Vækstforum blev nedlagt pr. 1. januar 2019.

Vækstforum var nedsat af regionsrådet og bestod af 21 medlemmer fra kommuner, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt regionen.

Vækstforum havde til opgave at udarbejde bidrag til den regionale strategi for vækst og udvikling i forhold til de erhvervsrettede og vækstrettede dele, at udvikle og afgive indstillinger til regionsrådet og Erhvervsstyrelsen med medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsinitiativer, samt at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår.

 

Vækstforum

Referat
til
mødet i Vækstforum
den 10. december 2018 kl. 12:00
i Skriftlig høring


Sagnr.: 1-33-87-1-17

1. Gensidig orientering

Den administrative styregruppe indstiller,

at medlemmerne af vækstforum orienterer hinanden gensidigt.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-62-17

2. Indstilling - Økonomi og status for vækstforums indsats pr. 10. december

Resume

Til vækstforums møde den 10. december 2018 er der indstillinger om bevilling for i alt 16,250 mio. kr. af de regionale midler til erhvervsudvikling og for 11,900 mio. kr. af EU's Socialfond.

Den administrative styregruppe indstiller,

at orienteringen om økonomistatus tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands budgetramme til erhvervsudvikling er i 2018 på i alt 110 mio. kr. Hertil blev der indregnet et tilbageløb af afsluttede projekter på 8,244 mio. kr.

 

Før mødet den 10. december 2018 er der bevilget for 103,825 mio. kr., og der er dermed 14,419 mio. til nye bevillinger i 2018.

 

Til dette møde indstilles der projekter for 16,250 mio. Hertil kommer at en korrektion på 1 mio. kr. vedr. bevillingen til VM i håndbold, hvor der oprindelig blev registeret med 3 mio. kr., mens den korrekte bevilling lød på 4 mio. kr.

 

Indstillingerne betyder, at der yderlig trækkes 2,831 mio. kr. tilbage fra lukkede projekter, således at der er balance mellem bevilling og ramme.

 

Nedenfor vises en kort oversigt over rammen for forbruget i 2018 vedr. de regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

 

Der er indstillinger om to bevillinger til EU's socialfond for 11,900 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen vedtoges.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-4-15

3. Rummelig imidt - ansøgning om tillægsbevilling og forlængelse

Resume

Projektet Rummelig imidt er efter en længere opstartsperiode kommet godt i gang med indslusningsforløb for borgere på kanten af arbejdsmarkedet i samarbejde med kommunerne og lokale virksomheder. Indslusningsforløbene  bidrager til at vise nye veje til beskæftigelse for udsatte borgere, og skal give værdi for virksomhederne. Rummelig imidt søger om forlængelse og flere midler til at kunne fortsætte indslusningsforløb. Målet er at inddrage flere kommuner, udvikle nye metoder til inklusion af udsatte borgere i samarbejde med kommuner og virksomheder og få flere udsatte borgere i ordinær beskæftigelse.

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum indstiller til regionsrådet, at der i perioden 2019 til 2021 bevilges 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Projektsekretariatet ApS til at videreføre og udvikle Rummelig imidt. Bevillingen udmøntes med 1,5 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021,
at vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der af midlerne fra EU's Socialfond 2014-2020 (prioritetsakse 3) bevilges 5 mio. kr. til at videreføre og udvikle Rummelig imidt. Bevillingen udmøntes med 1,5 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021, og
at vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen og regionsrådet, at projektet forlænges med et år, således at projektet afsluttes den 31. december 2021.

Sagsfremstilling

Formål med projektet

Projektet Rummelig imidt har følgende formål:

• mobilisere flere virksomheder til at tage et socialt ansvar,

• gennemføre indslusningsforløb for borgere, så de i samarbejde med en virksomhed kommer i beskæftigelse eller tættere på arbejdsmarkedet, og

• understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder gennem opkvalificering af virksomhedskonsulenter og gennem netværk for allerede etablerede socialøkonomiske virksomheder.

 

Opnåede resultater

Der er på nuværende tidspunkt etableret syv virksomhedsnetværk, som arbejder lokalt for at inkludere borgere fra kanten af arbejdsstyrken i job. Målet er, at disse netværk fremadrettet efter projektperioden kan drives af jobcentrene, og at de fortsat vil være aktive i inklusionsarbejdet.

 

Gennem Rummelig imidt har mere end 400 borgere været eller er fortsat i indslusningsforløb i samarbejde med en virksomhed. Heraf er 57 borgere ansat i ordinær beskæftigelse, og fem borgere er ansat i fleksjob.

 

Indslusningsforløbene gennemføres i samarbejde mellem virksomheder og jobcentre. Rummelig imidt har på nuværende tidspunkt disponeret de bevilgede midler til indslusningsforløb. Med denne tillægsbevilling forventer operatøren, at mindst fire kommuner yderligere vil gennemføre indslusningsforløb.

