Dagsorden for mødet i vækstforum den 15. maj 2006

Punkt 1: Godkendelse af referat fra vækstforums møde, den 5. april 2006

Referatet blev udsendt til medlemmerne som papirpost, den 1. maj 2006.

Det indstilles, 

 • at referatet fremover fremsendes pr. mail og at eventuelle bemærkninger fremsendes til sekretariatet inden 7 dage efter modtagelsen. Referatet udsendes tillige i papirudgave sammen med dagsordenen og tilføjet eventuelle modtagne bemærkninger.

Punkt 2: Første udkast til en regional erhvervsudviklingsstrategi

Vækstforum skal inden udgangen af 2006 udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi for Region Midtjylland.

Den regionale erhvervsudviklingsstrategi skal danne rammen for regional erhvervsmæssig vækst og vil indgå som én af flere strategier i den regionale udviklingsplan, der skal udarbejdes af Regionsrådet i løbet af 2007.

Første udkast til en regional erhvervsudviklingsstrategi. En revideret udgave drøftes igen på vækstforums møde den 19. juni 2006. På dette møde diskuteres ligeledes en informationsstrategi for strategien.

Det indstilles, 

 • at 1. udkast til en regional erhvervsudviklingsstrategi diskuteres.

Punkt 3: Skitse til program for strategikonference den 25. august 2006

På vækstforums møde 5. april 2006 besluttedes at afholde en strategikonference den 25. august 2006, hvor erhvervsudviklingsstrategien præsenteres og tænketanke nedsættes.

Skitse til program for strategikonferencen.

 Det indstilles,

 • at programskitsen drøftes

Punkt 4: Udkast til kommissorium for tænketanke

Vækstforums tænketanke skal komme med ideer og inspiration til vækstforums udarbejdelse af handlingsplaner for erhvervsudviklingen i Region Midtjylland.

Tænketankene præsenteres på vækstforums strategikonference den 25. august 2006. Deltagerne skal repræsentere et bredt udsnit af aktører i Region Midtjylland med henblik på at sikre et omfattende regionalt ejerskab til handlingsplanerne.

Udkast til kommissorium for tænketanke.
På vækstforums møde den 19. juni 2006 tages beslutning om antal tænketanke og temaer for disse.

Det indstilles, 

 • at udkast til kommissorium for tænketanke godkendes.

Punkt 5: Ringkjøbing Amts brintsatsning

Ringkjøbing Amt har med vedlagte brev bedt vækstforum om en positiv tilkendegivelse af at vækstforum vil sikre en videreførsel af  Videncenter for brintteknologi i Herning (HIRC). Konkret drejer det sig om en bevilling på 1.5 mio kr for 2007.

Det indstilles,  

 • at vækstforum over for regionsrådet anbefaler, at Regionsrådet for 2007 afsætter et éngangsbeløb på 750.000 kr.  til finansiering af Videnscenter for brintteknologi i 2007 – under forudsætning af en tilsvarende finansiering fra Herning Kommune.

Punkt 6: Forslag om konference om overgange i uddannelsessystemet

Det indstilles, 

 • at vækstforum tager initiativ til en konference om overgange i uddannelsessystemet.

Punkt 7: Aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet om erhvervsservice og iværksætterhuse

KL  og Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale om erhvervsservice og iværksætterhuse. De regionale vækstfora´s rolle er i aftalen fastlagt til udpegning af repræsentanter til bestyrelserne for iværksætterhusene.
 
Det indstilles,  

 • at aftalen om erhvervsservice og iværksætterhuse drøftes med henblik på vækstforums rolle.

Punkt 8: Integration af sektorforskningsinstitutioner i Universiteterne – perspektiver og udfordringer for region Midtjylland v/ rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Henvendelse til Videnskabsminister Helge Sander.

Punkt 9: Udpegning af observatør til det Regionale Beskæftigelses Råd i Region Midtjylland

Det Regionale Beskæftigelses Råd skal overvåge og analysere udviklingen på arbejdsmarkedet og medvirke til at sikre resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Region Midtjylland.

Det Regionale Beskæftigelses Råd har fået tilbudt en observatørpost i vækstforum og stiller selv en observatørpost til rådighed for vækstforum.

Notat om det Regionale Beskæftigelses Råds sammensætning og opgaver.

Det indstilles,  

 • at der udpeges en observatør til det Regionale Beskæftigelses Råd

  
Punkt 10 Drøftelse af strategisk dokument og EU-strukturfondsprogrammerne. Oplæg v/ kontorchef Henrik Lodberg, Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Her er det strategiske dokument og EU-programmer for Regional og Socialfonden.

