Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Udvalg for regional udvikling
den 9. november 2022 kl. 09:00
i Konference 1, stuen, Regionshuset Viborg

Alle var mødt.

 

Regionsrådsmedlem Bo Jensen og Else Søjmark deltog under tillægsdagsordenen punkt 1.

Martin Jakobsen deltog i mødet indtil kl. 12.15 og forlod mødet efter behandling af punkt 12.

 

Der var enighed om ny rækkefølge for behandling af punkterne:
Tillægsdagsorden punkt 1, punkt 10, 2, tillægsdagsorden punkt 2, 13, 12, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18

 

Mødet blev hævet kl. 14.46.


Sagnr.: 1-34-76-1-19

1. Høringssvar til råstofredegørelsen #

Resume

Regionsrådet sendte råstofredegørelsen i offentlig høring den 1. juni til den 14. august 2022 og har modtaget i alt 35 høringssvar fra kommuner, statslige myndigheder, råstofbranchen og Danmarks Naturfredningsforening. Administrationen præsenterer råstofredegørelsen, de indkomne høringssvar samt den videre proces ved en eventuel planrevision på mødet. Der lægges med sagen op til en drøftelse af fordele og ulemper ved en planrevision samt den videre proces.

Direktionen indstiller,

at høringssvarene til råstofredegørelsen tages til efterretning, og


at udvalget drøfter fordele og ulemper ved en planrevision samt den videre proces.

Sagsfremstilling

Der er mange ønsker til, hvordan arealerne i Danmark skal anvendes, og arealanvendelsen er fortsat under pres. Det stiller krav til optimerede løsninger i forhold til råstofforsyningen. Det gælder særligt i forhold til arealanvendelsen før, under og efter endt gravning. Intelligente løsninger er påkrævede og et øget fokus på rækkefølgeplanlægning er væsentligt.


Råstofredegørelse i høring

Regionsrådet skal hvert fjerde år i henhold til råstofloven vurdere, om der er behov for revision af den gældende råstofplan. Forarbejdet for denne vurdering er en redegørelse om status for råstofbehovet og råstofressourcen.


Regionsrådet sendte redegørelsen i offentlig høring den 1. juni til den 14. august 2022. Redegørelsen indeholder en beskrivelse af regionens råstofforsyningssituation samt en vurdering af udviklingen i råstofforbruget og behovet for at udlægge nye indvindingsområder. Det fremgår af redegørelsen, at det forventede forbrug af sand, grus og sten fortsat øges frem mod 2040.


De indkomne høringssvar

Regionen har modtaget i alt 35 høringssvar. Høringssvarene er fordelt på følgende hovedgrupper: 11 høringssvar fra kommunerne, 2 fra statslige myndigheder, 16 fra råstofbranchen, 2 fra borgere og 4 fra Danmarks Naturfredningsforening.


Der er høringssvar, der forholder sig direkte til spørgsmålet om en planrevision. Disse taler for en planrevision. En del høringssvar forholder sig ikke direkte til spørgsmålet om planrevision, men i stedet til selve planarbejdet, råstofsagsbehandlingen og den grønne omstilling. Et resumé af høringssvarene er vedlagt som bilag. Den fulde ordlyd kan ses på www.råstofplan2024.rm.dk.


Vidensgrundlag for planrevision

Der er foruden redegørelsen udført analyser, bl.a. af råstoftransporten til lands og til havs. Analysen er udført af COWI og viser, hvor råstoffer indvundet i Midtjylland transporteres hen.


Der er endvidere igangsat et nyt udviklingsprojekt 'Råstofinitiativet', som er et partnerskabsprojekt i 2022 med fokus på et mindre forbrug og erstatning af nyudvundne råstoffer i anlægsarbejder. Projektet er et resultat af den seneste råstofplan, hvor regionsrådet ønskede fokus på at mindske forbruget af råstoffer i byggebranchen og øge genbrug og genanvendelse.


Administrationen vil på baggrund af det nuværende vidensgrundlag præsentere fordele og ulemper ved en planrevision, den videre proces samt konsekvenser og omfang. Administrationen vil desuden på mødet fortælle om 'Råstofinitiativet'.


Sagen forelægges regionsrådet på mødet den 25. januar 2023.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling tog høringssvarene til råstofredegørelsen til efterretning.


Udvalget drøftede fordele og ulemper ved en planrevision samt den videre proces.


Sagen behandles på de politiske møder i december 2022.


Martin Jakob Jakobsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.


Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte på mødet den 25. maj 2022 udkast til råstofredegørelse.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-51-71-145-21

2. Orientering om annullering af udbudsforretningen vedrørende Høfde 42 #

Resume

Udbudsforretningen vedrørende oprensning af Høfde 42 er annulleret. Der er gennemført to forhandlingsrunder med de bydende virksomheder. Forhandlingerne og den foreløbige vurdering af tilbuddene viser, at det med det nuværende økonomiske grundlag ikke vil være muligt at indgå kontrakt om oprensningen af Høfde 42. Før der kan ske genudbud af oprensningsprojektet, er det nødvendigt, at der træffes en politisk beslutning om et justeret økonomisk grundlag. Der er brug for mindst 600 mio. kr. til Høfde 42-oprensningen, hvis den skal gennemføres med de nuværende markedspriser på energi og råvarer.

Regionsrådet har på mødet den 26. oktober 2022 besluttet, at der rettes henvendelse til miljøministeren angående oprensning af Høfde 42 og til Danske Regioners bestyrelse med henblik på at få hævet regeringens bidrag til løsning af generationsforureningerne.

Direktionen indstiller,

at orientering om status for udbudsforretningen tages til efterretning,


at udvalget evaluerer den interne proces omkring annulleringen af udbuddet, herunder proces for kommunikation, og


at udvalget drøfter den videre opfølgning på regionsrådets beslutning den 26. oktober 2022 om, at der rettes henvendelse til miljøministeren og Danske Regioners bestyrelse.

Sagsfremstilling

Udbudsforretningen vedrørende oprensning af Høfde 42 er annulleret, da forhandlinger med tilbudsgivere tydeligt har vist, at projektet ikke kan gennemføres indenfor det nuværende økonomiske grundlag.


Udbud af opgaven med oprensningen af Høfde 42

Regionsrådet vedtog i august 2021 udbudsstrategien for oprensningen af generationsforureningen ved Høfde 42. Opgaven blev sendt i EU-udbud i december 2021. Arkil A/S, Fortum Waste Solutions A/S og Krüger A/S blev prækvalificeret og inviteret til at afgive tilbud på oprensningen.


Der er i udbuddet fastsat et prisloft på 375 mio. kr., således at tilbud med en tilbudssum herover ikke accepteres. Det nuværende økonomisk grundlag afsat til oprensningen består af 250 mio. kr. fra staten samt 125 mio. kr. fra Auriga Industries A/S.


En oprensning af forurening svarende til forureningen ved Høfde 42 er aldrig udført før. Regionen har derfor i udbudsmaterialet stillet høje krav til kvaliteten i opgaveløsningen for derigennem at sikre, at de tilbudte projektforslag med høj grad af sikkerhed kan udføres i praksis på en fagligt god og sikker måde.


Der er modtaget indledende tilbud i juni 2022, hvorefter der er afholdt første forhandlingsrunde med tilbudsgiverne. Udbudsmaterialet er herefter tilrettet og genudsendt. Tilbudsgivere har med afsæt i det revidere udbudsmateriale afleveret reviderede tilbud i september 2022, og der er gennemført endnu en forhandlingsrunde i begyndelsen af oktober.


Annullering af udbudsforretningen

Et af hovedformålene med forhandlingerne har været at identificere omkostningsdrivere i projektforslagene, og der har desuden været fokus på at forbedre kvaliteten i de tilbudte løsninger.


Udbuddet af oprensningen er sket før den nuværende usikkerhed i markedet, bl.a. som følge af krigen i Ukraine. Flere af tilbudsgiverne har i forbindelse med forhandlingsmøderne oplyst, at den geopolitiske situation har resulteret i kraftige stigninger i omkostninger til energi og råvarer, hvilket er medvirkende til, at de ikke ser nogen mulighed for at gennemføre oprensningen indenfor det angivne prisloft.


Det vurderes med afsæt i tilbuddene og de gennemførte forhandlinger med tilbudsgiverne, at det ikke er sandsynligt, at der ved gennemførelse af udbudsforretningen kan indgås kontrakt på oprensningen. Det skyldes dels, at det i udbudsmaterialet anførte prisloft på 375 mio. kr. i to af de modtagne tilbud overskrides væsentligt, og dels at et af tilbuddene ikke vurderes at opfylde regionens høje krav i forhold til kvalitet i opgaveløsningen. Dermed er det usandsynligt, at der modtages bare et konditionsmæssigt tilbud. Forhandlingsforløbet har desuden afdækket, at regionen med fordel kan foretage nogle ændringer i udbudsmaterialet, der ikke er juridisk muligt indenfor den eksisterende udbudsforretning.


Det er på den baggrund meddelt tilbudsgiverne, at udbudsforretningen annulleres, idet det vil være uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcer at fortsætte udbudsprocessen, når udbuddet ikke kan føre til kontraktindgåelse.