 

Projektets fokus i den sidste del af projektperioden

Rummelig imidt vil i den sidste del af projektperioden arbejde målrettet med udvikling indenfor:

• Videndeling af resultaterne i kommunalt regi med henblik på at give direkte inspiration til kommunerne i deres arbejde med borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

• Understøtte og samarbejde med den enkelte kommune om potentialet ved at skabe sammenhæng mellem beskæftigelsesindsatsen og indkøbsafdelingen. Rummelig imidt skal inspirere og bidrage til, hvordan kommunen ved indgåelse af nye leverandøraftaler kan indføre nye krav til opgaveløsningen, som betyder, at kommunens leverandører får et ansvar for at ansætte borgere fra kanten af arbejdsmarkedet, såkaldte smarte indkøb,

• Etablering af et tværkommunalt netværk med fokus på erfaringsudveksling i forhold til at få borgere fra kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse.

 

Operatøren skal samtidig undersøge, om der findes områder og kommuner, som vil arbejde med at kombinere beskæftigelse af borgere på kanten af arbejdsmarkedet med cirkulær økonomi. Eksempelvis er mange genanvendelsesprojekter relativt tunge på manuelle arbejdstimer og kan samtidig kræve en relativ fleksibel arbejdskraft. Dette kan f.eks. nås ved ansættelse af borgere i fleksjob med lavt timetal. Også inden for dette område skal operatøren udvikle modeller, der synliggør, hvordan kommunerne selv kan bidrage til at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse.

 

Operatøren forventer med en tillægsbevilling og forlængelse at øge de borgerrettede mål fra 750 til 800 deltagere i indslusningsforløb og samtidig arbejde med minimum 10 kommuner om smarte indkøb og 4-6 virksomheder om cirkulær økonomi i kombination med ansættelse af borgere fra kanten af arbejdsmarkedet. Denne sagsfremstilling er resultatet af en række statusmøder, hvor den videre udvikling af indsatsen er blevet diskuteret.

 

Økonomi

Med en tillægsbevilling på 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler og 5 mio. kr. af midlerne fra EU's Socialfond i perioden 2019-2021 udgør den samlede økonomi for initiativet Rummelig imidt 55 mio. kr.   

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

 

Nicolai Hansen, direktør i KMC, bemærker, at projektet som udgangspunkt er ganske udmærket, men at i forhold til videreudviklingen af projektet bør man sikre, at midlerne får fokus på de forretningsmæssige aspekter. Ved gennelæsning kan man få indtryk af, at de kommunale aspekter vejer tungere.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-1-18

4. Tiltrækning af talent - valg af operatør og indstilling af socialfondsansøgning

Resume

Vækstforum besluttede på sit møde den 10. oktober 2018 at annoncere efter en operatør, der skal arbejde for at synliggøre Midtjylland som en attraktiv karrieredestination og øge tiltrækningen af talent til de midtjyske virksomheder. Ansøgere har både skullet indsende en ansøgning som operatør og en socialfondsansøgning, der beskriver de konkrete aktiviteter og partnerskabet bag.

Der er indkommet to gode ansøgninger, som begge vil kunne levere den ønskede indsats. På grund af den lokale forankring samt medfinansiering fra kommuner og offentliglignende institutioner indstiller administrationen ansøgningen, der har Business Region Aarhus og Business Region MidtVest som hovedaktører i eksekveringen af talentsatsningen.

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum godkender Aarhus Kommune som juridisk ansvarlig på vegne af Business Region Aarhus, Business Region MidtVest og Copenhagen Capacity som operatør,
at vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges i alt 7 mio. kr. af de regionale erhvervsfremmemidler til Aarhus Kommune, fordelt med 2 mio. kr. i 2019, 2,5 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021,
at Vækstforum godkender projektets effektkæde,
at vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges i alt 10 mio. kr. fra EU's socialfond (prioritetsakse 4) til Aarhus Kommune, fordelt med 3 mio. kr. i 2019, 3,5 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i 2021, og

bevillingen gives under forudsætning af, at den øvrige finansiering bevilges, og at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen.

Sagsfremstilling

Regionen har modtaget to socialfondsansøgninger fra henholdsvis Aarhus Kommune på vegne af Business Region Aarhus, Business Region MidtVest og Copenhagen Capacity og fra foreningen Work Live Stay. Det er vurderingen, at begge ansøgere vil kunne levere øget synlighed om karriereveje for talenter samt øge tiltrækningen af talenter til Midtjylland, som er indsatsens mål. De to ansøgninger er dog forskellige i deres tilgang og metoder.

 

Aarhus Kommune har stort fokus på branding, opbygning af en karriere- og CV portal, gennemførsel af brancherelaterede kampagner og udvikling af ambassadørnetværk. Ansøger vil opbygge og implementere et nyt system, og skal sikre samarbejde på tværs i Region Midtjylland. Ansøger har den lokale kommunale opbakning gennem de to Business Regions, men skal i løbet af projektperioden formå at skabe en organisation, som også på sigt kan bidrage til talenttiltrækningen i Midtjylland. Aarhus Kommune antager, at karriere- og CV portalen fra Copenhagen Capacity vil komme til at danne grundlag for et nationalt konsortium.

