningerne skal understøtte et eller flere af den regionale kulturpolitiks fem indsatsområder (regionalt samarbejde - herunder Midtjysk Kulturakademi, udvikling og eksperimenter, kultur og sundhed, kultur og landdistrikter samt børn- og ungekultur) samt et eller flere af de tre tværgående udviklingsspor (FN's verdensmål og bæredygtighed, internationalisering samt viden og kompetencer).


Der holdes i begyndelsen af 2022 tre informationsmøder om kulturprojektpuljen for kulturaktører for at medvirke til ansøgninger fra "nye" kulturaktører og kvalificere ansøgninger. Ansøgninger til 1. ansøgningsrunde forventes behandlet på møde i udvalg for regional udvikling den 9. maj 2022. Med udgangspunkt i 1. ansøgningsrunde forelægges et oplæg for udvalget forud for 2. ansøgningsrunde om eventuel justering af kriterier, proces m.m.


Administrationen foreslår, at kulturprojektpuljen prioriteres til følgende områder i 2022:

 • Større udviklingsprojekter: Der ydes i lighed med tidligere støtte til større udviklingsprojekter med bred regional relevans, som gennemføres i brede partnerskaber. Kravene til ansøgninger og kriterier for vurdering af ansøgninger er uændrede i forhold til tidligere, jf. bilaget.
 • Mindre kulturprojekter: Det er administrationens vurdering på baggrund af de 70 ansøgninger fra 2021, at der er en stor efterspørgsel, og at der findes mange relevante og spændende mindre projekter. Der anvendes samme kriterier for de mindre kulturprojekter som i 2021, jf. bilag. Der afsættes en ramme på 1 mio. kr. til de mindre kulturprojekter i første ansøgningsrunde.


Tilskuddet fra kulturprojektpuljen til de større udviklingsprojekter fastlægges til som hovedregel at udgøre maksimalt 50 % af de støtteberettigede projektudgifter, og dermed vendes der tilbage til støtteniveauet forud for COVID-19-pandemien. Derimod fastholdes en maksimal støtteprocent på 75 % til de mindre kulturprojekter.


Europæisk Kulturregion

Tilskuddet til Europæisk Kulturregion er indarbejdet i budget 2022. Det vil sige, at midlerne er udmøntet til det regionale samarbejde mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland, som har til formål at udvikle kulturlivet på tværs af kommune-, regions- og landegrænser.


Administrativ pulje

Der er endeligt afsat 0,3 mio. kr. til arbejdet med områdets administrative aktiviteter.


Eventpulje

Det blev i budgetforliget for 2022 vedtaget at afsætte 4 mio. kr. til forlængelse af den regionale eventpulje. I tillæg til de 4 mio. kr. kommer 0,32 mio. kr. i momsrefusion. Herudover resterer der at blive udmøntet 1,269 mio. kr. fra tidligere pulje, således at der samlet er 5,589 mio. kr. til udmøntning i 2022 i eventpuljen, der har som formål at tiltrække og gennemføre store internationale kultur- og sportsevents i Region Midtjylland. Puljen er tiltænkt kommuner i regionen, der vil ansøge om at blive værtskommune for sådanne events. Eventpuljen skal bidrage til at realisere regionsrådets regionale udviklingsstrategis ambition om, at regionen skal være en attraktiv og bæredygtig region for alle.


Kultur- og sundhedspulje

Kultur- og sundhedspuljen målrettes kulturaktører og partnerskaber med f.eks. institutioner, kommuner og hospitaler, der kan udvikle nye løsninger på området. Desuden anvendes midlerne til, at aktører fra kulturlivet kan implementere f.eks. "Koncept for musik på hospitaler" samt til udviklingen af et videns- og kompetencecenter for kultur og sundhed. Der blev i budgetforliget for 2022 afsat 2 mio. kr. til arbejdet med kultur og sundhed. Af kultur- og sundhedspuljen på 2 mio. kr. afsættes 1,5 mio. kr. til ansøgninger, mens 0,5 mio. kr. anvendes til egne udviklingsaktiviteter. Der annonceres efter ansøgninger i 2022 med ansøgningsfrist den 19. april 2022, og ansøgninger planlægges behandlet på møde i udvalg for regional udvikling den 7. juni 2022. Der anvendes uændrede retningslinjer for ydelse af tilskud og kriterier for vurdering af ansøgninger.


Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,


at der fremrykkes betaling på samlet 2 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. til hver af de tidligere bevilgede eventprojekter, The Ocean Race og VM i ishockey 2025, fra 2022 til 2021,


at der fra kulturudviklingsmidlerne 2022 bevilges 1,3 mio. kr. til udviklingsmidler til understøttelse af de strategiske indsatser,


at der fra kulturudviklingsmidlerne 2022 reserveres et tilskud på 0,5 mio. kr. til senere bevilling som tilskud til Den Jyske Kunstfond,


at annoncering af 4,7 mio. kr. til 1. ansøgningsrunde af kulturprojektpuljen 2022 godkendes,


at de resterende 4 mio. kr. i kulturprojektpuljen 2022 reserveres til udmøntning ved 2. ansøgningsrunde i efteråret 2022,


at 1,589 mio. kr. (restmidler fra tidligere eventpulje samt momsrefusion i 2022) indgår sammen med udmøntning af de 4 mio. kr. afsat i budgetforliget for 2022,


at annoncering efter ansøgninger til eventpuljen godkendes, og


at udmøntning af 2 mio. kr. fra budgetforliget for 2022 til kultur- og sundhedspuljen fastlægges i foråret 2022.


Carsten Kissmeyer, Claus Kjeldsen og Rasmus Foged var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-76-1-21

4. Ansøgning fra Agroskolen om forlagt udbud af grundforløb 1 og 2 i Lemvig

Resume

Region Midtjylland har modtaget en ansøgning fra Agroskolen i Hammerum om oprettelse af et forlagt udbud af Grundforløb 1 (GF1) - Fødevarer, jordbrug og oplevelser og Grundforløb 2 (GF 2) - Landbrugsuddannelsen i Lemvig. Administrationen anbefaler, at det indstilles til undervisningsministeren, at uddannelsen i første omgang oprettes som en forsøgsordning på tre år, og at der foretages en evaluering af uddannelsen efter de første to år, som kan vise, hvorvidt der er opnået tilstrækkelig elevtilslutning til, at regionsrådet kan tage stilling til, om udbuddet skal være permanent.

Direktionen indstiller,

at det indstilles til undervisningsministeren, at Agroskolen godkendes til at oprette GF1 og GF2 som forlagt udbud i Lemvig i en forsøgsperiode på tre år.

Sagsfremstilling

Agroskolen Hammerum ønsker at få lov til at udbyde grundforløb 1 - Fødevarer, jordbrug og oplevelser (GF1) og grundforløb 2 - Landbrugsuddannelsen (GF2) som forlagt udbud (satellit) med placering i Lemvig.

GF1 er et generelt 20 ugers introforløb for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. GF2 varer normalt også 20 uger og er i dette tilfælde målrettet landbrugsuddannelserne. Elever, der ikke kommer direkte fra folkeskolen eller allerede har en praktikplads, kan springe GF1 over og starte direkte på GF2. Udbuddet vil blive placeret på Lemvig Gymnasium, og uddannelsen skal udbydes fra august 2022.


Årsager til Agroskolens ønske om udbud

Der er flere årsager til, at Agroskolen ønsker at udbyde GF1 og GF2 i Lemvig. Agroskolen finder det naturligt, at der skal være et udbud i Lemvig, idet landbruget udgør en stor del af erhvervsstrukturen i og omkring Lemvig. Der er ingen udbud af grundforløb til landmænd i Lemvig i dag. Agroskolen er således den nærmeste landbrugsskole i Lemvigområdet, da der er 80-90 km til Morsø Landbrugsskole (EUC NV) og Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg.

Agroskolen er en fusion mellem Kongensgaard Landbrugsskole, Borris Landbrugsskole og Hammerum Landbrugsskole og har tidligere haft udbud i området.


Det forventes, at der kan skabes et godt studiemiljø, idet uddannelsen bliver placeret sammen med allerede eksisterende uddannelser som hhx, stx og 10. klasse. Genetableringen af landbrugsuddannelsen forventes at kunne tiltrække 20 til 30 elever. Der vil være studie- og praktikpladsvejleder og en virksomhedskonsulent til rådighed for eleverne. Endvidere anfører skolen, at de har mange og gode kontakter i forhold til praktikpladser.