Behov for justeret økonomisk grundlag

Energikrisen og inflationen betyder, at hvis oprensningen skal gennemføres med det nuværende prisniveau, skal det økonomiske grundlag øges fra de nuværende 375 mio. kr. til mindst 600 mio. kr. Beløbet er beregnet på baggrund af gennemsnitspriser på energi i september 2022. Prisestimatet er naturligvis behæftet med usikkerhed pga. den geopolitiske situation og den store ustabilitet på markederne lige nu.


Det er derfor nødvendigt, at der træffes politisk beslutning om et justeret økonomisk grundlag for at kunne gennemføre oprensningen af forureningen ved Høfde 42. En justering af det økonomiske grundlag vil afhænge af drøftelser mellem Folketingets partier, da hovedparten af det økonomiske grundlag stammer fra bevillinger på finansloven. Det økonomiske grundlag kan enten tilvejebringes, ved at Folketinget bevilger flere midler til oprensningen, eller ved at der sker en omprioritering af de allerede afsatte midler til generationsforureningerne.


Når et justeret økonomisk grundlag er tilvejebragt, skal der gennemføres en ny udbudsforretning, som forventes at vare op til et år. Udbudsstrategien forelægges regionsrådet til godkendelse, inden udbuddet genudsendes.


Opfølgning på regionsrådets beslutning 26. oktober 2022

Den 26. oktober 2022 blev annulleringen af udbud af oprensning af Høfte 42 behandlet på regionsrådsmødet. Her blev det besluttet, at redegørelsen for forløbet omkring annulleringen af udbuddet blev taget til efterretning, at der skulle rettes henvendelse til miljøministeren angående oprensningen på Høfde 42 og til Danske Regioners bestyrelse med henblik på at få hævet regeringens bidrag til løsning af generationsforureningerne.


På udvalgsmødet præsenteres forslag til opfølgning med henblik på drøftelse.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling tog orientering om status for udbudsforretningen til efterretning.


Udvalg for regional udvikling tilkendegav i sin evaluering af den interne proces om annullering af udbuddet, at udvalget ønsker at følge den nye udbudsproces tæt og ønsker i det fremadrettede forløb, at udvalget og regionsrådet orienteres og involveres i god tid om væsentlige beslutninger om udbudsprocessen og kommunikationen omkring disse, med hensyn til fortrolighed og de juridisk rammer, der er for sådan en proces.

Udvalget drøftede den videre opfølgning på regionsrådets beslutning den 26. oktober 2022 om, at der rettes henvendelse til miljøministeren og Danske Regioners bestyrelse. Jf. sag "Nyt økonomisk grundlag for Høfde 42-oprensningen" på tillægsdagsordenen.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet behandlede den 26. oktober 2022 sag om annullering af udbud på oprensning af Høfte 42.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-0-33-19

3. Tidlig dialog om realisering af projektpulje 2023 #

Resume

Der er i budget 2023 afsat 18,4 mio. kr. til projektpuljen til regionale handleplansaktiviteter, som skal være med til at realisere den regionale udviklingsstrategi i 2023. Der lægges op til en drøftelse af, hvilke aktiviteter inden for mobilitet og landdistrikter der skal indgå i den handleplan, som udmønter projektpuljen i 2023. Endeligt udkast til handleplan behandles på udvalgsmødet i december 2022.

Direktionen indstiller,

at indsatser på områderne for mobilitet og landdistrikter til realisering af projektpulje til regionale handleplansaktiviteter 2023 drøftes.

Sagsfremstilling

Projektpuljen til regionale handleplansaktiviteter skal understøtte realiseringen af den regionale udviklingsstrategi, der bl.a. har fokus på regionens opgaver og samarbejder inden for internationalt samarbejde, landdistrikter, mobilitet, sundhedsinnovation, bæredygtighed og grøn omstilling samt klima.


Projektpuljen til regionale handleplansaktiviteter indgår som en del af Regional Udviklings samlede udviklingsaktiviteter, som ud over projektpuljen indeholder aktiviteter inden for uddannelse og kultur.


Tidlig dialog om handleplan

Hvert år udarbejdes en handleplan for udmøntningen af projektpuljen. Handleplanen beskriver de aktiviteter, som planlægges gennemført under hvert indsatsområde.


Der lægges op til en tidlig dialog i udvalget om, hvilke aktiviteter der skal gennemføres på de forskellige indsatsområder i 2023 og dermed indgå i handleplan for projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter 2023. Mobilitet og landdistrikter behandles på dette møde, mens bæredygtighed og grøn omstilling, klima og internationale aktiviteter blev behandlet på mødet den 5. oktober 2022.


Mobilitet

Når borgerne bliver spurgt, er svaret hyppigt et ønske om høj grad af fleksibilitet i arbejds-, uddannelses- og fritidsliv. Region Midtjylland arbejder for at fremme gode forbindelser og styrke sammenhængskraften i hele regionen gennem fleksible og bæredygtige mobilitetsløsninger samt en tidssvarende infrastruktur.


En stor del af budgettet i Regional Udvikling er reserveret til bestilling af kollektiv trafik hos Midttrafik. Midlerne i projektpuljen er målrettet udviklingsprojekter, der kan bidrage til at tilpasse mobilitetsløsningerne til nye adfærdsmønstre og nye miljøkrav.


Regionen har derfor fokus på fortsat mobilitetssamarbejde med kommunerne, Midttrafik og andre relevante parter i både ind- og udland om f.eks. bæredygtighed, digitalisering og områdevise mobilitetsplaner, der skal sikre mere bæredygtige og sammenhængende tilbud til borgerne i Region Midtjylland.


Landdistrikter

Landdistrikterne og landsbyer skal være attraktive steder at bo med aktive fællesskaber, der viser vejen til det gode og bæredygtige liv. Ambitionen er, at den regionale indsats inden for eksempelvis klima, energiløsninger, miljø, sundhed, mobilitet, kultur og adgang til uddannelse også er til gavn for landdistrikter.


Regionens initiativer sætter bl.a. fokus på:

 • Opbygning og formidling af viden om bæredygtig landdistriktsudvikling
 • Facilitering af netværk og partnerskabsdannelse
 • Eksperimenterende projekter, der kan fremme og accelerere den bæredygtige udvikling i landdistrikterne
 • Kommunikationsinitiativer, der kan synliggøre muligheder og kvaliteter i landdistrikterne, eksempelvis gennem videreudvikling af Region Midtjyllands landsbypris.


Administrationen vil på mødet holde et oplæg om forventninger til indsatsen for mobilitet og landdistrikter i 2023.


Økonomi

Der er i budget 2023 samlet afsat 600,7 mio. kr. til Regional Udvikling i 2023, hvoraf 18,4 mio. kr. er afsat til projektpulje til handleplansaktiviteter. Tabel 1 viser, hvordan projektpuljens midler indikativt er fordelt på de enkelte indsatsområder i budget 2023.


Arbejdet med udvikling af arbejdskraftsressourcer er i forbindelse med budget 2023 bevillingsmæssigt flyttet fra projektpuljen til handleplansaktiviteter til uddannelsespuljen. Formålet med flytningen er at fortsætte arbejdet i regi af regionens øvrige opgaver inden for uddannelsesområdet.


Det bemærkes, at indsatsområdet sundhedsinnovation behandles særskilt af udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling drøftede indsatser på områderne for mobilitet og landdistrikter til realisering af projektpulje til regionale handleplansaktiviteter 2023.


Martin Jakob Jakobsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Udvalg for regional udvikling drøftede på mødet den 5. oktober 2022 indsatserne for bæredygtighed og grøn omstilling, klima og internationale aktiviteter.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-93-21

4. Kommissorier for regionalpolitiske fora vedrørende unge udenfor og biodiversitetskrise

Resume

Regionsrådet har besluttet, at der i revisionen af Regional Udviklingsstrategi 2019-2030 fokuseres på otte udfordringer. Der arbejdes i 1. halvår 2023 med de to første udfordringer om unge udenfor og biodiversitetskrise. Der arbejdes i regionalpolitiske partnerskaber sammensat af kommuner, stat, videninstitutioner, erhvervsliv, civilsamfund, organisationer og region. Forslag til kommissorium og sammensætning af regionalpolitiske fora vedrørende unge udenfor og biodiversitetskrise fremsendes til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at forslag til kommissorium for og sammensætning af regionalpolitisk forum om unge udenfor godkendes, og


at tre regionsrådsmedlemmer udpeges til regionalpolitisk forum om unge udenfor, og


at forslag til kommissorium for og sammensætning af regionalpolitisk forum om biodiversitetskrise godkendes, og


at tre regionsrådsmedlemmer udpeges til regionalpolitisk forum om biodiversitetskrise.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på mødet den 28. september 2022 at starte revisionen af Regional Udviklingsstrategi med at nedsætte regionalpolitiske fora til besvarelse af følgende spørgsmål:

 • Hvordan hjælper vi de unge, der står udenfor?
 • Hvordan forhindrer vi, at blomsterne forsvinder?