Det er et krav ved bevilling af erhvervsfremmemidler, at operatøren indgår en resultatkontrakt med Region Midtjylland. Ved indgåelse af en resultatkontrakt vil det blive stillet som krav, at både VIA University College og Aarhus BSS bliver inddraget som økonomiske partnere, samt at projektet yderligere leverer en visuel karriereportal, hvor talenter let kan danne sig et overblik over hvilke virksomheder, der ansætter medarbejdere med specifikke kompetencer.

 

Foreningen Work Live Stay har stor fokus på etablering af partnerskaber i Region Midtjylland og udvidelse af deres allerede eksisterende indsats med karriereportal, brancherelaterede kampagner, bosætning og netværk. Work Live Stay's er allerede forankret i Region Syddanmark, og har stor lokal og regional opbakning. Foreningen har opbakning fra VIA University Collage og Aarhus BSS i Region Midtjylland, men foreningen har ingen kommunale støtteerklæringer fra Midtjyske kommuner, hvilket er en helt klar udfordring. Work Live Stay har et stort netværk blandt organisationer, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner som alle betaler medlemsbidrag til foreningen. Work Live Stay har vist sig robust som organisation, og formår at gøre sig gældende både nationalt og internationalt.

 

Helt afgørende for indstillingen har været den kommunale opbakning til ansøgningen fra Aarhus kommune med opbakning fra alle kommuner. For en optimal midtjysk indsats opfordres de to ansøgere til at søge et stærkt og formaliseret samarbejde.

 

Økonomi

De regionale erhvervsudviklingsmidler udmøntes med 2 mio. kr. i 2019, 2,5 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021. EU's Socialfondsmidler udmøntes med 3 mio. kr. i 2019, 3,5 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i 2021.

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-22-1-18

5. Cand.mag. i job - Socialfondsansøgning fra AU - Arts

Resume

Arts ved Aarhus Universitet søger Region Midtjylland om medfinansiering af projektet "Cand.mag. i job". Projektet skal bringe kandidater fra Arts i job i de midtjyske små og mellemstore virksomheder ved at synliggøre små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale uden for Aarhus, lære kandidaterne at omsætte deres kompetencer til værdi for virksomhederne og beskrive disse, samt skabe match mellem virksomheder og kandidater. Der søges i alt om 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler og 6,9 mio. kr. af EU's socialfondsmidler.

 

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum indstiller til regionsrådet, at der i perioden 2019 til 2021 bevilges 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Aarhus Universitet, Arts til projektet Cand. mag. i job. Bevillingen udmøntes med 1,3 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. i 2021,
at vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der af midlerne fra EU's Socialfond 2014-2020 (prioritetsakse 1) bevilges 6,9 mio. kr. til projektet Cand. mag. i job. Bevillingen udmøntes med 2,3 mio. kr. i 2019, 2,3 mio. kr. i 2020 og 2,3 mio. kr. i 2021,
at vækstforum godkender effektkæden, og
at bevillingen gives under forudsætning af, at den øvrige finansiering bevilges, og at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen.

Sagsfremstilling

Formål

Det overordnede formål med projektet "Cand. mag. i job" er at udvikle metoder, der kan føre til ny viden, udvikling og vækst hos deltagende små og mellemstore virksomheder og samtidig øge beskæftigelsen blandt kandidater fra Arts.

 

Arts vil i samarbejde med flere erhvervsråd og en række små og mellemstore virksomheder etablere et forløb, som klæder kandidater bedre på til jobs i det private erhvervsliv. De studerende skal undervises i forretningsforståelse, hvilket ikke tidligere er prøvet. Særligt skal forløbet have fokus på vækstorienterede små og mellemstore virksomheders behov for innovation og udvikling, og det er tanken, at en matchmaking på lidt længere sigt vil føre til en øget ansættelse af humanistiske kandidater i små og mellemstore virksomheder. Projektet vil endvidere være med til at styrke og inspirere til endnu mere samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet og transportere ny viden fra universitetet ud i virksomheder.

 

Projektets hovedformål er at bringe kandidaternes kompetencer i spil i små og mellemstore virksomheder med henblik på at løse dag til dag opgaver på højt fagligt niveau og dermed øge virksomhedernes konkurrenceevne og innovationskapacitet. For at realisere dette, er der imidlertid behov for, at kandidaterne fra Arts bliver bedre klædt på til dels at kunne beskrive deres kompetencer, dels at kunne forstå, hvordan de med deres kompetencer kan bidrage til at løse konkrete udfordringer i virksomhederne. Det er forventningen, at en øget bevidsthed hos de studerende om, hvad de kan bidrage med, og hvordan de bedst kan bringe deres kompetencer i spil, vil sætte dem i stand til at skabe værdi for virksomhederne.

