Abonnér

Dagsorden
til
mødet i Udvalg for regional udvikling
den 1. februar 2023 kl. 09:00
i Herning Kommune, Torvet 5, 7400 Herning

 


Sagnr.: 1-51-71-3321-08

1. Miljøstyrelsens afgørelse om at ophæve påbud om afværgetiltag på Rønland

Resume

Miljøstyrelsen traf i oktober 2021 afgørelse om, at FMC (tidligere Cheminova) fremadrettet ikke er juridisk forpligtet til at fortsætte driften af afværgetiltag mod forureningen på Rønland. Regionen påklagede efterfølgende delelementer i afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.


Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu truffet afgørelse om, at regionen ikke er klageberettiget. Søgsmålet mod Miljøstyrelsen blev sat i bero indtil klagenævnets afgørelse. På baggrund af klagenævnets afgørelse foreslås det, at regionens søgsmål mod Miljøstyrelsen genoptages med henblik på at få omstødt Miljøstyrelsen afgørelse fra oktober 2021.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse tages til efterretning, og


at regionen genoptager søgsmålet mod Miljøstyrelsen.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har i oktober 2021 truffet en række afgørelser, bl.a. om at de gamle påbud, som ligger til grund for den mangeårige oppumpning, ikke længere er gældende. Det betyder, at FMC (tidligere Cheminova) fremadrettet ikke er forpligtiget til at fortsætte driften af afværgetiltag mod forureningen på Rønland.


Afværgetiltagene består af oppumpning og rensning af forurenet grundvand for at forhindre en spredning af forurening fra grunden til det omkringliggende miljø og er nødvendige for at undgå en påvirkning af omgivelserne omkring Rønland.


Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse
Region Midtjylland indgav i oktober 2021 en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over de delelementer i Miljøstyrelsens afgørelse, som kunne påklages.


Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu afvist at realitetsbehandle regionens klage. Nævnet vurderer i sin afgørelse, at Region Midtjylland, på trods af regionens økonomiske interesser i sagen, ikke har en tilstrækkelig individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. Regionen kan derfor ikke anses som klageberettiget. Nævnets afgørelse kan ikke påklages.


Genoptagelse af søgsmålet mod Miljøstyrelsen
Regionsrådet besluttede i marts 2022 at udtage stævning mod Miljøstyrelsen og anmodede samtidig domstolen om at sætte søgsmålet i bero, indtil Miljø- og Fødevareklagenævnet havde behandlet regionens klage.


Administrationen foreslår som følge af nævnets afvisning af regionens klage, at søgsmålet mod Miljøstyrelsen genoptages. Genoptagelsen af søgsmålet betyder, at sagen nu igen aktiveres ved domstolene efter at have været sat i bero. Formålet er at få omstødt Miljøstyrelsens afgørelse fra oktober 2021 om, at FMC ikke længere er forpligtiget til at fortsætte driften af afværgetiltag mod forureningen på Rønland.


Regionens advokater har estimeret, at omkostningen til et søgsmål, som starter i landsretten i 1. instans, vil beløbe sig til 300.000-400.000 kr. ekskl. moms. Tidshorisonten anslås til ca. to år fra sagen igangsættes, til der foreligger en domsafgørelse. Omkostningerne vurderes at beløbe sig til yderligere ca. 500.000 kr. ekskl. moms, såfremt sagen skal videreføres ved Højesteret.


Dialog med Miljøministeriet

Regionsrådet besluttede i 2022 at fortsætte dialogen med Miljøministeriet for at afsøge mulighederne for at finde en løsning, så en retssag kunne undgås. Regionsrådsformanden har derfor løbende været i dialog med miljøministeren om sagen. Der er enighed om, at sagen er juridisk kompleks, og at miljømyndighederne generelt skal forfølge 'forureneren-betaler-princippet', når der findes lovhjemmel til det.