Spørgsmålet om hvordan vi forhindrer, at blomsterne forsvinder er oversat til biodiversitetskrise.


Der foreligger nu udkast til kommissorium og sammensætning af de to regionalpolitiske fora om unge udenfor og om biodiversitetskrise. Begge udkast er vedlagt som bilag.


Regionalpolitisk forum om unge udenfor

Udfordringen er de 23.000 midtjyske unge mellem 16-29 år, som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. Det er et problem, når mennesker ikke er en del af samfundet, og det er omkostningsfuldt, både for den enkelte og samfundet.


Der nedsættes et regionalpolitisk forum, der arbejder med løsninger og anbefalinger i 1. halvår i 2023.


Det foreslås, at det regionalpolitiske forum sammensættes af ca. 30 repræsentanter fra kommuner, stat, uddannelsesinstitutioner, videninstitutioner, erhvervsliv, civilsamfundet og regionen.


Regionalpolitisk forum om biodiversitetskrise

Udfordringen er, at der er mangel på sammenhængende naturområder. Naturen, i form af skov, hede, eng, søer og vandløb, fylder kun en fjerdedel af arealet i Midtjylland, mens næsten tre fjerdedele af arealet er optaget af landbrug, infrastruktur og bygninger. Det medfører et fald i biodiversiteten, når planter og dyr har svært ved at udvikle og formere sig på tværs af deres levesteder.


Der nedsættes et regionalpolitisk forum, der arbejder med løsninger og anbefalinger i 1. halvår i 2023.


Det foreslås, at det regionalpolitiske forum sammensættes af ca. 25 repræsentanter fra kommuner, stat, uddannelsesinstitutioner, videninstitutioner, erhvervsliv, civilsamfund og regionen.


De regionalpolitiske foras arbejdsform

Det fremgår af kommissoriet, at de regionalpolitiske fora mødes tre gange. Første møde handler om tendenser og udfordringer på området. Her stilles diagnosen med afsæt i data og input fra videnspersoner, civilsamfund og erhvervsliv. På møde 2 arbejdes der med hypoteser og løsninger på udfordringen. Her inviteres andre relevante aktører ind, som skal bidrage med nye vinkler. Møde 3 fokuserer på de konkrete handlingsanvisende løsninger og anbefalinger.


Når et regionalpolitisk forum har afgivet anbefalinger til løsninger og initiativer, behandles det løbende af regionsrådet, hvilke løsninger og initiativer Region Midtjylland kan realisere.


Alle anbefalinger samles i 2025 i en ny Regional Udviklingsstrategi, når alle regionalpolitiske fora har afgivet deres anbefalinger. Regional Udviklingsstrategi sendes i høring i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og i offentlig høring.


Udpegning af regionsrådsmedlemmer til fora

Det regionalpolitiske forum sammensættes af ca. 25 repræsentanter fra kommuner, stat, uddannelsesinstitutioner, videninstitutioner, erhvervsliv, civilsamfund og regionen. Regionsrådet er repræsenteret med tre medlemmer i hver af de to regionalpolitiske fora. Det indstilles, at regionsrådet udpeger tre medlemmer til regionalpolitisk forum om unge udenfor og tre medlemmer til regionalpolitisk forum om biodiversitet.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,


at forslag til kommissorium for og sammensætning af regionalpolitisk forum om unge udenfor godkendes, idet deltagerkredsen suppleres med en skoleleder,


at forslag til kommissorium for og sammensætning af regionalpolitisk forum om biodiversitetskrise godkendes, idet deltagerkredsen suppleres med en ekstra ung midtjyde på 18-25 år (fra gruppen af SAMFUNDSFORMERNE) samt en deltager med skovdyrkerkompetence,


at tre regionsrådsmedlemmer udpeges til regionalpolitisk forum om unge udenfor,

at tre regionsrådsmedlemmer udpeges til regionalpolitisk forum om biodiversitetskrise, og


at der med udpegningen af tre regionsrådsmedlemmer til hvert forum bliver en markant repræsentation fra udvalget for regional udvikling, hvorfra der samtidigt udpeges til formandsposterne i de to fora, under hensyn til at udvalget har ansvaret for den regionale udviklingsstrategi.


Martin Jakob Jakobsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte den 28. september 2022 temaer i revision af Regional Udviklingsstrategi for Midtjylland.


Udvalg for regional udvikling drøftede på mødet den 8. juni 2022 udfordringer og tendenser inden for området regional udvikling.


Regionsrådet godkendte den 27. april 2022 proces for revision af regional udviklingsstrategi.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-17-22

5. Udmøntning af uddannelsespulje 2022

Resume

Ansøgningsrunden til Region Midtjyllands uddannelsespulje er afsluttet, og administrationen har modtaget 14 ansøgninger til uddannelsespuljen. Der indstilles 12 ansøgninger til godkendelse, mens to ansøgninger indstilles til afslag. Det indstilles, at der samlet udmøntes 6,265 mio. kr. i tilskud fra Uddannelsespuljen.

Direktionen indstiller,

at der fra uddannelsespuljen 2022 bevilges 6,265 mio. kr. til medfinansiering af 12 projekter, jf. tabel 1, og


at der gives afslag til to projekter på samlet 0,899 mio. kr., jf. tabel 2, og


at medfinansieringen til projekterne forudsætter, at projekterne gennemføres som beskrevet i ansøgningen, og at uddannelsesinstitutionerne har en egenfinansiering på minimum 25 %.

Sagsfremstilling

Uddannelsespuljen har til formål at støtte udviklingsprojekter på regionens ungdomsuddannelser. Udviklingsprojekterne kan bl.a. omhandle udvikling af fag, valgfag, efteruddannelse m.v.


Der er gennemført en ansøgningsrunde til Uddannelsespuljen i efteråret, og administrationen har modtaget 14 ansøgninger. Administrationen har i sin vurdering af ansøgningerne lagt vægt på følgende politisk vedtagne kriterier:


 • Projektets nyhedsværdi
 • Om projektet understøtter teknologipagten
 • Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner
 • Samarbejde med virksomheder og øvrige organisationer
 • Om projektet indeholder flere finansieringskilder


Der har ikke været fastsat specifikke temaer, der prioriteres i årets ansøgningsrunde.


I det følgende præsenteres de forskellige ansøgninger. Administrationens vurdering af ansøgningerne og alle ansøgninger indstillet til bevilling fremgår af bilag.


Ansøgninger indstillet til bevilling

Personvognsmekanikerspeciale med innovation og internationalt udsyn

Uddannelsescenter Holstebro søger om tilskud til et projekt, som har til formål at udvikle et nyt hovedforløb i personvognsmekanikeruddannelsen. Det nye forløb skal koble en international dimension på uddannelsen gennem praksislæring hos en række tyske bilmærker. Den samlede projektsum er på 0,360 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,248 mio. kr.


Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektets nye specialeforløb kan være med til at tiltrække flere til erhvervsuddannelserne. Nyhedsværdien vurderes yderligere til at være høj med god mulighed for efterfølgende spredning, da projektets model for at arbejde internationalt også med fordel kan udnyttes af andre erhvervsuddannelser i regionen.


HF Outdoor

TH. LANGS HF & VUC søger om tilskud til et projekt, som vil udvikle en ny HF Outdoorlinje. Projektet ønsker at gå sammen med lokale aktører for at skabe en fagpakke målrettet elever, som ønsker at komme tættere på naturen. Den samlede projektsum er på 0,165 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,088 mio. kr.


Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektets formål om at øge tilslutningen til uddannelser inden for velfærdssektoren vurderes som gavnligt. Ydermere vurderes der at være et væsentligt spredningspotentiale til andre gymnasier og HF'er i regionen.


Fremtidens energiproduktion i landbruget

Agroskolen søger om tilskud til et projekt, som ønsker at udvikle tematiserede undervisningsforløb i fremtidens energiproduktion i landbruget. Formålet er, at uddannelsen i fremtiden kan uddanne landmænd, som har en større viden om klimavenlige løsninger. Den samlede projektsum er på 0,125 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,094 mio. kr.


Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektets fokus på at arbejde klimavenligt på landsbrugsuddannelsen er i tråd med regionens teknologipagt. Derudover vurderes projektets fokus på klima og bæredygtighed til at kunne øge tilslutningen til de medvirkende erhvervsuddannelser, hvilket er i tråd med regionens uddannelsespolitik.


Praksisforløb for folkeskoleelever og grundforløbselever

College360 søger om tilskud til et projekt, som har til formål at øge samarbejdet med kommunens grundskoler for at få flere til at vælge en EUD. Det skal ske gennem besøg fra 5. og 6. klasse på College360, hvor de modtager undervisning og rundvisninger fra skolens grundforløbselever. Den samlede projektsum er på 0,904 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,678 mio. kr.


Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektets formål om at skabe et øget kendskab til erhvervsuddannelserne hos grundskolelever er i tråd med regionens uddannelsespolitik på EUD-området. Ydermere har projektet et stort spredningspotentiale, ligesom den øgede kendskab til Euroskills 2025 vurderes som værende positivt.