Det indstilles,

 • at vækstforum tilslutter sig, at der arbejdes videre på baggrund af det vedlagte notat

Punkt 11: Orientering om status vedr. Danmarks Vækstråd

Punkt 12: Orientering om Det jysk-fynske erhvervssamarbejde og eventuel forsættelse af samarbejdet

Punkt 13: Orientering om den administrative struktur under vækstforum

Punkt 14:  Forslag til mødeplan for 2007

 • Mandag, den 5. februar 2007 kl. 15-18
 • Mandag, den 16. april 2007 kl. 15-18
 • Mandag, den 11. juni 2007 kl. 16-20
 • Mandag, den 10. september 2007 kl. 15-18
 • Mandag, den 29. oktober 2007 kl. 15-18
 • Mandag, den 10. december 2007 kl. 16-20

Punkt 15:  Eventuelt

 Materiale til orientering:

 • Forretningsorden for vækstforum – tilrettet efter vækstforums møde den 5. april 2006.

Referat

Referat fra møde i vækstforum den 15. maj 2006

Tilstede: Carsten Kissmeyer, Anders Buhl-Christensen, Martin Merrild, Nicolai Wammen, Lars Aagaard, Lone Færch, Lisbet Thyge Frandsen, Søren Skræddergaard, Niels Mikkelsen, Heine Bach, Lauritz B. Holm-Nielsen, Gitte Grønbæk, Anne Mette Zachariassen, Viggo Thinggård, Bent Hansen og Poul Müller

Fra administrationen: Palle Lund, Bente Hornbæk og Minna Rasmussen (ref.)

Punkt 1: Godkendelse af referat fra vækstforums møde, den 5. april 2006

Referatet blev godkendt. Det blev samtidig besluttet, at referatet fremover fremsendes pr. mail og at eventuelle bemærkninger fremsendes til sekretariatet inden 7 dage efter modtagelsen. Referatet udsendes tillige i papirudgave sammen med dagsorden og tilføjet eventuelle modtagne bemærkninger.

Punkt 2: Første udkast til en regional erhvervsudviklingsstrategi

Der var stor tilfredshed med den overordnede struktur i det udsendte 1. udkast til erhvervsudviklingsstrategi og med at det var tydeligt at slutpapiret fra det midlertidige vækstforum var anvendt som udgangspunkt for udkastet.

Der var ligeledes tilfredshed med at vækstforum blev inddraget i processen på dette tidlige tidspunkt.

Det aftaltes,

· at strategien opdeles i en kortsigtet og en langsigtet strategi.

 • at strategien indledningsvis skal beskrive hvad der skal til for at være en international region, f. eks. styrkepositioner i form af en international by, en udbygget infrastruktur mm.
 • at antallet af indsatsområder (søjlerne i strategidiagrammet) skal skæres ned til så få som muligt. For eksempel udgår søjlen med analyser og internationale samarbejder, da alle områder vil have elementer af analyser og internationalt samarbejde indbygget. Søjlen med erhvervsmæssige styrker indarbejdes i søjlen om innovation
 • at krydsfelterne mellem rækker og søjler skal beskrives i dybden
 • at det er væsentligt at få besluttet hvem Region Midtjylland skal benchmarkes mod og sikre at der er tilgængeligt og sammenligneligt materiale i de valgte regioner. Samtidig skal der følges op på hvad der sker på de valgte indikatorer internt i regionen

Infrastrukturen blev fra flere sider fremhævet som et vigtigt indsatsområde, som vækstforum skulle forsøge at få så stor indflydelse på som muligt. Bent Hansen foreslog, at vækstforum tager initiativ til en infrastrukturkonference hen på efteråret.

Punkt 3: Skitse til program for strategikonference den 25. august 2006

Vækstforum afholder en strategikonference den 25. august 2006, hvor vækstforums udkast til strategi præsenteres. Formålet med konferencen skal præciseres, således at det fremgår, at formålet er at præsentere strategien og nedsætte tænketanke, der skal komme med forslag til handlinger, der kan opfylde strategiens målsætninger.

Udenlandske erfaringer skal ikke indgå i konferencen, da det vil medvirke til at åbne diskussionen om strategien på ny. Derimod blev det besluttet at forsøge at få deltagelse fra Västra Götaland på vækstforums møde den 19. juni.

Skitse til program for strategikonferencen.

