Dagsorden til vækstforums møde den 19. juni 2006 kl. 17

 1. Andet udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Region Midtjylland
 2. Kommissorier for tænketanke
 3. Strategikonferencen
 4. Regeringens regionalpolitiske redegørelse og orientering om Danmarks Vækstråd
 5. Regionale iværksætterhuse
 6. Opfordring fra det jysk-fynske erhvervssamarbejde
 7. Oversigt over amtsfinansierede aktiviteter 2006
 8. Overgangsordning for de regionale turismeudviklingsselskaber
 9. Oprettelse af regional turismeorganisation
 10. Forslag til samarbejde mellem Vækstforum og IT-Rådet
 11. Skitse til overvågningsmodel
 12. Orientering om forvaltningsretlige forpligtelser for vækstforums medlemmer
 13. Orientering om befordrings- og mødegodtgørelse for vækstforummedlemmer
 14. Konference om overgange i uddannelsessystemet
 15. Orientering om forsøgsprojekt om klynger
 16. Eventuelt


Punkt 1: Andet udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Region Midtjylland

Vækstforum skal inden udgangen af 2006 udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi for Region Midtjylland.

Den regionale erhvervsudviklingsstrategi skal danne rammen for regional erhvervsmæssig vækst i regionen og vil indgå som én af flere strategier i den regionale udviklingsplan, der skal udarbejdes af Regionsrådet i løbet af 2007.

Andet udkast til erhvervsudviklingsstrategi. I forhold til 1. udkast, der blev drøftet i vækstforum den 15. maj 2006 er der især arbejdet videre med:

 • Strategiens afsnit 3 Visionen
 • Delmål i afsnit 5, 6 og 7
 • Uddybet afsnit om infrastruktur

En revideret udgave af erhvervsudviklingsstrategien drøftes igen på vækstforums eventuelle møde den 25. august 2006.

Som forløber for offentliggørelse af strategien er der lavet et udkast til en kommunikationsstrategi.

Formandskabet indstiller,

 • at andet udkast til erhvervsudviklingsstrategi drøftes
 • at udkast til kommunikationsstrategi godkendes

Punkt 2: Kommissorier for tænketanke

Vækstforum besluttede på sit møde den 15. maj at nedsætte tænketanke, som har som opgave at komme med forslag til konkrete initiativer til implementering af den regionale erhvervsudviklingsstrategi.

På mødet drøftes bemanding og deltagelse af vækstforummedlemmer i de enkelte tænketanke, samt udpegning af formænd.

Samlet notat om tænketankene.

Udkast til kommissorium for følgende tænketanke:

 • Samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv
 • It
 • Styrkelse af energi- og miljø-sektoren 
 • Oplevelsesøkonomi, herunder turisme 
 • Iværksætteri 
 • Udvikling af menneskelige ressourcer 
 • Samspillet mellem udviklingen i landdistrikter og byerne
 • Byerne som drivkraft for den regionale udvikling

Formandskabet indstiller,

 • at udkastene til kommissorier prioriteres og godkendes med henblik på nedsættelse af tænketanke snarest, og at bemanding og deltagelse af vækstforummedlemmer og formandskab fastlægges.

Punkt 3: Strategikonferencen

Strategikonferencen foreslås udsat til ultimo november 2006, hvor såvel den endelige 
strategi, handlingsplaner, resultatet af tænketankenes arbejde samt kriterier for tilskud til initiativer vil kunne præsenteres.

Formandskabet indstiller,

 • at det godkendes, at udsætte strategikonferencen til udgangen af november 2006, og
 • at det berammede tidspunkt for konferencen fastholdes som ordinært møde i
  vækstforum.

Punkt 4: Regeringens regionalpolitiske redegørelse og orientering om Danmarks 
Vækstråd

Økonomi- og Erhvervsministeriet offentliggjorde den 29. maj 2006  regeringens regionalpolitiske redegoerelse, der omhandler nye rammer for regional udvikling, målretning af EU’s strukturfondsmidler, regionernes udfordringer, regionale vækstvilkår og partnerskabsaftaler mellem regeringen og de regionale vækstfora.

Det foreslås, at vækstforum henvender sig til Økonomi- og Erhvervsministeren og tilslutter sig partnerskabstanken. I henvendelsen foreslås, at partnerskabet skal have karakter af et politisk-strategisk samarbejde, at relevante ministeriers initiativer koordineres i partnerskabsaftalen og endelig, at det forventes, at regeringen afsætter midler, så partnerskabsaftalen også skaber konkret merværdi.