Projekt Udvikling af faglig læsning for øget gennemførelse

Randers Social- og Sundhedsskole søger om tilskud til et projekt, som vil sikre en øget gennemførelse på SOSU-, FGU- og EUD-uddannelserne ved at forbedre elevernes læsefærdigheder. Undersøgelser viser, at uddannelsernes målgruppe har væsentlige sproglige vanskeligheder, hvorfor en opkvalificering af lærerne gennem projektet vil afhjælpe dette. Den samlede projektsum er på 1,963 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 1,374 mio. kr.


Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektet vurderes at kunne bidrage til at mindske frafaldet på EUD og FGU, hvilket er i tråd med regionens uddannelsespolitik. Ydermere vurderes projektets resultater at kunne komme andre EUD og FGU uddannelsesinstitutioner i regionen til gode.


Makerspace i en SOSU-faglig kontekst

Randers Social- og Sundhedsskole søger om tilskud til et projekt, som har til formål at udvikle et nyt og innovativt undervisningsmiljø, et såkaldt Makerspace. Projektet vil herigennem styrke SOSU-elevernes kreativitet, kritisk tænkning og samarbejdsevne. Den samlede projektsum er på 0,908 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,681 mio. kr.


Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektet vurderes at være nyskabende i en SOSU-kontekst. Projektet vurderes yderligere at få flere til at vælge at tage en SOSU-uddannelse med de nye didaktiske tilgange. Samtidig vurderes projektets metode at kunne være til gavn for regionens andre SOSU-uddannelser.


Legende let?

Grenaa Gymnasium søger om tilskud til et projekt, der vil bruge leg som didaktisk redskab til at skabe en ramme om undervisningen, hvor elevernes motivation driver deres egen læring. Den forventede øgede motivation for undervisningen skal bl.a. resultere i øget trivsel blandt og fastholdelse af eleverne. Det samlede budget er på 0,355 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,265 mio. kr.


Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektet kan bidrage til på en ny måde at inkludere leg i undervisningens didaktik og derigennem styrke elevernes motivation og trivsel.


Video Pals Across Continents

Randers HF og VUC søger om tilskud til et projekt, som vil forbedre elevers engelskkundskaber og deres kulturelle forståelse ved at kommunikere med unge fra andre lande gennem inddragelse af digitale medier og platforme i undervisningen. Det samlede budget er 0,200 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,150 mio. kr.


Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektets formål om at styrke elevernes interesse for og kompetencer inden for sprog understøtter regionens uddannelsespolitik.


Parat til profession – Professionelle HF-kompetencer til velfærdsuddannelserne

Randers HF og VUC søger om tilskud til et projekt, hvor en række HF-skoler i samarbejde med VIA University College samarbejder om at sikre en god overgang til VIA's velfærdsuddannelser – sygeplejersker, lærere og pædagoger. Projektet vil lave en fokuseret udvikling af den professionsrettede undervisning på HF med større fokus på karriereperspektiver. Det samlede budget er 2,166 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 1,625 mio. kr.


Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektet har til formål at få flere til at vælge og gennemføre en velfærdsuddannelse, hvilket er i tråd med regionens uddannelsespolitik. Projektet indstilles dog til en reduceret bevilling på 1,125 mio. kr., da dele af projektets aktiviteter er rettet mod elever på VIA University College, som ikke er tilskudsberettigede under uddannelsespuljen.


Etablering af uddannelsestilbuddet på HF3

Horsens HF og VUC søger om tilskud til et projekt, som vil udvikle og igangsætte et særligt tilrettelagt treårigt HF-forløb for unge med psykiske udfordringer. Det samlede budget er på 1,020 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,764 mio. kr.


Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektets fokus på at få flere udsatte unge i uddannelse understøtter regionens uddannelsespolitik.


Fra aktivitetsparat til faglært

Tradium søger om tilskud til et projekt, som vil udvikle og afprøve nye veje til EUD for aktivitetsparate unge. Projektet er i tæt samarbejde med Daghøjskolen i Randers og har til formål at styrke de unges motivation til at starte på og gennemføre en erhvervsuddannelse. I projektet stifter de unge bekendtskab med forskellige retninger inden for EUD, hvilket skal bidrage til at skabe tryghed og forudsigelighed, så flere vælger at starte på en erhvervsuddannelse. Det samlede budget er 0,682 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,512 mio. kr.


Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektet bidrager til at få unge til at vælge en erhvervsuddannelse og derved understøtter regionens uddannelsespolitik.


FGU's image – synliggørelse af læring og dannelse i FGU

FGU Østjylland søger om tilskud til et projekt, som vil ændre de negative fortællinger, der findes om FGU. Der skal udvikles et læringsforløb, hvor elever på de involverede FGU-institutioner skal udforme SoMe-kampagneindslag. Elevernes udvikling af kampagneindslag skal øge elevernes stolthed over at gå på FGU. Det samlede budget er på 0,719 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,286 mio. kr.


Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektet bidrager til at styrke elevernes trivsel og derved understøtter indsatsen i regionens uddannelsespolitik.


Ansøgninger indstillet til afslag

Kollegieboliger på TH. LANGS HF & VUC – forundersøgelse

TH. LANGS HF & VUC søger om tilskud til et projekt, hvor formålet er at foretage en forundersøgelse som første skridt i opførelsen af et nyt kollegie i Silkeborg. Kollegiet skal bebos af både kursister og elever på TH. LANGS HF & VUC samt andre studerende ved lokale videregående uddannelsesinstitutioner. Den samlede projektsum er på 0,393 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,152 mio. kr.


Administrationen indstiller projektet til afslag. Projektets formål om at lave en forundersøgelse til et fremtidigt kollegiebyggeri vurderes ikke at være inden for Uddannelsespuljens formål. Administrationen vil dog gerne indgå i en dialog med ansøger om en eventuel fremtidig ansøgning omhandlende den benævnte målgruppe med sociale problemstillinger.


Company Tours

College360 søger om tilskud til et projekt, som skal udvikle et koncept for gruppebesøg på virksomheder i erhvervsskolernes netværk. Gruppebesøgene er målrettet bl.a. grundskoler, turister, virksomhedens kunder og skolebestyrelser. Erhvervsskoleeleverne skal være rundvisere på virksomhederne, hvorigennem de får mulighed for at deltage i karrierefremmende aktiviteter, såsom at netværke og skabe kontakt til virksomheder. Den samlede projektsum er på 1,003 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 0,747 mio. kr.


Administrationen indstiller projektet til afslag, da der er uklarhed om projektets primære målgruppe. Yderligere er der ikke angivet tilkendegivelser fra virksomheder om deres deltagelse. Administrationen vil dog gerne indgå i en dialog med ansøger om en eventuel fremtidig ansøgning.


Økonomi

Tabel 1 viser ansøgninger indstillet til bevilling, mens tabel 2 viser ansøgninger indstillet til afslag. Det fremgår af tabel 1, at der indstilles i alt 6,265 mio. kr. i tilskud til uddannelsesprojekter fra Uddannelsespuljen. Der er 6,085 mio. kr. tilbage i uddannelsespuljen 2022, og herudover er der 0,180 mio. kr. i tilbageløbsmidler fra afsluttede projekter, hvilket til sammen udgør finansiering til de indstillede ansøgninger til bevilling.
Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,


at der fra uddannelsespuljen 2022 bevilges 6,265 mio. kr. til medfinansiering af 12 projekter, jf. tabel 1, og


at der gives afslag til to projekter på samlet 0,899 mio. kr., jf. tabel 2, og


at medfinansieringen til projekterne forudsætter, at projekterne gennemføres som beskrevet i ansøgningen, og at uddannelsesinstitutionerne har en egenfinansiering på minimum 25 %.


Martin Jakob Jakobsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-21-22

6. Drøftelse af udmøntning af kulturudviklingsmidler 2022 – 2. ansøgningsrunde #

Resume

Region Midtjylland har den 19. september 2022 modtaget 24 ansøgninger om tilskud på i alt 11,7 mio. kr. fra regionens kulturudviklingsmidler i 2022. Der lægges op til en drøftelse af de 7 projekter, som administrationen vurderer i høj eller i nogen grad at opfylde de oplistede kriterier for kulturudviklingspuljen. Den endelige indstilling om tilskud behandles politisk i december 2022.

Direktionen indstiller,

at udvalget drøfter de syv ansøgninger, som vurderes i høj grad eller i nogen grad at opfylde de oplistede kriterier for kulturudviklingspuljen.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler benyttes til at understøtte og gennemføre regionsrådets kulturpolitik 2020-2024. Det sker bl.a. via den regionale kulturudviklingspulje, som udmøntes gennem to ansøgningsrunder. Den første ansøgningsrunde er gennemført, hvor 13 projekter modtog samlet 4,69 mio. kr.


Den anden ansøgningsrunde med frist den 19. september 2022 er nu gennemført. Der er modtaget i alt 24 ansøgninger om tilskud på i alt 11,7 mio. kr. af regionens kulturudviklingsmidler. Det svarer til ca. tre gange de midler, der er til rest i puljen i 2022. Rest i puljen til udmøntning i anden ansøgningsrunde udgør 4,072 mio. kr. samlet..