 

Målgruppe

Målgruppen for projektet er vækstorienterede små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland uden for Aarhus og dimittender fra Arts.

Projektet er i særdeleshed for virksomheder, som påtænker at øge væksten i udlandet og har brug for studerende med kompetencer inden for sprog, kultur og historie, der kan begå sig i en globaliseret verden. Samt virksomheder, som har brug for at innovere forretningen på baggrund af generelle humanistiske kompetencer inden for kommunikation, analyse, formidling, undervisning, kultur og målgruppeforståelse. Og virksomheder, som ønsker at udvikle samspillet mellem medier, IT og digitale designløsninger.

 

Hovedaktiviteter

Projektet vil have følgende hovedaktiviteter:

 • Erhvervsrettet profilfag og forberedelsesforløb
 • Behovsafklaring hos vækstvirksomheder
 • Udarbejdelse af kompetenceprofiler for studerende
 • Matchning mellem kandidat og virksomhed
 • Følgeforskning med det formål, at erfaringerne skal gøres generelle og implementeres på universitetes øvrige fakulteter.

 

Effekter

Forventeningen er, at 150 studerende vil have forøget kompetenceniveau umiddelbart efter deltagelsen, og at indsatsen vil skabe 20 job i de deltagende virksomheder.

 

Økonomi

De regionale erhvervsudviklingsmidler udmøntes med 1,3 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. i 2021. EU's Socialfondsmidler udmøntes med 2,3 mio. kr. i 2019, 2,3 mio. kr. i 2020 og 2,3 mio. kr. i 2021.

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

 

Nicolai Hansen, direktør i KMC, bemærker, at overordnet set er der opbakning til at få flere med lange uddannelser ud i de mindre virksomheder, men der tales om at udvikle metoder. Hertil spørges der, om der ikke allerede findes rigeligt med metoder og erfaringer med at få akademikere i job i små og mellemstore virksomheder fra tidligere år? Ligeledes bemærkes det, at man kan komme i tvivl om, hvorvidt følgeforskningen og fagudviklingen på universitetet er på kanten af formålet med socialfonden.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-10-18

6. Eventansøgning om tilskud til VM i Cross Country 2019 i Aarhus

Resume

Aarhus Kommune, Event Aarhus søger om tilskud til at gennemføre VM i terrænløb i marts 2019. Der forventes 450 deltagere til VM, der er opdelt i fem forskellige klasser. I tilknytning til VM gennemføres et motionsløb, hvor der bl.a. forsøges skabt en kobling til motionsinitiativet "Bevæg dig for livet" som Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) står for. Administrationen indstiller ansøgningen til afslag, da denne ikke lever op til kriterierne for tildeling af støtte, og at der ikke er flere midler i eventpuljen i 2018.

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum indstiller til regionsrådet, at der gives afslag på ansøgningen fra Aarhus Kommune, Event Aarhus om tilskud til VM i Cross Country 2019.

Sagsfremstilling

Aarhus Kommune, Aarhus Events søger om tilskud til medfinansiering, udvikling og gennemførelse af VM i Cross Country 2019, som arrangeres af det internationale atletik forbund (International Association of Athletics Federations). Løbet afvikles i Aarhus den 30. marts 2019 på en rundstrækning ved Moesgaard Museum.

 

Der forventes deltagelse af 450 løbere fordelt på fem forskellige klasser med to klasser for henholdsvis mænd og kvinder, samt ét stafetløb med blandet hold. Ud over løberne forventes der 100 - 150 akkrediterede pressefolk og ca. 100 officials. I tilknytning til VM gennemføres også et motionsløb, hvor målet er 8.000 deltagere. Aarhus Events har angivet, at VM i Cross Country forventes at medføre 7.000 overnatninger og en turismeomsætning på 9,8 mio. kr.

 

Det er administrationens vurdering, at VM i Cross Country ikke lever op til kriterier for tildeling af støtte fra eventpuljen.

 

I kriterierne for tildeling af støtte fra eventpuljen fremgår blandt andet, at en event skal

 • foregå over flere dage
 • have en markant international markedsførings- og branding effekt
 • kunne tiltrække et markant internationalt publikum.

 

VM i Cross Country afvikles på en dag, og forventes hverken at tiltrække et markant internationalt publikum eller give en markant markedsføringseffekt.

 

Der er desuden ikke flere midler i puljen til store internationale events, da denne blev opbrugt med regionsrådets bevilling i december 2017 til VM i herrehåndbold i 2019 i Herning. 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-9-18

7. Ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Kommune om støtte til Vestkystens Turisme Akademi

Resume

Ringkøbing-Skjern Kommune søger om 1 mio. kr. til at etablere Vestkystens Turisme Akademi, der skal tilbyde uddannelser og kurser til turismeerhvervet i kommunen.

