Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Sundhedskoordinationsudvalget
den 27. september 2021 kl. 17:00
i Golf Hotel Salonen, Hans Tausens Alle 3, Viborg

 


Sagnr.: 1-31-72-1015-19

1. Politisk retning for fælles mål for forebyggelse af overvægt

Indstilling

at Sundhedskoordinationsudvalget samler op på konferencen om sundhedsaftalen og samarbejde om forebyggelse af overvægt
at Sundhedskoordinationsudvalget peger på politisk retning og prioritering af fælles mål for indsatsen
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslag til proces

Sagsfremstilling

Under fokusområdet fælles investering i forebyggelse i Sundhedsaftalen 2019-2023 er tværsektorielle indsatser vedr. overvægt næste prioritering efter rygning.


Formålet med den politiske konference om sundhedsaftalen og samarbejde om forebyggelse af overvægt er at skabe bred politisk opbakning og ejerskab til fokusområdet overvægt og at give politisk pejling på retning.


På mødet i Sundhedskoordinationsudvalget samler udvalget op på konferencens drøftelser og pointer med henblik på at pege på politisk retning og prioritering af fælles mål for indsatsen.


Som opsamling på Sundhedskoordinationsudvalgets valgte retning og prioritering formuleres et fælles politisk intentionspapir med fælles ambitioner for overvægt i den midtjyske region – både ift. hvad vi kan gøre sammen og hver for sig.


Forslag til proces

  • Sundhedskoordinationsudvalget 27/9: Pege på politisk retning
  • Sundhedsstyregruppen 15/11: Godkendelse af udkast til intentionspapir
  • Sundhedskoordinationsudvalget 13/12: Godkendelse af udkast til intentionspapir
  • 2022 – 1. kvartal: Politisk godkendelse af intensionspapir i kommune og region
  • 2022: Det nye Sundhedskoordinationsudvalg arbejder videre med fokusområdet med udgangspunkt i det vedtagne intentionspapir.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-43-21

2. Status på Fase 1 af faglig udvikling af den fælles indsats for mennesker med psykisk sygdom i primærsektoren

Resume

Der orienteres om anbefalingerne fra Fase 1 af arbejdet i den tværsektorielle arbejdsgruppe vedrørende faglig udvikling af indsatsen for mennesker med psykisk sygdom i primærsektoren.

Indstilling

at orienteringen om status på arbejdsgruppen vedrørende faglig udvikling af den fælles indsats for mennesker med psykisk sygdom i primærsektoren tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I foråret 2021 blev der nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe med henblik på at sikre faglig udvikling af indsatsen for mennesker med psykisk sygdom i primærsektoren. Arbejdsgruppens opgave var på et fagligt grundlag at komme med anbefalinger til, hvordan de aktører, der arbejder med mennesker med psykisk sårbarhed og psykisk sygdom, kan understøtte hinanden med henblik på at forbedre indsatsen og skabe sammenhængende forløb for borgerne.


Arbejdsgruppens arbejde er inddelt i to faser. I Fase 1 har der været fokus på almen praksis og de regionale aktører, herunder hvordan Psykiatrien i regionen kan understøtte almen praksis i forhold til udredning og behandling af mennesker med psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom samt håndtering i almen praksis.


På baggrund af drøftelserne i Fase 1 anbefaler arbejdsgruppen følgende tiltag med henblik på, at aktørerne kan understøtte hinanden til gavn for borgerne:

  • Forenkling af og overblik over regionale tilbud med henblik på at forenkle almen praksis' adgang
  • Fælles integreret indsats for patienter i primærsektorens målgruppe, f.eks. via patientforløbsbeskrivelser, rundbordssamtaler, mulighed for at indkalde til et tværprofessionelt møde etc.
  • Styrket samarbejde mellem psykiatriens udgående ambulante teams og almen praksis – også om patienter uden for hospitalspsykiatriens målgruppe
  • Tættere samarbejde mellem almen praksis og privatpraktiserende psykiatere


Arbejdsgruppens drøftelser og anbefalinger uddybes i det vedhæftede notat.


Sundhedsstyregruppen godkendte den 13. september, at der udarbejdes konkrete forslag til udmøntning af forslagene. Sideløbende igangsættes arbejdet med Fase 2, hvor fokus udvides til også at omfatte kommunerne, så arbejdsgruppen kan se på den faglige udvikling af den samlede indsats i primærsektoren.

Tilbage til toppen