Udvalget præsenteres for de indkomne ansøgninger, administrationen har vurderet i høj eller nogen grad opfylder de oplistede kriterier for kulturudviklingspuljen. Disse ansøgninger er alle på under 1 mio. kr. Tilskud til kultur på under 1 mio. kr. skal ifølge delegerings og kompetencereglerne behandles i udvalg for regional udvikling. Administrationens endelige indstilling om tilskud forelægges derfor udvalget på mødet den 7. december 2022.


Kriterier for tilskud

Administrationen har vurderet de indkomne ansøgninger i forhold til regionens kulturpolitik og nedenstående kriterier for tilskud:


 • Innovation og udvikling: Projektets originalitet/bidrag til ny udvikling, nye produkter, nye arbejdsformer, nye innovative udviklingsmiljøer - gerne i samarbejde med aktører fra andre kultur- og samfundsområder.
 • Partnerskaber og organisering: Projektet udvikles og gennemføres i partnerskab på tværs af geografi (lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt) og medvirker dermed til en bred regional forankring eller styrker samspillet mellem kulturlivet og andre vigtige samfundsområder. Der lægges endvidere vægt på projektets organisatoriske styrke og forankring, og at samarbejdspartnere indgår som centrale i selve udviklingen af projektet.
 • Projektets relevans: Projektets understøttelse af regionens kulturpolitik samt projektets relevans for regionens borgere og kulturliv, herunder hvem projektet henvender sig til, og hvem projektet gavner.
 • Læring, viden og varig udvikling: Projektets evne til at skabe ny læring og viden, som projektet stiller til rådighed for andre interessenter, samt at projektet bør have varige effekter, som rækker ud over projektperioden.


De generelle krav til ansøgningerne er, at ansøger maksimalt kan opnå et tilskud på 50 % af det samlede budget, og at der skal være et partnerskab og samarbejde, som består af minimum to organisationer på tværs af to kommuner i Region Midtjylland.


Administrationens indledende kategorisering af ansøgninger

Der er modtaget i alt 24 ansøgninger om tilskud på i alt 11,7 mio. kr. Administrationen har opdelt ansøgningerne i tre grupper:


 • Projekter, der i høj grad opfylder kriterierne for tilskud. Administrationen vurderer, at seks ansøgninger i høj grad opfylder kriterierne for tilskud. De ansøgte beløb i denne gruppering udgør samlet 3,386 mio. kr.
 • Projekter, der i nogen grad opfylder kriterierne for tilskud. Administrationen vurderer, at en ansøgning delvist opfylder kriterierne for tilskud. Det ansøgte beløb i denne gruppering udgør samlet 0,700 mio. kr.
 • Projekter, der ikke eller i lav grad opfylder kriterier for tilskud, da der eksempelvis søges om tilskud til forestilling, anlæg og lignende eller grundet f.eks. manglende udviklingsperspektiv og partnerskab. 16 ansøgninger opfylder ikke kriterierne for tilskud. Det ansøgte beløb i denne gruppering udgør samlet 7,614 mio. kr.


Af nedenstående tabel 1 fremgår de syv ansøgninger, som i høj grad eller i nogen grad opfylder kriterierne for tilskud, der er til drøftelse i udvalget.Administrationen har udarbejdet følgende materiale, der vedlægges som bilag:

 • Oversigt, der angiver om projekterne i høj grad, i nogen grad eller ikke eller i lav grad opfylder kriterierne for tilskud samt resuméer.
 • De indkomne ansøgninger, dog uden bilag.
 • Geografisk placering af de projekter, der i høj grad eller nogen grad opfylder kriterierne for tilskud.


Administrationens bemærkninger

Det bemærkes, at der i denne ansøgningsrunde er færre ansøgninger end normalt, hvilket kan skyldes administrationens skærpede kommunikation af puljens formål og kriterier på hjemmeside og dialogmøder samt en særlig pulje til kultur og sundhed. Det betyder, at det er muligt at yde tilskud til alle de ansøgninger, der i høj grad eller i nogen grad opfylder kriterierne. Det bemærkes også, at der er relativt mange ansøgninger, der baserer sig på støttede forprojekter.


Økonomi

Der blev i forbindelse med regionsrådets udmøntning af kulturpuljen den 1. december 2021 fastlagt to ansøgningsrunder for de regionale kulturudviklingsmidler i 2022. Der blev i første ansøgningsrunde udmøntet 4,690 mio. kr., hvorefter der er 4,072 mio. kr. til rådighed til anden ansøgningsrunde.


Den samlede beløb til udmøntning for projekter, der i høj grad eller i nogen grad opfylder kriterierne for tilskud, er 4,086 mio. kr., hvilket er 0,014 mio. kr. mere end budgetteret. Et eventuelt merforbrug på 0,014 mio. kr. håndteres efterfølgende efter udvalgets drøftelse.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling drøftede de syv ansøgninger, som vurderes i høj grad eller i nogen grad at opfylde de oplistede kriterier for kulturudviklingspuljen.


Martin Jakob Jakobsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-30-19

7. Drøftelse af udmøntningen af midler fra eventpulje #

Direktionen indstiller,

at udvalget drøfter de tre ansøgninger, som vurderes til i høj grad eller nogen grad at opfylde kriterierne, samt drøfter en disponering af puljens restbeløb.

Sagsfremstilling

Kultur- og eventpuljen benyttes til tiltrækning og gennemførelse af store internationale kultur- og sportsevents i Region Midtjylland. I 2022 er der 5,59 mio. kr. til rådighed i puljen. Der er ikke afsat midler de efterfølgende år.


Der er gennemført to ansøgningsrunder i 2022, da puljen efter den første runde grundet få indkomne ansøgninger blev udskudt til efteråret. Det er aftalt med de to ansøgere til ansøgningsrunden i april 2022, at deres ansøgninger behandles sammen med de indkomne ansøgninger ved ansøgningsrunden den 10. oktober 2022. Ved den sidste ansøgningsrunde er der indkommet én ansøgning.


Udvalget præsenteres for de tre ansøgninger, som administrationen har vurderet i høj grad eller nogen grad opfylder kriterierne for kultur- og eventpuljen. Der lægges op til en indledende drøftelse af ansøgningerne på mødet. Administrationens endelige indstilling om tilskud forelægges til politisk behandling i december 2022.


Kriterier for tilskud

Regionsrådet har opstillet en række retningslinjer for ydelse af tilskud fra puljen bl.a.

 • at der alene kan ydes et tilskud svarende til den kommunale medfinansiering
 • at eventet skal have en markant international betydning og tiltrække et internationalt publikum
 • at eventet skal bidrage til regionsrådets regionale udviklingsstrategi, og at Region Midtjylland inddrages i gennemførelse af side-events.


Administrationen har vurderet de tre ansøgninger i forhold til retningslinjerne og vurderingskriterierne og opdelt dem i to grupper:


Ansøgninger, der i høj grad opfylder kriterierne for tilskud. Administrationen vurderer, at én ansøgning med et samlet ansøgt beløb på 3 mio. kr. opfylder kriterierne.


Ansøgninger, der i nogen grad opfylder kriterierne for tilskud. Administrationen vurderer, at to ansøgninger med et samlet ansøgt tilskud på 1,225 mio. kr. opfylder kriterierne.


Af tabel 1 fremgår de tre ansøgninger, som i høj grad eller nogen grad opfylder kriterierne for tilskud, og indgår i drøftelserne i udvalget. Ansøgning 3 vurderes til i høj grad at opfylde kriterierne, mens ansøgningerne 1 og 2 vurderes til i nogen grad at opfylde kriterierneRegionsrådet skal desuden vurdere, hvordan et restbeløb fra puljen skal disponeres.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling drøftede de tre ansøgninger, som vurderes til i høj grad eller nogen grad at opfylde kriterierne, samt en disponering af puljens restbeløb.


Martin Jakob Jakobsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-3-22

8. Drøftelse af udmøntningen af midler fra kultur som sundhedsfremmepuljen #

Resume

Regionsrådet har afsat 2,0 mio. kr. i budget 2022 til kultur som sundhedsfremme i engangsmidler. Heraf er 1,739 mio. kr. (inkl. 8,7 % "kulturmoms") afsat til en pulje til kultur som sundhedsfremme. Region Midtjylland har den 19. september 2022 modtaget ti ansøgninger om et tilskud på i alt 3,94 mio. kr. Der lægges op til en foreløbig drøftelse af de seks ansøgninger, som administrationen har vurderet i høj eller nogen grad opfylder kriterierne for puljen. Den endelige indstilling om tilskud behandles politisk i december 2022.

Direktionen indstiller,

udvalget drøfter de seks ansøgninger, der i høj grad eller nogen grad opfylder kriterierne for puljen til kultur og sundhed.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands pulje for kultur som sundhedsfremme skal støtte det midtjyske kulturlivs samspil med de midtjyske hospitaler og regionale sociale institutioner. Puljen skal sikre, at flere kulturelle og kreative løsninger tages i brug på regionens hospitaler som en del af ambitionen om et mere helhedsorienteret sundhedsvæsen. Puljen skal endvidere give kulturlivet nye relationer, viden og kompetencer, som kan bruges i samspil med sundhedsvæsenet.