1. møde i Danmarks Vækstråd forventes afholdt den 15. juni 2006. Bent Hansen orienterer fra mødet.

Formandskabet indstiller,

 • at Regeringens regionalpolitiske redegørelse drøftes,
 • at vækstforum tilslutter sig partnerskabstanke og udformer et brev til Økonomi-
  og Erhvervsministeren som beskrevet ovenfor.

Punkt 5: Regionale iværksætterhuse

Oplæg om aftalen mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet om erhvervsservice og 
iværksætterhuse v/ Kontorchef Henrik Lodberg, Erhvervs- og Byggestyrelsen samt borgmester Carsten Kissmeyer.

Formandskabet indstiller,

 • at sagen drøftes.

Punkt 6: Opfordring fra det jysk-fynske erhvervssamarbejde

Styregruppen for det jysk-fynske erhvervssamarbejde mødtes den 30. maj 2006 med formandskaberne for Kommunekontaktudvalgene og formændene for forberedelsesudvalgene i de 3 jysk-fynske regioner. På mødet blev det besluttet at anbefale de tre jysk-fynske vækstfora at videreføre det jysk-fynske erhvervssamarbejde og at fremsende udkast til strategi for det fremtidige samarbejde til drøftelse i de tre jysk-fynske vækstfora.

Formandskabet indstiller,

 • at vækstforum drøfter strategien for det fremtidige jysk-fynske samarbejde og
  tilkendegiver interesse i at forsætte det jysk-fynske erhvervssamarbejde i regi af de tre jysk-fynske vækstfora

Punkt 7: Oversigt over amtsfinansierede aktiviteter 2006

En række aktiviteter, der har været helt eller delvis finansieret af de nuværende amter, 
vil også fremover være afhængig af offentlig medfinansiering.  En oversigt over disse
aktiviteter samt skøn over forventet Budget 2007 for erhvervsudvikling i Region Midtjylland vedlægges.

Formandskabet indstiller,

 • at oversigten drøftes.

Punkt 8: Overgangsordning for de regionale turismeudviklingsselskaber

Den nuværende regionale turismeindsats i Region Midtjylland dækkes af fire regionale turismeudviklingsselskaber. Disse selskaber er aktuelt i gang med at planlægge og indgå kontrakter med turismeerhvervet for næste års aktiviteter.

For at sikre det private turismeerhverv en fortsat fælles markedsføring, produktudvikling, videnopbygning m.m. i 2007, bør det overvejes at afsætte et beløb på 5.016.000 kr. til at fastholde de regionale turismeudviklingsaktiviteter. Beløbets størrelse svarer til det beløb, de 4 amter i 2006 anvender på turismeområdet.

Her beskrives baggrunden for forslaget om en overgangsordning.

Formandskabet indstiller,

 • at vækstforum anbefaler regionsrådet at afsætte et beløb på 5.016.000 kr. i 2007 til at fastholde de regionale turismeudviklingsaktiviteter.

Punkt 9: Oprettelse af regional turismeorganisation

Der foreslås etableret én Midtjysk Turistudviklingsfond opbygget som en erhvervsdrivende fond. Selskabsformen for den juridiske enhed Midtjysk Turistudviklingsfond skal afspejle, at der forventes kanaliseret regionale vækstmidler – væsentligst til projekter – til enheden, hvilket betyder, at der må fastlægges en selskabsform, der sikrer den nødvendige tryghed hos bidragsyderne i forhold til selskabets forankring og robusthed.

Stiftelseskapitalen (min. kr. 600.000) vil, hvis den nye fond er i overensstemmelse med Østjyllands Turistudviklingsfonds formål, kunne overføres til en midtjysk turistudviklingsfond. 

Her er en redegørelse for den hidtidige organisation, den regionale turismeindsats, 
den gennemførte proces frem til forslag om ny organisation, samt fremsættes forslag om 
etablering af en ny regionsdækkende enhed: Midtjysk Turisme.

Formandskabet indstiller,

 • at vækstforum anbefaler, at der oprettes én midtjysk Turistudviklingsfond 
  med virkning fra 1. januar 2008.

