Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Udvalg for regional udvikling
den 11. maj 2022 kl. 09:00
i Konference 1, stuen, Regionshuset Viborg

Alle var mødt

 

Anne Marie Søe Nørgaard, Steen Jakobsen og Bo Jensen (virtuelt) deltog i temadrøftelsen.

 

Mødet blev hævet kl. 12.30.


Sagnr.: 1-01-76-8-22

1. Udpegning af repræsentant til partnerskab omkring Nissum Fjord

Resume

Regionsrådsmedlem Bent Graversen har modtaget en invitation fra VP3 gruppen Nissum Fjord til at deltage i partnerskab om Nissum Fjord. Formålet med partnerskabet er at finde løsninger, der sikrer god tilstand i Nissum Fjord. Bent Graversen er med invitationen bragt i forslag som Region Midtjyllands repræsentant til partnerskabet, og det indstilles på baggrund heraf, at der udpeges en repræsentant til partnerskabet.

Direktionen indstiller,

at der udpeges en repræsentant til partnerskabet omkring Nissum Fjord.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bent Graversen har modtaget en invitation fra VP3 gruppen Nissum Fjord til at deltage i partnerskab om Nissum Fjord. VP3 er en forkortelse for vandområdeplanerne 2021-2027. VP3 gruppen Nissum Fjord repræsenterer landboforeningerne i det tidligere Ringkøbing Amt, som har igangsat et arbejde for at finde løsninger på at sikre en god tilstand i Nissum Fjord. Det er desuden et mål med partnerskabet at etablere et forum, hvor idéer og faglig viden kan være med til at finde løsninger, der sikrer et bedre vandmiljø. Invitationen er vedlagt som bilag.


Om partnerskabet

Afsættet for partnerskabet er, at Miljøministeriet med udgangspunkt i EU's vandrammedirektiv har udsendt vandområdeplaner i høring frem til den 22. juni 2022. Vandområdeplanerne skal bl.a. sikre god tilstand i vandløb, søer og kystvande. Nissum Fjord og oplandet er i den sammenhæng et vigtigt område, hvor der arbejdes på at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag.


Der lægges med invitationen op til et bredt partnerskab bestående af vidensinstitutioner, kommuner, regionen, forsyningsselskaber, foreninger og organisationer m.fl. til hele oplandet til Nissum Fjord. Oversigt over inviterede deltagere er vedlagt som bilag, hvoraf det blandt andet fremgår, at Bent Graversen er bragt i forslag som repræsentant for Region Midtjylland.


Partnerskabet sammensættes i maj og indkaldes til møde medio juni med henblik på at give input til et høringssvar.


Regionens rolle

Region Midtjylland har gennem flere større projekter oparbejdet værdifulde erfaringer på klimatilpasningsområdet. Nissum Fjord er en del af Storåen, som indgår i regionens klimatilpasningsprojekt Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC). Regionen har desuden erfaringer med multifunktionel jordfordeling fra projektet Bioscape.


Region Midtjylland er endvidere med i forsknings- og innovationsprojektet Mapfield, som skal være med til at sikre grundvand, vandløb og fjorde mod kvælstofforurening, samtidig med at der skabes bedre produktionsvilkår for landbruget.


Regionen kan dermed bidrage til, at partnerskabet får indsigt i perspektiver og erfaringer, som til sammen kan medvirke til at finde de bedst mulige løsninger i forhold til at sikre en bedre tilstand i Nissum Fjord og opland.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

at regionsrådsmedlem Bent Graversen udpeges som regionsrådets repræsentant i partnerskabet omkring Nissum Fjord.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-92-21

2. Temadrøftelse: Proces og status for elevfordelingen på gymnasieområdet 2022-2023 # (kl. 8.30)

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen omhandler orientering om status, proces og videre forløb for elevfordelingen på gymnasieområdet for optageåret 2022-23.


På udvalgsmødet den 27. april 2022 blev regionsrådet orienteret om status for ansøgertal til gymnasierne i Region Midtjylland. Fordelingsudvalgene har behandlet eventuelle ønsker om opregulering af kapaciteten på møder den 20. april 2022.


Program

Kl. 8.30-8.40: Status, proces og videre forløb om elevfordelingen, oplæg ved kontorchef Henrik Lodberg og chefkonsulent Ruth Irene Strøm

Kl. 8.40-9.00: Spørgsmål og dialog


Sluttidspunktet kan ved behov rykkes til kl. 9.15.