Der er gennemført en ansøgningsrunde med frist den 19. september 2022. Der er modtaget ti ansøgninger om et tilskud på i alt 3,94 mio. kr. Administrationen har vurderet de indkomne ansøgninger i forhold til følgende kriterier for tilskud:

 • Projektets kvalitet og udviklingsperspektiv i både sundheds- og kulturtilbud.
 • Projektets grad af bæredygtighed i konceptet i den efterfølgende implementering. Det vil sige, om projektet kan videreføres og implementeres på det respektive hospital.
 • Projektets potentiale for at skabe mere lighed i sundhed og lighed i forhold til kulturtilbud.


Der lægges desuden vægt på, at de 3-5 udvalgte kulturprojekter gennemføres på flere af regionens hospitaler.


Der er et generelt krav, at ansøger maksimalt kan opnå 75 % af en ansøgnings samlede budget.


Administrationens bemærkninger

Administrationen har opdelt de ti modtagne ansøgninger i tre grupper:


 1. Ansøgninger, der i høj grad opfylder kriterierne for tilskud. Administrationen vurderer, at fire ansøgninger i høj grad opfylder kriterierne for tilskud med en samlet ansøgt støtte på 1,708 mio. kr.
 2. Ansøgninger, der i nogen grad opfylder kriterierne for tilskud. Administrationen vurderer, at to ansøgninger delvis opfylder kriterierne for tilskud med en samlet ansøgt støtte på 0,625 mio. kr.
 3. Ansøgninger, der ikke eller i lav grad opfylder kriterierne for tilskud, f.eks. kulturelt eller sundhedselement. Administrationen vurderer, at fire ansøgninger ikke opfylder kriterierne for tilskud med en samlet ansøgt støtte på 1,607 mio. kr.


Af tabel 1 fremgår de seks ansøgninger, som i høj grad eller nogen grad opfylder kriterierne for tilskud, og som er til drøftelse i udvalget. Ansøgningerne 3, 4, 6 og 9 vurderes til i høj grad at opfylde kriterierne, mens ansøgningerne 1 og 5 vurderes til delvist at opfylde kriterierne.Der er afsat 1,739 mio. kr. til kultur- og sundhedspuljen.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling drøftede de seks ansøgninger, der i høj grad eller nogen grad opfylder kriterierne for puljen til kultur og sundhed.


Martin Jakob Jakobsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-32-76-68-21

9. Interreg ØKS-projekt KULKUR

Resume

Region Midtjylland planlægger at indsende en projektansøgning om Interreg ØKS-midler til projektet 'KULKUR', som har særlig fokus på, hvordan der sikres politisk opmærksomhed og prioritering af kultur som sundhedsfremme. Det indstilles, at der reserveres samlet 2,686 mio. kr. i perioden 2023-2026 til medfinansiering af regionens deltagelse i projektet.

Direktionen indstiller,

at der reserveres samlet 2,686 mio. kr. i perioden 2023-2026 til medfinansiering af Interreg ØKS-projektet 'KULKUR' fra puljen 'sundhedsinnovation' under bevillingen 'regionale udviklingsaktiviteter'.

Sagsfremstilling

Interreg Øresund Kattegat Skagerrak (ØKS) programmet har netop åbnet for nye ansøgninger. Regionen har i Interreg ØKS mulighed for at samarbejde med partnere fra Norge, Sverige og Danmark på en række områder, hvor samarbejdsmulighederne er gode på tværs af de nordiske lande med lignende strukturer i sundhedssektoren.


KULKUR bliver en opfølgning på det etårige forprojekt, der i 2021-22 har haft fokus på at styrke, udbrede og kvalificere området Kultur som Sundhedsfremme. Titlen KULKUR kommer af ordene kultur og kurere, det sidste grundet at der ikke er et fælles nordisk ord for sundhed.


I forprojektet har Region Midtjylland sammen med Sarpsborg Kommune i Norge og Västra Götalandsregionen i Sverige lavet en indledende kortlægning af Kultur som Sundhedsfremme interventioner, identificeret interventioner til videre udvikling samt implementering på tværs af landene. Desuden har målet med forprojektet været at skabe et bredt partnerskab på tværs af de tre lande for at samle ny viden, nye erfaringer og få indblik i, hvordan vi kan opbygge bæredygtige og evidensbaserede kultur som Sundhedsfremme indsatser. Med udgangen af september 2022 afsluttes forprojektet, og der arbejdes frem mod at engagere flere partnere fra partnerskabet til at indgå i en ansøgning, der sendes primo 2023.


I det kommende 3 årige projekt vil Region Midtjylland også være lead partner. Det nye projekt har til formål at fortsætte styrkelsen, udbredelsen og kvalificeringen af området Kultur som Sundhedsfremme. Det opnås blandt andet ved udviklingen af policy anbefalinger samt at skabe politisk kendskab til og bevågenhed om, hvordan Kultur som Sundhedsfremme kan være en del af løsningen på de store sundhedsudfordringer, vi står overfor på tværs af de tre lande. Eksempelvis den stigende mentale mistrivsel blandt børn og unge samt ulighed i sundhed. Projektet kommer desuden til at udvikle og udarbejde en digital platform, hvor målet på sigt er at skabe en markedsplads for udbud og efterspørgsel på området. Der vil være et særligt fokus på at skabe en bæredygtig kommercialisering af området, som i dag er præget af projektbevillinger. For at sikre den nødvendige faglige kvalitet blandt kulturudøvere på området, vil projektet udvikle certificeringer, som giver adgang til markedspladsen. Projektet vil på baggrund af kortlægningen i forprojektet desuden inspirere, implementere og udvikle nye Kultur som Sundhedsfremme interventioner i tæt samspil mellem hospitaler, kommuner, kulturaktører og forskning.


KULKUR projektet giver regionen mulighed for at gennemføre konkrete aktiviteter og løfte bevågenheden på, hvad Kultur som Sundhedsfremme kan bidrage med på tværs af Sverige, Norge og Danmark. Desuden vil aktiviteterne i KULKUR understøtte og være en naturlig del af de regionale mål for området.

Region Midtjylland skal I KULKUR varetage rollen som overordnet projektleder på projektet på tværs af det nordiske partnerskab. Medfinansiering skal derfor gå til aflønning af projektleder, derudover udvikling og gennemførelse af kulturaktiviteter ind på regionens hospitaler. Endelig skal en del af ressourcerne gå til udvikling af den digitale markedsplads samt aflønning af kulturudøvere/-institutioner.

Medfinansieringen kommer fra puljen til sundhedsinnovation under de regionale udviklingsmidler. Det forventes, at der i 2023 afsættes 5 mio. kr. til sundhedsinnovation under de regionale udviklingsmidler. Det betyder, at der efter bevillingen i 2023 resterer 4,552 mio. kr. i puljen.


I tabel 1 ses det samlede budget og finansiering for projektet KULKUR.


Medfinansieringen vil forudsætte, at der gives tilsagn til projektet fra Interreg ØKS-programmet og således, at bevillingen maksimalt kan udgøre 40 % af den samlede projektfinansiering for Region Midtjylland. Regionsrådet får forelagt en bevillingssag, når der er modtaget tilsagn fra Intereg ØKS-programmet.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,


at der reserveres samlet 2,686 mio. kr. i perioden 2023-2026 til medfinansiering af Interreg ØKS-projektet 'KULKUR' fra puljen 'sundhedsinnovation' under bevillingen 'regionale udviklingsaktiviteter'.


Martin Jakob Jakobsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-76-2-22

10. Orientering om foreløbig kapacitetsfastsættelse på gymnasieområdet

Resume

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet en beregningsteknisk kapacitet for gymnasierne i Region Midtjylland. Gymnasierne har haft fire uger til at indmelde ønske om anden kapacitet til ministeriet. Med afsæt i en række principper indgår administrationen i dialog med ministeriet om fastsættelse af en foreløbig kapacitet for gymnasierne i regionen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om den beregningstekniske kapacitet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det er i henhold til det nye lovgrundlag fremadrettet Børne- og Undervisningsministeriet, som fastsætter kapaciteten for de gymnasiale uddannelser. Regionsrådet har således ingen formel kompetence i fastsættelse af kapaciteten. Regionsrådet har dog efter fastsættelsen af den endelige kapacitet mulighed for i særlige tilfælde at hæve kapaciteten for en eller flere institutioner.


Børne- og Undervisningsministeriet inddrager i løbet af november måned administrationen i fastsættelsen af den foreløbige kapacitet. Administrationen tager i dialogen med ministeriet afsæt i følgende principper:


 • Sikring af elevgrundlag til Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium, Tilst, som kræver stram kapacitetsstyring på de centrale Aarhus Gymnasier.
 • Understøttelse af elevgrundlag til de mindre gymnasier kræver stram kapacitetsstyring på de nærliggende større institutioner.
 • Sikring af elevgrundlag til de erhvervsgymnasiale uddannelser.
 • En evt. tilpasning af kapaciteten i lyset af de faktiske søgetal sker i overensstemmelse med ovennævnte principper.