Punkt 10: Forslag til samarbejde mellem Vækstforum og IT-Rådet

”Århusregionens IT-Råd” har henvendt sig til Vækstforum for at foreslå et samarbejde. Rådet er i øjeblikket ved at  fastlægge dets fremtidige rolle og organisering i lyset af kommunalreformen og vil udvide den geografiske basis til Region Midtjylland.

Brev fra IT-Rådets formandskab, Borgmester Nicolai Wammen og amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen.

Formandskabet indstiller,

 • at henvendelsen indarbejdes i tænketanken vedr. it.

Fakta om IT-raadet

Punkt 11: Skitse til overvågningsmodel

Ifølge Lov om Erhvervsfremme har de regionale vækstfora bl.a. til opgave overvåge de regionale og lokale vækstvilkår.

skitsen til en overvågningsmodel for Region Midtjylland foreslås udarbejdet en model, der nøje hænger sammen med erhvervsudviklingsstrategien for Region Midtjylland, og som kan anvendes til at benchmarke regionen såvel internt som eksternt.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har taget initiativ til samarbejde på tværs af de regionale vækstfora for så vidt angår overvågningsmodel. Sekretariatet for vækstforum deltager i dette samarbejde.

Formandskabet indstiller,

 • at der arbejdes videre med den skitserede model for overvågningen af de regionale og lokale vækstvilkår.

Punkt 12: Orientering om forvaltningsretlige forpligtelser for vækstforums medlemmer

Økonomi- og Erhvervsministeriet har fremsendt forvaltningsretlige forpligtelser mv. for vækstforums medlemmer.

Punkt 13: Orientering om befordrings- og mødegodtgørelse for vækstforummedlemmer

Vækstforums medlemmer er i forbindelse med møder i vækstforum berettigede til at modtage befordringsgodtgørelse på kr. 3.30 pr. kørt kilometer og mødegodtgørelse på 208 kr. pr. møde medlemmerne har deltaget i.

Her er et kortfattet notat med reglerne for modtagelse af befordrings- og mødegodtgørelse, uddrag af vederlagsregulativ samt  indberetningsskema.

Punkt 14: Konference om overgange i uddannelsessystemet.

Der arbejdes videre med at arrangere en konference om meritoverførsel, brobygning, fusioner mm. ultimo 2006.

Punkt 15 Orientering om forsøgsprojekt om klynger

En af Region Midtjyllands vigtigste opgaver er at sikre den økonomiske vækst og beskæftigelse i regionen. Det skal blandt andet ske gennem en strategisk satsning på udvikling af nye netværk og klynger.

Århus og Viborg amter har indgået et samarbejde med den internationale anerkendte klyngeekspert, Rodin Genoff. Gennem det næste års tid skal Rodin Genoff forsøge at lære os, hvordan vi bliver bedre til at opbygge og udvikle nye strategiske netværk og klynger.

Forsøgsprojektet gennemføres i tæt samarbejde med erhvervskontorerne og erhvervsservicecentrene i Region Midtjylland.

Her er en kort projektbeskrivelse.

Punkt 16: Eventuelt

Materiale vedlagt til orientering:

Referat fra Vækstforums møde den 15. maj 2006. 

Referat

Referat af vækstforums møde den 19. juni 2006

Afbud:
Heine Bach
Nicolai Wammen
Søren Skræddergaard
Karin Østerby

Punkt 0: Økonomi

Med udgangspunkt i økonomiforhandlingen med regeringen om regionernes økonomi i 2007 orienterede Bent Hansen om forventningen til regionens budget for erhvervsudvikling.

Det er forventningen, at regionsrådet afsætter i størrelsesordenen 115 mio. kr. til erhvervsudvikling. Det svarer til ca. 2/3 af de midler amterne, indtil nu har anvendt.

Økonomi- og Erhvervsministeriet har i maj 2006 meddelt en fordeling af EU-midler fra Mål 2-programmet på 72 mio.kr. til Region Midtjylland. På nationalt niveau skal 35 procent af midlerne anvendes til yderområder. I Region Midtjylland er Samsø og Norddjurs er udpeget som yderområder. Thyholm, Sallingssund og Sundsøre er overgangsområder.

Af Mål 2 programmet er reserveret 49 mio. kr. til initiativer på tværs af de regionale vækstfora. Midler som fx et jysk-fynsk samarbejde vil kunne byde ind på.