 

Administrationen indstiller ansøgningen til afslag, da projektet alene gennemføres i en kommune, og at der samtidig gennemføres et kompetenceudviklingsprojekt i regi af Dansk Kyst- og Naturturisme. Desuden er der ikke ledige regionale erhvervsudviklingsmidler.

Den administrative styregrupper indstiller,

at vækstforum indstiller til regionsrådet, at der gives afslag på ansøgningen fra Ringkøbing-Skjern Kommuneom støtte til projektet "Vestkystens Turisme Akademi". 

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune søger om 1 mio. kr. i støtte til Vestjysk Turisme Akademi for at give turismebranchen et kompetenceløft. Formålet med projektet er at udvikle Ringkøbing-Skjern Kommune til en vidensinstitution, der er ekspert på turismeområdet, og at uddannelsesinstitutionerne i kommunen skal være førende inden for udvikling og udbud af specialiserede uddannelses-, kursus- og kompetenceforløb inden for turisme. Turismeerhvervet har udfordringer med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, at få opkvalificeret den eksisterende arbejdsstyrke og få uddannet unge inden for turismeerhvervet.

 

Administrationen indstiller ansøgningen til afslag, da projektet alene gennemføres i én kommune, og grundet der samtidig gennemføres et kompetenceudviklingsprojekt i regi af Dansk Kyst-  og Naturturisme. Derudover er der ikke ledige regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

Aktiviteter

Projektet har følgende tre faser:

 • Afdækning af behov og muligheder for udvikling og oprettelse af uddannelses- og kursustilbud blandt andet med udgangspunkt i eksisterende projekter
 • Udvikling, opstart og markedsføring af uddannelsestilbud skræddersyet til turismeerhvervets behov og uddannelsesinstitutionernes muligheder og kapacitet
 • Forankring og udbygning med en implementeringsplan for yderligere udbygning af uddannelses- og kursustilbud.

 

Projektets målgrupper er turismeaktører, attraktioner, overnatningssteder, restauranter, detailhandel, erhvervet, turistforeninger, ungdomsuddannelsesinstitutioner, videre- og efteruddannelsesinstitutioner m.v.

 

Projektet gennemføres af og forankres i Ringkøbing-Skjern Kommune

 

Effekt

Projektet vil styrke uddannelsestilbuddet i Ringkøbing-Skjern Kommune gennem en løbende oprettelse af kurser for turismeerhvervets aktører. Det forventes, at 75 turismemedarbejdere har opnået øget arbejdsmæssige kompetencer ved projektets afslutning ved udgangen af 2020.

 

Baggrund

Ringkøbing-Skjern Kommune har erfaring med at oprette og udvikle uddannelsesmiljøer med åbningen af innovations- og uddannelsescentret Innovest i Skjern i 2015, hvor der et oprettet tilbud om kurser og efteruddannelse. Med Vestjysk Turisme Akademi opbygges et uddannelsesmiljø, der uddanner medarbejdere til turismebranchen.

 

Med Vestkystens Turisme Akademi opnås uddannelsestilbud uden for de større byer og dermed en decentralisering af uddannelser, der bringes tættere på erhvervet.

 

Økonomi

Ansøgningens foreslåede økonomi.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

 

Vedlagt er modtaget bemærkninger fra Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester, Hans Østergaard, som ønsker at tydeliggøre, hvorfor Vestkystens Turisme Akademi er et projekt, der har stort potentiale og som kan være med til at styrke både uddannelsesmiljøer, bosætning og erhverv uden for de store byer - og derigennem styrke mulighederne for rekruttering af arbejdskraft samt synliggørelse af karriereveje inden for turismen -, samt skabe et stærkt samarbejde på tværs af kommuner.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-76-14-16

8. Nedlæggelse af Vestdansk Erhvervssamarbejde

Resume

Der orienteres om, at Vestdansk Erhvervssamarbejde ophører med udgangen af 2018. Det sker som følge af ny lov om erhvervsfremme, som betyder, at de regionale vækstfora nedlægges.

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

De tre vækstfora i Vestdanmark indgik i 2016 en samarbejdsaftale, Vestdansk Erhvervssamarbejde, der satte rammerne for et styrket samarbejde omkring et forenklet erhvervsfremmesystem på tværs af regionsgrænserne med de primære mål at forenkle strukturer og at sikre virksomhedernes lige adgang til specialiseret viden og innovationssamarbejder.

 

Som led i samarbejdet har formandskaberne for de tre vækstfora mødtes to gange årligt for at drøfte fælles tiltag.

 

Et af de væsentligste elementer i samarbejdet har været at udbygge samarbejdet om og styrke de vestdanske klynger og innovationsnetværk inden for de vestdanske styrkepositioner energiteknologi, sundhedsteknologi, fødevarer, design og robotter. Samarbejdet og indsatserne har derigennem bidraget til Region Midtjyllands vækstforum langsigtede strategi om at styrke og samle virksomheder, der har stort globalt vækstpotentiale, i landsdækkende erhvervsklynger.