Høringssvar fra de omkringliggende uddannelsesinstitutioner

Lemvig Gymnasium

Lemvig Gymnasium gør i sit høringssvar opmærksom på, at det fra sommeren 2021 har overtaget Lemvig Kommunes 10. klasse og forventer, at der kan laves brobygning til udbuddet. Samtidig dimitterer mere end 10 % af gymnasiets elever fra den "grønne linje", hvor eleverne har mulighed for at tage første modul af landmandsuddannelsen sammen med studentereksamen. Gymnasiet har således gode muligheder for at lave brobygning til landbrugsuddannelsen.


Asmildkloster landbrugsskole

Asmildkloster landbrugsskole anfører i sit høringssvar, at det er problematisk at skabe et tilstrækkeligt elevgrundlag uden at flytte elever fra allerede eksisterende udbud. Det anføres, at det allerede på de omkringliggende erhvervsskoler er problematisk at opnå "kritisk masse" af elever. Evaluering af satellitelever viser endvidere, at de ville være påbegyndt en erhvervsuddannelse, selvom satellitten ikke havde været der. Eleverne er derfor blot flyttet fra hovedskolen til satellitten. Der er i høringssvaret en redegørelse, der bl.a. peger på, at små afdelinger mangler faglig sparring for underviserne og socialt og fagligt fællesskab blandt eleverne.


Uddannelsescenter Holstebro

Uddannelsescenter Holstebro påpeger, at GF1-elever eksempelvis indenfor fødevareområdet risikerer at miste muligheden for at bo på skolehjem, hvis de bor i Lemvigområdet. I dag har elever under 18 år, der har mere end fem kvarters offentlig transport fra bopælen til en uddannelse, ret til at bo på skolehjem, hvis uddannelsen er den uddannelse, der ligger nærmest bopælen. Det betyder, at hvis eleven vælger GF1 - Fødevarer, jordbrug og oplevelser, fordi vedkommende f.eks. ønsker at blive bager, vil han skulle påbegynde sin uddannelse i Lemvig med GF1 for derefter at skifte til en ny uddannelseslokation for at kunne påbegynde GF2. Uddannelsescenter Holstebro udtrykker bekymring for faldende elevtal og det faglige niveau. Uddannelsescenter Holstebro har ingen indvendinger mod GF2, bortset fra et spinkelt elevgrundlag.


Lemvig Kommune

Lemvig Kommune tilkendegiver, at den lægger stor vægt på, at der er et bredt udvalg af uddannelser i kommunen og hilser udbuddet velkomment.


Der er ikke modtaget høringsvar fra Morsø Landbrugsskole (EUC NV).


Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler, at det indstilles til undervisningsministeren, at uddannelsen i første omgang oprettes som en forsøgsordning på tre år, og at der foretages en evaluering af uddannelsen efter de første to år, når søgetallet for det tredje år er kendt. Hvis evalueringen for uddannelsen er tilfredsstillende, og herunder kan vise, at der er opnået en tilstrækkelig elevtilslutning, kan regionsrådet tage stilling til, om udbuddet skal være permanent.


Administrationen forventer, at Agroskolens egen hovedafdeling vil miste elever til udbuddet, idet skolen er den nærmeste landbrugsskole i forhold til det nye udbud i Lemvig. Udbuddet af GF1 må forventes at have en vis positiv indflydelse på ansøgere til fødevarer og oplevelser. Der er i Lemvigområdet ca. 80 til 100 GF1-elever, jf. tabellen. Men antallet i Lemvig er lavt, og det vurderes, at der kan være et uudnyttet potentiale, som Agroskolen kan forløse.


Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,


at det indstilles til undervisningsministeren, at Agroskolen godkendes til at oprette GF1 og GF2 som forlagt udbud i Lemvig i en forsøgsperiode på tre år.