Der er nu tale om en verserende sag ved domstolene og klagenævnet. Det er derfor på baggrund af samtalerne med ministeren vurderingen, at yderligere dialog med ministeriet ikke vil ændre på noget i forhold til Miljøstyrelsens afgørelse.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede på mødet den 30. marts 2022, at regionen udtager stævning mod Miljøstyrelsen, og at regionen anmoder om at søgsmålet sættes i bero, indtil der foreligger en afgørelse af klagesagen ved Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-34-71-3-19

2. Strategi for genudbud af oprensning af generationsforureningen ved Høfde 42

Resume

Regionsrådet besluttede den 23. november 2022 at igangsætte et nyt udbud af oprensningen af generationsforureningen ved Høfde 42. Der skal i forbindelse med det nye udbud laves en udbudsstrategi, som beskriver de strategiske valg, som gøres forud for udformningen af udbudsmaterialet.


Kravene til oprensningens omfang og kvalitet er uændrede. Der foreslås en række justeringer i forbindelse med det kommende udbud, herunder bl.a. at det alene skal være muligt at byde ind med termiske metoder til behandling af jorden. Udbuddet af oprensningsprojektet gennemføres i 2023.

Direktionen indstiller,

at udkast til strategi for genudbud af oprensning af generationsforureningen ved Høfde 42 godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i november 2022 at igangsætte et nyt udbud af oprensningen af Høfde 42 sideløbende med afklaringen af den økonomiske ramme til generationsforureningerne. Den første udbudsforretning vedrørende oprensning af Høfde 42 blev annulleret, da forhandlinger med tilbudsgivere viste, at projektet ikke kunne gennemføres indenfor den nuværende økonomiske ramme.


Strategi for genudbud af oprensning af generationsforureningen ved Høfde 42

Der skal i forbindelse med det nye udbud af oprensningen af Høfde 42 laves en udbudsstrategi, som beskriver de strategiske valg, som gøres forud for udformningen af udbudsmaterialet. Strategien er vedlagt som bilag.


Regionen og bygherrerådgiver vil udforme et detaljeret udbudsmateriale inden for de rammer, der er defineret i udbudsstrategien. Oprensningen følger principperne for regionens indsats, som er fastlagt i Jordforureningsloven.


Oprensningen af generationsforureningen ved Høfde 42 skal sikre, at der fjernes forurening i et sådant omfang, at en restforurening ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. Oprensningen skal ske under hensyntagen til anvendelse af bæredygtige teknologier.


Det er forventningen, at oprensningen af forureningen vil medføre en ophævelse af de forbud mod badning, dykning og fiskeri, der i dag findes i området mellem Høfde 40 og Høfde 45. Regionen er ikke myndighed i forhold til forbuddene, men vil gå i dialog med de relevante myndigheder herom.


Uændrede krav til oprensningens omfang og kvalitet

Kravene til oprensningens omfang og kvalitet opretholdes uændret i det kommende genudbud af oprensningen af Høfde 42. Der stilles bl.a. fortsat store krav til rensemetodernes effektivitet, da der skal ske en kraftig reduktion af forureningsmassen, for at formålet med oprensningen kan opfyldes.


Det vurderes, at den mest hensigtsmæssige entrepriseform vil være en totalentreprise med enkelte bygherreleverancer. Opgaven skal i EU-udbud og vil blive udbudt ved udbudsformen 'udbud med forhandling' efter udbudslovens afsnit II. Det skyldes, at oprensningen af Høfde 42 på ingen måde er en 'standardopgave', hvorfor der vil være behov for, at der i forhandlingsprocessen er mulighed for, at tilbudsgiverne kan tilpasse og justere forslaget til de behov, som oprensningen af Høfde 42 stiller.


Tildelingskriteriet vil i udbuddet blive 'bedste forhold mellem pris og kvalitet'. Det omfatter en vurdering af kvalitet, herunder hvor realiserbare løsningerne vurderes at være, de tilbudte løsningers bæredygtighed samt bemanding og organisering til at gennemføre opgaven med den nødvendige kvalitet. Et vigtigt element bliver desuden pris. Evalueringskriterierne og deres indbyrdes vægte fremgår af vedlagte bilag.