Proces for kapacitetsfastsættelsen

Processen for kapacitetsfastsættelse er opdelt i tre faser: fastsættelse af beregningsteknisk kapacitet, fastsættelse af foreløbig kapacitet og fastsættelse af endelig kapacitet.


I fase 1 fastsætter Børne- og Undervisningsministeriet en beregningsteknisk kapacitet, som svarer til det forventede antal ansøgere til de gymnasiale uddannelser i det kommende skoleår. Institutionerne har herefter fire ugers frist til at afgive indstilling til Børne- og Undervisningsministeriet om institutionernes kapacitet og begrunde, hvis indstillingen afviger fra den beregningstekniske kapacitet.


I fase 2 inddrages regionerne i fastsættelsen af den foreløbige kapacitet, som svarer til den beregningstekniske kapacitet med evt. justeringer på baggrund af institutionernes indstillinger. Børne- og Undervisningsministeriet udmelder den foreløbige kapacitet til institutionerne senest 1. februar 2023.


I fase 3 fastsætter Børne- og Undervisningsministeriet den endelige kapacitet senest den 15. maj 2023 med eventuelle justeringer på baggrund af det faktiske søgetal. Den endelige kapacitet er bindende for institutionen, men kan i særlige tilfælde hæves af regionsrådet med en eller flere pladser, idet det er regionens opgave at fordele eftertilmeldere.


Beregningsteknisk kapacitet for gymnasierne i Region Midtjylland

Børne- og Undervisningsministeriet udmeldte den 30. september 2022 den beregningsmæssige kapacitet til gymnasierne i Region Midtjylland. Den beregningstekniske kapacitet vedlægges som bilag.


Kapacitetsfastsættelsen ligner i nogle tilfælde den kapacitet, som regionsrådet tidligere har indstillet. Det gælder f.eks. de almene gymnasierne i Aarhus, hvor de centrale Aarhusgymnasier har en kapacitet svarende til de kapacitetslofter, der tidligere har været pålagt disse gymnasier. Skanderborg Gymnasium ligger tilsvarende på samme niveau. Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium, Tilst, har fået tildelt en ekstra kapacitet med henblik på at vende udviklingen med faldende tilgang og en skæv elevsammensætning.


Der er dog en række gymnasier på tværs af regionen, der har fået fastsat en lavere kapacitet end tidligere. Det gælder f.eks. Herning Gymnasium, Holstebro Gymnasium, Silkeborg Gymnasium, Paderup Gymnasium og Randers Statsskole, som alle har fået en lavere kapacitet end kapaciteten i indeværende år. En række mindre gymnasier, som f.eks. Grenå Gymnasium, Bjerringbro Gymnasium, Ringkøbing Gymnasium, Lemvig Gymnasium og Struer Gymnasium har ligeledes fået nedsat deres kapacitet i forhold til tidligere år.


Det generelle billede for de erhvervsgymnasiale gymnasier er, at kapaciteten er sat betydeligt ned i forhold til tidligere, men sådan at kapaciteten matcher de aktuelle søgetal fra 2021. Tilsvarende gør sig gældende på HF-uddannelsen. På HF er der erfaringsmæssigt mange eftertilmeldere, men de indgår ikke i den centrale elevfordeling og indgår derfor ikke i kapacitetstallene.


Institutionernes indstillede kapacitet

Gymnasierne har haft en frist på fire uger til at indstille en anden kapacitet end den udmeldte beregningsmæssige kapacitet. Indmeldingerne er sket til ministeriet og er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling besluttede at sagen genoptages på ekstraordinært udvalgsmøde mandag den 14. november 2022, kl. 17.00-18.30, og at udvalget på baggrund af dette møde fremsender en opdateret sag med udvalgets indstilling til forretningsudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-20

11. Godkendelse af 'Arbejdsprogram for regionsrådet 2022-2025'

Resume

Regionsrådet beskæftiger sig med mange store og vigtige driftsopgaver og udviklingsbehov. For at skabe et overblik over de mest centrale indsatser og fokusområder fremlægges et arbejdsprogram for regionsrådet til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at 'Arbejdsprogram for regionsrådet 2022-2025' godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen behandles i følgende stående udvalg:

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Hospitalsudvalget

Udvalg for nære sundhedstilbud

Udvalg for regional udvikling

Psykiatri- og socialudvalget


Som politisk ledelse af en af landets største koncerner beskæftiger regionsrådet sig med mange store og vigtige driftsopgaver og udviklingsbehov i Region Midtjylland. Regionsrådet har samtidig vedtaget en styrende politisk ambition, som lægger spor ud for, hvordan regionsrådet skal arbejde med områderne personaleressourcer, lighed i sundhed, bæredygtighed og psykiatri.


For at skabe et samlet overblik er der udarbejdet et arbejdsprogram for regionsrådet, der oplister de mest centrale indsatser og fokusområder, regionsrådet skal arbejde med i den resterende del af valgperioden. Arbejdsprogrammet favner således ikke alt det, der arbejdes med i Region Midtjylland.


Del 1 af arbejdsprogrammet omhandler dels emner, der indgår i den styrende politiske ambition og dels øvrige store opgaver, der umiddelbart kan placeres under de fire overskrifter i den styrende politiske ambition, mens del 2 omhandler andre vigtige centrale indsatser og fokusområder, fordelt efter om de primært hører hjemme under sundhedsområdet, socialområdet, regional udvikling eller der er tale om tværgående fokusområder.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,


at 'Arbejdsprogram for regionsrådet 2022-2025' godkendes.


Martin Jakob Jakobsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-1-22

12. Statsligt investeringstilskud til privatbaner

Resume

Region Midtjylland modtager 75,9 mio. kr. i statsligt tilskud til investeringer i privatbanerne i perioden 2022-2025. Der skal tages stilling til fordeling af de statslige midler mellem Lemvigbanen og Odderbanen. En analyse af privatbanernes tilstand og fornyelsesbehov viser, at Lemvigbanen har det største investeringsbehov af de to baner. Det forventes, at Midtjyske Jernbaner og Aarhus Letbane primært vil anvende midlerne til at nedlægge usikrede overkørsler på de to banestrækninger. Det foreslås, at de statslige midler fordeles med 72 % til Lemvigbanen og 28 % til Odderbanen på baggrund af baneselskabernes skøn over udgifterne til at nedlægge eller sikre de resterende usikrede overkørsler.

Direktionen indstiller,

at statslige midler til investeringer i privatbaner fordeles med 72 % til investeringer i Lemvigbanen og 28 % til investeringer i Odderbanen, og


at Midtjyske Jernbaner og Aarhus Letbane selv disponerer over og prioriterer midlerne.

Sagsfremstilling

Regeringen har i aftale om Infrastrukturplan 2035 afsat 700,0 mio. kr. i 2022-2025 til vedligeholdelse af privatbanerne, hvoraf 200,0 mio. kr. udmøntes årligt i 2022-2023 og 150,0 mio. kr. årligt i 2024-2025.


Region Midtjylland modtager 75,9 mio. kr. i statsligt tilskud til investeringer i privatbanerne i perioden 2022-2025, hvoraf 22,6 mio. kr. udbetales i 2022 til regionen til investeringer i Lemvigbanen og Odderbanen.


Analyse af privatbanernes tilstand og fornyelsesbehov

Tilskud til investeringer i privatbaner er resultatet af flere års pres fra regionerne om flere statslige midler til området. Rambøll har for Danske Regioner i 2021 udarbejdet en analyse af privatbanernes tilstand og fornyelsesbehov.


Analysen viser, at der i perioden 2021-2035 er behov for investeringer i infrastruktur og nye tog på i alt 8,5 mia. kr. De store investeringer skyldes primært, at cirka 75 % af sporene opnår en alder på 40-45 år inden udgangen af 2035 og derfor skal udskiftes, og at en del af togsættene vil være 30 år og forventes at være udtjente.


I analysen er udgifterne til Lemvigbanen og Odderbanen i perioden 2021-2035 opgjort til i alt 1,2 mia. kr., fordelt med 882,0 mio. kr. til infrastruktur, 162,0 mio. kr. til tog, 107,0 mio. kr. til sikringsanlæg og 58,0 mio. kr. til ladeinfrastruktur. Lemvigbanen har ifølge analysen det største investeringsbehov.


Odderbanen, som er en del af Aarhus Letbane sammen med den indre strækning i Aarhus og Grenaabanen, indgår i analysen, da Region Midtjylland fortsat modtager statslig investeringstilskud til strækningen. Region Midtjylland har det fulde finansieringsansvar for Lemvigbanen, mens udgifterne til Aarhus Letbane deles med Aarhus Kommune med 50 % hver. Staten ejer fortsat Grenaabanen. Det er ikke hensigten, at Aarhus Kommune skal medfinansiere udgifter, der dækkes af statslige tilskud.