 

Vestdansk Erhvervssamarbejde har på den baggrund resulteret i, at de vestdanske regioner i fællesskab har styrket og samlet de vestdanske klynger i de nationale innovationsnetværk inden for energiteknologi, sundhedsteknologi, fødevarer, design og robotter. Dermed står de vest- og syddanske klynger godt rustet til fremtiden og til den konsolideringsproces af klynge- og netværksindsatsen, som der lægges op til i regi af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Som følge af reformen af erhvervsfremmesystemet og ny lov om erhvervsfremme, som betyder at de regionale vækstfora nedlægges, ophører Vestdansk Erhvervssamarbejde med udgangen af 2018.

Beslutning

Indstillingen vedtoges.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-29-14

9. Forlængelse af Scale-up Denmark

Resume

Scale-up Denmark er de fem regioners samlede satsning på at skabe flere højvækstvirksomheder inden for regionernes styrkepositioner. Projektet er organiseret i 12 elitetræningscentre, hvoraf de tre (cleantech, smart industri og fødevarer) ligger i Region Midtjylland. Projektet løb oprindeligt til medio 2019, men søges nu forlænget med et år, da en del af budgettet endnu ikke er disponeret. Forlængelsen vil i høj grad komme virksomhederne til gode, da de resterende budgetmidler udgør ca. 10 % af budgettet, men vil øge deltagerantallet med ca. 15 %.

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum indstiller til regionsrådet, at Scale-up Denmark forlænges med et år, således at projektets slutdato bliver den 30. juni 2020.

Sagsfremstilling

Scale-up Denmark handler om, at de bedste potentielle vækstvirksomheder skal deltage i et såkaldt elitetræningsforløb, hvor de bliver trænet, så de bliver fremtidens elite indenfor deres område. I løbet af træningsforløbet udarbejdes der en vækstplan, der planlægger virksomheden videre vækst efter deltagelse i træningsforløbet. Træningsforløbene gennemføres i 12 forskellige elitetræningscentre, der hver især bygger på de regionale styrkepositioner. Indtil videre har ca. 150 virksomheder gennemført et elitetræningsforløb, og forventningerne til deltagelsens mereffekt er høje. Inden for fem år regner den gennemsnitlige deltagervirksomhed med at kunne ansætte 16 flere medarbejdere og omsætte for mere end 50 mio. kr. mere, end hvis virksomheden ikke havde været med i programmet.

 

COWI vurderer i sin midtvejsevaluering, at det med Scale-up Denmark er lykkedes med at etablere et 'elitetræningsprogram', som er mere ambitiøst end de typiske indsatser, som sigter på at skabe flere vækstvirksomheder. Initiativet gør brug af nye virkemidler, der opleves som meget værdiskabende blandt de fleste deltagere. Blandt disse virkemidler er det især koblingen til økosystemer, herunder inddragelse af større danske virksomheder inden for de pågældende økosystemer samt det klare fokus på investeringsmodning af virksomhederne, som er værdifuldt for de yngre og mindre virksomheder i programmet.

 

Projektet har et samlet budget på ca. 150 mio. kr., hvoraf ca. 15 mio. kr. endnu ikke er disponerede i kontrakter med acceleratormiljøerne. Derfor søges projektet forlænget med et år, således at slutdatoen ændres fra 30. juni 2019 til 30 juni 2020. Forlængelsen vil på den ene side sikre, at de resterende midler bliver brugt på flere potentielle vækstvirksomheder, og på den anden side, at afrapporteringen af de allerede bevilgede aktiviteter kommer til at finde sted inden for projektperioden. Anvendelsen af de resterende midler i projektet forventes at ville kunne øge deltagerantallet og mængden af vækstplaner fra 300 til 350, hvilket er en stigning på ca. 15 %. Den store effekt af det trods alt begrænsede beløb hænger sammen med, at der i de resterende midler ikke går til administrativt arbejde med at søge og screene deltagervirksomheder, men alene til gennemførelse af elitetræningsforløb. Forlængelsen er godkendt af Erhvervsstyrelsen, men skal tiltrædes af de fem vækstfora.

 

Økonomi 

Region Midtjyllands bidrag til projektet ændres ikke.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-24-1-18

10. Ansøgning fra Center for Animation, Visualisering og Grafisk Fortælling om regional medfinansiering for 2018

Resume

Center for Animation, Visualisering og Grafisk Fortælling ved The Animation Workshop ved VIA University College søger om medfinansering af centrets aktiviteter for 2018. På grund af ændringerne i Danmark indenfor erhvervsfremmeområdet fra d. 1. januar 2019 er det aftalt med Center for Animation, Visualisering og Grafisk Fortælling ved VIA UC, at ansøgningen holdes isoleret til 2018, selvom de oprindelig ønskede en flerårig medfinansiering fra 2018-2022.