Hanne Roed, Carsten Kissmeyer, Claus Kjeldsen og Rasmus Foged var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-78-21

5. Landsbyprisen 2022: Proces- og tidsplan #

Resume

Region Midtjylland har de seneste 13 år uddelt en landsbypris og vil efter proces- og tidsplanen igen invitere kommuner og lokale aktionsgrupper til at indstille én kandidat fra hver kommune til Region Midtjyllands Landsbypris 2022. Landsbyprisen uddeles i forsommeren 2022 og er på 150.000 kr. Det indstilles, at proces- og tidsplan for Landsbypris 2022 godkendes.

Direktionen indstiller,

at proces- og tidsplan for uddelingen af Landsbyprisen 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Formålet med landsbyprisen er at understøtte bæredygtig udvikling og fornyelse i landsbyer samt at synliggøre dem som attraktive steder at leve.


Landsbyprisen blev i 2021 uddelt på baggrund af kriterier og proces, der udmønter regionsrådets landdistriktsstrategi, der blev vedtaget i april 2020. Processen blev i 2021 suppleret med et lærings- og udviklingsforløb, der efter indstilling fra udvalget for regional udvikling den 1. marts 2021 blev godkendt i regionsrådet den 17 marts 2021.


På baggrund af de gode erfaringer med processen for Landsbyprisen 2021, foreslår administrationen at processen gentages for Landsbyprisen 2022.


Det skal i den forbindelse bemærkes, at administrationen har igangsat en evaluering af de seneste 13 års uddeling af landsbyprisen samt lærings- og udviklingsforløbene, der forelægges regionsrådet i forbindelse med forslag til proces- og tidsplan for Landsbyprisen 2023. Derudover havde udvalg for regional udvikling på mødet den 13. september 2021 en temadrøftelse med Landdistrikternes Fællesråd (LDF) om mulige synergier mellem Region Midtjyllands og LDF’s respektive landsbypriser. Administrationen undersøger mulighederne, der også vil indgå i overvejelserne, når forslag til proces- og tidsplan for Region Midtjyllands Landsbypris 2023 skal fastlægges.


Proces for Landsbyprisen 2022

Region Midtjylland inviterer i november de midtjyske kommuner og LAG'er til at indstille landsbyer til prisen. Der holdes digitale informationsmøder, hvor spørgsmål til ansøgningsprocessen mv. tages op. Interesserede landsbyer ansøger deres lokale LAG og kommune om indstilling til Landsbyprisen 2022. Ansøgningsfrist for LAG'er og kommuners indstilling af kandidatlandsbyer til Region Midtjylland er den 1. februar 2022.


Et eksternt fagligt panel vurderer det samlede ansøgningsfelt ud fra kriterier, der udmønter den regionale landdistriktsstrategi.


Alle ansøgere får tilbud om at deltage i et læringsforløb i efteråret 2022, hvor metoden i brætspillet "den bæredygtige landsby" anvendes. Kommunale landdistriktsmedarbejdere, repræsentanter for lokale aktionsgrupper, regionale og kommunale politikere m.fl. inviteres ligeledes.


Tildeling af landsbyprisen 2022

Fem landsbyer går videre til finalerunden, hvor de motiverer deres ansøgning over for det faglige panel. Regionen udarbejder en præsentationsvideo for den enkelte landsby i tæt samarbejde med dem, der bor der. Det er det faglige panel, der indstiller en landsby som vinder.


Indstilling om tildeling af Landsbyprisen forelægges regionsrådet i april 2022, og prisen uddeles i maj 2022. I tilknytning til overrækkelsen er der en større markering og fejring af vinderen og landdistriktsudviklingen generelt. Alle kandidater til landsbyprisen samt kommunale og regionale beslutningstagere bliver inviteret med til overrækkelsen.


Proces- og tidsplan, sammensætningen af det faglige panel og kriterierne for udvælgelsen af vinderen af prisen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling godkendte proces- og tidsplan for uddelingen af Landsbyprisen 2022.


Hanne Roed, Carsten Kissmeyer, Claus Kjeldsen og Rasmus Foged var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte den 29. april 2020 landdistriktsstrategien. Kriterier og proces ved uddeling af landsbyprisen 2021 udmønter landdistriktsstrategien.