Forslag til fordeling af statslige midler

De statslige midler er øremærkede til investeringer på privatbanerne, men kan frit prioriteres mellem de to banestrækninger og mellem projekterne. Administrationen har i februar/marts spurgt Midtjyske Jernbaner og Aarhus Letbane om, hvilke investeringer de ønsker at prioritere. Begge baneselskaber peger på usikrede overkørsler (dvs. baneskæringer med vej, som er uden sikring i form af blinklys/bomme) som det mest presserende problem. Baneselskaberne har udarbejdet et skøn over udgifterne til at nedlægge eller sikre de resterende usikrede overkørsler.


Det foreslås derfor, at de statslige midler fordeles med afsæt i de skøn, som selskaberne har udarbejdet. Midtjyske Jernbaner anslår den samlede udgift til nedlæggelse eller sikring af overkørsler til 63,6 mio. kr., mens Aarhus Letbane anslår udgiften til 25,0 mio. kr. Det udgør en samlet udgift på 88,6 mio. kr. En forholdsmæssig beregning mellem udgifter og statstilskud vil betyde, at 72 % af tilskuddet reserveres til investeringer på Lemvigbanen og 28 % til investeringer på Odderbanen. Lemvigbanen vil således i perioden 2022-2025 modtage i alt 54,7 mio. kr., mens Odderbanen i samme periode vil modtage samlet 21,3 mio. kr.


Det foreslås endvidere, at Midtjyske Jernbaner og Aarhus Letbane selv disponerer over og prioriterer midlerne.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,


at statslige midler til investeringer i privatbaner fordeles med 72 % til investeringer i Lemvigbanen og 28 % til investeringer i Odderbanen, og


at Midtjyske Jernbaner og Aarhus Letbane selv disponerer over og prioriterer midlerne.


Morten Flæng og Arne Lægaard var inhabile og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet behandlede på møde den 27. april 2022 forslag om køb af batteritog og investering i ladeinfrastruktur.


Regionsrådet blev på møde den 23. juni 2021 orienteret om analyse af privatbanernes tilstand og fornyelsesbehov.


Regionsrådet godkendte den 26. september 2018 investeringsplanen for Lemvigbanen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-3-20

13. Forslag til justeringer i den kollektive trafik #

Resume

Der gives en status på mødet om de offentlige dialogmøder og de bilaterale møder med kommunerne om tilpasning af rutenettet for at skabe balance mellem regionens ramme og Midttrafiks budget for 2023.

Direktionen indstiller,

at udvalget drøfter status på de bilaterale møder med kommunerne, og


at udvalget drøfter konkrete tilpasninger for at skabe balance mellem regionens ramme og Midttrafiks budget for 2023.

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede på mødet den 5. oktober 2022 Midttrafiks forslag til tilpasninger på det regionale rutenet for at skabe balance i økonomien.


Formandskabet har efterfølgende holdt offentlige dialogmøder på rutebilstationerne i Aarhus, Viborg og Holstebro for at få idéer og ønsker til fremtidens mobilitet.


Derudover har formandskabet afholdt bilaterale møder med en del af kommunerne om konkrete tilpasninger af rutenettet.


På mødet gives en status på arbejdet, herunder forslag til konkrete tilpasninger.


Udvalget forelægges på mødet den 7. december 2022 det endelige forslag til, hvordan der kan skabes balance mellem regionens ramme og Midttrafiks budget for 2023.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling drøftede status på de bilaterale møder med kommunerne og konkrete tilpasninger for at skabe balance mellem regionens ramme og Midttrafiks budget for 2023.


Sagen genoptages på mødet den 7. december 2022, hvor der vil forelægge yderligere information fra de møder, der afventer at blive holdt med de resterende kommuner.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-75-2-20

14. Nyt fra Midttrafik #

Resume

Midttrafik har afholdt bestyrelsesmøde den 4. november 2022. Arne Lægaard og Morten Flæng er udpeget af regionsrådet til at sidde i Midttrafiks bestyrelse og vil på mødet orientere udvalgsmedlemmerne om aktuelle sager fra bestyrelsesområdet.

Direktionen indstiller,

at der orienteres om arbejdet i bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Til orientering for udvalgets medlemmer kan dagsordenen, bilag og beslutninger fra bestyrelsesmødet i Midttrafik den 4. november 2022 læses via dette link: Midttrafiks bestyrelse


Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 9. december 2022.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling blev orienteret om arbejdet i bestyrelsen.


Martin Jakob Jakobsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-5-22

15. Drøftelse af udvalgsmøder i Danske Regioner #

Resume

Møder i Danske Regioner drøftes.

Direktionen indstiller,

at møder i Danske Regioner drøftes.

Sagsfremstilling

Udvalget kan drøfte emner fra møderne i Danske Regioners udvalg for regional udvikling og EU samt udvalg for miljø og ressourcer.


Der var senest møde i udvalg for regional udvikling og EU den 13. oktober 2022. Næste møde holdes 2. december 2022.

Der var senest møde i udvalg for miljø og klima den 14. oktober 2022. Næste møde holdes 8. december 2022.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling drøftede møder i Danske Regioner.


Martin Jakob Jakobsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-5-22

16. Forberedelse af studietur 2023 #

Resume

Udvalget drøfter ønsker til fagligt indhold og praktisk afvikling af studieturen, herunder ønsket tidspunkt.

Direktionen indstiller,

at udvalget drøfter input til studieturen i 2023 i forhold til tid, sted og indhold, og


at administrationen på baggrund af udvalgets drøftelser fortsætter planlægningen af studieturen.

Sagsfremstilling

Der er tradition for, at de stående udvalg tager på en studietur til udlandet. Turene har typisk ligget i 2. eller 3. år af valgperioden, så medlemmerne af udvalget på den ene side har nået at sætte sig ind i området og på den anden side kan nå at bruge nogle af de erfaringer, som kan uddrages af studieturen.


Turene er typisk gået til de nærmeste lande i Europa, fordi det er erfaringen, at der er størst udbytte af turen, hvis rammerne for arbejdet med området i det land, der besøges, er rimeligt sammenlignelige med danske forhold.


Udvalg for regional udvikling har tidligere drøftet muligheden for en studietur til Orleans, Frankrig, med henblik på inspiration til bl.a. klimaindsatsen.


Forslag til tidspunkt for studieturen: Onsdag den 6. september til lørdag den 9. september 2023.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling drøftede input til studieturen i 2023.


Udvalget godkendte, at administrationen på baggrund af udvalgets drøftelser fortsætter planlægningen af studieturen med Orléans som destination og klima/bæredygtighed som overordnet tema.


Der ønskes nyt forslag til tidspunkt for studieturen.


Martin Jakob Jakobsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-5-22

17. Udvalgets årshjul og mødeplan for 2022 og 2023 #

Resume

Udvalget har godkendt forslag til mødeplan for udvalg for regional udviklings ordinære møder i 2022 og 2023. Der vil som fast punkt på de kommende dagsordener være en opsamling af forslag til emner og forventet årshjul.

Direktionen indstiller,

at udvalget drøfter forslag til emner og årshjul og,


at udvalget drøfter forslag om udvidet møde den 7. december 2022 med kl. 15 som bagkant og med henblik på drøftelse af sagen om kollektiv trafik.

Sagsfremstilling

Udvalget vedtog på sit møde den 5. januar 2022 mødeplanen for udvalgets ordinære møder i 2022 og drøftede i den forbindelse ønske om temadrøftelser, besigtigelser og besøg mm. i 2022.


Udgangspunktet er, at udvalgets møder holdes i Regionshuset Viborg. Efter aftale i udvalget kan møder endvidere holdes i andre regionshuse eller i forbindelse med besøg hos samarbejdsparter, interessenter eller lignende.


Årshjulet er vedlagt som bilag og opdateres løbende.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling drøftede forslag til emner og årshjul.

Mødet den 7. december 2022, udvides og holdes i tidsrummet kl. 11-17 med henblik særligt på drøftelse af sagen om kollektiv trafik.


På grund af planlagt studietur i andet udvalg vil der være afbud fra tre medlemmer af udvalget for regional udvikling til mødet den 10. maj 2023. Udvalget foreslår, at udvalgsmødet flyttes til mandag den 15. maj 2023.


Forslag om en besigtigelse for udvalget, når de nye batteritog er leveret (forventet 2024/25).


Martin Jakob Jakobsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-5-22

18. Gensidig orientering #

Beslutning

Orientering om udfaldet af udbudsforretningen vedrørende den termiske oprensningen af forureningen på Stationsvej 5 i Videbæk (Højtalerfabrikken) og herunder information om, at arbejdet med oprensningen vil være afsluttet i august 2023. Der udsendes snarligt en pressemeddelelse om sagen. Udvalget og regionsrådet får en uddybet orientering om sagen på møderne i december 2023.


Indvielse af mikroskov: Et projekt støttet med regionale midler.


Martin Jakob Jakobsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-5-22

19. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Udvalg for regional udvikling skal godkende beslutningsprotokollen.


For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i First Agenda ved at trykke på ”Godkend”.

Beslutning

Underskriftsarket er journaliseret på sagen.

Tilbage til toppen