 

På baggrund af dialog herom siden efteråret 2017 er fremsendt en konkretisering af ansøgningen d. 24. august til udvalgte af centrets programområder. I ansøgningen blev søgt om medfinansiering på 1.5 mio. kr., men da det indgår i et samlet budget på 19,1 mio. kr. i sammenhæng med bl.a. en større statslig bevilling på 6 mio. kr. årligt indstilles den regionale andel til et beløb på 0,750 mio. kr. som målrettes aktiviteter i udvalgte af Centrets programområder.

 

Den administrative styregruppe indstiller,

at der af erhvervsudviklingsmidlerne bevilges 0,750 mio. kr. for 2018 til udvalgte programområder hos Center for Animation, Visualisering og Grafisk Fortælling og
at det er en forudsætning for bevillingen, at den øvrige finansiering opnås og at aktiviteterne gennemføres som planlagt.

Sagsfremstilling

Center for Animation, Visualisering og Grafisk Fortælling ved The Animation Workshop ved VIA University College søger Region Midtjylland  om medfinansiering af centrets aktiviteter.

Formålet med medfinansieringen er at sikre en optimal udnyttelse af centrets potentialer, give mulighed for at øge centrets aktiviteter, samt at medvirke til en langsigtet fastholdelse af de statslige midler. De statslige midler udgøres jf. ansøgningen af en bevilling på 6 mio. kr. årligt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Denne del ønskes suppleret med regionale og lokale midler, så der opnås et samlet budget på 19,1 mio. kr.

 

Med en flerårig statslig bevilling på 6 mio. kr. årligt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er der et solidt fundament for, at centret kan gennemføre en række aktiviteter, som flugter godt med Region Midtjyllands indsatser for at understøtte stærke kreative miljøer samt skabe fundamentet for en stærk erhvervsudvikling på det kreative område gennem internationalisering, kultur, uddannelse og talentudvikling.

 

Samlet set vurderes det, at den regionale medfinansiering kan bidrage til en styrkelse af centrets internationale profil, af udviklingen indenfor informations- og kommunikationsteknologi, samt af talentudviklingen særligt i forbindelse med et Nationalt Tegneakademi.

 

Aktiviteter

I ansøgningen omtales 10 programområder for centrets virke, hvoraf den regionale medfinansiering indgår på følgende udvalgte programområder:
 

1. Professioner og New Tech

2. Internationalisering og systemeksport

3. Talentudvikling

 

Internationalisering og systemeksport indeholder en række udviklingsmøder, Summer School, masterclasses mm. på tværs af lande og eksperter og studerende indenfor det kreative område. Der er et meget stærkt internationalt miljø ved Centret og The Animation Workshop, hvilket ønskes udbygget med konkret fokus på samarbejder med landene Frankrig, Japan og Korea. New Tech indeholder blandt andet arbejde med udvikling af en uddannelse indenfor software engineering samt et residency program, som er langsigtet, men startes op i efteråret 2018. Under talentudvikling er hovedfokus at realisere visionen om at etablere et nationalt tegneakademi i Viborg, men dertil omfatter det talentudvikling indenfor billedskoler, film og spil.

 

Baggrunden for ønsket om medfinansieringen er, at The Animation Workshop ved VIA University College gennem en årrække har modtaget medfinansiering til en række forskellige aktiviteter indenfor uddannelse, erhverv og kultur fra Region Midtjylland.

 

I 2017 fik The Animation Workshop ved VIA University College 1 mio. kr. fra Region Midtjylland til fortsat udvikling af en national satsning for den digitale visuelle industri med initiativet "Media Society Denmark". Dette ambitiøse nationale initiativ blev lanceret under navnet Vision Denmark d. 19. januar 2018.

 

I forbindelse med afrapporteringen af denne del ønskede The Animation Workshop dialog om muligheden for at få regional medfinansiering til Center for Animation, Visualisering og Grafisk Fortælling, idet den statslige bevilling ønskes suppleret for at nå det ønskede ambitionsniveau indenfor centrets programområder.

 

Økonomi

Tabel 1 viser det samlede budget og finansiering for Center for Animation, Visualisering og Grafisk Fortælling for 2018.

 

 

Tabel 2 viser budgettet for den regionale medfinansiering for 2018 med fordeling på de udvalgte programområder.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-11-17

11. Ansøgning om regional medfinansiering til aktiviteter i forbindelse med AAL Forum 2019 og IoT Week 2019

Resume

Center for Frihedsteknologi ved Aarhus Kommune og partnerkredsen bag CareWare ansøger Region Midtjylland om regional medfinansiering på i alt 0,5 mio. kr. til aktiviteter i forbindelse med AAL Forum i 2019 og IoT Week i 2019. Medfinansieringen skal sikre yderligere dansk deltagelse og effekt af to markante internationale events, herunder udbrede kendskabet til regionens styrkeposition inden for sundhedsinnovation samt sundheds- og velfærdsteknologier, samt få en direkte borgerinvolvering i både udvikling og forbedring af eksisterende såvel som nye løsninger.