Regionsrådet godkendte den 17. marts 2021, at processen blev suppleret med et lærings- og udviklingsforløb i 2021.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

6. Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Henrik Gottlieb Hansen og Flemming Knudsen om oprettelse af et uddannelsesråd

Resume

Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Henrik Gottlieb Hansen og Flemming Knudsen med forslag om oprettelse af et uddannelsesråd i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen med forslag om oprettelse af et uddannelsesråd drøftes.

Sagsfremstilling

Henrik Gottlieb Hansen (A) og Flemming Knudsen (A) har den 12. oktober 2021 anmodet om et punkt på dagsordenen til møde i udvalg for regional udvikling den 8. november 2021. Efterfølgende ønskes sagen behandlet i forretningsudvalget og regionsrådet.


"De nyeste tal viser, at 22 % af de unge i Region Midtjylland mellem 18 og 24 år ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Vi står altså med knap 21.000 unge, der er uden uddannelse. Det duer ikke for de unge og for samfundet. Med den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft må vi sikre, at ALLE unge udnytter de kompetencer, de har, og gennemfører en af vore mange bredt anlagte ungdomsuddannelser.


Uddannelsesinstitutioner, kommuner, erhvervsliv og region må arbejde endnu tættere sammen, for at det skal lykkes.


I sin tid som rådmand i Århus Kommune tog Flemming Knudsen initiativ til at oprette et uddannelsesråd bestående af samtlige ungdomsuddannelser i kommunen.


Vi vil foreslå, at vi i regionen opretter et lignede rådgivende organ, der er bredt sammensat geografisk og uddannelsesmæssigt.


Viden om søgemønstre har vi både geografisk og i forhold til de unges køn.


Nu skal alle gode kræfter arbejde tæt sammen, for at vi kan blive den region i Danmark der opnår den højeste ungdomsuddannelsesfrekvens. Det skylder vi de unge. Vi vil gerne gå forrest med denne opgave.


Vi vil også inddrage uddannelsesinstitutioner, som har erfaring med de unge, som har udfordringer og har tilbud specielt til denne målgruppe. Der er f.eks. socialøkonomiske virksomheder, som har erfaring. Måske er der også patientforeninger og virksomheder, som har erfaring med gruppen.


Vi opfordrer administrationen til at komme med et forslag til sammensætning af uddannelsesrådet, ligesom de bedes komme med et forslag til kommissorium.


Finansiering: Transporten dækkes af deltagerne. Mødeudgifterne dækkes af Region Midtjylland.".

Beslutning

Udvalget drøftede henvendelsen med forslag om oprettelse af et uddannelsesråd.


Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,


at Rådet for fremtidens kompetencer anmodes om at komme med forslag til en forstærket indsats for unge, der står uden ungdomsuddannelse og beskæftigelse - og herunder forslag til, hvordan rådet kan inddrage andre aktører med særlige kompetencer til og erfaringer med arbejdet med målgruppen af udsatte unge.


Hanne Roed, Carsten Kissmeyer, Claus Kjeldsen og Rasmus Foged var forhindrede i at deltage i sagens behandling

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-76-9-15

7. Orientering om status for bevillinger fra EU's Interreg-programmer 2014-2020 #

Resume

Der gives en status for EU's Interreg-programmer for perioden 2014-2020. Danske Regioners nye opgørelse viser, at projektpartnere i regionen har været meget aktive og i den femårige periode har indhentet bevillinger for i alt 105,6 mio. kr., som samlet har udmøntet sig i aktiviteter for 175 mio. kr. Midlerne er bl.a. gået til Region Midtjyllands tværnationale grundvandsprojekt, TOPSOIL.

Direktionen indstiller,

at status for midtjyske projektpartneres andel af bevillinger fra EU's Interreg-programmer for perioden 2014-2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Danske Regioner har opgjort alle bevillinger, som er gået til danske partnere under EU's tre Interreg-programmer - Nordsøen, Østersøen og Europe - i perioden 2014-2020. Opgørelsen viser, at de danske partnere har opnået EU-støtte for mere end 372 mio. kr. Hertil kommer egen medfinansiering af projekterne på ca. 230 mio. kr., hvilket giver samlede projektaktiviteter på 602 mio. kr., jf. bilag.