Justeringer i strategien i forhold til tidligere udbud

Det vil som noget nyt i genudbuddet alene være muligt at byde ind med termiske metoder til behandling af jorden, således at den forurenede jord vil blive behandlet gennem opvarmning ved høj temperatur.


Administrationen vil undersøge, hvorvidt det er muligt for administrationen selv at levere nogle af de tidligere indbyggede leverancer. Det omhandler bl.a. kemiske analyser.


Risikohåndteringen er opdelt i teknisk og økonomisk risikohåndtering. Den økonomiske risikohåndtering håndteres ved, at projektet indeksreguleres med en række forskellige indeks, som sikrer entreprenøren mod markedets prisudsving. Teknisk risikohåndtering håndteres gennem valg af metode, afgrænsning af hvad løsningen skal kunne modstå (50-års hændelse) og projektforsikring. Nærmere detaljer fremgår af bilaget.


Tidsplan

Udbuddet for oprensningen af forureningen ved Høfde 42 offentliggøres i 1. halvår 2023. Det forventes, at der efter den politiske godkendelse kan tegnes kontrakt med den vindende entreprenør i 2. halvår 2023. Derefter vil oprensningen af depotet forløbe over de efterfølgende år. Oprensningstiden vil afhænge af, hvilken løsning der bringes i anvendelse.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet drøftede på mødet den 23. november 2022 det politiske mandat til de forhandlinger, der skal være om økonomien til generationsforureningerne i regi af Danske Regioner og efterfølgende med staten. Regionsrådet besluttede bl.a. på mødet at anmode administrationen om at igangsætte et nyt udbud af oprensningen af Høfde 42, sideløbende med at der sker en afklaring af den økonomiske ramme.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-108-21

3. Uddannelsesdebatten 2023-2024 #

Resume

Region Midtjylland har modtaget en ansøgning fra Foreningen Skolebyen Nørre Nissum om tilskud til afholdelse af Uddannelsesdebatten 2023-2024. Region Midtjylland indgår i planlægning og gennemførelse af Uddannelsesdebatten.


Administrationen foreslår, at der ydes et sponsorat til udvikling og gennemførelse af arrangementet, som indebærer en omdisponering af midler fra uddannelsespuljen til administrationspuljen.

Direktionen indstiller,

at der foretages en intern omdisponering af uddannelsesmidler under bevillingsområdet 'regionale udviklingsaktiviteter' i 2023 og 2024, jf. tabel 1, med henblik på at støtte afholdelse af Uddannelsesdebatten.

Sagsfremstilling

Foreningen Skolebyen Nørre Nissum har sendt en ansøgning om tilskud til afholdelse af Uddannelsesdebatten 2023-2024.


Uddannelsesdebatten er en årlig tilbagevendende begivenhed, der har til formål at skabe en platform for forskningsbaseret debat om aktuelle temaer inden for hele uddannelsessektoren. Det indebærer både dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.


Foreningen Skolebyen Nørre Nissum har stiftet og ejer Uddannelsesdebatten. Region Midtjylland, VIA University College, Lemvig Kommune og Foreningen Skolebyen har siden 2014 været finansieringspartnere.


Udvikling af Uddannelsesdebatten
Regionsrådet besluttede i december 2021 at yde et etårigt tilskud til Uddannelsesdebatten, mens de resterende finansieringspartnere forlængede bevillingen til 2024. Den etårige bevilling blev begrundet med, at regionsrådet ønskede en ny strategi for udvikling af Uddannelsesdebatten samt udvidelse af bevillingskredsen forud for yderligere støtte.


Projektledelsen og styregruppen har i 2022 arbejdet med videreudvikling af Uddannelsesdebatten, herunder arbejdet med en ny strategi. Strategien har til formål at systematisere arbejdet omkring Uddannelsesdebatten samt at kvalificere Uddannelsesdebattens strategiske prioriteringer og målsætninger.


Strategien har fem overordnede fokusområder: Udvikling af indhold, bedre branding, det politiske spor, nye partnerskaber og stærkere organisering. Strategien er vedlagt som bilag.