Den administrative styregruppe indstiller,

at vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges 0,5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Center for Frihedsteknologi ved Aarhus Kommune og partnerkredsen bag CareWare, og

 

at bevillingen gives under forudsætning af, at den øvrige finansiering bevilges, og at projektet gennemføres som beskrevet.

Sagsfremstilling

Både i regionens nuværende Vækst- og Udviklingsstrategi, men i særdeleshed også i den kommende Regionale Udviklingsstrategi er der fokus på sundhedsinnovation og digitalisering, herunder hvordan digitalisering kan understøtte sundhedssektoren og -innovationen. Det er ligeledes en dagsorden, som fylder meget på to store internationale events, som det er lykkedes at trække til Aarhus i 2019 grundet stærke midtjyske aktører og vidensmiljøer inden for sundhed og digitalisering/IT.

 

Center for Frihedsteknologi ved Aarhus Kommune og partnerskabet bag CareWare søger om medfinansiering til aktiviteter i forbindelse med to events. CareWare er en paraplyorganisation og platform for dialog, videnudveksling og samarbejde mhp. udvikling og implementering af sundheds- og velfærdsteknologi. Partnerskabet bag består af Aarhus Kommune, Marselisborg Centeret (CM) og MedTech Innovation Consortium (MTIC), der repræsenterer et samarbejde med deltagelse af 16 ud af de 19 kommuner i Region Midtjylland, regionen/alle hospitalsenheder i regionen, Aarhus Universitet og VIA University College.

 

Først afholdes IoT Week d. 17.-21. juni 2019. IoT står for Internet of Things og dækker over det faktum, at flere og flere enheder bliver forbundet via internettet (f.eks. telefoner, køleskabe, varmesystemer, ure, mv.). IoT Week er en årlig tilbagevendende, ugelang konference organiseret under IoT Forum med base i Geneve. I 2019 kommer konferencen til Aarhus, men har tidligere været afholdt i f.eks. Bilbao, London og Helsinki. Formålet med konferencen er at fremme international dialog og samarbejde om innovation inden for internetforbudne enheder.

 

Dernæst afholdes AAL Forum 2019 d. 23.-25. september 2019. AAL står for Active & Assisted Living og sætter fokus på sund aldring i en digital tidsalder. AAL Forum er ligeledes en årligt tilbagevendende konference, og skifter hvert år også lokation. AAL Forum er organiseret under Europa-Kommissionen med base i Bruxelles. Formålet med AAL Forum er at promovere innovative teknologiske produkter og services til en aktiv og sund aldring. Hertil skal tilføjes, at regionens direktion tidligere har bevilget midler til Rehabilitation International World Congress i 2020 i Aarhus. Konferencen sætter fokus på alle aspekter af rehabilitering både på sundheds- og forebyggelses området, men også på hele det sociale område, uddannelsesområdet, i forhold til arbejdsmarkedet, mv. De to konferencer ligger således fint i forlængelse af hinanden.

 

Ved hvert af de to events samles over 2.000 af verdens førende eksperter og forskere, toneangivende virksomheder og beslutningstagere fra både private og offentlige virksomheder. De to events bliver således et oplagt sted at vise den danske – og midtjyske – viden, aktører og løsninger. Målet er, at det kan skabe vækst og udvikling blandt andet ved øget eksport af danske produkter og services, samt tiltrækning af investeringer, virksomheder, eksperter, forskere, studerende, kapital mm. til Midtjylland.

 

Aktiviteter

Det ansøgte beløb vil til begge konferencer indgå som medfinansiering af blandt andet udstillingsplatforme for danske virksomheder, hvor det forventes at minimum 100 danske virksomheder vil deltage med løsninger og projekter inden for de relevante områder. Udstillingen vil være åben i op til, under og efter hvert af de to events både for professionelle aktører og borgere. Under afholdelsen af de to events vil det være muligt at se, høre om og prøve de udstillede løsninger.

 

CareWare's aktiviteter vil fokusere på danske sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger. Ambitionen er at skabe aktiviteter, der gør de to events interessante og nærværende for borgerne, da de to hovedevents primært er rettet mod de professionelle aktører.

 

Derudover vil der være en borgerrettet aktivitet, kaldet hackaton, som gennemføres under begge events. Her vil udviklere fra private virksomheder mødes og samarbejde med ældre personer, patienter, borgere med et handicap samt studerende om udvikling af prototyper, konceptudvikling eller videreudvikling af eksisterende sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger. Begivenheden afsluttes med en kåring af en vinder.

 

Økonomi

De ansøgte midler vil alle blive administreret og udmøntet af CareWare. M.a.o. vil det være CareWare, som er ansvarlig for gennemførelsen af aktiviteterne.

Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-87-1-17

12. Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Tilbage til toppen