Projektpartnere i Region Midtjylland har været meget aktive i alle tre programmer og har indhentet 33 % af de danske bevillinger på Interreg Nordsøen, 37 % på Interreg Europe og 22 % på Interreg Østersøen, hvilket samlet giver 105,6 mio. kr. til midtjyske projektdeltagere. Det har udmøntet sig i aktiviteter for 175 mio. kr. Til sammenligning har Region Sjælland med næsthøjeste andel indhentet bevillinger på 84,6 mio. kr., og Hovedstaden 77,8 mio. kr.


Interreg-programmerne udgør et stort potentiale for hjemtag af EU finansiering, idet partnere i Region Midtjylland også kan søge det grænseoverskridende Interreg-program Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS). Her har midtjyske projektdeltagere i perioden 2014-2020 indhentet bevillinger for i alt 108 mio. kr. med 216 mio. kr. i projektaktiviteter. Interreg-programmerne udgør til sammen vigtige redskaber for faciliteringen af det internationale samarbejde.


Ny periode for EU's Interreg-programmer

Interreg-Nordsø programmet har altid haft stor bevågenhed, idet Region Midtjylland er vært for programsekretariatet for Interreg-Nordsø-programmet, der fysisk er placeret i Viborg med 14 internationale medarbejdere. Region Midtjylland har f.eks. været leadpartner på TOPSOIL, som er et stort tværnationalt projekt, der arbejder mod at udvikle bæredygtige løsninger på vandkvalitets- og kvantitetsudfordringer relateret til de øverste 10-20 meter af jordsøjlen.


De kommende Interreg-programmer for perioden 2021-27 forventes godkendt nationalt og i EU senest i foråret 2022, og de første indkaldelser af projekter ventes ligeledes i foråret 2022. EU's Green Deal er et bærende element i alle programmer, hvor klimaudfordringerne og den grønne omstilling af vores samfund og økonomi indgår med stor vægt. Der vil derfor i de kommende Interreg-programmer kunne iværksættes projekter inden for bl.a. energi, transport, cirkulær økonomi, sundhed og biodiversitet.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling tog status for midtjyske projektpartneres andel af bevillinger fra EU's Interreg-programmer for perioden 2014-2020 til efterretning.


Hanne Roed, Carsten Kissmeyer, Claus Kjeldsen og Rasmus Foged var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

8. Drøftelse af møder i Danske Regioner #

Resume

Møder i Danske Regioner drøftes.

Direktionen indstiller,

at møder i Danske Regioner drøftes.

Sagsfremstilling

Udvalget kan drøfte emner fra møderne i Danske Regioners udvalg for regional udvikling og EU samt udvalg for miljø og ressourcer.


Der var senest møde i udvalg for regional udvikling og EU den 9. september 2021. Næste møde er den 1. december 2021.


Der var senest møde i udvalg for miljø og ressourcer den 16. september 2021. Næste møde er den 8. december 2021.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling drøftede møder i Danske Regioner.


Næste møder er:

 • Den 25. november 2021: Udvalg for regional udvikling og EU (flyttet fra 1. december 2021)
 • Den 8. december 2021: Udvalg for miljø og ressourcer


Hanne Roed, Carsten Kissmeyer, Claus Kjeldsen og Rasmus Foged var forhindrede i at deltage i sagens behandling

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

9. Gensidig orientering #

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.


*

Orientering på udvalgsmødet om Miljøstyrelsens afgørelse vedrørende afværgeforanstaltninger på Rønland den 12. oktober 2021.
Som opfølgning på denne afgørelse, vil der blive holdt et temamøde på udvalgsmødet den 29. november 2021. Regionsrådet vil efterfølgende få fremlagt forslag til, hvilke tiltag regionen kan igangsætte.


Beslutning

Administrationen orienterede om Miljøstyrelsens afgørelse vedrørende afværgeforanstaltninger på Rønland og plan om temadrøftelse den 29. november 2021.


Arne Lægaard orienterede om aktuel situation for togdriften generelt samt håndtering af f.eks. klager, kompetencer og ansvar.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-17

10. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Udvalg for regional udvikling skal godkende beslutningsprotokollen.


For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i First Agenda ved at trykke på ”Godkend”, når mødet er slut.

Beslutning

Underskriftsarket er journaliseret på sagen. 

Tilbage til toppen