Der er som led i det strategiske arbejde nedsat et advisory board med aktører med særlig viden inden for uddannelsesområdet, jf. bilag. Advisory boardet skal kvalificere Uddannelsesdebattens struktur og indhold.


Der har endvidere været arbejdet med udvidelse af bevillingskredsen. Holstebro Kommune har i den forbindelse givet tilsagn til at være en del af bevillingskredsen og bidrager med 0,35 mio. kr. årligt. Struer Kommune, Skive Kommune og Aarhus Universitet har takket nej til at indgå i bevillingskredsen.

Det kan i øvrigt oplyses, at der har været positive tilbagemeldinger fra bl.a. deltagerevaluering og advisory board-medlemmer på den udvikling, som Uddannelsesdebatten har gennemgået det seneste år.


Regionens interesse og engagement i Uddannelsesdebatten
Regionen har de senere år været ansvarlig for gennemførelsen af workshop/videns- og samtalesaloner, hvor der i 2022 blev sat fokus på de unge i regionen uden for uddannelse og beskæftigelse.


Regionen har endvidere interesse i Uddannelsesdebatten, da arrangementet bl.a. er med til at understøtte sammenhæng og udvikling på tværs af uddannelseskæden samt videndeling og netværk på tværs af institutioner og faggrupper.


Økonomi

Administrationen foreslår, at der fra uddannelsespuljen 2023 og 2024 årligt omdisponeres 0,35 mio. kr. til administrationspuljen med henblik på at yde et sponsorat til Uddannelsesdebatten 2023-2024, jf. tabel 1.Der har tidligere været ydet et udviklingstilskud til uddannelsesdebatten inden for reglerne om formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud. Det anbefales, at det fremadrettet overgår til et sponsorat med henblik på at synliggøre regionens involvering i arrangementet. Administrationen har udarbejdet en sponsorataftale, som er vedlagt som bilag.

Budget og finansiering for Uddannelsesdebatten i 2023 og 2024 fremgår af tabel 2.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet bevilgede den 15. december 2021 et tilskud på 0,350 mio. kr. til Uddannelsesdebatten 2022.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-22

4. Udvalgets årshjul og mødeplan for 2023 #

Resume

Udvalget har godkendt forslag til mødeplan for udvalg for regional udviklings ordinære møder i 2023. Der vil som fast punkt på de kommende dagsordener være en opsamling af forslag til emner og forventet årshjul.

Direktionen indstiller,

at udvalget drøfter forslag til emner og årshjul.

Sagsfremstilling

Udvalget vedtog på sit møde den 10. august 2022 mødeplanen for udvalgets ordinære møder i 2023.

På mødet den 11. januar 2023:

  • Godkendte udvalget, at der er studietur for udvalget den 13.-16. september 2023.
  • Drøftede udvalget forslag til besigtigelser og besøg. Som opfølgning herpå, foreligger forslag til udvalgets beslutning, jf. bilag.


Der vil fortløbende blive drøftet ønsker om temadrøftelser, besigtigelser og besøg mm. i 2023.

Udgangspunktet er, at udvalgets møder holdes i Regionshuset Viborg. Efter aftale i udvalget kan møder endvidere holdes i andre regionshuse eller i forbindelse med besøg hos samarbejdsparter, interessenter eller lignende.


Årshjulet er vedlagt som bilag og opdateres løbende.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-22

5. Nyt fra Midttrafik #

Resume

Arne Lægaard og Morten Flæng er udpeget af regionsrådet til at sidde i Midttrafiks bestyrelse og vil på mødet orientere udvalgsmedlemmerne om aktuelle sager fra bestyrelsesområdet.

Direktionen indstiller,

at der orienteres om arbejdet i bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Til orientering for udvalgets medlemmer kan dagsordenen, bilag og beslutninger fra bestyrelsesmødet i Midttrafik den 9. december 2022 læses via dette link: Midttrafiks bestyrelse


Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 3. februar 2023.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-22

6. Gensidig orientering #

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-5-15

7. Temadrøftelse: Det regionale arbejde med klimapartnerskaber i Midtjylland # (kl. 10.00-11.45)

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen er en dialog om det regionale arbejde med klima fremadrettet, hvor der tages afsæt i en konkret case fra arbejdet i DK2020 med Herning Kommunes klimahandleplan og dens politiske proces.