Punkt 4: Udkast til kommissorium for tænketanke

Formålet med de enkelte tænketanke skal beskrives meget præcist. Formålet er helt konkret at få nogle bud på hvilke handlinger der skal skrives ind i vækstforums strategi på de enkelte indsatsområder og at skabe et bredt regionalt ejerskab til strategien og de handlinger der skal følge heraf.

Tænketankene skal arbejde meget koncentreret, dvs. højst 2-3 møder pr tænketank over kort tid.

Tænketankene skal bemandes med 10-15 kernemedlemmer, der udpeges blandt vækstforummedlemmernes egne netværk og kan suppleres med andre oplagte kandidater.

Ovenstående skrives ind i kommissoriet for tænketankene

Udkast til kommissorium for tænketanke.

Punkt 5: Ringkjøbing Amts brintsatsning

Det besluttedes, at vækstforum over for Regionsrådet anbefaler, at Regionsrådet afsætter et éngangsbeløb på 750.000 kr. til finansiering af Videnscenter for brintteknologi i 2007, under forudsætning af en tilsvarende finansiering fra Herning Kommune.

På næste møde i vækstforum fremlægges en oversigt over samtlige projekter, der har været helt eller delvist finansieret af amterne og som ikke kan forventes at fortsætte uden anden finansiering.

Herudover var der enighed om fortsat at sende enkeltprojekter til hjørnespark indtil vækstforum har vedtaget sin erhvervsudviklingsstrategi.

Brev til vaekstforum.

Punkt 6: Forslag om konference om overgange i uddannelsessystemet

Forslaget er inspireret af en nylig afholdt DI-konference om merit og brobygning i uddannelsessystemet, der skal mindske frafaldet fra uddannelserne. Hensigten med konferencen er at få nogle spændende input til vækstforums strategi.

Der arbejdes videre med konferencen.

Punkt 7: Aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet om erhvervsservice og iværksætterhuse

Punktet blev udsat til mødet den 19. juni 2006.

Aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Punkt 8: Integration af sektorforskningsinstitutioner i Universiteterne – perspektiver og udfordringer for Region Midtjylland v/ rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Der var ikke, som forventet, en afklaring på hvilke sektorforskningsinstitutioner der vil blive integreret i Aarhus Universitet. Lauritz B. Holm-Nielsen orienterede om hvilke sektorforskningsinstitutioner han forventede ville blive integreret i Aarhus Universitet.

Lauritz B. Holm-Nielsen orienterer igen om emnet, når beslutningen er truffet i Undervisningsministeriet.

Henvendelse til Videnskabsminister Helge Sander

Punkt 9: Udpegning af observatør til det Regionale Beskæftigelsesråd i Region Midtjylland

Anne Mette Zachariassen blev udpeget som observatør til det Regionale Beskæftigelsesråd i Region Midtjylland.

Notat om det Regionale BeskftigelsesRaad

Punkt 10: Drøftelse af det strategiske dokument og EU strukturfondsprogrammerne. Oplæg v/ Henrik Lodberg, Erhvervs- og Byggestyrelsen

Henrik Lodberg orienterede om det strategiske dokument og EU strukturfondsprogrammerne. Udgangspunktet har været at fordele midlerne på så få kasser som muligt og at tilpasse formålene for EU-midlerne til de indsatsområder som vækstforaene beskæftiger sig med.

Vækstforum tilsluttede sig, at der arbejdes videre på baggrund af notaterne.

Punkt 11: Orientering om status vedr. Danmarks Vækstråd.

Alle medlemmer af Danmarks Vækstråd vil være udpeget den 24. maj 2006.

Vækstforum vil blive yderligere informeret om Danmarks Vækstråd på næste møde.

Punkt 12: Orientering om Det jysk-fynske erhvervssamarbejde og eventuel fortsættelse af samarbejdet

Den 30. maj 2006 mødes den politiske styregruppe for Det jysk-fynske erhvervssamarbejde med formændene for de tre regioner og kommunekontaktudvalgene for at tage stilling til om man vil anbefale de tre jysk-fynske vækstfora at fortsætte samarbejdet.

Der orienteres yderligere herom på vækstforums næste møde.

Punkt 13: Orientering om den administrative struktur under vækstforum

Palle Lund orienterede kort om opbygningen af den administrative struktur under vækstforum med en administrativ styregruppe samt et sekretariat md deltagelse af kommuner og organisationer.

Punkt 14: Forslag til mødeplan for 2007

Mødeplanen godkendtes.

Punkt 15: Eventuelt

Intet.