Der er afsat midler til tværterritorielt samarbejde (Interreg) 100 mio. kr. Forventeligt vil der være ca. 30 mio. kr. til Kattegat/Skagerrak området.

Palle Lund orienterede om organisering af arbejdet med regional udvikling i Region Midtjylland.

Punkt 1: Andet udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Region Midtjylland

Der var generelt ros til strategien, som udgør et godt grundlag for det videre arbejde med at udforme handlingsplaner til implementeringen. De tværgående initiativer er blevet synlige.

På det overordnede niveau var der følgende kommentarer:
Strategien kan illustreres med faktabokse med konkrete eksempler.
Det skal sikres, at formuleringerne i delmålene flugter med globaliseringsstrategien, hvor det er hensigtsmæssigt.

Traditionelle erhverv mister arbejdspladser men skaber fortsat merværdi.
Regionen har mange stærke byer. Men eksempelvis integration og mulighederne for at få den rette arbejdsstyrke er en udfordring for byernes sammenhængskraft.

I den endelige udgave må strategien gerne have skarpere formuleringer og sprogligt læne sig op af den jysk-fynske strategi.

Det blev besluttet:
At delmål side 15: ”Udvikling af modeller/programmer…/” formuleres klarere.
Der indføjes delmål: ”Udvikling af nye modeller for samarbejde mellem forskning og erhverv, som kan være med til at skabe nye forretningsområder inden for såvel produkter som services.

I forhold til kommunikationsstrategien blev det besluttet:

 • at denne udvides med afsnit om formål og mål
 • at det præciseres i kommunikationsstrategien, hvordan sekretariatet skal løse op gaven med at informere til de mere interne partnere: Kommuner, erhvervsråd etc.
 • at internettet skal anvendes til at sende links til baglandet gennem nyhedsmail
 • at der tænkes kontroversielle vinkler eller idéer som gør en forskel, er unikt og som interesserer pressen
 • at vækstforum vil være kendt som: Den seriøse samarbejdspartner, som igangsætter initiativer, der gør en forskel. 

Punkt 2: Kommissorier for tænketanke

Det blev besluttet,

 • at alle de foreslåede tænketanke igangsættes
 • at fødevarer er en del af flere tænketanke, og at der på et senere tidspunkt kan nedsættes en tænketank om fødevarer. Fødevarer skal indtænkes og indskrives i kommissorier for ”Samspil mellem erhvervsliv og videninstitutioner” og ”Samspillet mellem udvikling i landdistrikterne og byernes drivkraft”
 • at kommissorierne skal signalere åbenhed for flere omdrejningspunkter for diskussionerne ved åbne bullits
 • at overskriften på tænketanken – ”Udvikling af menneskelige ressourcer” ændres til ”Menneskelige ressourcer”
 • at ”Byernes drivkraft” skal suppleres med repræsentanter fra stærke bykommuner
 • at tænketankene skal tilknyttes eksterne facilitatorer, som sørger for fremdriften på møderne. Tænketankene sekretariatsbetjenes af Vækstforums sekretariat

Vækstforum bedes kommentere listerne inden uges udgang (uge 25). Herefter sammenskriver sekretariatet til endelige lister. Listerne bedes behandlet fortroligt, da ingen af de nævnte personer på listerne er indtil videre blevet kontaktet. Vækstforummedlemmer melder ligeledes tilbage inden ugens udgang om de ønsker at deltage i tænketankene.

Formænd for tænketankene:

 • Samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv: Lars Aagaard
 • It: afklares
 • Styrkelse af energi- og miljø-sektoren: Poul Müller
 • Oplevelsesøkonomi, herunder turisme: Lisbet Thyge Frandsen
 • Iværksætteri: Carsten Kissmeyer
 • Menneskelige ressourcer: Viggo Thinggård
 • Samspillet mellem udviklingen i landdistrikter og byerne: Martin Merrild
 • Byerne som drivkraft for den regionale udvikling: Nicolai Vammen


Tænketankene mødes 2 til 3 gange i løbet af august-september og afrapporterer den 2. oktober.

Fra vækstforums sekretariat vil der blive udmeldt tovholdere fra regionen, som tænketankenes formand samarbejder med i forhold til at bemande tænketankene, indbyde til møder, udforme baggrundsmateriale og engagere proceskonsulent.

Punkt 3: Strategikonferencen

Det blev besluttet,

 • at strategikonferencen udsættes.