DK2020 blev igangsat i 2020 i et samarbejde mellem RealDania, regionerne, KL/KKR, C40 og CONCITO med henblik på at understøtte landets kommuner i udarbejdelsen af nye klimaplaner. En klimahandleplan er en plan, som skal vise, hvordan kommunen vil reducere CO2-udledningen, og hvilke klimatilpasningstiltag kommunen vil implementere.


Der er i DK2020 Midt etableret et stærkt partnerskab mellem Region Midtjylland og de midtjyske kommuner, som de seneste tre år har arbejdet med at udvikle og implementere lokale klimahandleplaner. Partnerskabet har været en stor succes både nationalt og regionalt og har bl.a. bidraget til kvalificering af klimaplaner, data, videndeling og netværksopbygning samt styrket samarbejdet på tværs af kommunerne i regionen.


Regionsrådet vedtog i 2022 at indgå i et samarbejde med de midtjyske kommuner om KlimaMidt, som vil danne rammerne for det regionale samarbejde på klimaområdet de kommende år.


Mødet holdes hos Herning Kommune, som vil præsentere arbejdet med sin klimahandleplan. Der lægges på mødet op til en dialog med Herning Kommune om samarbejdet i dag og de fremadrettede muligheder på klimaområdet.


Kontorchef Rolf Johnsen og projektleder Lisa Gerschefski deltager fra administrationen i temadrøftelsen.


Program

10.00-10.10

Velkomst og introduktion v. borgmester Dorte West og udvalgsformand Bent Graversen.

10.10-10.45

Præsentation af Herning Kommunes Klimaplan og den politiske proces v. borgmester Dorte West, direktør Eva Kanstrup og projektleder Mette Damkær.

10.45-11.00

Den regionale rolle i DK2020 planen og muligheder fremadrettet v. kontorchef Rolf Johnsen og projektleder Lisa Gerschefski.

11.00-11.45

Dialog om arbejdet med klima fremadrettet med afsæt i følgende spørgsmål v. Lisa Gerschefski:

  • Hvordan kan vi samarbejde om løsninger?
  • Hvilken rolle kan Region Midtjylland spille i det kommende samarbejde?
  • Hvilke udfordringer ligger der i arbejdet med klima fremadrettet?


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-3-20

8. Høring af Midttrafiks Mobilitetsplan 2023-2026

Resume

Midttrafiks Mobilitetsplan 2023-2026 er sendt i høring hos Region Midtjylland og de midtjyske kommuner. Planen sætter retningen for de næste fire års arbejde med udvikling af mobilitet i Midtjylland. Den har fokus på at se mobilitet i en bredere forstand og indeholder bl.a. ønsker om at indgå i samarbejde med både offentlige og private aktører om fremtidens mobilitet.


Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar, hvor regionen bakker op om mobilitetsplanen. Forslag til høringssvar fremlægges til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at udkast til høringssvar til Midttrafiks Mobilitetsplan 2023-2026 godkendes.

Sagsfremstilling

Midttrafik skal hvert fjerde år udarbejde en plan, der sætter retningen for de næste fire års arbejde med udviklingen af mobilitet i regionen. Planen har tidligere været en kollektiv trafikplan, men med den nye plan lægges der op til at arbejde mere helhedsorienteret efter en mobilitetsplan, som kaldes 'Midttrafiks Mobilitetsplan 2023-2026'.


Mobilitetsplanen tager afsæt i borgernes rejsebehov, mens selve transportmidlet anses som underordnet. Borgerne anskues som mobilister, der kombinerer transportformer, alt efter hvad der passer til den enkeltes ønsker og behov i den givne situation.