Regionsrådets kompetence og ansvar

Regionerne har ansvaret for at koordinere udbuddet af ungdomsuddannelser med henblik på at sikre, at der findes et varieret udbud af uddannelsesmuligheder i hele regionen. Det er i forlængelse heraf regionsrådets opgave at indmelde den samlede optagelseskapacitet for de gymnasiale institutioner til børne- og undervisningsministeren. Optagelseskapaciteten bestemmer, hvor mange elever en uddannelsesinstitution må optage på en førsteårs-årgang.


Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der har den endelige kompetence til at fastsætte institutionernes kapacitet, herunder også til at fastlægge eventuelle kapacitetslofter. Hvis regionsrådet vurderer, at kapaciteten er for stor, kan det indstille til børne- og undervisningsministeren at lægge et loft over kapaciteten.


Regionsrådet indstillede i december 2021 kapaciteten for det almene gymnasium (STX) og HF til børne- og undervisningsministeren. Den indstillede kapacitet svarede til skolernes indmeldte kapacitet. Der var således ingen skoler, der fik pålagt kapacitetslofter.


Der er hvert år ca. 7.500 unge, der søger om optagelse på STX eller HF i Region Midtjylland. Langt de fleste kommer ind på deres 1. prioritet, men nogle institutioner, især i de større byer, får flere ansøgere, end de har kapacitet til. Omvendt er nogle af de mindre gymnasier uden for de større byer udfordrede af de faldende ungdomsårgange, og de risikerer at modtage for få ansøgninger til at sikre et varieret og bæredygtigt udbud.


Fordelingsudvalgenes kompetence

Regionsrådet har ikke yderligere beføjelser i forhold til at fastsætte eller regulere kapaciteten, når ansøgertallene er kendte. Denne kompetence ligger hos fordelingsudvalgene. Fordelingsudvalgene består af lederne fra de almene gymnasier og HF-uddannelserne samt to repræsentanter fra regionsrådet. Fordelingsudvalgene har blandt andet til opgave at fordele ansøgere til STX og HF på de skoler, der får flere 1. prioritetsansøgere, end der er plads til. Der er fire fordelingsudvalg i Region Midtjylland.


En institution har mulighed for at opregulere sin optagelseskapacitet, hvis fordelingsudvalget har anmodet den herom, med henblik på at tilvejebringe tilstrækkelig optagelseskapacitet. Det har i år været aktuelt i fordelingsudvalg Vest og Øst, hvor flere gymnasier var overansøgte. Det gælder de centrale Aarhusgymnasier, Herning Gymnasium, Silkeborg Gymnasium og Randers Statsskole, der alle har fået flere ansøgere, end de har kapacitet til. Der skal ske en fordeling af ansøgere fra disse gymnasier, såfremt optagelseskapaciteten ikke hæves. Fordelingsudvalgene behandlede ønsker om opregulering af kapaciteten på møder den 20. april 2022. Beslutning om opregulering af optagelseskapacitet afgøres ved simpel flertalsafgørelse i fordelingsudvalget. I fordelingsudvalg Øst fik Silkeborg Gymnasium hævet sin kapacitet fra 502 elever til 531 elever, hvorved der skal fordeles 2 elever. De øvrige gymnasier i fordelingsudvalg Øst fastholdt deres kapacitet. Det betyder, at der skal fordeles ca. 200 elever.


I fordelingsudvalg Vest havde Herning Gymnasium anmodet om at få hævet sin kapacitet fra 336 elever til 364 elever, hvorved der skulle fordeles ca. 40 elever. Forslaget var til afstemning i fordelingsudvalget, og der var flertal i udvalget for, at kapaciteten skulle fastholdes på de 336 elever. Herved skal der fordeles 68 elever fra Herning Gymnasium. Det er fordelingsudvalget, der har kompetencen til at fordele elever fra de overansøgte gymnasier. Fordelingen sker med udgangspunkt i optagelsesbekendtgørelsen, hvorefter eleverne skal fordeles efter afstand, konkret vejafstand fra elevens bopæl til skolen, således at de elever, der har kortest afstand, bliver optaget. De elever, der ikke bliver optaget, fordeles herefter i henhold til deres prioriteter.

Beslutning

På mødet blev der orienteret om og drøftet proces og status for elevfordeling på gymnasieområdet 2022-23.

Tilbage til toppen