Punkt 4: Regeringens regionalpolitiske redegørelse og orientering om Danmarks Vækstråd

Det blev besluttet,

 • at tage den regionalpolitiske redegørelse til efterretning,
 • at vækstforum tilslutter sig partnerskabstanken og fremsender et brev til Økonomi- og Erhvervsministeren

Erhvervs- og Byggestyrelsen forfatter et notat om figuren side 6, som udsendes til vækstforums medlemmer.

Punkt 5: Regionale iværksætterhuse

Henrik Lodberg fra Erhvervs- og Byggestyrelsen redegjorde for initiativet jf. vedlagte overheads.

Vækstforums rolle vil være:

 • at udpege medlemmer til bestyrelse i iværksættehuset
 • at overveje hvilken rolle iværksætterhuset skal spille i den regionale erhvervsudviklingsstrategi
 • at benytte iværksætterhuset som operatør på konkrete initiativer
 • at understøtte opbygningen af et fælles fysisk miljø

Carsten Kissmeyer tilføjede fra kommunernes synsvinkel, at der skal ses nærmere på koblingen mellem lokal erhvervsservice og iværksætterhuset samt snitfladerne mellem disse to størrelser. Endvidere vil kommunerne se på, hvordan man kan arbejde med decentralisering gennem udflytning af specialiseret erhvervsservice i tilknytning til specielle erhvervssektorer/klynger.

Bent Hansen nævnte, at de tre regionale erhvervsservicecentre RES, TIC og VirksomhedsStart & Vækst har henvendt sig til regionen for at drøfte tankerne om en fusion til VIRK-MIDT.

Der var enighed om, at der skulle skabes fælles fodslag mellem vækstforum og KKR, og at der mangler fælles overblik over lokale og regionale initiativer.


Punkt 6: Opfordring fra det jysk-fynske erhvervssamarbejde

Det blev besluttet,

 • at der tilkendegives interesse for at fortsætte Det jysk-fynske erhvervssamarbejde.

Punkt 7: Oversigt over amtsfinansierede aktiviteter 2006

Bilag omdelt på mødet med markering af, hvilke projekter, der ikke er indgået forpligtende aftaler med.

Det blev besluttet,

 • at vækstforum tilslutter sig listen med undtagelse af de stjernemarkerede projekter, som der ikke er indgået forpligtende aftaler med efter 1.1.2007.
 • at vækstforum tilslutter sig et fælles EU-kontor men afventer en konkret ansøgning.

Punkt 8: Overgangsordning for de regionale turismeudviklingsselskaber

Det blev besluttet,

 • at der det indstilles til Forberedelsesudvalget, at der bevilges en overgangsordning for de regionale turismeudviklingsselskaber i 2007 på 5.016.000 kr.

Punkt 9: Oprettelse af regional turismeorganisation

Det blev besluttet,

 • at vækstforum tilslutter sig oprettelsen af en midtjysk Turistudviklingsfond med virkning fra 1. januar 2007. Det indstilles til Regionsrådet, at denne organisation ydes et bidrag på 2,5 mio.kr. fra 2008, idet det forudsættes, at stiftelseskapitalen er til stede gennem Østjyllands Turistudviklingsfonds stiftelseskapital.

Punkt 10: Forslag til samarbejde mellem Vækstforum og IT-Rådet

Det blev besluttet,

 • at henvendelsen indarbejdes i tænketanken vedr. it.

Punkt 11: Skitse til overvågningsmodel

Det blev besluttet,

 • at der arbejdes videre med den skitserede model for overvågningen af de regionale og lokale vækstvilkår

Punkt 12: Orientering om forvaltningsretlige forpligtelser for vækstforums medlemmer

Taget til efterretning.

Punkt 13: Orientering om befordrings- og mødegodtgørelse for vækstforummedlemmer

Taget til efterretning.

Punkt 14: Konference om overgange i uddannelsessystemet

Det blev besluttet,

 • at der arbejdes videre med at arrangere en konference om meritoverførsel, brobygning, fusioner mm. ultimo 2006

Punkt 15: Orientering om forsøgsprojekt om klynger

Taget til efterretning.

Projektet og lignende projekter kan danne baggrund for presseomtale.

Punkt 16: Eventuelt
Næste møde 2. november 2006 kl. 15-18.
Mødeplan udsendes med referat.

Tidsplan for betjening af vækstforum.