Fokusområder i mobilitetsplanen

Centralt i planen er en række fokusområder, som Midttrafik vil arbejde med i planperioden. Der er blandt andet fokus på at se mobilitet i en bredere forstand og en åbenhed over for bredere mobilitetsløsninger. Dette indebærer samarbejde med både private og offentlige aktører om fremtidens mobilitet, herunder at lave forsøg i stor skala. Midttrafik vil også fortsætte arbejdet med at forbedre stoppesteder, så de er tilgængelige, trygge og indbydende. Det at forbedre et stoppested er en stedsspecifik opgave, og indsatsen skal designes efter stoppestedets brugergruppe, funktion og placering og kan for eksempel vedrøre forbedringer af det umiddelbare nærområde omkring stoppestedet, herunder de enkelte stoppesteders adgangsforhold og stiforbindelser. Samtidig vil Midttrafik udvikle de midtjyske mobilitetshubs, hvor forskellige transportformer mødes. ’Hubs’ er særligt udpegede stoppesteder eller knudepunkter, hvor indretningen af de fysiske faciliteter er helt i top. I hubs gøres en særlig indsats for at gøre skiftet og mødet med den kollektive trafik så bekvem og gnidningsfri som overhovedet muligt.


Et fokusområde er også at fastholde det midtjyske hovednet, som består af jernbane, letbane og busruter og dækker alle byer med over 2.000 indbyggere. Det er overvejende ruter, som er finansierede af regionen. Derudover er de statslige tog også en væsentlig del af hovednetsbetjeningen i regionen. Der er ligeledes fokus på bæredygtighed og grøn omstilling af den kollektive trafik, hvor Midttrafik fortsat i forbindelse med udbud vil rådgive ejerne om den grønne omstilling.


Regionens høringssvar

Midttrafiks Mobilitetsplan 2023-2026 er sendt i høring hos Region Midtjylland og de midtjyske kommuner.


Administrationen har udarbejdet forslag til høringssvar, som er vedlagt som bilag. Administrationen foreslår, at regionen bakker op om mobilitetsplanen. Administrationen har deltaget i udarbejdelsen af planen og har haft god mulighed for at bidrage og komme med input til planens udformning og indhold.


Regionsrådet har i forbindelse med justeringen af den kollektive trafik i 2022 fokuseret på behovet for at nytænke den kollektive trafik. Administrationen ser derfor positivt på Midttrafiks fokus på mobilitet i bredere forstand og ønskerne om at indgå i samarbejde med både offentlige og private aktører om fremtidens mobilitet og udvikling af Midttrafiks transporttilbud. Regionen vil gerne indgå aktivt i udviklingen af fremtidens mobilitet.


Det fremgår ligeledes i mobilitetsplanen, at Midttrafik deltager som partner i projektet MOVE, hvor Region Midtjylland sammen med 13 skandinaviske partnere søger midler fra Interreg ØKS til at arbejde med, hvordan folks transportvaner påvirkes i en mere bæredygtig retning.


Det har ingen økonomiske konsekvenser at tilslutte sig mobilitetsplanen.


Fristen for høringssvar er den 1. marts 2023. Mobilitetsplanen skal efter høringsprocessen godkendes af Midttrafiks bestyrelse, inden den træder i kraft, forventeligt i foråret 2023.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-3-20

9. Orientering om høring af Midttrafiks køreplaner #

Resume

Midttrafik har haft køreplanerne, som træder i kraft til sommeren 2023 i offentlig høring. Der orienteres på mødet om de indkomne høringsvar.

Direktionen indstiller,

at udvalget tager høring af køreplanerne til efterretning.

Sagsfremstilling

Midttrafik har i perioden fra den 4. til den 17. januar 2023 haft de køreplaner, som træder i kraft til sommeren 2023 i offentlig høring.


Forslaget til køreplaner er resultatet af regionsrådets beslutning den 21. december 2022 om at skabe balance mellem regionens ramme til kollektiv trafik og Midttrafiks høringsbudget.


Planchef Henrik Juul Vestergaard vil på mødet orientere om de indkomne høringssvar.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-26-22

10. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Udvalg for regional udvikling skal godkende beslutningsprotokollen.


For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i First Agenda ved at trykke på ”Godkend”.

Tilbage til toppen